WWW.Boekje-Pienter.NL

Deze website is een groeidocument dat probeert zo veel mogelijk onderwerpen te bundelen die betrekking hebben op de 'way of life' van de militair, outdoor en survival.

           


 

 

 Inhoudsopgave

P5     PAALSTEEK     P.A.M.A.N.     PANZERRINGSTRASSE     PARESTO

PEACE SUPPORT OPERATION     PEDOMETER     PELOTONSSERGEANT

PEOPLESOFT     POOLSTER     POST-TRAUMATISCH STRESS-SYNDROOM

P.O.T.L.O.O.D.    PRIKREGELS     PRINSES IRENE BRIGADE     PSYOPS


P5

Ezelsbruggetje dat wordt gebruikt om de voorbereidingsvaardigheden van de Instructiekaart 2-1250 (IK 2-1250) - ook wel bekend als 'De Witte Kaart' - weer te geven volgens de mores van het principe "Keep It Stupidly Simple" (KISS).

P5 is afkomstig van de enige echt tot de verbeelding sprekende elite-eenheid ter wereld, de Special Air Service:

P

Proper

P

Preparation

P

Produces

P

Perfect

P

Performance

Kortom: een goede voorbereiding is het halve werk.

Terug naar boven

PAALSTEEK

De paalsteek, een zogenaamde aanlegknoop, is één van de meest compacte, snel te leggen en meest gebruikte knopen. Met de paalsteek - een niet schuifbare lus aan het einde van een lijn - kan gemakkelijk een lijn om bijvoorbeeld een paal worden gelegd. De paalsteek trekt goed strak naarmate er meer spanning op staat. Al heeft er een grote trekkracht op de paalsteek gestaan, dan nog is deze eenvoudig los te maken.

Als de paalsteek niet goed wordt aangetrokken, is het mogelijk dat deze losschiet. Om het losschieten te voorkomen, moet in het dode eind van de paalsteek een veiligheidsknoop (enkele knoop) om de lus worden gelegd. Zorg ervoor dat het losse eind van de afgeronde paalsteek aan de buitenkant zit. De rechts gelegde paalsteek is het meest veilige om te gebruiken.

1            2

3           4

De paalsteek is onder andere zeer bruikbaar bij basisreddingstechnieken en bergredding.

Terug naar boven

P.A.M.A.N.

Ezelsbruggetje dat wordt gebruikt voor de handelingen die moeten worden verricht in het kader van de organisatie op en rond de plaats van het ongeval vóórdat daadwerkelijk eerstehulp kan worden verleend:

P Persoonlijke veiligheid waarborgen
A Andermans veiligheid door anderen te attenderen op gevaar
M Markeren van de plaats van het ongeval
A Alarmeren van de commandant of de civiele hulpverleningsdienst(en)
N Noodtransport toepassen met behulp van de handgreep van Rautek

Noodzakelijke eerstehulp verlenen

Het ezelsbruggetje is terug te vinden in zowel Instructuctiekaart 2-22 als hoofdstuk 12 van het Handboek KL-militair (VS 2-1352).

Terug naar boven

PANZERRINGSTRASSE

Brede beton- en asfaltweg met een lengte van ± 65 km die de NATO Truppenübungsplätze Bergen en Münster-Süd in het noorden van Duitsland omsluit. Omdat de Nederlandse krijgsmacht houdt hier minimaal viermaal per jaar schietoefeningen, de zgn. SOB/SOMS (Schietoefeningen Bergen/Schietoefeningen Münster-Süd), maken ook Nederlandse militaire voertuigen frequent gebruik van de als verkeersgevaarlijk bekend staande Panzerringstrasse.

De Panzerringstrasse is met nadruk géén normale verkeersweg, maar een brede tankbaan. De breedte van de weg, alsmede het soort wegdek, nodigen uit tot snel rijden. Juist snel rijden is levensgevaarlijk. Omdat in totaal tientallen bivakplaatsen, kazernes (Bergen-Hohne, Fallingbostel, Langemannshof en Oerbke) springplaatsen en schietbanen grenzen aan de Panzerringstrasse, is het wegdek altijd bevuild met zand en/of modder. Bij vorst, sneeuw en ijs is het wegdek nog gevaarlijker!

Het is dus belangrijk dat de militaire gebruiker zich aan de ter plaatse aangegeven maximumsnelheid houdt, want:

 • er is nauwelijks bewegwijzering, verlichting of wegmarkering langs de Panzerringstrasse

 • er zijn (zeer) zachte bermen en de overgang tussen weg en berm is vaak moeilijk te zien

 • de NATO Trüppenübungsplätze zijn het domein van groot wild (herten, zwijnen) die ongehinderd de Panzerringstrasse kunnen oversteken

 • vanaf de aan de Panzerringstrasse grenzende bivakplaatsen, kazernes, springplaatsen en schietbanen kan plotseling verkeer oprijden

 • de Panzerringstrasse heeft veel korte hellingen, vaak gecombineerd met scherpe en daardoor onoverzichtelijke bochten (sommige bochten hebben een helling naar de foutieve zijde, de zgn. 'negatieve verkanting', waardoor extra voorzichtigheid is geboden bij het insturen)

Tips voor de Panzerringstrasse:

 1. Ontsteek altijd de lichten van het voertuig

 2. Overschrijdt nooit de toegestane maximumsnelheid

 3. Houdt de kentekenplaten, lampen, reflectoren, ruiten en spiegels schoon

 4. Keer nooit op de Panzerringstrasse

 5. Vertel uw commandant altijd welke route u gaat volgen (onder- of bovenlangs)

 6. Ga bij voorkeur niet alleen op weg

 7. Toon, voorafgaand aan een oefenperiode op de NATO Truppenübungsplätze Bergen en Münster-Süd, aan chauffeurs een instructieve videofilm van 20 minuten die de specifieke gevaren van de tankbaan belicht (de videofilm kan worden aangevraagd bij de Staf van het Operationeel Commando (OpCo) "7 December" op de Frank van Bijnenkazerne in Apeldoorn

 8. Verstrek, voorafgaand aan een oefenperiode op de NATO Truppenübungsplätze Bergen en Münster-Süd, de folder die eveneens wijst op de specifieke gevaren van de Panzerringstrasse (de folder dient in het bezit te zijn van iedere chauffeur)

Terug naar boven

PARESTO

Afkorting van Paarse Restaurant Organisatie. Sinds 1 april 2004 is Paresto de Defensiecateraar, dus voor alle krijgsmachtdelen, teneinde uniformiteit aan te brengen in de dienstverlening en een grotere efficiency te bereiken. Paresto, dat op alle Nederlandse defensielocaties in binnen- en buitenland de catering (levering van maaltijden) en kantinefaciliteiten verzorgt, propageert continuïteit in dienstverlening en marktconform presteren door resultaatgerichte bedrijfsvoering.

Paresto is een zelfstandige eenheid binnen het Ministerie van Defensie die ressorteert onder het Commando Diensten Centra (CDC), heeft als hoofdvestigingsplaats Utrecht, telt 2.100 medewerkers en is verspreid over bijna 150 defensielocaties.

Alle catering voldoet aan de internationale, nationale en defensiespecifieke wet- en regelgeving op het gebied van cateringdiensten.

Voor vragen, commentaar of informatiebehoefte kunt u hier klikken om te emailen met Paresto in Utrecht, of tijdens kantooruren bellen met 030-2365294.

Terug naar boven

PEACE SUPPORT OPERATION

Afgekort: PSO. De verrichtingen en activiteiten van alle ontplooide militaire en civiele organisaties ten einde in een bepaald gebied of land de vrede te herstellen en/of het menselijk lijden te verlichten. PSO kunnen omvatten:

 • peace-keeping (PK)

 • peace-enforcing (PE)

 • conflictpreventie

 • peace-making & peace-building

 • humanitaire operaties (HumOps)

Sinds het einde van de Koude Oorlog is het aantal PSO zowel aanzienlijk toegenomen als aan verandering onderhevig (soorten en karakteristieken). PSO vereisen de inzet van personeel en wapensystemen op alle niveaus, van alle krijgsmachtdelen en liefst multinationaal. Naast de collectieve defensie in het kader van de Algemene Verdedigingstaak (AVT) zijn PSO voor krijgsmachten een belangrijke bestaansreden geworden.

De Nederlandse regering ("De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde", artikel 90 van de Grondwet) -  en derhalve ook de krijgsmacht ("De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht", artikel 98, 2de lid, van de Grondwet) - draagt bij tot de internationale vrede, stabiliteit en veiligheid. In dit verband neemt Nederland deelt aan PSO, zowel in NAVO- als VN-verband.

Overzicht van PSO waaraan Nederland een bijdrage heeft geleverd:

WAAR WANNEER WIE WAT NEDERLANDSE DODEN
Korea 1950-1955 VN (Nederlands Detachement Verenigde Naties) peace-enforcement 123
Libanon 1979-1985 UNIFIL (VN) peace-keeping 9
Sinaï 1982-1995 MFO (VN) waarneming & peace-keeping 1
Irak/Koeweit 1990-1991 Golfoorlog (o.a. Provide Comfort) peace-enforcing, humanitaire interventie & afdwingen embargo geen
Cambodja 1992-1993 UNTAC (VN) mijnenruiming & peace-keeping 2
Haïti 1993-1996 UNMIH (VN) peace-keeping geen
Voormalig Joegoslavië 1992-2004 UNPROFOR (VN), IFOR (NAVO) & SFOR (NAVO) peace-keeping 14
Cyprus 1998-2001 UNFICYP (VN) peace-keeping geen
Kosovo 1999-2000 KFOR (NAVO, o.a. Extraction Force) peace-enforcement & peace-keeping 1
Ethiopië, Eritrea & Djibouti 2000-2001 UNMEE (VN) peace-keeping 1
Macedonië 2001-2002 NAVO ontwapening, beveiliging en waarneming verkiezingen geen
Afghanistan 2002-heden ISAF (NAVO) veiligheidsmacht voor bescherming regering geen
Irak 2003-heden SFIR stabilisatiemacht o.l.v. VS en GB 1

De besluitvorming over de Nederlandse deelname aan een PSO vindt plaats aan de hand van het zgn. Toetsingskader.

Een ideaal naslagwerk op het gebied van Peace Support Operations is Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945 van Christ Klep en Richard van Gils (Sectie Militaire Geschiedenis, Sdu Uitgevers, Den Haag, 1999, ISBN 901208766X).

Terug naar boven

PEDOMETER

Handzaam apparaatje, mechanisch of elektronisch, dat tijdens het wandelen het aantal passen telt. Met behulp van een vooraf ingestelde pasgrootte kan vervolgens de afgelegde afstand worden bepaald.

Terug naar boven

PELOTONSSERGEANT

Afgekort: PS. Verouderde benaming voor Opvolgend Pelotons Commandant (OPC).

Was de PS vroeger een ervaren sergeant der eerste klasse, de OPC heeft de rang van sergeant-majoor. Taken waar de PS/OPC in pelotonsverband het voortouw in zal nemen - behalve zijn expertise op materieelgebied - zijn de discipline en het corvee.

Terug naar boven

PEOPLESOFT

PeopleSoft is de benaming van het moderne personeelsinformatiesysteem dat de P(ersoneels-) &O(rganisatie)-processen binnen de krijgsmacht ondersteunt. De Defensiemedewerker wordt via PeopleSoft in staat gesteld om door middel van ‘self service’ zelfstandig een aantal personeelsprocessen uit te voeren. Op informatiezuilen en desktops op de werkplek kan met de smartcard toegang worden verkregen tot het Defensie-intranet en vervolgens tot het intranetadres van PeopleSoft. De eerste personeelsprocessen die de Defensiemedewerker ‘self service’ kan uitvoeren zijn het aanvragen van verlof en zich ziekmelden.

Het gevolg van de introductie van PeopleSoft zal zijn dat de administratieve omhaal zal dalen en de kwaliteit van de opgeslagen personeelsgegevens zal stijgen. In PeopleSoft zijn de persoonsgegevens beschermd, beveiligd en opgeslagen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Tezamen met PeoplePoint wordt Defensiebreed een koppeling gemaakt met regelgeving op het gebied van P&O, processen en begrippen.

In 2002 heeft het Ministerie van Defensie binnen het personele functiegebied gekozen voor het softwarepakket van PeopleSoft. De keuze is gevallen in het kader van:

 • Enterprise Resource Planning (ERP)

 • Integrale Informatievoorziening (IV)

 • Project P&O 2000+

Project P&O 2000+ heeft als doel om de werkwijze op het gebied van P&O binnen Defensie te harmoniseren. Daarbij kan worden gedacht aan de werkwijzen bij onderwerpen als sollicitaties, beoordelingen, overplaatsingen, promoties e.d.

De introductie van PeopleSoft is een stap op weg naar een samenhangend en geïntegreerd informatiesysteem en levert doelmatigheidswinst op, bijvoorbeeld omdat minder personeel nodig is om de informatiestromen te beheren en te controleren. Naast standaardisatie van zaken als beleidsregels en processen zullen vanuit P&O 2000+ ook managementrapportages kunnen worden opgeleverd.

PeopleSoft is eerder bij grote organisaties als de Amerikaanse krijgsmacht, British Telecom, Shell en Unilever ingevoerd.

Terug naar boven

POOLSTER

Stella Polaris. De helderste ster uit het sterrenbeeld Kleine Beer (Ursa Minor), maar niet de helderste ster aan de hemel. De Poolster staat tussen de Grote Beer (Ursa Major) en Casseiopeia, die diametraal tegenover elkaar staan.

De Poolster is zeer helder, gemakkelijk met het blote oog waarneembaar en staat als enige aan het firmament altijd op dezelfde plaats: loodrecht boven het geografische noorden.

De afstand tot de aarde is ± 675 lichtjaar.

Terug naar boven

POST-TRAUMATISCH STRESS-SYNDROOM

Afgekort: PTSS. In het Engels: Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

PTSS is een sinds 1980 beschreven klinisch syndroom, bestaande uit een samenstel van lichamelijke en geestelijke ziekteverschijnselen. Naamgever van PTSS/PTSD is de Amerikaanse psychiater John P. Wilson, die onderzoek deed bij de overlevenden van de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941.

PTSS/PTSD wordt veroorzaakt door het niet verwerken van (levens)bedreigende en traumatisch ervaren omstandigheden - bijvoorbeeld in oorlogsgebied, waar deze omstandigheden het eerst naar voren kunnen komen bij gevechtshandelingen, mijnongevallen en gijzelingen.

De verschijnselen van PTSD omvatten:

 • regelmatige herbeleving van het trauma in hallucinaties
 • nachtmerries
 • obsessieve gedachten
 • zich bedreigd voelen
 • wantrouwen voor de omgeving
 • angststoornissen
 • in permanente staat van paraatheid verkeren
 • vermijden van situaties die aan de traumatisch ervaren omstandigheid doen denken
 • algeheel afgestompt raken/vervlakking van emoties
 • schuldgevoelens

In het algemeen komen daarnaast voor:

 • toegenomen waakzaamheid
 • irritaties
 • snel afgeleid-zijn
 • slapeloosheid
 • depressies
 • woede
 • geheugenverlies

PTSS/PTSD kan vervolgens leiden tot:

 • misbruik van drank en/of drugs
 • asociaal gedrag
 • problemen in de relationele sfeer

PTSS/PTSD werd 15 tot 20 jaar na afloop van de Vietnam-oorlog bij ruim 15% van de mannelijke en 8,5% van de vrouwelijke veteranen vastgesteld. Van de bijna 3 miljoen Amerikanen die naar Vietnam gingen, lijden er naar schatting ± 750.000 aan PTSS/PTSD.

Belangrijk is de maatschappelijke acceptatie van een oorlog: zowel Amerikaanse veteranen uit de Vietnam-oorlog als Nederlandse veteranen uit het voormalig Nederlands-Indië werden als misdadigers weggehoond. De verschijnselen van PTSS/PTSD verdwijnen niet zomaar mettertijd: vele tientallen jaren na dato toonde een groot deel - 30 tot 55% - van de getraumatiseerde ex-krijgsgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog (Konzentrationslager- of KZ-syndroom) nog verschijnselen van PTSS/PTSD. Bij Nederlandse verzetsveteranen uit dezelfde periode zijn percentages van eenzelfde orde van grootte gevonden: 27% van de 680 mannen en 20% van de 144 vrouwen.

De getraumatiseerde veteranen zijn wat betreft het vóórkomen van de genoemde angststoornissen en depressies vergelijkbaar met psychiatrische patiënten.

Luitenant-kolonel R. Jacobs schreef in 1993 in de Militaire Spectator dat uit ervaringen van Amerikanen en Israeliërs blijkt dat 25% van de troepenuitval een direct gevolg is van PTSS/PTSD. Het Ministerie van Defensie houdt op langere termijn rekening met PTSD bij 10% van het aantal uitgezondenen, maar heeft een preventieprogramma naar aanleiding van de vraag naar psychische hulpverlening na de UNIFIL-vredesmissie in Libanon. Ruim 300 van de 2.000 uitgezondenen in het kader van UNIFIL heeft psychische hulpverlening gezocht, terwijl 3% van de uitgezondenen PTSD-verschijnselen toonde.

Naast (levens)bedreigende en traumatisch ervaren omstandigheden is wachten voor militairen het ergst (erger dan vechten), want:

 • men raakt oververmoeid
 • concentratie en reflexen nemen af
 • emoties houdt men voor zich
 • men sluit zich af voor de buitenwereld

De behandeling van PTSS/PTSD kan bestaan uit medicatie, herbeleving door hypnose en meditatie, ontspannings- en/of praattherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (waarbij interne, mentale processen aan bod komen) en haptotherapie (waarbij wordt geconcentreerd op het gevoelsleven en op aspecten van menselijke affectie).

De KMA-eindscriptie van eerste luitenant C. Sievers over stress in het militaire beroep is in 1994 tot officieel beleid verheven in de Basis Gevechtstechniek (BGT) Gevechtsstress. Ook hij beschrijft stress als "een normale reactie op een abnormale situatie". Naast het meemaken van ernstige gebeurtenissen worden spanningen in het militaire beroep onder meer veroorzaakt door gebrek aan slaap en slechte verhoudingen met superieuren.

Overigens komen soortgelijke stress-reacties als die bij PTSS/PTSD bijvoorbeeld ook voor in beroepen als politie-agent, trambestuurder, leraar en medewerker van de sociale dienst.

Omdat het karakter van het militaire beroep nog steeds als macho wordt gezien, zullen militairen in actieve dienst met verschijnselen van PTSS/PTSD in de meeste gevallen weigeren de militaire arts te consulteren. De angst voor disciplinaire maatregelen is groot, evenals pesterijen van superieuren.

Psychiater en onderzoeker Eric Vermetten van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht noemt de kans op PTSS/PTSD groter naarmate er meer dreiging is en meer gevoelens van machteloosheid. Typerend voor PTSS/PTSD noemt hij "gevaar zoeken, risico's nemen, balanceren op het randje": risicozoekend gedrag teneinde een verslavend adrenalineniveau van doodsangst te bereiken. Militairen hebben volgens Vermetten minder kans op PTSS/PTSD als de groepscohesie groot is en de groep het nut van de missie ziet.

Volgens psycholoog kapitein-luitenant ter zee Marten Meijer van het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut in Doorn kan ook 'understress' (gebrek aan prikkels en uitdagingen) leiden tot problemen als:

 • spanningen
 • frustraties
 • onderlinge fricties
 • demotivatie

Meijer onderstreept het spreekwoord "De mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest". Dit is vaak oorzaak van PTSS/PTSD.

Preventief wordt veel gedaan aan uitsluiten, onderkennen en erkennen van PTSS/PTSD in de toekomst. Screening vooraf, met name bij werving en selectie (keuringen), scholing van het kader op herkenning van stress-reacties, ondergeschikten het hart leren luchten, een buddy (slapie) om tegenaan te praten, en nazorg achteraf:

 • debriefingsgesprek: individueel, vlak vóór of na terugkomst van een uitzending
 • reïntegratiegesprek: individueel of groepsgewijs, 6 tot 8 weken na terugkomst van een uitzending

Wanneer alsnog verschijnselen van PTSS/PTSD optreden, staat een compleet netwerk van hulpverlening klaar, bestaande uit:

 • Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD)
 • Geestelijke Verzorging (GV)
 • Sectie Individuele Hulpverlening (SIH)
Terug naar boven

P.O.T.L.O.O.D.

Ezelsbruggetje dat wordt gebruikt voor de maatregelen die kunnen worden getroffen om de toestand van een patiënt die in shock dreigt te raken te verbeteren:

P Pijn bestrijden: verbinden, stil- en hoogleggen, evt. medicatie
O Onrust bestrijden: aanwezigheid geneeskundig (hulp)personeel, geruststelling, afleiding, praten tegen de patiënt
T Temperatuur reguleren (ter voorkoming van koude- respectievelijk warmteletsel):
 • slachtoffer heeft het koud: extra laag kleding laten aantrekken, deken omdoen, reddingsdeken omdoen met de zilverkant naar het lichaam van het slachtoffer
 • slachtoffer heeft het warm: in de schaduw leggen, zorgen voor extra verkoeling, reddingsdeken omdoen met de zilverkant naar buiten
L Ligging (zo comfortabel en verantwoord mogelijk, bepalend is de aard van de  verwonding, op aangeven van de patiënt, bewusteloze slachtoffers in de stabiele zijligging)
O Onder
O Ongunstige (niet-ideale) of primitieve omstandigheden
D Drinkbeleid toepassen, behalve als de patiënt:
 • reeds in shock is
 • niet zelf kan drinken of slikken
 • een borst-, buik-, hals- of kaakverwonding heeft

Laat de inhoud van twee sachets Oral Rehydration Solution (ORS), opgelost in een volle veldfles water op drinktemperatuur, door het slachtoffer sloksgewijs leegdrinken

Terug naar boven

PRIKREGELS

Regels die moeten worden toegepast bij het zgn. prikstappend voorwaarts gaan bij de plotselinge onderkenning van antipersoneels- (AP-) of antitank- (AT-)mijnen op bijvoorbeeld een route die gelopen of gereden wordt. Prikstappen kan worden gedaan met een bajonet, mijnenprikstok, lange schroevendraaier, zakmes of ander voorwerp.

De prikregels zijn:

prikken onder een hoek van 30 graden met het maaiveld
prikken in een vlak met een breedte van 2 cm
prikken in een vlak met een lengte van 4 cm
niet te fors/ruw prikken

Indien de vorst in de grond zit, heeft het geen zin om prikstappend voorwaarts te gaan. Prikstappen is überhaupt een zeer arbeidsintensief karwei.

Terug naar boven

PRINSES IRENE BRIGADE

5 augustus 1939 Prinses Irene, “Zij die vrede brengt”, wordt geboren als het ‘Petekind van de Weermacht’
11 januari 1941 oprichting Koninklijke Nederlandsche Brigade in Congleton (UK)
lente 1941 brigade vestigt zich in Wrottesley Park, Wolverhampton (UK)
27 augustus 1941 brigade ontvangt vaandel en erenaam ‘Prinses Irene’ van Koningin Wilhelmina
juli 1943 indeling brigade bij 8th (UK) Army in 21st (UK) Army Group ten behoeve van invasie Normandië
8 augustus 1944 landing nabij Courseulles-sur-Mer, ten oosten van Bayeux
12 augustus 1944  gevechten bij kasteel Côme, aan de rivier Orne, nabij Breville (zie vaandelopschrift)
nacht van 26 op 27 augustus 1944 verrassingsaanval op Pont Audemer, samen met 1ste Belgische Brigade 'Piron' (zie vaandelopschrift)
8 mei 1945  brigade trekt als eerste geallieerde eenheid Den Haag binnen
3 juli 1945    brigade gedecoreerd tot Ridder 4de Klasse van de Militaire Willems-Orde
24 december 1945 ontbinding brigade
15 april 1946  oprichting Regiment Prinses Irene
1 juni 1948 Regiment Prinses Irene verheven tot Garderegiment Prinses Irene
12 maart 1952  toekenning predikaat ‘Fuseliers’: vanaf nu Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI)
Terug naar boven

PSYOPS

Psychologische operaties. Operaties die gebruikmaken van activiteiten, hoofdzakelijk de media, om de standpunten en het objectieve denken van de buitenlandse publieke opinie te beïnvloeden en te overreden tot steun van de politieke en militaire doelen van het eigen beleid en (inter)nationale doelstellingen.

Daaruit blijkt al dat de geestelijke dimensie van een conflict minstens even belangrijk is als de fysieke: conflicten worden niet alleen uitgevochten op het slagveld, maar ook in de meningen van de strijdkrachten, besluitvormers en bevolking binnen en buiten het operatiegebied.

PsyOps is één van de onderdelen van het zgn. perceptiemanagement van een moderne krijgsmacht:

 • Geheime acties

 • Informatieoperatie (InfoOps)

 • Misleiding

 • Psychologische operaties (PsyOps)

 • Publieksvoorlichting (Public Relations)

Terug naar boven

Laatste update: 10 augustus 2004