De geschiedenis van de Akerslootse familie KROM    

 

6.   DE AFFAIRE NEELTJE KROM - PIETER DRAL

De eerste timmerman in de familie, Klaas Krom (1736-1796), en zijn vrouw Ariaantje Bregmans woonden aan de Waterzij en kregen 6 kinderen. Slechts twee kinderen, Jacob en Neeltje, werden volwassen.

Neeltje werd geboren in 1775. Ze moet een vrij dramatische jeugd gehad hebben. In haar jeugdjaren sterven haar broertjes Jacob en Crelis en haar zusjes Maartje en Trijntje. Na het overlijden van haar ouders, respectievelijk in 1796 en in 1805, lijkt het erop dat Neeltje haar oude dag als oude vrijster moet slijten.

Hieronder volgt een afbeelding van de Kerkbuurt waar Neeltje woonde. Op de afbeelding zien we o.a. De Groene Valck, de herberg die naast de Buurtkerk stond en in 1880 afbrandde.

In 1808, Neeltje  is inmiddels 33 jaar oud, raakt ze bijna "aan de man". De betreffende man is de bijna 50-jarige Pieter Dral.

Pieter is in 1759 in Akersloot geboren. Hij trouwt in 1789 met Antje Kluijte. Antje overlijdt in 1802. Pieter moet dan als weduwnaar verder. In 1807 koopt hij voor 300 gulden van Jan Krom, een neef van Neeltje, een "huijs, staande en geleegen tusschen Starting en Waterzij". Vermoedelijk komt hij nu in de buurt van Neeltje te wonen (de ouders van Neeltje woonden immers ook aan de Waterzij, Neeltje in die tijd waarschijnlijk ook wel), in ieder geval dichtbij genoeg om met haar nader kennis te kunnen maken. Hun ďrelatieĒ zal echter geen happy end krijgen.

Wat er in het jaar 1808 precies tussen Neeltje en Pieter is gebeurd, zal waarschijnlijk nooit meer duidelijk worden. In ieder geval zal er toendertijd "in het dorp" flink geroddeld zijn over de twee "geliefden". Neeltje heeft een en ander echter hoog opgevat en heeft Pieter bij de gerechtsdienaar aangeklaagd. Ze heeft deze aanklacht tevens notarieel laten vastleggen.

Een jaar later laat ze notaris Lourens Veer nog eens (maar nu in het bijzijn van Pieter) een acte opstellen. Bij het lezen van deze acte wordt een en ander wat duidelijker.

Neeltje wordt in deze acte genoemd als de comparante ter eener zijde, Pieter als de comparant ter andere zijde. Uit deze acte volgen nu een aantal citaten:

"... dat de comparant ter andere zijde welke in vroeger tijd zijne geneegenheid aan haar had te kennen gegeven, en haar had aangezocht om met haar te trouwen, dan waaraan zij had verklaard niet te kunnen voldoen, zich niet had ontzien tegens onderscheiden persoonen herhaalde malen allerleij smadelijke en lasterlijke uitdrukkingen ten haren opzichte te beezigen, en haar met zwaare misdaaden te bezwalken onder anderen haar beschuldigende van bij hem een kind te hebben gehad, het welk hij had hooren schreeuwen, met bijvoeging niet te weeten waar het gebleeven was, of zij moest het vermoord hebben ....."  

 "... dat vervolgens den comparant ter andere zijde had verklaard bereid te zijn, aan de comparante ter eener zijde ter zaake voormeld volkomen voldoening te geeven, zo als dezelve ook als nu verklaarde, dezelve injurie honorabel en profitabel te willen beeteren. En verklaarde mitsdien den comparant ter andere zijde bij dezen, dat al het geen hij ten aanzien van de comparante ter eener zijde smadelijk en lasterlijk heeft gezegd, en al het geene waarvan hij dezelve in voege als hier voor is gemeld, heeft beschuldigd, door hem zonder eenige de minste grond, en tegen de waarheid aan, is gezegd en verspreid geworden, dat hij berouw en leedweezen heeft, over den hoon en laster, welke hij comparant ter andere zijde aan de comparante ter eener zijde daardoor heeft aangedaan, en haar daarover vergiffenis vraagd, verklaarende dat hij de comparante ter eener zijde houd en erkend voor eene eerlijke dochter op wien hij comparant ter andere zijde niets te zeggen heeft, voorts aannemeende om ten behoeve van de Gemeene Armen van deze dorpe te betaalen Tien Zilvere Ducatons ..."

"Eindelijk verklaarde den comparant ter andere zijde te zullen voldoen, alle de kosten welke ter dezer zaake door den comparante ter eener zijde zijn gemaakt en gevallen ..."  

Door deze straffen is Pieter kennelijk in (financiŽle) moeilijkheden gekomen. Op dezelfde dag wordt nog een notariŽle acte opgemaakt. Hierin staat te lezen dat Pieter zijn huis verkoopt, nu voor de prijs van 275 gulden. In 1811 koopt hij opnieuw een huis, nu voor 75 gulden.

Na deze affaire heeft Neeltje toch nog enig geluk gekend. In 1813 trouwt ze op 37-jarige leeftijd met Pieter Admiraal, die boer van beroep is. Haar geluk duurt maar kort, ze sterft reeds in 1821.

 

Startpagina                                                         Verder