Goto my homesiteHome

de familie Knol en "Erstheem"

Zie ook: Parenteel van Claes Harmens Knol


koopakte "Ernstheem" uit 1708
koopakte "Ernstheem" van 1 mei 1708
(click picture to enlarge)
"Ernstheem" (de oudste vermelding stamt uit de 13e eeuw, als "Ernestahusum") was oorspronkelijk een voorwerk1 van het Johannieter Klooster "Wijtwerd" te Usquert.
Dit klooster wordt al in 1304 genoemd. Het klooster bezat bijna 600 hectare cultuurgrond en daarnaast kweldergronden.
Volgens een parochielijst uit 1559 vormde het klooster een zelfstandige parochie.

Met de reductie2 van Groningen in 1594 kwam "Ernstheem" in handen van de provincie Groningen.

Op 1 mei 1708 verkoopt de provincie Groningen de noordoostelijke van de twee boerderijen op "Ernstheem" (nu de Eenrumerweg 51 te Winsum) aan Jacob Eeuwes en Elisabeth Writzerts voor 3.550 Caroli gulden3. Daarmee kwam de boerderij in handen van de grootvader van Jacob Derks Knol.
  1. Een voorwerk is de met name Groningse historische benaming voor een boerderij die in de Middeleeuwen bij een klooster hoorde.
     
  2. Het woord reductie komt uit het Latijn (reductio) en betekent het terugbrengen. In dit geval de terugkeer naar de Republiek, waarbij de stad Groningen werd samengevoegd met de Ommelanden.
    De huidige provincie Groningen ziet de reductie als feitelijk beginpunt van de provincie.
"Ernstheem" ligt nu aan de Eenrumerweg
te Winsum, nabij Eenrum, aan de weg van
Mensingeweer naar Baflo.De noordoostelijke "Knol" boerderij ligt op
coördinaat: N53 21.712 E6 28.549)
Kadasterkaart van de gemeente Winsum
Detail uit de kadasterkaart van de gemeente Winsum uit 1832.
Bij de blauwe pijl de boerderij die Jacob Eeuwes kocht in 1708.
(click picture for whole Winsum map)

10-05-1765:
Claas Eyes, Jacob Hindriks, J.J. Tempel en Pieter Harms als gevolmachtigden over de boedel van wijlen Berent Eijes en desselvs nagelaten weduwe Anje Sijgers verkopen aan Edze Jacobs en zijn vrouw Frouke Jeltes, woonachtig op Ernstheem, 20 jukken (±10 ha) buitendijksland, gelegen in het meene uiterdijk zijnde voor desen door den overleden koopman Berend Eijes gebruikt. Koopsom 2.246 Caroli gulden.
1771:
Edze Jacobs en zijn vrouw Frouke Jeltes kopen het eigendom van de noordoostelijke boerderij van "Ernstheem" van de erven van hun ouders (Jacob Eeuwes en Elisabeth Writzerts).
Edze en Frouke zijn kinderloos gebleven.
6-11-1781:
Edze verkoopt de beklemming van 110.5 juk (±55 ha) voor f 12.000 aan zijn broer, de landbouwer en kerkvoogd Derk Jacobs en diens vrouw Eike Enjes Formier van Adorp.
Hun zoon Jacob Derks Knol3 bewoont de boerderij met zijn vrouw Trienje Onnes Vennema.
    3 In 1811 heeft de familie officieel de naam Knol aangenomen.
1832:
Trienje Onnes Vennema, weduwe van Jacob Derks Knol, staat ingeschreven met 55.78 ha en 11.30 ha kwelder. Die kwelder grond wordt in 1836 verkocht aan Klaas Harms Wijk en zijn vrouw Grietje Meertens Sijbolts, de buren op de zuidwestelijke boerderij van "Ernstheem" (nu de Eenrumerweg 52 te Winsum).
18-2-1837:
Voor Notaris Mr. H.H. Brongers te Winsum scheiden Trienje Onnes Vennema, Eike Jacobs Knol, Derk Jacobs Knol, Frouke Jacobs Knol, Onne Jacobs Knol, Trientje Jacobs Knol, Enje Jacobs Knol en de vijf kinderen van wijlen Edze Jacobs Knol: Onne Edzes, Eilke Edzes, Jacob Edzes, Frouke Edzes & Trienje Edzes de nalatenschap van wijlen Jacob Derks Knol.
De boerderij op Enstheem, met 55.78 ha grond, wordt voor f 16.225 toegescheiden aan Enje Jacobs Knol en zijn zusters Eike Jacobs Knol en Trientje Jacobs Knol.
Deze vermaken hun bezit achtereenvolgens aan elkaar.
1876:
Na de dood van Eike Jacobs Knol is alleen Enje Jacobs Knol eigenaar van de boerderij.
1901:
Na de dood van Enje Jacobs Knol vererft de boerderij op de nazaten van Derk Jacobs Knol, Onne Jacobs Knol en Edze Jacobs Knol, die de boerderij met 55.78 ha eigen land verkopen aan J.Faber voor de koopsom van f 85.440.
De familie Knol heeft dan zo´n 193 jaar op Enstheem gewoond.
J.Faber heeft de boerderij afgebroken en herbouwd; het huidige voorhuis dateert uit 1903.
1937:
De erven van wed. J.Faber verkopen de boerderij met ±46 ha land voor f 143.250 aan Menne Glas, toen wonende te Jember, Oost-Java, Nederlands-Indië (nu Indonesië).


updated: 09-07-2018 by Wim Spaak