I   Anthonis Cornelis Michiels alias Roos

Getrouwd met Maria vanden Pasch, dochter van Adriaen zoon van Jan Adriaen vanden Pasch bij Meriken (Maria) dochter Peter Jan Martens bij diens tweede vrouw Joostken dochter Aert de Meijer,, zie RO 352, f.26v-28v de dato 9 april 1658. In deze akte wordt tevens een onmondige dochter Joostken Anthonis Cornelis Michiels alias Roos genoemd, die bij testament mede-erfgename is van haar oud-tante Eirken, dochter van Joostken Aert de Meijer bij haar eerste man Aert Wouters. De minderjarige Joostken valt bij loting een huis toe, met schop en de helft in een akkerland genoemd Den Hoogen Acker in Udenhout, beide geleden in De Santcant.

Jan en Joostjen, kinderen van Anthonis Cornelis Roosen bekennen op 2 mei 1685 ten overstaan van de Oisterwijkse notaris Marten van Hees 50 carolusguldens met 3 carolusguldens rente schuldig te zijn aan Anthoni Bacx, zie NO 29,f.16r(131).

Bekende kinderen:

 1. Jan Teunis Michiel Roose Volgt II
 2. Joostjen (Josien) Teunis Roosen
  Vermeld op 12 juni 1685:
  ..Jan Teunis Roose voor sijn selven ende hem fort en sterck makende voor Joostie sijne suster, Daniel Adrianus Verhoefen, Gerrit van Santen als man en momboir van Jenneken Adrianus Verhoeven, Teunis Jansse van Roij, Maijcken Jans van Roij weduwe van Jan Arien Schubben, en Lijsken Jans van Roij weduwe Peeter Matthijsen, alle als erfgenaamen van Jenneke dochter Laureijs van Roij..
  Bron: RO 474,f.82v.
  De vorster van Oisterwijk, Cornelis van Eijck, lost in deze akte 28 gulden vier stuiver aan dootschulde af aan Jenneke, dochter van Laureijs Anthonij van Roij. Deze schuld was op 6 januari 1667 voor schepenen van Oisterwijk verkocht van Lambert Anthonis van Roij. De moeder van Jenneke heette Iken Cornelis Michiel Roos, zie RO 99 de dato 14 april 1655 en RO 366, de dato 22 juni 1672.

  Op 19 juli 1691 willen Jan Ariens vande Pas en Jan Teunis Roosen als momboiren over het onmondig kind van Thomas Jansse Maes verwekt bij Joostje Teunis Roosen

  na behoorlijke vijlinge openbaerlijck ende voor alle man ten overstaen van heeren schepenen der Vrijheyt ende Dinghbancke van Oosterwijck verkoopen eenige parceelen rogge, boeckwijt, ende haver soo als de selve jegenwoordigh ten velden sijn staende onder dese voorschreven Vrijheyt ter plaetse genaemt Udenhout
  RO 638, f. 98-99, scan 107-108.

  Getrouwd met Thomas Jan Maes. Uit dit huwelijk:

  1. Peter Thomas Jan Maes
   Overleden te Vlijmen 28 okt 1730 en aldaar begraven 29 oktober. Trouwt als inwoner van Helvoirt voor schepenen aldaar op 15 feb 1711 met zijn plaatsgenoot Cathalijn Adriaen Berkelmans, die in 1733 als weduwe te Vlijmen woont, zie NO 5297,f.248 anno 1733. Op 12 april 1691 worden te Oisterwijk Jan Theunis Roosen en Jan Ariens van de Pas aangesteld als voogden over Peter, zoon van Thomas Jan Maes bij Josien Theunis, zie RO 100,f.10. Op 3 november 1696 verkopen Jan Arien van de Pas, voor zichzelf en voor Jan Theunis Roosen, voogden over Peter zoon van Thomas Janse Maes, een huis met erf te Udenhout aan Jan Jansen van Aelst.2 Op 20 feb 1700 verkopen Jan Jan van Iersel en Dingman Jan Pessers tweeŽnhalve lopens akkerland in Udenhout aan de Santcant aan Jan Ariens van de Pas en Jan Theunis Roose als voogden over Peter, zoon van Thomas Jan Maes verwekt uit Joostjen Theunis Roose, zie RO 405,f.116-117. In 1711 verkijgt Peter Thomas Jan Thomas Maes in een erfdeling anderhalf lopens akkerland in de Achthoeven te Udenhout; de andere deler is Jan Arien van de Pasch, getrouwd met Jenneke Jan Thomas Maes, zie RO 481,f.114-116 de dato 14 mrt 1711.

   Op 21 november 1713 verkoopt Peter Thomas Jan Maas voor schepenen van Oisterwijk aan Gijsbert van Engelen een huis, hof, akkerland en weiland van 25 loopens te Udenhout aan de Zantkant, tussen de Helvoirtse heide en Guilliam Bles, met de gerechtigheden in de Helvoortse heide, voor 700 gulden. Op 7 november 1714 is de koop vernaderd door Peter Peter Priems als man van Adriana Joost van de Pas, daer moeder aff is geweest Maria Anthonissen Roosen, zie RO 409,f.173-173v.

   uit dit huwelijk:

   1. Joanna Maria Peter Maes
    Gedoopt Nieuwkuijk 18 feb 1712. Getuige: Gertrudis van Engelen
   2. Adriana Peter Maes
    Gedoopt Nieuwkuijk 24 feb 1713
   3. Petronilla Peter Maes
    Gedoopt Nieuwkuijk 30 jan 1714. Getuigen: Anthonia Kemps, Francisco Berkelmans
   4. Thomas Peter Maes
    Gedoopt Nieuwkuijk 7 nov 1715. Getrouwd als inwoner van Helvoirt voor schepenen aldaar op 16 april 1746 met zijn plaatsgenoot Johanna Maria Peynenburg. Hertrouwd, wederom als inwoner van Helvoirt, voor schepenen aldaar op 12 dec 1762 [ondertrouw 27 nov] met zijn plaatsgenoot Hendrien van Dijck (ongetrouwd), die is geboren te Baardwijk.
   5. Josina Peter Maes
    Gedoopt Nieuwkuijk 3 mei 1717
   6. Adriaan Peter Maes
    Gedoopt Nieuwkuijk 14 dec 1718
   7. Anthonius Peter Maes
    Gedoopt Vlijmen (in het graafschap Holland) 4 nov 1720. Getuigen: Cathalijn van Engelen en Jan Berkelmans.
   8. Joannes Peter Maes
    Gedoopt Vlijmen 28 mei 1723. Getuigen: Hendrica van Geersberghen, Herma Scheij en Peternel Berkelmans.
   9. Adriana Peter Maes
    Gedoopt Vlijmen 30 jan 1726. Getuigen: Catharina Schuremans en Adriaen van Rijsewijck.
   10. Franciscus Peter Maes
    Gedoopt Vlijmen 21 jan 1728. Getuige: Jennemi Maes.
   11. Anna Peter Maes
    Gedoopt Vlijmen 24 nov 1729. Getuigen: Aaertie Schuurmans en Mari Schuurmans.

 3. Maria Anthonissen Roosen

 4. Genoemd in 1714 als moeder van Adriana Joost van de Pas, zie de aantekening in de marge van RO 409,f.173-173v, de dato 7 november: Peter Peter Priems als man ende momber van Adriana Joost van de Pas te desen present daer moeder aff is geweest Maria Anthonissen Roosen.

  Hieronder aantekeningen over het echtpaar Joost Arien van de Pas en Maria Cornelis Ariens uit Udenhout ó laatstgenoemde is waarschijnlijk een Van Iersel:

  Joost Arien van de Pas uit Udenhout trouwt te Oisterwijk op 27 feb 1661 (NH) met Maria Cornelis Ariens uit Udenhout. Het RK-trouwboek tekent de echtelieden op als Judocus Adriaens et Maria Cornelissen met als getuigen Arnoldus Ariens et Gerardus Lievens. Maria Cornelis Ariaens wordt in het Kohier van het Gemaal uit 1702 genoemd als hoofd van het gezin Joost van de Pas in Udenhout, met kinderen Martinus, Maria en Adriana. Een zoon Martinus Judocus Ariens wordt op 12 nov 1661 in Oisterwijk gedoopt. Moeder heet Maria Cornelisse, de getuigen zijn Elisabeth Cornelisse names Judocus Ariaens en Adriana Joosten. Op 20 aug 1663 volgt de doop van een zoon Cornelius Judocus Ariens, wiens moeder Marie Cornelij heet. De getuigen zijn dan Gijsbertus Ariens van Eersel et Adriana Joannes Arien [Laureijnsen?]. Op 3 oktober 1665 volgt de doop van Maria Joost Ariens, wier moeder Maria Joosten heet, met als getuigen Joannes Ariens Vrijsen en Maria Cornelis. Een vierde kind wordt op 1 april 1670 gedoopt te Oisterwijk: Maria Joost Ariens, dochter van Maria Joosten, met als doopheffers Arien Ariens en Maria Nelis. Dochter Adriana Joost Ariens (moeder: Maria Cornelissen) wordt op 4 nov 1671 te Oisterwijk gedoopt, met als getuigen Peter Joannes Reynen en Maria [..] Peters. Nog een zoon Joannes Joost Ariens wordt op 21 juni 1675 gedoopt (moeder: Maria Cornelissen, met getuigen Ariaen Janssen et Joanna Emmen. Op 10 augustus 1689 wordt een Maria naergelaten weduwe Joost Ariens vande Pas genoemd, als eigenaresse van land te Udenhout in de Biesenmortels acker, zie RO 401,f.34r.

  Uit dit huwelijk:

  1. Martinus Joost Ariens van de Pas
   Gedoopt Oisterwijk (RK) op 12 nov 1661.
  2. Cornelis Joost Ariens van de Pas
   Gedoopt Oisterwijk (RK) op 20 aug 1663.
  3. Maria Joost Ariens van de Pas
   Gedoopt Oisterwijk (RK) op 3 okt 1665.
  4. Adriana Joosten Ariens van de Pas
   Gedoopt Oisterwijk (RK) op 4 nov 1671. Deling van haar ouders' erfenis te Venloon op 29 jan 1681, zie vermelding daarvan in RO 466, scan 12 de dato 28 nov 1716. Trouwt op 26 mei 1709 (NH) in Oisterwijk met Peter Peter Peter Symon Priems de jongste uit Berkel. Getuigen bij het rooms-katholieke huwelijk op 26 mei: Jacobus Kempen en Balthasar Verstijnen. Peter Priems is gedoopt te Oisterwijk op 9 dec 1670 als zoon van Peter Peter Simon Priems bij Adriana Goijart van der Schoor. Peter deelt voor de Oisterwijkse notaris Glaviman op 4 feb 1730 in een erfenis na de dood van Peter Embert van Doesburgh. Erven zijn onder meer Jan Anthonij van Ros; Hendrick Jans van Doesburgh; Peeter Peter Priems zelf als man en momboir van Adriana Jooste van de Pas; en Peeter [=Petronella] van Berkel, zie NO 5297,f.5. Peter Embert van Doesburg wordt in 1708 genoemd als inwoner en gegoede van Helvoirt, zie NO 60,f.20 de dato 5 oktober.

   Akte gedateerd 2 december 1715: Peeter Peeter Priems als in huywelijck hebbende Adriana dochter Joost Ariens van de Pas, zie RO 410,f.131v.

   Nog in 1768 handelt de Oisterwijkse notaris Anthonij Glavimans "kwesties" af rond de nalatenschap van Peter Peter Priems en Adriaantje Joost van de Pas desselves gewezen huisvrouw, zie NO 97,f.32 de dato 14 januari.

   Uit dit huwelijk:

   1. Adriaan Peter Priems
    Gedoopt Oisterwijk 11 juli 1711 (testibus Peter van Doesburg en Cornelia Hutten). Doopheffer Cornelia Hutten is een tante van vaderszijde: Cornelia Peeter Priems, getrouwd voor de predikant te Tilburg op 2 okt 1695 met Rochus Hendrick Hutten, die op Veldhoven woonde.

 
II   Jan Teunis Michiel Roose

Begraven Udenhout 24 mrt 1732. Vermeld in 1702 als inwoner van Udenhout.1 Op 12 april 1691 worden te Oisterwijk Jan Theunis Roosen en Jan Ariens van de Pas aangesteld als voogden over Peter, zoon van Thomas Jan Maes bij Josien Theunis. Op 3 november 1696 verkopen Jan Arien van de Pas, voor zichzelf en voor Jan Theunis Roosen, voogden over Peter zoon van Thomas Janse Maes, een huis met erf te Udenhout aan Jan Jansen van Aelst.2 Uit een andere akte blijkt dat Jan Ariens van de Pasch is getrouwd met Jenneke Jan Thomas Maes, zie RO 481,f.114-116 de dato 14 mrt 1711.

Getrouwd (uiterlijk 1694) met Petronilla Peeters Symen Priems alias Van Berkel, begraven te Udenhout 31 december 1732. Een huwelijksakte is nog niet gevonden. Wellicht is dit een tweede huwelijk: voor de predikant van Oisterwijk trouwen op 14 mei 1663 Jan Teunissen sone Teunis Cornelissen wonende in Kerkhoven en Lijsken Willems dochter Willem Aerts wonen[de] alhier, zie RO 867, f. 26v. In het trouwboek van de Nederduits Hervormde gemeente van Tilburg is eveneens op 14 mei 1663 een huwelijk vermeld (ondertrouw 28 april) van Jan Teunissen sone van Teunis Cornelissen jongeman van Oosterweyck met Lijsken Willems dochter van Willem Aerts meede jongedochter van Oosterweyck.

Op 8 december 1713 vermeld als Jan Anthonisz van Ros, als man ende momboir van Peterke....[dochter] wijlen Peter Peter Priems verweckt aen Adriaentjen Goijaarts van de Schoor, zie RO 409,f.176v.

Op 2 mei 1716 verkoopt Jan Anthonis van Ros als man van Piternel, dochter wijlen Peter Peter Priems, met anderen, ieder voor een zesde deel eigenaar, een stuk heiveld van 4 loopens in Udenhout, in de Brantse steegh, aan Anne Maria, onmondige docher van Cornelis Sijmon Priems bij Cornelia Rochus van Haren, zie RO 410,f.154-155.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonis Jansen van Roos
  Enkel bekend uit een notariŽle akte, waarin hij als zoon van Jan Anthony van Ros tekent met Antonis Jansen van Roos vor (sic) mijn vader (NO 5297, f.5 dd 4 feb 1730). In de akte wordt een erfenis verdeeld na de dood van Peter Embert van Doesburgh haren neve, waarbij met 'haren' de gezamenlijke erfgenamen worden aangeduid. Erven zijn onder meer Jan Anthonij van Ros als man van Peeter van Berkel en schoonzoon van Jenneke Janse van Iersel; Hendrick Jans van Doesburgh; Peeter Peter Priems man en momboir van Adriana Jooste van de Pas. Van Ros krijgt anderhalve loopen saet in de Biezenmortel.
  N.B.: voor schepenen van Helvoirt trouwt op 27 april 1698 Peter Embert Peters Doesburgh met Cornelia Hendrick Cornelissen, met [onleesbaar] Priems als getuige. "Peter Embertsz van Doesburgh" komt voor in het in 1704 opgestelde Kohier van de Verponding voor Udenhout; hij bezit en gebruikt grond in het Biezemortelkwartier (RO 106,f.124r).

  In 1749 en 1750 wordt Antonis Jan van Rosch genoemd als een van der vier Belastingzetters van Udenhout. In de zetterlijsten voor de jaren 1757 en 1758 heet hij Antonis van Roosch.
  Op 9 juli 1767 wordt een ongehuwde Antonij van Ros te Udenhout begraven.

 2. Jan Jan Teunis Michielssen
  Gedoopt Oisterwijk 1 dec 1694 (testes: Cornelis Arien Michielsen en Adriana Cornelis Buremans). Moeder heet Petronilla Peeters Sijmen Buremans. Ariaentje Peter Priems, omstreeks 1666 te Berkel geboren, trouwt voor de predikant te Tilburg op 10 okt 1694 met Cornelis Jan Buurmans.
 3. Peter Jan Teunis Michielsen Roosen
  Gedoopt Oisterwijk 6 aug 1696 (Peter Peter Priems en Adriana Peter Priems). Peter Peter Priems (de jonge) werd te Oisterwijk gedoopt 9 dec 1670 gedoopt als zoon van Peter Peter Simon Priems bij Adriaentje Cornelis Goijerts. Hij trouwt te Oisterwijk op 26 mei 1709 met Adriaentje Jooste van de Pas. Op 28 dec 1694 is Jan Taunus Machielssen in Oisterwijk doopgetuige voor Adriaan, zoon van Peter Peeters Priems bij Adriana Mattheus Berghmans. Dit echtpaar was te Loon op Zand 24 feb 1686 getrouwd.
 4. Maria Jan Teunis Michielsen
  Gedoopt Oisterwijk 18 jan 1699, kinderloos begraven Tilburg 30 juni 1730. Doopgetuigen: Rochus Hendrick Hutten en Petronilla Michielsen. Op 27-jarige leeftijd (aldus het trouwregister) getrouwd te Tilburg 31 dec 1725 met Adriaen Aert Smulders, gedoopt in Tilburg 30 nov 1680 en begraven aldaar 29 maart 1728, weduwnaar Maria Jan Claessen. Haar assisteert Anthonis Lommers, die welcke voor 't consent vande vader is instaende. Hertrouwd als inwoonster van Veldhoven te Tilburg 22 jan 1730 met de 36-jarige Peter Laureijs Wijtens, geboren te Loon en woonachtig te Udenhout. Voor schepenen van Tilburg worden op 5 jan 1730 Gerit Maes en Roggus Hutten tot voogd respectievelijk toeziener benoemd over een onmondig kind van Adriaen Aert Smolders daer moeder aff is Maria Jan Rosen. Uit haar eerste huwelijk:

  1. Maria Anna Adriaen Aert Smulders
   Gedoopt Tilburg 7 sep 1726. Moeder heet Maria Jan Thunis Roosen. Doopgetuige: Petronilla Peter Priems.
 5. Rochus Hendrick Hutten wonende op Velthoven (Tilburg) trouwt voor de predikant te Tilburg op 2 okt 1695 met Cornelia Peter Priems, geboren te Berkel in wonende in Tilburg (Hasselt). De bruid wordt geassisteerd door haar broer Peter Peter Priems.

 6. Justinus Jan Teunis Michiel Roose Volgt III
 7. Adriana Jan Teunis Roose
  Gedoopt Oisterwijk 1 nov 1704 (Martinus Joosten van de Paz). Getrouwd met Andries Cornelis van Gorp.

  Uit dit huwelijk:

  1. Petronella Andreas van Gorp
   Getrouwd Udenhout 1 mei 1768 met Michiel Aernout van de Ven, geboren te Cromvoirt. Hij verkoopt op 3 februari 1772 voor schepenen van Oisterwijk onroerende goederen te Udenhout, hem aangekomen uit de erfenis van Antonij en Adriaentje Jan van Rosch, waaronder een huis, schuur, schop en klein huisje (zie RO 472,f.176v-183).

   Uit dit huwelijk:

   1. Maria van de Ven
    Gedoopt Udenhout 13 nov 1768 (t: Joannes Judocus van Ros en Cornelia Johannes Arnoldus van Helvoirt).


III   Joost Janse van Ros

Gedoopt Oisterwijk 12 feb 1702 (peter en meter: Peter Maes en Adriana van de Paz), begraven Udenhout op 11 november 1768 (volgens verklaring in de Huwelijkse Bijlagen gemeente Hedel no. 12 van het jaar 1834 voor Jacobus van Ros en Antonia de Bok, aldaar getrouwd 31 december 1834). Getrouwd Oisterwijk 8 mei 1740 met Adriaentje Peter Heijmans, gedoopt Oisterwijk 16 sep 1709 en begraven te Udenhout 18 april 1770. Op 24 februari 1733 deelt Joost Jan Antony Roosen soo voor hem als mede voor Peeter Priems desselven oom, beyde woonende tot Udenhoudt, en voor Cathalijn Adriaen Berkelmans wed.e van Peeter Maes wonende te Vlijmen in een erfenis. (NO 5297, f.248). Op 24 oktober 1750 deelt Joost van Rosch te Udenhout in de erfenis van Peter Peter Priems de jonge en Adriaentie Jooste van de Pasch; hem valt een perceel akker- en weiland van 6 lopens in de Biezenmortel in Udenhout toe en een half lopens houtbas aldaar.3 Op 16 maart 1765 legt de 60-jarige Joost van Ros, timmermansbaas te Udenhout, een verklaring af voor schepenen van Loon op Zand over de grote armoede van Adriana Hendrik Princen, weduwe Martinus van Onsenoort, zie RA Loon op Zand, inv.nr.103. Op 3 oktober 1767 koopt Joost Janssen van Rosch de onbedeelde helft van een houtbos, te Udenhout in het Giersbergs broek, van 3,5 lopens voor 145 gulden van de erven Peter Hendrik van de Ven.4 De erfgenamen van Joost en Adriaentje delen op 5 februari 1771, waarbij Nicolaas van de Pas optreedt als voogd over de minderjarige Jan en Geertruij. Een huis in de Biezenmortel valt toe aan Willem van Irsel, goederen in Helvoirt aan Geertruij Joost van Rosch, landerijen in Udenhout, Helvoirt en Bokhoven aan Jan Joost van Rosch en Francis Robben.5

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Judocus Jan Roosen
  Gedoopt Udenhout 2 mei 1741 (Gerardus Petri Heijmans en Adriana Jan Roosen) en overleden te Berkel op 16 maart 1824. Getrouwd te Udenhout 29 mei 1763 met Francis Frans Robben, geboren te Berkel, gedoopt te Oisterwijk 5 nov 1734 als zoon van Francis Aart Robben bij Elisabeth Adriaans van de Sterre, en weduwnaar van Petronella Hendrick Jan Verhoeven. Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik Robben
   Gedoopt Udenhout 8 juli 1781, overleden Berkel-Enschot 2 okt 1837. Getrouwd met Maria Verhoeven. Hertrouwd Berkel-Enschot 11 feb 1819 met Maria Schapendonk, geboren Udenhout 11 okt 1797 als dochter van Adriaan Jan Schapendonck bij Willemijn Mathijs Poulussen. In 1819 nog landbouwer, bij de doodsaangifte van zijn moeder in 1824 genoemd als 44-jarige herbergier en inwoner van Berkel.
 2. Peter Judocus Jan Rosen
  Gedoopt Udenhout 23 okt 1743 (getuigen: Antonius Rosen en Maria Heijmans)
 3. Peter Judocus Jan Roosen
  Gedoopt Udenhout 24 nov 1744 (getuigen: Antonius Rosen en Maria Peter Heijmans). Begraven te Udenhout 16 december 1744: Peter kind van Joost Roose.
 4. Anna Maria Joost van Ros
  Gedoopt Udenhout 29 april 1746 (getuigen: Henricus Heijmans en Maria Anna Smolders), begraven als Annemie Joost van Ros te Udenhout op 18 sep 1789. Getrouwd te Oisterwijk op 16 april 1769 met Willem Adriaan van Iersel. Hun kinderen delen de ouderlijke erfenis in 1810 voor notaris Joan Andries van den Bosch.
 5. 6

 6. Jan Judocus van Ros Volgt IV
 7. Geertruy Joost van Ros
  Gedoopt Udenhout 24 april 1752 (getuigen: Henricus Heijmans en Maria Adriaan van Roij), overleden Helvoirt 2 aug 1825. Getrouwd Oisterwijk 2 aug 1772 met Martien Jan Bergmans, overleden te Helvoirt 14 okt 1813.


IV   Jan Joost van Ros

Gedoopt Udenhout 14 juli 1749 (getuigen: Joannes Prims en Maria Nicolaas van de Pas), overleden Bokhoven 19 november 1807. In 1799 blijkt Jan van Rosch grond te bezitten in de Berkhoek, ten westen van de Kreitemolenstraat, zie RO 597,f.77v-87v de dato 17 juni. In 1771 erft hij met Francis Robben van zijn ouders grond in Udenhout, Helvoirt en Bokhoven, zie noot 5. Het kadastrale register uit 1832 geeft Jacobus en Hendrien Ros, inwoners van Bokhoven, als eigenaren van 18 roeden grond met huis in Bokhoven, nabij de kerk. Jan Joost van Ros moet met zijn gezin tussen 1780 en 1782 naar Bokhoven zijn verhuisd ó op 16 juni 1789 blijkt hij daar te wonen (NO 91,f.287) Op 18 nov 1807 (zie memorie van successie) overlijdt te Bokhoven Jan van Ros.

Getrouwd Udenhout 11 feb 1776 met Petronilla Johannes van Broeckhoven. Hertrouwd met Dorothea Maria de Klijn. Ten derde male getrouwd met Catharina Meulensteen, die overlijdt te Bokhoven op 7 december 1829.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Judocus van Ros
  Gedoopt Udenhout 21 april 1777, overleden als Josephus van Ros te Ammerzoden op 6 nov 1856. Op 3 augustus 1807 koopt Joost van Rosch een derde in een perceel voormalige gemeentegrond ter grootte van 2 lopens 6 roeden in de Berkhoek te Udenhout. Het resterende tweederde deel (west) valt toe aan Peter Hendrik van Irsel, zie RO 440,f.36v-42. Getrouwd te Ammerzoden 20 juli 1808 met Agnes Maria Moors, gedoopt Ammerzoden 10 dec 1772 en overleden aldaar 15 dec 1849, dochter van Martinus Moors bij Anna Tresia van Loon en weduwe Arnoldus Timmermans.

  Op 1 mei 1818 geven Joost van Ros en Neeske Moors, echtelieden, wonende te Well ten behoeve van Maaijke den Treffer, ook uit Well, 650 gulden in obligatie met hypotheek (Streekarchief Bommelerwaard, Notaris Hendrik van Dieden te Ammerzoden, in.nr.76). Well is een gehucht ten westen van Ammerzoden; beiden liggen in Gelderland, aan de noordzijde van de Maas, net boven Bokhoven.

 2. Anna van Ros
  Gedoopt Udenhout 26 nov 1778. Op 29 jan 1780 wordt een zekere Anneke kind van Jan van Rosch begraven te Udenhout.
 3. Joannes Joannes Judocus van Ros
  Gedoopt Udenhout 15 juli 1780 (t.: Joannes Gerardus Nouwens en Joanna Maria Joannes van Broeckhoven), overleden op 66-jarige leeftijd in Waalwijk op 23 okt 1846. Timmerman in achtereenvolgens Tilburg (1812 vermeld), Baardwijk (1815) en Waalwijk. Getrouwd Tilburg 30 dec 1812 met Joanna Henrica van den Berg, gedoopt Tilburg 28 mei 1787, overleden Baardwijk 24 mei 1840, dochter van Antonis Berend van den Berg bij Elisabeth van Loosbroek.

  Uit dit huwelijk:

  1. Petronilla van Ros
   Geboren in Baardwijk op 28 okt 1815, overleden Waalwijk 15 dec 1884. Getrouwd Baardwijk 24 mei 1835 met Dirk Johannes Kelder, geboren IJsselstein 16 maart 1804, overleden Amsterdam 1 mei 1852, zoon van Adam Theodorusz Kelder bij Elisabeth Fransdr de Kock.
  2. Johanna Maria van Ros
   Geboren Elshout 2 april 1818. Getrouwd in Baardwijk 20 aug 1840 met Cornelis Proveniers, schoenmaker te Waalwijk, geboren 24 aug 1816 te Waalwijk, zoon van Nicolaus Proveniers bij Johanna Brok.
  3. Antonie van Ros
   Geboren te Baardwijk 8 april 1821, aldaar overleden 12 juli 1821.
  4. Joannes van Ros
   Geboren te Baardwijk 8 april 1821.
  5. Antonie van Ros
   Geboren te Baardwijk 1 sep 1823, aldaar overleden op 7 aug 1829.
  6. Josephus van Ros
   Geboren te Baardwijk 14 aug 1826, aldaar overleden 4 aug 1833.
 4. Johanna van Ros
  Gedoopt (RK) te Bokhoven op 17 juli 1783, overleden te Baardwijk c. 19 nov 1861 (originele akte nog niet gezien) op 79-jarige leeftijd, dochter van Joannes van Ros en Petronella van Broekhoven. Moeder vermeld in het doopregister heet Petronilla Joannis van Broeckhoven; getuigen: Joanna de vrouw van Peter Pullens in plaats van Cornelia van Rijswyck, en Peter Robben. Aantekening bij de doopakte: baptizata prolis parentes ambo nati, baptizati ac matrimonio juncti sunt in Den Udenhout unde a paucis annis huc venerunt, et domicilium fixerunt. Getrouwd te Baardwijk op 25 nov 1810 met Michael Jacobus van Eijk.
 5. Adriana van Ros
  Gedoopt te Bokhoven 4 juli 1786 als dochter van Joannes van Ros en Petronella Joannes van Broeckhoven; doopgetuigen: Joanna de vrouw van Peter Pullens in plaats van Adriana Franciscus Robben en Martinus Bergmans.
 6. Adriana Joannis van Ros
  Gedoopt (RK) te Bokhoven 6 oktober 1787. Getuigen: Joannes Franciscus Huijgens names Franciscus Robben en Gertrudis van Ros. Overleden Baardwijk c. 25 maart 1847 op 60-jarige leeftijd. Getrouwd te Baardwijk 1 mei 1814 op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Christiaan Maas, geboren te Baardwijk als zoon van Hendrik Maas en Hendrina de Wit.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petronilla Joannes van Ros
  Gedoopt (RK) te Bokhoven op 24 mei 1795. Getuigen: Judocus van Ros namens zichzelf en uit naam van Maria de Klijn. Getrouwd te Waalwijk op 26 mei 1824 met Willem Muskens, geboren te Baardwijk 6 okt 1792 als zoon van Hendrikus Muskens en Adriana de Zwart.
 2. Justina Joannes van Ros
  Gedoopt (RK) te Bokhoven op 8 november 1797. Getuigen: Martinus Franciscus Robben en Anna de Klijn, procuratrix Margarita Kras.

Uit het derde huwelijk:

 1. Dorothea Maria van Ros
  Gedoopt 23 december 1802 te Bokhoven (extract uit het doopregister is aan de Huwelijkse Bijlagen uit 1832 toegevoegd). Doopgetuigen: Joanna Teulings namens Franciscus Meulensteen en Hendrina van Heesewijk. Getrouwd Bokhoven 8 januari 1832 met de 38-jarige bouwman Peter Mulders, weduwnaar van Petronella van Cromvoort (die is overleden Bokhoven 25 januari 1831), gedoopt te Ammerzoden 5 mei 1793 als zoon van Petrus Mulders en Elizabeth Vesters.
 2. Jacobus van Ros
  Geboren te Bokhoven op 18 juni 1805, overleden Tricht (gemeente Buurmalsen in Gelderland) op 1 mei 1865. Getrouwd te Hedel op 31 december 1834 met Antonia de Bok, overleden te Hedel op 19 december 1891 Ďoud een en zeventig jarení, geboren te Hedel in 1811 als dochter van Hendrikus de Bok en Neeltje van Ravenstijn. De bijlage bij de trouwakte bevat een afschrift van een doopakte van Jacobus uit Bokhoven (18 juni 1805) en meldt dat hij is geboren op diezelfde dag. Zijn ouders zijn overleden en hij woont in Hedel. Volgens het bijgevoegde Certficaat van de Nationale Militie was Jacobus 167 cm lang, had hij blauwe ogen, een grote neus, ovaal gezicht en blond haar. De Bijlage bevat verder overlijdensverklaringen van de burgemeester van Udenhout, die meldt dat ‘Ariaantie vrouw van Joost van Ros’ is begraven aldaar op 18 april 1770 en Joost Jan van Ros op 11 november 1768. De burgemeester van Bokhoven op zijn beurt verklaart dat op 7 december 1829 aldaar is overleden Catharina Meulensteen, ‘laatst gehuwd met Hermanus Verkampen’, en op 19 november 1807 Joannes van Ros.

  Uit dit huwelijk:

  1. Catharina van Ros
   Geboren Bokhoven 27 juli 1837.
  2. Jan Hendrik van Ros
   Geboren Bokhoven op zaterdag 1 september 1838. Zijn vader is volgens de geboorteakte timmerman wonende te Bokhoven.
  3. Cornelia van Ros
   Geboren Bokhoven 3 oktober 1839. Haar vader is volgens de geboorteakte timmerman, het ouderlijk huis staat aan de ‘gemeene straat gequoteerd nummer zeven’.
  4. Hendricus van Ros
   Geboren Bokhoven 5 oktober 1840 Ďin de huizinge staande aan de gemene straat gequoteerd nummer achtí. Gestorven te Bokhoven op 9 april 1841, oud zeven maanden.
  5. Sophia van Ros
   Geboren Bokhoven op 4 oktober 1841, overleden op 78-jarige leeftijd op 11 maart 1920 te Hedel (Gelderland); overlijden wordt aangegeven door de 43-jarige schoonzoon Jacobus van Dalen. Getrouwd op 26-jarige leeftijd te Hedel op 7 aug 1868 met de 36-jarige machinist Martinus de Nooij uit Helmond, zoon van Hendrik Nooij bij Maria Anna Hermans.
  6. Josephus van Ros
   Geboren Hedel 13 mei 1847, gestoven op 85-jarige leeftijd Beek en Donk 10 okt 1932. Getrouwd met Alberdina Margaretha Verhees, geboren ís-Hertogenbosch 17 jan 1854.

   Uit dit huwelijk:

   1. Alberdina Margritha Jacoba van Ros
    Geboren Lierop 1 nov 1879. Getrouwd 15 jan 1906 te Beek en Donk met Henricus Wilhelmus van Alebeek, kleermaker, geboren te ís-Hertogenbosch 15 1869 als zoon van Antonius van Alebeek en Maria Josephina van Stratum.
   2. Antonetta Maria van Ros
    Geboren Helmond 19 feb 1883, gestorven 5 nov 1941 te Raamsdonk op 58-jarige leeftijd.
   3. Johanna Maria van Ros
    Geboren Beek en Donk 1 juni 1886.
   4. Johanna Catharina van Ros
    Geboren Beek en Donk 22 aug 1889. Getrouwd aldaar 25 aug 1919 met de 28-jarige Cornelis Adrianus Jozef Heesfels, geboren te Dussen 5 mrt 1891 als zoon van Wilhelmus Johannes Heesfels, hotelhouder, en Anna Maria van Iersel.
   5. Rumoldus Josephus van Ros
    Geboren Beek en Donk 1 juli 1891, gestorven Bakel en Milheeze 7 sep 1972, begraven te Helmond. Getrouwd Helmond 3 juni 1919 met Antonia de Wuffel, geboren 13 juli 1887, overleden 24 jan 1966, dochter van Franciscus Xaverius de Wuffel en Catharina van Bokhoven. Hertrouwd met Adriana Maria Louisa de Kimpe.
   6. HenriŽtta Maria van Ros
    Geboren Beek en Donk 26 jan 1895, gestorven aldaar op 13 juli 1934 op 39-jarige leeftijd.
   7. Nicolaas Ursmarus van Ros
    Geboren Beek en Donk 19 april 1900. Huisschilder. Getrouwd Beek en Donk 16 april 1929 met Josephina Adriana Johanna Swinkels, geboren Helmond als dochter van Adrianus Swinkels, fabriekarbeider, en Maria Cornelia van de Kerkhof.


Noten:


 1. Kohier van het Hoofdgeld van het Gemaal, Udenhout 1702: Joannes Antonis Michiel Roose (gezinshoofd) en Petronilla Peter Priems (h.vrouw).
 2. RO 468,f.171-172.
 3. RO 489,f.250-256v, 24 okt 1750. Peter Hendriks van de Ven, Joost van Rosch, Antonij van Ros, Adriaentie van Rosch, Adriaan van Eggelen als man van Jenneke van de Pas, Aart Bressers voor zijn moeder Erke van de Pas, weduwe Aart Bressers, Cornelis Jan Bouwens voor zijn moeder Adriaentie weduwe Jan Bouwens en voor Sijmon Lambert van der Gelt met zijn broers en zuster, Arnoldus van den Biggelaer als man van Cathalijn Peter Verhulst, en Peter Hendrik van de Ven voor Maria weduwe Adriaan de Cordt, en Arnout van de Ven; maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Peter Priems de jonge en Adriaentie Jooste van de Pasch. Dit echtpaar was te Oisterwijk op 26 mei 1709 getrouwd.

  TOELICHTING:

  1. De Brabantse Leeuw 22 (1973, afl.9-10), p.143: Aart de Bresser trouwt te Haaren (RK) 18 jan 1711 Arnolda Guillielmus van Diessen. Hun zoon Arnoud wordt te Haaren op 23 nov 1711 (RK) gedoopt en de moeder heet dan Ida (=Erke) Aarts van de Venne. Deze Aart Aart Bressers trouwt met Maria Remigius Cornelis Verbeeck, en hun zoon Arnoldus wordt te Haaren op 17 maart 1742 (RK) gedoopt, waarbij de doopgetuigen Cornelius Verbeeck en Arnolda van de Pas heeten, zie ook De Brabantse Leeuw 37 (1988) p.38. Aart Aart de Bresser (1742-1818) wordt borgemeester te Haaren in 1772 en 1791 en trouwt te Haaren op 2 mei (sch) 1773 met Henrica Hendrik van Abeelen (1744-1813).
  2. Jenneke Adriaen van de Pas uit Haaren trouwt voor de predikant van Drunen op 1 feb 1682 met Lambertus Janssen van der Gelt, die aldaar werd begraven 16 dec 1728. Voor beiden is dit het eerste huwelijk. Een zoon Simon Lamberts van der Gelt aldaar gedoopt 12 sep 1686 en begraven 26 juni 1759.
  3. Adriaentje dochter Peter van de Pasch uit Helvoirt trouwt voor schepenen aldaar op 22 jan 1713 met Jan soone Laurens Bouwens, ook uit Helvoirt.
  4. Peternel van de Pas is bij Hendrik van de Ven moeder van Gerit, Anthonie, Peter, Jan, en Maria (trouwt met Adriaen de Cort) van de Ven, zie NO 72,f.248 de dato 24 feb 1733.
  5. Jenneke Hermaans van de Pas trouwt met Adriaen van Eggelen en beiden wonen in Haaren, zie NO 72,f.248 de dato 24 feb 1733.

 4. RO 472,f.129v-131.
 5. RO 493.
 6. NO 7987, 31 december 1810.

FRAGMENTEN


Onderstaande families (meest uit Udenhout) stammen vermoedelijk af van Michiel Roos (I), maar zolang hiervoor geen concreet bewijs is gevonden kunnen deze niet aan de hoofdlijn worden toegevoegd.


 

FRAGMENT 1
I   (Andries Teunis Michiels)

Uit een nog onbekend huwelijk:

 1. Antonis Driessen Volgt II
 2. Maria Teunis Driessen
  Op 16 april 1679 maakt 'Maria dochter Andries Theunissen, sieck te bed liggende', voor schepenen van Oisterwijk haar testament; ze laat al haar goederen na aan 'de twee kinderen Anthonis Andries Anthonissen verweckt uyt Mayken Willem Martens'. Tot executeur en momber over de twee kinderen stelt Maria aan: Jan Vrij[buoocle??]; zijn naam is later toegevoegd en die van Anthonis Andries Anthonissen, Peeter Bastiaen van der Staedt en Peeter Willem Martens zijn doorgehaald.
  Bron: RO 373, II, f.63g-63h.
 3. Op 7 mei 1679 beŽdigen de schepenen van Oisterwijk Peter Bastiaen van de Staeck en Peter Willem Martens als voogden over de twee onmondige kinderen van Theun Dries Theunis en Maijke Willem Martens, zie RO 99, beŽdiging voogden 1651-1688.


II   Antonis Driessen

Geboren c. 1638. Getrouwd Oisterwijk (RK) op 5 augustus 1668 als Antonius Driessen met Maria Willems (getuigen: Peter Aert Marcellissen en Maria Andries Teunissen).

Op 22 feb 1715 verkoopt Maijken Willem Martens de Cort, weduwe Anthonis Andriess akkerland en heide in Udenhout, met Aert Lambert van Hees als man van Heijltje Willem Martens de Cort, hun aangekomen door erfenis van Peter Willem de Cort, zie RO 415,f.81r-81v. Ze is een dochter van Willem Marten de Cort bij Helena dochter Adriaen Claes Scheijven, zie RO 368,II,f.11v-12v de dato 9 mrt 1674.

Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Teunis Driessen (Gertrudis Anthonis Andries Michiels)
  Geboren te Udenhout, gedoopt Oisterwijk 28 nov 1669. Doopgetuigen: Bastiaen Peters en Helena Peters. Aldaar getrouwd (RK) op 15 okt 1690 met Peter Janssen van Aelst, geboren en wonende te Udenhout. De bruid heet volgens het NH-trouwboek 24 jaar oud te zijn, de bruidegom 25 jaar. Hij hertrouwt op 11 sep 1712 te Oisterwijk met Heyltje (=Helena) Jan Jonckers.

  Op 16 oktober 1742 maken Peeter Janse van Aelst en Helena Jan Jonkers echtelieden wonende in Udenhout op het Winkel voor de Oisterwijkse notaris Anthony Glaviman senior hun testament op. Erfgenamen zijn hun dochter Geetrui van Aelst, huisvrouw van Arien Jan Berkelmans, en Peters voorkinderen bij Geertruijd Anthonij Driesz, zie NO 74,f.239. Op 12 augustus 1743 wordt nog een inventaris opgemaakt van de boedel van Helena Jan Jonckers, weduwe Peeter Jans van Aelst, zie NO 74,293. Op 14 augustus 1743 volgt een boedeldeling waarbij de kinderen van Helena en Peter van Aelst worden genoemd: Jan van Aelst, Maria van Aelst (getrouwd met Aert Wolfs) en Willemijn van Aelst (getrouwd met Steven de Roij). Ook wordt de man van Geertruij van Aelst genoemd: Arien Jan Berkelmans. Helena verhuurt per deze datum de stede van haar man te Udenhout op het Winckel met vier lopens land voor zes jaar aan Willem Deckers, zie NO 74,f.309. Het Kohier van het Hoofdgeld in plaats van het Gemaal uit 1702 vermeld nog enkele kinderen van Petrus Jan van Aelst en Gertrudis Antonis Andries Michiels.

  Uit dit huwelijk:

  1. Joannes Jansen van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 18 maart 1691. Getuigen: Peter Willem de Cort en Theodora Janssen van Aelst. Moeder heet Gertrudis Teunis Driessen.
  2. Helena Peter Jan van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 5 juni 1692. Moeder heet Gertrudis Teunis Driesen Michielsen. Getuigen: Arnoldus van Hees en Cornelia Peeter Joosten.
  3. Antonius Peter Jansen van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 10 jan 1694 (tweeling). Moeder heet Gertrudis Teunis.
  4. Adrianus Peter Jansen van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 10 jan 1694 (tweeling). Moeder heet Gertrudis Teunis.
  5. Antonia Peter Jansen van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 30 dec 1696 (tweeling). Moeder heet Gertrudis Teunis Driessen.
  6. Cornelis Peter Jansen van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 30 dec 1696 (tweeling). Moeder heet Gertrudis Teunis Driessen.
  7. Wilhelma Peter van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 6 aug 1697. Getuigen: Adrianus Janssen van Aelst en Maria Teunissen.
  8. Nicolaus Peter Jansse van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 24 nov 1702. Moeder heet Gertrudis Teunis Driessen, de getuigen zijn Arnoldus Lambers van Hees en Maria Teunis Driessen.
  9. Maria Peter van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 19 mei 1703. Getuigen: Peter Lamberts en Maria Driessen.
  10. Joannes Peter Janssen van Aelst
   Gedoopt Oisterwijk (RK) 17 mei 1705. Getuigen: Jan Dries [Schenc?] en Margarita Janssen van Aelst.
 2. Willem Anthonius Driessen
  Gedoopt Oisterwijk 22 aug 1673 (t: Hendrik Emmen en Maijken Teunis Huyberts)
 3. Andreas Antonius Driessen
  Gedoopt Oisterwijk 14 maart 1675 (t: Peter Willem Martens en Maria Dries Thunis)
 4. Wilhelma Anthonius Driessen
  Gedoopt Oisterwijk 23 april 1677 (t: Peter Bastiaens en Joanna Adriaensen)

 

FRAGMENT 2
I   Anthonis Michiels

Getrouwd te Oisterwijk (RK) op 21 januari 1636 met Elisabeth Jansse. Getuigen: Arnoldus Henricus en Cornelis Michiels.

Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Anthonis Michiels
  Gedoopt Oisterwijk 28 oktober 1636 (t: Arnoldus Henricus Volst en Maria Peters).

 

FRAGMENT 3
I   Anthonis Cornelissen

Uit een nog onbekend huwelijk:

 1. Jan Teunissen sone Teunis Cornelissen
  Uit Kerkhoven. Getrouwd te Oisterwijk (NH) op 14 mei 1663 met Lijsken dochter Willem Aerts uit Oisterwijk. Getuigen: Michiel van de Gevel en Gerardus Lievens. Het RK-trouwboek vermeldt op 15 mei het huwelijk tussen Joannes Antonij Cornelissen en Elizabetha Willems, met getuigen Michael(a?) van den Gevel en Gerardus Lievens.

  In het trouwboek van de Nederduits Hervormde gemeente van Tilburg is eveneens op 14 mei 1663 een huwelijk vermeld (ondertrouw 28 april) van Jan Teunissen sone van Teunis Cornelissen jongeman van Oosterweyck met Lijsken Willems dochter van Willem Aerts meede jongedochter van Oosterweyck.

  Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Jan Thuenissen
   Gedoopt Oisterwijk 22 mei 1664 (T: Willem Thijsen en Maria Peters).