Van de Lath

I   Jan Janssen de Lathouwer (Lath)

Getrouwd met Jenneken Reynkens, dochter van Jan Denis Pauwels Reynkens bij Margriet dochter van Jan Jacobs van Buedel. Haar vader had in 1597 een afgebrande hofstad met 5 lopens land in Heukelom omtrent De Gansepoel gekocht van Aert Henrick van Oirt, zie RO 293,f.3v. In 1624 draagt deze Jan Reynkens de tocht in een boerderij met 13 lopens land in Hoog-Heukelom over aan zijn kinderen Jan, Huybert, Adriana (getrouwd met Adriaen Leonaerts Henricx de Ruyter) en andere kinderen, zie sH.R.1535,f.272v dd 22-mrt-1624.

Op 7 nov 1640 valt Jan Janssen de Lathouwer bij de deling van de erfenis van zijn schoonouders toe: een huis, het middelste gedeelte in een stuk land De Huysacker, en de helft in een stuk weiveld genaamd de Hooge Marssen, alle gelegen in Heukelom bij Oisterwijk.
Bron: RO 334, folio 75 de dato 7 nov 1640.

Op 28 dec 1667 verkopen Denis, Frans en Sijken, kinderen van Jan Jans Lath daar moeder af was Jenneken Jan Denis; Willem Peter Symons man van Maria dochter Jan Jans; Cathelijn dochter Bastiaen Peeters weduwe Jan zoon Jan Jans Lath die tegenwoordig swanger is gaende; Denis voorschreven momboir van de drie onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jans Lath daar moeder af was Mayken van Geel; voor 239 gulden een stuk akkerland in Hoog-Heukelom bij Oisterwijk aan Francis Strijbos. Het perceel strekt van de kinderen Cornelis Janse Lath aan de ene zijde tot de erfenis Jan Denis alias Coxperaet (?) aan de andere zijde; en van het erf van Jan Adriaen Jacobs van Rijswijk tot aan de gemene straat.
Bron: RO 363,II, folio 73 de dato 28 dec 1667.

Uit dit huwelijk:

 1. Denis Jan Jans van de Lath  volgt II
 2. Frans Jan Jans van de Lath
 3. Jan Jan Jans van de Lath
  Overleden voor 28 dec 1667. Getrouwd met Cathelijn dochter Bastiaen Peeters
 4. Cornelis Jan Jans van de Lath
  Overleden voor 28 dec 1667. Getrouwd met Mayken van Geel, ook wel Mayken Rombouts genaamd. Zij hertrouwt met Jan Christaan Deckers.
 5. Sijken Jan Jans van de Lath
 6. Maria Jan Jans van de Lath
  Getrouwd met Willem Peter Symons.

 

II   Denis Janse van de Lath

Tot nog toe zijn de volgende vermeldingen in het Oisterwijkse schepenprotocol gevonden:

 1. Op 29 dec 1679 machtigt de momber over de drie onmondige kinderen van Cornelis Jan Lath bij Mayken Rombouts om aan Jan Arien Jacobs van Rijswijk over te dragen: een stuk erf, zo wei als land, te Heukelom.
  Bron: RO 364,I,f.92v.
 2. Op 30 dec 1670 draagt Jan Christiaan Deckers man van Mayken Rombauts weduwe Cornelis Jans Lath de tocht in een stuk erf, zo land als wei, van 2 lopens in de parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Hoog-Heukelom, over aan Denis Jans Lath ten behoeve van drie onmondige kinderen Cornelis Jan Lath.
  Bron: RO 364,II,f.65.
 3. Op 31 jan 1675 verkopen Paulus Hendrick Willem Joosten, Nicolaas Peeters man van Jenneken dochter Hendrik Willem Joosten, Denis Janse van de Lath man van Cathalijn dochter Hendrick Willem Joosten, Jacop Willem Hendricx en de momber van de twee onmondige kinderen Willem Hendrick Joosten, Lijsken Hendrick Willems; een stuk akkerland te Laag-Heukelom aen de Baen aan Wouter Peter Wagemakers.
  Bron: RO 369,II,f.4.
 4. Op 20 april 1679 compareert Dionis Janss van de Lath:
  Comparerende voor schepenen der Vrijheyt Oijsterwijck ondergenoempt Denis Janssen de Lath de welcke verclaerde dat Pauwel Henricx heeft naergelaeten een vijfde part in twee loopens saet lants t'welck beswaert is, met [..] gulden jaers aenden armen van Oijsterwijck ende 2 guldens tien stuijvers ...soo ist dat [..] heeren schepenen verclaerden de voorschreven goederen met taxatie te wesen. Testis schout et Van wegen den 20 april 1679.
  Bron: RO 373,II,f.21.
  Op 22 okt 1681 belooft Denis Jans van der Lath als schuldenaar principaal 50 gulden terug te betalen aan Lijsbeth, weduwe van Peter Embert. Op 30 mei 1687 verklaart Maria, dochter van Lijsbeth en Peter Embert, dat de schuld voldaan is. Bron: RO 375,f.51r.
 5. In het Verpondingkohier van Heukelom, aangelegd vanaf 1721, genoemd vanwege de volgende goederen:

  [1] een huysken en 1½ L in de erffenis daeraen geleegen en daartoe behorende soo land, weij als dries daartoe behorende slegt sijnde aan malcanderen gelegen groot ontrent 10 L.
  Gekomen van de weduwe Adriaen Gojaerds, per 7 april 1741 aan de kinderen van Peter van Baast voor de ene helft en Denis Jansse Lath voor de andere helft. Daarna Jan Claes Elings.
  [2] een huys en erve groot 1 L 30 R.
  Gekomen van Jan Frederix, per 7 april 1741 aan de kinderen van Peter van Baast voor de ene helft en Denis Jansse Lath voor de andere helft. Daarna Jan Claes Elings.Bron: Inv.nr.307,f.11.

Getrouwd met Katelijn Hendrik Willem Joosten. Hij heeft twee dochters:

 1. Jenneke Denis van der Lait
  Getrouwd als inwoonster van Oisterwijk aldaar op 13 mei 1696 met Jan Adriaan Mulders uit Heukelom, weduwnaar Agnes van Es. Uit dit huwelijk:

  1. Adriaan Jan Mulders
   Gedoopt Oisterwijk 28 feb 1697 (Denis van der Lait en Maria Denis van den Boer), begraven Moergestel 8 aug 1767. Borgbrief voor Moergestel 1730. Aldaar getrouwd 3 feb 1726 met Margriet Denis van Vessem. Schepen van Moergestel 1742-43, 1750-57 en 1763-1767. Borgemeester van de Heijzen en De Heuvel 1739.
  2. Willem Jan Mulders
   Geboren te Enschot, begraven Moergestel 1 mei 1748. Borgemeester aldaar van de Heijzen en De Heuvel in 1726 en 1742.
  3. Agnes Jan Mulders
   Geboren te Enschot, kinderloos begraven te Moergestel 20 feb 1767. Getrouwd aldaar op 4 feb 1725 met Adriaan Willem de Louw.
  4. Maria Jan Mulders
   Begraven te Moergestel 8 april 1740. Getrouwd Oisterwijk op 28 mei 1730 met Jan Peter van Baest uit Berkel, gestorven te Oisterwijk 9 juli 1749. Borgbrief afgegeven voor vertrek van Heukelom naar Moergestel 2 april 1732. Hij hertrouwt op 6 mei 1741 te Moergestel met Joanna Jan van Ginhoven.
 2. Maria Denis van der Lat
  Getrouwd als inwoonster van Berkel te Oisterwijk 28 jan 1691 met Peter Wouters van Baest uit Berkel. Uit dit huwelijk:

  1. Jan van Baest
   Gedoopt Oisterwijk 28 sep 1696 (Cornelis Wouters van Baest en Joanna Janssen van der Laet)
  2. Joanna van Baest
   Gedoopt Oisterwijk 29 aug 1697 (Denis van der Lat en Maria Goyers Cornelis)
  3. Simon Peters van Baest
   Gedoopt Oisterwijk 29 okt 1700 (Denis Janssen van der Lat en Cornelia Adriaen van Besouwen)
  4. Peter van Baest
   Gedoopt Oisterwijk 5 aug 1702 (Jan Arien Mulders en Alegondis Jans van Strydhoven). De meter, Aldegonda Wouter van Baest, was in 1696 getrouwd met Jan Peter van Strijdhoven. Ze hertrouwt in 1704 met Cornelis Wouter Bogers.
  5. Elisabeth van Baest
   Gedoopt Oisterwijk 22 okt 1704 (Laurens of Lambertus Wouter van Baest en Maria Peeters Emmert van Strydhoven)
  6. Catharina van Baest
   Gedoopt Oisterwijk 10 jan 1707 (Adriaan van Besauwen en Johanna Janssen Mulders)