bron: Schepenbankarchief Oisterwijk, inv.nr. 349, folio 23v-24v.


Samenvatting: verkoop van goederen gelegen in Berkel en Udenhout uit de erfenis van Michiel Roos, 4 mei 1655.

Peeter ende Anthonis gebroederen soonen wijlen Cornelis Michiels Roos, Adriaen Jansen Vrients als man ende momboir van Henrixken sijne huysvrouw, dochter wijlen Cornelis Roos voorschreven, die voorschreven Peeter alnog ende met hem Adriaen Aert Neuten als wettige momboiren ende toesienderen van de onmondige kinderen van wijlen Adriaen oock sone wijlen Cornelis voornoemt, ende de voornoemde Peeter alnog ende met hem Lambert Anthonis van Roij als wettige momboiren ende toesienderen van de onmondige kinderen van Laureijs Anthonis van Roij bij den selven Laureijs ende bij wijlen Ida sijne huysvrouw, dochter wijlen Cornelis Michiels Roos meergenoemt te samen verweckt;

De voorschreven momboiren consent hebbende ende geauthoriseert wesende tot het geene hier naer volgt bij schepenen in Oisterweyck als [..]. ende met hun Andries sone wijlen Anthonis Michiels Roos voor soo veel elck int naer beschreven stuck erven is gerechticht.

[1] Een stuck ackerlant vier loopen saet, oft daer omtrent te samen, begrijpende ook soo groot ende cleyn als t'selve gelegen is inde Vreyheit van Oisterweyck ter plaetse genoemt Berckel ontrent de Hoolstraete, tusschen erffenis der weduwe ende kynderen Michiel Janse van der Sande aen d'een sijde ende tusschen erfenis der weduwe ende kynderen Peeter Goyaerts

f.24r
van der Schoor aen d'ander syde, streckende metten enen eynde aen erfenis Wouter Jan Wouters ende metten anderen eynde aen erfenis Jan Jansen van de Pasch & d'erffgenamen Adriaen Lenaert Heunen als sij seyden, hebben sij wettelijck ende erffelijck vercogt Peteren sone wijlen Peeter Goijaerts van der Schoor voor d'eene hellift westwaert, dese helft een voet te lancx deur meer als d'ander helft, ende Jacob Adriaen Jacobs voor d'andere helft, om beijde selve cooperen in eenen erffrecht te hebben ende te besitten.

Belovende die voorschreven vercooperen te weten die voorschreven Peter, Anthonis, Adriaen & Andries op hun ende op alle hunne goederen hebbende ende vercrijgende ende die voorschreven momboren uet cracht als voor op verbintenisse van allen de goederen der voorschreven onmondige kijnderen insgelijcx hebbende ende vercrijgende t voorschreven stuck ackerlants den voorschreven cooperen te waeren chijnzen twee sguldens is te waerden, ende allen co[..] ende cala[..] daerinne wesende den selven aff te doen [..] uetgenomen de helft in xiiij stuivers t's jaers in s'hertogenchijns. Testes et dato ut supra.

Allen de voorschreven vercooperen alnog, ende Goijaert sone wijlen Adriaen Lamberts daer moeder aft was Aleijd dogter wijlen Michiel Roos, soo voor sijn selven als mede hen stout ende sterck maekende voor den andere kijnderen ende klijntkijnderen van Adriaen lamberts ende Aleijd voorschreven voor soo veel elck daerinne gerechticht is,

[2] een stuck weijvelts ofte broeckvelts [..] loopensaet oft daer omtrent begrijpende gelegen in de parochie van Oisterwijck ter plaetse genoemt Udenhout int Aschots broeck aldaer tusschen erffenis der kijnderen Huijbert Adriaen Berthens aen d'een sijde ende tusschen erffenis der weduwe ende kijnderen Peeter Ariens Vermeer aen d'ander sijde, [..] hebben sij wettelijk ende erffelijk vercocht Adriaen sone Laureijs Joosten

f.24v
ende Jan Jans Heunen, [..] Belovende de voorschreven vercooperen ende Goijaert alle als voor, t' voorschreven stuck weijvelts den cooperen te waerd[..] en allen [..] daerinne wesende den selven aff te doen geh[..] uetgecnomen ij stuijvers iij oert t's jaeren chijns aen den Bisdom van Den Bosch. Teste et dato ut supra.


 
Noot:
In januari 1680 maakt Goijaert Peeter vande Schoor, inwoner van Berkel, zijn testament op voor notaris Antony Beens (NA 5277,f.131-133). Erfgenamen zijn zijn zoon Anthony en de acht kinderen van zijn dochter Adriaentje verwekt bij Peeter Peter Priems. Erfgoed is onder meer een stedeke tot Berkel. Uit een andere bron blijkt Adriaentje de dochter te zijn van genoemde Goyaert Peeters vander Schoor bij Geertruy Adriaen Peeters (NA 527,f.2 de dato 12 of 27 januari 1681).

Aangaande Michiel vande Sande: op 22 maart 1722 verklaren enkele oudere Berkelnaren voor notaris Van Rotterdam dat

Michiel Janssen van de Sande in zijn leven gewoond tot Berckel getrouwd is geweest met Anna Claas Elis achterlatende vier wettige kinderen namelijk Geertruijd [gedoopt Otw 21 sep 1607], Antonij [gedoopt Otw 5 mrt 1617], Nicolaas [gedoopt Otw 16 aug 1624] en Peeter [gedoopt Otw 10 aug 1620]; en dat Geertruijdt getrouwd is geweest met Jan Janssen van Besouwen achterlatende 3 wettige kinderen namelijk Jan, Peeter en Maria (deze Maria is zonder kinderen achter te laten overleden) en dat voornoemde Jan getrouwd is geweest met Jenneken Joost Eeltjens en daarbij verwekt vijf kinderen met namen Jan, Cathalijn, Geerit (requirant in desen) Maria en Genoveva en dat Antonij sone van voornoemde Michiel Janssen van de Sande uit voornoemde Anna Claas Elis getrouwd is geweest met Maria Willem Corsten en bij dezelve achtergelaten drie wettige kinderen namelijk Cornelia, Michiel en Anna; verder dat Nicolaas alsmede sone voorschreven Michiel Janssen van de Sande uit Anna Claas Elis getrouwd is geweest [21 jan 1655 te Oisterwijk] met Margriet Joosten van Iersel en hierbij vijf kinderen namelijk Michiel die nu enige jaren geleden zonder wettigec geboorte achter te laten overleden is, Jenneke, Maria, Peternel, en Cornelia.NA 5291A,f.7.

Uit sH.R.1614,f.387 de dato september 1659:
Nicolaas en Henrick en Geertruydt kinderen wijlen Michiel Jans van de Zande ook voor Anthonis hun broer: 4/5; Jan Jans van Besauwen namens heer Peeter vande Sande pastoir tot Vremde bij Antwerpen ook zoon Michiel vande Sande: rest 1/5; verkopen een stuk beemd of weiveld van 4 loopens in Udenhout, ter plaatse Asschot; en land te Berkel.