Janssen


 

 1. Heijliger Jansen van Alphen

 2. Wagenmaker en herbergier in de Biesstraat te Gilze, en schepen aldaar 1733 tot en met 1757. Gestorven circa 1758.

  Heijliger Janssen "mede schepen inde weth alhier" en Maria Willem van Esch, echtelieden wonende in de Biesstraat, maken op 12 nov 1744 bij de schepenen van Gilze en Rijen hun testament op. Ze benoemen elkaar tot erfgenaam en wijzen een "prelegaat" toe aan hun zoon Peter:
  "Willen ende begeeren de testateuren dat alsdan Peeter haeren zoone bij preelegaet uijt haeren boedel voor aff sal genieten ende profiteeren, den wagemaekerswinckel met allen de gereetschappen, soo van eijserenwerck, hout ende alleut (sic) geene verder daer aen dependeert, niets ter werelt vandien uijtgesondert, waer tegens Willem hunnen zoone ende Cornelia der comparanten doghter bij preelegaet uijt den voorschreven hunnen naer te laetenen boedel insgelijcx voor uijt sullen genieten ende proffiteeren, ieder eene somme van twee hondert guldens 't stuck tot XL: grooten vlaems eens ende sulcx voor haere getrouwe diensten en arbeijtsloonen, die de gemelte Comparenten van hunne voorschreven drie kinderen reets hebben genooten, ende geproffiteert" [et cetera]
  Bron: Schepenbankarchief Gilze en Rijen, inv.nr. 84, f.82-84 de dato 12 nov 1744.

  Uiterste wilsbeschikking opgemaakt voor schepenen van Gilze en Rijen op 18 april 1757:

  "Heijliger Janssen, mede schepen inde weth alhier een weijnigh siekelijck naar den lighaame gaende en staende, sijne sinnen, memorie en verstant volcomentlijck maghtigh ende gebruijkende, gelijck in het passeeren deses openlijck bleeck. Den welcken bekenden en de verclaarden te approbeeren en van waarde te houden den mutueele testamente tusschen hem comparant en sijne overleeden huijsvrouwe Maria van Esch opgeregt en gemaakt voor schepenen en geswoore clercq deses heerlijckheeden voornoempt in date 12 November 1744 — " [et cetera]
  Hij schenkt vervolgens zijn zoon Willem en dochter Cornelia ieder 200 guldens 't stuk tot XL grooten Vlaams "om te comen tot egalisatie van den prelegaete die aan Peeter sijne soone bij den mutueele testamente hier vooren gemelt is gemaakt".
  Bron: Schepenbankarchief Gilze en Rijen, inv.nr. 85, f.5.

  Zijn boerderij met daarin de wagemakerij en herberg stond bij de huidige kruising Chaamseweg en Horst. De Chaamsweg werd in 1758 achter zijn boerderij aangelegd. Na Heijligers dood neemt zoon Peter Janssen de zaak over, daarna zijn weduwe met haar tweede man Jacobus Beekx en hun zoon Adriaan Beekx, allen wagemakers en herbergiers. In 1822 stopten zij met de herberg in de boerderij. De huidige boerderij is na een brand in 1895 opnieuw gebouwd.

  Gilze-Rijen 15 januari 1735: De handtekening van schepen Heijliger Janssen (Schepenbankarchief, inv.nr.84,f.140v)

  Getrouwd te Alphen (RK) op 24 sep 1707 met Maria Willem van Es (getuigen: Maria Brouwers en Maria Willem Bloijkens).

  Uit dit huwelijk:

  1. Jan Heijliger Janssen
   Buitenwettelijk kind, gedoopt (RK) Alphen 22 maart 1707, "gewettigd door huwelijk". Getuigen: Adriaan Hoefmans namens Willem van Es, en Cornelia van Hooren namens Jacoba Janssen.
  2. Catharina Heijligerdochter Janssen
   Gedoopt (RK) Gilze 28 feb 1711. Getuigen: Peter Adriaan Bles en Joanna Janssen.
  3. Maria Heijligerdochter Janssen
   Gedoopt Gilze (RK) 12 okt 1712. Getrouwd voor de predikante van Gilze-Rijen op 27 april 1737 met Peter Dielisz Petersz alias Van Baal, geboren te Merksplas.
  4. Willem Heijliger Janssen
   Gedoopt (RK) Gilze 30 aug 1716. Getuigen: "sunt ignoti".

  5. Cornelia Heijligerdochter Janssen
   Gedoopt Gilze (RK) 16 aug 1722 (getuigen: Adrianus van Es en Theresia Petri Janssen.
  6. Peter Hijliger Janssen  Volgt II

   

 3. Peter Heijliger Jansen
 4. Geboren te Gilze, aldaar begraven (NH) op 23 juni 1764. Wagenmaker en herbergier in de Biesstraat te Gilze, als opvolger van zijn vader.

  Getrouwd (NH) te Gilze op 17 juli 1757 met Maria Geraard Martens, jongedochter geboren en wonende te Gilze. Zij hetrouwt (NH) als inwoner van Gilze op 11 mei 1767 voor de predikant van Gilze en Rijen met Jacobus Beeks (Beekx), jongeman geboortig van Alphen en wonende te Gilze.