Parenteel van Eelke Jans Spaak

Index

Fremerke Spaak
Eelke J. Spaak
Jan E. Spaak
X 
Ytje L. van der Molen
Fremerke E. Spaak
Trientje Spaak
Johanna C. Spaak
Eelke Spaak
X 
Antje H. Koning
Jacob G. Spaak
X 
Sijtske Schaafsma
William Spaak
Trijntje Spaak
Jan A. Spaak
Johanna C. Spaak
X 
Egidius H. Welbergen
Egbert Spaak
X 
Jacoba Hoeksema
Rinze E. Spaak
X 
Margaretha C. Kramer
Hinke E. Spaak
NN Spaak
Trijntje E. Spaak
X 
Okke Kerkstra
Eelke E. Spaak
X 
Uilkje Bosma
Miente E. Spaak
Grietje E. Spaak
X 
Harmen L. Kuipers
Mient E. Spaak
X 
Geertje Zuidema
Albert E. Spaak
X 
Pietje Oostenbrug
Renze E. Spaak
X 
Engbertje Stroobosscher
Egbert E. Spaak
X 
Jeltje M. Pel
Lieutske E. Spaak
Grietje E. Spaak
Trijntje Spaak
X 
Simon Reitsma
Harmke Spaak
X 
Pieter B. Oosthout
Minke Spaak
Geeske Spaak
X 
Jan E.J. Oosterdijk
Eelke Spaak
X 
Korneliske Moes
Albert Spaak
X 
Baukje Huisman
Lutske Spaak
Jacob Spaak
X 
Ieuwkje van der Weg
Jan Spaak
Halbe Spaak
X 
Elske Bos
Fremerke Spaak
X 
Jan Eelkema
Pieter E. Spaak
X 
Grietje A. van Dijk
Eelke J. Spaak
X 
Trijntje R. Hoekstra
Jan E. Spaak
X 
Fremerke Heerkes
Eelke J. Spaak
X 
Ouktje Pieters
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 07-07-2018 12:11:25 door Wim Spaak
Man
Vrouw
M/V
IV-a,1 ♀
Fremerke Spaak
leeftijd: 80 jaar
*16-07-1853 Kollumerland
21-12-1933 Grand Rapids, Michigan, USA
IV-a,2 ♂
Eelke Jans Spaak
leeftijd: 59 jaar
*22-01-1857 Kollumerland
06-04-1916 Kollumerland
IV-a ♂
Jan Eelkes Spaak
leeftijd: 48 jaar
*27-02-1816 Zoutkamp
27-05-1864 Kollumerland
huwelijk 04-06-1853 in Kollumerland met
Ytje Louwes van der Molen
leeftijd: 74 jaar
*11-08-1815 Burum, gem. Kollumerland
20-06-1890 Burum, gem. Kollumerland
III,2 ♀
Fremerke Eelkes Spaak
leeftijd: 17 jaar
*10-09-1818 Kollumerland
09-03-1836 Kollumerland
IV-b,1 ♀
Trientje Spaak
leeftijd: 1 maand
*05-09-1851 Groningen
14-10-1851 Groningen
IV-b,2 ♀
Johanna Clara Spaak
leeftijd: 6 jaar
*13-05-1853 Groningen
30-11-1859 Groningen
V-a ♂
Eelke Spaak
leeftijd: 31 jaar
*26-01-1855 Groningen
29-05-1886 Groningen
huwelijk 27-05-1883 in Groningen met
Antje Hinderika Koning
leeftijd: 93 jaar
*15-04-1858 Groningen
12-04-1952 Groningen
V-b ♂
Jacob Gosen Spaak
leeftijd: 43 jaar
*01-01-1857 Appelscha
23-04-1900 Groningen
huwelijk 06-07-1879 in Groningen met
Sijtske Schaafsma
leeftijd: 73 jaar
*31-05-1859 Harlingen
23-01-1933 Groningen
IV-b,5 ♂
William Spaak
leeftijd: 6 dagen
*27-01-1861 Groningen
02-02-1861 Groningen
IV-b,6 ♀
Trijntje Spaak
leeftijd: 10 dagen
*27-01-1861 Groningen
06-02-1861 Groningen
IV-b,7 ♂
Jan Alexander Spaak
leeftijd: < 23 jaar
*27-07-1862 Groningen
<1885
V-c ♀
Johanna Catharina Spaak
leeftijd: 51 jaar
*13-04-1865 Groningen
~14-04-1865 Groningen
26-08-1916 Groningen
huwelijk 02-06-1895 in Groningen met
Egidius Henrikus Welbergen
leeftijd: 78 jaar
*25-08-1858 Groningen
15-08-1937 Groningen
V-d ♂
Egbert Spaak
leeftijd: 80 jaar
*19-02-1868 Groningen
28-10-1948 Zaandam
huwelijk 03-11-1889 in Groningen met
Jacoba Hoeksema
leeftijd: 53 jaar
*21-07-1866 Roden
19-02-1920 Groningen
IV-b ♂
Rinze Eelkes (Rinie) Spaak
leeftijd: 49 jaar
*26-08-1820 Munnekezijl (Frl)
20-07-1870 Groningen
huwelijk 14-07-1850 in Groningen met
Margaretha Clementia Kramer
leeftijd: 42 jaar
*09-03-1828 Groningen
18-07-1870 Groningen
III,4 ♀
Hinke Eelkes Spaak
leeftijd: 83 jaar
*10-12-1822 Kollumerland
08-02-1906 Kollumerland
IV-c,1 ♂
NN Spaak
levenloos *09-11-1851 Kollumerland
V-e ♀
Trijntje Egberts Spaak
leeftijd: 39 jaar
*01-12-1852 Kollumerland
18-05-1892 Munnekezijl (Frl)
huwelijk 06-07-1878 met
Okke Kerkstra
leeftijd: 64 jaar
*10-12-1845
18-12-1909 Munnekezijl (Frl)
V-f ♂
Eelke Egberts Spaak
leeftijd: 31 jaar
*07-12-1854 Kollumerland
11-11-1886 Harlingen
huwelijk 21-03-1880 in Franeker met
Uilkje Bosma
leeftijd: 43 jaar
*02-04-1843 Smallingerland
13-02-1887 Harlingen
IV-c,4 ♂
Miente Egberts Spaak
leeftijd: 2 jaar
*22-01-1857 Kollumerland
27-06-1859 Kollumerland
V-g ♀
Grietje Egberts Spaak
leeftijd: 49 jaar
*01-03-1859 Munnekezijl (Frl)
20-11-1908 Munnekezijl (Frl)
huwelijk 03-08-1878 in Kollumerland met
Harmen Liekeles (Harm) Kuipers
leeftijd: 82 jaar
*17-10-1850 Surhuisterveen
22-01-1933 Munnekezijl (Frl)
V-h ♂
Mient Egberts Spaak
leeftijd: 65 jaar
*12-07-1861 Munnekezijl (Frl)
02-04-1927 Utrecht
huwelijk 11-07-1895 in Groningen met
Geertje Zuidema
leeftijd: 81 jaar
*03-06-1863 Grijpskerk
08-09-1944 Zeist
V-i ♂
Albert Egberts Spaak
leeftijd: 88 jaar
*18-08-1863 Burum, gem. Kollumerland
29-11-1951 Groningen
huwelijk 02-07-1891 in Groningen met
Pietje Oostenbrug
leeftijd: 89 jaar
*03-03-1867 Kollum
14-03-1956 Groningen
V-j ♂
Renze Egberts Spaak
leeftijd: 84 jaar
*22-08-1866 Burum, gem. Kollumerland
28-04-1951 Munnekezijl (Frl)
huwelijk 25-03-1893 in Grijpskerk met
Engbertje Stroobosscher
leeftijd: 67 jaar
*28-02-1870 Pieterzijl, gem. Grijpskerk
03-07-1937 Munnekezijl (Frl)
IV-c ♂
Egbert Eelkes Spaak
leeftijd: 72 jaar
*08-04-1825 Burum, gem. Kollumerland
08-03-1898 Kollumerland
huwelijk 01-06-1850 in Kollumerland met
Jeltje Mients Pel
leeftijd: 54 jaar
*10-03-1828 Gerkesklooster, gem. Achtkarspelen
03-05-1882 Kollumerland
III,6 ♀
Lieutske Eelkes Spaak
leeftijd: 89 jaar
*21-12-1827 Kollumerland
13-04-1917 Kollumerland
III,7 ♀
Grietje Eelkes Spaak
leeftijd: 8 jaar
*02-09-1830 Kollumerland
10-07-1839 Kollumerland
V-k ♀
Trijntje Spaak
leeftijd: 69 jaar
*18-10-1863 Munnekezijl (Frl)
05-12-1932 Munnekezijl (Frl)
huwelijk 04-06-1887 in Kollumerland met
Simon Reitsma
leeftijd: 66 jaar
*29-10-1860 Burum, gem. Kollumerland
03-09-1927 Munnekezijl (Frl)
V-l ♀
Harmke Spaak
leeftijd: 79 jaar
*07-02-1865 Munnekezijl (Frl)
01-02-1945 Oostmeer (Frl)
huwelijk 17-05-1890 in Grijpskerk met
Pieter Boukes Oosthout
leeftijd: 71 jaar
*18-05-1863 Haren (Gr)
22-12-1934 Tietjerksteradeel (Frl)
IV-d,3 ♀
Minke Spaak
leeftijd: 84 jaar
*13-02-1867 Kollumerland
01-12-1951
V-m ♀
Geeske Spaak
leeftijd: 76 jaar
*20-05-1868 Burum, gem. Kollumerland
02-09-1944 Thesinge, gem. Ten Boer
huwelijk 04-05-1889 in Grijpskerk met
Jan Eelke Jacobs Oosterdijk
leeftijd: 93 jaar
*11-04-1866 ’t Zandt, gem. Loppersum
18-07-1959 Thesinge, gem. Ten Boer
V-n ♂
Eelke Spaak
leeftijd: 50 jaar
*28-07-1870 Munnekezijl (Frl)
16-12-1920 Groningen
huwelijk 20-07-1894 in Oldehove met
Korneliske (Knelske) Moes
*25-04-1865 Ezinge
V-o ♂
Albert Spaak
leeftijd: 64 jaar
*11-01-1872 Munnekezijl (Frl)
27-02-1936 Groningen
huwelijk 18-08-1900 in Kollumerland met
Baukje Huisman
leeftijd: ± 64 jaar
*27-12-1872 Burum, gem. Kollumerland
±1936
IV-d,7 ♀
Lutske Spaak
leeftijd: 39 jaar
*11-01-1872 Kollumerland
21-05-1911 Kollumerland
V-p ♂
Jacob Spaak
leeftijd: 78 jaar
*14-12-1873 Burum, gem. Kollumerland
02-06-1952 Woltersum, gem. Ten Boer
huwelijk 21-09-1895 in Kollumerland met
Ieuwkje van der Weg
leeftijd: 96 jaar
*08-05-1872 Gerkesklooster, gem. Achtkarspelen
09-06-1968 Groningen
IV-d,9 ♂
Jan Spaak
leeftijd: 9 jaar
*01-09-1875 Kollumerland
31-01-1885 Kollumerland
V-q ♂
Halbe Spaak
leeftijd: 74 jaar
*23-11-1876 Kollumerland
16-04-1951 Kollum
huwelijk 16-09-1905 in Kollumerland met
Elske Bos
leeftijd: 85 jaar
*29-11-1884 Augsbuurt, Lutjewoude, gem. Kollumerland
13-01-1970 Kollumerland
V-r ♀
Fremerke Spaak
leeftijd: 87 jaar
*16-10-1878 Munnekezijl (Frl)
26-11-1965 Grijpskerk
huwelijk 17-05-1902 in Kollumerland met
Jan Eelkema
leeftijd: 70 jaar
*24-12-1875 Paesens (Frl)
07-06-1946 Munnekezijl (Frl)
IV-d ♂
Pieter Eelkes Spaak
leeftijd: 61 jaar
*25-09-1834 Burum, gem. Kollumerland
21-04-1896 Kollumerland
huwelijk 02-09-1862 in Kollumerland met
Grietje Alberts van Dijk
leeftijd: 58 jaar
*12-12-1837 Lutjegast (Gr)
23-03-1896
III ♂
Eelke Jans Spaak
leeftijd: 88 jaar
*12-09-1788 Zoutkamp
~19-10-1788 Vierhuizen (NL)
24-07-1877 Burum, gem. Kollumerland
huwelijk 02-04-1815 in Ulrum met
Trijntje Rinzes (Trientje) Hoekstra
leeftijd: 71 jaar
*23-12-1791 Munnekezijl (Frl)
~15-01-1792 Munnekezijl (Frl)
28-12-1862 Kollumerland
II ♂
Jan Eelkes Spaak
leeftijd: ± 79 jaar
*±1748 Burum, gem. Kollumerland
15-05-1827 Burum, gem. Kollumerland
huwelijk ?-09-1770 in Grijpskerk met
Fremerke (Fremer) Heerkes
leeftijd: 67 jaar
*25-06-1747 Munnekezijl (Frl)
08-11-1814 Zoutkamp
I ♂
Eelke Jans Spaak
leeftijd: < 86 jaar
*±1725
<1811
huwelijk ±1747 met
Ouktje Pieters
leeftijd: < 86 jaar
*±1725
<1811