bron: SA Oisterwijk, Memories van successie kantoor Oirschot, inv.nr. 7, memorie 44.

Memorie van aangifte van de boedel en nalaten­schap van wijlen Norbert Mulders, van beroep landbou­wer, gewoond heb­bende en met achterla­ting van vrouw en kinderen ab in­testato overle­den te Moer­gestel den 4 no­vem­ber 1823

Geformeerd en ten kantore van het regt van successie te Oirschot overgegeven door

 1. Adriana van Dijk, landbouwster wonende te Moergestel, weduwe van de over­ledene
 2. Adriaan Mulders winkelier, Peter, Jan, Anthonij, Pieter Josep­hus, Denis, Ja­coba en Adriana Mul­ders, Maria Mul­ders echt­genote van Denis Kete­laars en Corne­lia Mul­ders huis­vrouw van Jacobus Bies­kens, alle land­bouwers wonende te Moergestel en alle kin­deren van den overledene.

Kiezende de aangevers domicilie ten woonhuize van Adriana Mulders boven genaamd aan het Kerkeinde te Moergestel No 18. Den overle­dene ab intestato gestorven zijnde en opgemelde zijne weduwe en kinderen alzo bij versterf tot deszelfs geheele nalatenschap geregtigd zijnde, is daarvan ingevolgen art. 21 sub No 1 geen regt van successie verschuldigd.
Terwijl de onroerende goederen door den overledene voor de helft nagelaten bestaan in de nu volgende totalen:

 1. Eene boere huizinge, stal, schuur en hof gequo­teerd No 147, met de daar aan en bij behorende zaai wei hooi en turflanden groot te zamen vierhondert tachtig roeden, gestaan en gelegen te Moerge­stel in de Heijzen.
 2. Eene boere huizinge, stal, schuur en hof gequot: No 192 met de daar aan en bij behorende zaai wei hooij en turflanden groot te zamen tienhondert tachentig roeden vijf en veertig en een halve el gestaan en gelegen als voor.
 3. Een perceel zailand genaamd de agtebogt, groot 41 roeden 37 1/2 ellen No 1143.
 4. Een dito, de Bogt, No 2405, groot 28 roeden 46 1/2 ellen.
 5. Een perceel gras "het Bogtje" No 2395; groot 28 roeden.
 6. De helft in Een perceel gras "het [...]" No 1332 groot 39 roeden 56 ellen.
 7. Een dito "de plijn" No 2340 groot 21 roeden 84 3/4 el.
 8. Een perceel hooijland "de Leijbaand" No 2407 groot 42 roeden 63 1/4 el.
 9. Een perceel dito "de putten" No 1065 groot 6 roeden 90 3/4 el.
 10. Een perc: zailand "de Tingieter" No 1224 groot 28 roeden 80 ellen.
 11. De helft in een perceel hooijland "de Brugbaand" No 2466 groot 28 roeden 79 ellen.
 12. Een perceel gras "het houtken" No 1311 groot 13 roeden 73 3/4 el.

alle gelegen te Moergestel in de Heijze.

 1. De helft in een perceel zailand "den groten acker" No 1572 groot 49 roeden 69 ellen.
 2. Een perceel zailand "het Hoog" No 1485 groot 16 roeden 55 ellen.
 3. Een dito "[........]" No 1536 groot 15 roeden 22 1/2 ellen.
 4. Een perceel gras "het gooske" No 1628 groot 24 roeden 88 ellen.

alle gelegen te Moergestel in de Heuvel.

En verklaren de aangevers wijders dat voor zoo veel hun bekend is door het afsterven van den overledene geen [..]commis gedevolveerd of vrugt gebruik vervallen is.

Gedaan en ondertekend te Moergestel den 3e April 1824 door de in den hoofde dezes genoemde aangevers uitgezonderd Adriana Mulders en Jacobus Bieskens dewelke verklaren niet te konnen schrijven.

A. Mulders
Peter Mulders
Jan Mulders
Jacoba Mulders
Antonij Mulders
Denis Mulders
Christina van Gurcom
Deonisius Ketelaars
Peter Mulders
Adriana van den Mijdenberg
Cornelia Mulders
Maria Mulders