DE MARIABODE

 

Het hardcore- Maria- magazine van buitenaards niveau.

Met uiteraard veel aandacht voor de Amsterdamse Maria- verschijningen van OLVrouw ter Staats in de Staatslieden- buurt.

Lees ook hoe u zelf heilig kunt worden door Sint M.M. Alacoque na te volgen. Zij hield zoveel van de Here dat zij met een aardappel- schilmesje zijn naam in haar borst kerfde.

Voor jongeren met onkuise aandrang is de pagina van pater Sege over masturberen met een afbeelding van de gemoderniseerde kerkelijke ´Erectiebel´©™, die je zelf uit het halsbandje van uw cavia kunt maken.

De op deze sites voorkomende artikelen uit De MariaBode zijn gepubliceerd met toestemming van het Comité-Generaal Onze Lieve Vrouw ter Staats. Nihil Obstat, met uitzondering van de demonstratie-foto van de Erectiebel, waarbij, slechts in het geval van educatief gebruik ontheffing wordt verleend op persoonlijke titel door Henk M. Brouwer, president CGOLVTS.

 


JONGEREN MET ONKUISE AANDRANG

Voor jongeren met onkuise aandrang is de pagina van pater Sege. Over masturberen met een afbeelding van de gemoderniseerde kerkelijke ´Erectiebel´©™, die je zelf uit het halsbandje van uw cavia kunt maken. De op deze site voorkomende artikelen uit De MariaBode zijn gepubliceerd met toestemming van het Comité-Generaal Onze Lieve Vrouw ter Staats. Nihil Obstat, met uitzondering van de demonstratie-foto van de Erectiebel, waarbij, slechts in het geval van educatief gebruik ontheffing wordt verleend op persoonlijke titel door Henk M. Brouwer, president CGOLVTS. © De Mariabode. U kunt zich direct tot de heer Brouwen wenden via zijn e-mail: henkbrouwer@mailcity.com  

Voor de jeugd: wordt zelf heilig

De heilige Margaretha-Maria Alacoque. Zij hield zoveel van Jezus, dat ze met een scherp aardappelschilmesje Zijn Allerheiligste Monogram in haar borsten kerfde.Wat is het toch fijn, dat we in deze moderne tijden Heiligen hebben die ons tot voorbeeld kunnen strekken, zonder dat dit veel geld hoeft te kosten. Dit keer het lichtend voorbeeld voor katholieke meisjes: Om te voorkomen dat het een rage zou worden en iedereen ´I.H.S.´ op de borst zou kerven, brandde juffrouw Alacoque de wond uit met een gewijde kaars. Uit liefde voor de Heer dronk Margaretha-Maria regelmatig afwaswater op. Het allerliefste slurpte ze braaksel en diarree van aan haar zorgen toevertrouwde patienten.

Terecht verklaarde onze Heilige Vader Johannes Paulus II nog niet zo lang geleden dat katholieke dametjes in spe er goed aan doen deze Heilige in al haar daden na te volgen. Want door navolging kun je zelf de staat van zaligheid verkrijgen. Klare taal voor kleine katholieke meidenoortjes: doe net als Margaretha-Maria en de kerk zorgt ervoor dat jouw zonden je na je dood minder zwaar worden aangerekend.  

Natuurlijk is het niet zo dat de Paus iedereen heilig verklaart die Jezus' naam in haar borsten snijdt, afwaswater drinkt en andermans braaksel en diarree slikt. Ja, ik zag de twinkel in jullie jongemeidenoogjes. Als je zo gemakkelijk heilig wilt worden, kun je beter sparen voor een enkele reis Iran en daar ongesluierd van de daken schreeuwen dat er maar 1 echte Heilige Vader is: Johannes Paulus II. Wordt je gelijk martelares voor het Ware Geloof en ben je automatisch heilig. De moderne bakvis zal, ook al omdat een enkeltje Teheran niet te betalen is, de Franse Margaretha-Maria Alacoque (1647-1690) navolgen. Niet alleen omdat het weinig kost, maar ook vanwege de enorme keus uit zaligmakende aktiviteiten. Want de heilige Margaretha-Maria deed nog veel meer dan de eerder genoemde dingen. Het begon allemaal op de 22ste juli 1647 in het Franse dorp Laurecourt, waar Philiberte Lamyn haar vijfde kind van Claude Alacoque baart: Margaretha! Al vroeg werd Gods bijzondere werkzaamheid merkbaar in dit meisje. Zij bezat een enorme drang naar kuisheid, nog voordat zij deze deugd kon begrijpen, vermoedde zij er de schoonheid van. Al als baby weende de heilige bittere tranen wanneer bij het verschonen haar kuisheid in gevaar kwam omdat de schaamdelen zichtbaar werden. Jaren voordat zij daar de gebruikelijke leeftijd had bereikt, deed zij haar eerste heilige communie. Op negenjarige leeftijd wordt Margaretha leerlinge van de zusters Clarissen te Charolles, waar ze door een soort verlamming getroffen wordt. De wetenschap weet geen baat. De zusters Clarissen wel: 'doe een gelofte, dat als je geneest, je bruid van Jezus (=non) wordt.'
Na vier jaar hevige pijnen geeft God haar de gezondheid terug, maar het veertienjarig kind neemt haar belofte niet al te ernstig op. Zij deed zelfs mee op carnaval met de maskerade. Een gebeurtenis die zij later als de grote fout van haar leven, tot haar dood toe bitter betreuren zou. Als haar moeder aandringt op een huwelijk, 'trouwt' Margaretha alsnog met Jezus en trekt in bij de zusters Visitandinen te Paray-le-Monial. Tegenstanders van deze heiligen, beweren dat zij bezeten zou zijn geweest van de gedachte, zich af te beulen om haar ontembare wellust tot zwijgen te brengen. Een vaak geciteerde uitspraak van deze heilige is: 'Alleen smart maakt het leven dragelijk'. Onzin. Haar totale onderwerping aan God en Paus ging veel verder. Naast de bijna onafgebroken beoefende zelfkastijding met zweepjes waaraan weerhaakjes waren bevestigd, had Margaretha-Maria meer methodes ontwikkeld om haar liefde voor Christus en Zijn plaatsvervanger op aarde tot uitdrukking te brengen. We noemden al de regelmatige periodes waarin zij op afwaswater leefde. Deed ze dit niet, dan at ze beschimmeld brood, rotte vruchten of plaatste ze haar lippen op de mond van een ernstig zieke om zo een flinke fluim uit diens mond te zuigen. Of ze likte als toetje het snot uit de neus van een patient. Paul Koeck schrijft in zijn boek 'Heilige Huisjes' dat Margaretha-Maria zich ook regelmatig tegoed deed aan braaksel van zieken.

begin bij jezelf!

Je ziet het, allemaal manieren om zalig te worden, zonder dat het je geld hoeft te kosten. Misschien is het een goed idee om je aan te melden als vrijwillige ziekenbezoekster op de afdeling keel- en longziekten bij een ziekenhuis in de buurt om zelf deze zaligmakende activiteiten in praktijk te brengen. In haar autobiografie beschijft Margaretha-Maria op inspirerende wijze welk een geluk zij ervoer toen zij haar mond kon vullen met de uitwerpselen van een diarree-patient. Sommige bakvis-lezeresjes zal dit misschien wat vreemd in de oren klinken, maar het eten van poep telde bij haar heiligverklaring wel degelijk mee als pro. Je hoeft natuurlijk niet direkt met diarree van anderen te beginnen als je besloten hebt deze heilige na te volgen. In 1685 begint Margaretha-Maria met de verspreiding van de devotie voor het Heilig Hart. Zij laat de zusters een door haar getekende afbeelding van het HH aanbidden en het feest van het HH binnen de kloostermuren vieren. Weldra verbreidde de cultus zich vanuit haar kooster, dankzij vurig apostolaat van een Jezuietenleidsman. De orde van het Heilig Hart, de aanbidding van het Heilig Hart en de feestdag van het Heilig Hart zijn het rechtstreekse gevolg van de bezoekjes die Jezus 's nacht bracht aan de kloostercel van deze Franse heilige. Hierbij tilde de Heer zijn 'geliefde' Margaretha-Maria op en liet haar 'innig en teder' zijn Heilig Hart kussen. Negen jaar nadat zij officieel heilig was verklaard, breidde de Paus de viering van Margaretha-Maria's feest (17 oktober) uit met een eigen Mis en officie tot de hele kerk. Al degenen die eens in hun leven op de eerste vrijdag van negen achtereenvolgende maanden de communie ontvangen en het Heilig Hart aanbidden, zullen in eeuwigheid niet verloren gaan!

levende heilige

De laatste jaren van haar leven genoot Margaretha-Maria ten volle de verering, die haar om haar innig verkeer met Jezus en zaligmakende aktiviteiten als het slikken van braaksel, diarree en afwaswater, terecht toekwam. Waardoor Pius IX niet anders kon dan haar zalig verklaren, waarna ze onder Benedictus XV in 1920 onder de heiligen werd opgenomen. Misschien is het omdat Margaretha-Maria al voor haar dood als heilige werd vereerd dat steeds meer katholieke meisjes en jongedames deze heilige Francaise tot voorbeeld kiezen.

GEBED VOOR MEISJES TOT SINTE MARGARETHA-MARIA

O Allerbeminnelijkste en aanbiddelijke Margaretha-Maria, volmaakt voorbeeld voor de jonge maagd, aan wie op wonderbaarlijke wijze de onnaspeurlijke rijkdom en verfijnde smaak van heiligheid is geopenbaard.

Ik, uw onwaardig vereerster, beveel U op bijzondere wijze mijn zintuigen en ziel aan. Geef dat ik Uw voorbeeld moge navolgen. Dat het goddelijk vuur welk U zo fel deed gloeien, ook in mij mogen ontvlamme.

Maak dat mijn mond, net als de Uwe met Goddelijke zaligheid wordt gevuld en ook ik de smaak van versterving moge proeven. Maak dat ik mij ontdoe van de trotse ijdelheden der wereld en dat het Heilig Hart, waarin alle schatten zijn, zich over mij ontfermt.

Ik beloof dat ik Uw verering onder mijn vriendinnen zal verbreiden. Maak dat ik, nadat ik U heb nagevolgd op aarde, met U God in de hemel zal genieten.

Mariaverschijningen in Amsterdam

Mariaverschijningen zijn geen ongewoon fenomeen in Rooms Katholieke kringen. Al vanaf de vroege middeleeuwen bestaan er berichten over de verschijningen van de Allerheiligste Maagd. Mariaverschijningen vonden plaats in het zuidfranse Lourdes, het Portugese Fatima, de Belgische plaatsjes Banneux en Beauraing en in Amsterdam zelf twee verschillende manifestaties van Onze Zoete Lieve Vrouwe: in de '40er en '50er jaren als 'Vrouwe van Aller Volkeren' ofwel de Ida Peerdeman verschijningen, waarvan de zieneres een paar dagen voor haar dood de kerkelijke goedkeuring tot aanbidding werd gegeven door de bisschop van Haarlem Henny Bomers. En de verschrijningen van Onze Lieve Vrouw ter Staats in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Uniek omdat Maria hier voor het eerst ook aan niet-katholieken verscheen. Van heinde en verre stroomden er gelovigen en nieuwsgierigen samen. De overlast voor de buurt was hierdoor blijkbaar zo groot, dat er een anti-mariaverschijningen groepering ontstond met de naam aktiegroep Maria de buurt uit!

De muren van een heel huizenblok bij het Van Limburg-Stirumplein hingen vol met honderden ex-voto's. Deze huizen werden begin '88 afgebroken en daarmee verdewenen ook de ex-voto's. Oo verdwenen is het met aarde gevulde halve olievat, waar zovele kaarsen in gebrand werden en welke de preciese plaats van de verschijningen markeerde. Volgens sommigen het werk van de Gemeente Amsterdam, die weinig op heeft met Mariaverschijningen in wat geld als de allermoeilijkste buurt van de gemeente. Met het opschrijven van de verklaringen der visionairs heb ik geen enkele andere bedoeling dan zo duidelijk en objektief mogelijk informatie te verschaffen over de wezelijke inhoud van de mededelingen die Onze Lieve Vrouw ter Staats deed. Ik had hierbij het geluk dat ik vanaf de allereerste verschijning aanwezig ben geweest. Zeker in het begin hadden de visionairs nog niet besloten over de inhoud der boodschappen van de verschijning te zwijgen. Dit gebeurde pas toen de belangstelling voor de gebeurtenissen buiten proporties groeiden. In een aantal gevallen stelden de visionairs er geen prijs op met naam te worden genoemd, omdat men over het algemeen weinig begrip en waardering heeft voor Mariaverschijningen. Uiteraard heb ik dit gerespecteerd. Een aantal andere zieners bleek echter niet de minste moeite te hebben met het vrijgeven van hun identiteit, hoewel ze wel stelden dat, nu ze eenmaal alles verteld hadden, hopelijk met rust zouden worden gelaten. Een begrijpelijk verlangen, gezien de turbulente ontwikkelingen en massale belangstelling.

EERSTE VERSCHIJNING op vrijdag 3 april 1987 ca. 23:45 uur rechts naast het terras van cafe Tramlijn Begeerte aan het Van Limburg Stirumplein.

Drie aanwezigen nemen iets iets gewaar wat zij omschrijven als "sterke rukwinden", waarna er een opvallende stilte viel en men plots een vreemde. groenachtige gloed waarnam, zo'n drie of vier meter rechts van de ingang van de koffieshop. In dit groene licht werd langzaam de gedaante van een vrouw zichtbaar, welke gekleed was in een rood soort cape, een groene hoofddoek en daaronder een geel gewaad. Ze was blootsvoets en ze "zweefde" op zo'n twee meter boven de grond. Het eerste wat de drie waarnemers dachten was dat dit onmogelijk was. Later opperde men het idee dat dit weleens een laserprojectie kon zijn en liep men om een boog om de verschijning heen, zonder dat men een projectiepunt kon ontdekken.  

Vanuit de koffieshop kwamen nog meer mensen naar buiten, welke zich verbaasde over het gedrag van het drietal, zonder dat men echter iets waar bleek te nemen. Deze kregen echter een teken om naderbij te komen. Het gebeuren had hen echter beangstigd en men durfde niet dichterbij te komen, waarna de verschijning verdween. Men besloot hier met niemand over te praten en vertrok naar huis. Die nacht deed het drietal geen oog dicht en piekerde men over de gebeurtenissen. De volgende ochtend trof men elkaar weer in Tramlijn Begeerte. Hoewel men die nacht geen oog had dichtgedaan, was men bijzonder vrolijk en uitgerust, zonder dat men zelf eigenlijk begreep waarom.

VERSCHIJNING van vrijdag 1 mei 1987 23.40 uur op het Van Limburg Stirumpleins te Amsterdam. Direkt tijdens of na de verschijning op deze dag ontspringt er in de kelder van Tramlijn Begeerte op wonderbaarlijke wijze een bron. De eigenaresse van etablissement Tramlijk Begeerte, Jenny Bento, dacht in eerste instantie met een lekkage te doen te hebben. Ze riep zowel gemeentewerken als een loodgieter op. Men dacht in eerste instantie met een ordinaire lekkage te doen te hebben. Na uitgebreid onderzoek konden die de reden van het overvloeding opwellende water niet ontdekken. Uiteindelijk zou dit er toe leiden dat er in de kelder van Tramlijn Begeerte een soort opvangbak zou worden gemetselt. Op deze vrijdag de 1e mei zien de zelfde personen opnieuw de verschijning, evenals Hans V., 33 jaar, geboren in Eindhoven en woonachtig in de Bijlmer te Amsterdam.

VERSCHIJNING van vrijdag 5 juni 1987, ca 23:30 uur op het Van Limburg Stirumpleins te Amsterdam. Voor de ogen van zo'n tien mensen treed het verschijnsel van het groene licht op. Drie hiervan zien opnieuw de vrouwe zoals in de allereerste verklaring beschreven. Alle aanwezigen maken naast het lichtspel ook melding van een geurverschijnsel, welke door sommigen als "van fresia's of seringen" wordt omschreven. Kort voor de Zevende Verschijning besluit ik kontakt op te nemen met de officiele kerkelijke instanties om hun mening te horen met betrekking tot de gebeurtenissen op het Van Limburg Stirumplein. Het lijkt me dat de opzienbarende verschijningen al zullen hebben geleid tot een officieel standpunt der Rooms katholiek kerk. Maar de kerkelijke molens malen langzaam, al tweeduizend jaar. De Public Relationsman van de Haarlemse bisschop Bomers, Mgr. Hoppinga: "Dit is een Maria-verering die kerkelijk niet goedgekeurd is". De vaste fanclub van Maria, het z.g. "Legioen van Maria", een kerkelijk erkende bidclub van oudere, zeer vrome en zeer katholieke dames, laat mij bij monde van hun (met zwaar Amerikaans accent sprekende) voorzitster mevrouw Dekker, een dag voor de Zevende Verschijning weten niet zo gecharmeerd te zijn van de verschijningen in haar buurt: "Ik woon er vlak bij, maar ik ben niet geinteresseerd in verschijningen. Ik ben heus niet van plan om er morgen naar toe te gaan. Dat zal ik niet doen, al weet ik zeker dat ze daar morgen gaat verschijnen. Ik vertrouw al die dingen niet zo, zolang de bisschop hier nog geen uitspraak over heeft gedaan. We hebben zoveel wat goed en zeker is, waarom moeten we dan naar verschijningen grijpen. We hebben de de Heilige Mis en de Sacramenten, wat echt zeker is. Dat is goedgekeurd. Net als bijvoorbeeld als dat je naar Lourdes gaat, dat is tenminste kerkelijk goedgekeurd, dus dan ben je zeker dat je het goed doet", meent de voorzitster van het "Legioen van Maria". Bij de Magdalena-parochie, onder wiens beheer de Staatsliedenbuurt valt laat bij monde van een der pastores weten "geen kommentaar" op de gebeurtenissen te willen leveren.

VERSCHIJNING van woensdag 28 oktober 1987 22.30 uur op het Van Limburg Stirumpleins te Amsterdam. [Op deze dag in 1959 werd Johannes XXIII tot paus gekozen]. Ongeveer 50 mensen zijn aanwezig op het Van Limburg Stirumplein Diverse mensen, maar niet allen zien de verschijning van het groene licht. De drie 'vaste' visionairs spreken opnieuw met de Heilige Maagd Maria, hoewel ze me dit keer pertinent weigeren te woord te staan of een verklaring af te leggen. Gedurende de gebeurtenis zwelt het aantal nieuwsgierigen aan tot, ruw geschat, zo'n kleine tweehonderd personen. Het terras is al vanaf de vroege ochtend bezet door mensen die een goed uitzicht op de gebeurtenissen willen hebben. Op maandag, vier dagen na de verschijning, laat de aktiegroep met de naam Maria de buurt uit" voor het eerst van zich horen. Typerend voor deze groepering is dat dit middels een (handgeschreven doch gefotokopieerd) persbericht aan het Communistische dagblad De Waarheid gebeurde.

VERSCHIJNING van vrijdag 12 februari 1988 23.15 uur op het Van Limburg Stirumpleins te Amsterdam. [Op deze datum werd in 1922 Pius XI tot paus gekozen]. In de Telegraaf van 6 november 1987 wordt een oproep geplaatst om naar de verschijningsplaats te komen om de rozekrans te komen bidden. Al lang voor het uur der verschijning worden er kaarsen ontstoken op de verschijningsplaats, gemarkeerd door een halve oliedrum, gevuld met aarde en waarin een stuk olijfhout afkomstig is uit de Gethsemane, de Hof der Olijven te Jerusalem is geplaatst. Het gras wat in de oliedrum groeit, zal door de vele kaarsen zwartgeblakerd worden. Omstreeks 23.15 uur hebben zich tientallen gelovigen en nieuwsgierigen zich rond de verschijningsplaats geschaard. Waaronder een groep vrouwen (nonnen in burgerkleding?) die in het latijns het Weesgegroet bidden. Veel aanwezigen nemen het van eerdere verschijningen bekende groene schijnsel waar. Er worden zelfs foto's van de gebeurtenis genomen waarop de groene gloed die de Heilige Maagd omgeeft duidelijk waarneembaar is.

Wordt Vervolgt

U kunt zich direct tot de heer Brouwen wenden via zijn e-mail: henkbrouwer@mailcity.com  

Kijk ook op de site met waarschuwingen tegen de zonde der masturbatie, of lees het verhaal van Sint Filo, de Viagra-heilige en de encyclopedie van Hollandse Heiligen en Nederlandse genadeoorden


 

E-Mail | Home

[MokumTV logo]

© 1999 Mohamed el-Fers Amsterdam