De stijlmiddelen van balans, antithese en paradox
 • alloiosis: het ontleden van een onderwerp in alternatieven;
 • antanagoge: het vereffenen van een ongunstig aspect met een gunstig;
 • anthypofora: het stellen en beantwoorden van vragen;
 • anticategoria: het wederzijds uiten van beschuldigen of tegenbeschuldigingen;
 • antifrase: het gebruiken van een woord, terwijl men de tegenovergestelde betekenis van dat woord bedoelt;
 • antimetabole: het symmetrisch herhalen van woorden in omgekeerde volgorde;
 • antinomie: het onderling vergelijken van wetten (of delen ervan);
 • antisagoge:
  • Het in het vooruitzicht stellen van een beloning aan degenen die een deugd bezitten of een straf voor degenen die de deugd minachten.
  • Het eerst verdedigen van de ene zijde van een stelling verdedigen en dan de andere zijde, met evenveel kracht.
 • apocrisis: het weerleggen van zijn eigen argumenten;
 • apofonema: het stellen van een sententie in antithesische vorm;
 • aversio: het afwenden van de redenaar:
  • apostrofe: het spreken tegen iemand die niet aanwezig is of tegen levenloze voorwerpen;
  • digressie: het afdwalen van het eigenlijke thema om een rede of verhaal op te smukken met bijkomstigheden of elementen die slechts zijdelings met het thema te maken hebben;
  • sermocinatie: het laten spreken van een andere persoon via een ingebeelde toespraak of brief;
 • chiasme: het kruislings stellen van woorden of zinsdelen;
 • climax: het opeenvolgen van steeds sterkere uitdrukkingen (qua betekenis of lengte);
 • commutatio: het omdraaien van de volgorde van de eerste clausules in de tweede;
 • contrarium: het gebruiken van één of twee tegengestelde beweringen om een andere te bevestigen;
 • dialyse: het redeneren vanuit een serie disjunctieve proposities;
 • dilemma: een argument dat een tegenstanders onacceptabele keuzes geeft;
 • enigma: een raadsel;
 • euphuïsme: een ingewikkelde prozastijl die gebruik maakt van balans en antithese;
 • hypofoor: een oratorische vraag met een door de spreker zelf gegeven antwoord;
 • hypozeuxis: een zin waarin elke clausula een eigen onderwerp en werkwoord heeft;
 • isocolon: een herhaling van zinnen van gelijke lengte en gewoonlijk een overeenkomende structuur;
 • litotes: het ontkennen van het tegendeel;
 • oxymoron: het naast elkaar plaatsen van tegengestelde begrippen;
 • paromoiosis: een parallellisme van klanken tussen woorden van twee gelijke clausula's;
 • polysyndeton: het gebruik van een verbinding tussen elke clausula;
 • progressio: het redeneren met stappen van vergelijking;
 • prosapodosis: het ondersteunen van elk alternatief met een reden;
 • syncrisis: het vergelijken van tegengestelde elementen in contrasterende clausula's.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage