Onder vakdidactici

Beste Marius,

Kun jij mij uitsluitsel verschaffen omtrent de recentelijk in Limburg en omgeving gegroeide praktijk in het MVT lokaal één of meerdere geiten te houden? Zelf heb ik er ook een, maar kritische opmerkingen dien aangaande van directiewege kon ik niet stante pede pareren met een pertinente verwijzing naar de beschikbare vakliteratuur. Telefoontjes naar het EPN, het CPS, het ministerie en het DOV (Documentatiecentrum Onderwijsverdwaasden) leverden niets concreets op. Naspeuringen in mijn archief (dat tot 1946 terug gaat) brachten slechts een schamele oogst:

De spreekvaardigheidsbrochure Goedgebekt (1992, pag. 1, paragraaf 3, sub III ff) vermeldt onder 'compensatiestrategieŽn' dat leerlingen zich dienen te bekwamen in non-verbale communicatie in concrete situaties. Een geit zou hierbij natuurlijk een rol kunnen spelen, alleen staat het er niet expressis verbis.

Daarentegen verbiedt de folder Op Je Klompen (1986, derde voetnoot bij Hoofdstuk 3. 7. 12. 4.) ondubbelzinnig de aanwezigheid van 'evenhoevigen' in het schoolperceel. Wel moet hierbij aangetekend worden dat deze folder - die in het veld helaas weinig enthousiasme teweeg bracht - in principe bedoeld was voor Lagere Agrarische Scholen en uitkwam ten tijde van de eerste mond- en klauwzeerepidemie.

Sub rosa wil ik je nog citeren uit mijn privé-notulen van een recente en geheime commissievergadering, waarin Adelmund off the record de uitspraak voor haar rekening nam dat "onderwijsassistenten niet zo moeten mekkeren". Dit bracht mij naderhand aan het twijfelen omtrent de legale dan wel illegale status van de geiten die onze sectie telt.


Amice,

Ik ben bang dat je dit keer toch echt fout zit. Het misverstand komt voort uit een artikel in de schoolkrant van de PABO te Kerkrade (Het Kweekje, jaargang 23, 12 september 1998), waarin wordt bericht van een werkbezoek van minister Hermans aan de regio Limburg. De interviewer vroeg: "Gaat gij 't onderwijs redden?", wat de bewindsman volmondig beaamde. Doordat de module 'spelling' nog niet was afgerond, werd die vraag door de redactie abusievelijk weergegeven als "Gaat geit onderwijs redden?". Een haastig vervaardigd erratum (13 september 1998) kon helaas niet voorkomen dat de streekbladen met Hermans' uitspraak aan de haal gingen en uitkwamen met vette koppen als "GEIT GAAT ONDERWIJS REDDEN". Doe dat beest dus snel weg, voordat de Onderwijs- of de Veterinaire Inspectie een inval bij jullie doet.

Hopende je hiermee van dienst te zijn,

Marius Jaspers

 

© Marius Jaspers - p 1999 Talendocenten

Reacties naar marius.jaspers@gmail.com
http://members.chello.nl/m.jaspers5/