TURKS HUIS
MicroSoft Amsterdam Kirkpinar
Yahoo! PehliFAN-club
de 1e ramadan - 26 oktober 2003


De Heilige Koran in het Nederlands

Oilwrestling forum (English)

Olieworstel Forum (Dutch)

Club: PehliFAN-the best pictures

Club: gures turkish wrestling

Club: turkish olive oil wrestling

All sites © by Mohamed el-Fers

foto mokumtv
Sterfhuis van de Heilige Maagd nabij Efes (Ephesus), Turkije.

Maria in de Koran
Christenen in de islam? Maria in de Koran. Een van de thema's tijdens de Ramadan-lezingen die Turks Huis in 2002 organiseert.

Koran hoofdstuk 19 de verzen 16- 40

16. En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats,

17. En zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man.

18. Zij sprak: "Ik neem mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien je vreest."

19. Hij antwoordde: "Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer, opdat ik u een reine zoon mag schenken."

20. Zij sprak: "Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?"

21. Hij sprak: "Het is zoals uw Heer zegt, ''het is gemakkelijk voor Mij," opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade Onzerzijds; het is een besloten zaak."

22. En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord.

23. En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij sprak: "O, liever zou ik vóór dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid zijn geraakt."

24. Toen riep (Gods boodschapper in de gestalte van een volmaakte man) haar van beneden toe, zeggend: "Treur niet. Uw Heer heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan;"

25. "En schud de stam van de palmboom naar u toe, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen;"

26. "Eet en drink en koel uw oog. En indien je iemand ziet, beduid hem dan: 'Ik heb de Barmhartige gelofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met niemand spreken.'"

27. Toen bracht zij het kind tot haar volk. Dit zei: "O Maria, je hebt iets vreemds gedaan."

28. "O Zuster van Aäron, uw vader was geen verdorven man, noch was uw moeder een onkuise vrouw."

29. Dan wees zij naar het kind. Zij sprak: "Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?"

30. Hij (Jezus) sprak: "Ik ben een dienaar van God. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

31. "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook mag bevinden; en heeft mij zolang ik leef het gebed en het geven van aalmoezen opgelegd."

32. "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."

33. "Vrede was met mij op de dag van mijn geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood als op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."

34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.

35. Het past niet bij God Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: "Wees", en het wordt.

36. "Voorwaar, God is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg."

37. Doch (sommige) partijen verschillen (hierover) onderling van mening; maar wee de ongelovigen bij hun aanwezigheid op de grote Dag.

38. Hoe helder zullen zij horen en zien op die Dag, wanneer zij tot Ons zullen komen. Waarlijk, de onrechtvaardigen zijn in duidelijke dwaling.

39. En waarschuw hen voor de Dag van de Smart wanneer het oordeel zal worden geveld. Thans zijn zij achteloos en geloven niet.

40. Wij zijn het, Die de aarde en alles wat zich daarop bevindt zullen erven en tot Ons zullen zij worden teruggebracht.

Lees de komplete soera

Verdere vermeldingen

Koran hoofdstuk 4. De vrouwen (an-Nisa) vers 156
Om hun ongeloof en het uiten van een kwaadaardige laster tegen Maria; 157. En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij...

Koran hoofdstuk 5. De tafel (al-Maidah) vers 17
Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: "De Messias, zoon van Maria, is zeker God." Zeg: "Wie heeft dan macht tegen God, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?" Aan God...

Koran hoofdstuk 9. Berouw (at-Taubah) vers 31. Zij hebben naast God hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden. Er is geen God naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen...

Koran hoofdstuk 23. De gelovigen (el-Mominoen) vers 50
En Wij bestemden de zoon van Maria en zijn moeder tot een teken en schonken hun toevlucht op een hoog plateau met groene weiden en bronnen. 51. O gij boodschappers, eet van hetgeen rein is en verricht goede werken. Voorwaar...

Koran hoofdstuk 33. De confreres (al-Ahzaab) vers 7
En toen Wij met de profeten een verbond sloten: met u, met Noach, Abraham, Mozes, en Jezus de zoon van Maria, sloten wij een hecht verbond. 8. Opdat Hij de waarachtigen over hun waarachtigheid moge ondervragen. En voor de..

Koran hoofdstuk 43. De gouden juwelen (az-Zochrof) vers 57.
En wanneer de zoon van Maria als voorbeeld wordt genoemd, ziet, uw volk rijst op en keerde zich of in ofschuw. 58. En zij roepen: "Zijn onze goden beter of is hij beter?" Zij zeggen dit tot u alleen om te twisten. Waarlijk...

Koran hoofdstuk 57. Het ijzer (al-Hadied) vers 27.
Dan deden Wij Onze boodschappers in hun voetsporen treden en Wij deden Jezus, de zoon van Maria, opvolgen en Wij gaven hem het Evangelie. En Wij legden zachtmoedigheid en barmhartigheid in het hart zijner volgelingen. Doch het...

Koran hoofdstuk 61. De strijdplaats (as-Saff) vers 6.
En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben God's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam...

Koran hoofdstuk 66. Denkend dat iets verboden is (at-Tahriem) vers 12
En met Maria, de dochter van Imraan, die haar kuisheid bewaarde; Toen ademden Wij haar Onze geest in - zij geloofde in het Woord van haar Heer en Zijn Boeken en behoorde tot de gehoorzamen.

Maria in de bijbel

U zocht "Maria" en Uw zoekopdracht leverde 58 resultaten op. Juist, de complete bijbel, alle boeken van het oude en het nieuwe testament. En dat beterft niet alleen hits van de Heilige Maagd.

Bij Mattheüs 1 : 16 Matthan was de vader van Jakob; Jakob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt.

Mattheüs 1 : 18 Aan de geboorte van Jezus Christus gingen enkele bijzondere gebeurtenissen vooraf. Toen Zijn moeder Maria met Jozef verloofd was (en dus nog niet met hem samenwoonde) bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest.

Mattheüs 1 : 20 Terwijl hij hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich staan. "Jozef, zoon van David", zei de engel, "u kunt gerust met Maria trouwen.

Mattheüs 1 : 25 Hij deed wat de engel had gezegd en trouwde met Maria. Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde Hem Jezus.

Mattheüs 2 : 11 Zij gingen naar binnen en vonden het kind en Zijn moeder Maria. Eerbiedig knielden zij voor Hem neer. Zij gaven Hem kostbare geschenken: goud, wierook en mirre.

Mattheüs 2 : 14 Jozef stond meteen op en vertrok diezelfde nacht nog met Maria en het kind naar Egypte. Hij bleef daar tot Herodes gestorven was.

Mattheüs 13 : 55 "Hoe is dit mogelijk?" zeiden zij daar. "Hij is toch de zoon van onze timmerman! En we kennen allemaal Zijn moeder Maria en Zijn broers Jakobus, Jozef, Simon en Judas. Zijn zusters wonen hier ook.

Mattheüs 27 : 56 Onder hen waren Maria van Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Jozef, en de moeder van Jakobus en Johannes (de zonen van Zebedeüs).

Mattheüs 27 : 61 Maria van Magdala en de andere Maria zaten tegenover het graf.

Mattheüs 28 : 1 Op de dag na de sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw naar het graf.

Markus 6 : 3 "Dit is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Jozef en van Judas en Simon? En Zijn zusters wonen ook hier in Nazareth. Wat verbeeldt Hij Zich wel?" Het was duidelijk dat zij niets van Hem moesten hebben.

Markus 15 : 40 Een aantal vrouwen stond op een afstand te kijken. Onder andere Maria van Magdala, Salomé en Maria, de moeder van de jonge Jakobus en Joses.

Markus 15 : 47 Maria van Magdala en Maria, de moeder van Joses, waren meegegaan om te zien waar Jezus werd neergelegd.

Markus 16 : 1 De volgende avond, toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Salomé en Maria, de moeder van Jakobus, kruiden om het lichaam van Jezus te balsemen.

Markus 16 : 9 Jezus was op zondagmorgen vroeg weer levend geworden. De eerste die Hem daarna zag, was Maria van Magdala, uit wie Hij zeven boze geesten had weggejaagd.

Lukas 1 : 27 Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde.

Lukas 1 : 29 Maria raakte daardoor in de war en werd bang. Zij vroeg zich af wat hij bedoelde.

Lukas 1 : 30 "Wees niet bang, Maria", zei de engel, "want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen.

Lukas 1 : 34 "Maar hoe kan ik een kind krijgen?" vroeg Maria. "Ik ben nog maagd."

Lukas 1 : 38 "Goed", zei Maria, "de Here mag met mij doen wat Hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd." Daarop ging de engel weg.

Lukas 1 : 39 Kort daarop reisde Maria zo vlug zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken.

Lukas 1 : 41 Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, begon het kindje in haar buik te trappelen. En Elisabeth zelf werd vol van de Heilige Geest.

Lukas 1 : 42 Zij jubelde het uit en zei tegen Maria: "Jij bent de gelukkigste vrouw van de hele wereld. Jouw kind is heel bijzonder in de ogen van God.

Lukas 1 : 46 Maria antwoordde: "Ik prijs de Here met mijn hele hart!

Lukas 1 : 56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth. Toen ging zij terug naar huis.

Lukas 2 : 5 Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven.

Lukas 2 : 6 Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden.

Lukas 2 : 16 Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind! Het lag in een voerbak.

Lukas 2 : 19 Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na.

Lukas 2 : 21 Acht dagen later werd de voorhuid van het kind weggesneden. Het kreeg de naam Jezus, zoals de engel had gezegd toen hij Maria kwam vertellen dat zij zwanger zou worden.

Lukas 2 : 22 Na de bevalling was Maria volgens de Joodse wet veertig dagen onrein. Toen die tijd voorbij was, ging zij met haar man naar Jeruzalem om het kind aan de Here op te dragen.

Lukas 2 : 27 De Heilige Geest had hem ertoe gedrongen die dag naar de tempel te gaan. Terwijl hij daar was, zag hij Jozef en Maria komen om (in gehoorzaamheid aan de wet) het kind Jezus aan God op te dragen.

Lukas 2 : 33 Verwonderd luisterden Jozef en Maria naar wat Simeon over hun kind zei.

Lukas 2 : 34 Simeon noemde hen bevoorrechte mensen. "Maar", waarschuwde hij Maria, "er zal een zwaard door uw ziel gaan. Want velen in Israël zullen zich aan dit kind ergeren, tot hun eigen ongeluk. Maar vele anderen zal Hij de grootste vreugde geven. Hij zal de diepste gedachten van de mensen aan het licht brengen."

Lukas 2 : 38 Zij kwam er net aan terwijl Simeon met Jozef en Maria stond te praten. Ook zij begon God te danken. Aan iedereen die uitkeek naar de bevrijding van Jeruzalem, vertelde zij dat de Christus was gekomen.

Lukas 8 : 3 Onder hen waren Maria van Magdala (uit wie hij zeven boze geesten had weggejaagd), Johanna (de vrouw van Chuzas, die een belangrijke funktie had in de regering van Herodes) en Suzanna.

Lukas 10 : 39 De zuster van deze vrouw, Maria, ging meteen bij Jezus zitten om naar Hem te luisteren.

Lukas 10 : 41 "Martha, Martha", antwoordde Jezus. "Wat maak je je toch druk! In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden afgenomen."

Lukas 24 : 10 Maar toen de vrouwen (het waren Maria van Magdala, Johanna, Maria (de moeder van Jakobus) en verschillende anderen

Johannes 11 : 1 Lazarus uit Bethanië, de broer van Maria en Martha, was ziek.

Johannes 11 : 2 Maria was de vrouw die kostbare parfumolie over de voeten van Jezus uitgoot en deze met haar lange haar afdroogde.

Johannes 11 : 5 Hoewel Jezus veel van Martha, Maria en Lazarus hield, maakte Hij geen aanstalten naar hen toe te gaan.

Johannes 11 : 19 Er waren verscheidene Joden gekomen om Martha en Maria te troosten over het verlies van hun broer.

Johannes 11 : 20 Zodra Martha hoorde dat Jezus er aankwam, ging zij Hem tegemoet. Maar Maria bleef thuis.

Johannes 11 : 28 Hierna ging zij weg om haar zuster te halen. "Maria", zei zij zacht, "de Meester is er en Hij wil je spreken."

Johannes 11 : 29 Maria stond onmiddellijk op en ging naar Jezus toe.

Johannes 11 : 31 De Joden die bij Maria waren om haar te troosten, zagen hoe zij vlug opstond en naar buiten liep. Zij volgden haar omdat zij dachten dat zij naar het graf ging om haar verdriet uit te huilen.

Johannes 11 : 32 Toen Maria bij Jezus kwam, viel zij voor Hem op de knieën en zei: "Here, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn!"

 

Johannes 12 : 3 Maria nam dure nardusolie, goot die over de voeten van Jezus en droogde deze daarna af met haar lange haar. De fijne geur van de nardus vulde het hele huis.

Johannes 19 : 25 Jezus' moeder stond met haar zuster, Maria van Klopas en Maria van Magdala bij het kruis.

 

Johannes 20 : 1 Op zondagmorgen, de morgen na de sabbat, ging Maria van Magdala al heel vroeg naar het graf. Toen zij daar aankwam, zag zij dat de steen voor de ingang was weggerold.

Johannes 20 : 11 Maria van Magdala bleef echter bij het graf achter.

Johannes 20 : 13 "Waarom huilt u?" vroegen zij haar. "Ze hebben mijn Heer weggenomen", antwoordde Maria, "en ik weet niet waar Hij is."

Johannes 20 : 16 "Maria", zei Jezus. Zij keek Hem aan. "Meester!" riep zij uit.

Johannes 20 : 18 Maria ging snel naar Jezus' discipelen. "Ik heb de Here gezien!" zei ze en vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had.

Handelingen 1 : 14 Zij baden voortdurend met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, Zijn moeder Maria en Zijn broers.

Handelingen 12 : 12 Hij dacht even goed na en ging toen naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Markus. Daar waren veel christenen bijeen om te bidden.

Romeinen 16 : 6 Doe de groeten aan Maria, die zoveel voor u heeft gedaan.

DE TOLERANTE ISLAM
Wat is er gebeurd met de islam, een religie die eeuwenlang als de meest
tolerante onder de wereldgodsdiensten werd beschouwd?

Do come back at
www.kirkpinar.nl

 

 

RAMADAN LEZINGEN 2002
gokhan ariciMaandagavond 18 november om 17 uur in het gebouw van Turks Huis Westerpark.
KORAN IN HET NEDERLANDS
Maria stierf in Turkije, haar naam wordt in de koran vaker genoemd dan de bijbel.

Bijbelse maagd
Maria wordt in de Koran vaker genoemd als in de Bijbel. In het heilige boek van de moslims is zelfs een heel hoofdstuk aan de Heilige Maagd gewijd.

Moslims aanvaarden Jezus als een uit de maagd Maria geboren profeet. In de bijbel komt nergens de vermelding 'Moeder van God' voor.

MARIA IN DE KORAN

Er is een compleet hoofdstuk (soura) aan de Heilige Maagd gewijdt. Hoofdstuk 19 heeft als titel Maria (Marjam). En zoals wel vaker een lettercombinatie (Kaaf, Haa, Jaa, 'Ain, Saad) aan het begin. Soera 19 begint met het verhaal van Johannes de Doper:

Dit is een vermelding van de barmhartigheid van uw Heer, betoond aan Zijn dienaar, Zacharia.
Toen hij zijn Heer in het verborgene aanriep, zei hij: "Mijn Heer, het gebeente in mij is zwak geworden en mijn hoofd glanst met grijze haren, niettemin ben ik niet wanhopig, mijn Heer, bij mijn aanroep tot U."
"Maar ik vrees mijn bloedverwanten na mij; mijn vrouw is onvruchtbaar, geef mij een opvolger van U, opdat hij mij en het Huis van Jacob tot erfgenaam mag zijn. En maak hem, mijn Heer, U welgevallig."

(God antwoordde) "O Zacharia, Wij brengen u blijde tijding over een zoon waarvan de naam Jahja (Johannes) zal zijn. Wij hebben voordien niemand aan hem gelijk gemaakt." Maat Zacharia sprak: "Mijn Heer, hoe kan mij een zoon geworden, terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is en ik de uiterste grens des ouderdoms heb bereikt?"

Maar dan sprak God "Het zij zo, Uw Heer zegt: 'Het is gemakkelijk voor Mij, Ik heb u voordien geschapen toen je niets was.'"

Zacharia antwoorde: "Mijn Heer, geef mij een teken." (God) zei: "Uw teken is dat je voor drie opeenvolgende dagen en nachten met niemand zult spreken."

In de bijbel begint Lukas 1 : 5 zijn verhaal "bij de Joodse priester Zacharias, die leefde in de tijd dat Herodes koning van Judea was. Hij behoorde tot de priesterafdeling van Abia. Zijn vrouw Elisabeth kwam net als hijzelf uit het priestergeslacht van Aäron. Zacharias en Elisabeth waren goede mensen, die zich stipt aan Gods wetten hielden. Op een dag had Zacharias dienst in de tempel, omdat zijn afdeling aan de beurt was. Er werd altijd om geloot wie het heiligdom van God zou binnengaan om wierook te branden. Deze keer was het lot op Zacharias gevallen. Plotseling zag Zacharias een engel van de Here staan, rechts van het altaar waarop de wierook werd gebrand. De engel zei: "Wees niet bang, Zacharias. Ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen. Zacharias zei tegen de engel: "Moet ik dat zomaar geloven? Ik ben immers al oud en mijn vrouw ook!"Ondertussen stonden de mensen buiten op Zacharias te wachten. Zij vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Zacharias bleef in de tempel tot zijn dienst voorbij was en ging toen naar huis terug.

In Koran hoofdstuk 19 gaat het verhaal van Johannes de Doper vanaf vers 12 als volgt verder:

"O Jahja (Johannes), houd u krachtig aan het Boek." Wij schonken hem wijsheid, terwijl hij nog een kind was, En zachtmoedigheid van Ons en reinheid. En hij was vroom, vriendelijk en goed voor zijn ouders. En hij was trots noch opstandig.

Vrede was met hem op de dag zijner geboorte, en op zijn sterfdag, en zal eveneens met hem zijn op de dag waarop hij weer tot leven zal worden gewekt.

Het laatste nieuws wordt in ieder geval op deze site en via www.mokumtv.nl gegeven. Slechts één dag voor het Europees kampioenschap werd de site www.kirkpinar.nl als protal in gebruit genomen.

MARIA STIERF IN TURKIJE
Het sterfhuis van Maria nabij de Turkse plaats Efes (voorheen Ephesus).Efes
Maria stierf in Turkije
Op 15 augustus, het feest van Maria Hemelvaart, slepen honderden pelgrims zich in de zengende hitte de 420 meter hoge Bülbül-Dag (Berg van de Nachtegaal) aan de westkust van Turkije omhoog.

Eenmaal per jaar, op Maria Hemelvaart, houden Orthodoxen in dit islamitische gebied een christelijke processie. Het merendeel van de deelnemers is uiteraard Grieks-orthodox, veelal van het vrouwelijk geslacht en enigzins op leeftijd. Maar het gebeuren trekt ook niet ortodoxe christenen uit Europa en de Verenigde Staten aan. Opvallend is het grote aantal moslims dat hier eveneens komt om Maria eer te bewijzen. Maria wordt in de Koran vaker genoemd als in de Bijbel. In het heilige boel van de moslims is zelfs een heel hoofdstuk aan de Heilige Maagd gewijd. Moslims aanvaarden Jezus als een uit de maagd Maria geboren profeet. En zien het als een goede daad deze gezegende plek te bezoeken. Ze lopen niet mee in de processie.

Medio augustus loopt het kwik hier vaak op tot boven de 40 graden. Zwetende Orthodoxe acolieten maken de weg vrij voor de priesters en de indrukwekkende metropoliet van Efes. Zij gaan met gezang en wierookgezwaai vooraf aan de grote groep pelgrims In het begin sleept de stoet braaf mee, maar al snel haasten veel gelovigen zich voorbij aan de te traag voortschreidende orthodoxe processie. Bergopwaarts wacht de koelte van het huis met bron. De gezegende plek waar de Moeder Gods de laatste jaren van haar leven sleet en stierf.

Johannes de evangelist en apostel kreeg van Jezus zelf de zorg over Maria toevertrouwd: "Vrouw, dit is je zoon", sprak Hij tegen OLVrouw, en daarna zei Hij tot de apostel: "Dit is je Moeder" (Joh. 19, 26-27).

De oudst bekende bronnen verhalen dat Johannes naar Efes ging, waar hij op hoogbejaarde leeftijd stierf. Ongetwijfeld heeft hij zich over Maria ontfermt en deze mee naar Efes genomen.

Voor de apostel Johannes werd onder keizer Justinianus (527-565) niet ver van Efes een basiliek gebouwd met het graf precies onder de centrale koepel.

De mensen uit de streek, moslims en christenen, geloven dat uit de grafkamer van Johannes een geneeskrachtig stof omhoog wervelt, die alle ziekten geneest.

Het graf van Maria
De plek waar Maria gestorven en begraven zou zijn, bleef eeuwenlang verborgen. Het vroegste christendom kende nog geen cultus rond de Heilige Maagd. Het was de Duitse non Anna-Katharina Emmerick (1774-1824), die hemelse openbaringen over de laatste jaren van de Heilige Maagd ontving. Deze werden na haar dood samengevat en op schrift gesteld in het boek Daß Leben von Mutter Maria.

Dit boek diende als reisgids toen in 1891 enkele priesters op zoek gingen in het toenmalige Osmaanse Rijk. De aanwijzingen in het boek bracht hen naar de Berg van de Nachtegaal, waar ze de ruïne van een woonhuis uit het begin van de christelijke jaartelling vonden, inclusief een keuken en een slaapkamer, geheel in overeenstemming met de beschrijvingen van de Duitse non. Ook de bron, waarvan het water als miraculeus wordt beschouwd, werd snel gevonden.

Eén ding uit de openbaringen van de Duitse religieuze bleef tot op heden onvindbaar. Volgens de non zou de laatste aardse rustplaats van de Maria zich in de onmiddellijke nabijheid van het huis Pannaya Kapulu moeten bevinden. Inmiddels zoekt men meer dan honderd jaar zonder resultaat.

Dogma-trouwe katholieken als de afgesplitste orthodoxe gelovigen zien hierin het onomstotelijke bewijs voor de Hemelvaart van Maria.

TURKS HUIS
foto nippontvVan Hogendorpstraat 195, Amsterdam, 020 6845712, turkevi@selin.com

SOEFI-CONCERT

Op 15 februari organiseerde de Vereniging Turks Huis i.s.m. Jongeren vereniging Siaz, het Comité Karatay, MokumTV, Stichting Avrasya, Sultan Ahmet Moskee en 24 Turkse organisaties in Nederland een uniek benefiet-concert in de Conferentiezaal van de Sultan Ahmet Moskee (Poelenburg 156) Zaandam.

Dr. Rahmi Oruç Güvenç, hoogleraar aan het Instituut voor Etnomusicologisch Onderzoek en Muziektherapie aan de Universiteit van Istanbul gaf voorafgaande een inleiding over de geschiedenis van die Turkse muziek die door de eeuwen heen als medicijn werd gebruikt. Eigenlijk is de Oosterse muziektherapie een alternatieve geneeswijze, met een meer dan 1000 jaar oude traditie. Simpel gezegd spelen muzikanten een bepaalde toonsoort en de patiënt luistert terwijl hij ontspant. Naarmate de emoties veranderen, worden blokkades geslecht en daarmee verminderen of verdwijnen de klachten. De methode helpt bij hoofdpijn, spierpijn, gevallen van psychose, neurose en bij depressies.

Na de lezing volgde de demonstratie van deze therapeutische muziek door Oruc met zijn Sjamanistische soefi groep. De blaas- en strijkinstrumenten worden bespeeld door.Dr. Güvenç. Deze vooraanstaande deskundige op het gebied van geestelijke genezing door muziek in Turkije, studeerde filosofie, medicijn en klinische psychologie.

Bij de ingang kregen de bezoekers een Mevlana-portret, geschilderd door Mohamed el-Fers als aandenken. De presentatie was in handen van mevrouw Fatma Aktas en de bekende zanger Ahmet Baydaroglu. In de pauze had een inzamelings-veiling plaats voor de inrichting van een cultureel jongeren centrum in Konya. Dit initiatief wordt uitgevoerd door Actie Comité Karatay en gesteund door 26 Turkse organisaties in Nederland actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

 

Türkevi - MicroSoft Amsterdam Kirkpinar- Yahoo! PehliFAN-club

 

 

 

E-mail