Driel

 

                               Parenteel van Pieter Dircksz per generatie.

 

                                    Voor reacties mail j.zwart13@chello.nl

 

                                   Terug naar de Hoofdpagina     http://members.chello.nl/j.zwart13/

 

Generatie I

 

I.          Pieter Dircksz, geb. oud 60 jaar in 1515; 75 jaar in 1531 in 1455, 

Heemraad in het ambacht IJsselmonde vanaf 1492, schout van West --Ijjselmonde 1510--1514, hoogheemraad 1503--1518,  en dijkgraaf van de vier polders van West--IJsselmonde 1520-1532, 

ovl. Ijsselmonde in 1533,

 tr. met

  N.N. Cornelis van Drielsdochter, geb. Ijsselmonde circa 1460.

Pieter Dircksz wordt vermeld als landpoorter van Dordrecht, wonende in IJsselmonde 1521--1526. 

  Hij was gevestigd aan de Hordijk aldaar .  In de Genealogie Verschoor, verschenen in de Nederlandse Leeuw jrg.1974 wordt Pieter Dircksz. abusievelijk opgevoerd als een zoon van Dirck Jacobsz (Verschoor) ; een fililatie waarvan inmiddels is aangetoond dat zij onjuist is !.
Dat het geslacht Van Driel te IJsselmonde, Rotterdam en De Group teruggaat op Pieter Dircksz, blijkt indirekt uit een rentebrief van 1543, gekocht door Cornelis Pieter Dircxz.van Ijsselmonde van de thesaurier van Keizer Karel V.
Het dubbele patroniem dat in deze rentebrief vermeld wordt, toon ondubbelzinnig aan dat Cornelis Pietersz (IIA) een zoon  moet zijn geweest van de hier behandelde Pieter Dircksz. Vader en zoon komen tezamen  voor in een akte van 1529, waarin Pieter Dircksz (...) van IJsselmonde een pachtcontract afsloot voor 24 (!) jaar voor '' den Culck in den Hordijck, omgaende van Cornelis Pieterszoons tuijn of tot onser Lieve Vrouwen huysken toe '' Deze Culck in de Hordijk lag ten zuidwesten  van het punt waar ook de oude Smeetlandse dijk op de Hordijk aankwam, '' tussen den dijck en de weteringe''.

In 1493 had ''Neel v Driels dochter'' 14 morgen land in Slikkerveer  gehuurd van de voogden van Ariaentje Willems Fijck,een weeskind uit Rotterdam. Dat de vrouw van Pieter Dircksz. een dochter Cornelis ( Dircksz) van Driel moet zijn geweest valt af te leiden uit een reeks aanwijzingen : zie hiervoor de inleiding van dit Hoofdstuk.

            Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis (IIa) Pietersz. den Ouden, geb. in 1485, volgt IIa.

2.           Lijsbeth Pietersdr, geb. in 1490 geschat

              tr. met  Hendrik Aertsz.

             wonende aan de Hordijk onder Oost-Barendrecht.

             Zie voor dit echtpaar en hun afstammelingen het volgende hoofdstuk: het geslacht Van Driel te Barendrecht, Poortugaal en Strijen.

3.           Cornelis (IIb) Pietersz (De Jonge ), geb. in 1495, volgt IIb.

4.           Lenaert (IIc) Pietersz, geb. in 1499, volgt IIc.

 

Generatie II

 

IIa.       Cornelis (IIa) Pietersz. den Ouden,  (zn. van I), geb. in 1485 geschat, waarsman 1521--1529, 1532-1548 en hoogheemraad 1530--1554 van de vier polders van West-IJsselmonde en heemraad oto 1553, ovl. Oost-IJsselmonde in 1555,

              tr. met  Soetje Jansdr, dr. van Lodewijck Aertsz Ghiessen van en Soetke Wijt Willemsdr, geb. circa 1500, ovl. Oost-IJsselmonde in 1561.

In een register van verkochte domeinen van de keizer is een rente opgenomen, verkocht in het jaar 1542 : 

'' Je Henry Stercke / conseilleur tresorier de I'ordre et Receveur qual, des finances de I'empereur / confesse avoir receu de Heynrick Claes Claeszone / et Cornelis Pieter Dircksz de IJsselmonde / la somme de quatre vingt seize livres du prix de quarantegroz monn. de flandres la livre '' 

Behalve dat de verkochte rente duidt op een behoorlijke  welstand van Cornelis Pietersz, levert deze vermelding het bewijs dat hij een zoon was  van Pieter Dircksz  Cornelis Pietersz was vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde Cornelis (Neel ) Dircksz van Driel. Opmerkelijk is dat deze vernoeming '' Neel Dircken '' enkele malen volledig, d.w.z. inclusief het patroniem,in de bronnen voorkomt 1543, 1559, 1568.

            Uit dit huwelijk:

1.           Claes (IIIa) Cornelisz Driel van Alias Claes Eenoog, geb. in 1520, volgt IIIa.

2.           Lodewijck (IIIb) Cornelisz, geb. Ijsselmonde in 1525, volgt IIIb.

3.           Dirck (IIIc) Cornelisz, geb. Ijsselmonde in 1530, volgt IIIc.

4.           N.N. Cornelis Pietersdochter

            tr. met  Cornelis Willemsz.

             vermeld te Smeetsland vanaf 1557.


           
Vanaf 1577 werd als gebruiker van de erflanden van Cornelis Pietersz, in plaats van Cornelis willemsz steeds een 

            Jacob Willemsz in Smeetsland genoemd, wellicht een broer van de eerstgenoemde.

5.           Mariken Cornelisdr,

             tr. met 

            Cornelis (Wellicht) Pietersz de Oude Alias Wagenmacker

              heemraad van Oost-IJsselmonde 1563--1596, wonende  ''an den Hordijck ''.

             vermeld te IJsselmonde 1557, 1562;.

 

IIb.       Cornelis (IIb) Pietersz (De Jonge ),  (zn. van I), geb. in 1495 Geschat

            waarsman van Nieuw-Reijerwaard, ovl. Ridderkerk op 9 dec 1544, 

            tr. met  Neeltje Adriaen Willemsdr, dr. van Adriaen Willemsz, geb. in 1500, ovl. Ridderkerk op 9 dec 1544.

            Uit dit huwelijk:

1.           Cornelis (IIId) Cornelisz, geb. in 1525, ovl. na 1544,

              tr. met  Beatrix Gerritsdr, geb. in 1505.

             wonende tot Rotterdam.
            Mogelijk is zij identiek met de Beatrix Gerijtsdr, gehuwd met Claes Willemsz 1553, die in 1562 een huis en erf huurde in de Houttuijn te Rotterdam.

             Wellicht ongeldig.

2.           Dingen (Ingen) ( Dingeman Ingnacius) (IIIe) Cornelisz, geb. in 1525, volgt IIId.

3.           Claesje Cornelisdr, geb. in 1525, ovl. Rotterdam tussen 24-10-1555 en 1557.

             haar weeskind vermeld in 1560 / 1561.

 

IIc.       Lenaert (IIc) Pietersz,  (zn. van I), geb. oud 50 jaar in 1549 in 1499,

             heemraad van West-Barendrecht 1527, 1549 en hoogheemraad van de vier polders 1553--1560 en van Barendrecht 1559

          . De laatste functie had Lenaert Pietersz vermoedelijk reeds langer bekleed, maar de bronnen gaan voor deze functie niet verder terug

            Komt voor op de  ;; Lijste van Hoogdijk Heemraden zedert den jaare 1559,

            ovl. Barendrecht 1560/1561

            tr. met  AdriaentjeN.N., ovl. Oost‑Barendrecht in 1566.

            Hoewel Lenaert Pietersz vele malen voorkomt in relatie met zijn familie leden van het geslacht Van Driel, gebruikten hijzelf 

            noch zijn zoons op uit deze familienaam.

            Uit dit huwelijk:

1.           Adriaen (IIIf) Lenaerts, geb. in 1530, volgt IIIe.

2.           Neeltje Lenaerts.

             Vermeld 1561.

3.           Pieter Lenaerts.

             Vermeldt 1561.

4.           Lenaerts Lenaertsz.

             vermeld 1561.

5.           Cornelis Lenaerts.

             vermeld 1561

             In 1566 pachter van land in Oost- en West Barendrecht van zijn neef Claes Vornelisz van Driel  tot Rotterdam.

 

Generatie III

 

IIIa.     Claes (IIIa) Cornelisz Driel van Alias Claes Eenoog,  (zn. van IIa), geb. in 1520, 

            Claes Cornelisz van Driel was handelaar in Rogge en koren  te rotterdam,

            ovl. Rotterdam tussen 6-9 en 16-10 in 1578, begr.

           Meester van het St. Elasabeth gasthuis 1556, meester van het Heilige Geesthuis 1558--1563, 1566, 1569, 1571, 1573, kerkmeester 1565, 

           schepen 1568 - 1572, 1574--1576, vroedschap 1572--1578 en weesmeester1573--1574.  hoogheemraad van Schieland, 

           tr. (1) op 15 apr 1551

           met  Maritge Dircksdr (Groenhout ), dr. van Dirck Barentsz (Groenhout ) Aalias Dirck Dircksz en Margriet Adriaensdr, ovl. Rotterdam op 26 jun 1566.

In de rekening van van de kerkmeesters van Rotterdam over het  jaar 1587 is sprake van het begraven van  '' een vrouw in den Oppert in 't huis van Claes Eenooch oft Driel ''.dat Claes Cornelisz van Driel behoorde tot de stedeljke elite van Rotterdam blijkt uit de vele openbare functies die hij daar vervulde.
Claes Cornelisz van Driel moet gerekend worden tot de vooraanstaande burgers die de reformatie goed gezind waren. Zijn neef Ingen Cornelisz, brouwer te Rotterdam, en diens zwager Willem Evertsz de Wilde/Wiltenburg behoorden reeds in een zeer vroeg stadium tot de woordvoerders van de reformatorische-gezinden te Rotterdam. Op 20 juni 1572 werden Claes Cornelisz van Driel en de reformatorische voorman Willem Evertsz Wiltenburg verkozen tot vroedschap van Rotterdam, en reeds op 26-7-1572  sloot het stadsbestuur zich aan bij de opstand Vgls de notulen van de eerste vergadering van de Staten van Holland was Nicolaas Cornelis van Driel, korenkoper, een van de negen vroedschappen, die de stad aan de zijde van de prins hadden gebracht. Zijn reformatorische gezindheid wordt bevestigd door het feit dat Claes Cornelisz van Driel ook  na de omwenteling van Juli 1572 in functie bleef  als Heilige Geestmeester.

            Uit dit huwelijk:

1.           Claesje Driel, geb. in 1550, ovl. in 1602, 

              tr. (1) op 17 mei 1577 

              met  Gerrit Claesz Bout den, zn. van Claes Pietersz Bout den en Pleuntje Jacobsdr Schilperoort, geb. Delfshaven in 1555, 

             korenkoper, Oudevrouwenhuismeester 1577-1578,1594. leprozenmeester 1582, schepen 1589, 1595, 1597, vroedschap 1589-1601,

             tresorier 1590, Heilige Geestmeester 1592 en boonheer 1599 van Rotterdam, baljuw v Schieland 1597--1600.

             woonde aan het Oppert WZ, later aan de Hoogstraat, 

             Boonheer =Boonman, Magistraat ( Gekozen tijdens de Magistraat verkiezingen) Geloot met Witte en Bruine Bonen!!!

             tr. (2) Rotterdam op 17 nov 1602 

             met  Maritge Cornelisdr.

2.           Neeltje Claesdr Driel van, geb. in 1555, ovl. Rotterdam op 3 feb 1597,

              tr. Rotterdam op 7 okt 1577

              met  Doe Sijmonsz Pape, ovl. Rotterdam in aug 1610, begr. Landbezitter

             Kapitein der schutterij, gasthuismeester 1598--1599, schepen 1607, vroedschap 1608-1610 en tresorier 1609 van Rotterdam,

             (Doe tr. (2) Rotterdam op 19 feb 1585

              met  Maritge Adriaensdr Cleywegh.).

             Van Brouwershaven.
             Wonende aan de Kleiweg te Schiebroek 1594, later eigenaar van een huis aan deWestewagenstraat OZ 1603-1609 

             en een huis aan het Oppert WZ 1603.

             Weduwe.

3.           Cornelis Claesdr Driel van, geb. in 1555, 

              tr. met  Hendrick Danielsz Neck van, dr. van Daniel Hendricksz Neck van en Dirckje Adriaensdr Zoelen van Leck van der.

4.           Niesje Claesdr, geb. in 1560, ovl. Rotterdam op 1 dec 1620, 

             tr. Rotterdam op 22 jan 1584 

             met  Adriaen Pietersz Tromper, zn. van Pieter Adriaensz Tromper en Trijntje Damendr Nydeck van,

             olieslager, kamerwaarder van Rotterdam. eigenaar van een huyis aan de botersloot oz.

 

            Claes (IIIa) Cornelisz Driel van Alias Claes Eenoog,

            tr. (2) in 1572 

            met  Catharina Gijsbertsdr Back, dr. van Mr. Gijsbrecht Adamsz Back, begr. Rotterdam in 1574 tussen eind mei en 10 sept.

            Uit dit huwelijk:

1.           Maritge Claesdr Driel van, geb. in 1570, ovl. Rotterdam op 16 apr 1597, begr.begr. grote kerk

             tr. op 14 mei 1593

             met  Joris Joosten Vlaming, geb. in 1566, Schipper  1593, ovl. op 18 aug 1619,

            (Joris tr. (2) op 22 feb 1598 met  Menschie Jansdr Schagen van.).

2.           Aeltje Claesdr Driel van, geb. in 1570, ovl. Rotterdam op 6 okt 1624, begr.begr. Grote kerk.

3.           Trijntje (Catharina ) Claesdr Driel van, geb. in 1570, ovl. op 5 feb 1605, 

              tr. Rotterdam op 22 feb 1604

              met  Sarach Jansz Hairwijck, zn. van Mr. Jan Saren en Jannitgen Adriaensdr, 

             Apotheker, schepen 1626--1627, 1629, --1630, 1633-1634 en vroedschap 1632--1641 rotterdam, 

             ovl. Rotterdam in 1642,

            (Sarach tr. (2) Rotterdam op 13 apr 1627 

            met  Aefgen Jacobsdr Roos.),

            (Sarach tr. (3) Rotterdam op 24 feb 1632

             met  Aeltje Adriaensdr Driel van.).

             wonende in '' het hert '' aan de Hoogstraat ZZ.

4.           Cornelis (IVa) Claesz Driel van, geb. Rotterdam in 1572, volgt IVa.

 

            Claes (IIIa) Cornelisz Driel van Alias Claes Eenoog

            tr. (3) in 1578 

           met  Neeltge Jorisdr, ovl. Rotterdam op 30 jun 1595,

           (Neeltge tr.(2) 

           met  Cornelis Croeff ''stierman''.).

Neeltje Jorisdr was de dienstmeid van Claes Cornelisz en had van hem een onecht kind, Adam.
Uit een verklaring van 1642 blijkt dat de doodzieke Claes Cornelisz v Driel met Neeltje Joris '' voor zijn bedde door een priester off predicant is getrout en dat hij Adam Claesz v Driel, die hij bij de voorn. Neeltje Joris hadde geprocreeert, hadde geecht ''.


Na overl  hertrouwde Neeltje Joris met Cornelis Croeff,  ''Stierman ''.

            Uit dit huwelijk:

1.           Adam Driel van, geb. Rotterdam in 1576, 

           opperkoopman op de  ''Rotterdam''  anno 1610 in oost-Indie 

           ''sieck zijnde ende op zijn uuterste leggende en  weinich tyds daernaer deser werelt is overleden ''.

In 1642 werd verklaard dat destijds ca. 1603  Adam Claesz  ''zijn huwelijksaanzoek wegens bastardy is afgewezen ''werd, maar dat dit onterexht is geweest omdat hij geecht was  door zijn vader, in wiens boedel hij had gedeeld. zo verklaarde een zekere  Trijntge Vrancken, oud omtrent 56 jaren, ten verzoeke  van de eerbare juffrouw Jannetje Jans, weduwe van Wijlen Cornelis Claesz v Driel, in zijn leven raad  en vroedschap, mitsgaders burgemeester deser stede en hoogheemraad van Schieland, dat zij toen omtrent 17 jr oud was ca. 1603 heeft genaaid ten huize van Niesge Gijsbrechts ( de moeder van Jannetje Jansdr Hooft Toendertijd woonde aldaar ook de requirante (Jannetje Jans ) met Van driel haar man zaliger. Deposante heeft aldaar verscheidene malen zien gaan en komen een Adam Claesz v Driel, die de dochter van de Voorn. Niesge Gijsbrechts ( so sij dacht ) ten huwelijk had verzocht. Onder de lieden die aldaar woonden die aldaar woonden werd gezegd dat zij Adam van Driel  '' in huwelijk mede en begeerde '' dat deze Adam de bastaard van Claes Cornelisz v Driel was, en zij zij deposante daar ook heeft gehoord dat Cornelis  Claesz v Driel zaliger daarop had geantwoord  ''Wel  wat zocht ghij dat mijn broeder aldus was den voors. Adam v Driel den Bastaert van mijn vader; (...)  dat mijn vader hem heeft geecht, hij en is geen bastaert want hij heeft soowel als in mijns vader boedel gedeelt. Toen Adam v Driel uit Spanje terugkeerde en naar Oost-Indiue zou varen, heeft hij zijn broeder Cornelis Claesz v Driel een uitzet ontvangen.

 

IIIb.     Lodewijck (IIIb) Cornelisz,  (zn. van IIa), geb. Ijsselmonde in 1525, ovl. Group onder Westmaas tussen 18-11-1590 en 1593, begr.

            schepen van de Group 1578-1593 en heemraad v Oud-Beijerland wegens Cromstrijen, Striemond en de Group 1588 en 1590

            heemraad van Oost-IJsselmonde 1554--1559

            tr. met  Adriana Jansdr, geb. in 1530, ovl. in nov 1604, begr. Oud‑Beijerland op 30 nov 1604.

            Lodewijck Cornelisz wordt in de bronnen niet met de geslachtsnaam aangeduid, dit in tegenstelling

            tot zijn kinderen die allen deze naam voerden.

            Uit dit huwelijk:

1.           Sebastiaen (IVb) Lodewijcksz Driel van, geb. in 1550, volgt IVb.

2.           Marigje Lodewijcksdr, geb. in 1555, ovl. op 17 nov 1609, 

             tr. (1) circa 1578 

            met  Pieter Adriaensz Moselaer, ovl. Mijnsheerenland in 1588, 

            tr.(2) 

            met  Cornelis Lenertsz Moselaer, ovl. 1606/1607 te Mijnsheerenland.

3.           Machtelt Lodewijcksdr, geb. in 1560, 

              tr. (1) op 18 nov 1590 

              met  Cornelis Adriaensz, zn. van Adriaen Dircksz.

             vermoedelijk identiek met Cornelis Adriaensz  Burger alias Cornelis Adriaen Dircksz.

             Woont Westmaas, 

            tr. (2) voor 1593

            met  Cornelis Cornelisz Schoor van der, zn. van Cornelis Willemsz Schoor van der, ovl. op 7 jan 1624, 

           (Cornelis tr.(2) 

           met  Lijntje Hendricksdr.).

4.           Cornelia Lodewijcksdr, geb. Group onder Westmaas wellicht in 1565, ovl. Group onder Westmaas op 29 apr 1616, 

             tr. in 1590 

            met  Arijen Ingensz Ouden den, zn. van Ingen Orbertsz Ouden den en Heiltje Cornelisdr,

            schepen van Group 1578--1606 heemraad v Westmaas-Nieuwland 1585-1605 en v Cromstrijen 1600-1603, 

            ovl. Group onder Westmaas tussen 2-9-1605 en 10-6-1606, 

            (Arijen tr.(2) met  Leentge Adriaensdr.).

5.           Soetje Lodewijcksdr, geb. Group onder Westmaas wellicht in 1565, 

             otr. Ridderkerk op 22 nov 1592

              met  Willem Lenertsz Alias Willem Goossens, zn. van Lenart Willem''s (Goossens, ovl. Ridderkerk op 7 okt 1607.

             Attestatie naar Westmaas.

6.           Jan (IVc) Lodewijcksz Driel van, geb. in 1570, volgt IVc.

7.           Ploen (IVd) Lodewijcksz, geb. in 1570, volgt IVd.

8.           Maetje Lodewijcksz, geb. Group onder Westmaas wellicht in 1575 Geschat, ovl. Ooltgensplaat in 1611,

              tr. in 1594 met  Dirck Arens ( Jans van Proije ), geb. in 1561, 

  landbouwer in Den Bommel en de Uitslag 1591--1637, de  Tille 15941608, de Bommelse Molenpolder 1615-1620, dijkgraaf van de Bommelse Molenpolder 1620-1637, schepen van St. Adolphsland 1606-1637, Kerkfabriekmeester van Ooltgensplaat 1609, 

ovl. Ooltgensplaat in 1641, begr. Ooltgensplaat in 1641rek. betaald

(Dirck tr. (2) Ooltgensplaat in 1578

  1 e gebod 26-7-1587 met  Neeltge Arens.), 

(Dirck tr. (3) Ooltgensplaat Gerecht op 11 jun 1612

 met  Leentge Hendricksdr.), 

(Dirck tr. (4) Oude Tonge op 19 sep 1627 

met  Leentje Leendertsz Vogel de.),

 (Dirck tr. (5) voor 1 nov 1636

 met  Neesje Marcelis (Putten van.).

Uit het tweede huwelijk van hun zoon  Lodewijck Dircks ca. 1598-1666 te Den Bommel stamde  drie zoons die de familienaam Van Driel voerden : Bartel Lodewijcksz van Driel, Dirck Lodewijcksz v Driel en Aren Lodewijkcksz v Driel.

             j.d. van Middelharnis.

9.           Jopje Lodewijcksz, geb. Group onder Westmaas wellicht in 1575, ovl. in jan 1603, 

             tr. in 1595 met  Lenert Willemsz, zn. van Willem Lenertsz en Neeltje Lenerts, geb. in 1555, 

              landbouwer in de Thille, schepen van St. Adolpsland

             (Lenert tr. (2) OoltgensplaatHuw. voorwaarden op 22 apr 1621 

             met  Neeltge Bastiaensdr.).

 

IIIc.     Dirck (IIIc) Cornelisz,  (zn. van IIa), geb. Ijsselmonde Verm in 1530, 

           hoogheemraad v Barendrecht 1575--1597

           ovl. Oost-Barendrecht op 8 jan 1598, 

           tr. met  

          Maritge Hermansdr, dr. van Herman Willemsz en Maritge Adriaensdr Nijessen, geb. Ridderkerk Verm in 1540, ovl. op 20 mei 1609.

            Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje Dircksdr, geb. in 1565, tr. in 1595 met  Laurens Adriaen Aertsz, zn. van Adriaen Aertsz.

2.           Soetge Dircksdr, geb. in 1570, tr. met  Jacob Gerritsz.

3.           Herman (IVe) Dircksz (Opden Dijck ), geb. Barendrecht in 1570, volgt IVe.

4.           Cornelis Dircksz, geb. in 1575.

             woonde 17-6-1603 Heinenoord.

5.           Adriaen (IVf) Dircksz, geb. Barendrecht in 1575, volgt IVf.

6.           Leentge Dircksdr, geb. Barendrecht in 1580 geschat

             ovl. Mijnsheerenland op 23 mrt 1630,

             tr. met  Arij Joosten, zn. van Joost Cornelis Joosten en Gijsken Schalcken, geb. Mijnsheerenland, ovl. Mijnsheerenland op 7 mei 1627,

            (Arij tr.(2) 

            met  Anna Sebastiaen Adriaensdr (Roos).).

7.           Heijltge Dircksdr, geb. in 1585 geschat.

 

IIId.     Dingen (Ingen) ( Dingeman Ingnacius) (IIIe) Cornelisz,  (zn. van IIb), geb. in 1525, begr. Rotterdam in mei 1576, 

           tr. in 1547

           met  Grietje Pietersdr (Brouwer ), dr. van Pieter Willemsz (Brouwer ) en Hillegond Claesdr, geb. Rotterdam in 1522, 

          begr. Rotterdam tussen 26-9- en 3-10-1574.

            1547 Meerderjarig.
Deze verkoop van land viel ongeveer samen met de overname door Ingen Cornelisz van de brouwerij in Rotterdam, afkomstig van zijn schoonvader. Deze brouwerij, die voor die tijd eigendom was geweest van zijn zwager Allert Pietersz, was gelegen in de Kipstraat, In 1550 breidde '' Ignacius Cornelisz '' dit bezit uit met 3 ''cameren  mit Erffenen ''in de Pannekoekstraat, strekkende alle drie voor van de halve straat tot achter '' anden selfe Ignacius zuijtmuijer '' zuidmuur.  Met deze koop had hij dus de verbinding van het huis en de brouwerij  aan de Kipstraat met de daarop aankomende Pannekoekstraat tot stand gebracht.
In 1558 kocht Inge Cornelisz brouwer opnieuw een belendend huis en erf in de Pannekoekstraat, strekkende vanuit de straat westwaarts tot aan de  ''drop ;; van zijn brouwerij,  In  1562 werd de brouwerij met het ernaast gelegen huis getaxeerd op een waarde van 33 Car, gulden.  Behalve deze  Brouwerij met toebehoren bezat Ingen Cornelisz. nog enige verhuurde  percelen  bij de Kipstraat, met een getaxeerde waarde van 31 Car. gld.
Reeds in een zeer vroeg stadium was Ingen Corbelisz een van de voormannen van de Reformatie in Rotterdam.  Samen met o.a. zijn zwager Willem Evertsz de Wilde (Wiltenburg ) behoorde tot de groep vooraanstaande Rotterdammers die op 3-10-1566 bij het stadsbestuur een rekest indiende, waarin gevraagd werd via de schutterijen en de ambachtsgilden te peilen of men de Inquisitie nog langer wilde tolereren .  Op 1-2-1567 vergaderde het college van het vroedschap om rapport te doen van hetgeen met  '' mijn heer die Prince van Orangien Stadthouder generael gebesoigneert was '' toen deze op 19-1 binnen de stad Rotterdam  was geweest.  Ontboden waren Mr. Cornelis Mijnaertsz, woordvoerder, Lenaert Say, Jan Pietersz..Pessel, Anthonis Joosten, Olivyer Jansz, Willem Evertsz. Brouwer, afwezig, Jaspoer Jansz van Breda, afwezig, Jan Gerritsz, Schoemacker en Inghe Cornelisz brouwer . Mr. Cornelis vertyelde dat de prins bij zijn bezoek vragen had gesteld over de predikatie, met name '' tot wat tijde die predicatie alhier eerst begonst was ''  waarop zij hadden geantwoord dat dit ongeveer in augustus was geweest.  Op de vraag van de vroedschap of de prins iets gezegd had over een reis naar Brussel, had Mr.Cornelis geantwoord dat de prins aan de hertogin zou verzoeken de predicatie te confirmeren, zodat zij zouden voortgaan met de predicatie.

            Uit dit huwelijk:

1.           Allard Ingensz Driel, geb. in 1550, ovl. op 3 dec 1583, 

              tr. Emden [Duitsland] in 1583

              met  Echijsel Harmansdr, ovl. Emden [Duitsland] in mrt 1612 en voor 24-5-1589.

2.           Cornelis (IVg) Ingensz Driel van, geb. in 1550.

3.           Hillegond Ingensdr Driel van, geb. in 1555 geschat, ovl. voor 4 jun 1593, 

              tr. met  Pieter Cornelisz Mol, zn. van Cornelis Ariensz Mol en Maritgen Willemsdr, brouwer te Rotterdam, ovl. in 1585.

4.           Neeltge Ingensdr Driel van, geb. in 1560 geschat, ovl. tussen 13-2-1587  en  24-3-1588.

 

IIIe.     Adriaen (IIIf) Lenaerts,  (zn. van IIc), geb. in 1530, ovl. Ijsselmonde in 1557,

            tr. met           N.N..

            Uit dit huwelijk:

1.           1 T/m ? Onbekend (  Nog Vermeld in 1577 ).

 

Generatie IV

 

IVa.     Cornelis (IVa) Claesz Driel van,  (zn. van IIIa), geb. Rotterdam in 1572, 

            koopman te rotterdam

            Op grafzerk vermeld

            hoochheemraet  v Schielant out Burghemeester deser stede, haslheer van Bleisick out sijnde 64 jaren starf den 17 en augustus anno 1636

            gasthuismeester 1603,vroedschap 1604--1636, fabrieksmeester 1604--1605, 1612--1613, 1622, 1624--1625, burgemeester 1606--1607, 1633--1634 gedeputeerde ter dagvaart 1606--1608, 1611--1615, 1622-1623, 1626-, 1630-1632, lid van de  Admiraliteit op te Maze 1608-1612, 1633-1636, gecommitteerde raad 1614-1617, lid van de Raad v State 1617-1620, schepen 1620-1621, boonheer 1622-1627, 1632, 1636, weesmeester 1623, 1626, kerkmeester 1626, lid van de generaliteits rekenkamer 1627 1630, vredemaker 1631-1632 en hooggheemraad v Schieland  sterfman of halsheer van de heerlijkheid Bleiswijk 1633-1636

ovl. Rotterdam op 17 aug 1636,

 tr. Rotterdam op 22 jun 1597 

met  Jannetje Jansdr Thooft, dr. van Jan Willemsz Thooft en Niesken Gijsbertsdr, geb. in 1575, ovl. op 23 sep 1652.

            Cornelis Claesz v Driel heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld in de ontwikkelong van de handel vanuit R.dam. Bij het stichten van de West-Indische Compagnie moest kapitaal bijeengebracht worden, maar rond november 1621 haden mog maar weinigen belangstelling getoond. Er hadden zich slechts twee grote onvesteerders gemeld, waaronder de vroedschap Cornelis Claesz v Driel, die beloofde voor 4200 gld. te participeren.  Op 12 -12 1622 werd Cornelis Claesz v Driel bij resolutie aangewezen als een van de twee eerste bewindhebbers der West-Indische Compagnie.

            Uit dit huwelijk:

1.           Mr. Johan, geb. in 1607, 

              advocaat te Rotterdam en brouwer in  '' de Roode Leeuw '' aldaar, schepen v Rotterdam 1642-1643, 1647-1648, leenman v Voorne 1649, 

              ovl. Rotterdam op 19 apr 1656,

              tr. Rotterdam op 6 apr 1627 

              met  Maia Duyn, dr. van Johan Allartsz Duyn van der en Ingetje Adriaensdr Bijlwerff, ovl. Rotterdam op 16 jan 1657.

  De Hollandse handel had in de jaren 16749 en 1650 veel van vrijbuiters te lijden, waarbij eenpaar Rotterdamse kooplieden als helers voor de piraten optraden. Genoemd worden de ''vuile praktijken'' van Mr. Cornelis Hartichveld, vroedschap, en zijn jeugdige  schoonbroeder Allard v Driel, zij werden beschuldigt van heling van de door piraten geroofde goederen, die zij vopor een lasge prijs opkochten en met hun schepen naar Roterdam lieten brengen.
Onder de Grootste vermogens waartoe zowel handel als brouwerij hadden bijgedragen,werd vermeld de erfenis van Mr.Johan van Driel, brouwer in ''de Rode Leeuw '', groot 120.000 Gulden.

 

IVb.     Sebastiaen (IVb) Lodewijcksz Driel van,  (zn. van IIIb), geb. in 1550, ovl. Mijnsheerenland 1616/1617,

             tr. met  Maertgen Gerritsdr, dr. van Gerrit Engelsz en Daentje Claesdr Driel van, geb. Mijnsheerenland in 1555, ovl. Oud‑Beijerland in 1627.

            Uit dit huwelijk:

1.           Gerrit Bastiaensz, geb. in 1580, ovl. na 1619, tr. (1) Nieuwe Tonge op 9 nov 1603 met  Janneke Marinusdr

              (Janneke tr.(2) met  Pieter Jansz.).  

              aanvankelijk wonende te Westmaas bij de blauwe steen 1608.

              van Sint Annaland,

             tr.(2) 

             met  Geertruid Cornelisdr, ovl. Oud-Beijerland op 16 feb 1648, 

             (Geertruid tr.(2) 

             met  Adriaen Cornelisz.).

2.           Jan Bastiaensz, geb. in 1585, schepen v Piershil, 1613--1626, ovl. op 3 aug 1626,

               tr.(1) met N.N.(Maertje Ariensdr Hasemoer ?

              (N.N.(Maertje tr. (2) Zwijndrecht op 21 feb 1610 

              met  Schalck Stevensz.),   

              (N.N.(Maertje tr.(3) 

               met  Engel Cornelisz Trouw.).

              wellicht was zij een zuster van  Dirck Ariens Hasemoer te Piershil

              tr. (2) Piershil op 4 aug 1618

               met  Lijsbeth Huijbertsdr Sangers, dr. van Huijbrecht Jansz Sangers en Wijntje Sdriaensdr Tol, geb. Zwijndrecht, ovl. op 24 apr 1650.

3.           A(D)riaen Bastiaensz

             tr.(1) met  Maria Huijgen, ovl. Ooltgensplaatrek. bet. 29-1-1638 in 1638, 

             tr. (2) Sommelsdijk op 24 jun 1642 met  Martijntje Moertensdr Mortier.

             Weduwe van St. Maartensleer in Vlaanderen.

4.           Daentje Bastiaensdr,

              tr. Heinenoord op 3 mei 1620 

             met  Cornelis Adriaensz Yeskoot, zn. van Adriaen Cornelisz Jeiskoot en Adriaentge Cornelisdr, begr. schepen v Dubbeldam 1638.

             j.m. v Kijfhoek.
             woont te Dubbeldam 1620
.

             j.d. v Heinenoord.

 

IVc.     Jan (IVc) Lodewijcksz Driel van,  (zn. van IIIb), geb. in 1570, 

            schepen v Westmaas 1598--1616, schepen v de Group 1598--1612 en ambachtsheer v Piershil 1611--1615, ovl. voor 22 jun 1623, 

            tr. op 8 jun 1595 

            met  Neeltje Sdriaensdr Smoor, dr. van Adriaen Willemsz Smoor en Stijntje Maertensdr, geb. Piershil in 1570, begr. Ooltgensplaat in 1632rek. bet. 15-6.

            minderjarig 1588.

            Uit dit huwelijk:

1.           Lodewijck Jansz, geb. in 1600, ovl. in 1635 tussen 10-4 en 8-9

              tr. (1) in 1624 met  Lijsbeth Laurensdr Schoor van der, dr. van Laurens Cornelisz Schoor van der en Sijtge Hendricksdr,

               begr. in de kerk v Klaaswaal 1629/1631,

               (Lijsbeth tr.(2) 

               met  Jacob Adriaensz Schoor van der.), tr. (2) in 1632 met  Neeltje Michielsdr Ruijswegh.

2.           Arijen Jansz Driel van Alias Arijen Jansz Smoor, geb. in 1601, ovl. op 28 mei 1647,

              tr. met  Annetje Maertensdr Recht de, dr. van Maerten Bastiaensz Recht de en Geertruijt Cornelisdr, geb. in 1603, ovl. tussen 8-1628 eb 6-1629.

3.           Maerten Jansz, schepen 1635, 

              koopman 1639, schout 1645-1651 en dijkgraaf te Ooltgensplaat,

              tr. Ooltgensplaat in 1536 1 e gebod 15-6  

              met  Annetje Aertsdr, dr. van Aert Hendrickssz Duffelaer en Susanna Ruthsdr Mol.

4.           Maertje Jansdr, geb. in 1604, possetrice van de Memorielanden onder poortugaal.

5.           Adriaentje Jansdr.

             lidmaat Westmaas 1647.

 

IVd.     Ploen (IVd) Lodewijcksz,  (zn. van IIIb), geb. in 1570 Geschat

            schepen v Nieuw-Beijerland 1594--1603. heemraad 1600--1613 en dijkgraaf 1616--1619 v d Polder Nieuw-Beijerland, 

            ovl. Nieuw‑Beijerland in 1619, 

            tr. in 1600 met          N.N..

            Uit dit huwelijk:

1.           Lodewijck Pleunen,

              heemraad v Groot-Z-Beijerland 1632-1652,

              ovl. Nieuw-Beijerland op 18 sep 1652,

              tr. Piershil op 26 nov 1623 

             met  Neeltje Willemsdr, dr. van Willem Jansz en Elisabeth Leendertsdr, ovl. Nieuw-Beijerland tussen 15-3-1656 en 4-9-1657.

             woont s d Z-zijde v d Polder Nieuw-Beijerland.

             j.d. v Piershil.

2.           Jannetje Pleunen, ovl. op 31 aug 1646, 

              tr. op 24 nov 1625

              met  Leendert Jansz Braber den Alias van Sorghe, ovl. Dordrecht op 24 mei 1645.

3.           Soetje Pleunen, ovl. op 30 mrt 1629,

              tr. Nieuw-Beijerland op 30 jun 1624

              met  Arijaen Arijaensen

             (Arijaen tr.(2) met  Maritke Cornelis.).

             j.m. v Heinenoord 1624  woont op Goidschalckoort 1630.

             j.d. v Nieuw-Beijerland.

             j.d. v Poortugaal.

4.           Pieter Pleunen, geb. in 1610, ovl. op 27 aug 1649.

 

IVe.     Herman (IVe) Dircksz (Opden Dijck ),  (zn. van IIIc), geb. Barendrecht in 1570, ovl. Mijnsheerenland tussen 19-9-1619 en 23-6-1620

            tr. in 1596

             met  Mariken Cornelis Huijgensdr, dr. van Cornelis Huijgen en Kunger Cornelisdr, ovl. op 10 nov 1627, 

            (Mariken Cornelis tr.(2)

             met  Aert Leendertsz Wael van der.), (Mariken Cornelis tr.(3) met .    ).

            Uit dit huwelijk:

1.           Dirck Hermansz Dijck van, geb. Mijnsheerenland in 1597, ovl. Mijnsheerenland op 28 mrt 1649,

              tr. met  Fijgje Woutersdr, dr. van Wouter Pleunen en Marichje Laurisdr, geb. in 1605, 

              bouwman, schepen Mijnsheerenland, 

              ovl. Mijnsheerenland op 5 apr 1646, 

              (Fijgje tr.(2) met  Thonis Bastiaensz Stougje.).

2.           Aert Hermansz Wael van der, geb. Mijnsheerenland,

              tr. met  Maritge Jacobsdr Wael van der, dr. van Jacob Matthijsz Wael van der en Trijntje Cornelisdr Hoogendijck, geb. in 1609.

 

IVf.      Adriaen (IVf) Dircksz,  (zn. van IIIc), geb. Barendrecht in 1575 geschat

            heemraad v Oost-Barendrecht 1603, 1623, 1646, ovl. Oost-Barendrecht tussen 1646 en 1652

            tr. (1) op 21 apr 1603

             met  Adriaentge Cornelisdr Block ?, geb. in 1580, ovl. op 11 dec 1616.

            Hoewel Adiaen Dircksz zich dus vermoedelijk wel als een direkte  verwant van het geslacht v Driel beschouwde,

            voerden hij noch zijn kinderen de naam v Driel 1 van zijn zoons maakte zelfs gebruik van de naam Van Der Ghiessen.

            Uit dit huwelijk:

1.           Dirck Adriaen Dircksz, ovl. op 15 jan 1656,

             tr. Barendrecht op 8 mei 1633

              met  Neeltge Maertens, (Neeltge tr.(2) met  Gijsbert Cornelisz.).

             woont Hordijck onderWest-IJsselmonde.

2.           Cornelis Adriaen Dircksz, ovl. 21-6-1669 en 12-8-1678.

             jonckman 1652

             woont West-IJselmonde.

3.           Leendert Adriaen Dircksz, ovl. 5-5-1670 en 20-1-1679

             tr. met  Emmetje Poulus, ovl. West-IJsselmonde op 20 jan 1679.

             woont  W-IJsselmonde.

4.           Herman Adriaensz, ged. Barendrecht op 28 sep 1608, ovl. jong overleden.

5.           Grietge Adriaens, ged. Barendrecht op 4 dec 1611.

 

            Adriaen (IVf) Dircksz,

            otr. (2) Barendrecht op 4 nov 1618

            met  Neeltge Simonsdr Ghiessen van der, dr. van Sijmon Cornelisz Ghiessen van der en Grietken Aertsdr, geb. in 1590,

           ovl. Oost-Barendrecht op 5 jun 1660.

 

Terug naar de Hoofdpagina     http://members.chello.nl/j.zwart13/