HomepageGenealogie Vermaat


Over het wapen van de familie Vermaat ontving ik van dhr. Herman Vermaat de volgende aanvulling:

Het familiewapen van Vermaat.

Door de geslachten/families Vermaat zijn in de loop van de jaren meerdere wapens gehanteerd bij het zegelen van stukken. We beperken ons tot het wapen dat binnen onze afstamming in rechte lijn werd gebruikt.
Het wapen is in oorsprong een zwart schild met een gouden balk. Daar is een deling in gekomen en het wapen is verfraaid; volgens de mode van de tijd. Het wapen ‘zwart vlak met een dwars­balk’ werd in het geslacht voor het eerst gebruikt in 1475 door Luytgen Woutersz. Hetzelfde wapen is in 1442 al gebruikt door Wouter Scade. In 1442 verkoopt een Wouter Scade
van Westrum aan Melis uten Enge het goed Ten Masch
[1] Het koopcontract zegelt hij met het wapen met de dwarsbalk. 
Het wapen, een gouden balk op een zwart schild, komt ook voor op een wapenkaart van de oude, edele en aanzien­lijke geslachten van het Sticht zowel met de naam van van der Mathe als die van Scade.
[2] Het wapen is door de Utrechtse generaties van der Mathe (later genoemd Vermaet) regelmatig gebruikt, zoals blijkt uit het artikel van G.J.Vermaat in de Nederlandse Leeuw. [3]

De vraag die dan opkomt is: hoe kunnen twee geheel verschillende families die in hetzelfde gebied wonen een gelijk wapen voeren.
De veronderstelling is wel eens geuit dat de vader van Luytgen tot de familie Scade zou behoren. In 1440 wordt deze in de rekeningen van de Duitse orde namelijk genoemd als Wouter Scade Ludekens in ‘t Goy in het Kromme Rijngebied. De heer Kemp, kenner van de oude boerengeslachten in dit gebied veronderstelt dat de naam Wouter als typische Scade naam uit de vrouwelijke lijn afkomstig is.[4] Deze verklaring is heel aannemelijk omdat Luytgen als zoon van Wouter de naam Scade niet draagt. Als er geen eerdere directe familieband is tussen Luytgen en de familie Scade ligt het voor de hand te veronderstellen dat Luytgen in de familie Scade is ingetrouwd en zo het wapen kon gaan voeren. Hoe komen we er achter of hoe kunnen we aantonen dat dit zo is. Daarvoor gaan we eerst kijken naar de echtgenotes van Luytgen.
Luytgen Wouters Luytgenszn trouwt (1) voor 1465 met Beatrix Ghijsberts Hermansdr. en (2) met Cely Goyert Gherytsdr. Het eerste huwelijk geeft aanknopingspunten voor de relatie met
de fam. Scade. Deze relatie kan worden afgeleid uit het artikel over de fam. Scade in De Nederlandse Leeuw van 1976
[5].

De eerste echtgenote van Luytgen heet Beatrix Ghijsberts Hermansdr., deze patroniemen verwijzen eerst naar haar vader en dan naar haar grootvader. De dubbele patroniem komen we in de middeleeuwen meer tegen, zoals we hiervoor ook zagen bij Luytgen en zijn tweede vrouw.  

In het artikel in de Ned. Leeuw wordt het gezin Scade met ouders en grootouders als volgt gereconstrueerd.

 

Luytgen Wouter Luytgenszn. trouwt omstreeks 1465 met Beatrix Ghysbert Hermansdr. Is zij inderdaad een kleindochter van Herman de broer van Wouter Scade? We gaan daarvoor terug naar de geschiedenis van het gezin Schade of Scade zoals dat wordt weergegeven in het artikel in de Nederlandse Leeuw.

In 1401 koopt Willem een hofstede met 27 morgen land, in1415 doet Willem afstand van de hoeve met 15 morgen land ten behoeve van zijn zoon Ghijsbert, de overige 12 morgen verdeeld hij in 1419 over Wouter, Effemie, Mechteld en Beatris. In 1438 wordt Herman met de hoeve met 15 morgen beleend, in 1440 wordt Wouter ermee beleend. De schrijver in de Nederlandse Leeuw concludeert hieruit dat Ghijsbert en hoogst waarschijnlijk ook Herman kinderloos zijn gestorven. Omdat er geen gegevens zijn over de gezinnen van Ghijsbert en Herman is het niet zeker of zij geen kinderen hadden. Gezien de patroniemen bij Beatrix is het tegendeel eerder waar.

Als we naar de hiervoor gegeven data kijken kunnen we er van uitgaan dat Willem voor of in 1355 geboren is. Gaan we er verder vanuit dat de huwelijksleeftijd tussen de 20-25 jarige leeftijd ligt dan zijn de kinderen van Willem geboren in de periode 1380-1394.

Luytgen en Beatrix zijn omstreeks 1465 getrouwd, Beatrix kan dan tussen 1435 en 1440 geboren zijn. Nemen we aan dat zij de oudste is dan kan haar vader Ghijsbert geboren zijn tussen 1410 en 1415. Haar grootvader Herman kan dan geboren zijn tussen 1385 en 1390.

Naast de namen die aansluiten op de gezinsgegevens van Scade, blijkt uit de datum constructie dat het vrijwel zeker is dat de eerste echtgenoot van Luytgen uit de familie Scade kwam. Met andere woorden, Luytgen was daar ‘ingetrouwd’ en kon als zodanig het wapen als eigen wapen gebruiken.

Er is  nog een mogelijkheid voor het ‘introuwen’ te bedenken, namelijk dat Beatrix  een (achter)kleindochter is van een broer van Willem Scade. Echter voor deze veronderstelling is geen aanknopingspunt te vinden. Vooralsnog is geen andere conclusie mogelijk dan dat Luytgen in de familie Schade introuwde middels de kleindochter van Herman de broer van Wouter Scade.

Het wapen dat door de Zuid-Hollandse generaties werd en wordt gebruikt zag er wat anders uit.
De beschrijving is als volgt:

Gedeeld: I in zwart een gouden dwarsbalk, II in goud drie omgewende zwarte adelaars, geplaatst 2-1.
Helmteken: een dubbele zwarte adelaar, dekkleden goud en zwart.

 Deze omschrijving betekent dat het linker gedeelte zwart met de dwars­balk is en het rechter gedeelte
twee adelaars boven en een er onder met naar buiten gewende kop. Achter de helm wordt de kleur blauw gebruikt.

[1] Ned.Leeuw 1976, kolom277-280. Zie ook Patriciaat 1943.

[2]. Kaart aanwezig bij het R.A. Utrecht, opgedragen aan Mr. Hendrick van Asch van Wijck en
Mr. Joseph Elias van de Meulen, burgemees­teren van Utrecht.

[3]. Ned. Leeuw 1962, kolom 51 e.v.

5.Tussen Rijn en Lek, tijdschrift voor de geschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek van juni/juli 1978.

6. De Ned. Leeuw 1976, kolom 272 e.v.


Genealogie Vermaat

I-a Philip Eerstzn, ovl. na 1420
woonde in 't Goy, naamgenoot (1366), pachter van land van het Convent van Oudwijk en het Kapittel van Sint Marie (1368, 1373), pachter van het "haankorengoed"onder Houten (1386), leenman van Vianen (1392).
Trouwt met:
N.N.
1) Luijtgen Philipsz
, volgt: II-a met:
N.N.

II-a Luijtgen Philipsz, zoon van Philip Eerstzn en N.N.
woonde te Houten, pachter van land van het Kapittel van Sint Marie (1399) en het Convent van Oudwijk (1406-1412).
Trouwt met:
N.N.
1) Wouter Luytgens van der Mathe (Schade), volgt: III-a met:
N.N.

III-a Wouter Luytgens van der Mathe, geb. ± 1400, ovl. na 1449, zoon van Luijtgen Philipsz en N.N.
Afkomstig van Houten (Utr.), in 1440 landgenoot te Houten. Is in 1449 ingeland te Houten, Weteringe, Vuylcop en Bunnik volgen het register van Oudschildgeld.
Trouwt met:
N.N.
1) Luijtgen Wouters van der Mathe, volgt: IV-a met:
Beatrix Ghijsbert Hermansdr, ovl. voor 1475

IV-a Luijtgen Wouters van der Mathe, geb. ± 1435, ovl. voor 1493, zoon van Wouter Luytgens van der Mathe (Schade) en N.N.
schout van Schonauwen (onder Houten) 1484. In 1465 Landgenoot in 't Goy, in 1469 in Bunnik. In 1470 Ingeland onder Houten, Weteringe Vuylcop en Bunnik, met het land dat in bezit van zijn vader was.
Wordt genoemd Luke Woutersz. In 1475 zegelt hij een brief voor Willem Daems van Schayk met als wapen de dwarsbalk. In 1482 Landgenoot te Houten.
Trouwt met:
Beatrix Ghijsbert Hermansdr, ovl. voor 1475, Zij stamde mogelijk uit het geslacht Schade.
1) Wouter Luytgens van der Mathe, geb. ± 1465 te Houten
tr. 1e N.N. van Oystrum Snoyens, tr. 2e Margaretha Aerty Neyendr.

2) Fije Luytgendr van der Mathe, geb. ± 1465 te Houten, ovl. voor 1540
tr. Jan van Oostrum

3) Peter Luytgensz van der Mathe, geb. ± 1470 te Houten
tr. 1e Margriet Jansdr van Vyanen, tr. 2e Antonia Willem Jan de Backersdr.

Luijtgen Wouters van der Mathe met:
Celye Goyert Gherytsdr, ovl. voor 1485 te Houten
1) Philip Luijtgens van der Mathe, volgt: V-a
Gehuwd 14 jul 1502 te Utrecht met:
Gerritgen Thomasdr Corlinck, ovl. 1536/1537
weduwe van Jan Ghijsbertsz (Hack).
huw. voorwaarde donderdag na St.Margrietavond

2) Goyert Luytgensz van der Mathe, geb. na 1475 te Houten
tr. te Utrecht met Margriet Aernt Folpertsdr

3) Cornelis Luytgensz van der Mathe, ovl. voor 1485

V-a Philip Luijtgens van der Mathe, geb. ± 1475, ovl. voor 27 feb 1532 te Utrecht, zoon van Luijtgen Wouters van der Mathe en Celye Goyert Gherytsdr
burger van Utrecht 1501,bierbrouwer te Utrecht.

Gehuwd 14 jul 1502 te Utrecht met:
Gerritgen Thomasdr Corlinck, ovl. 1536/1537
weduwe van Jan Ghijsbertsz (Hack).
huw. voorwaarde donderdag na St.Margrietavond

1) Luytgen Philipsz van der Mathe, geb. ± 1497
2) Jan Philipsz van der Mathe, geb. ± 1503 te Utrecht
tr. 1e Jacobgen van Leeuwen van Hensbeek, tr. 2e Elisabeth Turx Willemsdr.

3) Cornelis Philips (Vermaet), volgt: VI-a met:
Katrijn (Trijntje) Jansdr. de Koning
won. te Rhoon, vermeld i.v.m. een lening te Rotterdam 1522

4) Anna Philipsdr van der Mathe
tr. Ryck Ryckx

VI-a Cornelis Philips (Vermaet), geb. ± 1507 te Utrecht, zoon van Philip Luijtgens van der Mathe en Gerritgen Thomasdr Corlinck
vermeld i.v.m. een erfhuis te Utrecht van Philips Luijtgens in 1532, verkoopt zijn huis in het Oostvierendeel te Rotterdam 25-5-1543.
Brouwer, biersteker te Rhoon. Hij wordt tesamen met zijn vrouw Katrijn Jans, in 1542 te Utrecht genoemd.
Trouwt met:
Katrijn (Trijntje) Jansdr. de Koning
won. te Rhoon, vermeld i.v.m. een lening te Rotterdam 1522

1) Philip Cornelis Vermaet, volgt: VII-a met:
Helena Gerrits van Rhoon, geb. ± 1544 te 's Gravenhage, ovl. voor 19 okt 1623 te Rhoonseveer
2) Pieter Cornelis Vermaat, volgt: VII-b
Gehuwd voor 1574 met:
Maartje Cornelisdr van Driel, ovl. na 1 jul 1601

VII-a Philip Cornelis Vermaet, geb. ± 1530 te Rhoon, ovl. voor 3 okt 1600, zoon van Cornelis Philips (Vermaet) en Katrijn (Trijntje) Jansdr. de Koning
woonde te Rhoon 1561, biersteker, schepen van Rhoon 1566.
met:
Helena Gerrits van Rhoon, geb. ± 1544 te 's Gravenhage, ovl. voor 19 okt 1623 te Rhoonseveer
biersteeksteres te Rhoon. Erft op 3 oktober 1600 150 karolus guldens van haar vader Gerrit van Rhoon, van wie zij een natuurlijke dochter was. Bij haar overlijden moet de erfenis overgaan op haar kinderen bij haar eerste echtgenoot.

Op 10 maart 1559 worden te 's Gravenhage door Aern Clemetsz en Annetge Clementsdr bij het overlijden van hun moeder Adriaantge Andriesdr, weduwe van Clement Aertsz, een voogd aangesteld over het kind van Katrijna Clemensdr zaliger, dewelke een Gerijt van Roen geproduceerd heeft. Helena Gerrits is dan nog minderjarig.

1) Philip Philips de oude Vermaet, volgt: VIII-a
Gehuwd voor 4 mrt 1591 te Poortugaal met:
Koedief Maartje Dirks, geb. te Poortugaal, ovl. 20 mei 1640 te Spijkenisse

2) Cornelis Philipsz Vermaet, volgt: VIII-b met:
N.N.

VII-b Pieter Cornelis Vermaat, geb. ± 1540 te Rhoon, ovl. 24 mrt 1601 te Poortugaal, beroep(en): meester, zoon van Cornelis Philips (Vermaet) en Katrijn (Trijntje) Jansdr. de Koning
meester chirurgijn, barbier, schout, schepen van Poortugaal 1584-1585 en dijkgraaf te Albrandswaard en Lokhorstland. Pacht in 1575 een perceel weiland onder Hoogvliet genaamd de Matte, pacht in 1593 de accijns op "de mengelen van de vaten". Begraven in de kerk van Poortugaal , grafzerk nog aanwezig.

Gehuwd voor 1574 met:
Maartje Cornelisdr van Driel, ovl. na 1 jul 1601
1) Grietje Pieters Vermaat, geb. voor 1574, ovl. 12-11-1600/21-07-1601
j.d. won. te Poortugaal.

Gehuwd 8 dec 1594 te Poortugaal met:
Pieter Jansz Waegemaecker
j.g. van Rotterdam, wagenmaker te Poortugaal.
ondertr. Rotterdam 20-11-1594.

2) Cornelis Pietersz Vermaat, volgt: VIII-c
Gehuwd 14 apr 1605 te Poortugaal met:
Adriaantje Aarts van Driel, geb. te Poortugaal, ovl. 10 okt 1652 te Poortugaal
tr. Poortugaal 14-4-1605 met Cornelis Pieters Vermaat

3) Philipus Pieters Vermaat, ged. jan 1584 te Poortugaal, ovl. voor 21 jul 1601 te Poortugaal

VIII-a Philip Philips de oude Vermaet, geb. ± 1567 te Rhoon, ovl. na 19 okt 1623 te Spijkenisse, zoon van Philip Cornelis Vermaet en Helena Gerrits van Rhoon
woonde eerst te Poortugaal, schipper en biersteker te Spijkenisse, diaken van Spijkenisse in 1622.

Gehuwd voor 4 mrt 1591 te Poortugaal met:
Koedief Maartje Dirks, geb. te Poortugaal, ovl. 20 mei 1640 te Spijkenisse
1) Philip Philips (de jonge) Vermaat, volgt: IX-a
Gehuwd 26 jan 1614 te Spijkenisse met:
Geertje Jans Bos, geb. te Spijkenisse, ovl. 17 nov 1658 te Spijkenisse
dochter van Jan Bos en Maertje Gerrits

2) Maerten Philips Vermaet, ged. 4 apr 1593 te Poortugaal, ovl. 11-1661 te Oud-Beijerland met:
Magdalena Jans Bos
geboren in Oosterhout, dochter van Jan Bos en Maertje Gerrits

3) Dirckje Philips Vermaet, geb. ± 1594
tr. 1-11-1615 te Spijkenisse met Abraham Jansz
tr. 19-9-1617 te Spijkenisse met Harmen Machiels

4) Trijntje Philips Vermaat, volgt: IX-b
Gehuwd 22 mei 1622 te Spijkenisse met:
Dierck Adriansen Oranje, geb. ± 1600 te Spijkenisse
schipper te Spijkenisse

5) Cornelis Philips Vermaet, ged. 16 sep 1607 te Spijkenisse, ovl. 02-02-1653/24-04-1668
shipper, tr. Spijkenisse 19-3-1636 met Maartje Pieters, ged. Spijkenisse 31 okt. 1621 (dochter van Pieter Commersz., rietdekker te Spijkenisse, en Mettie Leendertsdr.), overl. aldaar na 24 apr. 1668.
Heeft een zoon Philips Cornelisz. Vermaat, geb. Spijkenisse omstr. 1637, overl. Spijkenisse 11 mrt. 1684 (grafzerk), tr. omstr. 1666 Teuntje Jans Lakenkoper, ged. (als gehuwde vrouw) Spi jkenisse 16 okt. 1664 (dochter van Jan Ariensz. Lakenkoper, kleerkoper te Spijkenisse, en Berdetgen Cornelisdr.), overl. in de Nieuwe Uitslag van Putten aan de Drogendijk.
Philips Cornelis heeft ook een zoon Cornelis Philipse Vermaat, ged. Spijkenisse 9 sept. 1668 , tr. (2) Hekelingen 17 nov. 1709 Aaltje Bastiaans Munter, tr. (1) voor 1705 Ariaantje Jansdr . Blijenburg.

Gehuwd 19 mrt 1635 te Spijkenisse met:
Maertien Pieters

6) Maertje Philips Vermaet, ged. 17 mei 1609 te Spijkenisse, ovl. 1672 te Spijkenisse
tr. 6-3-1632 te Spijkenisse met Willem Louwtentsz de Boere

7) Annetje Philips Vermaet, geb. ± 1610 te Spijkenisse
tr. 25-5-1630 te Spijkenisse met Cornelis Leenderts uit Vlaardingen

VIII-b Cornelis Philipsz Vermaet, geb. abf 1565 te Rhoon, ovl. voor 1623, zoon van Philip Cornelis Vermaet en Helena Gerrits van Rhoon met:
N.N.
1) Trijntgen Cornelisdr Vermaet
trouwt met Dammas Willemsz uit Schiedam

VIII-c Cornelis Pietersz Vermaat, geb. 1574 te Poortugaal, ovl. 19 apr 1649 te Poortugaal, zoon van Pieter Cornelis Vermaat en Maartje Cornelisdr van Driel
woonde op de boerderij genaamd "Voorzorg", (nu Dorpsstraat nr. 80)Poortugaal, huurt in 1620 11 lijnplus 4 lijn land van de vicarie gesticht door Doen Beijnes. Tr. Poortugaal 1-5-1603 met Janneke Pieters, tr. 2e Poortugaal 14-4-1605 Ariaantje Aarts van Driel. Begraven in het koor van de kerk te Poortugaal.

Gehuwd 14 apr 1605 te Poortugaal met:
Adriaantje Aarts van Driel, geb. te Poortugaal, ovl. 10 okt 1652 te Poortugaal
tr. Poortugaal 14-4-1605 met Cornelis Pieters Vermaat

1) Pieter Cornelisz Vermaet, volgt: IX-c
Gehuwd 16 jun 1647 te Poortugaal met:
Maartje Leendert Welhoek, ged. 11 sep 1622 te Poortugaal, begr. 5 jul 1682 te Poortugaal
tr. Poortugaal 16-6-1647 met Pieter Cornelisz Vermaat, zoon van Cornelis Pieters Vermaat en Adriaantje Aarts van Driel.

2) Maartje Cornelisdr Vermaat, ged. 9 jul 1606 te Poortugaal
tr. november 1630 te Poortugaal met Arien Ariensz Landmeter

3) Aart Cornelisz Vermaat, ged. 19 feb 1608 te Poortugaal
tr 18-11-1640 te Poortugaal met Aagje Cornelisdr.
tr. 2e met Wilhelmina Kempers

4) Hendrik Cornelis Vermaat, geb. ± 05-1609 te Poortugaal
korenkoper te Rotterdam, tr. 9-4-1633 te Poortugaal met Maria Gijsbertsdr Elsewaal uit Rotterdam.

5) Geertje Cornelisdr Vermaat, ged. 27 nov 1611 te Poortugaal
6) Geertruij Cornelisdr Vermaat, ged. 27 nov 1611 te Poortugaal
tr. 28-7-1651 te Poortugaal met Bastiaan Cornelisz Groeneveld uit Hendrik Ido Ambacht

7) Philip Cornelisz Vermaat, geb. ± 1618 te Poortugaal, ovl. 29 mrt 1702 te Poortugaal
Baljuw en Schout van Albrandswaard, Collecteur der verponding over Poortugaal, tr. 21-9-165 3 te Pernis met Grietje Jansdr Comans, van De Heij

Gehuwd 21 sep 1653 te Pernis met:
Grietje Jans Comans

IX-a Philip Philips (de jonge) Vermaat, ged. 4 mrt 1591 te Poortugaal, ovl. 20 feb 1655 te Spijkenisse, zoon van Philip Philips de oude Vermaet en Koedief Maartje Dirks
markschipper en biersteker te Spijkemisse.
Begraven in de kerk van Spijkenisse: Hier leyt begraven den jonqe Philips Philipsz. Vermaet sterf den 20 February anno 1655.

Gehuwd 26 jan 1614 te Spijkenisse met:
Geertje Jans Bos, geb. te Spijkenisse, ovl. 17 nov 1658 te Spijkenisse
dochter van Jan Bos en Maertje Gerrits

1) Maerten Philipszn. Vermaet, volgt: X-a
Gehuwd 9 jan 1635 te Spijkenisse met:
Neeltje Isaaks Decker, geb. te Rotterdam, ovl. 12 mei 1655 te Spijkenisse
2) Pieter Philips Vermaat, volgt: X-b met:
Lidewij Claes, geb. te Zuidland

3) Arien Philips Vermaat, ged. 4 dec 1619 te Spijkenisse, ovl. voor 24 mrt 1674 te Nieuw-Beijerland met:
Geertien Ariens Hellon

4) Philip Philipsz Vermaat, ged. 31 okt 1621 te Spijkenisse
Gehuwd ± 1655 met:
Liesbet Pieters Roest
dochter van Pieter Gerrits Roest en Leentje Jacobs

5) Maertien Philips Vermaat, ged. 27 dec 1623 te Spijkenisse
tr. Pieter Cornelis van der Meulen

6) Cornelis Philips Vermaat, ged. 7 feb 1626 te Spijkenisse met:
Aegtie Eeuwouts

7) Sijtje Philips Vermaat, ged. 14 jan 1628 te Spijkenisse, ovl. 24 aug 1653 te Spijkenisse
tr. Pieter Claese Visser

8) Helena Philips Vermaat, ged. 7 sep 1631 te Spijkenisse, ovl. 9 jul 1713 te Spijkenisse
tr. Pieter Commer van Wingerden

9) Jan Philipsz Vermaat, volgt: X-c
Gehuwd ± 1656 te Spijkenisse met:
Claasje Pieters Landmeter

IX-b Trijntje Philips Vermaat, geb. ± 1600 te Spijkenisse, dochter van Philip Philips de oude Vermaet en Koedief Maartje Dirks
Gehuwd 22 mei 1622 te Spijkenisse met:
Dierck Adriansen Oranje, geb. ± 1600 te Spijkenisse
schipper te Spijkenisse

1) Cornelis Oranje, volgt: X-d met:
N.N.

2) Ariaantje Dirks Oranje, ged. 11 apr 1638 te Spijkenisse
tr. Cornelis Hendriks Ploeger

IX-c Pieter Cornelisz Vermaet, ged. 19 feb 1608 te Poortugaal, begr. 16 jun 1687 te Poortugaal, zoon van Cornelis Pietersz Vermaat en Adriaantje Aarts van Driel
Gehuwd 16 jun 1647 te Poortugaal met:
Maartje Leendert Welhoek, ged. 11 sep 1622 te Poortugaal, begr. 5 jul 1682 te Poortugaal
tr. Poortugaal 16-6-1647 met Pieter Cornelisz Vermaat, zoon van Cornelis Pieters Vermaat en Adriaantje Aarts van Driel.

1) Hillegond Vermaet, ged. 9 aug 1648 te Poortugaal
2) Cornelis Pieters Vermaet, ged. 31 jul 1650 te Poortugaal
3) kind Vermaet, ovl. 10 feb 1653 te Poortugaal

X-a Maerten Philipszn. Vermaet, ged. 10 mei 1615 te Spijkenisse, ovl. voor 25 feb 1675 te Spijkenisse, zoon van Philip Philips (de jonge) Vermaat en Geertje Jans Bos
4-5-1646 bij notaris Jan de Bruyne: Jacob Jans wonend in Spijkenisse verkoopt aan Maarten Philips Vermaat, korenkoper aldaar, een partij koren te velde, te weten 3 gemet tarwe in de Uitslag van Putten en 2 gemet koolzaad en 2 gemet bonen aldaar onder Hekelingen. Nog 6 gemet tarwe in Hongerland, 2 gemet tarwe in Nieuw Hongerland, 1 gemet tarwe en 1 gemet haver aldaar, alles onder Spijkenisse met nog 3 1/2 gemet bonen in Schuddebeurs onder Simonshaven, alles samen voor f 880. Akte te Brielle in de herberg van de Pauw. Getuigen: Jan Fijtte en Jan Pieters Tibout, stuurman, beiden wonend te Brielle.

Gehuwd 9 jan 1635 te Spijkenisse met:
Neeltje Isaaks Decker, geb. te Rotterdam, ovl. 12 mei 1655 te Spijkenisse
overleden in het kraambed en begraven in de kerk van Spijkenisse: Hier leit begraven Neeltien Isacks Decker huysvrouwe van Maerten Philips Vermaet sterf den 11 Mey int jaer ons Heeren 1655. Hier leggen begraven vier kinderen van Maerten Philips Vermaet het leste sterf den 6 en Maert int jaer ons Heeren 1641.

1) Isaak Maartens Vermaat, volgt: XI-a
Gehuwd 6 mrt 1667 te Hekelingen met:
Grietje Jans van Bodegom, geb. te Hekelingen, ovl. 12 sep 1676 te Spijkenisse

2) Philips Maartens Vermaet, volgt: XI-b
Gehuwd 15 nov 1682 te Nieuw-Beijerland met:
Bastiaantje Pieters Landmeter
dochter van Pieter Pietersz Landmeter.

X-a Maerten Philipszn. Vermaet
Gehuwd 22 apr 1658 te Nieuw Beijerland met:
Lijsbeth Floren van der Weijde, ovl. na 1658
tr. 1e Fop Jacobsz Leeuwenburg

X-b Pieter Philips Vermaat, ged. 30 nov 1616 te Spijkenisse, ovl. 11-1698 te Spijkenisse, zoon van Philip Philips (de jonge) Vermaat en Geertje Jans Bos
11-7-1689: Pieter Philips Vermaat te Zuidland verkoopt met medeweten en goedvinden van zijn zoons Nicolaas Pieters Vermaat en Philips Pieters Vermaat aan zijn zoon Willem Pieters Vermaat te Zuidland een huis en erf aldaar voor f 350, te betalen door overname van al verkopers schulden met uitzondering van een bedrag van f 40, verschuldigd aan Pleuntje Leenderts, weduwe van Arie Philips Vermaat, met welk bedrag een erfpacht boomgaardje belast blijft. Verder zal koper zijn vader geheel verzorgen.
In 1698 wordt possesseur Pieter Philips Vermaet, oud 82 jaar, wonende te Zuidland vermeld.
Trouwt met:
Lidewij Claes, geb. te Zuidland
1) Philippus Pieters Vermaat, volgt: XI-c
Gehuwd 8 mrt 1676 te Zuidland met:
Cornelia Snaets
dochter van Jan Jansz Snaets en Hillegont Jacobsdr

2) Arien Pieters Vermaat, ged. 19 apr 1654 te Zuidland
3) Zijtje Pieters Vermaet, ged. 10 sep 1656 te Zuidland
J.D. van Zuidland (1681)

Gehuwd 26 mei 1681 te Barendrecht met:
Arie Aerts Vijfvinckel, geb. te Barendrecht
J.M. van Barendrecht, wonende te Barendrecht (1681).
's-Gravenhage, 13 aug. 1689: Notaris Philips Vermaet te 's-Hage machtigt bij deze acte de Ed : Cornelis Lieshout,
secr. tot IJsselmonde, om namens hem te vorderen van Arien Ariense Vijfvinckel, schoenmaker tot Barendrecht de somme van 50 gld., door laatstgenoemde ontvangen als het vierde part in de som van 200 gld., die hem Vermaet competeerde uit de kooppenningen van een huis en erf in Zuidland, aan Frans Villerius verkocht en 22 febr. 1684 wettelijk opgedragen.

4) Willem Pieters Vermaat, ged. 10 sep 1656 te Zuidland
5) Geertje Pieters Vermaat, ged. 2 nov 1659 te Zuidland
6) Arij Pieters Vermaat, ged. 16 dec 1665 te Zuidland
7) Nicolaes Pieters Vermaat
woonde te Brielle, deurwaarder van het Hof van Holland.

X-c Jan Philipsz Vermaat, ged. 18 jun 1634 te Spijkenisse, zoon van Philip Philips (de jonge) Vermaat en Geertje Jans Bos
marktschipper van Spijkenisse op Rotterdam

Gehuwd ± 1656 te Spijkenisse met:
Claasje Pieters Landmeter
1) Philip Jansz Vermaat, volgt: XI-d
Gehuwd 2 sep 1683 te Rotterdam met:
Teuntje Ariesdr Bos

2) Cornelus Jansze Vermaat, volgt: XI-e
Gehuwd ± 1690 te Spijkenisse met:
Maegriet Jans Barrevelt, ged. 22 aug 1666 te Strijen, ovl. 24 dec 1719 te Spijkenisse
dochter van Jan Jansz Barreveld en Leentje Hendriks van der Linden

3) Jacob Janse Vermaat, volgt: XI-f
Gehuwd 28 mrt 1700 te Spijkenisse met:
Trijntje Cornelis Ploeger

X-d Cornelis Oranje, zoon van Dierck Adriansen Oranje en Trijntje Philips Vermaat met:
N.N.
1) Phillip(pus) Cornelisse Oranje, volgt: XI-g
Gehuwd 29 nov 1705 te Spijkenisse met:
Elizabeth Pieterse Huisman

2) Dirk Cornelisse Oranje
Tr. Ariaantje Jans Noordermeer.
Dopen kinderen te Spijkenisse:
25-11-1696 Trijntie
9-5-1700 Ingitie
7-11-1703 Neeltie
8-5-1707 Cornelis
3-11-12 tweeling Cornelia en Leentje

XI-a Isaak Maartens Vermaat, ged. 28 jan 1643 te Spijkenisse, ovl. 2 feb 1701 te Spijkenisse, zoon van Maerten Philipszn. Vermaet en Neeltje Isaaks Decker
Begraven in de kerk van Spijkenisse: Isak Maertense Vermaet gestorven 2 Februari 1701 en hij was oud 56 jaar.

Gehuwd 6 mrt 1667 te Hekelingen met:
Grietje Jans van Bodegom, geb. te Hekelingen, ovl. 12 sep 1676 te Spijkenisse
1) Jan IJsaksz Vermaat, volgt: XII-a
Gehuwd 25 apr 1700 te Hekelingen met:
Liedewij Jans Blijvenburg, ged. 12 mrt 1673 te Hekelingen, ovl. 4 jun 1737 te Nieuwenhoorn
Haar overlijden wordt aangegeven door Isaak Vermaat, haar zoon.

2) Dirk Isacse Vermaat, volgt: XII-b
Gehuwd 19 jan 1727 te Spijkenisse met:
Aegje Antonisdr Harweijer

XI-a Isaak Maartens Vermaat
Gehuwd 19 jun 1678 te Geervliet met:
Grietje Jans van Es
Begraven in de kerk van Spijkenisse: Hier leyt begraven Grietien Jans van Es in haer leven huisvrou van lsaac Maertensse Vermaet sy sterf
den 17 Augustus 1687

XI-a Isaak Maartens Vermaat met:
Maartje Dirks van der Hoek
1-5-1702: Maartje Dirks van der Hoek, weduwe van Isaak Maartens Vermaat wonend onder Spijkenisse, verzekert t.b.v. Maria Tangeris, meerderjarige ongehuwde dochter, een schuld van f 500 op al haar goederen.

XI-b Philips Maartens Vermaet, ged. 15 dec 1647 te Spijkenisse, ovl. 10 mrt 1727 te Nieuw-Beijerland, zoon van Maerten Philipszn. Vermaet en Neeltje Isaaks Decker
Gehuwd 15 nov 1682 te Nieuw-Beijerland met:
Bastiaantje Pieters Landmeter
dochter van Pieter Pietersz Landmeter.

1) Maarten Vermaat, ged. 31 jan 1683 te Nieuw-Beijerland
Gehuwd 22 apr 1708 te Geervliet met:
Neeltje Paling

2) Phillip Vermaet, ged. 27 aug 1684 te Nieuw-Beijerland, ovl. 29 aug 1684 te Nieuw-Beijerland
3) Pieter Vermaat, ged. 27 aug 1684 te Nieuw-Beijerland
4) Neeltje Vermaat, ged. 2 nov 1688 te Nieuw-Beijerland
5) Nicolaes Vermaat, ged. 7 aug 1689 te Nieuw-Beijerland, ovl. 10 feb 1740 te Nieuw-Beijerland
Gehuwd 11 nov 1725 te Nieuw-Beijerland met:
Geertruij Evertsdr Herweijer

6) Phillip Vermaat, ged. 8 apr 1691 te Nieuw-Beijerland
7) Elizabeth Vermaat, ged. 15 mrt 1693 te Nieuw-Beijerland
8) Cornelis Philips Vermaat, ged. 14 nov 1694 te Nieuw-Beijerland
9) Arie Vermaat, ged. 25 mrt 1696 te Nieuw-Beijerland
10) Maartje Vermaat, ged. 9 mrt 1698 te Nieuw-Beijerland
11) Isak Vermaat, ged. 21 okt 1700 te Nieuw-Beijerland
12) Pieter Vermaat, ged. 17 feb 1686 te Nieuw-Beijerland

XI-b Philips Maartens Vermaet met:
Geertrui Pieterse van Wijngaarden
1) Philip Vermaet, ged. 12 apr 1693 te Nieuw-Beijerland
2) Pieter Vermaat, volgt: XII-c met:
Machteltje Huijsmans

XI-c Philippus Pieters Vermaat, geb. ± 1650 te Zuidland, ovl. 1712 te Den Haag, zoon van Pieter Philips Vermaat en Lidewij Claes
notaris bij het Hof van Holland in Den Haag.

Gehuwd 8 mrt 1676 te Zuidland met:
Cornelia Snaets
dochter van Jan Jansz Snaets en Hillegont Jacobsdr

1) Lydia Vermaat, ged. 21 dec 1677 te Den Haag

XI-c Philippus Pieters Vermaat
Gehuwd 2 feb 1681 te Den Haag met:
Josina van Brakel
dochter van Jacobus Arentsen van Brakel en Anneke Aelbrechts van de Bruijl

1) Jacobus Vermaat, ged. 24 jul 1682 te Den Haag
notaris in Den Haag, Trouwt 9 jun 1715 met Maria Elisabeth van Deventer

2) Anna Vermaat, ged. 26 okt 1692 te Den Haag
3) Pieter Vermaat, ged. 13 sep 1690 te Den Haag
4) Bartholomeus Vermaat, geb. 1697 te Den Haag
trouwt 3 nov 1726 te Scheveningen met: Erckie van der Swaan

XI-d Philip Jansz Vermaat, ged. 3 sep 1656 te Spijkenisse, zoon van Jan Philipsz Vermaat en Claasje Pieters Landmeter
Gehuwd 2 sep 1683 te Rotterdam met:
Teuntje Ariesdr Bos
1) Philip Philips Vermaat, ged. 12 jan 1699 te Spijkenisse

XI-e Cornelus Jansze Vermaat, ged. 1 jul 1663 te Spijkenisse, ovl. 14 feb 1727 te Spijkenisse, zoon van Jan Philipsz Vermaat en Claasje Pieters Landmeter
marktschipper te Spijkenisse

Gehuwd ± 1690 te Spijkenisse met:
Maegriet Jans Barrevelt, ged. 22 aug 1666 te Strijen, ovl. 24 dec 1719 te Spijkenisse
dochter van Jan Jansz Barreveld en Leentje Hendriks van der Linden

1) Jan Cornelisz Vermaat, volgt: XII-d
Gehuwd 19 mei 1715 te Spijkenisse met:
Jannetje Hermansz Boer, ged. 22 dec 1686 te Spijkenisse, ovl. 30 mei 1765 te Spijkenisse

2) Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat, volgt: XII-e
Gehuwd 8 nov 1733 te Spijkenisse met:
Jannetje Huibrechts Villerius, ged. 2 sep 1714 te Spijkenisse, ovl. 19 apr 1765 te Spijkenisse
dochter van Huibrecht Villerius, vermogend boer op de Welplaat en Francijntje Ploeger

3) Geertie Cornelisdr Vermaat, ged. 2 apr 1702 te Spijkenisse
4) Margriet Cornelisdr Vermaat, ged. 5 okt 1704 te Spijkenisse, ovl. 16 apr 1768 te Spijkenisse
doopgetuige was Lena Vermaat

Gehuwd 16 nov 1727 te Spijkenisse met:
Leijer Dirks Troost, ged. 13 aug 1702 te Nieuw Beijerland, ovl. 1781 te 't Woudt

5) Pieter Cornelis Vermaat, ged. 16 okt 1707 te Spijkenisse

XI-f Jacob Janse Vermaat, ged. 01-1661 te Spijkenisse, zoon van Jan Philipsz Vermaat en Claasje Pieters Landmeter
Gehuwd 28 mrt 1700 te Spijkenisse met:
Trijntje Cornelis Ploeger
1) Jan Jacobsz Vermaat, ged. 26 aug 1703 te Spijkenisse
2) Cornelis Jacobsz Vermaat, ged. 21 jun 1705 te Spijkenisse
3) Jan Jacobsz Vermaat, ged. 29 mei 1707 te Spijkenisse
4) Arijaenis Jacobsz Vermaat, ged. 6 sep 1711 te Spijkenisse

XI-g Phillip(pus) Cornelisse Oranje, zoon van Cornelis Oranje en N.N.
Gehuwd 29 nov 1705 te Spijkenisse met:
Elizabeth Pieterse Huisman
1) Annetje Philipse Oranje, ged. 7 mrt 1706 te Spijkenisse
2) Cornelis Philipse Oranje, ged. 6 nov 1707 te Spijkenisse
3) Pieter Philipse Oranje, ged. 2 dec 1708 te Spijkenisse
4) Maarten Philipse Oranje, ged. 29 mei 1710 te Spijkenisse
5) Jan Philipse Oranje, ged. 29 nov 1711 te Spijkenisse
6) Isaak Philipse Oranje, ged. 14 jul 1713 te Spijkenisse
7) Annetje Phillipse Oranje, volgt: XII-f met:
Pieter Cornelis Rhodenburg, ged. 12 jan 1719 te Pernis, ovl. 26 feb 1784 te Pernis
doopgetuige was Martijntje Pieterse Rodenburg
mogelijk diaken te Hoogvliet 1771, woonde te Pernis 1758.
Overlijden aangegeven door zijn zoon Philippus Roodenburg in de Classis van F 3,-

8) Jannetje Philipsdr Oranje, ged. 11 apr 1717 te Spijkenisse, ovl. 25 okt 1780 te Piershil
tr. Piershil 16-11-1749 met Abram Jacobs van Rij

9) Neeltje Philipse Oranje, ged. 23 apr 1719 te Spijkenisse
10) Lena Philipse Oranje, ged. 3 mei 1720 te Spijkenisse
11) Philippus Philipse Oranje, ged. 28 feb 1723 te Spijkenisse
12) Lijsbeth Philipse Oranje, ged. 1 apr 1725 te Spijkenisse

XII-a Jan IJsaksz Vermaat, ged. 8 mei 1667 te Hekelingen, zoon van Isaak Maartens Vermaat en Grietje Jans van Bodegom
Gehuwd 25 apr 1700 te Hekelingen met:
Liedewij Jans Blijvenburg, ged. 12 mrt 1673 te Hekelingen, ovl. 4 jun 1737 te Nieuwenhoorn
Haar overlijden wordt aangegeven door Isaak Vermaat, haar zoon.

1) Isak Janse Vermaat, volgt: XIII-a
Gehuwd 13 nov 1728 te Oostvoorne met:
Jannitje Andries Lagerwoude (Lagerwout), ged. 27 sep 1705 te Nieuwenhoorn, ovl. 24 jun 1744 te Nieuwenhoorn
doopgetuige was Trijntje Jans.
Woonde te Rugge (1728)
betaalt voor het huwelijk 6 gulden leges.

2) Catalina Jansdr Vermaat, ged. 8 jul 1703 te Nieuwenhoorn
3) Grietje Jansdr Vermaat, ged. 6 sep 1705 te Nieuwenhoorn
4) Catelijntje Jans Vermaat, ged. 23 okt 1705 te Nieuwenhoorn
5) Jan Jans Vermaat, ged. 16 feb 1710 te Nieuwenhoorn
6) Neeltje Jans Vermaat, ged. 12 jun 1712 te Nieuwenhoorn
7) Maerten Jans Vermaat, ged. 9 sep 1714 te Nieuwenhoorn
tr. 10-12-1741 te Nieuwenhoorn met Ariaantje Willemsd Munt

XII-b Dirk Isacse Vermaat, ged. 7 mei 1692 te Spijkenisse, ovl. 17 feb 1738 te Spijkenisse, zoon van Isaak Maartens Vermaat en Grietje Jans van Bodegom
Gehuwd 19 jan 1727 te Spijkenisse met:
Aegje Antonisdr Harweijer
1) Antony Vermaat, ged. 28 okt 1736 te Spijkenisse
2) Dirkje Vermaat, ged. 2 nov 1738 te Spijkenisse

XII-c Pieter Vermaat, ged. 12 apr 1693 te Nieuw-Beijerland, zoon van Philips Maartens Vermaet en Geertrui Pieterse van Wijngaarden met:
Machteltje Huijsmans
1) Phillippus Vermaat, ged. 18 jun 1719 te Hekelingen

XII-d Jan Cornelisz Vermaat, ged. 20 mei 1691 te Spijkenisse, ovl. 13 feb 1739 te Spijkenisse, zoon van Cornelus Jansze Vermaat en Maegriet Jans Barrevelt
Gehuwd 19 mei 1715 te Spijkenisse met:
Jannetje Hermansz Boer, ged. 22 dec 1686 te Spijkenisse, ovl. 30 mei 1765 te Spijkenisse
1) Claasje Jans Vermaat, ged. 25 aug 1715 te Spijkenisse
2) Harmen Vermaat, ged. 11 okt 1716 te Spijkenisse
3) Cornelis Vermaat, ged. 18 sep 1718 te Spijkenisse
4) Fulp Vermaat, ged. 11 mrt 1721 te Spijkenisse
5) Margarieta Vermaat, ged. 29 nov 1722 te Spijkenisse
6) Pieter Jansz Vermaat, volgt: XIII-b
Gehuwd 23 okt 1752 te Spijkenisse met:
Dirkje Gerrits Barendregt, ged. 5 sep 1734 te Spijkenisse
ondertr. 6-10-1752 te Spijkenisse

7) Pietertje Vermaat, ged. 19 feb 1730 te Spijkenisse
8) Herman Vermaat, volgt: XIII-c
Gehuwd 4 dec 1756 te Spijkenisse met:
Maartje Klaasdr van Hamburg

XII-e Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat, ged. 22 nov 1699 te Spijkenisse, ovl. 31 mei 1764 te Spijkenisse, zoon van Cornelus Jansze Vermaat en Maegriet Jans Barrevelt
Gehuwd 8 nov 1733 te Spijkenisse met:
Jannetje Huibrechts Villerius, ged. 2 sep 1714 te Spijkenisse, ovl. 19 apr 1765 te Spijkenisse
dochter van Huibrecht Villerius, vermogend boer op de Welplaat en Francijntje Ploeger

1) Francina Vermaat, geb. 4 sep 1735 te Schiedam, ged. 11 sep 1735 te Spijkenisse
2) Margrietje Vermaat, ged. 25 aug 1737 te Spijkenisse
3) Huibrecht Vermaat, volgt: XIII-d
Gehuwd 27 nov 1763 te Spijkenisse met:
Geertruida Weeda

4) Cornelis Vermaat, ged. 11 nov 1741 te Spijkenisse, ovl. 23 aug 1812 te Spijkenisse
13-10-1799: Testament van Kornelis Vermaat en Lena van der Hoek, bejaarde echtelieden te Spij kenisse. Zij zijn niet boven f.20 000 gegoed. Hij laat haar het vruchtgebruik van een huis, schuur en erf te Spijkenisse en nog een weiland in de polder Oud Oostbroek, belend o. de Oud O ostbroeksedijk, w. Pieter Huisman en Hubrecht Villerius, z. Maarten Maartens Braat en Pieter  Huisman, n. genoemde dijk en Huibrecht Villerius. De eigendom van e.e.a. gaat naar zijn broers Rokus Vermaat, Jan Vermaat en Frans Vermaat, zijn zuster Francijntje Vermaat en Geertrui Weeda, weduwe van zijn vooroverleden broer Huibrecht Vermaat. Aan de broers en zuster legateert hij zijn kleding en sieraden. Universeel erfgename is zijn vrouw. Zij legateert aan haar broer Jan van der Hoek f 300 en aan Ariaantje Smit en Arentje Smit dochters van wijlen haar zus ter Maartje van der Hoek uit huwelijk met Pieter Smit, samen f 300. Haar kleding en sieraden legateert zij voor de helft aan haar broer Jan voornoemd en bij diens vooroverlijden aan diens twee voorkinderen Arie van der Hoek en Magdaleentje van der Hoek, en voor de wederhelft aan beide eerder genoemde nichten. Haar man is universeel erfgenaam. Seclusie weesmeesters.
14-11-1808: Testament van Kornelis Philips Vermaat te Spijkenisse. Hij is beneden f 25000 gegoed. Hij legateert f 50 aan zijn nicht Marijtje de Raat, huisvrouw van Arie van Straten. Zijn kleding en sieraden prelegateert hij aan zijn zuster Francijntje Vermaat, huisvrouw van Pleun de Raat. Universeel erfgenaam zijn zijn broers Rochus Vermaat en Frans Vermaat, genoemde zuster Francijntje en de kinderen van zijn overleden broers Huibrecht Vermaat en Jan Vermaat . Seclusie weesmeesters. Voogden zijn neven Kornelis Huibrechts Vermaat te Spijkenisse, Philip Rochus Vermaat te Geervliet en Philip Pleuns de Raat te Hekelingen.
Trouwt met:
Lena van der Hoek

5) Rochus Vermaat, volgt: XIII-e
Gehuwd 24 apr 1774 te Nieuwenhoorn met:
Pietertje Arkenbout

6) Jan Vermaat, ged. 23 nov 1746 te Spijkenisse, ovl. 10 nov 1806 te Nieuwenhoorn
23-4-1804:Mutueel testament van Jan Vermaat en Elisabeth Arkenbout, echtelieden wonend onder Nieuwenhoorn. Optie voor langstlevende op koop van de boedel tegen taxatieprijs. Naast lang stlevende stellen zij tot voogden aan Rochus Vermaat te Spijkenisse, Aart Arkenbout onder Nieuwenhoorn en Kornelis Vermaat onder Spijkenisse. Seclusie weesmeesters. In marge: testateur overleden 10-11-1806, testatrice te Nieuwenhoorn op 1-7-1818.

Gehuwd 9 sep 1779 met:
Elisabeth Arkenbout, ged. 29 okt 1752 te Nieuwenhoorn, ovl. 1 jul 1818 te Nieuwenhoorn
dochter van Dirk Arkenbout en Lena Verduin.
29-3-1808: Compareren Elisabeth Arkenbout, weduwe van Jan Vermaat te Nieuwenhoorn, Leendert Vijfvinkel aldaar als in huwelijk hebbende Jannetje Vermaat, Rochus Vermaat te Spijkenisse, Aart Arkenbout te Nieuwenhoorn en Kornelis Vermaat te Spijkenisse. Eerste comparante testeerde met haar man op 23-4-1804 (notaris Hugo van Andel te Brielle); de man overleed op 11-11-180 6 nalatende Jannetje Vermaat voornoemd en Lena Vermaat, nu ruim 16 jaar. Men stelt het vaderlijk erfdeel van de kinderen op f 2000 per persoon.

7) Frans Vermaat, volgt: XIII-f met:
Maria Knip

8) Francijntje Vermaat, ged. 1 sep 1754 te Spijkenisse, ovl. 19 mrt 1822 te Hekelingen
tr. 31-3-1775 te Spijkenisse met Pleun de Raad, zoon van Bastiaen Cornelisz de Raet en Maaike Pleunen Pruimstraet.

9) Philip (Fulp) Vermaat, ged. 2 okt 1757 te Spijkenisse

XII-f Annetje Phillipse Oranje, ged. 8 dec 1715 te Spijkenisse, ovl. 22 mrt 1757 te Pernis, dochter van Phillip(pus) Cornelisse Oranje en Elizabeth Pieterse Huisman met:
Pieter Cornelis Rhodenburg, ged. 12 jan 1719 te Pernis, ovl. 26 feb 1784 te Pernis
doopgetuige was Martijntje Pieterse Rodenburg
mogelijk diaken te Hoogvliet 1771, woonde te Pernis 1758.
Overlijden aangegeven door zijn zoon Philippus Roodenburg in de Classis van F 3,-

1) Lijsbeth Pieterse Rhodenburg, ged. 15 jun 1747 te Pernis
doopgetuige was Lijsbet de Jong

2) Philippus Pieters Rhodenburg, ged. 11 aug 1748 te Pernis
doopgetuige was Jannetje Philips Orangie

3) Neeltje Pieters Rhodenburg, ged. 6 feb 1750 te Pernis
doopgetuige was de vader

4) Cornelia Pieterse Rhodenburg, ged. 30 okt 1751 te Pernis
doopgetuige was de vader

5) Jannetje Pieterse Rhodenburg, ged. 9 jan 1755 te Pernis
doopgetuige was Ingetje Lauwrens

6) Ananias Pieterse Rhodenburg, geb. 22 mrt 1757 te Pernis, ged. 27 mrt 1757 te Pernis
doopgetuige was Lena ..

XIII-a Isak Janse Vermaat, ged. 15 mei 1701 te Nieuwenhoorn, zoon van Jan IJsaksz Vermaat en Liedewij Jans Blijvenburg
23-12-1728: Mutueel testament van Isaak Jans Vermaat en Jannetje Lagerwoud wonende Rugge. Langstlevende moet kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en dan tezamen uitkeren 200 gld. Als Isaak zonder kinderen overlijdt dan erven zijn ouders Jan Isaaks Vermaat en Liedewij Jans Blyenburgh mits nog in leven, doch alleen de legitieme  langstlevende voogd. Getuigen Gerrit van Lommel en Klaas Pronk; schepen van Oostvoorne

Gehuwd 13 nov 1728 te Oostvoorne met:
Jannitje Andries Lagerwoude (Lagerwout), ged. 27 sep 1705 te Nieuwenhoorn, ovl. 24 jun 1744 te Nieuwenhoorn
doopgetuige was Trijntje Jans.
Woonde te Rugge (1728)
betaalt voor het huwelijk 6 gulden leges.

1) Andries Vermaat, volgt: XIV-a
Gehuwd 28 jan 1753 te Oostvoorne met:
Sara Quak, ged. 9 mrt 1732 te Nieuwenhoorn
J.D. wonende in de Quak, betaald 6 gulden voor het huwelijk (1753)
ondertr. 6-01-1753

2) Maertie Vermaat, ged. 3 aug 1732 te Nieuwenhoorn
3) Jan Vermaat, ged. 24 jul 1735 te Nieuwenhoorn

XIII-b Pieter Jansz Vermaat, ged. 20 aug 1724 te Spijkenisse, zoon van Jan Cornelisz Vermaat en Jannetje Hermansz Boer
Gehuwd 23 okt 1752 te Spijkenisse met:
Dirkje Gerrits Barendregt, ged. 5 sep 1734 te Spijkenisse
ondertr. 6-10-1752 te Spijkenisse

1) Jan Vermaat, ged. 21 jul 1754 te Spijkenisse, ovl. 26 apr 1821 te Spijkenisse
overleden in huis nr. 133

2) Jannetje Vermaat, ged. 13 feb 1757 te Spijkenisse, ovl. 23 nov 1827 te Spijkenisse
overleden in huis nr. 129

Gehuwd sep 1775 te Spijkenisse met:
Dirk Troost, ged. 2 aug 1750 te Nieuw Beijerland, ovl. 23 aug 1820 te Spijkenisse

3) Gerrit Vermaat, ged. 7 jul 1765 te Spijkenisse
4) Gerrit Vermaat, ged. 31 mei 1767 te Spijkenisse
5) Krelis Vermaat, ged. 6 aug 1769 te Spijkenisse
6) Pietertje Vermaat, ged. 4 sep 1774 te Spijkenisse, ovl. 4 jun 1844 te Spijkenisse
tr. Maarten Geldtelder

XIII-c Herman Vermaat, ged. 4 nov 1731 te Spijkenisse, zoon van Jan Cornelisz Vermaat en Jannetje Hermansz Boer
4-3-1806: Testament van Herman Vermaat te Spijkenisse. Hij is beneden f 5000 gegoed. Prelegaten:  aan kleinzoon Pieter Vermaat zijn hemdrok met zilveren knopen- aan zoon Klaas Vermaat zijn verdere kleding en sieraden. Hij legateert aan zijn dochter Jannetje Vermaat, huisvrouw van Abraham Faarnhout, het eerste recht van koop ( voor f 200) van een huis etc. aan de oostzijde van de Voorstraat, nu verhuurd aan de weduwe van Reier van Kralingen. Aan zijn zoon Klaas Vermaat legateert hij eerste recht van koop (voor f 400) van een boomgaard aan de Achterweg in Braband. Seclusie weesmeesters. Voogden zullen zijn zoon Klaas Vermaat en schoonzoon Kornelis Spruit de jonge.

Gehuwd 4 dec 1756 te Spijkenisse met:
Maartje Klaasdr van Hamburg
1) Jan Vermaat, volgt: XIV-b
Gehuwd 11 mei 1783 te Spijkenisse met:
Lijsbeth de Regt

2) Klaas Vermaat, volgt: XIV-c met:
N.N.

3) Jannetje Vermaat, ged. 26 aug 1759 te Spijkenisse, ovl. 25 okt 1816 te Spijkenisse
tr. Abraham Varenhout

4) Claas Vermaat, ged. 3 mei 1761 te Spijkenisse
5) Maartje Vermaat, ged. 21 mei 1769 te Spijkenisse, ovl. 31 mei 1844 te Spijkenisse
tr. Cornelis Spruijt

XIII-d Huibrecht Vermaat, geb. 8 feb 1739 te Schiedam, zoon van Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat en Jannetje Huibrechts Villerius
25-9-1797: Compareren enerzijds Geertrui Weeda, weduwe van Huibrecht Vermaat te Spijkenisse, en anderzijds Arie de Baan te Spijkenisse als in huwelijk hebbende Jannetje Vermaat, Ariaantje Vermaat, meerderjarig en ongehuwd te Spijkenisse, Philip Vermaat te Schiedam, Arie van der Meiden te Spijkenisse als in huwelijk hebbende Francina Vermaat. Bij testament van 8-12-178 9 (gerecht van Spijkenisse) testeerden eerste comparante en haar man mutueel. Huibrecht Vermaat overleed op 4-5-1797. Naast comparanten ter andere zijde zijn er twee nog minderjarige kinderen Kornelis Vermaat en Frans Vermaat. Verder waren er een vooroverleden zoon Klaas Vermaat en een vooroverleden dochter Jaapje Vermaat, in leven huisvrouw van Rokus de Raat. Beiden lieten nog minderjarige kinderen na. Comparante stelt tot voogden over de kinderen aan genoemde zoon Philip Vermaat en schoonzoon Arie de Baan. Men stelt vervolgens de legitieme portie voor de kinderen en kleinkinderen vast op f 390 per staak.

Gehuwd 27 nov 1763 te Spijkenisse met:
Geertruida Weeda
dochter van Adriaentje Uijttenbogaerd.
15-5-1799: Geertrui Weeda, weduwe van Huibrecht Vermaat te Spijkenisse, testeerde met haar man op 8-12-1789 voor gerecht van Spijkenisse. Zij machtigt haar zoon Kornelis Vermaat te Spijkenisse in al haar zakelijke aangelegenheden.. Getuigen Jan Korstiaans de Regt en Pieter Weeda .
26-5-1800: Arie de Baan, timmermansbaas te Spijkenisse, bekent aan Adrianus Meier, chirurgijn in de Korendijk, een schuld van f 1200. Borgen zijn Geertrui Weeda, weduwe van Huibrecht Vermaat te Spijkenisse en Kornelis de Groot, korenmolenaar in de Korendijk. Getuigen zijn Korne lis Philips Vermaat en Kornelis Huibrehts Vermaat. In marge aantekening van vertoonde kwitant ie van crediteur dd 31-5-1802.
6-3-1806: Testament van Geertrui Weeda, weduwe van Huibrecht Vermaat te Spijkenisse. Zij is beneden f 25 000 gegoed. Aan haar zoon Kornelis Vermaat prelegateert zij een optie op koop ( voor f 900) van een huis etc. aan de Nieuwstraat te Spijkenisse. Mocht hij dit niet accepteren dan gaat dit recht naar haar zoon Frans Vermaat. Seclusie weesmeesters. Voogden zullen zijn zoons Philip Vermaat, Kornelis Vermaat en Frans Vermaat en schoonzoon Arie de Baan.

1) Jannetje Vermaat, geb. 14 okt 1764 te Spijkenisse, ovl. 6 apr 1835 te Spijkenisse
tr. Arij de Baan.
Overleden in huis nr. 86.

2) Klaas Vermaat, ged. 2 feb 1766 te Spijkenisse
3) Ariaantje Vermaat, ged. 31 mei 1767 te Spijkenisse
4) Jaapje Vermaat, ged. 11 dec 1768 te Spijkenisse
5) Fulp Vermaat, ged. 29 apr 1770 te Spijkenisse
6) Francijna Vermaat, ged. 19 jan 1772 te Spijkenisse
trouwt met Arie van der Meiden.
16-1-1797: Mutueel testament van Arie van der_Meiden en Francina Vermaat, echtelieden te Spij kenisse. Zij zijn niet boven f 2000 gegoed. Beide ouders van testatrice zijn nog in leven. Seclusie weesmeesters. Langstlevende stelt tot voogden aan zijn zwager Kornelis Nootdorp en haar vader Huibrecht Vermaat. Getuigen Jan van Straten en Arie den Houting. In marge: testateur overleden 7-1-1847.

7) Cornelis Huibrechts Vermaat, ged. 29 aug 1773 te Spijkenisse, ovl. 18 okt 1859 te Spijkenisse
in 1815 vermeld als bouwman te Spijkenisse, pacht in 1816 de polder oud-Markenburg, overleden in huis nr. 60.

8) Jan Vermaat, ged. 29 aug 1773 te Spijkenisse
6-9-1797: Jan Vermaat te Spijkenisse secludeert weesmeesters uit zijn nalatenschap. Tot voogd en over zijn minderjarig na te laten erfgenamen stelt hij aan zijn broer Klaas Vermaat te Geervliet en Leier Troost te Spijkenisse.

9) Frans Vermaat, ged. 12 mrt 1775 te Spijkenisse

XIII-e Rochus Vermaat, ged. 28 nov 1743 te Spijkenisse, ovl. 4 jun 1825 te Spijkenisse, zoon van Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat en Jannetje Huibrechts Villerius
10-2-1803: Rochus Vermaat en Pietertje Arkenbout, echtelieden te Spijkenisse, testeerden op 2 -3-1781 t.o.v. Aarnout Hogendijk Roosendael te Geervliet. Zij stelden toen tot voogden aan zijn broer Huibrecht Vermaat en haar neef Boudewijn Kwak, beiden reeds overleden. Zij stellen nu aan zijn broers Kornelis Vermaat en Jan Vermaat, haar broer Aart Arkenbout en hun beider zo on Philip Vermaat, indien dan meerderjarig.
Overleden in huis nr. 153

Gehuwd 24 apr 1774 te Nieuwenhoorn met:
Pietertje Arkenbout
1) Fulp Vermaat, ged. 26 nov 1775 te Spijkenisse
2) Lena Vermaat, ged. 13 jan 1777 te Spijkenisse
3) Philip (Fulp) Rochuszn Vermaat, volgt: XIV-d met:
Cornelia Hennip, ovl. 20 jul 1823 te Simonshaven
dochter van Jacob Hennip en Leentje Zeedijk

4) Dirk Vermaat, volgt: XIV-e met:
Ariaantje Hollaar

XIII-f Frans Vermaat, ged. 26 jul 1749 te Spijkenisse, ovl. 21 sep 1819 te Spijkenisse, zoon van Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat en Jannetje Huibrechts Villerius
overleden in huis nr. 30
met:
Maria Knip
1) Philippus Vermaat, volgt: XIV-f
Gehuwd 13 mei 1813 te Spijkenisse met:
Klaasje Velthoen
dochter van Cornelis Veldhoen en Grietje van Oudheusden

XIV-a Andries Vermaat, ged. 21 jan 1731 te Nieuwenhoorn, ovl. 5 aug 1809 te Oostvoorne, zoon van Isak Janse Vermaat en Jannitje Andries Lagerwoude (Lagerwout)
Gehuwd 28 jan 1753 te Oostvoorne met:
Sara Quak, ged. 9 mrt 1732 te Nieuwenhoorn
J.D. wonende in de Quak, betaald 6 gulden voor het huwelijk (1753)
ondertr. 6-01-1753

1) Jannetje Vermaat, ged. 3 aug 1755 te Rockanje
2) Izaak Vermaat, ged. 6 apr 1760 te Rockanje, ovl. ± 1800
tr. 18-7-1779 Rockanje met Arentje Arijse Schrevel

3) Leendert Vermaat, ged. 8 nov 1763 te Rockanje, ovl. 22 jan 1835
Ondertrouwd Nieuw-Helvoet wo 16-05-1792, gehuwd Nieuw-Helvoet zo 03-06-1792 met
Lijntje van Rije, gedoopt Coorndijk zo 12-10-1766, overleden Nieuw-Helvoet wo 01-02-1826.

XIV-b Jan Vermaat, ged. 4 sep 1757 te Spijkenisse, zoon van Herman Vermaat en Maartje Klaasdr van Hamburg
Gehuwd 11 mei 1783 te Spijkenisse met:
Lijsbeth de Regt
1) Harme Vermaat, ged. 22 feb 1784 te Spijkenisse
2) Claasje Vermaat, ged. 29 mei 1785 te Spijkenisse
3) Maartje Vermaat, ged. 26 nov 1786 te Spijkenisse
trouwt 12-5-1811 te Spijkenisse met Abraham Jaspersz Quak, zoon van Jasper Quak en Commertj e Rietdijk

4) Pieter Vermaat, geb. 31 aug 1788 te Spijkenisse, ged. 7 sep 1788 te Spijkenisse

XIV-c Klaas Vermaat, ged. 4 sep 1757 te Spijkenisse, ovl. 1 okt 1837 te Spijkenisse, zoon van Herman Vermaat en Maartje Klaasdr van Hamburg
overleden in huis nr. 122.
met:
N.N.
1) Jan Vermaat, geb. 3 jul 1809 te Spijkenisse, ged. 16 jul 1809 te Spijkenisse
buitenechtelijk kind

XIV-d Philip (Fulp) Rochuszn Vermaat, ged. 27 jan 1782 te Spijkenisse, ovl. 27 jul 1858 te Geervliet, zoon van Rochus Vermaat en Pietertje Arkenbout
bouwman te Geervliet
met:
Cornelia Hennip, ovl. 20 jul 1823 te Simonshaven
dochter van Jacob Hennip en Leentje Zeedijk

1) Cornelis Adrianus Vermaat, volgt: XV-a
Gehuwd 21 mei 1824 te Spijkenisse met:
Jannetje van der Kolk
dochter van Cornelia van der Kolk

XIV-d Philip (Fulp) Rochuszn Vermaat met:
Rookje Teunis Verhulp, ovl. 21 okt 1852 te Geervliet
dochter van Theunis Verhulp en Neeltje Pieters Bakker

1) Teunis Vermaat, geb. 17 okt 1817 te Geervliet
Gehuwd 23 sep 1842 te Heenvliet met:
Elisabeth van der Linden
dochter van Maarten van der Linden en Sara van Prooijen

XIV-d Philip (Fulp) Rochuszn Vermaat met:
Emmerentie Elisabeth van Stipriaan

XIV-e Dirk Vermaat, ged. 21 nov 1784 te Spijkenisse, ovl. 8 mrt 1870 te Spijkenisse, zoon van Rochus Vermaat en Pietertje Arkenbout
in 1805 vermeld als bouwman te Spijkenisse
met:
Ariaantje Hollaar
1) Pietertje Vermaat, geb. 19 mrt 1814 te Spijkenisse
tr. Bastiaan Weij, bouwman, zoon van Bastiaan Weij en Wilhelmina Gorseman.

2) Lena Vermaat, geb. 1 jan 1816 te Spijkenisse
tr. 5-12-1839 te Spijkenisse met Cornelis van Prooijen, zoon van Francois Cornelis van Prooij en en Jacoba Pieters van Rosenberg.

3) Rokus Vermaat, geb. 11 jan 1818 te Spijkenisse, ovl. 11 dec 1901 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 154

4) Willempje Vermaat, volgt: XV-b met:
N.N.

5) Jannetje Vermaat, geb. 22 aug 1822 te Spijkenisse, ovl. 9 jul 1902 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 154.
Tr. 7-10-1842 te Spijkenisse met Japhet Hoorweg, landbouwer op de Ruijterstee aan de Korte-Schenkeldijk, zoon van Cornelis Hoorweg en Rijna van Koppen.

6) Willem Vermaat, geb. 19 dec 1824 te Spijkenisse, ovl. 2 feb 1830 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 153

7) Ariaantje Vermaat, geb. 26 mei 1826 te Spijkenisse
8) Maria Vermaat, geb. 24 feb 1828 te Spijkenisse, ovl. 9 nov 1828 te Spijkenisse
9) Neeltje Vermaat, geb. 6 jul 1830 te Spijkenisse, ovl. 6 sep 1893 te Delft, begr. te Spijkenisse
trouwt 23-4-1857 te Spijkenisse met Willem van der Linden, zoon van Cornelis van der Linden en Eva de Bruin.

XIV-f Philippus Vermaat, geb. 1787, ovl. 5 mrt 1827 te Spijkenisse, zoon van Frans Vermaat en Maria Knip
metselaar, overleden in huis nr. 30

Gehuwd 13 mei 1813 te Spijkenisse met:
Klaasje Velthoen
dochter van Cornelis Veldhoen en Grietje van Oudheusden

1) Maria Vermaat, geb. 12 mei 1814 te Spijkenisse, ovl. 29 dec 1878 te Spijkenisse
2) Margrietje Vermaat, geb. 19 aug 1815 te Spijkenisse, ovl. 15 mrt 1818 te Spijkenisse
3) Francijntje Vermaat, geb. 22 nov 1816 te Spijkenisse, ovl. 22 mrt 1817 te Spijkenisse
overleden in huis nr. 30

4) Frans Vermaat, geb. 11 dec 1817 te Spijkenisse, ovl. 22 apr 1818 te Spijkenisse
5) Frans Vermaat, volgt: XV-c
Gehuwd 2 dec 1846 te Spijkenisse met:
Kommertje Mol
dochter van Willem Mol en Elizabeth Cornelia Gardenier

6) Magrieta Vermaat, geb. 6 jun 1820 te Spijkenisse, ovl. 14 sep 1861 te Spijkenisse
tr. 3-5-1844 te Spijkenisse met Arij Kraak, zoon van Cornelis Kraak en Reijna van Driel

7) Kornelia Vermaat, geb. 19 feb 1823 te Spijkenisse, ovl. 16 jul 1861 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 30

8) Kornelis Vermaat, geb. 1 feb 1824 te Spijkenisse, ovl. 9 feb 1829 te Spijkenisse
tr. 1-5-1847 te Spijkenisse met Hendrik Riedijk, zoon van Pieter Riedijk en Lena Berkhout

9) Philip Vermaat, geb. 6 mrt 1827 te Spijkenisse, ovl. 17 sep 1827 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 30.

XV-a Cornelis Adrianus Vermaat, geb. 1803, zoon van Philip (Fulp) Rochuszn Vermaat en Cornelia Hennip
metselaar

Gehuwd 21 mei 1824 te Spijkenisse met:
Jannetje van der Kolk
dochter van Cornelia van der Kolk

1) Adrianus Philippus Vermaat, volgt: XVI-a
Gehuwd 4 mei 1854 te Spijkenisse met:
Maartje Koekendorp, geb. 30 jul 1829 te Nieuwenhoorn, ovl. 2 mei 1907 te Spijkenisse
dochter van Abram Koekendorp en Elisabeth van der Linden

2) Nelia Vermaat, geb. 11 sep 1826 te Spijkenisse, ovl. 11 apr 1827 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 7.

3) Nelia Vermaat, geb. 4 okt 1827 te Spijkenisse, ovl. 31 aug 1845 te Spijkenisse
4) Kornelia Vermaat, geb. 8 feb 1829 te Spijkenisse, ovl. 14 jul 1829 te Spijkenisse
overleden in huis nr. 13

5) Leendert Vermaat, geb. 3 mrt 1830 te Spijkenisse, ovl. 7 jun 1830 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 177

XV-b Willempje Vermaat, geb. 18 jan 1820 te Spijkenisse, ovl. 18 jan 1865 te Spijkenisse, dochter van Dirk Vermaat en Ariaantje Hollaar
trouwt 27-11-1856 te Spijkenisse met Adrianus in 't Veld, zoon van Adrianus in 't Veld en Willempje Verrij.
met:
N.N.
1) Willempje Vermaat, geb. 2 jun 1846 te Spijkenisse, ovl. 27 feb 1911 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 158

Gehuwd 7 jan 1870 te Spijkenisse met:
Johannes Romeijn
zoon van Pieter Romeijn en Klaasje Barendregt

XV-c Frans Vermaat, geb. 21 feb 1819 te Spijkenisse, ovl. 6 jun 1875 te Spijkenisse, zoon van Philippus Vermaat en Klaasje Velthoen
arbeider

Gehuwd 2 dec 1846 te Spijkenisse met:
Kommertje Mol
dochter van Willem Mol en Elizabeth Cornelia Gardenier

1) Philippus Vermaat, volgt: XVI-b
Gehuwd 4 jun 1874 te Spijkenisse met:
Maartje Kok
dochter van Abraham Kok en Geertrui Rosmolen

2) Willem Cornelis Vermaat, geb. 28 jan 1849 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 53

Gehuwd 18 mei 1876 te Spijkenisse met:
Maria Meuldijk, geb. 28 jan 1851 te Spijkenisse, ovl. 10 dec 1902 te Spijkenisse
dochter van Glijn Meuldijk, melkboer en Maria Roskam

3) Elizabeth Vermaat, geb. 13 aug 1850 te Spijkenisse, ovl. 17 jun 1855 te Spijkenisse
4) Klaasje Vermaat, geb. 5 okt 1852 te Spijkenisse, ovl. 23 aug 1921 te Spijkenisse
5) Ingetje Vermaat, geb. 7 mei 1854 te Spijkenisse, ovl. 21 jun 1855 te Spijkenisse
6) Cornelis Vermaat, geb. 10 dec 1855 te Spijkenisse, ovl. 5 mrt 1935 te Spijkenisse
7) Elizabeth Vermaat, geb. 24 nov 1857 te Spijkenisse, ovl. 28 apr 1860 te Spijkenisse
8) Elizabeth Vermaat, geb. 7 aug 1860 te Spijkenisse, ovl. 21 feb 1868 te Spijkenisse
9) Engel Vermaat, geb. 20 jan 1863 te Spijkenisse, ovl. 21 nov 1945 te Spijkenisse
10) Cornelia Margaretha Vermaat, geb. 5 mei 1865 te Spijkenisse, ovl. 17 jun 1942 te Spijkenisse
11) Adrianus Vermaat, geb. 5 aug 1867 te Spijkenisse, ovl. 17 aug 1867 te Spijkenisse
12) Elizabeth Vermaat, geb. 23 feb 1871 te Spijkenisse, ovl. 9 mei 1905 te Spijkenisse

XVI-a Adrianus Philippus Vermaat, geb. 21 mrt 1825 te Spijkenisse, ovl. 5 apr 1898 te Spijkenisse, zoon van Cornelis Adrianus Vermaat en Jannetje van der Kolk
geboren in huis nr. 7.
arbeider

Gehuwd 4 mei 1854 te Spijkenisse met:
Maartje Koekendorp, geb. 30 jul 1829 te Nieuwenhoorn, ovl. 2 mei 1907 te Spijkenisse
dochter van Abram Koekendorp en Elisabeth van der Linden

1) Cornelis Vermaat, geb. 16 nov 1854 te Spijkenisse, ovl. 21 jan 1855 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 45

2) Abraham Vermaat, geb. 22 sep 1855 te Spijkenisse, ovl. 1 okt 1855 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 45

3) Nelia Vermaat, geb. 16 dec 1856 te Spijkenisse
4) Abraham Vermaat, geb. 17 feb 1858 te Spijkenisse, ovl. 31 jul 1858 te Spijkenisse
5) Jannetje Elizabeth Vermaat, geb. 6 mrt 1860 te Spijkenisse, ovl. 11 mrt 1949 te Spijkenisse
tr. 29-3-1884 te Spijkenisse met Willem Rensink, zoon van Barend Rensink en Krijna Maasdam

6) Elizabeth Vermaat, geb. 24 aug 1861 te Spijkenisse, ovl. 26 dec 1861 te Spijkenisse
7) Elizabeth Vermaat, geb. 16 nov 1862 te Spijkenisse
8) Elizabeth Vermaat, geb. 13 nov 1865 te Spijkenisse, ovl. 11 mrt 1866 te Spijkenisse
9) Abraham Vermaat, geb. 6 mei 1867 te Spijkenisse, ovl. 17 mei 1867 te Spijkenisse
10) Abraham Cornelis Vermaat, geb. 3 okt 1868 te Spijkenisse, ovl. 4 jan 1869 te Spijkenisse
11) Abram Vermaat, geb. 13 jan 1870 te Spijkenisse, ovl. 10 mrt 1870 te Spijkenisse

XVI-b Philippus Vermaat, geb. 28 apr 1847 te Spijkenisse, ovl. 24 jul 1908 te Spijkenisse, zoon van Frans Vermaat en Kommertje Mol
geboren in huis nr. 112, arbeider.

Gehuwd 4 jun 1874 te Spijkenisse met:
Maartje Kok
dochter van Abraham Kok en Geertrui Rosmolen

1) Geertruida Francina Vermaat, geb. 9 sep 1875 te Spijkenisse
tr. 7-11-1901 te Spijkenisse met Jacobus Roodbol, zoon van Jacob Roodbol en Maria van der Star.

2) Kommertje Vermaat, geb. 8 aug 1877 te Spijkenisse, ovl. 20 aug 1877 te Spijkenisse
3) Frans Vermaat, geb. 10 apr 1879 te Spijkenisse, ovl. 19 okt 1958 te Spijkenisse