Goto my homesiteHome

Bewoners van de Fraeylemaborg te Slochteren (1781-1972)


Webpagina inhoud:


Voorgeschiedenis

FRAEYLEMA-BORG

Dit statige gebouw, hetwelk zich zoo trotschelijk te midden van het water verheft, is, welke veranderingen hetzelve vroeger en later ook mogt ondergaan, een toonbeeld van den hechten bouwtrant van vroegere eeuwen. Men vindt hetzelve in het schilderachtigste gedeelte der provincie Groningen, te Slochteren, hetwelk de eigenaren van dezen burg, als eene staande heerlijkheid, van oudsher bezeten hebben.
Op dezelfde plaats waar thans nog FRAEYLEMA-BORG staat, moet reeds in de 13de eeuw, een sterke burg zijne tinnen ten hemel hebben opgeheven, en, hetzij hier de SNELGERS, of wel de HAIGIENGA’S gezeteld waren: deze burg behoorde aan een magtig geslacht, dat in die tijden deszelfs regten en vorderingen met eigen strijdkrachten wist te handhaven of te doen gelden.
Onder de eerste bewoners omtrent welke men met zekerheid berichten heeft kunnen opdelven komen zij voor, die aan het huis hunnen naam gegeven hebben, het geslacht FRAEYLEMA namelijk.
Van dit kwam het, door het huwelijk van vrouwe HILLEBRANDA FRAEYLEMA met JR. SEINO RENGHERS, aan de aanzienlijke familie van dien naam.
Tot in het laatst der 17de eeuw bleef hetzelve in dit geslacht, uit hetwelk achtereenvolgend, JOHAN RENGHERS, SEINO HENDRIK RENGHERS, OSEBRANT RENGHERS, OSEBRANT JOHAN RENGHERS en EVERT RENGHERS, het bezeten hebben.
Bij keers-koop werd de schrandere HENDRIK PICCARDT, Raad en Syndicus van de Ommelanden, die aan Jonkvrouwe ANNA ELIZABETH RENGHERS gehuwd was, in 1691, eigenaar van FRAEYLEMA-BORG.
Het is bekend hoe die bekwame Staatsman in hooge gunst bij KONING WILLEM III stond , wiens levensgroot afbeeldsel, even als een kleiner van diens gemalin MARIA, nog als schoorsteenstukken op het huis voorhanden zijn.
Meermalen moet deze Vorst FRAEYLEMA-BORG met een bezoek vereerd hebben, even als hetzelve reeds vroeger door den grooten Staatsman JOAN DE WITT moet bezocht geweest zijn.
Van HENDRIK PICCARDT, die kinderloos overleed, kwam FRAEYLEMA-BORG aan zijnen neef JOHAN PICCARDT, die in huwelijk had MARIA LOUISA VAN COETEN, na wiens overlijden HENDRIK OCCO PICCARDT zich gedurende 36 jaren, door langdurige procedures in het bezit van de heerlijkheid Slochteren wist te handhaven.
In 1787 kwam het deerlijk vervallen huis, en de daarbij behoorende uitgesloopte bosschen, door aankoop, in handen van den Heer HENDRIK DE SANDRA VELDTMAN, die zoowel het gebouw als de tuinen en bosschen aanzienlijk verbeterde en luisterrijk herstelde.

bron: Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen...    Door Mr. C.P.E. Robidé van der Aa – 1841
Fraeylemaborg op de kaart van Willem en Frederik Coenders van Helpen [1678]
Fraeylemaborg op de kaart van Willem en Frederik Coenders van Helpen [1678]
Fraeylemaborg uit het boek van Robidé van der Aa
Fraeylemaborg uit het boek van Robidé van der Aa

Interessante links:


Parenteel van Adelgonda Christina Wolthers

family relations icon

klik logo voor grafische weergave
click logo for graphical representationAdelgonda Christina Wolthers, echtgenote van Hendrik de Sandra Veldtman,
stammoeder van alle bewoners van de Fraeylemaborg van 1781 tot 1972.
 

 


Generatie I – Adelgonda Christina Wolthers is de echtgenote

Adelgonda Christina Wolthers [1752 - 1802] Jan Nanning van der Hoop [1738 - 1782] Hendrik de Sandra Veldtman [1756 - 1816] Fraeylemaborg op de kaart van Theodorus Beckeringh [1781]
1 Adelgonda Christina Wolthers 2 Jan Nanning van der Hoop 3 Hendrik de Sandra Veldtman 4 Fraeylemaborg op de kaart van Theodorus Beckeringh [1781]
[coordinate: N53.21533 E6.80932]
I Adelgonda Christina Wolthers (afb. 1) is geboren op 29-05-1752 in Groningen, dochter van Herman Wolthers en Louisa Christina Conring. Zij is gedoopt op 30-05-1752 in Groningen, Martinikerk. Adelgonda is overleden op 02-01-1802 in Groningen, 49 jaar oud.
Adelgonda trouwde (1), 21 jaar oud, op 06-03-1774 in Groningen met Johan Nanning (Jan) van der Hoop (afb. 2), 35 jaar oud. Jan is geboren op 06-09-1738 in Arnhem. Jan is overleden op 30-11-1782 in Arnhem, 44 jaar oud.
Adelgonda trouwde (2), 33 jaar oud, op 02-04-1786 in Groningen met Hendrik de Sandra Veldtman (afb. 3 en 4), 29 jaar oud. Hij is gedoopt op 29-06-1756 in Groningen, Martinikerk. Hendrik is overleden op 09-01-1816 in Groningen, 59 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Johanna Catharina Aleida van Rehden (1754-1777), met wie hij trouwde op 10-02-1776 in Groningen.
Notitie bij Hendrik: Hendrik besluit om - als oudste zoon van Assuerus Johan Veldtman en Etta Catharina Emmen - de naam "de Sandra" van zijn illustere voorouders van moeders zijde, toe te voegen aan de naam "Veldtman". Zie ook de grafische kwartierstaat van Hendrik de Sandra Veldtman.
Mr. Hendrik de Sandra Veldtman was ook een rijke koopman en kocht in 1781 het meer dan 30 jaar lang verwaarloosde landgoed Fraeylemaborg van de familie Piccardt.
De Sandra Veldtman was actief lid van de loge L’Union Provinciale en werd sterk door vrijmetselaarssymboliek aangesproken. Hij liet de tuin aanpassen en bracht diverse vrijmetselaarssymbolen aan; er werden onder andere paden in de vorm van een passer en winkelhaak aangelegd.
Na de dood van zijn eerste vrouw was Hendrik de Sandra Veldtman in 1786 hertrouwd met Adelgonda Christine Wolthers, de weduwe van de Arnhemse burgemeester Jan Nanning van der Hoop.
Zij ging na het huwelijk met Hendrik, samen met haar toen 11 jaar oude zoon Jan van der Hoop, wonen op de Fraeylemaborg in Slochteren.
Kind van Adelgonda en Jan:
1 Abraham Johan (Jan) van der Hoop, geboren op 19-01-1775 in Arnhem. Volgt II-a.
Kind van Adelgonda en Hendrik:
2 Hermanna Louisa Christina (Louise) de Sandra Veldtman, geboren op 23-01-1789 in Groningen. Volgt II-b.
Notitie bij Louise: Louise kon geweldig overweg met haar halfbroer Jan van der Hoop.

 


Generatie II – Adelgonda Christina Wolthers is de moeder

Abraham Johan van der Hoop [1775 - 1826] Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink [1776 - 1859]
5 Abraham Johan van der Hoop 6 Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink
II-a Abraham Johan (Jan) van der Hoop (afb. 5) is geboren op 19-01-1775 in Arnhem, zoon van Johan Nanning (Jan) van der Hoop en Adelgonda Christina Wolthers (zie I). Hij is gedoopt op 22-01-1775 in Arnhem. Jan is overleden op 03-10-1826 in Eesveen, Steenwijkerwold, 51 jaar oud.
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 28-09-1797 in Steenwijk met Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink (afb. 6), 21 jaar oud. Arnoldina is geboren op 02-08-1776 in Zwolle, dochter van David Thomassen à Thuessink en Elisabeth Maria Baelde. Zij is gedoopt op 04-08-1776 in Zwolle. Arnoldina is overleden op 23-08-1859 in Groningen, 83 jaar oud.
Zie ook: David Thomassen à Thuessink en Elisabeth Maria Baelde
Abraham Johan was lid van de Provinciale Staten van Groningen in 1815 en burgemeester van Groningen in 1822 en 1823, samen met Franciscus Joannes Cremers, Jean Francois van Iddekinge en Maurits Adriaan de Savornin Lohman. Bij Koninklijk Besluit van 05-01-1824 werd bepaald dat de stad voortaan 1 burgemeester zou hebben. Van Iddekinge behield het ambt en Abraham werd in 1825 wethouder van Groningen.
Kinderen van Jan en Arnoldina:
1 Aldegonda Christine van der Hoop. Zij is gedoopt op 05-05-1799 in Groningen, Martinikerk. Aldegonda is overleden op 05-02-1876 in Zuphen (Gld), 76 jaar oud.
2 Jan Nanning van der Hoop. Hij is gedoopt op 09-09-1803 in Groningen, Martinikerk. Jan is overleden op 31-10-1848 in Groningen, 45 jaar oud.
3 David van der Hoop, geboren op 09-07-1805 in Zuidbroek. Volgt III-a.
4 Elisabeth Maria Magdalena (Betsy) van der Hoop, geboren op 06-02-1807 in Groningen. Volgt III-b.
5 Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop, geboren op 04-06-1809 in Groningen. Volgt III-c.
Hermanna Louisa Christina de Sandra Veldtman [1789 - 1847] Fraeylemaborg Slochteren Johan Hora Siccama [1778 - 1829]
7 Hermanna Louisa Christina de Sandra Veldtman 8 Fraeylemaborg Slochteren 9 Johan Hora Siccama
II-b Hermanna Louisa Christina (Louise) de Sandra Veldtman (afb. 7 en 8) is geboren op 23-01-1789 in Groningen, dochter van Hendrik de Sandra Veldtman en Adelgonda Christina Wolthers (zie I). Zij is gedoopt op 30-01-1789 in Groningen, Martinikerk. Louise is overleden op 17-11-1847 in Groningen, 58 jaar oud.
Louise trouwde (1), 21 jaar oud, op 13-06-1810 in Fraeylemaborg - Slochteren met Jonkheer Johan Hora Siccama (afb. 9), 31 jaar oud. Johan is geboren op 31-10-1778 in Groningen, zoon van Johan Hora Siccama en Egberta Louise Beckeringh. Hij is gedoopt op 08-11-1778 in Groningen, A-kerk. Johan is overleden op 07-04-1829 in Brussel, 50 jaar oud.
Louise trouwde (2), 42 jaar oud, op 06-09-1831 in Slochteren met Wiardus Hora Siccama, 40 jaar oud. Wiardus is geboren op 27-04-1791 in Groningen. Wiardus is overleden op 25-06-1867 in Utrecht, 76 jaar oud. Wiardus trouwde later op 15-01-1850 in Utrecht met Josine Edzardina Adriana Sophie van Limburg Stirum (1807-1892).
Titel Louise: Vrouwe van Slochteren, Foxham, Kolham en Schilfwolde.
Louise erfde in 1816 de Fraeylemaborg van haar vader.
Na de dood van haar man jhr. Johan Hora Siccama in 1829 hertrouwde zij in 1831 met diens neef jhr. Wiardus Hora Siccama.
Louise kon geweldig overweg met haar halfbroer Jan van der Hoop.
Na haar overlijden in 1847 vererfde de Fraeylemaborg krachtens haar testament op de kleinzoon van haar stiefbroer Abraham Johan (Jan) van der Hoop [1775-1826]: Mr. Abraham Johan Thomassen à Thuessink van der Hoop [1838-1882].
Haar man Wiardus Hora Siccama bleef vruchtgebruiker van het landgoed Fraeylemaborg tot zijn dood in 1867.

 


Generatie III – Adelgonda Christina Wolthers is de grootmoeder

David van der Hoop [1805 - 1847] 10 David van der Hoop
III-a David van der Hoop (afb. 10) is geboren op 09-07-1805 in Zuidbroek, zoon van Abraham Johan (Jan) van der Hoop (zie II-a) en Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink. Hij is gedoopt op 04-08-1805 in Zuidbroek. David is overleden op 22-12-1847 in Hoogezand, 42 jaar oud.
David trouwde, 31 jaar oud, op 22-09-1836 in Groningen met Anna Catharina Woldringh, 25 jaar oud. Anna is geboren op 27-02-1811 in Groningen. Zij is gedoopt op 29-03-1811 in Groningen, Martinikerk. Anna is overleden op 01-12-1886 in Groningen, 75 jaar oud.
Notitie bij David: kantonregter
Betsy van der Hoop [1807 - 1879] Guillaume Groen van Prinsterer [1801 - 1876]
11 Betsy van der Hoop 12 Guillaume Groen van Prinsterer
III-b Elisabeth Maria Magdalena (Betsy) van der Hoop (afb. 11) is geboren op 06-02-1807 in Groningen, dochter van Abraham Johan (Jan) van der Hoop (zie II-a) en Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink. Zij is gedoopt op 15-02-1807 in Groningen, Martinikerk. Betsy is overleden op 14-03-1879 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud.
Betsy trouwde, 21 jaar oud, op 23-05-1828 in Groningen met Guillaume Groen van Prinsterer (afb. 12), 26 jaar oud. Guillaume is geboren op 21-08-1801 in Voorburg. Guillaume is overleden op 19-05-1876 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Betsy van der Hoop heeft haar volwassen jaren in Den Haag gewoond en is één van de drijvende krachten van het Réveil geweest. Ze deed veel aan liefdadigheidswerk.
Op 15 april 1831 richtte zij een hofje de Rusthof op naast de R.K. kerk in de Parkstraat, dat bestemd was voor oudere, onbemiddelde vrouwen. Er komt een ’naaischool voor volksmeisjes’ bij, die ze samen met Caroline de Clercq-Boissevain oprichtte.
In 1865 was zij één van de mede-oprichtsters van de diaconessenhuis Bronovo, het huidige ziekenhuis Bronovo. De diaconessen begonnen in de Kazernestaat 30, een pand dat eigendom was van de familie Groen van Prinsterer; later komt nummer 28 erbij.
Van 1839 tot 1879 woonden, zoals op twee gevelstenen staat gememoreerd, Betsy en Guillaume Groen van Prinsterer aan de Korte Vijverberg 4, waar nu het Kabinet van de Koning is gevestigd. In 1805 had Groen van Prinsterer’s vader het pand voor 20.000 gulden gekocht van de familie Bentinck. Nadat Betsy Groen van Prinsterer in 1879 overleden was, werd het huis verkocht aan Guillaumes nicht Elisabeth Philipse, die er met haar echtgenoot Bonifacius Cornelis de Jonge ging wonen; zij verkocht het twee jaar later aan de staat.
III-c Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop is geboren op 04-06-1809 in Groningen, zoon van Abraham Johan (Jan) van der Hoop (zie II-a) en Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink. Hij is gedoopt op 18-06-1809 in Groningen, Nederlands Hervormde Kerk. Evert is overleden op 17-07-1852 in Groningen, 43 jaar oud.
Evert trouwde, 27 jaar oud, op 13-04-1837 in Groningen met Willemina Elisabeth de Ranitz, 24 jaar oud. Willemina is geboren op 08-12-1812 in Groningen. Willemina is overleden op 31-05-1891 in Groningen, 78 jaar oud.
Evert kreeg ook de achternaam van zijn moeder en werd gedoopt als Evert Jan Thomassen à Thuessink. Zo werd hij stamvader van de tak Thomassen à Thuessink van der Hoop.
Beroep van Evert: Officier van Justitie.
Kinderen van Evert en Willemina:
1 Abraham Johan (Jan) Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, geboren op 20-02-1838 in Groningen. Volgt IV.
2 Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink van der Hoop, geboren in 1841 in Assen. Arnoldina is overleden op 04-04-1913 in Groningen, 71 of 72 jaar oud.
3 Edzardina Johanna Thomassen à Thuessink van der Hoop, geboren op 11-05-1843 in Assen. Edzardina is overleden op 11-04-1872 in Almelo, 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Edzardina: na eene langdurige ziekte...
4 Elisabeth Maria Magdalena Thomassen à Thuessink van der Hoop, geboren op 04-12-1844 in Groningen. Elisabeth is overleden op 27-01-1933 in Groningen, 88 jaar oud.
5 Hermanna Louisa Christina Thomassen à Thuessink van der Hoop, geboren op 17-05-1846 in Groningen. Hermanna is overleden op 03-11-1920 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
6 Gijsbert Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop, geboren op 24-08-1847 in Groningen. Gijsbert is overleden op 22-04-1894 in Arnhem, 46 jaar oud.
7 Anna Hermanna Maria Thomassen à Thuessink van der Hoop, geboren op 12-01-1849 in Groningen. Anna is overleden op 01-08-1900 in Groningen, 51 jaar oud.
Dubbelportret van Willemina Adriana Elisabeth Thomassen à Thuessink van der Hoop [1850 - 1934] en haar broer Evert Jan 13 Dubbelportret van Willemina Adriana Elisabeth Thomassen à Thuessink van der Hoop [1850-1934] en haar broer Evert Jan
8 Willemina Adriana Elisabeth Thomassen à Thuessink van der Hoop (afb. 13), geboren op 29-06-1850 in Groningen. Willemina is overleden op 16-01-1934 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud.
9 Adelgunde Christine Thomassen à Thuessink van der Hoop, geboren op 26-08-1851 in Groningen. Adelgunde is overleden op 20-11-1902 in ’s-Gravenhage, 51 jaar oud.
Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop [1852 - 1895] 14 Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop
10 Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (afb. 14), geboren op 28-12-1852 in Groningen. Evert is overleden op 14-10-1895 in Leeuwarden, 42 jaar oud.

 


Generatie IV – Adelgonda Christina Wolthers is de overgrootmoeder

Abraham JohanThomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren [1838 - 1882] Geertruida Ketelaar [1846 - 1925] met haar vijf kinderen
15 Abraham Johan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren 16 Geertruida Ketelaar met haar vijf kinderen
IV Abraham Johan (Jan) Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (afb. 15 en 15) is geboren op 20-02-1838 in Groningen, zoon van Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (zie III-c) en Willemina Elisabeth de Ranitz. Jan is overleden op 19-03-1882 in Fraeylemaborg - Slochteren, 44 jaar oud.
Jan trouwde, 35 jaar oud, op 07-08-1873 in Rotterdam met Geertruida (Truus) Ketelaar (afb. 16), 26 jaar oud. Truus is geboren op 08-10-1846 in Rotterdam. Truus is overleden op 19-01-1925 in Baarn, 78 jaar oud.
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; lid Provinciale Staten, Groningen.
In 1847 erfde de nog maar 9 jaar oude Abraham Johan de Fraeylemaborg in Slochteren van zijn oudtante Hermanna Louisa Christina de Sandra Veldtman, dochter van Hendrik de Sandra Veldtman.
Tante Louise was 2 keer getrouwd geweest, maar uit beide huwelijken werden geen kinderen geboren. Daarom werd Abraham Johan (een kleinzoon van haar halfbroer Abraham Johan van der Hoop [1775-1826]) als erfgenaam aangewezen.
De jonge Abraham Johan wist van niets, tot hij tijdens een reisje met de trekschuit van Groningen naar Slochteren toevallig iemand hoorde zeggen, dat hij de erfgenaam was.
Tante Louise’s tweede man, Wiardus Hora Siccama, had nog wel het vruchtgebruik van de borg, tot ook hij stierf in 1867.
Na de dood van Wiardus Hora Siccama in 1867 ging het landgoed Fraeylemaborg over op de toen 29-jarige Mr. Abraham Johan (“Jan”) Thomassen à Thuessink van der Hoop. Hij voegde toen “van Slochteren” aan zijn naam toe.

Abraham Johan was toen nog ongetrouwd, maar zijn zeven zusters deden bij toerbeurt voor hem de huishouding in de borg. Dit duurde een aantal jaren, totdat hij de jonge Geertruida (“Truus”) Ketelaar [1846-1925] een aanzoek deed. Ze trouwden op 7 augustus 1873 in Rotterdam, waarna voor de jonge borgvrouwe een heel nieuw leven begon.

Terugkomend van de huwelijksreis in de Harz, reed het paar in de barouchet vanaf de stad Groningen door de Woldstreek en genoot van de fraaie omgeving. Na de stoere kerk van Slochteren met zijn vrijstaande toren was het park van de Fraeylemaborg met zijn langgerekte vorm al van ver zichtbaar.

Bij de Fraeylemaborg aangekomen stond de hele dorpsbevolking klaar voor een feestelijk onthaal. Natuurlijk waren de pachters van de borgheer present om het jonge paar te ontvangen. Vijf boerderijen bezat Abraham Johan, waarvan hij vier verpachtte en eentje zelf als proefboerderij beheerde. Eén van zijn pachters aan het nabijgelegen Padje stond vooraan. Het was boer Hartenhof, een man met wie de borgheer een bijzondere interesse deelde. Steeds op zoek naar oude stenen, gebogen naar de grond, was hij een karakteristieke figuur in de omgeving. Hartenhof diepte uit zijn broekzak een vuurstenen bijl op en gaf deze cadeau aan het jonge bruidspaar.

Een ander bewoner van het Padje, boer Geertsema, was ook bij het welkom aanwezig. Met hem deelde de jonge borgheer een andere passie: de tuinarchitectuur. Samen hadden ze hele discussies gehad over de Engelse landschapsstijl en over de verschillende aspecten daarvan in hun eigen tuin en park. De slingertuin van de Geertsemaheerd was weliswaar veel kleiner dan het Fraeylemapark, maar een juweel op zich.
De jonge borgvrouwe was gewend aan het leven in een drukke stad met een gezellige familiekring en kwam nu op een afgelegen borg met slechts enkele notabelen als relatie. Gelukkig vroeg het huishouden in de borg al haar aandacht en moest ze leiding geven aan flink wat personeel. Tussen 1875 en 1880 werden bovendien vijf kinderen geboren en bruiste de Fraeylemaborg van leven.

Ter ontspanning wandelde de borgvrouwe graag in het Slochterbos en genoot daar van de fraaie aanleg en de bijzondere bomen en planten. Vooral het verste deel van het park had haar voorliefde, waar ze de romantische berg kon beklimmen met uitzicht op de open plekken in het park. Als ze de andere kant op keek zag ze nog net een lage streek in de buurt van de “Private weg van het Huis te Slochteren” naar Noordbroek. Zou dat misschien een pingo-ruïne zijn? Rond de immense stam van de eeuwenoude Kinderboom was een bank geplaats, waar mevrouw Van der Hoop graag even uitrustte.
Op de terugweg liep ze graag door de diagonale zichtas en zag dan al van verre de roomwit gestuukte borg. Volgens overlevering keek deze zichtas naar de andere kant uit op de kerk van Noordbroek, maar hoe ze ook tuurde, een kerk kon ze toch niet ontwaren. Ook zonder dat was het doorzicht prachtig. Alleen jammer dat het snoeien van zo’n zichtas zoveel arbeid kostte, jaar in jaar uit. Zorgen als deze zouden de jonge borgvrouwe al spoedig extra belasten, want in het voorjaar van 1882 overleed plotseling haar man aan longontsteking. Zij bleef achter met de zorg voor vijf jonge kinderen en een bewerkelijk landgoed. Zij slaagde hierin, door de koers van haar man vastberaden door te zetten en loodste het landgoed Fraeylemaborg de 20ste eeuw in.
Kinderen van Jan en Truus:
1 Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, geboren op 04-02-1875 in Fraeylemaborg - Slochteren. Volgt V.
2 Matthijs Pieter Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, geboren op 10-04-1876 in Fraeylemaborg - Slochteren. Matthijs is overleden op 24-08-1967 in ’s-Gravenhage, 91 jaar oud.
Notitie bij Matthijs: burgemeester, Breukelen lid Provinciale Staten, Utrecht
3 Willemine Elisabeth Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, geboren op 27-04-1877 in Fraeylemaborg - Slochteren. Willemine is overleden op 02-07-1942 in Utrecht, 65 jaar oud.
4 Christina Adriana Lucretia Catharina Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, geboren op 05-07-1878 in Fraeylemaborg - Slochteren. Christina is overleden op 05-04-1955 in Rotterdam, 76 jaar oud.
5 Anna Catharina Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, geboren op 30-12-1880 in Fraeylemaborg - Slochteren. Anna is overleden in 1929, 48 of 49 jaar oud.

 


Generatie V – Adelgonda Christina Wolthers is de betovergrootmoeder

Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren en Catharina Cornelia Star Numan met hun eerste dochter Jeanne Agatha Fraeylemaborg Slochteren
17 Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren en Catharina Cornelia Star Numan met hun eerste dochter Jeanne Agatha 18 Fraeylemaborg Slochteren
V Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (afb. 17 en 18) is geboren op 04-02-1875 in Fraeylemaborg - Slochteren, zoon van Abraham Johan (Jan) Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (zie IV) en Geertruida (Truus) Ketelaar. Evert is overleden op 27-04-1952 in Fraeylemaborg - Slochteren, 77 jaar oud.
Evert trouwde, 33 jaar oud, op 18-02-1908 in ’s-Gravenhage met Catharina Cornelia Star Numan, 28 jaar oud. Catharina is geboren op 03-11-1879 in ’s-Gravenhage. Catharina is overleden op 29-04-1965 in Fraeylemaborg - Slochteren, 85 jaar oud.
Evert Jan was tussen 1917 en 1925 in Burgemeester Sappemeer; tussen 1925 en 1940 in Burgemeester Slochteren.
Na hun huwelijksreis naar Nederlands-Indië vestigden Evert en Catharina zich op de Fraeylemaborg in Slochteren, welke hij in 1882 van zijn vader had geërfd.
Kinderen van Evert en Catharina:
Jeanne (rechts) en Louise (links) Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren [aug. 1923] 19 Dubbelportret van Jeanne (12 jaar, rechts) en Louise (7 jaar, links) Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren [aug. 1923]

1 Jeanne Agatha Maria Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (afb. 19-r), geboren op 26-09-1910 in Fraeylemaborg - Slochteren. Volgt VI-a.
2 Geertruida Hermanna Louisa Christina (Louise) Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (afb. 19-l), geboren op 19-10-1915 in Fraeylemaborg - Slochteren. Volgt VI-b.

 


Generatie VI – Adelgonda Christina Wolthers is de oudmoeder

VI-a Jeanne Agatha Maria Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren is geboren op 26-09-1910 in Fraeylemaborg - Slochteren, dochter van Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (zie V) en Catharina Cornelia Star Numan. Jeanne is overleden op 19-01-2002 in Slochteren, 91 jaar oud.
Jeanne trouwde, 30 jaar oud, op 24-07-1941 in Slochteren met Dirk Evert Nanninga, 35 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1966. Dirk is geboren op 08-12-1905 in Loppersum. Dirk is overleden op 26-10-1985 in Groningen, 79 jaar s van 1938 tot 1970 huisarts van Adorp, Sauwerd en Wetsinge. In 1966 werd het huwelijk ontbonden. Jeanne woonde daarna beurtelings op de Fraeylemaborg en in haar flat aan de Verlengde Hereweg in Groningen.
Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (tweede van links) met haar eerste echtgenoot, haar kinderen en haar moeder [1956] Fraeylemaborg Slochteren
20 Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (tweede van links) met haar eerste echtgenoot, haar kinderen en haar moeder [1956] 21 Fraeylemaborg Slochteren
VI-b Geertruida Hermanna Louisa Christina (Louise) Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (afb. 20 en 21) is geboren op 19-10-1915 in Fraeylemaborg - Slochteren, dochter van Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (zie V) en Catharina Cornelia Star Numan. Louise is overleden op 09-07-2008 in Slochteren, 92 jaar oud.
Louise trouwde (1), 32 jaar oud, op 26-08-1948 in Fraeylemaborg - Slochteren met jonkheer François Willem Peter Marie (Frans) van Panhuys, 33 jaar oud. Frans is geboren op 03-09-1914 in ’s-Gravenhage. Frans is overleden op 21-02-1969 in Rottach Egern, Beieren (D), 54 jaar oud.
Louise trouwde (2), 61 jaar oud, op 04-08-1977 in Zeist met Jan Leendert Groenveld, 62 jaar oud. Jan is geboren op 09-12-1914 in Loppersum. Jan is overleden op 31-03-2009 in Groningen, 94 jaar oud.
Jonkheer Frans van Panhuys. Van 1950 tot zijn overlijden in 1969 was Van Panhuys burgemeester van Hummelo en Keppel.
Na de dood van Van Panhuys trok Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren met haar dochters in bij haar gescheiden zuster Jeanne, die inmiddels weer op de Fraeylemaborg woonde.
Al snel bleek het onderhoud van de borg en het omringende landgoed hun draagkracht te boven te gaan. Daarom droegen zij de borg, die sinds 1781 in familiebezit is geweest, in 1972, na 191 jaar, over aan de in 1945 opgerichte Gerrit van Houtenstichting. De borg werd een museum waarin onder meer schilderijen en antiek porselein werden getoond.

Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren ging met haar drie dochters wonen in het nabijgelegen voormalige Regthuis (gerechtsgebouw) “Het Hoge Huys”.

Samen met haar drie dochters en haar zuster Jeanne, die overleed in 2002, was Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop de laatste die de Fraeylemaborg in grootse staat bewoonde. Ze werd vanuit de Fraeylemaborg begraven. Half Slochteren liep uit, voor een laatste eerbetoon aan de laatste borgvrouwe van Groningen. Zij werd begraven op het kerkhof van de kerk van Slochteren.
Zij werd wel de "laatste ’echte’ borgvrouwe van Groningen" genoemd. Met haar overlijden kwam symbolisch een einde aan het tijdperk van de landadel in Groningen.
Overigens behoort de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren niet tot de Nederlandse adel. De familie behoort wel tot het patriciaat (niet-adellijke geslachten die generaties lang een groot aanzien hadden in de samenleving).

Zie ook: Interview met Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, de laatste borgvrouwe van het landgoed Fraeylemaborg in Slochteren door RTV-Noord in 2008.
Kinderen van Louise en Frans:
1 Catharina van Panhuys, jonkvrouw, geboren in 1949.
2 Mieke van Panhuys, jonkvrouw, geboren in 1952.
3 Ulrica van Panhuys, jonkvrouw, geboren in 1956.

Adelgonda Christina Wolthers is de oudgrootmoeder van de kinderen Catharina, Mieke en Ulrica (generatie VII)

Index (49 personen)

Baelde, Elisabeth Maria (*26-12-1736, †06-04-1808) [Schoonmoeder van II-a]  II-a
Beckeringh, Egberta Louise (*21-01-1740, †06-12-1810) [Schoonmoeder van II-b]  II-b
Conring, Louisa Christina (~22-08-1727, †29-04-1766) [Moeder van I]  I
Groen van Prinsterer, Guillaume (*21-08-1801, †19-05-1876) [Partner van III-b]  III-b
Groenveld, Jan Leendert (*09-12-1914, †31-03-2009) [Partner van VI-b]  VI-b
Hoop, Abraham Johan (Jan) van der (*19-01-1775, †03-10-1826) [Nummer II-a]  II-a; III-a; III-b; III-c
Hoop, Aldegonda Christine van der (~05-05-1799, †05-02-1876) [Dochter van II-a]  II-a,1
Hoop, David van der (*09-07-1805, †22-12-1847) [Nummer III-a]  III-a
Hoop, Elisabeth Maria Magdalena (Betsy) van der (*06-02-1807, †14-03-1879) [Nummer III-b]  III-b
Hoop, Jan Nanning van der (~09-09-1803, †31-10-1848) [Zoon van II-a]  II-a,2
Hoop, Johan Nanning (Jan) van der (*06-09-1738, †30-11-1782) [Partner van I]  I; II-a
Hora Siccama, Johan (*15-01-1738, †14-05-1812) [Schoonvader van II-b]  II-b
Hora Siccama, Johan (*31-10-1778, †07-04-1829) [Partner van II-b]  II-b
Hora Siccama, Wiardus (*27-04-1791, †25-06-1867) [Partner van II-b]  II-b
Ketelaar, Geertruida (Truus) (*08-10-1846, †19-01-1925) [Partner van IV]  IV; V
Limburg Stirum, Josine Edzardina Adriana Sophie van (~03-05-1807, †20-08-1892)  II-b
Nanninga, Dirk Evert (*08-12-1905, †26-10-1985) [Partner van VI-a]  VI-a
Panhuys, Catharina van (*1949) [Dochter van VI-b]  VI-b,1
Panhuys, François Willem Peter Marie (Frans) van (*03-09-1914, †21-02-1969) [Partner van VI-b]  VI-b
Panhuys, Mieke van (*1952) [Dochter van VI-b]  VI-b,2
Panhuys, Ulrica van (*1956) [Dochter van VI-b]  VI-b,3
Ranitz, Willemina Elisabeth de (*08-12-1812, †31-05-1891) [Partner van III-c]  III-c; IV
Rehden, Johanna Catharina Aleida van (*1754, †14-11-1777)  I
Sandra Veldtman, Hendrik de (~29-06-1756, †09-01-1816) [Partner van I]  I; II-b
Sandra Veldtman, Hermanna Louisa Christina (Louise) de (*23-01-1789, †17-11-1847) [Nummer II-b]  II-b
Star Numan, Catharina Cornelia (*03-11-1879, †29-04-1965) [Partner van V]  V; VI-a; VI-b
Thomassen à Thuessink, Arnoldina Aleida Maria (*02-08-1776, †23-08-1859) [Partner van II-a]  II-a; III-a; III-b; III-c
Thomassen à Thuessink, David (*27-11-1734, †19-12-1817) [Schoonvader van II-a]  II-a
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Adelgunde Christine (*26-08-1851, †20-11-1902) [Dochter van III-c]  III-c,9
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Anna Hermanna Maria (*12-01-1849, †01-08-1900) [Dochter van III-c]  III-c,7
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Arnoldina Aleida Maria (*1841, †04-04-1913) [Dochter van III-c]  III-c,2
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Edzardina Johanna (*11-05-1843, †11-04-1872) [Dochter van III-c]  III-c,3
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Elisabeth Maria Magdalena (*04-12-1844, †27-01-1933) [Dochter van III-c]  III-c,4
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Evert Jan (*04-06-1809, †17-07-1852) [Nummer III-c]  III-c; IV
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Evert Jan (*28-12-1852, †14-10-1895) [Zoon van III-c]  III-c,10
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Gijsbert Hendrik (*24-08-1847, †22-04-1894) [Zoon van III-c]  III-c,6
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Hermanna Louisa Christina (*17-05-1846, †03-11-1920) [Dochter van III-c]  III-c,5
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Willemina Adriana Elisabeth (*29-06-1850, †16-01-1934) [Dochter van III-c]  III-c,8
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Abraham Johan (Jan) (*20-02-1838, †19-03-1882) [Nummer IV]  IV; V
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Anna Catharina (*30-12-1880, †1929) [Dochter van IV]  IV,5
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Christina Adriana Lucretia Catharina (*05-07-1878, †05-04-1955) [Dochter van IV]  IV,4
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Evert Jan (*04-02-1875, †27-04-1952) [Nummer V]  V; VI-a; VI-b
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Geertruida Hermanna Louisa Christina (Louise) (*19-10-1915, †09-07-2008) [Nummer VI-b]  VI-b
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Jeanne Agatha Maria (*26-09-1910, †19-01-2002) [Nummer VI-a]  VI-a
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Matthijs Pieter (*10-04-1876, †24-08-1967) [Zoon van IV]  IV,2
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Willemine Elisabeth (*27-04-1877, †02-07-1942) [Dochter van IV]  IV,3
Woldringh, Anna Catharina (*27-02-1811, †01-12-1886) [Partner van III-a]  III-a
Wolthers, Adelgonda Christina (*29-05-1752, †02-01-1802) [Nummer I]  I; II-a; II-b
Wolthers, Herman (*07-10-1721, †26-03-1788) [Vader van I]  I
Gegenereerd door Wim Spaak met Aldfaer versie 6.2 op 04-02-2018 16:34:27