Argumentatietechnieken
 • alloiosis: het ontleden van een onderwerp in alternatieven;
 • amfidiorthosis: het verzachten of afbakenen van een aanklacht die in woede is gedaan;
 • anacoenosis: het vragen van de mening van de toehoorders (of lezers);
 • analogie: de waarheid trachten te omlijnen aan de hand van analoge feiten;
 • antanagoge: een ongunstig aspect met een gunstig vereffenen;
 • anthypofora: vragen stellen en beantwoorden;
 • antirrhesis: het verwerpen van een argument omdat het insignificant, fout of slecht is;
 • apodioxis: een argument verontwaardigd verwerpen als impertinent of absurd;
 • apomnemonysis: het citeren van een erkende autoriteit in een (juridische) rede;
 • apofasis:
  • het verwerpen van alle alternatieven behalve één;
  • voorwenden iets te negeren wat in werkelijkheid juist wordt bevestigd;
  • het geven van vele redenen en elke daarvan weerleggen;
 • apoplanesis: het vermijden van de zaak door af te dwalen van het onderwerp;
 • aporia: echte of gespeelde twijfel of overweging over een zaak;
 • aposiopesis: plotseling stoppen midden in een zin of overweging;
 • argumentum:
  • a contrario: volgt uit de beschouwing van het tegendeel.

  • a fortiori: overtreffend; als je wilt bewijzen dat A op een gegeven moment wreed heeft gehandeld, toon dan aan dat hij op een ander moment nóg wreder heeft gehandeld.

  • ad absurdo: uit het ongerijmde.

  • ad baculum: doorslaggevend. Afgeleid van het Latijnse baculum (stok).

  • ad hominem: op de man, tijdens de discussie die op dat moment plaatsvindt.

  • ad ignorantiam: op de onwetendheid van de tegenpartij gebaseerd.

  • ad invidiam: op afgunst of lage hartstochten speculerend.

  • ad judicium: op oordeel beroepend.

  • ad personem: op de persoon gespeeld, tijdens de discussie die op dat moment plaatsvindt.

  • ad populum: op het vooroordeel van de massa speculerend.

  • ad rem: op de zaak zelf betrekking hebbend.

  • ad verecundiam: op het schaamtegevoel van de tegenstander beroepend.

  • a posteriori: door ervaring geleverd.

  • a priori: door logica geleverd.

  • ex concessis: uit het toegegevene.

  • e(x) silentio: op stilzwijgen berustend.

  • post hoc (ergo) propter hoc: de redenering die zegt dat omdat A vóór B gebeurde, A de oorzaak moet zijn van B.

  • probabile: op waarschijnlijkheid berustend.

 • comprobatio: het complimenteren van iemands rechters of toehoorders;
 • concessie: het toegeven dat de tegenpartij gelijk heeft op een punt van ondergeschikt belang;
 • contrarium: het gebruiken van één of twee tegengestelde beweringen om een andere te bevestigen;
 • correctie:
  • een juist gebruikt woord of frase corrigeren;
  • de toehoorders voorbereiden op het horen van iets onplezierigs;
 • deliberatio: het evalueren van verschillende mogelijkheden van handelen;
 • diëresis: het ontleden van een begrip in verschillende onderdelen;
 • dialogismus: spreken in naam van een ander;
 • dialyse: het redeneren vanuit een serie disjunctieve proposities;
 • diasyrmus: het kleineren van de argumenten van de tegenstander;
 • dicaeologia: excuses maken uit noodzaak;
 • digestie: het ordelijk opsommen van de punten die behandeld zullen worden;
 • dilemma: een argument dat een tegenstanders onacceptabele keuzes geeft;
 • emfaze: het benadrukken van het taalgebruik om meer te impliceren dan wordt gezegd;
 • enumeratio: een recapitulatie;
 • epitrochasmus: een snelle overgang van de ene stelling naar de andere;
 • epitrope: een ironische of werkelijke instemming met een tegenstander;
 • erotesis: een retorische vraag die sterke afkeuring of ontkenning impliceert;
 • eufemisme: een verzachtende benaming voor iets onaangenaams;
 • expeditio: het verwerpen van alle alternatieven behalve één;
 • exuscitatio: emotionele uitingen die de toehoorders moeten bewegen tot soortgelijke gevoelens;
 • heterogenium: een irrelevant antwoord om de aandacht af te leiden;
 • hypofoor: een retorische vraag met een door de spreker zelf gegeven antwoord;
 • koinonia: het consulteren van de opponent of de rechters;
 • leptologia: subtiel spraakgebruik; spitsvondigheden gebruiken;
 • medela: excuses voor onloochenbare beledigingen of overtredingen van een vriend;
 • metanoia: een uitspraak beperken door deze te herroepen en beter te formuleren;
 • metastase:
  • snel over een zaak heen stappen;

  • een belediging of tegenwerping retourneren aan de persoon die ze maakte;

 • oraculum: het citeren van geboden van de goden;
 • paradiëgesis: het gebruiken van een bespiegeling of feit als vertrekpunt voor een verdere, gerelateerde bespiegeling;
 • paramologia: een punt toegeven, zowel vanuit overtuiging of om het eigen argument kracht bij te zetten;
 • parrhesia: oprechte spraak of het veinzen ervan;
 • perifrase: het gebruiken van omschrijvingen;
 • peristrofe: het aanwenden van de argumenten van de opponent voor eigen gebruik;
 • peroratie: een hartstochtelijke slotrede;
 • philophronesis: een poging woede te verzachten door vriendelijke spraak en nederige onderworpenheid tijdens een rede;
 • prokathalesis: de poging om een tegenwerping te voorkomen en van tevoren te ontzenuwen;
 • procatasceue: het voorbereiden van de toehoorders op het mededelen van de (mis)daden die iemand heeft gepleegd;
 • proëcthesis: het verdedigen van iemands daden of uitspraken;
 • progressio: het redeneren met stappen van vergelijking;
 • prolepsis: een attribuut of epitheton toepassen dat later relevant wordt;
 • prosapodosis: het ondersteunen van elk alternatief met een reden;
 • pseudomenos: een argument dat iemands tegenstander dwingt tot liegen;
 • ratiocinatio: een vraag die door de spreker aan zichzelf wordt gesteld;
 • reditus ad propositum: het terugkeren naar een onderwerp na een digressie;
 • restrictio: het uitzonderen van een deel van een voorgaande verklaring;
 • sermocinatie: een andere persoon via een ingebeelde toespraak of brief laten spreken;
 • significatio: het impliceren van meer dan iemand zegt;
 • subjectio: het suggereren van degene die een vraag stelt, dat hij die ook beantwoordt;
 • syllogisme: zinspelen op iets;
 • synchoresis: de spreker geeft degenen die hem ondervragen toestemming hem te beoordelen.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage