Pieter Gerritsz Ruytenburgh

 

 

 

Generatie I

 

 

I.                    Pieter Gerritsz Ruytenburgh (Ruytenburgh van) Alias Pieter Gerritsz v Ruytenburgh,

              tr. met

                     Aeltgr (Aeltge) Pietersdr

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Anna Ruytenburgh, ged. te Amsterdam op 19 jun 1589 N K, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te 's Hage op 3 nov 1648,

               tr. (resp. ongeveer 20 en 24 jaar oud) op 7 feb 1610 met

                     Dr Adriaen Pauw, geb. te Amsterdam op 1 nov 1585, ovl. (67 jaar oud) te 's Hage op 21 feb 1653, begr. te Heemstede.

                     Uit dit huwelijk 2 zonen.

2.                   Stijntje (later Christina) Ruytenburgh van, geb. te Amsterdam op 24 nov 1591, ovl. (10 jaar oud) te  's‑Gravenhage op 7 aug 1602,

                   tr. (resp. 18 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Amsterdam (Oude Kerk) op 29 nov 1609 met

                       Johan (Hans) Michiels Vaerlaer, geb. te Keulen [Duitsland] circa 1577, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 23 jun 1628.

 

                Johan (Hans) Michiels van Vaerlaer, heer van Jaarsveld. later van ter Horst, geb. Keulen 1577/78, waardoor.
hij het burgerrecht van die stad bezat.

                 Op grond hiervan. wordt hij 14 Maart 1598 voor burgemeesteren van A m sterdam. door zijn vader,geëmancipeerd" en draagt deze.

                 hem aile,koopmanschappen" e.d. over die hij te Keulen. heeft moeten achterlaten uit angst dat deze,uyt saecke.
van religie ende oorlooghe" geconfiskeerd zullen worden.
Gedurende 4 jaar vereffent hij de zaken te Keulen, op. 7 A u g. 1602, enige weken voor zijn vader's dood, draagt. hij ailes weer aan

                 deze o v e r 1 3 ). H i j is vervolgens lakenkoper. te Amsterdam en koopt aldaar in 1606 het huis. ,de Vergulde Clock" in de Warmoesstraat

               . In 1608 koopt. hij de heerlijkheid J a a r s v e l d w ), die hij in* 1616 weer verkoopt;. in 1627 neemt hij uit zijn schoonvader's nalatenschap.
de heerlijkheid ter Horst onder Wassenaar over 1 7 ).
Bij zijn overlijden woont hij op de O. Z. Achterburgwal. verm. i n het huis,de Rotgans", dat zijn eigendom was;.
begr. Amsterdam (Nieuwe K. ) 23 Juni 1628,

 

          tr. (39 jaar oud) (2) op 4 nov 1631 met

                 Dr Reynier Pauw , raadsheer in, later président van de. Hoge Raad te 's-Gravenhage; bij deze gelegenheid bewijst.
 zij aan haar kinderen / 369.000,—l s ).

 

3.                   Wilhem Ruytenburgh Van(Ruytenburgh), ged. op 13 aug 1600, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) in 1632, volgt II.

 

 

Generatie II

 

 

II.                    Mr Wilhem (Willem) Ruytenburgh Van(Ruytenburgh), zn. van Pieter Gerritsz Ruytenburgh  (I) en Aeltgr Pietersdr, ged. op 13 aug 1600,

                      ovl. (ongeveer 31 jaar oud) in 1632 Waarschijnlijk te den Haag,

                      Notitie bij Wilhem ; Heer der stad Vlaardingen en Vlaardinger Ambacht, Babberspolder, Nieuwenhoorn, Nieuwe Goote, Oud en Nieuw-Krayertspolder

                      en het Brielsche Nieuwland.


     R. 1639-1652.
     Sch 1641.
     Luit der burgerij 1642 ( of vroeger) Kapt 1646 ( of vroeger.
     Woonde bij zijn huwelijk op den O.Z, Achterburgwal, in Ruytenburgh "". de laatste jaren van zijn leven woonde hij denkelijk in Den Haag.
     no 146
.

             tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 16 jaar oud) op 17 feb 1626 met

                      Alida Jonckheyn, dr. van Elbert Simonsz Jonckheyn en Adriana Coolen, ged. op 4 aug 1609, ovl. Leefde ze nog Okt 1677.

                     

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Adriana Ruijtenburgh van, ged. te Amsterdam op 10 jun 1629

                      kind Adriana

                      vader Wilhelm van Ruijtenburch

                      moeder Aeltje Jonckheijns

                      doop10 juni 1629

                      religie Hervormd, Nieuwe kerk

                      bron41 p.27,

                     ovl. Leefde nog in December 1701,

               otr. (ongeveer 18 jaar oud) (1) te 's Hage op 14 mrt 1648, tr.

                      Bruidegom Wilhem Hartighveldt, jongeman, van Rotterdam, wonend: 's Gravenhaeghe

                      Bruid Adriana van Ruijtenburgh, van Amstelredam

                      Plaats Rotterdam

                      Datum ondertrouw 15-03-1648

                      Opmerkingen Attestatie gegeven op den Haegh den 30-03-1648.

                      Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd met

                      Willem Cornelisz Hartigvelt / Hartochtsveld, zn. van Cornelis Jansz Hartigvelt / Hartochtsveld en Agatha Cornelisdr Briel genaamd Welhouck

                       ovl. te Rotterdam in feb 1664, begr. te Vlaardingen.

 

                      Notitie bij Willem ;.
      Raad en Schout van Rotterdam 1652, Burgemeester ald 1657; bewindvoerder O Ind Comp 1637
.

                      Mr Willem Hartigsveld vroedschap alhier benoemt tot enig erfgenaam zijn vrouw Jacoba Teding Berghout doch deze moet aan zijn moeder

                      Adriana van Ruitenburg (Ruytenburgh) laatst weduwe van Allard van Driel- doch alleen als zijn vrouw niet zwanger is- 10.000 gld uitkeren.

                      Eventuele eerder geboren kinderen stelt hij in de legitime portie.

                      Seclusie weeskamer. Benoemt zijn vrouw tot voogdes.

                      Getuigen Krijn Pijnakel en Hendrik Jans van Grol.


    Aktedatum.
    06/12/1679.
    Aard van de akte. testament.
    Naam notaris. Johan van Oortegem.
    Toegangsnummer. 110 Notarissen.
    Inventarisnummer1019.
    Aktesoort testament.
    Datum 17/04/1669.
    Archief ONA Rotterdam.
    Inventarisnummer 535.
   Aktenummer/Blz. 191/383.
   Notaris Isaac Troost.


   Vrouwe Adriana van Ruijtenburgh, vrouw van Allard van Driel, out-schepen, prelegateert 25.000 gulden aan haar evt. kinderen uit dit huwelijk.
   Zij benoemt haar voorkinderen uit haar huwelijk met Willem van Hartighvelt, burgemeester, raat en vroetschap en bewindhebber van de

                    Oostindische Compagnie alhier, haar evt. kinderen uit dit huwelijk en haar man voor een kindsdeel tot erfgenamen.
   Zij zegt dat de voogden van haar voorkinderen haar een zeer onrechtmatig proces aangedaan hebben wegens het vaderlijk erfdeel, dat was

                    geregeld volgens testament en huwelijksvoorwaarden.
   Zij benoemt haar man Allard van Driel, Aemilius Crol, gecoren raat van de Staten van Holland en Westvrieslant, out burgemeester, raat en vroetschap

                    van Gouda, en haar schoonzoon Adriaan de Lange tot voogd.
   Haar kinderen mogen alleen in het huwelijk treden met toestemming van Vrouwe Alida Jonckheijn, haar moeder, weduwe van

                    Wilhem van Ruijtenburgh, schepen en raat van Amsterdam, Heer van Vlaardingen, en van de voorn. voogden, anders moeten zij de legitieme

                    portie afstaan ten behoeve van de goedwillende kinderen.


   zie ook: ONA 535 akte 192.
   Aktesoort voogdij.
   Datum 17/04/1669.
   Archief ONA Rotterdam.
   nventarisnummer 535.
   Aktenummer/Blz. 192/386.
   Notaris Isaac Troost.


   Vrouwe Adriana van Ruijtenburgh verklaart dat haar man Allard van Driel mag afzien van voogdij over haar voorkinderen, maar hij moet er wel

                    voor zorgen dat er 2 voogden zijn.


   zie ook: ONA 535 akte 190.


   -.-1674: Adriana van Ruytenburgh (22-11-1698: Philip Louck te Vlaerdinge, procuratie hebbende van Adriana van Ruytenburgh, weduwe van

                    Allert van Driel te Vlaerdinge, d.d. 10-11-1698 gepasseerd voor notaris Georgius van Poelgeest aldaar, neemt van Adriaen de Lange en

                    Jacobus Streson een hypotheek van 2000 gulden op dit leen en op nog 2 morgen land in dezelfde woning en nog 1000 gulden op een ander l

                    eengoed aldaar, groot 11 hond. Belend ten oosten: de erfgenamen van Mees Willemsz, ten westen: het gasthuis te Delft met 4 hond land,strekkende

                    van de Groeneweg tot het land van het Gasthuis te Schiedam; hiervan zijn oude verlijbrieven d.d. 11-10-1638 en d.d. 19-5-1674.

                    Getuigen: Nicolaes Hooghvliet en Dirck van der Stolck).


   Aktesoort machtiging.
   Datum 31/10/1689.
   Archief DLFS Delfshaven.
   Inventarisnummer 3858.
   Aktenummer/Blz. 154/865.
   Notaris Gerrit Post.


    Vrouwe Adriana van Ruijtenburgh, weduwe van Aldert van Driel, stelt Philps Lonck, kleermaker te Vlaardingen wonend, aan om voor haar koeien

                     en varkens te verkopen, die zij van Cornelis Jacobsz Cleijwegh, te Vlaardingen wonend, had gekocht.
    30-7-1691: Adriana van Ruytenburgh, laatst weduwe van Allard van Driel te Vlaardingen, als erfgename van Alida Joncheyns, weduwe van

                    Wilhelm van Ruytenburgh (30-7-1691: Adriana van Ruytenburgh machtigt voor Nicolaes Ouwendijck en Adriaen de Vlieger, schepenen van

                     Vlaardingen, Philips Loncke aldaar, dit leen te verheffen).


   Aktesoort borgstelling.
   Datum 13/08/1697.
   Archief ONA Rotterdam.
   Inventarisnummer 1611.
   Aktenummer/Blz. 169/329.
   Notaris Johan van Lodenstein.


   Adriana van Ruitenburg, weduwe van Allart van Driel, schepen, stelt zich voor 4000 gulden borg voor de schuld die ze heeft bij de Admiraliteit

                    op de Maas.

                    De Admiraliteit wordt in deze vertegenwoordigt door Cornelis Hartigvelt, secretaris van het collegie ter amiraliteit op de Maas.
   Adriana is een dochter van Wilhelm van Ruijtenburgh en Alida Jonckheijn. Zij is gedoopt op zondag 10-06-1629 in Amsterdam.
   Notitie bij de geboorte van Adriana

 

               :    kind Adriana.
   vader Wilhelm van Ruijtenburch.
   moeder Aeltje Jonckheijns.
   doop 10 juni 1629.
   religie Hervormd, Nieuwe kerk.
   bron 41 p.27.


    Adriana is weduwe van Willem van Hartingsveld (ovl. 1664), met wie zij trouwde op maandag 30-03-1648 in 's Gravenhage
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen,

           otr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 39 jaar oud) (2) te Rotterdam op 20 mei 1668, tr. Bruidegom Allert van Driel, wonend: Leuvehaven,

                      Bruid Adriana van Ruijtenburgh, weduwe van Willem Hartochtsveld, wonend: Leuvehaven

                      Plaats Rotterdam

                      Datum ondertrouw 20-05-1668

                      Opmerkingen Zie oorspronkelijke aantekening in het origineel met

                     Aldert Driel van wonend: Leuvehaven, zn. van Mr.Johan Driel van en Maria Duijn van der, ged. te Rotterdam op 16 mrt 1629

                     Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd 096 (getuige:

                     Getuige Jan Duin Andries Sorij Jannetge Jans Johanna Duin).

 

                      not bij huwelijk

                      Aktesoort testament

                      Datum 05/11/1669

                      Archief ONA Rotterdam

                      Inventarisnummer 535

                      Aktenummer/Blz. 201/406

                      Notaris Isaac Troost

                      Allard van Driel, out-schepen, bevestigt zijn huwelijksvoorwaarden met zijn vrouw Adriana van Ruijtenburgh.

                      Hij benoemt zijn kinderen tot erfgenamen.

                      De kinderen moeten door en bij Adriana worden opgevoed, waarvoor zij per kind jaarlijks 400 gulden ontvangt

                      tot het kind 10 jaar is, daarna 800 gulden per jaar per kind tot het 18 jaar is geworden.

                      Indien Adriana voor de meerderjarigheid van de kinderen overlijdt, zal hun opvoeding uit zijn nalatenschap worden

                      betaald, zonder dat de familie van moeders zijde zich daar mee mag bemoeien.

                      De kinderen mogen alleen trouwen met toestemming van moeder of hun voogden.

                      Zonder toestemming erven zij slechts de legitieme portie.

                      Hij legateert aan zijn vrouw, behalve de dewarie, 200 gulden bij overlijden van het eerste kind en 500 gulden bij overlijden

                      van het 2e kind, jaarlijks en levenslang.

                      Hij benoemt Leonard van Naarsen den oude tot voogd.

 

                      Zie ook http://members.chello.nl/j.zwart13/pieter_dirckszn.htm

 

                      Uit dit huwelijk 2 dochters.

 

2.                   Albert Wilhemz Ruytenburgh van, ged. te Amsterdam op 16 mei 1630, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Delft op 6 jan 1688, volgt IIIa.

3.                   Jan Ruytenburgh van, geb. in 1635, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te 's Hage op 22 feb 1719, begr. te Vlaardingen,

                       Not bij Jan ; Was eerst in Hollandschen krijgsdienst, daarna Raad ter Admiraliteit in 't Noorderkwartier wegens

                       de Prov Zeeland 15-3-1681--1719 ;Hoogheemraad van Gelftland.

              tr. te Goes met

                      Catharinanisse Nisse van der, dr. van Gillis Nisse van der en Geertruid Alteren van, geb. op 27 sep 1635,

                     ovl. (86 jaar oud) op 28 jun 1722, begr. te Vlaardingen.

4.                   Gerard Constantin Ruytenburgh van, ged. te Amsterdam op 8 mrt 1649, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Purmerend op 16 mei 1701, volgt IIIb.

5.                   Elisabeth Ruytenburgh van, ovl. op 19 jan 1697,

                tr. te 's Hage na 19 nov 1650 met

                       Amilius Adriaensz Cool, zn. van Mr Adriaen Cool en Margaretha Aemiliusdr Rodendael

                      Notitie bij Amilius ;.
     Ra
ad van gouda 1643 ; Sch ald 1648 ; Burg ald 1661 ; Gedep in de generaliteits Rekenkamer 1653-- 1655.
     Gecomm Raad 1661--1663.
      Door Willen III uit zijn functie ontslagen.
       Hoogheemraad van Schieland 1661
.

 

Generatie III

 

 

IIIa.                Albert Wilhemz Ruytenburgh van, zn. van Mr Wilhem Ruytenburgh Van(Ruytenburgh) (II) en Alida Jonckheyn, ged. te Amsterdam op 16 mei 1630

                    Not Albert ; Kapitein van eene Compagnie voetknechten in dienst der Staten van Holland 17-Juli 1665,

                   Sergeant- majoor in een regiment zeesoldaten 22-Nov-1669, daarna Luit-kolonel en Commandeur van Sas-van-Gent.

                      kind      Albertus

                      vader               Wilhelm van Ruijtenburch

                      moeder            Aeltje Jonckheijns

                      doop               16 juni 1630

                      religie              Hervormd, Nieuwe kerk

                      bron 41 p.84,

                      ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Delft op 6 jan 1688, begr. te Vlaardingen op 14 jan 1688,

              otr. (ongeveer 41 jaar oud) te 's Hage op 19 jul 1671 met  

                      Jonkvrouw Wilhelmina Elisabeth Anna Gravin Nassau, dr. van JHR Louys Nassau en Gravin Elisabeth Hornes, begr. te 'sGravenhage op 12 sep 1642.

                      Trouwt tegen de wil van hare bloedverwanten !!.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Elisabeth Ruytenburgh van,

                tr. met

                     Graaf George Cholmondeley, zn. van Robert Cholmondeley en Elisabeth Cradock, ovl. te Whitehall [Groot Brittanië] op 7 mei 1733

                 Notitie bij George ;.
Graaf van Cholmondeley ; Burggraaf Malpas en Cholmondeley of Kellis, Baron Cholmondeley of Wich-Malbank alias Namptwich 1725,

                 Baron Newburgh 1715.
Werd bij de troonsbestijging van Willem III, Groom of the Bedchamber : en achtereenvolgens Colonel, Brigadier, Majoor-Generaal en

                Commandant van de, Horse Grenadiers Guards ", Gouverneur der Forten te Gravesand en Tilbury 1702.
Lord-Luitenant van 't Graafschap en de stad Chester en van de Denbigh, Montgomery, Flint, Merioneth, Carnarvon en Anglesey en

                Gouverneur van de stad en het fort Kingston upon Hill, Generaal der Cavallerie 1727, Gouverneur van 't eiland Guernsey 1732.

                      Notitie bij Elisabeth ; Staatsdame van de Koningin van Engeland.

 

IIIb.                Gerard Constantin Ruytenburgh van, zn. van Mr Wilhem Ruytenburgh Van(Ruytenburgh) (II) en Alida Jonckheyn, ged. te Amsterdam op 8 mrt 1649 O.K,

                      Not bij ; Woonde in 1662 te Amsterdam op de Leliegracht; Regent Leprozenhuis 1667 ; werd 17-12-1667, in plaats van Jacob Fransz Hinlopen, die

                      als Raad Extraordinaris naar Oost-Indie vertrok, benoemd tot Kastelein en Hoofdofficier der stad Purmerend, tot Bailluw van de beemster en Wormer

                      en tot Dijkgraaf van de Purmer.

                      Hij werd 18-2-1677 tot Raad in de Vroedschap van Purmerend verkozen, onder conditie dat..hy Hr Ruytenburgh voorn sal aennemen, nu noch naermaels

                      sijn leven lang geduerende noout eenige ampten naer dato deses dese stadt concenerende, 't sy burgemr gecommitteerde int colleie van haer Ed Mog

                      tot Hoorn, Auditeur van 's gemenelants middelen Reeckeninge tot Hoorn, Gecommitteerde ter Admiraliteyt, ofte eenige andere hoedanige ampten, 't selve

                      soude mogen wesen, sal mogen bedienen, ende daerom daer toe tot Gedep ter Dagvaart benoemt, en 9 Mrt 1681 voor vast tot Ordinaris Gedeputeerde

                      ter vergadering der Staten van Holland wegens Purmerend aangesteld; hoewel de Vroedschap door hare resolutie van 18 Febr 1677 hen de handen

                      moeten binden, wist hij de meerderheid in dit college voor zich te winnen en zich door de stad Purmerend te doen deputeren in Gecomm Raden te Hoorn

                     1682--1684, 1696--1699, en 1700 tot zijn overlijden, in de Admitaliteit van Friesland te Harlingen 1684--1686 en 1691--1693, en zich in 1689 tot

                     Burgemeester van Purmerend te doen verklaren ; op zijn verzoek besloot de vroedschap van Purmerend 22-8-1699 aan zijn zoon de

                     survivance te verzekeren in het Kasteleinsambt zijns vaders, terwijl deze laatste al bij zijn leven, 16-4-1700, aan zijn zoon het Dijkgraafschap afstond.

                      gedane aant der ondertr Ged te Amsterdam NK.

 

                     ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Purmerend op 16 mei 1701,

             tr. (resp. minstens 13 en minstens 22 jaar oud) te Amsterdam na 11 nov 1662 met zijn

                     nicht Adriana Pauw, dr. van Mr Reynier Pauw en Adriana Jonckheyn ged. te Amsterdam op 15 sep 1640 N K, ovl. in Aug 1681 nog in leven.

 

                     

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                    Joncker Willem Ruytenburgh van, ovl. te Purmerend in sep 1692.

                       Not bij ; Heemraad 11-7-1684, en Dijkgraaf 13-10-1690 van de Wormer ; Capitein over de burgery onder 't Witte Vaendal 'te Purmerend 7 Nov 1688.

2.                   Adriana Ruytenburgh van, ged. te Amsterdam op 2 sep 1667 W.K,

              tr. (resp. ongeveer 35 en 31 jaar oud) te Purmerend op 16 jan 1703 met

                     Dr Johannes Wesselius, zn. van Johannes Wesselius (Rector der Latijnse School, Emden, leiden), geb. te Emden [Duitsland] op 28 okt 1671

                     ovl. (73 jaar oud) te Leiden op 16 jan 1745.

                      Not bij Johannes ;Predikant te Akkrum 1692, te Jacobi Parochie 1694, te Purmerend 1699, te Rotterdam 1705, Professor

                      in de Theologie aan de Universiteit te Leiden 1712.

3.                   Reinier Ruytenburgh van, ged. te Purmerend op 13 dec 1668, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Purmerend op 5 dec 1718, volgt IV.

4.                   Elisabeth Agatha Ruytenburgh van, ged. te Purmerend op 29 nov 1678,

               tr. met

                      Johann Hendrik Pabst van, zn. van Johann Pabst van (Burg van Zevenaar en dijkgr van Lijmers) en Anna Elisabeth Berck van,

                       geb. te Zevenaar op 28 sep 1672, ovl. (93 jaar oud) te Kleef [Duitsland] op 7 mei 1766.

                      Not bij Johann ; Domheer te Utrecht, Justiz - und Hoffgerichtsrath "en opperwaardgraaf van Z M den Koning van Pruisen in

                      't Hertogdom Kleef en Graafschap Marck, werd benevens zijn oom Johan Maurits van Pabst bij brieven van den 18e Jan 1712

                      door Frederik I, de Koning van Pruisen, in den Pruisischen adelstand ingelijfd.

 

 

Generatie IV

 

 

IV.                   Dr Reinier Ruytenburgh van, zn. van Gerard Constantin Ruytenburgh van (IIIb) en Adriana Pauw, ged. te Purmerend op 13 dec 1668,

                       ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Purmerend op 5 dec 1718,

 

                 Not bij Reinier ; Werd 14 Mrt 1691 tot Pensionaris van Purmerend benoemd, ( zonder Traktement ) benoemd, metzijn vader den burgemeester, de

                 vergaderingen der staten generaal van Holland waar te nemen ; hij volgde zijn broeder 20 Sept 1692 als Dijkgraaf van de Wormer op, en

                 werd 22 8 1699 tot Raad in de Vroedschap van Purmerend verkozen,

                 Mits zat zijn Ede, terwyle zijn Hr Vader Vroedschapampt bekleet, tot de vergadering van de Vroedschap als Vroedschap niet sal mogen

                 geconvoceert, nog daar sessie of stem in hebben, maer dan eerst zij Ed Hr Vader overleden zal zijn, off van 't Vroedschap-ampt gedesisteert

                 sal hebben ; tevens werd hem door de Vroedschap de opvolging de opvolging in zijns vaders ambten opdiens verzoek verzekerd ;

                 Dijkgraaf van de Purmer, door afstand van zijn vader, 16-4-1700 ; na den dood van zijn vader besloot de Vroedschap 29-7-1701, dat het daer henen

                 mogte worden gedirigeert, dat tot conversatie van de harmonie in de regeringe en de ruste in de stad, tot voorcominge van partyschappen en

                 verwyderingen die by 't incomen van vreemde worden gevreest, ende hier als in alle de andere stedenvan ons quartier een schout te mogen hebben

                 uyt ons eygen stad, de Pensionaris van Ruytenburgh tot zijn opvolger in al diens ambten mocht benoemd worden, waartoe van Stadswege de

                 voorspraak van mocht benoemd worden, waartoe van stadswege de voorspraak van den Raadspensionaris bij den Koning-Stadhouder verzocht

                 werd ; zes maanden later, 25 Jan 1702, werd van Ruytenburgh door Willem III tot Kastelein en Hoofdofficier van Purmerend en tot Bailluw van de

                 Beemster en de Wormer aangesteld ; hij was 17 Mei 1702 door de Vroedschap aangewezen om zijn vaders zittingstijd als Gecomm Raad te Hoorn uit te

                 dienen, em werd na afloop daarvan 1 Mei 1702 voor drie jaren als zodanig gecontinueerd, terwijl hij 1-5-1718 wederom met deze commissie

                 bekleed werd, die jij tot zijn dood bediende.
Raad ter admiraliteit in Froesland 1708--1710 ; hij werd tot burgemeester van Purmerend verkozen in 1706, en vervulde er sedert tegelijkertijd

                de ambten van Kastelein, Hoofdofficier, burgemeester, Pensionaris en Ordinairis gedeputeerde ter Dagvaart ; hij stond nog bij zijn leven

                 in Oct 1718 aan zijn zoon het dijkgraafschap van de Wormer af en wees hem daardoor tot zijn opvolger in zijne ambten aan.

 

                tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 27 jul 1694 met

                       Johanna Schuyt, dr. van Nicolaas Schuyt en Maria Kuyck van ged. te Amsterdam op 21 apr 1675 N K, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 2 jun 1748.

 

                     

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Gerard Constantijn Ruytenburgh van, geb. te Amsterdam op 12 jun 1695, ovl. (31 jaar oud) te Purmerend op 20 aug 1726, volgt V.

2.                   Dochter Ruytenburgh van.

 

Generatie V

 

 

V.                    Mr Gerard Constantijn Ruytenburgh van, zn. van Dr Reinier Ruytenburgh van (IV) en Johanna Schuyt,

                       geb. te Amsterdam op 12 jun 1695 Z K, ovl. (31 jaar oud) te Purmerend op 20 aug 1726,

                 Not bij Gerard ;.
Dijkgraaf Wormer; Schepen Purmerend.
Kasteleein en Hoofdofficier van Purmerend en Bailluw van de Beemster en de Wormer en dijkgraaf van de Purmer.
Hij kreeg geen toegang tot de vroedschap
.

                      

                tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Purmerend op 9 jul 1722 Zij hertrouwden 2 X met

                        Helena Constantia Loten, dr. van Mr Abraham Loten en Anna Velters, geb. op 19 apr 1696.

 

                     

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                   2 Zonen Ruytenburgh van

                      Not bij 3 zonen ; die als laatste mansoir van hun geslacht allen jong zijn overleden ;

                      de jongste, Gerrit Constantijn van Ruytenburgh stierf als student te Leiden in Sept 1748.

2.                   Gerrit Constantijn Ruytenburgh van

 

                     

 

 

 

           

                                                                voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                                        Terug naar de Hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/