WWW.Boekje-Pienter.NL

Deze website is een groeidocument dat probeert zo veel mogelijk onderwerpen te bundelen die betrekking hebben op de 'way of life' van de militair, outdoor en survival.

           


 

 Inhoudsopgave

AARS     ABCD-PROTOCOL     A.B.O.H.Z.I.S.     A.C.I.D.O.T.

ACCURACY     AFSTANDSCHATTEN     AFVOERGERICHT

ALGEMEEN MILITAIR VERPLEEGKUNDIGE     AMBITIENIVEAU

ARBOWET     AT-4     AUTORISATIESTAAT (AS)     A.V.P.U.-SCORE


AARS

Behalve een oord in Denemarken en het achterste deel van het menselijk lichaam (dat vaak foutief wordt vergeleken met het rectum), is "aars" een ezelsbruggetje dat wordt gebruikt om de schietresultaten bij het schieten te verbeteren. Overigens is de didactisch juiste volgorde van het ezelsbruggetje SRAA, waarbij eerst de ademhaling onder controle moet worden gebracht en vervolgens moet worden gewerkt aan de juiste afdruktechniek.

Als tijdens het schieten met alle onderstaande zaken rekening wordt gehouden, én het wapen niet naar links of rechts overhelt, zal bij een ingeschoten wapen een correct trefferbeeld ontstaan:

A Ademhaling

(houd rekening met het in- en uitademen; houd vlak vóór het afdrukken de ademhaling eventjes vast)

A Afdrukken

(druk gelijkmatig af, al dan niet gebruikmakend van de verkorte trekkerweg van het wapen)

R Richtmiddelen

(alleen bij een juist en volledig gebruik van de richtmiddelen, bestaat de kans op een treffer)

S Schiethouding

(de beste schiethouding is die waarbij de schutter 'lekker' staat)

Terug naar boven


ABCD-PROTOCOL

Protocol dat is gericht op het zo spoedig mogelijk na het gewond raken opheffen van levensbedreigende stoornissen, stabiliseren van de toestand van gewonde in het Golden Hour, herkennen en behandelen van overige regionale en lokale stoornissen en afvoergereed maken van de gewonde.

A Airway

Controleren en veiligstellen van de ademweg

B Breating

Controleren en veiligstellen van de ademhaling

C Circulation

Controleren en veiligstellen van de circulatie

D Disability

Controleren van de bewustzijnsgraad

Terug naar boven


A.B.O.H.Z.I.S.

Afkorting van de onderdelen van het militair geneeskundig (keurings-)onderzoek:

A Algemene fysieke toestand
B Bovenste ledematen en nek
O Onderste ledematen en rug
H Horen
Z Zien
I Intelligentie
S (Psychische) Stabiliteit

De eisen kunnen verschillen per krijgsmachtdeel, wapen of dienstvak en bestaan uit minimaal een ABOHZIS-classificatie, welke helpt bij de indeling cq. plaatsing van de gekeurde militair. De mate van geschiktheid wordt voor iedere rubriek afzonderlijk vastgesteld.

De waarderingen voor elk van de rubrieken worden door de keuringsartsen uitgedrukt in de cijfers 1 (best) tot en met 5 (slechtst). Bekend is de geestelijk zeer labiele ‘S5’, welke een afkeurinsgrond is.

Terug naar boven


A.C.I.D.O.T.

Het lichamelijk onderzoek - na de anamnese en voorafgaand aan het aanvullend onderzoek van de patiënt - begint met het ezelsbruggetje ACIDOT:

A Anemie Bloedarmoede; bleke lippen en slijmvliezen + / -
C Cyanose Blauwzucht; blauwkleuring van huid, tong en slijmvlies + / -
I Icterus Geelzucht; geel oogwit + / -
D Dyspnoe Kortademige ademhaling + / -
O Oedeem Waterzucht in het scheenbeen + / -
T Turgor Celspanning in de huid van het borstbeen + / -

Met een plus- dan wel min-teken wordt aangegeven of de uitslag positief dan wel negatief is.

Terug naar boven


ACCURACY

Voluit: Accuracy International Artic Warfare L96A1.

Brits sniperwapen dat vanaf 1997 is ingevoerd bij het Korps Commandotroepen én bij zowel verkenners als schutters-lange-afstand van 11 Air Manoeuvre Brigade Air Assault.

In het Britse leger is de Accuracy in 1986 ingevoerd.

Het magazijn telt vijf patronen .338 Lapua Magnum (ter vergelijking: 7.62 NATO staat gelijk aan .308), het gewicht van een geladen wapen is zeven kg, de maximale effectieve dracht is 1.400 meter - ook tegen niet-gepantserde harde doelen, inbegrepen gepantserd glas.

De lengte van het wapen is 123 cm en de looplengte 68,6 cm.

Meer informatie over de Accuracy International Artic Warfare L96A1 is te vinden op de officiële website http://www.accuracyinternational.com

Terug naar boven


AFSTANDSCHATTEN

Bezigheid die behoort in de Gevechtsopleiding Buddysysteem (GOBS) zoals die wordt omschreven in hoofdstuk 27 van het HAMIL, maar zeker ook in de wapentechnische opleiding van individuele geweerschutters en snipers aan bod komt. Afstandschatten (of afstand bepalen) is niet gemakkelijk, maar er zijn trucs om het afstandschatten goed aan te leren.

In de regel wordt te kort geschat als:

 • het doel helder zichtbaar is

 • men over een eentonige vlakte kijkt

 • men van laag naar hoog kijkt

 • de kleur van het voorwerp afsteekt tegen de kleur van de achtergrond

 • men over een dal kijkt waarvan het grootste deel niet zichtbaar is

In de regel wordt te ver geschat als:

 • men tegen de zon inkijkt

 • men van hoog naar laag kijkt

 • het voorwerp kleine afmetingen heeft

 • slechts een klein deel van het voorwerp zichtbaar is

 • het zicht slecht is (duisternis, mist)

Er zijn drie methoden van afstandschatten:

 • methode van het gemiddelde

 • vergelijkingsmethode

 • verschijningsmethode

Methode van het gemiddelde: meerdere personen schatten de afstand en daarvan wordt het gemiddelde genomen. Als je alleen bent, bepaal je zelf de minimale en maximale afstand en neemt daarvan het gemiddelde.

Vergelijkingsmethode: De afstand naar het doel wordt verdeeld in eenheden van 100 meter. Denk hierbij aan de onderlinge tussenruimte van hectometerpalen langs de weg en lantaarnpalen.

Verschijningsmethode: Het beeld van het doel, zoals dat bij je bekend is (zoals dat van de individuele militair), kun je vergelijken met de beelden zoals die van de individuele militair te zien zijn op verschillende afstanden. Uiteraard worden de beelden steeds vager en onherkenbaarder. Nadeel is dat je een overzicht bij de hand moet hebben zoals dat is afgebeeld op bladzijde 27-48, 3de Opgave van Wijziging, van het HAMIL

Terug naar boven


AFVOERGERICHT

De inrichting van een geneeskundig systeem is erop gericht de patiënt door middel van stabilisatie en afvoer via tussengelegen behandelniveaus naar het eindbehandelingsniveau af te voeren. Behandelingen op de tussengelegen niveaus zijn erop gericht de vereiste stabiliteit te verkrijgen of te herstellen en worden conform vastgestelde behandelingsprotocollen uitgevoerd.

Zowel afvoer- als behandelgerichtheid zijn van grote invloed op de te hanteren normeringen. Afvoergerichtheid heeft in zijn algemeenheid plaats in oorlogstijd (AVT), bij een groot conflict of bij Crisis Response Operations. Voor de behandeling van gewonden gelden als norm de volgende kritieke tijdslimieten:

 • gewondenafvoermiddel met geneeskundig personeel ter plaatse binnen 30 minuten
 • slachtoffer dient te arriveren in een role-3 geneeskundige inrichting binnen 120 minuten
 • aantal chirurgische ingrepen per operatiekamer-team per etmaal: 12
 • aantal ligdagen op de verpleegafdeling: gemiddeld 2 per patiënt

Terug naar boven


ALGEMEEN MILITAIR VERPLEEGKUNDIGE

Afgekort: AMV'er. Verpleegkundige binnen de krijgsmacht, vooralsnog in de rang van sergeant, sergeant der eerste klasse of sergeant-majoor.

Taakstelling AMV'er:

 • is belast met de uitvoering van het geneeskundig beleid binnen de compagnie

 • geeft bij afwezigheid van de sm AMV de compagniescommandant gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. alle geneeskundige aspecten

 • is belast met de uitvoering van de voortgezette geneeskundige opleiding binnen de compagnie

 • geeft in nauwe samenwerking met de sergeant-majoor AMV leiding aan de chauffeur/gewondenvervoerder en functionele sturing aan de Basis Geneeskundig Verzorger, pelotonsgewondenverzorgers en gewondenhelpers (Combat Life Savers)

 • is belast met het beheer en de instandhouding van het AS- en overig bruikleenmateriaal

 • is belast met de uitvoering van het geneeskundig beleid binnen de compagnie door het verrichten van handelingen gericht op het stabiliseren van gewonden en zieken én het transportgereed maken en begeleiden van gewonden en zieken naar de hulppost

Tijdens de uitvoerende fase bevindt de AMV’er zich, afhankelijk van het BVT-proces, op het voertuig dan wel – bij een piekbelasting in het gewondenaanbod – in het gewondennest.

Op de vredeslocatie is de AMV’er belast met eerste-echelons geneeskundige zorg:

 • mantelzorg

 • coördinator mutantenbegeleiding in het kader van het Sport-Medisch Advies Traject (SMAT)

 • bijhouden van een registratie van medische aspecten m.b.t. de personele inzetbaarheid

 • fysieke beperkingen i.h.k.v. de UWV-regeling (Uitvoering Werknemersverzekeringen), voorheen USZO (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs)

 • herkenningsplaatjes

 • tandartssaneringen

 • immunisaties/vaccinaties

 • dienstbrillen

 • beheren en afvoeren van genees- en verbandmiddelen

 • toezicht houden op de uitvoering van het onderhoud aan geneeskundig materiaal van de compagnie

De verdere taakstelling van de AMV’er:

 • geeft de compagniescommandant (CC) gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. alle geneeskundige aspecten

 • is belast met de uitvoering van de voortgezette geneeskundige opleiding binnen de compagnie

 • informeert de Medisch Hoogste Autoriteit, Algemene Militaire Arts en commandant van het geneeskundig peloton over de bekwaamheden van het geneeskundig personeel  

 • geeft leiding aan de chauffeurs en gewondenvervoerders en functionele sturing aan de pelotonsgewondenverzorgers en Combat Life Savers (CLS’ers)

 • is belast met het beheer en instandhouding van het AS- en overig bruikleenmateriaal

De opleiding tot AMV’er leidt op tot het behalen van het erkend diploma MBO-verpleegkundige niveau 4. Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats, onder verantwoordelijkheid van het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten (OCMGD) in Hollandsche Rading (Hilversum), in nauwe samenwerking met Regionale Opleidings Centra (ROC’en). Te volgen stages vinden in nauwe samenwerking met de ROC’en plaats op verschillende lokaties in Nederland.

De opleidingsduur zal, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring, in principe ongeveer 56 maanden (3 jaar en 8 maanden) in beslag nemen.

Na afronding van de opleiding zal, door zorg van het bureau Medisch & Paramedisch Personeel (MPP) van de Directie Personeel & Organisatie (DP&O) van de Koninklijke Landmacht een functie worden toegewezen binnen het functiegebied logistiek/geneeskundige verzorging/verpleegkundige.

De civiele deelkwalificaties van het diploma verpleegkundige MBO niveau 4 zijn onder andere ontwikkelingen in de maatschappij, interactie in beroepssituaties, plannen van verpleegkundige zorg, verpleegtechnische handelingen, verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten, revaliderenden, zorgvragers vóór en na een chirurgische ingreep, geriatrische zorgvragers, verstandelijk gehandicapten, zorgvragers met een psychiatrische ziekte, zwangeren, barenden, kraamvrouwen, pasgeborenen, kinderen en jeugdigen.

De aanvullende militaire deelkwalificaties zijn onder andere Organisatie & Werkwijze (OWW) van de geneeskundige dienst, laboratorium, geneeskundige regelingen, Primary Trauma Life Support (PTLS), EHBO, basisreddingstechniek (BRT), psychotraumata (o.a. Post-Traumatische Stress Stoornis, PTSS), crisisinterventie, rouwverwerking en stervensbegeleiding, Advanced Trauma Life Support (ATLS), medische aspecten NBC-oorlogvoering (MANBC), omgaan met medische apparatuur, gezondheidszorgwetgeving, Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) en geneeskundig luchttransport.

De totale aanstellingsduur is afhankelijk van het opleidingstraject. Uitgangspunt is dat de AMV’er tweemaal de totale opleidingsduur ter beschikking van de KL is in een daartoe opgeleide functie. Uitgaande van een opleidingsduur van, in principe, 56 maanden, zal de totale aanstelling 14 jaar bedragen, inclusief opleidingstraject. De minimale aanstellingsduur voor de Beroepsmilitair voor Bepaalde Tijd (BBT’er) is zes jaar.

Om behoud van registratie als verpleegkundige volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) zeker te stellen dient u bereid te zijn na de opleiding minimaal 20% van uw periode als AMV’er de verworven medische bekwaamheden in een zorginstelling bij te houden (dat betekent op jaarbasis ± 75 dagen).

Terug naar boven


AMBITIENIVEAU

In de Prinsjesdagbrief van 16 september 2003 heeft het kabinet-Balkenende II het ambitieniveau voor de krijgsmacht aangepast. Wat crisisbeheersingsoperaties betreft, geldt dat de Nederlandse krijgsmacht in staat moet zijn tot een kwalitatief en technologisch hoogwaardige militaire bijdrage aan internationale operaties in alle delen van het geweldsspectrum, ook in de beginfase van een operatie. Het gaat hierbij in het bijzonder om het volgende:

 • een bijdrage aan het ambitieniveau van de NAVO om gelijktijdig drie grote crisisbeheersings­operaties op legerkorpsniveau in het gehele geweldsspectrum uit te voeren. Het ambitieniveau van de Europese Unie – het vermogen om binnen zestig dagen een troepenmacht van 50.000 tot 60.000 militairen te kunnen ontplooien – is hierbij inbegrepen. In verband hiermee moet de krijgsmacht als geheel tevens een bijdrage kunnen leveren aan de NATO Response Force

 • deelneming voor maximaal één jaar aan een operatie in het hogere deel van het geweldsspectrum met één op de missie toegesneden brigade(taakgroep) van landstrijdkrachten, twee squadrons met elk 18 jachtvliegtuigen, een maritieme taakgroep met maximaal 5 fregatten of een combinatie hiervan. In de praktijk zullen de Nederlandse bijdragen afhankelijk van de missie en van de bijdragen van andere landen moeten worden samengesteld. Bij deelneming aan een vredesafdwingende operatie kan het noodzakelijk zijn ook eenheden in te zetten die in het kader van vredesoperaties elders zijn ontplooid

 • deelneming aan maximaal drie operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum met bijdragen van bataljonsgrootte of, bij zee- en luchtoperaties, equivalenten daarvan

 • het optreden als 'lead nation' op het niveau van een brigade – of, bij zee- en luchtoperaties, het equivalent daarvan – en, samen met andere landen, op legerkorpsniveau

De bijdragen van Nederland aan crisisbeheersingsoperaties zullen het ambitieniveau in beginsel niet te boven gaan.

Terug naar boven


ARBOWET

Elke onderneming, dus ook het Ministerie van Defensie, is sinds de aanscherping van de Arbo- of Arbeidsomstandighedenwet per 1 januari 1994 verplicht om de knelpunten van de arbeidsomstandigheden te inventariseren en passende maatregelen te nemen.

Arbodiensten, - consultants en -coördinatoren streven ernaar:

 • de veiligheid van werknemers te waarborgen

 • de gezondheid van werknemers te beschermen

 • het welzijn van werknemers te bevorderen

Ter bescherming van de gezondheid van werknemers moet worden gedacht aan veel voorkomende zaken als:

 • voorkomen/genezen van post-traumatische stress-stoorniss

 • voorkomen/genezen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (knieën, benen, enkels)

 • terugdringen van het ziekteverzuim

 • voorkomen van arbeids- en dienstongeschiktheid

 • terugdringen van het aantal gevallen van beroepsziekten

 • voorkomen van bedrijfsongevallen

Voorlichting, scholing en werkplekonderzoek moeten realiseren dat de doelstellingen binnen de Arbowet worden gehaald.

Terug naar boven


AT-4

De AT-4 is van origine een Zweedse antitankraket voor de korte dracht, d.w.z. tot 600 meter, en wordt ook M-136 genoemd. De AT-4 is disposabel en wordt sinds 1986 geproduceeerd. Binnen de Amerikaanse krijgsmacht was de AT-4 de vervanger voor de M-72 LAW (Light Antitank Weapon). De AT-4 wordt in de Verenigde Staten in licentie gebouwd door Honeywell. Bij de Koninklijke Landmacht is de AT-4 tot op groepsniveau ingedeeld; medio 2004 wordt het antitankwapen gefaseerd vervangen door het project SRAT (Short Range Anti-Tank).

Specificaties:

Lengte 100 cm
Kaliber 84 mm (3,31 inch)
Totaalgewicht 6 kg
Effectief bereik 300 meter
Snelheid 1.080 km per uur (300 meter per seconde)
Gewicht raket 3 kg
Gevechtslading HEAT (High Explosive Anti-Tank)
Pantserdoorboring 30 cm

Terug naar boven


AUTORISATIESTAAT (AS)

Afgekort: AS. Lijst van materieel en/of middelen die al dan niet geautoriseerd zijn voor een eenheid, organisatiedeel e.d.

De autorisatiestaat kan deel uitmaken van een Organisatietabel en Autorisatiestaat (OTAS) van een eenheid, waarbij de organisatietabel het personele deel en de autorisatiestaat het materiële deel vertegenwoordigt.

Binnen de Koninklijke Landmacht worden verschillende soorten autorisatiestaten gehanteerd:

AS-009 Persoons Gebonden Uitrusting (PGU)
AS-01

A(lgemene) D(ienst)-artikelen die in de organisatietabel en autorisatiestaat (OTAS) zijn opgenomen. Het zijn artikelen die zijn gebonden aan het elementair codenummer (ELCO) van de eenheid, het bouwsteenvolgnummer van de functie en de categorie functie die wordt vervuld.

AS-21 Onderhouds- en schoonmaakartikelen. Behoren tot de categorie klasse III. Ook wel 'Miep Kraak-artikelen' genoemd.
AS-84 Extra middelen ten behoeve van legering, bijvoorbeeld tijdens oefening, zoals boogtenten, brandblussers, grondzeilen, stoelen, tafels, tentkachels en verlichtingssets. Ook wel veldlegeringsartikelen genoemd.

Terug naar boven


A.V.P.U.-SCORE

Afkorting die staat voor “Alert, Verbal, Pain en Unresponsive”. De AVPU-score is een manier om in het eerste onderzoek van het ATLS-protocol de bewustzijnsgraad van een slachtoffer te bepalen:

A

ALERT

Alert; oplettend; waakzaam
V VERBAL Reageert op aanspreken (geluid)
P PAIN Reageert op een pijnprikkel
U UNRESPONSIVE Reageert NIET op een pijnprikkel

Terug naar boven


Laatste update: 05 augustus 2004