Familie Koster


Ga naar de inhoudsopgave

Koster- Dijkhuis

StambomenSpijkSpijk is een van de mooiste wierdedorpen in Nederland. Het is een van de grotere dorpen in de gemeente Delfzijl en telt anno 2009 zo'n 1250 inwoners. De wierde is opgeworpen op een vooruitspringende punt in de Fivel- en Eemsboezem. Op het hoogste punt van de wierde staat de Andreaskerk (eerste helft 13e eeuw) en daaromheen ligt een ronde gracht.


Ontstaan van de wierde Spijk
Spijk behoort vermoedelijk tot de groep van oudste nederzettingen in het Noord-Groninger zeekleigebied. Dit gebied is in het tijdvak na de ijstijden (het Holoceen dat Ī 10.000 jaar geleden begon) ontstaan door getijdenwerking/indringen van de zee in combinatie met de geleidelijk afnemende stijging van de zeespiegel. In het zeekleigebied ontwikkelde zich - evenwijdig aan de kustlijn - langzamerhand een kweldergordel, bestaande uit afzettingen van klei en zandige ruggen. Hierop bouwden ongeveer vanaf de 7e eeuw voor Christus de eerste bewoners hun huizen. Om het gebied te beschermen tegen het dreigende zeewater werden de woonplaatsen in de loop der tijd telkens opnieuw opgehoogd. Zo ontstonden de wierden. Bij stormtij en snelle zeespiegelstijging overspoelde de zee de lager gelegen gebieden. Zo ontstond in het overstromingsgebied van het riviertje de Fivel een grote zeeboezem vanaf de Eems het binnenland in: de Fivelboezem.


Uit de fivel - landschapsontwikkeling Provincie Groningen 2005

Het dorp Spijk is ontstaan op de meest noordelijk gelegen oude kwelderrug die zich uitstrekt langs de zuidzijde van de Fivelboezem. Het gaat hierbij om ťťn van de oudste bewoonbare kwelderruggen. De vroegste bewoning van Spijk dateert mogelijk uit de 7e-6e eeuw voor Christus. Vrij recent heeft bodemonderzoek uitgewezen dat dit inderdaad het geval is.
Vanaf de 13e eeuw na Christus werden in het gebied dijken aangelegd om het zeekleigebied tegen de zee te beschermen en de opgeslibde buitendijkse gronden in te polderen. Binnen de dijken bleven de mensen de hoge delen van het landschap gebruiken als vestigingsplaats en werden de woonplaatsen c.q. de wierden (verder) opgehoogd.

Doordat perioden van overstromingen en meer rustige perioden elkaar afwisselden zijn verschillende wierdengeneraties te onderscheiden.

De oudste generaties waartoe Spijk behoort (maar ook bijvoorbeeld Uitwierde en Godlinze) worden gekenmerkt door een radiaire structuur: vanuit de ringweg die de cirkelvormige wierde omsluit lopen de ontsluitingswegen straalsgewijs naar het omringende cultuurland. In het midden van de wierde op het hoogste punt werd de kerk gebouwd. De radiaire verkaveling van Spijk dateert uit circa de 13e eeuw na Christus. Deze oude generatie wierden hadden in het algemeen een agrarisch karakter. Bij de ontginning van het gebied rondom de wierden werd gebruik gemaakt van het natuurlijk patroon van waterlopen. De akkers lagen dicht tegen het dorp aan op de flanken van de wierde, de verder gelegen (lagere) gronden werden benut als grasland. Pas daarna werden wegen aangelegd. De grilligheid van patroon van waterlopen en wegen zorgde voor een onregelmatige blokverkaveling rondom de wierden.

De jongere generatie wierden, waartoe bijvoorbeeld Bierum, Borgsweer en Termunten behoren, kennen een meer rechthoekige ruimtelijke structuur. Deze wierden hadden vaak meer een handelskarakter.

Ruimtelijke structuur
In de huidige ruimtelijke structuur is de ontstaansgeschiedenis van Spijk als historische wierde-nederzetting met een radiale vorm nog zeer goed herkenbaar. Vanwege de grote historische waarde van deze structuur is de oude dorpskern door de Minister van VROM aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988 (zie bijlage 2 voor het toelichting op het aanwijzingsbesluit). Een aantal van de oudere gebouwen binnen dit beschermd dorpsgezicht is dermate waardevol dat deze op grond van deze wet zijn aangewezen als rijksmonument. Een overzicht van de gebouwen waar het om gaat is opgenomen in bijlage 2 van deze plantoelichting.

Beschermd dorpsgezicht
De begrenzing van het beschermd dorpsgezicht is aangegeven in figuur 3. Het doel van de aanwijzing van dit gebied als beschermd dorpsgezicht is om 'de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van de nederzetting, te onderkennen als zwaarwegend belang bij de verdere ontwikkelingen binnen het gebied'.

De waarde van het beschermd dorpsgezicht ligt volgens de toelichting op het aanwijzingsbesluit (zie bijlage 1) in de kenmerkende structuur van ringwegen en radiaal verlopende verbindingen, ondersteund door het bebouwingsbeeld. Centraal in dit beeld staan de wit gepleisterde 13e eeuwse kerk op het kerkterrein omgeven door de ringgracht en de ringweg ('t Loug) ťn de korenmolen aan de westzijde van de oude dorpskern.
Ook de onbebouwde gronden ten westen van de dorpskern behoren bij het beschermd gezicht. Dit omdat vanaf deze gronden de ligging van de wierde ten opzichte van de oudste bedijking c.q. de oorspronkelijke ligging aan de Fivelboezem nog zo goed afleesbaar is. De loop van de oude dijk, vlak boven de historische kern (Grote Dijkstraat), is nog herkenbaar in de verkavelingstructuur van het landschap. Aan de oostrand van de wierde loopt een oud pad - het Kerspelpad - daterend uit de 19e eeuw. Het pad is gericht op de kerk die vroeger vanuit alle windstreken bereikbaar moest zijn.

Overige gebieden
Na 1945 vindt een forse toename van de woonbebouwing in Spijk plaats. Eerst - in de vijftiger en zestiger jaren - aan de noordoostrand van het dorp langs de Ubbenasingel en de Ripperdaweg. Later ook in het gebied ten zuiden van het dorpscentrum (Tuinbouwweg, Parklaan en Westersingel). Nog later - in de zeventiger jaren en daarna - vinden uitbreidingen plaats ten oosten van de Spijkstermaar.
De ruimtelijke structuur van de naoorlogse uitbreidingen hebben hetzelfde radiaire patroon als het oude dorpscentrum. Hierdoor is binnen het dorp een waardevolle samenhang ontstaan tussen 'oud en nieuw'.
De naoorlogse uitbreidingen bestaan uit twee-onder-ťťn-kap- en vrijstaande woningen. Kenmerkend voor de uitbreidingen is de over het algemeen ruime opzet en de aanwezigheid van veel groen.

tekst via Gemeente Delfzijl goedgekeurd bestemmingsplan 2007


Stamboom familie Koster-Dijkhuis

Stamreeks Pieter Jans Dijkhuis
I.Pieter Jans, trouwt Lysbeth Harkes.
(NGV Gron. Kwartierstatenboek II 216.7)


Doopboek Spijk 1735-1804 Collectie DTB (toegang 124)


II. Jan Pieters, gedoopt Spijk 20 maart 1768, overleden Spijk 22 november 1827, trouwt te Bierum 8 mei1791 Diewerke Jans Tuuk, gedoopt Bierum 22 maart 1772, dochter van Jan Thomas en Grietje Hindriks.


Trouwboek Bierum 1705-1810 Collectie DTB (toegang 124)


III. Pieter Jans Dijkhuis, gedoopt Spijk 28 augustus 1791, daglooner, overleden Spijk 14 oktober 1864, trouwt te Bierum 4 mei 1815 Klaaske Jans Pastoor, geboren Spijk 23 april 1794, overleden Spijk 4 juni 1876.
a. Dieuwerke Dijkhuis, geboren te Bierum 30 oktober 1815 overl. 27 december 1868, trouwt 14 december 1839 Willem Omges Hindriks Dam, schipper

.
Grietje Dijkhuis. geboren Bierum 30 maart1818

c. Jan Pieters Dijkhuis geboren Bierum 15 mei 1820 overleden Bierum 22 november 1873 trouwt Bierum 19 mei 1852 Corneliske Bouwman
d. Grietje Dijkhuis geboren Bierum 18 november 1822 overleden Holwierde 03 november 1858
e. Jantje Dijkhuis geboren Bierum 11 maart 1825 overleden Bierum 09 juni 1844
f. Willem Pieters Dijkhuis geboren Bierum 25 juni 1827 trouwt Bierum 05 januari1850 Frouke de Haan, trouwt 't Zand 20 november 1869 Trijntje Karsies. Trouwt Bierum14 april 1892 Jacoba Meijer, werkvrouw
g. Harke Pieters Dijkhuis, geb. Bierum 14 januari 1830, boerenknecht, koopman, overl. Bierum 6 juli 1900, trouwt Bierum 25 oktober 1860 Helena Jans Stuve, geb.oren Bierum 6 januari 1833, boerenmeid, dochter van Jan Hindriks Stuve en Klaaske Klaassens Bouman.


h. Everdina Dijkhuis geb Bierum12 augustus1833, trouwt Bierum 03 mei1861 Klaas Knol (daglooner)
i. Elizabet Dijkhuis geboren Bierum 25 november 1838 trouwt Ten Boer 20 maart 1871 Hendrik NordenIV. Harke Pieters Dijkhuis, geboren Bierum 14 januari 1830, boerenknecht, koopman, overleden Bierum 6 juli1900, trouwt Bierum 25 oktober 1860 Helena Jans Stuve, geboren Bierum 6januari 1833, boerenmeid, dochter van Jan Hindriks Stuve en Klaaske Klaassens Bouman.
a. Pieter Dijkhuis, geb. Spijk gemeente Bierum 26 november 1873, daglooner, overleden Spijk 26 april 1954, trouwt Bierum 22 november 1894 Renske Klein, geboren Uithuizermeeden 23 juli 1878, overleden na 1954, dochter van Bouke Klein.


V. Pieter Dijkhuis, geb. Spijk gemeente Bierum 26 november 1873, daglooner, overleden Spijk 26 april 1954, trouwt Bierum 22 november 1894 Renske Klein, geboren Uithuizermeeden 23 juli 1878, overleden 3 februari 1968, dochter van Bouke Klein.

Tekst voor de kantlijn bij geboorteakte: Bij huwelijksacte opgemaakt door den Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Bierum Arrondisement en provincie Groningen is het in de acte bedoelde kind, genaamd Harke door Pieter Dijkhuis en Renske Klein voor het hunne erkent, den twee en twintigsten November achttien honderd vier en negentig
a. Harke Dijkhuis geboren Bierum 07 juni 1894 overleden 15 november 1977 trouwt met Everdina Koster geboren 17 maart 1899, overleden 16 juni 1973 begraafplaats Spijk
N.B. Everdina Koster V.3.A ook te vinden in stamboom familie Koster(ouders onder IV.1.B)

.


b. Bouwke Dijkhuis geboren 10 oktober 1895 te Spijk , overl. 30 oktober 1987, trouwt 31 mei 1924 Emme Koster (zie hierna ook stamboom familie Koster)Bouwke Dijkhuisc. Jan Dijkhuis geb. 11 mei 1897 te Spijk overleden 5 april 1940, ongehuwd begraafplaats Spijk
d. Helena Dijkhuis geb. 18 mei te Bierum, overleden 7 januari 1983 te Leermens,getrouwd 24 mei 1919 te 't Zandt met Jan Nieman geb. 26 maart 1893 te Uithuizermede, overleden 13 juni 1974 te Leermens, vader van de bruidegom Jan Nieman, moeder van de bruidegom Trientje Vos
e.Jakob Dijkhuis, geboren Bierum 3 juni 1901, overleden Spijk 22 mei 1987, trouwt te Bierum 16 november 1928 Martje Schoneveld, geboren ca. 1907, overleden Bierum 8 december 1992.
f. Berend Dijkhuis geboren Bierum 14 juli 1904 overleden 13 februari 1978 te Spijk getrouwd met Grietje van der Ploeg geboren 12 augustus 1903, overleden 19 april 1990
g. Dieuwerke Dijkhuis geboren 17 december 1906, overleden 25 november 2002 te Spijk, getrouwd met Evert Hoeksema geboren 17 augustus 1902 overleden 13 maart 1975 begraafplaats Spijk
h. Janna Dijkhuis geboren 5 mei 1909 te Spijk, overleden 21 juni 1977 Appingendam trouwt op 5 okt 1928 te Bierum met Willem (bijnaam Hugo) Buitenwerf, geboren 28 juli 1900 te spijk, overleden in 1995
i. Pieter Dijkhuis geboren 25 mei 1911 te Spijk, overleden 2 december 1930 te Spijk.
j. Ido Dijkhuis geboren 2 juli 1913 te Spijk, overleden 13 oktober 1981 te Losdorp getrouwd met Frouwina Pieterman geboren 11 maart 1918, overleden 16 augustus 1967
k. Gerhard Dijkhuis, geboren 4 december 1915 te Spijk, overleden 22 augustus 1984 te Spijk, trouwt 25 mei 1934 te Spijk met Jordina Noordhuis, geboren 11 november 1915 te Bierum, overleden 3 oktober 1989 te Spijk
l. RenskeDijkhuis geboren 28 september 1918 te Spijk trouwt Jan Zuidema geboren 14 mei 1896 te Noordhorn, overleden 14 maart 1979
m. Trijntje Dijkhuis 10 oktober 1921 te Spijk overleden 2 juli 2012 getrouwd met Evert Hendrik Mulder , overleden 28 december 1990
n. Klazien Dijkhuis geboren 1924 te Spijk trouwt met Gerke Postma

Oude en nieuwe grafsteen begraafplaats Middelstum


VI. Bouwke Dijkhuis geboren 10 oktober 1895 te Spijk gem. Bierum trouwt 31mei 1924 Emme Koster
Trouwakte Emme Koster en Bouwke Dijkhuis Middelstum akte 24


a. Anje Dijkhuis geboren 13 juni 1915 te Bierum overleden 22 november 1991 te Apeldoorn trouwt op 6 april 1950 te Groningen met Jan Boer geboren 12 augustus 1915 te Rotterdam overleden 4 oktober 1970 in Apeldoorn
b. Lukiene Dijkhuis (Lucy) geboren 29 mei 1923 trouwt op 10 september 1948 te Middelstum met Jan Jansen geboren 2 februari 1921 overleden 1 november 1984
c. Bouwkelina Koster(ouders onder V.4.G stamboom Koster), geboren 31 oktober 1924 te Middelstum ,overleden 25 juli 2015 te Lelystad trouwt 15 februari 1957 te Amsterdam met Kornelis de Haan,geboren 10 augustus 1922 te Delfzijl overleden 20 augustus 1994 te Lelystad
d. Jannes Koster geboren te Middelstum, overleden , trouwt 18 juni 1953 te Middelstum met Annie van der Land geboren 29 april 1932 te Uithuizen overleden 16 december 2009 te Den HelderLuchtfoto van het huisje van Emme Koster in Fraamklap
Luchtfoto steenfabriek Fraamklap met rechtsonder de klapbrug in het Boterdiep.Bouwke Dijkhuis voor het huisje in Fraamklap
Tak: familie Jan Boer en Anje Dijkhuis

VII.a Anje Dijkhuis (moeder onder VI) geboren 13 juni 1915 te Bierum overleden op 22 november 1991 te Apeldoorn trouwt op 6 april 1950 te Groningen(stad) met Jan Boer geboren 12 augustus 1913 te Rotterdam, overleden 4 oktober 1970 te Apeldoorn


Huwelijk Jan Boer en Anje Dijkhuis

VIII.a.1 Anno Dijkhuis (moeder onder VII.a) geboren 16 oktober 1933 te Middelstum trouwt op 23 augustus 1957 te Stedum met Tjitske de Vries, geboren 14 juni 1935 te Westeremden StedumVIII.a.1.a Edwin Richard Helmoed Dijkhuis (ouders onder VIII.a.1) geboren 24 december 1959 te Westeremden
VIII.a.1.b Helmoed Edwin Richard Dijkhuis (ouders onder VIII.a.1) geboren 28 april 1961 te Westeremden overleden 13 januari 1995
VIII.a.1.c Siegfried Kenneth Olaf Dijkhuis ( ouders onder VIII.a.1) geboren 29 januari 1970 te Rotterdam getrouwd met Bea Naipal, geboren 16 april1957 district Commewijne Suriname.
a. Lucy
b. Janice
c. Riena
VIII.a.2 Dick Boer ( ouders onder VII.a) geboren 18 mei 1954 te Apeldoorn trouwt op 10 april 1980 met Wilhelmina Hendrika Maria Kamphorst

VII.a.2.a Christiaan Eduard Boer(ouders onder VII.a.2) geboren op 21 mei 1986 te Apeldoorn

VII.a.2.b Marjolein Lisette Boer (ouders onder VII.a.2) geboren op 10 november 1987 te Apeldoorn, woont samen met Sjoerd Feberwee geboren 22 juni 1986Tak: familie Jan Jansen en Luce Dijkhuis

VII.b Lukiene Dijkhuis (Luce) (moeder onder VI) geboren 29 mei 1923 trouwt op 10 september 1948 te Middelstum met Jan Jansen geboren 2 februari 1921 overleden 1 november 1984
a.Lineke Jansen geboren 10 september 1951 trouwt op 8 februari 1978 met Wim Brillemans
b. Carla Jansen geboren 19 februari 1954 trouwt op 10 juni 1977 Rien Loeffen

VIII.b.1 Lineke Jansen ( ouders onder VII.b) geboren 10 september 1951 trouwt op 8 februari 1978 met Wim Brillemans
a. Marcel Brillemans geboren 13 juni 1980
b. Ingeborg Brillemans geboren 19 juni 1982
c. Erik Brillemans geboren 26 november 1984


VIII. b.2. Carla Jansen( ouders onder VII.b) geboren 19 februari 1954 trouwt op 10 juni 1977 met Rien Loeffen
a. Marc Jean Loeffen geboren 9 september 1986
Tak: familie Kornelis de Haan en Bouwkelina Koster


VII.c Bouwkelina Koster(ouders onder IV.1.D.2), geboren 31 oktober 1924, overleden 25 juli 2015 te Lelystad, trouwt op 15 februari 1957 te Amsterdam, Kornelis de Haan, geboren 10 augustus 1922 te Delfzijl, overleden Lelystad 20 augustus 1994

Bouwkelina de Haan-Koster

VIII.c.1 Bouwiena Emma de Haan (ouders onder VII.c) geboren 17 augustus 1957 te Groningen trouwt op 1 december 1978 te Hoofddorp met Gerardus Leendert Punt, geboren 18 mei 1955 te Amsterdam

VIII.c.2 Pieter Martin de Haan, (ouders onder VII.c) geboren op 31 maart 1961 te Amsterdam.


VIII.c.1.a Jacqueline Emma Punt (ouders onder VIII.c.1) geboren 16 februari 1982 te Amsterdam Partner van Peter Alexander Halsema (Alex) geboren 15 maart 19.. te Amsterdam.


VIII.c.1.a .1 Kim Halsema (ouders onder VIII.c.1.a) geboren 2 oktober 2005 Lelystad
VIII.c.2.a.2 Daan Halsema(ouders onder VIII.c.1.a) geboren 5 december 2007 te Lelystad.

VIII.c.1.b Robert Gerardus Punt (ouders onder VIII.c.1) geboren 2 augustus 1985 te Lelystad

Tak: familie Jannes Koster en Annie van der Land

VII.d Jannes Koster (ouders onder IV.1.D.2), geboren te Middelstum trouwt 18 juni 1953 te Middelstum met Annie van der Land geboren 29 april 1932 te Uithuizen overleden 16 december 2009 te Den Helder
VIII.d.1 Annechien Bouke Koster (Agnes)(ouders onder VII.d) geboren 2 november 1953 te Uithuizen trouwt op 4 mei 1976 te Den Helder met Gilles Dirk den Hollander geboren 29 december 1948 te Amersfoort
VIII.d.1.a Arnoud Dirk den Hollander (ouders onder VIII.d.1) geboren 1 september 1980 te Den Helder
VIII.d.1.b DaniŽl Gilles den Hollander (ouders onder VIII.d.1) geboren 23 juli 1983 te Den Helder

VIII.d.2 Emme Robert Koster (ouders onder VII.d) trouwt met Helen Veenendaal (gescheiden)VIII.d.2.a Fiona Koster (ouders onder VIII.d.2) te Den Helder


VIII.d.2.b Jesse Koster (ouders onder VIII.d.2) te Den Helder

VIII.d.3 Hans Koster (ouders onder VII.d) geboren 8 september 1964 te Den Helder partner van Patricia Alexandra Tukke geboren 25 juli 1972


VIII.d.3.a Sten Koster (ouders onder VIII.d.3) geboren 12 september 2000 te Den Helder
VIII.d.3.b Mats Koster (ouders onder VIII.d.3) geboren 22 mei 2004 te Den Helder
VIII.d.4 Roy Koster (ouders onder VII.d) geboren 8 september 1964 te Den Helder trouwt op 8 oktober 1993 te Den Helder met Helen Gerarda Cornelia Verhoogt geboren 16 april 1966 te Alkmaar.Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu