Start Zorgproces News/Publicaties Relevante Links Inhoud

 Geestelijke GezondheidsZorg Eindhoven en de Kempen

 

 

 

Doelgroep
CliŽnt routing
Behandelaanbod
Programma

 

 

PPTgS

let op nieuw adres: www.pptgs.coms.nl

ψ

Zorgprogramma

Persoonlijkheidspathologie

&

Traumagerelateerde stoornissen

Voor deze site is Acrobat Reader vereist

1.  Misie

 

2.  Visie

 

3.  Korte typering van het zorgprogramma

 

4.  Fasen in het behandelproces

 

5.  Activiteiten

 

6.  Doelstellingen

 

7.  Uitgangspunten

 

8.  Info

 

 

Missie  

Mensen met psychiatrische beperkingen, op grond van interferenties in hun emotionele en relationele ontwikkeling c.q. op grond van traumatische levenservaringen, helpen in het accepteren hiervan en ze begeleiden in hun herstelproces, zodat ze met succes en tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en socialiseren in de omgeving van hun keuze met zo min mogelijk professionele hulp.

We willen een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van behandelingen voor cliŽnten die met voornoemde problematiek kampen. Het zorgprogramma dient als een kenniscentrum voor de regio en houdt zich daarom bezig met diagnostiek, consultatie, second-opinion, behandeling en wetenschappelijk onderzoek.

 

Visie  

Ieder mens is in principe zelfbepalend met betrekking tot zijn leven en zal daarvoor verantwoordelijkheid moeten dragen. CliŽnten worden beschouwd en aangesproken als competente volwassenen en gestimuleerd om verantwoordelijkheid te dragen voor hun leven en hun behandeling.  Het stimuleren in het maken van eigen keuzes en het actief en gelijkwaardig betrekken van cliŽnten bij de behandeling moet deze autonomie versterken. De behandeling in het zorgprogramma streeft naar maximale zelfstandigheid en de behandelduur binnen het behandelprogramma is eindig net zoals verblijf binnen de klinische faciliteiten tijdelijk is.

 Als uitgangspunt bij de beschrijving van de verschillende onderdelen van het zorgprogramma is het bio-psycho-sociale model gehanteerd, hierin zijn biologische, psychologische en sociale gezichtspunten geÔntegreerd.

 

Korte typering van het zorgprogramma  

Het zorgprogramma is voor cliŽnten die lijden aan de gevolgen van (langdurige) psychische of fysieke traumaís of verwaarlozing en/of lijden aan een persoonlijkheidsstoornis. De hulpvraag staat in verband met disfunctioneren op tal van levensterreinen met ernstig subjectief lijden waarvoor behandeling noodzakelijk is. Meer concreet kan de hulpvraag rechtstreeks betrekking hebben op verwerking van een trauma als zodanig, maar kan ook andere problemen betreffen. De aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis of een trauma gerelateerde stoornis kan leiden tot een scala van klachten, zoals chronische depressiviteit, psychogene lichamelijke klachten, angstklachten, arbeidsproblemen, relatieproblemen, slaapstoornissen, nachtmerries, verslavingsproblemen en agressie. Doordat de problemen diep in de persoonlijkheid zijn doorgedrongen, zijn langer durende behandelingen nodig. 

 

 

Fasen in het behandelproces 

Start van de behandeling (assessment, motivering en introductie)

Stabilisatie en symptoom management

Behandeling van dieptestructuren (verwerken trauma en pathologische hechtingsrelaties)

Consolidatie (rouw, afscheid, rehabilitatie en reÔntegratie)

      

 

Activiteiten 

Toewijzing hoofdbehandelaar, die onderdeel is van een binnen een regionaal centrum gesitueerd ambulant team van PPTgS behandelaren. In een dergelijk team zijn psychiatrische, psychodiagnostische, psychotherapeutische, systeemtherapeutische en sociaal-psychiatische kennis en vaardigheden voorhanden. Een dergelijk team is ambulant/transmuraal werkzaam en  werkt volgens de visie en uitgangspunten van  het zorgprogramma Persoonlijkheidspathologie en Traumagerelateerde Stoornissen (PPTgS). Het contact met de ambulante hoofdbehandelaar vormt de basisactiviteit binnen het zorgprogramma. In dit individuele contact wordt in ieder geval crisismanagement, zorgcoŲrdinatie en gesprekstherapie geboden. De gesprekstherapie is een individueel gesprekscontact met een aan de aard van de problematiek aangepaste zorgzwaarte en behandelmethodiek. 

De behandeling start met een voorbereidingstraject waarin de hulpvraag wordt verduidelijkt, diagnostiek plaats vindt en mogelijkheden en onmogelijkheden van  de behandeling worden besproken.

Zonodig wordt een crisisprotocol opgesteld. Hierin wordt geanticipeerd op crisis situaties en worden stappen opgenomen om een crisis zelf te kunnen (leren) beheersen. Hierbij is het mogelijk gebruik te maken van telefonische ondersteuning/coaching of een bed-op-recept(B.O.R.)., wanneer dit zo is afgesproken in het crisisprotocol.

Er wordt een behandelcontract afgesloten waarin wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd vanuit de visie binnen het zorgprogramma dat cliŽnten competente volwassenen zijn, die verantwoordelijkheid voor hun eigen leven moeten dragen.

Rond deze zgn. kernmodulen  kunnen aanvullende ambulante modulaire activiteiten toegevoegd worden. Voorbeelden hiervan zijn modulen aanvullende diagnostiek, farmacotherapie, zorgcoŲrdinatie, casemanagement/systeeminterventies, psycho-educatie,  vaardigheidstraining, emotionele regulatie training, non-verbale therapiŽn, etc. Ook deelltijd activiteiten zijn mogelijke bijvoorbeeld supportieve deeltijd behandeling, wanneer ondersteuning nodig is bij het opbouwen van dagstructuur, dagactiviteiten en sociaal netwerk. Op indicatie is behandeling in specialistische modulen nodig.

De behandelactiviteiten zijn geordend in deelprogrammaís toegespitst op fasen in het behandelproces en kwaliteit van functioneren.

 

 

Doelstellingen    

    CliŽnt (en eventueel zijn of haar omgeving) heeft op cognitief niveau zicht op de aard en het ontstaan van de klachten.

      De symptomen zijn verminderd en dragelijker; disfunctionele denk- en gedragspatronen zijn minder aanwezig.  

.     CliŽnt weet wanneer hij dreigt terug te vallen en wat hij dan kan doen om dit te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.  

      De traumatische ervaringen hebben een plaats gekregen en beÔnvloeden de gedragskeuzes op positieve wijze.

      Er is acceptatie bereikt met betrekking tot onveranderlijke zaken bij zichzelf.  

 

Uitgangspunten  

1.   De werkrelatie met de cliŽnt staat centraal in de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De interactionele aspecten zoals overdracht en tegenoverdracht, afstand en nabijheid, grensstelling in het contact bepalen de handelwijze van de behandelaar/hulpverlener. Dit gegeven stelt bijzondere eisen aan de interactionele vaardigheden van de behandelaar. Ook dient behandelaar voldoende bereikbaar te zijn voor cliŽnt en teamleden, dit houdt in dat de omvang van het dienstverband voldoende groot moet zijn. 

2.   De zorgtoewijzing voor regionale cliŽnten volgt een stepped care principe, te beginnen met het toewijzen van een hoofdbehandelaar voor de basismodule.

3.   We gaan er vanuit dat mensen die lijden aan een ernstige vorm van een persoonlijkheidsstoornis of een posttraumatische stoornis beperkingen kennen op alle levensgebieden en derhalve dient een zorgprogramma naast behandeling, activiteiten te ontwikkelen met betrekking tot o.a. wonen, crisismanagement, dagbesteding en sociale contacten.

4.    De aangeboden activiteiten voor een bepaald probleem/hulpvraag worden getoetst aan de ĎState of the Artí opvattingen over behandeling van de doelgroep. Het moet niet van toevallige omstandigheden of idiosyncratische opvattingen van behandelaar of cliŽnt afhangen wat voor zorg iemand krijgt. 

5.    Middelen misbruik is eerder regel dan uitzondering bij de cliŽnten van de doelgroep, daarom is behandeling van verslavingsproblematiek een geÔntegreerd onderdeel van de behandeling binnen het zorgprogramma.

6.   De doelgroep heeft door gedragsproblemen en emotie-/agressieregulatie problematiek kans in aanraking te komen met justitie. Een forensische zorgkader hoort daarom onderdeel te zijn van het zorgprogramma.  

Voor Informatie over het programma of reacties op deze website.

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met het secretariaat Programmalijn:

adres: Stratumse Dijk 29A  EINDHOVEN

telefoon: 040 - 2970863

programmaleider: R.J. van Montfoort, psychiater  email

Voor reacties op deze website: webmaster PPTgS

top

 

     
Laatst bijgewerkt: 20 maart 2005