1. Henrick Back van Rijthoven
 2. Kort na 1430 gestorven. Zoon van Ghiselbert van Loon. Gegoed te Loon op Zand, Udenhout, Tilburg en 's-Hertogenbosch. Getrouwd met Aleyt Erit Wynricx van Loon, dochter van Erit Wynrick Eryts bij Geertruyt Beys Coelborne. Wapen: coupé - au 1, de gueules, au lion léopardé d'or; au 2, d'argent plain. Dit wapen was hetzelfde als dat van de Tilburgse familie Bac, leenheren van het goed Eyntoven aldaar en voorouders van de heren van Asten. Er was ongetwijfeld sprake van bloedverwantschap. Waarschijnlijk was de moeder van Henrick een dochter van Arnt Berthout Bac van Tilborch, heer van Eyntoven medio de 14e eeuw. Zie: Th. A. Boeree, De kroniek van het geslacht Backx (Wageningen 1943), en H.J.A. van Son, 'De oorsprong van het Brabantsche geslacht Bac,' in: De Nederlandsche Leeuw 55 (1937).

  Uit dit huwelijk (onvolledig):

  1. Ghijselbrecht Back
   Figuur 1 Plattegrond van de Sint Jan kathedraal in 's-Hertogenbosch met aan de zuidzijde het Bacxkoor.

   Omstreeks 1375 te Loon op Zand geboren, overleden te 's-Hertogenbosch op 24 juli 1458, aldaar begraven in de Sint Salvatorskapel. Priester, tot 1427 onderzegelaar van Arnt Buck, zegelbewaarder van de bisschop van Luik. Sinds 1402 kanunnik van de Sint Jan in 's-Hertogenbosch, waar hij na 1427 in de Peperstraat woonde. Als executeur-testamentair van Arnt Buck zette hij een familiestichting op rond het zogeheten Bacx-koorke in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch. Kapelaans of rectoren van dit benefietkoor werden aangewezen uit de afstammelingen van zijn zuster Aleyt. De stichting werd per pauselijke bul op 9 oktober 1485 goedgekeurd en bestaat nu nog. Een der prominenste kapelaans was de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), die in 1773 de vacante kapelanie kreeg toegewezen, in 1803 gevolgd door het patroonschap. Zie: L. Adriaenssen, 'De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch,' in: De Brabantse Leeuw 34 (1985) 116-166.

  2. Aleyt Back volgt II 3. Aleyt Henrick Back van Rijthoven
 4. Getrouwd met Lauwreyns Henrick Toyt Vanny, die te Udenhout woont en een zoon is van Henrick Toyts zoon Peter Vannyn. Hij is overleden vóór 1439, als Aleyt blijkt te zijn hertrouwd met Wouter van Buedel. Haar kinderen nemen de toenaam Back aan. In 1435 wordt Laureyns Henric Toyt Vannijszoen genoemd als meester en provisor van de Sint Willibrorduskapel in Berkel (RO 149,f.18).

  Het zegel van Henric Laureijns Vannijssoen, schepen van Oisterwijk, 10 mei 1431. Bron: RANB 239,inv.nr.181.

  Uit het eerste huwelijk (onvolledig):

  1. Henrick Laureyns Toyt Vannys
   Schepen van Oisterwijk in 1429 en 1431 (RO 727,Cart.fol.188, 18 mei 1429; Cart.fol.217, 11 april 1431). In 1434 huurt hij met drie anderen de twee watermolens Ter Borch in Oisterwijk van Godscalck Roesmont voor vier jaar (sH.R.1204,f.48v-18 feb). Vader van:

   1. Willem Back
    Overleden 5 sep 1473. Student in Leuven, ingetreden bij de Norbertijnen van Tongerlo. Zijn oom Peter Back laat hem een zilveren schaal en 2 rijnsguldens na.
  2. Jan Laureyns Henrick Toyt volgt III

  3. Peter Vannij alias Back Te Udenhout geboren, tussen 12 sep en 6 okt 1459 overleden. In 1426 ingeschreven aan de universiteit van Keulen, waar hij meester werd in de vrije kunsten en daarna decretorum doctor, doctor in het kanonieke recht. Bleef te Keulen wonen waar hij procureur werd aan het hof van de bisschop en vermoedelijk ook doceerde. Kanunnik van de Sint Jan te Luik. Hij kocht op 16 aug 1450 een claustraal huis in die stad. In zijn testament liet hij ondermeer 2 rijnsguldens na aan de kerkfabriek van Oisterwijk en een zilveren schaal met 5 rijnsguldens aan de Sint Willibrorduskapel in Berkel.

  4. Mertijn Back alias Vannijs Overleden op 29 mei 1480. In 1433 ingeschreven aan de universiteit van Keulen, waar hij op 2 dec 1434 zijn determinaatsexamen deed en op 8 mei 1436 promoveerde tot magister in artibus. Tussen 1460 en 1479 procureur en advocaat aan het hof van de bisschop van Keulen.

  5. Laureyns Laureyns Henrick Toyt Vannys alias Back volgt III-a

  6. Geertruyd Laureyns Henrick Toyt Vannys alias Back
   Getrouwd met Aernt Aernts van Laerhoven. Hij was sinds 1433 poorter van 's-Hertogenbosch. Hun kinderen delen in 1471 de ouderlijke nalatenschap, waaronder een hoeve te Gever onder Haaren, zie BL 39 (1990) p.161.

   Uit dit huwelijk:

   1. Aert Aertss van Laerhoven
    Koster van Oisterwijk tot 1446. Hij erft in 1471 de ouderlijke hoeve in de Gever onder Haaren; verder gegoed te Udenhout en Oisterwijk. Getrouwd met Geertruyt, dochter van Willem Rutgers van Audenhoven bij Margriet Ervaert Ervaerts van den Vluege.


 5. Jan Laureyns Henrick Toyt Vanny alias Back
 6. Alias Scoemekers. Hij woont te Udenhout. Omstreeks 1440 getrouwd met Margriet Bruystens van Andel, dochter van Bruysten van Andel zoon Hessel Snabbe des ouden bij Elisabeth. Zij hertrouwt vóór 1454 met Jan die Bye, zoon van Wouter Bertout Groet Wouters.

  Uit haar eerste huwelijk (onvolledig):

  1. Henrick Jan Lauwreyns Toyt Vannys
  2. Aleyt Jan Laureyns Vannys alias Back volgt IV 7. Aleyt Jan Laureyns Vannys alias Back
 8. Getrouwd met Claus Janszn. van Vucht, die te Udenhout woonde en vóór 1473 overleed (RO 179,f.29). Zijn vader Jan Henrickss van Vucht had de Udenhoutse hoeve van de familie Vannys Back gepacht (De Brabantse Leeuw 38 (1989) p.58). Zelf pacht Claus met anderen in 1436 de tiend van de Zeshoeven en in 1450 de Nieuwe Tiend, beide in Udenhout. Op 18 december 1449 beloven Claess Janss van Vucht, Danyel Pyers en Berthout Wouter Berthouts aan Jan Meeus Stevens van der Amervoert gedurende zes jaar vanaf Sint Maarten over een jaar, jaarlijks te betalen 46 peters, half op Sint Andries en half op Pasen. Blijkbaar huurden ze een van de vier Strijdhoeven, zie De Kleine Meijerij 10 (1956) p.45 en sH.R.1220,f.272. Claes verkoopt in 1470 met Jan Jan Lauwreins 14 lopens land in Berkel aan hun zwager Willem Goyaert Neckers (RO 176,f.36). In hetzelfde jaar erft hij van zijn schoonmoeder Margriet de helft in een huis in Berkel met ongeveer acht bunder land en Berkel en Udenhout (RO 176,f.35).

  Op 9 sep 1478 geven de predikheren van 's-Hertogenbosch in erfpacht aan Aleit, weduwe van Claes van Vucht, een huis, erf, hof en aangelag in Udenhout, tussen Marten Daniels en het gasthuis in 's-Hertogenbosch, strekkende van de straat tot het land van Tongerlo [=de Zeshoeven], met drie akkers en een weiland en nog een heiveld aan de Houtsche straat onder Tilburg; het geheel tegen een erfpacht van 2 mud rogge op lichtmis. De pacht is te lossen met 36 peters per mud (sH.R.1247,f.196). Een dag later verkoopt Aleit een pacht van een mud rog daaruit aan Goijart Claes van Vucht (sH.R.1247,f.196).
  Op 5 jan 1485 pacht Aleit, weduwe Claes van Vucht, een huis, erf, hof en aangelag in Udenhout ter plaatse genoemd Berkel van Goijart Aert Stevens tegen een mud rogge op lichtmis. De pacht kan gelost worden binnen zes jaar met 38 peters. Diezelfde dag geeft Aleit dat huis etc in erfpacht aan Henrick Jan Laureijs Toijt Vannijs tegen 2 1/2 lopen rog op lichtmis te leveren in Udenhout (sH.R.1254,f.23).

  Uit dit huwelijk (vermeld in RO 222,f.36r-1):

  1. Jan Claeszn. van Vucht Volgt V

  2. Vranck

  3. Claes Claes van Vucht
   Getrouwd met Oeyken, dochter Willem Goeyaerts (RO 230,f.9r-1 de dato 31 jan 1526). Op 31 jan 1531 beloven Jenneken dochter wijlen Claes van Vucht en Oeyken Willem Goeyaerts, weduwe Claes zoon wijlen Claes van Vucht schuldig te zijn aan Elyzabeth hender zuster 5 mud rogge jaarlijkse erfpacht uit een huis en hoeve grond van 12 loopens in Udenhout, optie Gruenstraet (RO 230, f.9r-1)

  4. Jenneken Claes van Vucht
   Vermeld in 1526 (RO 230,f.9r-1 de dato 31 jan 1526). Getrouwd met Jacop Poeynenborchs, zie RO 222,f.36r-1 de dato 13 dec 1518. Hij was een zoon van Peter Peter Wouter Peter Poynenborchs, inwoner van Haaren, en Margriet Jacob van den Akeren. Hun kinderen delen in 1518 onder meer een huis met 12 lopens in Haaren, en de helft in een stuk beemd van in totaal 4 lopens geheyten Dashout (d'Asschot in Udenhout), waarvan de andere helft toebehoort aan Oeden weduwe van Claes van Vucht; 3 lopens in Berkel; een huis met 5,5 lopens in de Groenstraat, Udenhout; de helft in een heiveld (andere helft behoort aan Oeden) in de parochie Venloon; de helft in een heiveld in Tilburg, waarvan de andere helft aan Oeden en haar kinderen behoort.

   Uit dit huwelijk:

   1. Ariaen Jacop Poeynenborchs
    Erft in 1518 met zijn zuster Yeven onder meer een huis in Haaren en 2 lopens beemd in d'Aschot, in Udenhout (zie boven). Getrouwd met Heilwich Aert Peter Goedschalcx, dochter van Cornelis Goyaert Goedschalcx bij Margriet Arnd Gerits.
   2. Adam Jacop Poeynenborchs
    Getrouwd met Godstouwen, dochter van Hendrik Lamberts van Gorcum.
   3. Peter Jacop Poeynenborchs
    Overleden tussen 14 feb 1571 en 5 feb 1574. Schoenmaker, gegoed te Tilburg en Udenhout in het Willichbroeck. In 1556 verkoopt hij een hoeve in Udenhout. Getrouwd met Marie dochter Embert Ghijsbert van Gorcum bij Geertruid Wijt Gerit Willems. Hertrouwd met Geertruyd Gerrit Elyens sMeyers.

    Uit het eerste huwelijk:

    1. Peter Peynenborch
    2. Jacob Peynenborch

    Uit het tweede huwelijk:

    1. Gerrit Peynenborch
    2. Jan Peynenborch
     Verkoopt in 1592 een erfpacht, op 17 jan 1525 door zijn grootvader gekocht.
   4. Yeve Jacop Poeynenborchs
    Getrouwd met Peter Cornelis Petersz.

  5. Elyzabet Claes van Vucht
   Vermeld in 1526: ze draagt een half mud rogge jaarlijkse erfpacht op aan mr Jan Lombaerts ten behoeven van de fabrycke der kercke van Oisterwijk op Lichtmis na haar dood, waarvoor de kerkmeesters zullen ten eeuwige dage schuldig zijn alle zondagen te bidden opten stoel voor haar en haar ouders ziele salicheyt zoemen dat inder kercken van Oesterwijck gewoenlijcken is te doen (RO 230,f.9r-1 de dato 31 jan 1526)

  6. Goeyart Claesz. van Vucht Belooft in 1491 een pacht van 4 lopen rog aan zijn neef Gijsbert en draagt een pacht van 12 lopen rog uit een huis in den Cudel in Udenhout over aan Gijsbert en aan Henrick Peter Vanny, man van Heylwich Jan van Vucht (RO 196,f.12). Hij laat een huis met 7 loopens grond na in Udenhout in de Groenstraat (RO 226,9r-1)

   Uit een onbekend huwelijk:

   1. Geertruyt Goyarts van Vucht
    Overleden voor 8 jan 1522 (RO 226,f.9r-1 dd 8 jan). Getrouwd met Jan z.v. Peter Berthout of Berthens

    Uit dit huwelijk (RO 214,f.19 anno 1510):

    1. Ghijsbert Jan Berthens
    2. Jan Jan Berthens
    3. Cornelis Jan Berthens
    4. Henrick Jan Berthens
    5. Katelijn Jan Berthens
    6. Hillegont Jan Berthens
    7. Elisabeth Jan Berthens
     Getrouwd met Robbrecht Lambrechts Leynen (overleden voor 1569), zoon van Lambrecht Lambrechts Leinen bij Heilwich Robrecht Brocken. In 1530 belooft Robbrecht aan Ghijsbrecht Jansz van Vucht een pacht van 20 loopens rog uit een huis aan de Groenstraat in Udenhout met ongeveer 9 bunder land (RO 235a dd 18 juni). In 1551 koopt hij een cijns van 3 gulden uit eenzesde van die hoeve ten Plas in Udenhout van Arnt Adriaen Smeyerszoon (RO 255,f.52). Hun nakomelingen noemen zich Van de Plas.

   2. Peter Goeyaerts van Vucht
    Genoemd met broer Ariaen en zusters Geertruyden en Claesse in 1522 (RO 226,f.9r-1 dd 8 jan). In 1519 heet hij getrouwd te zijn met Weyndelen, dochter van Amelis Aert Melis, zie RO 223,f.23r-1 de dato 5 april.

    Uit een onbekend huwelijk:

    1. Aerde Peter Goeyarts van Vucht
     Getrouwd met Marien, dochter van Jan Gielis en Yken Jan Airts, zoals blijkt op 18 maart 1524 als zijn schoonmoeder het vruchtgebruik in eenachtste van een stuk beemd opt Goemelair te Udenhout overdraagt aan haar kinderen (RO 228, f. 24r)
   3. Ariaen Goeyaerts van Vucht
    In 1524 wordt een Ariaaen dochter wylen Ariaen Goeyaerts van Vucht genoemd, van wie de moeder Kathelijn dochter wylen Peter Faess heet te zijn, eerste vrouw van Ariaen (RO 228, f. 21v, 14 mrt). In 1519 belooft Ariaen zoon wijlen Goeyaerts van Wcht aan Herman zoon wijlen Wouter Loers een half mud rogge op Lichtmis uit een stuk land van 8 lopens in de Seshoeven en een wei van 4 lopens in Udenhout; de akte vermeldt zijn vrouw als Peteren, dochter wijlen Wouter Loirs, bij wie hij een zoon Wouter heeft (RO 223,f.9v-4 de dato 21 feb 1519).

    Uit het tweede huwelijk:

    1. Wouter Ariaen Goeyaerts van Wcht
     Vermeld in 1519, zie RO 223,f.9v-3 de dato 21 februari. In 1561 vermeld als man van Lucia dochter Adriaan Vendicx, zie sH.R.1380,f.186v, maart 1561.
   4. Claesse Goeyaerts van Vucht
  7. Henrick
   Zijn zoon Jan trouwt met Johanna Willem Vendicks (RO 238 ongefolieerd anno 1534)

  8. Alyt


 9. Jan Claeszn. van Vucht
 10. Overleden voor 1477 (RO 183,f.5v). Sinds 1456 twaalf jaar lang pachter van de Achterste Strijdhoeve in Udenhout, waarvoor hij met Daniel Daniel Piers en Beerthout Wouters 48 peters betaalt aan Jan Meeus Stevens vander Amervoert (RO 164,f.34).

  Figuur 2 Kasteel De Strijdhoef in Udenhout, tussen 1755 en 1760 gebouwd in opdracht van jonkvrouwe Seijna Anna Elisabeth van Borsselen van den Hooge (1733-1816), erfgename van de Grote Strijdhoeve, en haar man Willem Jacob Frederik baron van Dopff (1721-1794).

  In 1421 worden die twee afterste hoeven vanden Strijthoeve gelokaliseerd aen die Scoerstraet. Nog preciezer betreft het hier het leengoed de Grote Strijdhoeve, die bestond uit des Heerdenshoeve, en des Riddershoeve (aan die Scoerstraat). Het is de plek waar nu het kasteel de Strijdhoef staat. De Scerpenbroecshoeve vormde met de Loyaertshoeve de Kleine Strijdhoeve, een tweede Brabants leen. Getrouwd met NN.

  Uit dit huwelijk:

  1. Ghyb Jans van Vucht volgt VI
  2. Heylweygh Jans van Vucht
   Getrouwd met Henrick Peter Vannys (RO 196,f.12 anno 1491). Hij belooft in 1478 een pacht van een mud rogge uit 6 loopens land in Udenhout aan de Groenstraat aan Gijsbert van Vucht (RO 184,f.28). In 1504 draagt Gijsbert van Vucht op aan Heinrick Peter Vannis en Goeyaert Jans de Molder 7 ½ loopens land aan de Groenstraat (RO 208,f.14v).
  3. Susanne Jans van Vucht
   Getrouwd met Jan Jans Meyer


 11. Ghyb Jans van Vucht
 12. Op 4 april 1536 nog in leven (RO 240,f.4), overleden in 1536 of 1537. Gegoed in Udenhout en Berkel. In 1491 draagt Gijsbert op aan zijn oom Goeyaert Claesz. van Vucht alle goederen die hij geërfd had van zijn grootvader Claes van Vucht. Tussen 1497 en 1522 genoemd als pachter van een van de drie Perweyshoeven in Udenhout (De Kleine Meijerij 28 (1977) 5). In 1505 en 1510 pacht hij enkele tienden in Oisterwijk (RO 209,f.23v 18 juni 1505; RO 211,f.11v 17 feb 1507).

  Gijb van Vucht moet een bemiddeld man zijn geweest – hij leent veelvuldig contante geldbedragen uit aan plaatsgenoten in ruil voor jaarlijkse erfcijnzen of pachten uit onroerend goed. Een greep uit de bronnen:

  Deze overeenkomsten zijn op een aantal kenmerken te vergelijken met moderne hypotheekleningen: het huis of de grond fungeert als onderpand en de schuldenaar betaalt een jaarlijkse rente tot het moment dat de gehele schuld (waarvan de omvang niet altijd op schrift wordt gesteld) is afgelost.

  Getrouwd met Elisabeth dochter van Jan Aert Gielis Kempelants bij Aleyt Peter Vanny (RO 208,f.14v 1504). Zijn schoonouders erven in 1473 goederen van Peter Vanny en diens vrouw Yda in Udenhout en tilburg (RO 179,f.40). Hun kinderen delen de ouderlijke erfenis in 1553 (RO 257,f.98v en verder). Tot de erfenis behoren goederen, pachten en cijnzen in Udenhout en omstreken.

  Uit dit huwelijk:

  1. Jan Ghijsbrecht Jansz van Vucht
   Overleden voor 1553, laat een dochter Emken na (RO 257,f.98v):

   1. Emken Jan Gysberts van Vucht
    Vermeld Rechterlijk archief Loon op Zand inv.nr.57,f.28v dd 29 dec 1553. Getrouwd met Huybrecht sone Huybert Elens te Loon op Zand.
  2. Mathijs Ghijsbrecht Vuchts
   Overleden voor 1553, laat kinderen na:

   1. Peter Mathijssen van Vucht
   2. Joostken Mathijsen van Vucht
  3. Aleydt Ghijsbrecht van Vucht Volgt VII
  4. Elysabeth Ghijsbrecht van Vucht
   Overleden voor 1553. Getrouwd met Elyas Gherits Eliassen. In 1533 draagt Ghijsbert Vuchts alle schulden die men hem schuldig is op aan zijn zoon Jan en schoonzoons Eliaes Geridt Eliassen, Anthoenis Symon Theeussen en Adriaen Ghijb (RO 273f.23 dd 23 maart). Uit dit huwelijk:

   1. Mathijsken Elyas Gheritss
    Getrouwd met Jan [Herman?] Willems (RO 257,f.98v-1553).
  5. Jenneken Ghijsbrecht Vuchts
   Getrouwd met Adriaen Ghijsbert Zegers. Hij erft in 1553 namens zijn vrouw enkele cijnzen, pachten en goederen in Udenhout, Oisterwijk en Berkel van zijn schoonouders (RO 257,f.99r).


 13. Aleydt Ghyben van Vucht
 14. Dochter van Ghysbrecht Jan van Vucht bij Elisabeth Kempelants, zie: De Brabantse Leeuw 3 (1954) p.163. In eerste huwelijk getrouwd met Anthonis Symon Matheeus, overleden voor 1537, zoon van Symon Matheeuwssoen. Hertrouwd met Daniel Jan Martens. Haar kinderen delen 24 april 1569 (RO 273,f.24), 28 jan 1591 (RO 286,v) en 7 nov 1600 (RO 295,f.53v). Bij de eerste deling verkrijgen de kinderen uit het eerste huwelijk 12 ½ lopens land in Berkel; 6 lopens weiland in Udenhout; een pacht van 7 lopen rogge, een cijns van 27 stuiver en een van 20 stuiver; 58 carolusguldens ineens van het tweede lot ofwel de kinderen Daniel Jan Martens, en de penningen van het  verkochte hout van hun goederen. De kinderen van Aleydt en Daniel Jan Mertens valt toe: een huis met 8 lopense land in Berkel in de Zeshoeven; nog twee stukken land tesamen 10 lopense, Berkel; een pacht van 7 lopen rogge, een pacht van 4 lopen rogge en een cijns van 7 lopen rogge, een pacht van 4 lopen rogge en een cijns van 30 stuiver.
  Daniel Jan Martens had volgens een Oisterwijkse schepenbrief gedateerd 25 jan 1550 een jaarlijkse erfpacht van 1 mud rogge op Lichtmis uit een stuk akkerlant van 4 lopense in de Sesshoeven geloofd aan Dierck van den Hoevel ten behoeve van Peter Heymans te Veghel (sH.R.1398,f.283v dd 24 sep 1574).

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Ariaen Thonis Symons alias Cruijssen Volgt VIII

  2. Matheeuwsken Anthonis Symons
   Overleden na 18 april 1607 (RO 301,f.33r). In 1569 erft ze van haar ouders een stuk weiland van 3 loopens in Udenhout, in de Crijtestraat en een jaarlijks te beuren erfpacht van 7 lopens rogge (RO 273,f.24v - 26 april). In 1591 erft Matheeusken na de dood van haar halfzusters Ghijsbertken en Jenneken nog 3 lopens in een stuk land van 7 lopens, gelegen in Udenhout inden Sesshoeven (RO 286,f.5v). In 1600 komt uit diezelfde erfenis haar nog een lopens beemd toe in Udenhout, inde Aschot (RO 295,f.53v). In 1606 erft ze na de dood van haar halfzuster Neesken samen met haar nicht Elisabeth Henrick Vendix een huys, hoff, gront met een stucxken weywelts ende een eckerken all aen een gelegen in Berkel (RO 300,f.73r). Op 18 april 1607 is ze nog betrokken bij de afhandeling van een schuld, gevallen na de dood van Neesken (RO 301,f.33r). Getrouwd voor 26 april 1569 met Gijsbert Cornelis Vendix. Uit dit huwelijk:

   1. Wouter Gijsbert Cornelis Vendix
    Genoemd bij de deling van goederen van zijn tante op 21 feb 1604 (RO 298,f.55v). Op 23 juli 1614 draagt Wouter zoon wijlen Ghijsberts Vennincx wonend te Riel een huis met erff, hof, boomgaard en akkerland te Berkel in de Sesshoeven op aan Adriaan zoon Lambert Anthonis (sH.R. 1514,f.551).

    Uit een huwelijk met Joanna N.N. (achternaam nog onbekend):

    1. Matheusken Wouter Gijsbreght Venninghs
     Begraven te Riel onder de naam Mathea Adriani Vermetten op 27 okt 1689. In een gepubliceerde stamboom van de familie Vermetten genoemd als Matthijske Wouters Vlemincx, maar deze achternaam berust op incorrecte lezing van de doopregisters. Na 1635 getrouwd met Adriaen Jan Petersz. Vermetten, aldus De Brabantse Leeuw 26 (1977) p.31. Deze secundaire bron vermeldt ook de naam van haar moeder. Vermetten is overleden tussen 27 dec 1663 en 17 aug 1665. Mattheusken Wouters, weduwe van Adriaan Jansen Vermetten, maakt haar testament voor notaris Charles de Roij te Tilburg op 17 aug 1665 (zie transportakte R.Hilvarenbeek 69,f.121v, 4 dec 1682, verkoop van een stede met huis te Riel, Kerkeind, aan Peter Vermetten). In 1680 verpacht Matheusken als weduwe van Adriaen Janssen Vermetten een huis met schuur, schop en aangelag aan het Kerckeind (de Swaen) in Riel aan Antonij Peeter Mijnaerts (R.Hilvarenbeek 115,f.631). In hetzelfde jaar verkoopt ze ook hafelijken meubilaire goederen uit een huis, eveneens aan het Kerkeinde (de Swaen) in Riel (ibidem,f.627).

     Uit dit huwelijk:

     1. Elizabeth Vermetten
      Voorechtelijk gedoopt Riel (RK) 11 juni 1634. Moeder heet Matthea Walteri Gisberti Vienincx. Doopgetuigen: Joannes Godefridus van [.Chriele?.] en Aleijdis dochter van Joannes Gasparis
     2. Petronilla Vermetten
      Voorechtelijk gedoopt Riel (RK) 31 aug 1635. Moeder heet Matthea Walteri Vienincx. Getuigen: Cornelius Adriani de Vet namens zijn vader Adrianus Adriani de Vet en Cornelia Joannis Waleteri Blancaers.
     3. Peter Adriaensz Vermetten
      Geboren rond 1640, begraven te Riel 19 nov 1670. Getrouwd aldaar okt/nov 1670 met Geertruij Elisen Stapels, dochter van Elias Mattheusz Stapels bij Maria Gerardusdr. de Roij. Zij hertrouwt op 30 jan 1686 (Sch.) te Tilburg met Christoffel Willem Leemans.
   2. Anthonis Gijsberts
    Nog onzeker. Op 13 sep 1602 is een gelijknamige man met Nelken Jan Martens doopgetuige voor Adriaan, zoon van Cornelis Michiels bij Jenneken. Bij Adriaentken is hij vader van:

    1. Maria Anthonis Gijsberts
     Gedoopt Oisterwijk 1 sep 1599. Doopgetuigen: Joost Jan Joost Danielssen en Peterken Lambert Peter Thijssen. Deze laatste getuige waarschijnlijk identiek met Peterken, die na 1590 als weduwe van Lambert Robbert Leynen alias Vanden Plas hertrouwde met Lambert Peter Mathijs Vuchts, zie De Brabantse Leeuw 31 (1982), p.148.
    2. Angela Anthonis Gijsberts
     Gedoopt Oisterwijk 24 sep 1602. Doopgetuigen: Cornelis Michielssen en Jenneken Wouters.
   Figuur 3 De Zeshoeven tussen de Slimstraat in Udenhout en de Hoolstraat in Berkel. De naam herinnert aan een schenking van grond ter grootte van zes hoeven in 1232 door de hertog van Brabant aan de abdij van Tongerlo. Linksboven is nog kasteel De Strijdhoef zichtbaar.

  3. Elisabeth de oudste Anthonis Symons
   Getrouwd voor 26 april 1569 met Jan Claes Bey. Op die datum erft Lysbeth van haar ouders de helft in 7½ land in Berkel en een jaarlijks te beuren cijns van 20 stuivers. De andere helft valt toe aan haar zuster Yken (RO 273,f.24v). Op 21 feb 1604 blijken beide echtelieden reeds te zijn overleden (RO 298,f.56). In december 1606 erven de kinderen na de dood van hun tante Neesken een stuk akkerland van 1½ lopens inde Sesshoeven (RO 300,f.72v). In 1617 is sprake van wijlen Jan Claes Bey als Anthonis Adriaen Thonis Symons een cijns verkoopt uit 2½ loopens akkerland in de Zeshoeven. Anthonis had dit stuk grond in leen van wijlen Jan Claes Bey (RO 311,f.19r). Jan Claes Bey is waarschijnlijk dezelfde als de onmondige Jan, zoon van Claes Jan Bey en Marien Gherits vanden Pasch, genoemd in 1519 (RO 223,f. 34v dd 22 dec). Deze Claes Jan Bey bezit een hofstede met 12 loopens in Berkel en deelt op 4 april 1519 in de erfenis van zijn schoonouders (RO 223, f. 24r)

   Uit dit huwelijk:

   1. Claes Jan Claes Bey
    Vermeld in 1606 (RO 300,f.72v): Claes sone wijlen Jan Claes Bey daer moeder aff was Elysabeth d'outsten dochtere Anthonis Sijmons voors. soe voor hem selven als oock mede inde name ende van wechen Ghijsberde ende Hilleken broeder ende sustere kijnderen wijlen Jan Claes Bey ende Elysabethe voors.

   2. Hilleken Jan Claes Bey

   3. Ghysbert Jan Claes Bey

   4. Corstiaen Jan Claes Bey
    Corstiaen en Anthonis gebroederen, soone wijlen Jan Claes Bey bij den selven Jan en bij wijlen Elysabeth doutste sijne huisvrouwe dochter wijlen Anthonis Symonssen en Aleyde voorschreven te samen verweckt (RO 298,f.55v 21 feb 1604).

   5. Anthonis Jan Claes Bey

  4. Elisabeth de jongste Anthonis Symons
   Overleden voor 21 feb 1604 (RO 298,f.55r). Getrouwd voor 26 april 1569 met Henrick Cornelis Vendix. In dat jaar erft Elisabeth van haar ouders 5 lopens akkerland en 3 lopens weiland, beide inde Sesshoeven. Ze deelt deze erfenis met haar broer Adriaen Thonis Symons (RO 273,f.24v). In het kohier van de honderdste penning, opgesteld in 1572, vinden we: Henrick Vendix heeft van Danielen Jans Martens, momboir van een onmondich kint, een weyveldeken, groot 3 lopensaten in Daschot, jairlycx voir 2.10.0, zie KM 46 (1995) p.138. Hij wordt hier als pachter aangeslagen voor 2 gulden en 10 stuiver. Het stuk grond lag in Udenhout, in 't Aschot.  

   Uit dit huwelijk:

   1. Jan Henrick Vendix Overleden voor 7 nov 1600.

    Uit een huwelijk:

    1. Henrick Jan Henrick Vendix
     Vermeld 7 nov 1600: Henrick sone wijlen Jan Henrick Vendix [..] mede inde name ende van wechen de kinderen wijlen Cornelis d'oude en Cornelis de jonge gebroederen, sonen Jan Vendix (RO 295,f.53r). Zie ook een civiel proces te Tilburg: Niclaes Cornelis van Gierll contra Henrick Jan Vennicx, betreft betaling van achterstallige pacht (GAT 1557q, anno 1600). Wellicht dezelfde als Henric Jan Vendicx, getrouwd met Marie Willem Geritssen Verhoeven, ouders van Elisabeth douwtste en Elisabeth de joncxste (RO 320,f.29v anno 1626). Maria Willem Gerits Verhoeven wordt genoemd in 1614, tesamen met Mateuske Hendrick Jan Vennincx, twee Lijsbethen Hendrick Jan Vennincx, Jan Goyaart Janszoon, Hendrick Jan Vennincx, Jan Willem Gerrit Verhoeven, Cornelis Peter Vennincx en Cornelis Jan Peters (GAT 349,f.155r, zie ook GAT 352,f.106v anno 1626).
     Uitgebreide gezinsbeschrijving met veel namen in RO 307,f.29v - anno 1613.

     Uit dit huwelijk:

     1. Lijsbeth doutste Hendrick Jan Venninx
      Getrouwd Tilburg 13 feb 1618 met Jacob Goijaert Jan Smitsen (De Brabantse Leeuw 42 (1993) p.233, vgl. R Loon op Zand 70,f.123v dd 10 nov 1643). Hertrouwd te Alphen op 29 nov 1640 met Jan Jans Smulders, weduwnaar Maeken Cornelis Peter Andriessen de Veth en zoon van Jan Cornelis Smulders bij Anna Heyliger Jan Crillaerts.
     2. Lijsbeth de jonge Hendrick Jan Venninx
      Getrouwd met Jan Jan Cornelis (R Loon op Zand 70,f.123v dd 10 nov 1643)
     3. Mattheuske (Theuken) Hendrick Jan Venninx
      Matheusken Hendrick Jan Vendicx vermeld in 1632 (GAT 14,f.147v). Ondertrouwd te Tilburg op 12 feb 1612 met Cornelis Jan Peters (R Loon op Zand 70,f.123v dd 10 nov 1643). Uit dit huwelijk:

      1. Hendricxken Cornelis Jan Peterssen
       Gedoopt Oisterwijk 25 maart 1618 (Wilhelma Janss en Maria Franciscus Woutersen). Genoemd 10 nov 1643 (R Loon op Zand 70,f.123v).
      2. Jenneken Cornelis Jan Peterssen
       Ibidem

    2. Aleydt Jan Henrick Vendix
     Getrouwd met Jan soone Gerart Willems (RO 295,f.53r, 7 nov 1600). Uit het Bossche protocol: Jan zoon wijlen Gerart Willems man van Aleth dochter Jan Henricx Vennincx vernadert in tegenwoordigheid van meester Philip Lintermans chirurgijn een afgebrande hofstad te Oisterwijk achter het Mannengasthuys op 20 aug 1598 (s.H.R.1436, 407v dd 19 juni 1598).

    3. Cornelis d'oude Jan Henrick Vendix
     Overleden voor 7 nov 1600. Zijn kinderen verkopen in mei 1609 land te Udenhout, belend door grond van de kinderen van Cornelis de joncxste zoon van Jan Vendicx: Jan de outste en Jan de joncxste en Elisabeth gebroederen en suster, kijnderen wijlen Cornelis de outste sone wijlen Jan Henrick Vendix [..] als oyck mede inden name en van wegen Marie hunne suster oyck dochter wijlen Cornelis Vendix daer sij voir gelooft en hen sterck voir gemaeckt hebben (RO 303,f.59v). De akte meldt 6 lopens lant te Udenhout omtrent de Molenstrate. Dit gezin wordt ook genoemd in De Brabantse Leeuw 4 (1955) p.139. Kinderen:

     1. Jan doutste Cornelis Vendicx
      Hij of zijn gelijknamige broer gaat in Tilburg op 21 dec 1611 in ondertrouwd met Meriken Thomas Ariens. Uit het archief van Loon op Zand: Maijken Thomas Adriaen Geerits, weduwe Jan Cornelis Vendicx, tevens voor haar kinderen, deelt met o.a. de dochters van Hendrick Jan Vendicx (Lijsken en Lijsken de jonge); Hendricxken en Jenneken, dochters van Cornelis Jan Peterssen en Mattheeusken Hendrick Jan Vendicx (R 70,f.123v dd 10 nov 1643).
     2. In 1626 vermeld: Jan sone wijlen Cornelis Jan Vendix als man en momboir Marie sijne huysvrouw dochter wijlen Thomas sone wijlen Adriaan Geritssen bij den selven Thomas en bij wijlen Joosken sijne huysvrouw dochter wijlen [Steven?] Willem [Loefs?] (RO 320,f.94r).
      Hij of zijn broer (Jan sone wijlen Cornelis sone Jan Hendrick Vendicx, inwoner van Tilburg) verkoopt op 15 juni 1633 een cijns van 6 gulden 5 stuiver uit 2½ lopens akkerland te Berkel, losbaar met 100 gulden (sH.R.1545,f.314v).

     3. Jan de joncxste Cornelis Vendicx
     4. Elisabeth Cornelis Jan Henrick Vendix
      Overleden na mei 1609
     5. Marie Cornelis Jan Henrick Vendix
      Overleden na mei 1609

    4. Cornelis de jonge Jan Henrick Vendix
     Overleden voor 7 nov 1600

   2. Elisabeth Henrick Vendix
    Vermeld in december 1606 (RO 300,72r): Elysabeth dochter Henrick Vendix bij den selven Henricke ende bij wijlen Lijske de jonchste sijne huysvrouwe dochtere Anthonis Sijmons. Bij de erfdeling wijlen Neesken dochter Daniel Jan Martens krijgt zij samen met Teeuken een huys, hoff, gront met een stucxken weywelts ende een eckerken all aen een gelegen in Berkel

  5. Yken (Ida) Anthonis Symons
   Overleden tussen 28 jan 1591 en 21 feb 1604. Van haar ouders erft zij in 1569 te samen met haar zwager Jan Claes Bey 2 stukken akkerland van 7½ lopens in Berkel en een jaarlijks te beuren cijns van 20 stuivers (RO 273,f.24v). Een jaar later verkopen Yken, haar broer Adriaen Thonis Symons en hun twee zussen Elysabeth doutste en Matheeusken hun 4/5 aandeel in een stuxken broecx van 2 loopens int Asschot naast Harenbroek aan hun zwager Henrick Cornelis Vendix man van Elysabeth de jonxste (RO274,f.29 de dato 27 mei 1570). Ze is dan nog ongetrouwd.

   Op 28 januari 1591 erft Yken van haar overleden halfzusters Ghijsbertken en Jenneken nog 1½ lopens uit 6 lopens akkerland in Udenhout, inde Sesshoeven (RO 286,f.5v). Ze blijkt nu te zijn getrouwd met Michiel soone Cornelis Michiels. Hij wordt genoemd bij drie delingen tussen de erven van Aleid Ghijsbert Vuchts:

   Michiel Corneliss als man en momboir van Ida sijne huysvrouwe (RO 286,f.5v, 28 jan 1591).
   Michiel Cornelis Michielssen inde name en van weghen Cornelis, Anthonis gebroederen, Aleyde en Willemken, gesusteren, sijne kinderen bij hem Michielen en bij wijlen Ida sijne huisvrouwe dochter Anthonis Symons en Aleyd meergenoemt (RO 298,f.55r-56v, 21 feb 1604). Met de andere erfgenamen van Neesken Daniel Jan Martens deelt (of verkoopt?) Michiel de helft in 1½ lopens akkerland in Berkel aen den dijck.
   Michiel soone Cornelis Michielsen naergelaten weduwnaar wijlen Ida sijne huysvrouwe, dochtere Anthonis Sijmons voirschreven inde name ende van wechen Cornelis, Eelen ende Willemken sijne kijnderen bij hem Michielen ende bijde voirschreven Ida t'samen verweckt [in margine: als oyck voir den onmondigen kijnderen wijlen Anthonis sijne ende des voirschreven Ida soone ] daer hij Michiel insgelijc te voir geloeft ende hem sterck voir gemaeckt heeft (RO 300,f.72v-73r, december 1606).
   Bij de derde deling (na de dood van Neesken dochter Daniel Jan Martens) valt aan Michiel ten behoeft van sijne voirs kynderen ende kyntskynderen toe: 2 loopens akkerland uit de Vuchtsacker in Oisterwijk ter plaatse genaamd inde Sesshoeven, tussen andere erffenis Michielen voirs aen d'een eynde ende tussen erffenis den kynderen Adriaen Anthonis Symons aen d'ander sijde; nog de helft van 1 loopen beemd, gelegen int Broeck aldaer aen d'Aschot, grenzend aan het erf van Huybert Adriaen Bertens en aan dat van de kinderen Adriaen Anthonis Symons, die de andere helft bezaten; nog een vijfde deel in een stuk broekland gelegen in de parochie van Oisterwijck in Udenhoudt; een vijfde deel van een oert erfcijns aan de bisschop van Den Bosch. De Zeshoeven ligt deels in Berkel, deels in Udenhout (zie Figuur 3).

   Mogelijke herkomst (nog geen hard bewijs gevonden):

   Op 8 juni 1570 verkrijgt Cornelis Michiels man van Anthonia dochter wijlen Cornelis Vendicx met andere erfgenamen van Cornelis Vendicx bij deling een vierde part in een huis genoemd de Nyeuwe Stede met vijfenhalf lopens land in (Hoog)Heukelom; de andere parten van het huis gaan naar Anthonia's zusters Lucia (getrouwd met Ariaen Jans de Wever), Adriana, en de minderjarige Metken. Het huis grenst oostelijk aan het erf van Aert van de Wiel, westelijk aan land van de erfgenamen Henrick de Ruyter, zuidelijk aan de gemeint, en noordelijk deels aan het erf van de vrouw van Lombaers en deels aan een perceel van tweeënhalf lopens dat volgens dezelfde deling van 8 juni 1570 is toegevallen aan Ghijsbert, Peeter, Henrick en Jan gebroederen, sonen wijlen Cornelis Vendicx. Dit viertal verkrijgt tevens dOude Hoeve in Heukelom met nog eens drie lopens land. Deze hoeve grenst aan land van het Zusterconvent Uylenborch te Den Bosch. De Nyeuwe Stede is belast met 9 lopens rogge erfpacht aan het Sint Christophorus altaar in Oisterwijk en 10 lopens rogge Den Bosch.
   Bron: RO 274,f.33.

   Voor Anthonia was dit haar tweede huwelijk. Een akte uit 1554 geeft de naam van haar eerste man: Wouter Vos, zie RO 258,f.19 de dato 19 februari 1554. De Brabantse Leeuw geeft zijn naam als Wouter Henrik Vos, zie De Brabantse Leeuw 22 (1973) p.131. Wouter Vos en Anthonia hadden ten minste twee dochters: Marye, getrouwd met Jan Jans de Bresser, en Margriet getrouwd met Jan Arien Hermans, zie RO 283,I,f.41v de dato 2 januari 1583.

   Op 12 augustus 1574 koopt Cornelis Machielss de Beir met Adriaen Jan Bloemaerts een kwart in vier lopens land te Heukelom van Jan zoon wijlen Henrick Vendix en Adam Jans van Riel. Dit zijn twee momboren van Mechteld dochter wijlen Cornelis Henrick Vendix bij Anthonia dochter wijlen Gijsbert van Riel, zie RO 278,f.20. Adam Jans van Riel was op 19 februari 1554 door schepenen van Oisterwijk aangesteld als momber over de onmondige kinderen van Anthonia weduwe Cornelis Vendix, zie RO 258,f.20.

   Op 2 januari 1583 delen voor schepenen van Oisterwijk de kinderen van Cornelis Vendicx bij Anthonia dochter van Ghijsbert van Riel, ook in naam van Michielen huenen swagher sone Cornelis Michielssen bijden selven Cornelis ende bijde voorschreven wijlen Anthonia Vendicx in huenen tweeden houwelijck tsamen verweckt. Haar broers en zusters zijn: Peter, Henrick, Jan, Lucia, Adriana, Mechtelt, en Gijsbert. Bron: RO 283,I,f.41v.

   Op 23 februari 1595 verkoopt Adriaen zoon wijlen Jan Bluemans, weduwnaar van Lucia dr. Cornelis Henrick Vendicx, ook namens zijn kinderen bij Lucia (Claes, Anthony, Marie, Engelken, Jenneken, en Cornelia) een stede in Heukelom aan Lambert vanden Hoevel ten behoeve van Aerden Henricx van Oirdt. Een medeverkoper is Henrick zoon wijlen Aert Jan Hermans van Marie dr. Wouter Henrick Voss bij Wouter en bij Anthonia Cornelis Henrick Vendicx. zie RO 290,5.

   Op 30 maart 1595 verkoopt Michiel sone wijlen Cornelis Michielss bij den selven Cornelis ende bij wijlen Anthonia sijnen huysvr. d[ochte]r wijlen Cornelis Henrick Vendicx een derde onbedeeld in een stede in Heukelom 'als Cornelis Henrick Vendicx zijn grootvader bezittende was en na dood Anthonia zijn moeder bij successie' aan Aerden Henricx van Oirdt, zie RO 290,f.11.

   De koper was een aangetrouwde neef: op 11 februari 1597 verkoopt Aert zoon wijlen Henrick van Oirt als man van Geritken dochter wijlen Jan Gerits bij Adriana, dochter wijlen Cornelis Henrick Vendicx een afgebrande hofstad met vijfenhalve lopens land in (Hoog)Heukelom omtrent De Gansenpoel, deels verkregen na de dood van Cornelis Henrick Vendicx haar grootvader bij successie en Aert deels tegen de andere erfgenamen, aan Jan zoon wijlen Denis Pauwels Reynkens, zie RO293,f.3v. Deze Jan Reynkens plaatst op 18 augustus 1599 een bod op een stuk grond ter grootte van 45 roeden 17,5 voet uit de Haarense gemeint (een deel van de Creiteheide) te Heukelom; de grond gaat uiteindelijk naar Jan Henrick Willems, zie RO 294,f68.

   Jan zoon wijlen Denijs Pauwels, getrouwd met Margriet dr. Jan Jacobs van Buedel, bezit het goed te Hoog-Heukelon nog in 1610. In dit jaar verkoopt hij een jaarlijkse erfcijns van 10,5 karolusguldens uit een huis met 15 lopens land aldaar aan Jan zoon wijlen Jan Andriessen. De grond is nog steeds belast met een pacht van 10 lopens rogge aan Jenneken Lonis en 9 lopens rogge aan sekere burse of beneficie daer Cornelis Jan Jacobs rentmeester aff is, zie sH.R.1454,f.372 dd 15-apr-1610. In 1624 draagt hij een boerderij met 13 lopens land in Hoog-Heukelom over aan zijn kinderen Jan, Huybert, Adriana (getrouwd met Adriaen Leonaerts Henricx de Ruyter) en andere kinderen, zie sH.R.1535,f.272v dd 22-mrtr-1624.

   Uit dit huwelijk:

   1. Cornelis soone Michiel Cornelissen
    Genoemd 18 april 1607: Cornelis sone Michiel Cornelissen bij den selven Michielen en bij wijlen Ida sijne huysvr[ouwe] d[ochter]e Anthonis Sijmonss voors[chreven] tsamen verweckt soo in den qualiteyt van hem selven als oyck mede inden name ende van wegen de andere kijnderen Michielen ende Ida v[oor]sch[revens] daer hij Cornelis insgelijcx voor gelooft ende hem sterck voor gemaeckt heeft (RO 301,f.33r). Met de overige erfgenamen van Neesken dochter Daniel Jan Martens handelt hij die dag een schuld af aan Luytken, nagelaten weduwe wijlen Peter [Marten?] Matheeus.

   2. Anthonis Michiels
    Overleden tussen 21 feb 1604 en december 1606. Laat kinderen na.

   3. Aleyd Michiels

   4. Willemken Michiels


  Uit het tweede huwelijk volgen:

  1. Anthonis Daniel Jan Martens
   Vermeld op 27 april 1569 als onmondige zoon: [Daniel Jan Martens] Anthonis sijn soon bij hem en bijde voorschreven Aleyt [dr.wijlen Gijsbert van Vucht] tsamen verweckt (RO 273,f.24r).

  2. Neesken Daniel Jan Martens
   Overleden voor 21 april 1604 en getrouwd met Joost zoon wijlen Jan Joost Daniels, zoals blijkt bij een deling op die datum: [Neesken] huisvrouwe als sij leeffde van Joosten sone wijlen Jan Joost Daniels (RO 298,f.55v). Haar nalatenschap wordt in december 1606 gedeeld door haar broers en zusters (RO 300,f.72v).

  3. Jenneken Daniel Jan Martens
   Overleden voor 7 nov 1600 (RO 295,f.53v). Vermeld op 27 april 1569: Merten (?) Claes Peeterss ende Peeter [ill.] als momboiren van Neesken, Jenneken en Gijsbertken en Symken gesusteren, dr. Daniel en wijlen Aelydt voor. (RO 273,f.24r).

  4. Gijsbertken Daniel Jan Martens
   Overleden voor 7 nov 1600 (RO 295,f.53v)

  5. Symken Daniel Jan Martens
   Getrouwd met Joost Willem de Bont, die 21 feb 1604 wordt omschreven als nagelaten weduwnaer wijlen Symken syne huysvrouw (RO 298,56r). Hij hertrouwt te Oisterwijk 18 nov 1604 met Anna Goijarts. Op 1 februari 1614 verkoopt (of koopt?) Joost zoon wijlen Willem Joosten man van Anna dochter wijlen Goyaert Lamberts, inwoner van Berkel, een jaarlijkse erfcijns van 18 gulden 15 stuivers uit een huis met 9 loopens te Oisterwijk in de Schijf; en een huis met 8 loopens te Berkel aen de Kreytemolen, samen met Hessel zoon Joost Hessels (sH.R.1514,f.220). Het ziet ernaar uit dat Anna Goijarts een zuster is van Adriaen Goijart Lamberts, te Oisterwijk op 11 feb 1603 getrouwd met Aleid Michiels, die weer een nicht is van Symken Daniel Jan Martens. Ook is Anna een zuster van Lucia (Sijtgen) Goijarts, te Oisterwijk 5 juni 1601 getrouwd met Christiaan (Corstiaen) Gijben.


   

   

 1. Ariaen Thonis Symons alias Cruijssen
 2. Overleden voor 1596. Op 27 april 1569 deelt hij in de erfenis van zijn ouders (RO 273,f.25). Ariaen ontvangt tesamen met zijn zwager Henrick Cornelis Vendix, man van Elysabeth de jongste Anthonis Symons, 5 loopens akkerland genoemd Jan Els-ecker (?), gelegen in Oisterwijk in de Zeshoeven; nog 3 loopens weiland genoemd het Geerweyken, ook in de Zeshoeven; en een jaarlijks te beuren erfcijns van 27 stuivers. Zie tevens RO 277,f.15 dd 29 apr 1573. In juni 1578 genoemd in een Bossch protocol, aangaande land in Berkel (sH.R. 1412, f.625). Getrouwd met Jenneken dochter Steven Jan Hessels. Hun kinderen delen in 1596 (RO 291,f.54). In 1591 (RO 291,f.54r) worden Joost sone Jan Joost Daniels en Peter Cornelis Vendix genoemd als momber en toeziender over Daniel, onmondige sone Adriaen ende Jenneke voors. In 1606 krijgen zijn kinderen uit de erfenis van hun tante Neesken Daniel Jan Martens ondermeer 2 loopens akkerland in de Vuchtakker, gelegen in de Zeshoeven (RO 300,f.73v).

  Uit dit huwelijk:

  1. Anthonis Adriaan Tonis Symons alias Cruijcen Volgt IX

  2. Daniel Adriaan Tonis Symons
   Getrouwd voor de pastoor te Oisterwijk op 26 juni 1604 met Joostgen Jan Gerits, ook wel Josina Jan Gerit Appels genoemd. Getuige: Jan Gerit Appels. Hertrouwd Oisterwijk 15 mei 1607 met Neelken Corsten (Cornelia Christianus), weduwe Jan Jan van der Pasch. Peter Henricx voogd over Daniël, onmondig kind van Adriaen Anthonie Sijmons & Jenneke Steven Jan Stevens (RO 98, 12v - 2 mei 1596). Anthonie Adriaen Anthonie Sijmons en Jan Jan Gerit Appels werden 10 juli 1608 te Oisterwijk tot voogden aangesteld over de onmondige kinderen van wijlen Daniel Adriaen Anthonie Sijmons en Josina Jan Gerit Appels (RO 98,f.41). Evenzo werd Jan Adriaen Anthonie Sijmons op dezelfde datum aangesteld tot voogd over het natuurlijk kind van Daniel Adriaen Anthonie Sijmons en Neelke Jan Corsten (f.41 v). Op 16 juni 1633 vindt een overdracht plaats van het tochtrecht van Joostken naergelaten weduwe wijlen Daniel sone Adriaen Anthonis Symonssen in 5 lopens akker- en weiland in Udenhout omtrent de Creytenmolen, tussen de erven van Steven Cornelissen, Adriaen Peter Wouterssen en de gemene straat (RO 327,f.54v). Er is dan sprake van Geraert en Adriaen gebroederen sonen wijlen Daniel en Joostken voorschreven [ook namens] Jenneken dochter wijlen Daniel en Joosten voorschreven.

   Natuurlijk kind bij Neelken:

   1. Adriaen Daniel Adriaens Gedoopt Oisterwijk 10 jan 1604 (Steven Cornelis & Dimpna Jansen)

   Uit het eerste huwelijk:

   1. Adriaen Daniel Adriaens
    Gedoopt Oisterwijk 6 aug 1606 (Joost Willem de Bont en Catharina Jan Sebastiaans)
   2. Joanna Daniel Adriaens
    Gedoopt Oisterwijk 3 aug 1608 (Peter Denis en Maria Arnoldus). Op 5 feb 1679 trouwen te Oisterwijk Quirinus (Crijn) Peter Robben en Maria, geboren omstreeks 1651 als dochter van Jan natuurlijke zoon van Adriaan Jacobs Hessels de Molder bij Jenneken Daniel Adriaen Thonis, zie De Brabantse Leeuw 31 (1982) p.150 en RO 336,f.18-1642; RO 376,I,f.24v-1682; RO 337,I,f.43-1683; RO 478,f.92-1695.
   3. Geraert Daniel Adriaens
    Genoemd in 1633 (RO 327,f.54v dd 16 juni). Waarschijnlijk gedoopt Oisterwijk 21 sep 1604, hoewel de vader Denijs Adriaens lijkt te heten. Getuigen: Gijsbert Henricx en Jenneken Aert Wittelox.

  3. Aleijt (Aelen) Adriaan Tonis Symons
   Getrouwd met Steven soone Cornelis Hessels, Stefken Cornelis.

   Uit dit huwelijk:

   1. Adriaan Steven Hessels
    Gedoopt Oisterwijk 1597 (getuigen: Theiwken Vendix & Peter Cornelis Vendix). Getrouwd Oisterwijk 13 april 1625 met Lucia Embert Peynenborch, dochter van Embert Jacob Peter Peijnenborch bij Elijsabeth Lambert Jan Willems, weduwe Willem Joost van de Wiel (De Brabantse Leeuw XLII (1993) p.252). Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren:

    1. Maria Adriaan Steven Hessels
     Gedoopt Oisterwijk 30 juni 1626 (Jan Adriaans & Maria Jacobs). Getrouwd Otw (RK) op 5 feb 1663 met Wouter Gerits Verhoeven, gedoopt Otw 31 jan 1630, zoon van Gerrit Adriaens Verhoeven bij Lucia Henricx Berthens en weduwnaar van Jenneken Willem Aryaen Cornelissen van Beurden. In een schepenakte uit 1686 nog vermeld als Maria Adriaen Steven Hessels namens Adriaen, Hendrick, Jan en Lucia, kinderen van Wouter Gerits Verhoeven (RO 847,f.44r). Wouter erfde van zijn moeder Lucia Berthens een hoeve te Heukelom die door zijn nakomelingen werd bewoond.

     Uit dit huwelijk:

     1. Adriaan Wouter Verhoeven
      Gedoopt Otw 11 feb 1666 (Henricus Janssen de Bont en Wilhelma Smidts). Getrouwd Otw 2 aug 1699 met Hillegon Hendrix van Opstal uit Oisterwijk
     2. Lucia Wouter Gerits Verhoeven
      Gedoopt Otw 13 april 1674 (Jan Emmen Simons en Joanna Janssen van de Wiel)
     3. Jan Wouter Gerits Verhoeven
      Geboren te Heukelom, getrouwd Otw (RK) op 25 mei 1687 met Hendrien (Henrica) Jansen Roosen. Hertrouwd Otw 21 okt 1708 met Cathalijn Herman van Gorcum

      Uit het eerste huwelijk:

      1. Wouter Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw 21 mrt 1688 (Bernardus Roosen en Margrita Jan Verhoeven namens Catharina Roose)
      2. Jan Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw 17 juni 1690 (Jacobus van Gorcum en Lucia Janssen Verhoeven)
      3. Franciscus Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw 9 juli 1693 (Paulus de Brouwer en Dymhpna Verhoeven)
      4. Jan Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw 10 juni 1695 (Jacobus van Gorcum en Lucia Wouters). Aldaar getrouwd (RK) op 2 aug 1733 met Maria Peter van den Broek, ook wel Van Broeckhoven genoemd. In de Verpondingsregisters van Heukelom aangeslagen sinds 15 feb 1737 wegens het bezit van tweederde part in een huysken, heijveld en 4 L waarinne enig land en groes in is; eenderde part in de Corte Vooren; de helft in de Pierenacker en nog wat percelen. Het geheel had eertijds toebehoord aan Cornelis Hendrik Eymberts. In de Bossche protocollen nog de vermelding dat Jan Jansse Verhoeven op 3 aug 1730 een hoeve met 60 loopens landerijen en een stede met 33 loopens onder Heukelom had gekocht van Cornelis Hendrick Emmen voor 210 gulden (sH.R.1719,f.322)

       Uit dit huwelijk:

       1. Jan Jan Verhoeven
        Gedoopt Otw 18 april 1734. Als inwoner van Heukelom getrouwd Otw (RK) 21 nov 1762 met Ida Peter Steuvers, geboren te Enschot.

        Uit dit huwelijk:

        1. Jan Johannes Verhoeven
         Gedoopt Oisterwijk 11 feb 1764. Aldaar getrouwd op 2 mei 1790 met Helena Jacobsdr. van Rijswijk, gedoopt Oisterwijk 21 nov 1767, dochter van Jacob Jansz. Jacob van Rijswijk bij Adriana Maria Brekelmans. Hertrouwd op 28 okt 1819 met Maria Willemijn van Irsel, gedoopt te Oisterwijk op 17 okt 1784, dochter van Hendrik van Irsel en Maria van Arendonk. Van zijn eerste vrouw erft Jan percelen grond tegenover de Kerkhovense molen in Oisterwijk, zie De kleine Meierij 42 (1991) p.22 ev.

         Uit het eerste huwelijk:

         1. Jan Verhoeven
          Gedoopt Otw 17 apr 1791. Getrouwd aldaar op 1 maart 1821 met Antonia de Bresser, dochter van Adrianus de Bresser bij Joanna Brocken

          Uit dit huwelijk:

          1. Cornelis Verhoeven
           Getrouwd Oisterwijk 14 juli 1859 met Johanna Maria Mulders, weduwe, dochter van Andries Mulders bij Johanna Roozen uit Moergestel
         2. Jacobus Verhoeven
          Gedoopt Otw 21 dec 1793
         3. Martinus Verhoeven
          Gedoopt Otw 28 okt 1796
         4. Johannes Verhoeven
          Gedoopt Otw 24 nov 1800. Getrouwd aldaar op 26 april 1831 met Maria Verhoeven, dochter van Francis Verhoeven en Cornelia Jan Verhoeven
         5. Ida Verhoeven
          Gedoopt Otw 22 feb 1805

        2. Adriaan Jan Verhoeven
         Getrouwd te Oisterwijk 29 april 1811 met Adriana Willem van Esch, dochter van Willem van Esch en Helena Lambert van den Bosch. Landbouwers in Heukelom. Adriana erft van haar vader een aandeel in de hoeve Ter Borcht in Oisterwijk, die eertijds aan diens grootvader Adriaan van Ostaden had toebehoord, zie G. Brekelmans, 'Het goed Ter Borch' in: De kleine Meierij 8 (1962) p. 13.
       2. Adriaan Jan Verhoeven
        Geboren te Heukelom, gedoopt Otw 25 juli 1735, begraven te Oisterwijk op 22 okt 1779. Getrouwd te Helvoirt (NH) op 10 mei 1767 met Johanna Maria Wolfs, gedoopt te Haaren op 12 mei 1746, overleden te Oisterwijk op 8 jan 1825, dochter van Andreas Wolffs bij Adriana Aert van Vugt, zie De Brabantse Leeuw 33 (1984) p. 79-80. Adriaan erft het tweederde deel in het huis te Heukelom volgens de Verpondingsregisters van het dorp. Op 16 mrt 1779 geven de schepenen van Haaren een borgbrief af als het gezin zich in Heukelom vestigt (RO 560,f.275v), alwaar een vijfde kind wordt geboren.

        Uit dit huwelijk:

        1. Adriana Adriaan Verhoeven
         Gedoopt Oisterwijk 30 sep 1779 (Arnoldus Vugs en Ida Verhoeven)
       3. Catharina Jan Verhoeven
        Gedoopt Otw 19 sep 1737
      5. Gerit Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw 28 nov 1696

      Uit het tweede huwelijk:

      1. Hendrick Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw 21 juli 1709 (Wilhelma Ketelaars)
      2. Hermes Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw 12 sep 1710 (Theodorus van de Wiel en Maria van Gurcum)
      3. Maria Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw c. 1715. Getrouwd Tilburg (NH) 5 mei 1743 met Cornelis Bergmans, onder getuigenis van haar broer Hermanus Verhoeven
      4. Adrianus Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw 28 jan 1713 (Jacobus van Gurcum en Joanna Emmert de Kort)
      5. Cornelius Jan Verhoeven
       Gedoopt Otw
     4. Hendrick Wouter Gerits Verhoeven
      Getrouwd Otw op 1 juli 1691 met Dymphna (Goijarts) Janssen Roose

      Uit dit huwelijk:

      1. Wouter Hendrick Verhoeven
       Gedoopt Otw 24 apr 1692
      2. Maria Hendrick Verhoeven
       Gedoopt Otw 2 okt 1694
      3. Joanna Hendrick Verhoeven
       Gedoopt Otw 15 feb 1696 (Willem Jan Roose en Justina de Weer)
      4. Cornelia Hendrick Verhoeven
       Gedoopt Otw 1 mrt 1697
      5. Adriana Hendrick Verhoeven
       Gedoopt Otw 8 mei 1699
      6. Joannes Hendrick Verhoeven
       Gedoopt Otw 23 sep 1702
    2. Johanna Adriaan Stevens Gedoopt Oisterwijk 6 maart 1628 (Anthonis Adriaans & Maria Peters)

    3. Maria Adriaan Stevens Gedoopt Oisterwijk 19 okt 1631 (Theodoricus Thomas & Maria Hubertus)

   2. Cornelia Steven Hessels Gedoopt Oisterwijk 1603 (getuige: Adriaan Art Thoenis & Geertruijt Adriaen Cornelis)

   3. Joanna Steven Hessels Gedoopt Oisterwijk 1608 (getuigen: Adriaan Goijerts & Maria Jacobs)

  4. Jan Adriaan Tonis Symons. Vermeld 1591 (RO 291,54r) en 1606 (RO 300,f.74v). Wellicht identiek met Jan Adriaen Thoenis 't Cruijs, getrouwd met Aele, wier zoon Gerart op 21 sep 1603 in Oisterwijk wordt gedoopt.

  5. Jan de jongste. Vermeld in 1606 (RO 300,f.72v) als onmondige sone.


 1. Anthonis Adriaen Thonis Symons alias Cruijssen
 2. In 1617 verkoopt Anthonis sone wijlen Adriaen Anthonis Symons ten behoeve van de pastoor en de altaristen van de kerk van Oisterwijk een jaarlijkse cijns van 3 guldens en [..] stuivers uit een stuk akkerland van 2½ loopens in de Zeshoeven (RO 311,f.19v). Het perceel wordt ingesloten door de erven van Adriaen Aert Elyas en Huybert Adriaen Berthens.

  Getrouwd 1599 met Dympna Jan Corsten, die te Berkel overleed 12 maart 1629. Uit dit huwelijk:


 1. Adriaen Anthonis Adriaens
 2. Gedoopt Oisterwijk 31 okt 1604 (Peter Hemert en Maria Jansen) moeder heet Digna. Getrouwd met Ida Cornelis Ariens de Lepper (RO 365-II,f.13v anno 1671).

  Uit dit huwelijk:

  1. Dympmannus (Dingman) Adriaan Anthonius Cruyssen
   Inwoner van Berkel. Gedoopt Otw 29 april 1635 (Jacobus Lambertus en Josina weduwe Daniël Judocus). Aldaar getrouwd 12 dec 1663 met Stijntjen (Christina) Claas Robben, dochter van Niclaas Robbert Lamberts van de Plas bij Dympna Jan Peter Aerts. Uit dit huwelijk:

   1. Eycken (Ida) Dingeman Cruyssen

   2. Inwoonster van Berkel. Gedoopt Oisterwijk 26 mei 1669. Getrouwd Otw 10 feb 1697 met Anthonis Embert Anthonis, onder getuigenis van Anthonis Janssen Cruijsen en Jan Cornelis Stevens. Hij hertrouwt te Otw op 21 nov 1700 met Heijltje Aart Peters van de Ven.

   3. Maria Dingeman Cruyssen

   4. Gedoopt Oisterwijk 17 april 1667.

   5. Jan Dingeman Cruyssen

   6. Gedoopt Oisterwijk 20 juni 1672.

   7. Peter Dingeman Cruyssen

   8. Gedoopt Oisterwijk 16 nov 1674.

   9. Adriana Dingeman Cruyssen

   10. Gedoopt Oisterwijk 10 aug 1677.

   11. Dingena (ook: Dijmpna) Dingeman Cruyssen

   12. Gedoopt Oisterwijk 30 april 1680. Getrouwd als inwoner van Udenhout te Otw (RK) 22 juni 1704 met Adriaen Lammert Bosmans uit Udenhout, weduwnaar Engel Ariens Verhoeven. De schepenen van Oisterwijk benoemen op 8 dec 1716 Willem Wouter van Broekhoven tot momboir en Anthonij Jan Cruijssen tot toeziender over vier onmondige kinderen van Adriaen Lambert Bosmans

  2. Cornelis Volgt XI
  3. Jan Adriaan Anthonius Cruyssen
   Uit een onbekend huwelijk:

   1. Maria Jan Adriaen Cruijsen
    Getrouwd (RK) te Otw 12 juni 1689 met Adriaen Adriaense van der Sterre, gedoopt Otw 26 mei 1671, overleden voor 22 sep 1696, zoon van Adriaen Jan van der Sterre alias Mulder, molenaar op de Kreitemolen te Udenhout, bij diens derde vrouw Perijntje Jan Adriaen Hamels. Zijn moeder was in 1675 hertrouwd met Nicolaes Corneelse van Rijmelant (gest.1711), molenaar op de Kreitemolen van voor 1682 tot zijn dood. Maria Cruijssen hertrouwde te Otw (NH) op 22 sep 1696 met Jan Adriaens van Heukelom uit Berkel. Getuigen: Jan van Asvelt en Gerit Janssen van Rijsbroeck.
   2. Antonius Janssen Cruijsen (sr)
    Overleden voor 8 feb 1716. Ondertrouwd als inwoner van Berkel te Otw 26 jan 1697 met Jenneke Janse Peter Stockermans uit Berkel, die op 23 feb 1716 te Otw hertrouwd met Cornelis Hermes van Spaendonck

    Uit dit huwelijk:

    1. Ida Cruijcen
     Gedoopt Otw 19 mei 1698 (Goyert Janssen Stokelmans en Petronilla Janssen Cruijcen)
    2. Catharina Cruijcen
     Gedoopt Otw 16 jan 1701 (Antonius Janssen Cruijcen en Aldegundis Janssen Stokermans)
    3. Adrianus Cruijcen
     Gedoopt Otw 15 okt 1702 (Henricus Martens van Buel en Adriana Peters Cruijcen)
    4. Godefridus Cruijcen
     Gedoopt Otw 16 april 1705 (Joannes Arien van Huijkelom en Maria van Buel)
    5. Peter Antoni Cruijcen
     Gedoopt Otw 12 mrt 1707 (Joannes Cruijcen en Maria Cruijsen). Geboren te Berkel, woonde later in Tilburg (Hoeven) waar hij op 8 juli 1732 trouwt (NH) met Cornelia Jans Smulders, bijgestaan door zijn neef Jan Jan van Gorp. In Tilburg was op 7 aug 1729 zekere Jan Jan van Gorp getrouwd met Ariaantje Anthonij Kruijs

     Uit dit huwelijk:

     1. Antonius Peter Cruijssen
      Gedoopt Tilburg 30 mrt 1733 (Joanna Cruijssen in naam van Joanna van Spaendonck). Getrouwd (NH) Tilburg 21 mrt 1762 met Cornelia Peeter Bruurs, onder getuigenis van zijn oom Willem Dingeman Hoevenaars. Zij is op 14 maart 1799 te Tilburg begraven.

      Uit dit huwelijk:

      1. Maria Antoni Cruijssen
       Gedoopt Tilburg 18 april 1762
      2. Willem Antoni Cruijssen
       Gedoopt Tilburg 18 sep 1767
      3. Petronilla Antoni Cruijssen
       Gedoopt Tilburg 26 nov 1768, aldaar overleden op 68-jarige leeftijd 24 jan 1838 als weduwe van Johannes van der Hoven.
      4. Wilhelma Antoni Cruijssen
       Gedoopt Tilburg c. 1771, overleden op 55-jarige leeftijd te Tilburg op 18 feb 1826, achterlatende echtgenoot Wilhelmus van Pelt, wever te Tilburg, waarmee zij voor schepenen van Tilburg op 24 april 1797 was getrouwd.
      5. Reinier Antoni Cruijssen
       Gedoopt Tilburg 30 juni 1775, aldaar overleden op 36-jarige leeftijd 11 dec 1811, wonende in de Corvel. Getrouwd (sch) Tilburg 27 feb 1797 met Maria van den Meijdenberg, geboren te Tilburg.
     2. Willebrordus Peter Kruijssen
      Gedoopt Tilburg 12 juli 1736 (Ida Kruijsen)
     3. Catharina Peter Cruijssen
      Tweeling, gedoopt Tilburg 27 mrt 1738 (Joanna Maria Kruijsen)
     4. Cornelia Peter Cruijssen
      Tweeling, gedoopt Tilburg 27 mrt 1738 (Maria Smulders)
     5. Maria Peter Cruijssen
      Gedoopt Tilburg 28 sep 1741 (Anna Spijckers)
     6. Adrianus Peter Cruijssen
      Gedoopt Tilburg 7 feb 1745 (Joanna Maria Hoevenaers)
     7. Joannes Peter Cruijssen
      Gedoopt Tilburg 6 feb 1747 (Maria van Gorp)
     8. Joannes Peter Cruijssen
      Gedoopt Tilburg 31 jan 1750 (Maria van Gorp). Aldaar getrouwd (NH) 22 nov 1778 met Catharina Peeter du Zee uit Tilburg (Oerle)

      Uit dit huwelijk:

      1. Petronella Kruijssen
       Gedoopt Tilburg 26 sep 1779. Getrouwd Tilburg 17 aug 1814 met Johannes van de Rijdt, 30 jaar, geboren te Tilburg, zoon van Adriaan en Maria Smeulders
      2. Peter Kruijssen
       Gedoopt Tilburg 25 nov 1782, aldaar ongehuwd overleden op 9 jan 1848, op 65-jarige leeftijd. Bij zijn dood vermeld als landbouwer wonende in de wijk Reit.
      3. Cornelis Cruyssen
       Gedoopt Tilburg 17 nov 1784, ongehuwd overleden aldaar op 79-jarige leeftijd 29 juni 1864, wijk Reit.
      4. Maria Catharina Kruijssen
       Gedoopt Tilburg c. 1788, aldaar overleden 29 dec 1851 op 63-jarige leeftijd. Getrouwd met Johannes Leijten, landbouwer in de wijk Reit.
      5. Johannes Franciscus Kruijssen
       Gedoopt Tilburg 20 jan 1788
    6. Joanna Maria Cruijcen
     Geboren te Berkel, gedoopt Otw 14 feb 1709 (Antonius Cruijcen jr. en Adriana van der Sterre). Ondertrouwd Otw 2 okt 1734 met Willem Dingeman Hoevenaars, gedoopt Tilburg 22 sep 1709 als zoon van Dingeman Cornelis Hoevenaars bij Christina Soetsen.
   3. Anthonis Janssen Cruijssen (de jonge)
    Getrouwd als inwoner van Berkel te Otw (RK) 24 nov 1697 met Adriaantje Jacobs Verhoeven. Hertrouwd Otw (RK) 15 juni 1701 met Maria Driessen de Jong.

    Uit het eerste huwelijk:

    1. Adriana Antonius Janssen Cruijcen
     Gedoopt Otw 7 mei 1699 (Willem Jacobs Verhoeven en Joanna Janssen Cruijcen)

    Uit het tweede huwelijk:

    1. Adriana Anthonis Janssen Cruijssen
     Gedoopt Otw 1 dec 1702 (Arnoldus Driessen de jonge & Maria Willem Verhoeven
    2. Johanna Anthonis Janssen Cruijssen
     Gedoopt Otw 24 juni 1705 (Adrianus Cruijcen en Petronilla van der Schoor)
    3. Maria Anthonis Janssen Cruijssen
     Gedoopt Otw 31 okt 1707
    4. Ida Anthonis Janssen Cruijssen
     Gedoopt Otw 15 jan 1710 (Johannes de Jongh en Adriana van der Sterre)
    5. Anna Anthonis Janssen Cruijssen
     Gedoopt Otw 9 aug 1713 (Adrianus van Huijkelom en Joanna Cruijcen)
    6. Johanna Anthonis Janssen Cruijssen
     Gedoopt Otw 26 feb 1716 (Petrus Cruijcen en Elizabeth van der Sterre)
    7. Johannes Anthonis Janssen Cruijssen
     Gedoopt Otw 15 mei 1717 (Johannes van Huijkelom en Johanna de Jong)

 1. Cornelis Arien Anthonis Cruyssen
 2. Inwoner van Berkel. Getrouwd Oisterwijk op 2 jan 1658 met Barbara, dochter van Embert Peters uit Berkel. Hertrouwd Otw 15 feb 1666 met Henricxken Henricx. Op 10 april 1674 werd Peter Embert van de Schoor voor schepenen van Oisterwijk benoemd over de drie onmondige kinderen van Cornelis Adriaen Cruijssen en Barbara Emert Goijaert van de Schoor. Op 31 juli 1696 benoemen de schepenen van Oisterwijk Jan Adriaen Cruijssen en Adriaen Claes Schoenmaeckers tot voogd respectievelijk toeziener over Barbara, Eijcken, Petronella en Anthonij, onmondige kinderen van Cornelis Adriaen Cruijssen en Harsken Hendricx.

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Emmert Cornelis Arien Cruijsen
   Gedoopt Otw 26 jan 1665 (Jan Cornelis Appels en Dijmphna Emmers)

  Uit het tweede huwelijk:

  1. Barbara Cornelis Ariaen Cruijssen
   Gedoopt Otw 20 juli 1673 (Jan Cornelis Appelmans en Stijntjen Dingemans Claessen).
  2. Anthonia Cornelis Ariaen Cruissen
   Gedoopt Otw 2 juni 1674 (Joanna Ariaens Kruijssen en Adriana Willemsen)
  3. Ida Cornelis Cruijssen
   Geboren omstreeks 1677. Getrouwd voor de predikant te Tilburg op 19 sep 1700 met Mathijs Jan van Gils.
  4. Anthonis Cornelis Cruijssen
   Geboren in Berkel omstreeks 1678. Getrouwd Tilburg op 11 juli 1706 met Maria Jan Couwenbergen, weduwe Adriaen Wouters Bogaerts.

   Uit dit huwelijk:

   1. Cornelis Kruijssen
    Gedoopt Tilburg 13 april 1707 (Ida Cornelis Kruijssen). Getrouwd Tilburg (NH) 23 nov 1732 met Marij Peter van Besouwen. Hertrouwd voor schepenen van Tilburg 6 okt 1755 als inwoner van Loven met Johanna Maria Peter Rijnen, geboren te Enschot

    Uit het eerste huwelijk:

    1. Antoni Kruijssen
     Gedoopt Tilburg 14 sep 1733. Getrouwd Goirle 18 nov 1764 met Cornelia van Erven, overleden Goirle 6 jan 1820, dochter van Thomas van Erven bij Maria Vinkx. Zij hertrouwt te Goirle op 20 feb 1792 met Benedictus Visscher, pachter van de uit 1651 daterende koren- en schorswatermolen aan de Vloed te Goirle en vanaf 1813 tevens pachter van de Abcovense windkorenmolen aldaar, die eigendom was van de graaf Van Hogendorp. Zie De Brabantse Leeuw 43 (1994) p.119-126. Visscher overleed te Goirle op 11 okt 1821.

     Uit dit huwelijk (o.m.):

     1. Cornelis Kruijssen
      Geboren Tilburg 2 maart 1784, aldaar overleden 18 nov 1852. Molenaar te Hilvarenbeek en eigenaar van het huis De Rode Leeuw te Goirle. Getrouwd Goirle 14 aug 1813 met Antonetta Brouwers, dochter van Cornelis bij Eva van Winterroij.

      Uit dit huwelijk (o.m.):

      1. Cornelis Kruijssen
       Geboren te Hilvarenbeek, overleden Tilburg op 70-jarige leeftijd 19 feb 1886. Molenaar te Tilburg, aan de Elzenstraat. De windmolen, ook wel Kruijssens molen genoemd, was in 1861 gebouwd en werd in maart 1965 afgebroken. Getrouwd Teteringen 22 april 1869 met Hendrina Maria Hamel, die te Tilburg op 30 okt 1897 op 65-jarige leeftijd overleed, dochter van Johannis Josephus Hamel bij Maria Catharina Oonincx
      2. Jacobus Cruijssen
       Geboren Hilvarenbeek, overleden januari 1881. Getrouwd Baardwijk 18 mei 1865 met Johanna Maria de Kort, geboren te Baardwijk, dochter van Jacobus de Kort bij Petronilla Pullens. Jacobus Kruijssen kocht in 1864 een wind-, koren- en schorsmolen (van het standaardtype) met molenhuis en erven, staand in Baardwijk aan het Laageinde, voor vierduizend gulden van Bartholomeus Schrijner. In 1879 werd het bedrijf uitgebreid met een door stoom aangedreven graanmalerij.

       Uit dit huwelijk (o.m.):

       1. Jacobus Kruijssen
        Zet de graanmalerij te Baardwijk voort
       2. Cornelis Kruijssen
        Molenaar te Erp
       3. Petrus Kruijssen
        Molenaar te Leur
      3. Johannes Cruijssen
       molenaar te Culemborg
    2. Maria Kruijssen
     Gedoopt Tilburg 18 dec 1735 (Maria van Besauwe namens Ida van Gils)
    3. Petronilla Kruijssen
     Geboren te Tilburg (Loven), gedoopt Tilburg 24 dec 1739, aldaar begraven 25 nov 1739.
    4. Johannes Cornlis Cruijssen
     Geboren te Tilburg c. 1741. Getrouwd aldaar 4 sep 1763 met Gertrudis van Rooij.

    Uit het tweede huwelijk volgen:

    1. Maria Cornelij Anthonij Cruijssen
     Gedoopt Tilburg 27 aug 1756


III-a   Laureyns Laureyns Henrick Toyt Vannys alias Back

Waarschijnlijk in 1461 gestorven. Inwoner van 's-Hertogenbosch waar hij door zijn oudoom Ghijsel Back tot patroon van het Bacx-koorke werd benoemd. Getrouwd met Aleyt Willem Daems, overleden 1442-1443. Hertrouwd met Kathelyn Daniels van den Papendyck.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Laureyns Back
 2. Peter Back
 3. Aleyt Back volgt IV-a
 4. Engel Back
  Getrouwd met Henrick van Stiphout


IV-a   Aleyt Back

Getrouwd met Willem Sceymekers

Uit dit huwelijk:

 1. Katherijn Sceymekers volgt V-a
 2. Lauwereyns Willems Sceymekers
  Vermeld in 1480.


V-a   Katherijn Sceymakers alias back

Overleden te 's-Hertogenbosch 23 mei 1538. Getrouwd met mr. Henrick Pelgrom de Bye, overleden aldaar 10 feb 1544, zoon van Dierck Henrick Pelgrom de Bye en Lysbeth Herman Ketelers. Hij was burgemeester van 's-Hertogenbosch in 1498 en secretaris van de stad tot 1510. Daarna acht maal schepen tussen 1513 en 1536.

Uit dit huwelijk:

 1. Lauwreyns Pelgrom de Bye volgt VI-a
 2. Willem Peregrinus
  Geboren te 's-Hertogenbosch 1499, testeert 26 juni 1558. Ingeschreven aan de universiteit van Leuven in 1518. Later priester. Volgt zijn moeder op als patroon van het Bacx-koorke in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch.


VI-a   Lauwreyns Pelgrom de Bye

Geboren te 's-Hertogenbosch in 1509, aldaar overleden 4 okt 1562. Raadsheer en schepen (1546, 1550, 1554) te 's-Hertogenbosch.

Het Bossche schepenzegel van
Laurens Pelgrom.

Patroon van het Bacx-koorke 1558. Getrouwd met Geertruyt Pauwels Wijnants van Resandt. Hertrouwd met Jutta Jans van Veen, dochter van Jan Robbrechts van Veen, Raad van Brabant, bij Maria Peters van Amerongen, eigenaren van het goed Weyenbergh te Oisterwijk.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Peter Laureyns Pelgrom de Bye  volgt VII-a
 2. Cathelijn Laureys Pelgrom de Bye
  Erft van haar moeder het goed Weyenbergh te Oisterwijk. Getrouwd met Johan Corneliszoon de Bever, overleden Oisterwijk 22 sep 1615, archier van wylen syne majesteyt in 1611.

  Uit dit huwelijk:

  1. jonker Willem de Bevere
   Verheven aan het Leenhof van Brabant voor Weyenbergh op 16 feb 1615, herhaald op 28 okt 1633. Geassocieerd met Maria, dochter van Willem Frans Joachim van Esch alias Schellens bij Margriet Willem Claas Virlez alias Colijns; en geassocieerd met Maria Molders, gedoopt Otw 20 feb 1598 als dochter van Aart Wouters de Molder en Anneken Cornelis de Ruyter.
  2. Deze tweede vrouw hertrouwde 28 jan 1625 met Henrik Antonis Stijnen, aan wie zij zeven kinderen schonk.

   Kind bij Maria van Esch:

   1. Johanna de Bever
    Getrouwd 25 jan 1660 met Johan Gerit Lievens.

    Uit dit huwelijk:

    1. Francois Lievens
     Gedoopt Oisterwijk 30 juli 1665. Verheven voor Weyenberg in Oisterwijk op 21 maart 1691. Het leengoed wordt op 13 maart 1694 in beslag genomen en verkocht aan president schepen Leonard van Eijs.


VII-a   Peter Pelgrom de Bye

Geboren 1543 of 1544, overleden 1618. Schepen van 's-Hertogenbosch. Patroon van het Bacx-koorke sinds 1558.IX-a   Laureyns Pelgrom de Bye

Overleden 1626. Werd protestant. Patroon van het Bacx-koorke.X-a   Hendrick Pelgrom de Bye

Geboren 's-Hertogenbosch 1604, overleden te Amsterdam feb 1654. Volgt zijn vader op als patroon van het Bacx-koorke. In 1629 gaat hij over naar de Neder-Duits gereformeerde kerk. In 1636 verhuist hij met zijn gezin naar Amsterdam.XI-a   Emanuel Pelgrom de Bie

Gedoopt Amsterdam 23 jan 1642, begraven aldaar 20 sep 1673. Schipper, woont in de Utrechtsestraat.XII-a   Emanuel Pelgrom de Bie

Geboren Amsterdam 23 jan 1674, overleden 1747. IJzerkramer, woont in de Utrechtsestraat. Rector van het Bacx-koorke sinds 4 nov 1687. Het financiële beheer van het Bacx-koorke werd sinds 1729 door de Generaliteitsrekenkamer uitgeoefend.XIII-a   Isabella Pelgrom de Bie

Geboren 1707, overleden 1775. Getrouwd met Willem Duyzenddaalders (1697-1775).XIV-a   Sibilla Duyzenddaalders

Geboren 1731, overleden 1789. Getrouwd met Izaak Bilderdijk (1720-1798).XIV-a   Willem Bilderdijk
Figuur 5 Willem Bilderdijk in 1787.

Geboren te Amsterdam 7 sep 1756, overleden Haarlem 18 dec 1831. Hij begon in 1780 in Leiden aan de studie rechten en promoveerde daar op 19 oktober 1782. Een maand later vestigde hij zich als advocaat te Den Haag. In 1795 werd de orangist Bilderdijk gedwongen het land te verlaten, na zijn weigering de eed van trouw aan het republikeinse bewind af te leggen. Na enkele jaren van ballingschap in Hamburg, Londen en Brunswijk kon hij in 1806 terugkeren naar Nederland. Hij gaf Nederlandse les aan koning Lodewijk Napoleon. Nog immer vurig oranjegezind viel hij in de gunst bij koning Willem I, maar deze hielp hem tot zijn teleurstelling niet aan een felbegeerd hoogleraarschap te Leiden. Kapelaan van het Bacx-koorke sinds 22 mei 1773, patroon sinds 1803.

 1. Louise Sibilla Bilderdijk
 2. Lodewijk Willem Bilderdijk
  Geboren te Amsterdam 7 april 1812, overleden Scherpenzeel 22 dec 1898. Door zijn vader in 1813 als beneficiant van het Bacx-koorke aangemerkt, hetgeen in 1822 door de minister van Binnenlandse Zaken als opvolger van de Bossche kapitteldeken werd bekrachtigd.


XV-a   Louise Sibilla Bilderdijk

Geboren Den Haag 8 sep 1785, overleden Haarlem 7 aug 1832.

Kinderen:
 1. Jan Christiaan Burckhardt
  Geboren Langer-Aar 7 feb 1825, overleden Hoorn 4 april 1854. Patroon van het Bacx-koorke sinds 15 maart 1839. Hij deed voor notaris op 23 april 1851 afstand van zijn rechten ten gunste van zijn zuster.

 2. Christina Wijnanda Burckhardt  volgt XVI-aXVI-a   Christina Wijnanda Burckhardt

Geboren Langer-Aar 10 mei 1811, overleden Hoorn 3 jan 1870. Op 16 mei 1851 door de Minister van Financiën erkend als patrones van het Bacx-koorke.XVII-a   Louis Ten Brummeler Andriesse

Geboren Oostmond 28 okt 1837, overleden 17 sep 1888. In 1870 benoemd tot patroon van het Bacx-koorke volgens beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken.XVIII-a   Louisa Camilla Ten Brummeler

Geboren Velp 23 dec 1872, overleden 1951. Patrones van het Bacx-koorke.XIX-a   Florus Louis Maria van Reysen

Geboren Rotterdam 23 dec 1899, overleden Veghel 29 nov 1984. In 1917 werd hij de eerste katholieke beneficiant van het Bacx-koorke sinds 1638. De benoeming werd in 1918 bekrachtigd door de Minister van Staat. Volgde zijn moeder op als patroon in 1951. In 1982 ontving hij een jaarlijks beneficie-inkomen van 126,30 gulden.XX-a   Petrus Francois Florus van Reysen

Geboren Breda 13 jan 1924. Volgt zijn vader op als patroon in 1984.XXI-a   Michael Peter van Reysen

Kapelaan van het Bacx-koorke.