1. INLEIDING.

1.1 Copyright.

Copyright © 1999, Marco van den Heuvel

Deze uitgave is ook verkrijgbaar in electronische vorm (diskette, en als tekstbestand op de WGA bbs’n) en mag in die vorm vrij gecopieerd en doorgegeven worden mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

Er mag niets aan de uitgave toegevoegd worden.
Er mag niets uit de uitgave weggelaten worden.
De uitgave mag slechts kosteloos verspreid worden. Behoudens copieer- en/of portokosten.
Copiëren van gegevens voor “eigen gebruik” alleen met bronvermelding.
In alle overige gevallen slechts na schriftelijke toestemming van de auteur.

De gedrukte en geïllustreerde versie is uitsluitend verkrijgbaar bij de auteur.
Maak daarvoor f 35,= over op bankrekening 93.38.83.552 onder vermelding van HEUVEL_ZH. Het boek (circa 200 pagina’s) wordt dan binnen 2 weken toegezonden.
Eventuele extra bijdragen en/of giften ten behoeve van het genealogisch onderzoek van den Heuvel, kunt u op dezelfde bankrekening storten onder de vermelding van gift.

1.2 Bij deze uitgave.

Deze uitgave is slechts een tussenresultaat van mijn onderzoekingen naar de oorsprong van de achternaam van den HEUVEL. In 1988 ben ik gestart met dit onderzoek en sindsdien is het een van mijn belangrijkste (en meest tijdrovende) hobby’s geworden. Wel heb ik af en toe het onderzoek door tijdgebrek stil moeten leggen. Het ligt in de bedoeling om de familierelaties van zoveel mogelijk personen met de achternaam van den HEUVEL vast te leggen. Dit tussenresultaat bevat al een groot aantal gegevens maar ik ben nog lang niet tevreden. Ten eerste zijn er nog te veel personen waar ik nog bijna geen gegevens van heb en ten tweede is de “achtergrondinformatie” van de meeste gezinnen nog veel te beperkt.

1.3 Aanwijzingen.

Aanwijzingen bij genealogieën en parentelen. De genealogieën zijn opgezet volgens de “tak-vorm” dat wil zeggen dat iedere tak eerst helemaal wordt uitgewerkt voordat de volgende aan de beurt is. Er wordt gebruik gemaakt van generatie-nummers (I,II,III,IV, enz.) om de generaties aan te duiden. Er wordt begonnen met de eerste (is de oudste) generatie en er volgen steeds verwijzingen naar de volgende generatie.
Zoekt u een bepaalde afstamming dan is de werkwijze als volgt: Zoek eerst in de index de juiste persoon aan de hand van de naam van de vrouw of de moeder, heeft u het juiste gezin gevonden dan wordt er naar het generatie-nummer gekeken (bijvoorbeeld X), de rechtstreekse voorouder is dan de man met generatie-nummer IX, die voorafgaat aan dit gezin. Zo kan er generatie na generatie teruggezocht worden tot u terecht komt bij de oudste generatie (I). Er is voor gekozen om alle achternamen in hoofdletters te zetten om deze duidelijk uit te laten komen. De achternamen van kinderen van een gezin worden niet herhaald indien hun achternaam gelijk is aan die van hun vader.

1.4 Afkortingen en notaties.

In deze publikatie worden de volgende afkortingen gebruikt:

AAH Advertentie Archief van den Heuvel
BEV Bevolkingsregister (1850-heden)
BS Burgerlijke Stand (1811-heden)
dr dochter
DTB Doop, Trouw en begraafregisters van de kerken (circa 1630-1811)
geb. geboren
ged. gedoopt
huw. huwelijk
IGI International Genealogical Index (Mormonen)
jd. jonge dochter (ongehuwde vrouw ook J.D. of j.d.)
jm. jonge man (ongehuwde man ook J.M. of j.m.)
jrg. jaargang
ONA Oud Notarieel Archief
ORA Oud Rechterlijk Archief
ovl. overlijden
tr. trouwt
wed. weduwe
wdr. weduwnaar
zn. zoon

In veel gevallen zijn er gegevens opgenomen over de herkomst van de gegevens achter het woord “Bron”. Dit is echter niet overal het geval. In de overige gevallen is de bron meestal de Burgerlijken Stand of de DTB’s.

1.5 Geraadpleegde bronnen.

De volgende bronnen zijn gebruikt voor het verkrijgen van de gegevens:
Burgerlijke Stand en DTB Zuid-Holland (Algemeen Rijks Archief ‘s-Gravenhage)
Burgerlijke Stand en DTB Rotterdam (Gemeente Archief Rotterdam)
Burgerlijke Stand en DTB Dordrecht (Gemeente Archief Dordrecht)
Burgerlijke Stand en DTB Amsterdam (Gemeente Archief Amsterdam)
Burgerlijke Stand en DTB Delft (Gemeente Archief Delft, ook via internet te raadplegen)
Oud Rechterlijke en Notariële archieven
International Genealogical Index (Mormonen, Salt Lake City, U.S.A.)
Namenregister N.G.V. (Naarden)
Collecties C.B.G. (Centraal Buro voor Genealogie, ‘s-Gravenhage)
Advertentie archief C.B.G.
Genealogische tijdschriften
Correspondentie met naamgenoten, familieleden en bevriende genealogen
(Bij de publikaties die op Internet verschijnen zullen de bronnen om verschillende redenen niet vermeld worden).

1.6 Gebruikte techniek. (dit geldt alleen voor de gedrukte versie)

De gegevens worden geautomatiseerd bijgehouden met het computerprogramma Pro-Gen 2.3C. De uitvoer kwam ook tot stand met behulp van dit programma. Deze gegevens zijn door dit programma omgezet naar RTF-formaat (Rich Text Format). Tevens is door dit programma een concordatiebestand aangemaakt voor het aanmaken van een personen en plaatsnamen index. Opmaak en layout werd gedaan met het programma Word versie 97 voor windows. Foto’s zijn ingescand met een Scanmagic flatbedscanner en bewerkt met het programma Graphic Workshop Proffessional voor Windows. Afdrukken werden gemaakt op een Canon bjc-240 inkjet printer met het font “Times new Roman” 12 punts. (alleen de gedrukte versie)

1.7 Met dank aan.

Deze publicatie is mede tot stand gekomen door de hulp van een aantal personen die mij gegevens hebben verstrekt:

Georg Karel van den Heuvel (mijn vader), Amsterdam
Andries van den Heuvel, Soest
Andre van den Heuvel, Hoofddorp
Ella van den Heuvel (mijn buurvrouw), Amsterdam
Rob van den Heuvel, Rotterdam
Arie Leendert van den Heuvel, Dordrecht
Henk van den Heuvel, Pierschil
Sjaak van den Heuvel (voor de foto's uit de genealogie van Jacob Verheuvel)
Trudi Smits, Ede
 
 
Terug naar de thuispagina