BROCK

 1. Geert Gerart Brock(en)

 2. Vermoedelijk begraven in Alphen (N.-Br.) op 17 juni 1615. Getrouwd met Cathalijn (Catharina) Jan Gerarts, die te Alphen wordt begraven op 8 september 1619. Zie RA 92,f.138v de dato 29 jan 1620.

  Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Gerart Brocken volgt II
  2. Geerit Geraert Brocken
   Getrouwd te Alphen 7 mei 1617 (ondertrouw 16 april) met Adriana Egidii (Adriaentken dochter Dilis Dilis van Lier, zie RA 92,f.190r de dato 14 oktober 1621), die stierf vóór 14 oktober 1621.
  3. Johannes Geraert Brocken
   Gedoopt Alphen 24 oktober 1605. Getrouwd aldaar op 18 mei 1630 met Wilhelma Wouters.
  4. Adrianus Gerardi Brocken
   Gedoopt Alphen juni 1611. 1. Cornelis Gerart Brocken

 2. Begraven te Alphen (N.-Br.) 16 augustus 1668. Getrouwd aldaar op 27 januari 1624 met Lucia Jansen. Op 15 nov 1658 verkoopt Jan Jan Mathijs Stehouders voor schepenen van Alphen en Chaam een perceel akkerland van 240 roeden te Alphen. Het goed ligt ontrent Den Goedentijt (ten noorden van de dorpskern langs de weg naar Rijen) en grenst met de noordkant aan Cornelis Geerit Brocken (Schepenbank Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525, inv.R774, f.26v). Op 5 aug 1669 verkoopt Jan Adriaen Janssen van Ghils voor schepenen van Alphen en Chaam een woonhuis met bijbehorende landerijen onder Alphen in de gehuchte van Oosterwijck. Het goed grenst met de noordkant aan Jacob Jan Jacobs erffg en de wed en kindr wijlen Cornelis Gerrit Brocken (R774,f.191v-192r)

  Uit een akte gedateerd 19 september 1618, schepenbankarchief van Alphen:
  ‘Cornelis Geerart Brocken out ontrent 20 jaeren rechterlijjck door den vorster in Alphen gedaget sijnde omme der waerheijt getuijgenissen te geven soo hij verclaerden, den welcken tuijght verclaert ende astimeert bij dese opdat hij deponent opden 10e september 1618 ontrent de sonnenonderganck is vergeselschapt gewaert met den persoone van Sijmon Havermans comende van de hoeven van Quaelborch ende dat onder wegen sijnde hij deponent seijde jegen den voors. Havermans, ginder gaet den pastoir’ [etc].
  N.B.: Havermans loopt vervolgens op de pastoor af en spreekt hem aan over een dispuut rond een hoeve die de pastoor aan Havermans’ zoon Peter verhuurt. De pastoor loopt daarop messteken op.
  Bron: RA 92,f.100r.

  Uit dit huwelijk:

  1. Gerit Cornelis Brocken
   Testament opgemaakt 27 december 1683 te Alphen, zie RA 107,f.181r. Hij benoemt zijn broers Adriaen en Jan Cornelis Brocken, en zijn zussen Maeijke, Beijken, Jenneken, en de kinderen van Catelijn Cornelis Brocken, tot algeheele erffgenaemen.
  2. Joannes Cornelis Geraerts Brocken
   Gedoopt Alphen 4 juni 1628
   (getuigen: Jacobus Jacobsen et Adriana Andriessen)
  3. Maria Cornelis Brocken
   Gedoopt Alphen 14 mei 1630
   (getuigen: Jacob Jan Jacobs en Elizabetha Wouters)
  4. Johanna Cornelis Geert Brocken
   Gedoopt Alphen 20 maart 1637
   (getuigen: Cornelius Govaerts en Adriana Mertens)
  5. Adriaan Cornelis Gerard Brocken volgt III
  6. Barbara Cornelis Gerard Brocken
   Gedoopt Alphen 24 aug 1642. Doopgetuigen: Joost van Boven en Elisabetha Adriaan Cornelis Aerden. Getrouwd met Cornelis Aert Meeussen.

   Akte gedateerd 26 april 1690 uit het schepenbankarchief van Alphen en Chaam:
   Gerit Cornelis Gerits als voogt en Adriaen Cornelis Brock als toesiender van de kinderen van wijlen Cornelis Aert Meeussen ‘daer moeder af was Barbel Cornelis Brock, en verklaren zij comparanten dat zij na gezien en overlegt hebbende, dat de boedel beswaert is met soo veel ende menichvuldige schulden, dat alle de selve onmogelijck sullen konnen werden voldaen’ [..] Crediteuren, onder wie Adriaen Cornelis Brocken (ook als voogd van de weeskinderen van Pauwels Hendrick Daemen), Adriaen Thomas Rams en Maaijken Cornelis Brocken krijgen vervolgens toestemming van de schepenen om ‘alle de goederen bij den voorss: Cornelis Aert Meeussen ende henne huijsvrouwe t.b.v. de gene die daar toe gerechtigt sijn te verkopen, de penn. daar van procederende te ontvangen’ [..]
   Bron: RO 109,f.43v-44

  Losse akten:

  Alphen, 2 juni 1624: baptizata est proles Geraerdi Brocken filius legitima sua uxore Anthonia nomen prolis Michael susceptor Florentius Michaelis susceptrix Elysabetha Gerardi (is gedoopt een zoon van Gerard Brocken en diens wettige vrouw Anthonia met naam Michiel, doopgetuigen Florentius Michiels en Elizabeth Gerards

  Ondertrouwd Alphen 30 januari 1624: Dignis [..] et Cornelia Brocken


  Ondertrouwd Alphen 30 april 1630: Joannes Geraerts Brocken en Wilhelma Wouters, getuigen Bartholomeus Adriaensen en Petrus Aertsen
  Jan Gerit Brocken te Alphen contra Peter Janss. van den Dries, betreft een haaflijk gericht voortvloeiend uit het niet betalen van een schuld, 1649 (Civiele rechtszaken Tilburg, 2621d) 1. Adriaan Cornelis Gerart Brocken

 2. Gedoopt Alphen 10 juni 1640 (getuigen: Willem Jacobus Joannes en Joanna Joannes Andriesen). Getrouwd te Alphen (RK) 30 mei 1677 met Ifken Adriaen Raems. De ondertrouwakte (21 mei) vermeldt niet de voornaam van de bruid, maar uitsluitend Adriaan Thomas Rams op de plek waar duidelijk een bruidsnaam moet staan. Getuigen: Gerardus Cornelis Broxcks et Adam Adriaen Thomas Rams (OT); Margaretha Willem Coijmans et Hubertus Havermans (T).

  Op 5 juli 1702 verklaart IJfken Adriaen Thomas Rams weduwe van Adriaen Cornelis Brocken, geassisteerd door haar meerderjarige zoon Cornelis Adriaen Brocken, dat haar zusters kind aenden Armen alhier overgegeven, sij comparante het selve van nu voortaen en altijt sal onderhouden in cost, dranck, cleedinge, reedinge, sieck ende gesont, sonder dat Armen voorschreven daer van oijt de minste schaede meer sal hebben te draegen, dat zij daarvoor eens van den Armen zal genieten de somme van 20 guldens. Bron: RA 109,f.117.

  In december 1705 verhuren de kinderen van Adriaen Cornelis Brocken een boerderij met landerijen soo gelijk de weduwe ende kinderen van Adriaen Cornelis Brocken deselve tot noch toe hebben gebruijckt, gestaan en gelegen alhier onder Alphen tot Oosterwijck, en dat voor de termijn van ses jaeren aan Adam van Spreuwen (of Spreeuwel). Bron: RA 110,f.38 de dato 19 dec 1705.

  Uit dit huwelijk:

  1. Cornelius Adriaan Geerts
   Gedoopt Alphen 13 mrt 1678 (moeder heet Ifken Adriaensen Thomissen)
  2. Helena Adriaan Cornelis Geerts
   Gedoopt Alphen 7 sep 1680 (moeder heet Ida Adriaen Thomas Rams)
   Doopgetuigen: Joannes Jacobs en Anna Adriaen Thomas Rams
  3. Nicolaus Adriaan Cornelis Geerts
   Gedoopt Alphen 18 aug 1683, aldaar begraven 11 jan 1716 (moeder heet Juetta Adriaan Thomasen)
   Doopgetuige: Adrianus Thomas Rams in plaats van Henricus Adriaan Daniels
  4. Elisabeta Adriaan Arnoldus Geerts
   Gedoopt Alphen 24 mei 1684 (moeder heet Anna Adrianus Rams)
   Doopgetuige: Adrianus Rams en Margaretha Peeters in plaats van [..] Christianus Peeters
  5. Maria Adriaan Aert Cornelis Geerts
   Gedoopt Alphen 19 april 1686 (moeder heet Anna Adriaan Thomas Rams)
   Doopgetuigen: Petronella Peeter [L.] en Margaretha Peeter Adriaen Michielsen
  6. Joannes Adriaan Cornelissen volgt III
   Gedoopt Alphen 31 okt 1686 (moeder heet Ida Adriaenss)
   Doopgetuige: Joannes Geerts
  7. Adriana Adriaan Aert Geerts
   Gedoopt Alphen 1 aug 1688 (moeder heet Anne Adriaen Rams)
   Doopgetuige: Petronella Laurentius Bax
  8. Adriaan Adriaen Geert Brocken
   Gedoopt Alphen 7 jan 1690 (moeder heet Eva Adriaan Rams)
   Doopgetuigen: Christianus Gerard Jansens en Adriana Cornelius van Hal namens Margeratha Peter van Tilborg
  9. Hijliger Adriaan Brocken
   Getrouwd te Alphen (RK) op 5 april 1712 met Anna Adriaen Princen. Getuigen: Mattheus Horevoorts en Maria van Doren

   Uit dit huwelijk:

   1. Adriana
    Gedoopt Alphen 20 jan 1713 (getuigen: Nicolaus Adriaan Brocken en Gertrudis Adriaen Princen namens Maria Cornelis Princen)
   2. Maria
    Gedoopt Alphen 18 april 1716 (getuigen: Jan Adriaan Brocken en Cornelia Adriaan Princen)
   3. Cornelis Sanctioris Adriani Brocken
    Gedoopt Alphen 29 juli 1718 (getuigen: Adriaan Cornelis Princen en Cornelia Cornelis van Eynhoven)
   4. Iva
    Gedoopt Alphen 17 nov 1722 (getuigen: Joannes Peter Abbens en Paulina Cornelis Arnoldus)


 1. Jan Adriaen Brock(en)

 2. Getrouwd te Alphen (RK en schepenen) op 17 jan 1717 met Cornelia Cornelis van Eyndoven, alias Van Limpt. Zij is geboortig van Weelde en wordt op 20 januari 1738 begraven te Alphen. Getuigen: Gerard Backx en Anna van Eeten (ondertrouw), Henric van Wolfsbergen en Gerard Backx (trouw). Een bijlage van het trouwboek vermeldt het bruidspaar als volgt:
  Jan Adriaen Brocken geboortich van den dorp van Alfen, jongman, met Cornelia Cornelis van Eijndoven weduwe, geboortich tot Weelde (Alphen en Riel, Bijlagen van de trouwboeken, inv.nr.20, f.235, 2 januari 1717)
  Een schepenakte uit het archief van Breda meldt haar eerste echtgenoot als Philip Ladder (R 777, f.7v-8r, Alphen 12 nov 1707); zij blijken voor de pastoor van Alphen op 27 okt 1706 te zijn getrouwd. Cornelia Cornelissen van Eijndthoven koopt in deze akte de helft in een stede te Alphen-Oosterwijck en tweede percelen heide te Alphen op den Meelbergh uit de erfenis van wijlen Willem Jan Cornelissen en wijlen Adriaentjen Janssen van den Corput. De moeder van Cornelia, Margriet Adriaenssen, weduwe wijlen Cornelis van Eijndthoven, bezit de andere helft in alle gekochte goederen.

  Jan is hertrouwd te Alphen (RK en schepenen) 2 nov 1738 met Joanna Dingeman Stouts, gedoopt te Chaam 26 dec 1707, dochter van Dingeman Francis Stouts bij Maeyken Jan Geerit Schram. Zij hertrouwt in 1749 met Adriaan van Gool (zie onder).

  Uit het tweede huwelijk (niet compleet):

  1. Adriaen Brock
   Gedoopt Alphen 1 sep 1739, overleden Tilburg 29 nov 1814. Getrouwd Alphen (RK) 15 jan 1775 met Adriana van Alphen; dezelfde dag huwelijk voor de schepenbank van Alphen, voor schepenen Francis van den Houtgoir en Peter van Bael. Adriana van Alphen overleed te Alphen op 4 aug 1804, aldus vermeld in de huwelijksakte van haar zoon Nicolaus Brock, Alphen 16 aug 1816

   Uit dit huwelijk:

   1. Joannes Brock
    Gedoopt Alphen 11 jan 1776 (Digman Brock et Johanna Mertens)
   2. Joannes Brock
    Gedoopt Alphen 26 sep 1777 (Dingeman Brock et Johanna Martens)
   3. Joannes Brock
    Gedoopt Alphen 22 okt 1778 (Digman Brock et Joanna Mertens)
   4. Nicolaus Brock
    Gedoopt Alphen 21 mrt 1780 (Joannes van Alphen et Joanna Stouts), aldaar overleden 28 aug 1831 in zijn huis te Alphen-Oosterwijk, op het Looneind, als 51-jarige dagloner. Als aangevers van het overlijden treden op de landbouwers Jan de Graaf en Arnoldus Aerts, twee naaste geburen van den overledene. Getrouwd te Alphen als bouwmans knegt en als inwoner van Alphen op 16 augustus 1816 met Gerdina Vermeulen, dienstmeid, geboren en wonende te Alphen, dochter van Arnoldus Vermeulen, dagloner, mede wonende te Alphen, bij Anna Krijnen
   5. Cornelius Brock
    Gedoopt Alphen 24 aug 1781 (Cornelius van Alphen et Annemi Brock)
  2. Johanna Maria (Annmarie) Brock
   Gedoopt Alphen 19 aug 1742. Getrouwd Alphen (RK) 10 feb 1771 met Peter van Bael (c.1740-1811)

  3. Dingeman Brock
   Gedoopt Alphen 24 feb 1744, overleden 5 juni 1816 in het huis Nr. 89 wijk B te Alphen. Getrouwd met Cornelia van Alphen, voor hem overleden

  4. Cornelia Brock
   Gedoopt Alphen 27 nov 1745, aldaar overleden 17 sep 1810 op 64-jarige leeftijd. Getrouwd te Alphen (RK) 25 nov 1765 met Petrus Vaerten. Hertrouwd met Hendrik van Gestel, bij hem moeder van drie kinderenSTOUTS

 1. Francis Dingeman Stouts

 2. Getrouwd Chaam 22 mei 1668 met Maria Willem Peeters Moons

  Uit dit huwelijk (niet compleet):

  1. Dingman Francis Stouts volgt II

  2. Lucia Stouts

  3. Jan Stouts

  4. Anthonis Stouts


 1. Dingeman Francis Stouts

 2. Sinds 1726 pachter van de Nieuwelandse Hoeve te Alphen en sinds 1734 pachter aldaar van de Leeuwerkeneik Hoeve, zie De Brabantse Leeuw 27 (1968) 131-133. Getrouwd Chaam 19 feb 1702 met Maeyken, dochter van Jan Geerit Schram, gegoed te Chaam opt Houtgoir, bij IJffken (Eva) Adriaen Willemssen

  Uit dit huwelijk (niet compleet):

  1. Joanna Dingeman Stouts
   Gedoopt Chaam 26 dec 1707. Getrouwd 1738 met Jan Brock (zie boven). Hertrouwd op 20 jan 1748 voor schepenen van Alphen met Adriaen Adriaense van Gool, jongeman, geboortig van Alphen en beide woonachtig aldaar.

   Uit haar tweede huwelijk (onder anderen):

   1. Adriana van Gool
    Gedoopt (RK) Alphen 20 nov 1749. Getrouwd voor schepenen van Alphen op 15 jan 1775 met Michiel Bacx, geboortig van Alphen.
  2. Eva Stouts
   Gedoopt Chaam 19 nov 1704. Getrouwd met Cornelis Henricus Hendrikx Michielsen, geboortig van Meerle

  3. Antoni Stouts
   Gestorven 11 april 1787. Volgt zijn vader op als pachter van de Leeuwerkeneik Hoeve te Alphen

  4. Adriaen Dingeman Stouts
   Geboren te Chaam. Getrouwd voor schepenen van Alphen op 4 juli 1745 met Antonetta Cornelis Vughs, geboren te Poppel en woonachtig aldaar. Hertrouwd voor schepenen van Alphen op 28 augustus 1746 met Helena Adriaen Bacx. Met zijn tweede vrouw vanaf 1758 pachter van de tweede Nieuwelandse Hoeve te Alphen, in 1628-29 afgescheiden van de 'oude' Nieuwelandse Hoeve, zie De Brabantse Leeuw 27 (1968) 134.