Algemeen en natuurkunde

Een singulariteit is een oneindigheid. De naam zegt het al, het is een eenheid. Alleen wit of alleen zwart is een singulariteit. In dit geval relatieve singulariteiten.
Wij leven tussen de relatieve singulariteiten van de paradoxcomponenten in.

Duidelijk wordt dat relatieve singulariteiten uiteindelijk gewoon absolute singulariteit zijn als men ze beschouwt op het niveau van de fundamentele paradox van een systeem. Dit komt omdat een paradoxcomponent niet alleen aanwezig kan zijn in een systeem. Je kunt alleen iets wit noemen als er ook zwart is om het aan af te meten. Omdat wij juist niet in een singulariteit zitten, kunnen we onderscheid maken tussen absolute en relatieve singulariteit.

Onze bron is een absolute singulariteit. Alles wat we kunnen bedenken en zijn, komt er uit voort. Alle paradoxen hebben de absolute singulariteit als oorsprong

Elk systeem is terug te brengen tot een fundamentele paradox. Complexiteit ontstaat door verdere differentiatie van de fundamentele paradox. De componenten van de fundamentele paradox vormen dan relatieve singulariteiten als bron voor de gedifferentieerde paradoxen.

De fundamentele paradox heeft 2 eigenschappen, een differentiatieniveau verder zijn er 4 eigenschappen omdat er naast de eigenschappen van de fundamentele paradox twee extra eigenschappen optreden door de uit de relatieve singulariteiten ontstane extra paradox. Zo komt complexiteit tot stand.

Complexiteit bestaat uit vele paradoxen die dus een bepaalde hiŽrarchie hebben binnen het complexe systeem. Elk niveau vormt 2 relatieve singulariteiten van de hogere paradox als bron voor de lager gerangschikte paradox.

Een voorbeeld is zwart en wit als fundamentele paradox en plus en min als onderliggend niveau. De eigenschappen plus en min ontstaan uit de eigenschappen zwart en wit waardoor op het tweede niveau 4 eigenschappen optreden. Zwart en wit vormen binnen het systeem de relatieve singulariteiten, relatieve bron, voor de eigenschappen plus en min terwijl de absolute bron van het complexe systeem de absolute singulariteit is.

Elektrische lading is een voorbeeld van een paradox in de natuurkunde. Plus en min. Gelijknamige lading stoot elkaar af en tegengestelde lading trekt juist aan.

Energie en imergie vormen in de natuurkunde de fundamentele paradox. Energie en imergie vormen de relatieve singulariteiten voor de verdere differentiatie zoals de eigenschap plus en min ten aanzien van de elektrische lading van energie binnen de imergie.

Imergie is de zuivere vorm van dimensie. Net als bij zuivere energie waarbij de enige eigenschap energie is zonder verdere gedifferentieerde eigenschappen, geldt voor imergie dat dit de integratie is van ruimte en tijd, dimensie.

In de natuurkunde wordt de fundamentele paradox dus gevormd door energie en imergie.
De wisselwerking tussen zuivere energie en imergie is de fundamentele wisselwerking binnen de fysica. Energie wordt omgezet naar imergie door de wisselwerking waardoor de kosmos zoals wij die zien in totaal uitdijdt. Dit proces kan men zien als negatieve gravitatie. Wordt imergie omgezet naar energie, zien wij dat als gravitatie. Beide processen treden op waarbij de resultante voor de waarnemer bepaalt wat hij ziet. Doordat er in het geheel dat wij waarnemen imergie wordt omgezet naar energie, nemen tijd en ruimte toe. Lokaal ervaren wij gravitie, in onze omgeving wordt imergie omgezet naar energie. Lokaal krijgen wij dus minder imergie ter beschikking waardoor de tijd langzamer loopt en de ruimte kleiner lijkt. Men kan ook stellen dat bij omzetting van imergie naar energie de tijd de andere kant op loopt en de ruimte kleiner wordt. De resultante bepaalt hoe snel lokaal de tijd loopt en de mate van grootte van de kosmos welke vanuit die lokaliteit gezien wordt. Zou men tussen sterrenstelsels gaan waarnemen, waar als resultante energie wordt omgezet naar imergie, ervaart men een grotere tijdsvoortgang en ziet men de kosmos minder compact, men ervaart zelf veel ruimte en tijd, imergie. In de buurt van heel veel energie is weinig imergie waardoor men daar de tijd nagenoeg stil ziet staan en de ruimte heel compact ziet omdat men zelf weinig ruimte en tijd, imergie heeft. De manier van waarnemen is derhalve gerelateerd aan de lokale verhouding energie en imergie.
Zo kan bij de oerknaltheorie gesteld worden dat bij ontstaan van de kosmos een oneindige hoeveelheid energie is gaan omzetten naar imergie waardoor de oneindigheid van de energie doorbroken werd en de imergie zich kon opbouwen. Het is de aantrekkende wisselwerking tussen de twee en de daaruit voortvloeiende omzetting die leidt tot de fundamentele wisselwerking binnen de fysica. Alle heden ten dagen bekende fysische wisselwerkingen zijn te herleiden uit deze fundamentele wisselwerking.

Zou er alleen imergie zijn dan vormt dit een singulariteit. Het gaat dan om een relatieve singulariteit omdat ťťn van de twee paradoxcomponenten als enige aanwezig is. Energie is de andere paradoxcomponent hetgeen impliceert dat imergie een eindige waarde kent waardoor het systeem tussen de paradoxen aanwezig is. Er is niet alleen maar energie en ook niet alleen maar imergie.

Binnen de natuurkunde zijn er twee fundamentele theorieŽn die niet verenigbaar lijken te zijn. De relativiteitstheorie enerzijds waarin zekerheid een grote rol speelt en de quantumtheorie anderzijds waar juist de onzekerheid een grote factor is.

Ook dit is weer een voorbeeld van een paradox die niet verenigbaar lijkt te zijn.

Men zou evenwel tot vereniging kunnen overgaan door constanten relatief te stellen door middel van de onderkenning dat de waarden die we ervaren als waarnemer afhankelijk zijn van de energie- en imergiedichtheid van de waarnemer. De verhouding tussen energie en imergie wordt bepaald door de lokaliteit van waar de waarnemer zich bevindt in het universum. Elke lokaliteit kent een eigen verhouding tussen energie en imergie.

De totale kosmos is oneindig met een oneindig aantal mogelijke verhoudingen energie en imergie. Een waarnemer ziet een eindige kosmos gerelateerd aan de lokale verhouding tussen energie en imergie.

- Home -