Handboek filologie: W

Wagenspel
Een toneelstuk bij de rederijkers dat op een platte wagen werd gespeeld.

Wajang
Een Javaans schimmenspel, begeleid door gamelan.

Wederkerend
Reflexief.

Wederkerige voornaamwoorden
'Elkander' en 'elkaar'.

Wederkerige werkwoorden
Werkwoorden die in verband met wederkerige voornaamwoorden (zie hierboven) worden gebruikt.

Wending
Zie volta.

Wereldbeeld-aspect
Het wereldbeeld speelt een onzichtbare, maar betekenisvolle rol mee als achtergrond, waardoor het persoonlijke verbreed en verdiept wordt.

Werkwoord
Een woord dat een handeling, toestand of proces uitdrukt. Ook verbum genoemd.

Woord
De kleinste taaleenheid met een zelfstandige communicatieve functie.

Woordgroep
Enige woorden die door zin of gebruik, of functioneel bij elkaar behoren. Ook syntagma genoemd.

Woordgroepvers
Een versvorm waarbij (vrijwel) elke regel in twee duidelijk met elkaar corresponderende delen is verdeeld, die in lengte, zinsbouw en inhoud min of meer met elkaar overeenstemmen.
Bijvoorbeeld: Psalm 139 uit de Bijbel.

Woordvers
Een versvorm die voorkomt in talen waarin het afzonderlijk woord naar zijn vorm een op zichzelf staande afgesloten eenheid is. Het kan zijn gebaseerd op de opeenvolging van toonhoogtes en rijm. In een toontaal kan dit bijvoorbeeld worden gebaseerd op woorden die van toon veranderen en andere die gelijk blijven. Men kent bijvoorbeeld het schema (waarbij G een woord met gelijkblijvende toon en V een woord met veranderde toon en R een rijmende regel voorstelt):

G G V V G G V
V V G G V V G (R)
V V G G G V V
G G V V V G G (R)
V G G V G G V
V V G G V V G (R)
V V G G G V V
G G V V V G G (R)

Ook het archaïsche Latijn kende een vorm van woordvers.

Wortel
Dat gedeelte van het woord dat overblijft als het wordt ontdaan van het thema- of stamsuffix en het flexiesuffix (naamvals-, resp. persoonssuffix) (woorden worden niet gevormd van wortels, maar wortels zijn formules die taalgeleerden maken op grond van woorden waarvan zij aannemen dat ze genetisch verwant zijn).

Wortelnomen
Het nomen dat slechts bestaat uit wortel plus naamvalssuffix.

Wrijfklank
Zie fricatief.

 

  © Maurice van Elburg
Niet zonder toestemming kopiëren.
 
  << Naar V  of  Naar X >>  
  Terug naar de homepage