Wim Spoelder Laatste aanpassing: 17 november 2013 Homepage

 

 

Heeft u nog een

oude familie foto?

 

De gevolgen van:  

                                  

home
e-mail

 Jelle

  Kingum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kingma state

             litho door A. Martin 1680

 

ca. 1450 Schrijf een bericht in het gastenboek
Bekijk hier mijn gastenboek.

 

I.       Jelle Kingum geboren ca. 1450 te Zweins, overleden 1538 
        op de Kingma Sate te Zweins.
        Gehuwd op ……, met N.N overleden 1538 te …..
        Kinderen uit dit huwelijk:
        1. Pieter Jellesz Kingum (II.1)       		geboren 1480 te Zweins 
        2. Pybe Jellesz Kingum  (II.2)          	geboren 1480 te Zweins
        3. Jelle Jellesz Kingum  (II.3)          		geboren
        4. Jelle Kingumsdr Kinggema (II.4)     		geboren

 

 

II.1      Pieter Jelles Kingum (I.) geboren 1480 te Zweins, overleden 1555 ,
        gehuwd ca. 1510 met 
   	Nel Jansdr geboren …….
        Kinderen uit dit huwelijk:
        1. Jelle Pieters Kingum (III.1)			geboren ca. 1530 te Zweins
        2. Ynte Pietersz Kingum (III.2)			geboren ca. ......., 
        3. Claes Pietersz Kingum (III.3)			geboren
        4. Hendrick Pietersz Kingum 			geboren 

 

II.2      Pybe Jellesz Kingum (I.2) geboren 1480 te Zweins, overleden 1538, 
        gehuwd op ……, met
        Yesck ? , overleden 1538
        Kinderen uit dit huwelijk:
        1. Jan Pybesz Kingum 			geboren ………
        2. IJsbrant Pybesz Kingum 			geboren ………
        3. Jelle Pybesz Kingum 			geboren ………
        4. Saecke Pybesdr Kingum 			geboren ………
 
 
II.3	Jelle Jellesz Kingum (I.) geboren ……, overleden voor 1555, gehuwd op ….., met
	Houck Aernckdr geboren …….,
 
 
 
II.4	Jelle Kinghemdr Kinggema (I.) geboren ….., te Sweins, gehuwd op ….., met
	Cripspiaen ? 	Geboren ……, te …..
	Jelle Kinghemdr is eigenaar van land onder Dongum in 1514, wasland van haar vader.
 
III.1	Jelle Pieters Kingum (II.1) geboren ca. 1530 te Zweins, overleden ca. ...., begraven te Dronrijp, 
	gehuwd (1) op 16-03-1551 te Oosterlittens met 
	Hylck Gerritsdr Fogelsangh geboren ca 1535, overleden op 20-06-1570 te Zweins, 
	begraven te Droprijp.
	Dochter van Gerrit Dyercks Fogelsangh en Tyaemck Syeckes Atsma.
	Gehuwd (2) op ……., te ….., met
	Yda Meyntesdr, overleden voor 1597.
	Kinderen uit hetr eerste huwelijk:
	1. Pieter Jellesz Kingma (IV.1.b)		geboren ca. 1552 te Zweins
	2. Inte Jellesz Kingma (IV.2.a)			geboren ca. 1556 te Zweins
	3. Dirck Jellesz Kingma (IV.3.b)			geboren
	4. Hendrick Jellesz Kingma			geboren
	5. Jetske Jellesdr Kingma (IV.5)			geboren

 

III.2     	Ynte Pietersz Kingum (II.1) geboren ca. ......., overleden 1555 te Dronrijp 
        	woonde "op te Eennen" o/d Dronrijp. Gehuwd op ....., te ....., met
   	Tryn Sandstra Kingema geboren ....., te .....
        	Kinderen uit dit huwelijk:
        	1. Siuw Yntesdr Kingma (IV.1.a)		geboren ca 1548 te Dronrijp.
        	2. Gerrolt Yntesz Kingma (IV.2.c)		geboren ...........

 

III.3     Claes Pietersz Kingum (II.1) geboren ….., te …, overleden 1592 te Dronrijp,
        gehuwd op ….., met
        Taedts Ruyrdtsdr geboren ……, overleden 1571
        Kinderen uit dit huwelijk:
        1. Ruyrdt Claesz Kingma 			geboren ca. 1608 te Oosterwierum
        2. Inte Claesz Kingma (IV.2)			geboren ……… 
        3. Jelle Claesz Kingma 			geboren ……… 
        4. Anna Claesdr Kingma 			geboren ………
        5. Trijn Claesdr Kingma 			geboren ………

 

 

De eerst bekende bewoner is Jelle Kingum geboren ca. 1450.

 

De uitgang "um" in de naam, die ook in veel plaatsnamen voorkomt, betekent "heim" en houdt verband met de plaats waar hij woonde. Hij zou eigenaar van de State, toen waarschijnlijk nog een Sate (hoeve), geweest zijn van 1511 tot zijn dood in 1538. Maar mogelijk was de Sate toen nog eigendom van Sicka Syaerda uit Franeker en was hij dus pachter. Daarna heeft een van zijn zonen Pieter Jelles Kingum, geboren op de Sate, deze bewoond tot zijn dood in 1555. Jelle Pieters Kingum, geboren op de Sate is de volgende eigenaar geweest van de Sate. Rond 1600 is de Sate zodanig verbouwd dat er van een State gesproken werd. Daarna gaat de State naar zijn oudste zoon Pieter Jelles Kingma. De familienaam is dan intussen van Kingum, mogelijk via Kinguma, verandert in Kingma. Het achtervoegsel "a" werd in het Oudfries gebruikt om aan te geven "nakomeling van".

 

In de eerste helft van de 17e eeuw koopt Seackle Intes

van Kingma de State. (Mogelijk van de erfgenamen van

zijn oom Pieter Jelles). Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Ignatius van Kingma, kolonel in het leger der Verenigde Nederlanden die op 26 nov. 1700 overlijdt. Omdat hij geen wettige kinderen had, heeft hij al op 14 dec. 1696 bij testament de State en zijn overige bezittingen vermaakt aan zijn neef (de zoon van zijn zuster Trintie) Zachaeus van Ghemmenich. Diens dochter Catharina trouwt met Coert van Beyma. Na haar overlijden hertrouwt Court met Petronella van Idzinga. Coert overlijdt in 1748. Petronella overlijdt in 1770 op de State. Daarna gaat de State over op haar zoon Julius Matthijs van Beyma, hij woont er tot zijn dood in 1808. Omdat de van Beyma’s nu op de State wonen wordt hun naam "van Beyma thoe Kingma" en hun familiewapen voorzien van een hartschild met het Kingma wapen (zonder de Friese halve adelaar).

 

Vervolgens woonde er Julius zoon Eduard Marius tot zijn dood in 1825. Daarna, als laatste bewoner, diens neef Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma (kleinzoon van bovengenoemde Julius Matthijs) tot zijn dood in 1847. In 1842 werd hij erkend, zoals dat heet, te behoren tot de Nederlandse adel. Pas in 1864 wordt, ten behoeve van Jhr. K.J.H.van Beyma thoe Kingma, de State publiek verkocht, en in hetzelfde jaar afgebroken. Het grondstuk waarop de State gestaan en de bijbehorende tuin gelegen heeft, is duidelijk in het landschap te onderscheiden. Het is bij een ruilverkaveling, ca. 25 jaar geleden, eigendom van Staatsbosbeheer geworden omdat het als een stuk grond met een cultuurhistorische geschiedenis wordt beschouwd. Het is voor het grootste deel met jonge bomen bezet.

 

Overgenomen uit de Kinkhoorn

 
 
 

 

IV.1.a  	Siuw Yntesdr Kingma (III.2) geboren ca 1548 te Dronrijp, overleden op 04-01-1606 te Dronrijp.
       	gehuwd op ...., te ...., met
       	Folkert Gerrijtsz Fogelsangh geboren 1504 te Oosterwierum, overleden 14-08-1582 te Dronrijp, 
	zoon van Gerrits Dyercks Fogelsangh en Tyaemck Syeckes Atsma.

 

 Folckert van Fogelsangh, z. v. Gerryt Dircksz. F.en Tiamcke Sickesdr. 
 Atsma te Oosterwierum, tr. Syuw van Kingma, d. v. Inte Jellesz. K. en 
 Tryn Saecklesdr. Sanstra te Zweins. 
 Hij wordt in 1578 als inwoner van Dronrijp vermeld. "A 1582 den 14 Augustij 
 op een Diennesdach doen is in den Heere geruiest Folcker Gerrits Fogelsangh 
 ende was oudt 42 jaeren ende den 4 Januarij 1606 op een Maandach
 is gestoruen Sou Intes Kingema sijn huiesfrou was oudt 57 jaeren ende 
 leegen op Noerdt van de Rijp 
 (bedoeld wordt het gedeelte van het kerkhof ten Noorden van de kerk) 
 begrauen ende hebben nagelaten 4 kinders 1 soen ende 3 dochters". 
 Syuw Intesdr. Kingma verkocht in 1580 land in Kingma-state te Zweins aan 
 Jelle Pytersz. Kingma en kocht in 1585 het door de Reformatie buiten 
 gebruik geraakte vicariehuis te Dronrijp van de kerkvoogden.
 
 

 

IV.1.b     Pieter Jellesz Kingma (III.1) geboren ca. 1552 te Zweins, overleden ca. 1610 te Zweins. Gehuwd ca 1587 te ....., met

              Aelcke Here Jeldertsdr geborenb ca. 1562 te .....

              Pieter was lid van gedeputeerde staten van 1601 tot 1604

              Kinderen:

             1. Elske Kingma                                   geboren ca.    1588 te ......

             2. Here Pietersz Kingma                      geboren 08-05-1598 te ......

             3. Neltie Pietersdr Kingma                   geboren ca.    1599 te .....

             4. Johannes Pietersz Kingma              geboren ca.     1605 te .......

             5. Gadtske Pietersdr. Kingma              geboren ca. .....

             6. Hijlck Pietersdr Kingma                   geboren ca............, te Zweins.

 

 

 

 

IV.2.a	Inte Jellesz Kingma (III.1) geboren ca. 1556 te Zweins, overleden op 18-08-1590 te Schalsum, 
	gehuwd op ….., met
	Trijntie Saecklesdr van Sanstra geboren ca 1562, overleden op 06-05-1623 te Zweins.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Saeckle Intesz Kingma (V.1.a)		geboren ca. 1584 te Schalsum.
	2. Jan Intesz Kingma			geboren ca. 1585 te Schalsum.

 

 

 

 

IV.2.b	Inte Claesz Kingma , (III.3) geboren ……, te …., overleden op 15-12-1603 te Achlum, 
	gehuwd (1) in 1597 te ….., met
 	Syucke Rijverdtsdr Brants geboren ….., te ……
	Gehuwd (2) op ……., met
	Ulb Gerlofsdr Rispens geboren ….., te …….
	Kinderen uit het tweede huwelijk:
	1. Pyter Intsz Kingma			geboren ……..
	2. Dye Intesz Kingma			geboren ca.1582 te Achlum
	3. Claes Intesz Kingma (V.3)			geboren ca.1584 te Achlum
	4. Gerleff Intesz Kingma			geboren ca.1587 te Achlum
	5. Sybren Intesz Kingma			geboren ca.1590 te Achlum
	6. Ruyrdt Intesz Kingma			geboren ………
	7. Wibe Intesz Kingma			geboren ……..…, te Achlum
	8. Antie Intesdr Kingma			geboren ……..…, te Achlum

 

 

IV.2.c	Gerrolt Yntesz Kingma (III.2) geboren ..........., te...., (Drost secretaris Ameland in 1591)
	Gehuwd op ....., te ......, met
	Tyam Ruyrdtdr Atsma geboren ...., te ....., dochter van Ruyrdt Sickesz Atsma en Meyns Sytsedr Adama.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Into Gerroltsz Kingma 			geboren ....., te ..., juridsich student Franeker 15-06-1587
						Drost secretaris van Ameland, overleden 22-08-1595 begravan te Oosterwierum
	2. Sixtus Gerrolsz Kingma			geboren ....., te ..., overleden na 1588.
 
 

 

IV.3.a       Dirck Jellesz Kingma (III.1) geboren......, te ...., Gehuwd ...., te ...., met

                Fedtke Pybesdr. Wyarda geboren......, te ......

 

 

 

IV.5          Jetske Jellesdr Kingma (IV.5) geboren.........., te ....., ,overleden 1617 te Wommels. Gehuwd 1605 te Wommels met

               Broer Gosses, geboren ....., te ...., overleden 1635 te Wommels

             

 

 

 

V.1.a	Saeckle Intesz Kingma (IV.2.a)	geboren ca. 1584 te Schalsum, overleden op 12-02-1652 te Zweins,
	Gehuwd op 11-02-1610 te Sloten, met
	Buke Thomasdr geboren ……, overleden op 19-01-1626
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Catherina Saecklesdr van Kingma		geboren voor 1632 te Franeker.
	2. Ignatius Saecklesz van Kingma (VI.2B)		geboren ….., 

 

 

 

 
V.3	Claes Intesz Kingma (IV.2.b) geboren ca. 1584 te Achlum, overleden ca 1618 te Oosterwierum, gehuwd op …., te …… met
	Antie Rommerts Fogelsang geboren op ….., te Oosterwierum, dochter van Rommert Isckes.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Inte Claesz Kingma  (VI.1)			geboren ca. 1616 te Oosterwierum.
	2. Ulbe Claesdr Kingma (VI.2)			geboren ca. 1619 te Oosterwierum
 
 
 
VI.1	Inte Claesz Kingma (V.3) geboren ca 1616 te Oosterwierum, overleden 14-01-1684 te Beers, gehuwd in 1650 te ……, met
	Berber Hidesdr geboren …., te ….., overleden 1675 te Beers, dochter van Hide Sybrantsz en Antie Sybrensdr.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Dieuwke Intesdr Kingma (VII.1)		geboren ca.   1647 te Beers
	2. Baefke Intensdr Kingma (VII.2) 		gedoopt 04-09-1653 te Beers
	3. Baefke Intesdr Kingma			gedoopt 22-10-1654 te Beers
	4. Sybren Intesz Kingma (VII.4)			gedoopt 23-08-1657 te Beers
	5. Ulbes Intesdr Kingma			gedoopt 11-03-1660 te Beers
	6. Antie Intesdr Kingma			gedoopt 16-08-1663 te Beers
	7. Hylck Intesdr Kingma			gedoopt 26-11-1666 te Beers
 
 
 
VI.2.a	Ulbe Claesdr Kingma (V.3) geboren ca. 1619 te Oosterwierum, gehuwd in 1636 te ….., met
	Ate Pijtersz geboren ……., te ……
 
 
 

 

 

 

VI.2.b	Ignatius Saecklesz van Kingma (V.1.a) geboren ca.1621, overleden op 19-11-1700. 
	Student in Franeker,
	20-07-1640, Utrecht, Cornet van een Compagnie Harquebusiers.
	1651, Ritmeester.
	1654, Coll. Ritmeester van een regiment en Compagnie te paard
	1671, Majeur van een regiment te Paard. Relatie in Utrecht met,
	Margaretha Lambertsdr uit den Bogaert geboren ……..
	Kind ui deze relatie:
	Johannes Intesz Kingma			geboren ……, (koopman in zijden stoffen te Utrecht)
	Gehuwd (1)op ........., met
	Jaecke Jurjensdr van Vierssen		geboren ….., overl. 28-07-1652, begraven te Sweins
	Gehuwd (2) op 15-10-1654 te Leeuwarden met,
	Yda Hoytesdr van Meinsma 			geboren ………
						(Zij was weduwe van Marten Hania van Eelkema.)
	dochter van Jurjen van Vierssen.
	Kinderen uit het tweede huwelijk:
	1. Intia Intesdr Kingma			gedoopt op 15-07-1660 te Leeuwarden
	2. Inte Intesdr Kingma 			gedoopt in      1662 te Leeuwarden.	
	Bieden kinderen zijn jong gestorve

	

VII.1	Dieuwke Intesdr Kingma (VI.1) geboren ca.1647 te Beers, gehuwd in 1675 met 
	Douwe Thomasz geboren ca. 1638, oveleden op 01-03-1722 te Weidum.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Claas Douwesz				geboren ca. 1677.gehuwd met Grijtje Jans. 
 

VII.2	Baefke Intesdr Kingma (VI.1) gedoopt op 22-10-1654 te Beers, overleden op 13-05-1712 te Beers, 
	gehuwd op 09-09-1683 met
	Ymke Douwesz (schoolmeester) geboren ca 1655, overleden 09-11-1727 te Beers, 
	zoon van Douwe Aeltses.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Berber Ymkesdr 				geboren op 16-05-1685 te Beers, gedoopt 29-05-1685
	2. Douwe Ymkesz (VIII.2)			geboren op 21-11-1688 te Beers, gedoopt 25-11-1688
	3. Trijntje Ymkesdr 				geboren op 27-10-1693 te Beers, gedoopt 29-10-1693
	4. Befke Ymkesdr 				geboren op ……………………, overl. 1754

 

 

Ignatius Saecklesz van Kingma

 

 
 Ynte Saeckle van Kingma ( 1621 -1700 Sweins ).Hij noemt zichzelf deftig 
 Ignatius.
 Ignatius ( het lijkt wel een katholieke doopnaam) was één van de vijf kinderen 
 van Saeckle Yntes en Buke Thomas dr..Vier kinderen zijn jong gestorven.
 Ignatius studeerde in Utrecht, waarschijnlijk rechten. In Utrecht had hij een 
 relatie met:

 1e Margaretha Uitdenboogaart, Uit deze relatie werd een zoon geboren, Johan. 
 Met Margaretha trouwen mocht niet van thuis. Ynte maakte zijn studie niet af 
 en koos voor een militaire loopbaan. Was het balorigheid? 
 Zoon Johan is later een proces begonnen tegen Zacheus van Ghemmenich 
 om een deel van de erfenis te krijgen.

 2e Hij trouwde met Jaecke van Viersen, dochter van de Muntmeester van 
 Friesland. Friesland had in die tijd een eigen munthuis.
 33 weken later, 28 juli 1652, overleed Jaecke met haar te vroeg geboren baby. 
 Op haar monument in de kerk van Sweins staat: "wort door een hete koorts
 met 's lijfsvrucht weggerukt".

 3e Twee jaar later trouwt Ignatius met Ida Hoytesdr. Meinsma in Leeuwarden 
 op 15 oktober 1654. In Leeuwarden zijn twee kinderen gedoopt: Intia in 1660 
 en Inte in 1662. Beiden zijn jong gestorven. Woonde de familie 's winters in 
 Leeuwarden? Ida overleed 30 november 1671 en werd begraven in het 
 familiegraf in Beers. Van Ida Meinsma erft Ignatius een boerderij in Boer 
 (Naam Ignatius op de preekstoel in Boer). Ida Meinsma was katholiek.
 
Uit "de Kinkhoorn"

 

 

VII.4	Sybren Intesz Kingma (VI.1) gedoopt 23-08-1657 te Beers, gehuwd op 18-10-1685 te Beers met
	Grietie Douwesdr geboren ……, te ……..
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Berber Sybrensdr Kingma			gedoopt op 19-12-1686 te Beers
	2. Ynte Sybrensz Kingma 			gedoopt op 19-03-1688 te Beers
	3. Aafke Sybrensdr Kingma 			gedoopt op 21-12-1690 te Beers
	4. Claas Sybrensz Kingma			gedoopt op 04-10-1693 te Beers
	5. Ulbe Sybrensz Kingma 			gedoopt op 21-12-1698 te Beers
	6. Thomas Sybrensz Kingma			gedoopt op 27-10-1700 te Beers
	7. Hylck Sybrensdr Kingma			gedoopt op 30-09-1703 te Beers
	8. Antie Sybrensdr Kingma 			gedoopt op 20-11-1707 te Beers
 

 

VIII.2	Douwe Ymkesz (VII.2) gedoopt 21-11-1688 te Beers, overleden op 11-01-1767 te Beers, 
	Gehuwd op 26-09-1722 te Beers met
	Geiske Reinsdr geboren 1699 te Beers, overleden op 13-02-1760 te Beers.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Baefke Douwesdr 			gedoopt op 13-04-1724 te Beers
	2. Ymke Douwesz II (IX.2)			gedoopt op 21-02-1726 te Beers
	3. Jurrien Douwesz  (IX.3)			geboren op 21-08-1730 te Beers	

 

 

 

IX.2	Ymke Douwesz Kingma (VIII.2) gedoopt op 21-02-1726 te Beers, overleden 03-03-1798 te Beers, gehuwd 19-10-1760 te Beers met
	Hijlken Martensd geboren op ……., te Jellum, overleden op 10-05-1783
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Geiske Ymkesdr Kingma			geboren 27-09-1761 te Jellum.
	2. Doetje Ymkesdr Kingma			geboren 24-05-1763 te Jellum, overl. 13-03-1788 te Jellum.
	3. Douwe Ymkes Kingma II			geboren 24-02-1765 te Jellum.
	4. Marten Ymkesz Kingma			geboren 23-04-1766 te Jellum, overl. 01-07-1785 te Jellum.
	5. Luitzen Ymkesz Kingma (X.5)		geboren 23-04-1769 te Jellum.
	6. Berber Ymkesdr Kingma			geboren 26-03-1775 te Jellum, overl. 17-07-1787 te ………
 

 

 

 

IX.3	Jurrien Douwesz (XIII.2) geboren op 21-08-1730 te Beers, gehuwd op 10-05-1761 te ….., met
	Antje Douwesdr geboren ca. 1739 te ……
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Geyske Jurjens				geboren op 03-05- 1762 te ……
	2. Sjuwke Jurjens				geboren op 04-06-1764, overl.03-06-1819 te Leeuwarden.
	3. Baefke Jurjens				geboren op 14-02-1766 te …..
	4. Jiske Jurjens 				geboren op 28-04-1769, begraven 21-01-1786 te Beers.
	5. Lolkje Jurjens				geboren op 23-09-1771, begraven 13-08-1786 te Beers
	6. Reintje Jurjens Kingma			geboren op 17-11-1773.
	7. Douwe Jurjens Kingma (X.7)			geboren op 23-09-1779

 

 

 

X.5	Luitzen Ymkes Kingma (IX.2) geboren 23-04-1769, te Jellum, 
	overleden 01-02-1832 te, ……., gehuwd op ……, te …., met
	Trijntje Kornelis Bonnema geboren ca. 1767, overleden 10-10-1820 te Baarderadeel.

	Kinderen:
	1. Marten Luitzen Kingma (XI.1)		geboren 17-10-1796 te Jellum
	2. Vrouke Luitzen Kingma (XI.2)		geboren   ca. 1798 te Jellum
	3. Ymke Luitzens Kingma (XI.3)			geboren 02-10-1800 te Jellum

 

 1823 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
 

 Inv. nr. 067004 repertoire nr. 73 d.d. 12 juli 1823
 Koopakte met kwitantie
 Betreft de verkoop van een gedeelte van een bouwland  te Weidum,

 koopsom fl. 586
  - Jentje Jelkes van Eyck       te Jorwerd als verkoper
  - Willem Kornelis Bonnema 
 te Weidum als verkoper
  -
Marten Luitzens Kingma     te Weidum als koper
  -
Ymke Luitzens Kingma       te Weidum als koper
  -
Vroukjen Luitzens Kingma  te Weidum als koper

 

 

 

XI.1.a	Marten Luitzen Kingma (X.5) geboren 17-10-1796 Jellum, overleden 23-03-1873. 
        Gehuwd (1) op 06-03-1839 te Baarderadeel met 
	Trijntje Cornelis Sikma geboren ca. 1803, overleden 10-09-1846 te Baarderadeel, 
	dochter van Cornelis Jacobs Sikma en Tijtje Keimpes Veenstra.
	Gehuwd (2) op 02-07-1851 te Baarderadeel met 
	Meintje Alderts Popma geboren 01-01-1825 te Tietjerkstradeel, overleden 03-03-1887 te Idaarderadeel.
	Dochter van Aldert Popkes Popma en Houkle Nannes Visser.
	Kinderen uit het eerste huwelijk:
	1. Tietje Martens Kingma (XII.1.a) 	geboren 22-03-1839 te Baarderadeel.
	2. Luitjen Marten Kingma ( XII.2.a)	geboren 02-07-1841 te Baarderadeel.
	3. Kornelis Martens Kingma		geboren 18-08-1844 te Baarderadeel, ovl. 24-08-1856 te Baarderadeel
	Kinderen uit het tweede huwelijk:
	4. Aldert Martens Kingma		geboren ……
	5. Catharinus Martens Kingma		geboren 14-03-1856 te Baarderadeel, ovl. 17-03-1864 te Baarderadeel
	6. Kornelis Martens Kingma		geboren 14-02-1858 te Baarderadeel, ovl. 20-02-1858 te Baarderadeel.
	7. Kornelis Martens Kingma		geboren 05-12-1863 te Baarderadeel, ovl. 27-03-1864 te Baarderadeel.
	8. Frouwkjen Martens Kingma 	geboren 16-07-1867 te Baarderadeel, ovl. 16-11-1886 te Baarderadeel.
 

 

 

XI.2	Vrouke Luitzen Kingma (X.5) geboren ca. 1798 te Jellum, overleden 26-10-1841 te Baarderadeel, 
	gehuwd op 10-05-1829 te Leeuwarden met 
	Jelle Sijmons van der Woude geboren ……, te ……
 

XI.3	Ymke Luitzens Kingma (X.5) geboren 02-10-1800 te Jellum, overleden 16-06-1858 te Jellum. 
	Gehuwd op 08-05-1824 te Baarderadeel,met
	Gerlofke(Gelfke) Hijltjes Schaafsma geboren ca. 1802 te Jellum, 
	dochter van Hieltje Pieters Schaafsma en Geiske Ymkes.
	Kinderen:
	1. Geiske Ymes Kingma (XII.1.c)		geboren 15-10-1835 te gem. Het Bildt ,Vrouwenparochie
	2. Luitjen Ymke Kingma 		geboren 21-10-1824 te Baarderadeel, overl. 03-11-1824
	3. Luitzen Ymkes Kingma (XII.3.a)	geboren 16-12-1829 te Het Bildt
	

 

 

 

XII.1.a	Tietje Martens Kingma (XI.1) geboren 22-03-1839 te Baarderadeel,
	gehuwd op 14-05-1864 te Baarderadeel met
	Jan Rommerts Palsma geboren ……, te …….
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Aantje Palsma			geboren 19-02-1865 te Baarderadeel.
	2. Trijntje Palsma 			geboren 23-07-1866 te Baarderadeel.
	3. Martentje Palsma			geboren 10-10-1867 te Baarderadeel.
	4. Lijsbeth Palsma 			geboren 08-06-1869 te Baarderadeel.
	5. Rommert Palsma			geboren 13-06-1872 te Baarderadeel.overl. 03-01-1908
 

 

 

           Kingma-state te Zweins, afgebroken in 1864.

 

 

XII.1.b	Geiske Ymes Kingma (XI.3) geboren ca. 1836 te Vrouwenparochie, gehuwd op 06-05-1852 te Baarderadeel met
	Nanne Bouwes Kalma geboren ca. 1830 te Jellum, zoon van Bouwe Jetses Kalma en Tjitske Nannes Kuperus.

 

 

 

XII.2.a	Luitjen Marten Kingma (XII.1.b) geboren 02-07-1841 te Baarderadeel, overleden 16-02-1904 te Baarderadeel.
	Gehuwd op 17-05-1871 te Baarderadeel met 
	Hiltje Baukes van der Meer geboren op 12-04-1846 te Leeuwarderadeel, 
	dochter van Bauke Jorits van der Meer en Antje Ruurds Sergeant.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Marten Luitjen Kingma (XIII.1.a)		geboren 06-06-1873 te Wirdum.
	2. Titus Luitjen Kingma			geboren 28-04-1875 te Baarderadeel.
	3. Bauke Luitjen Kingma			geboren 25-08-1880 te Baarderadeel, overl. 25-04-1899
	4. Anne Luitjen Kingma 			geboren 18-12-1882 te Baarderadeel, overl. 02-01-1884
	5. Kornelis Luitjen Kingma			geboren 18-12-1882 te Baarderadeel, overl. 17-12-1883 

 

 

 
 
 
XII.3.a	Luitzen Ymkes Kingma (XI.3) boer, geboren 16-12-1829 te gem. Het Bildt ,Vrouwenparochie, 
	overleden 16-02-1904 te Baarderadeel. gehuwd op 08-05-1850 te Baarderadeel met
	Fetje Bruins van der Hem geboren 18-06-1830 te Wirdum, overleden 08-05-1890 te Baartderadeel.
	dochter van Bruin Martens van der Hem en Maaike Alberts Everda
	Kinderen 
	1. Ymke Luitzen Kingma (XIII.1.b)		geboren 03-03-1851 te Jellum gem.Baarderadeel
	2. Maaike Luitzen Kingma (XIII.2.c)		geboren 05-04-1853 te Jellum gem.Baarderadeel
	3. Gelfke Luitzens Kingma (XIII.3.a)		geboren 20-05-1854 te Jellum gem. Baarderadeel
	4. Bruin Luitzen Kingma (XIII.4.a)		geboren 01-09-1855 te Jellum gem.Baarderadeel
	5. Geiske luitzen Kingma 			geboren 22-10-1857 te Jellum gem.Baarderadeel, overleden 09-08-1859
	6. Geiske Luizen Kingma (XIII.6)		geboren 21-01-1862 te Jellum gem.Baarderadeel
	7. Janke Luitzen Kingma (XIII.7)		geboren 21-01-1862 te Jellum gem.Baarderadeel
	8. Hijlke Luitzen Kingma (XIII.8)			geboren 18-07-1866 te Jellum gem.Baarderadeel
	9. Marten Luitzen Kingma (XIII.9)		geboren 19-11-1869 te Jellum gem.Baarderadeel

 

 
 

 

 
XIII.1.a	Marten Luitjen Kingma (XII.2.a) geboren 06-06-1873 te Wirdum, gehuwd op 17-05-1902 te Leeuwarderadeel met
	Janke Schoustra geboren ca 1879 te Sijbrandsburen, dochter van Klaas Schoustra en Liesbert Riepsma.
XIII.1.b	Ymke Luitzen Kingma (XII.2.a) geboren 28-02-1851 te Baarderadeel, overleden 29-11-1929 te Baarderadeel.
	Gehuwd op 10-05-1871 te Baarderadeel met
	Hiltje Siedses Gosliga geboren 10-07-1853 te Menaldumadeel, overleden 02-02-1923 te Baarderadeel. 
	Dochter van Sieds Piers Gosliga en Pietje Bouwes Kalma.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Pietje Ymkesdr Kingma (XIV.1.b)          	geboren 01-10-1871 te Baarderadeel.
        2. Luitzen Ymke Kingma                  	geboren 23-04-1873 te Baarderadeel, overl. 03-04-1908 te Baarderadeel.
        3. Sieds Ymke Kingma                   	geboren 18-03-1876 te Baarderadeel
        4. Fettje Ymkesdr Kingma (XIV.4)           	geboren 27-10-1886 te Baarderadeel
        5. Tjitske Ymkesdr Kingma (XIV.5)           	geboren 16-03-1889 te Baarderadeel
        6. Maaike Albertje Ymkesdr Kingma 		geboren 18-06-1891 te Baarderadeel, overl. 29-02-1912 Baarderadeel.
        7. Bruin Ymke Kingma (XIV.7) 			geboren 03-01-1893 te Baarderadeel
        8. Auke Ymke Kingma 			geboren 02/05/1895 te Baarderadeel.

	

 

 
 

 

XIII.2.c	Maaike Luitzen Kingma (XII.2.a) geboren 05-04-1853 te Baarderadeel, overleden 31-10-1901 Pretoria. 
	Gehuwd op 07-12-1871 te Baarderadeel met
	Wilhelm Alexander de Rapper geboren 1841 te Nederhemert (NB), overleden 13-08-1912 Pretoria (ZA) 
	Zoon van Jacob de Rapper en Marigje Blokland.
	Willem was eerder gehuwd met Antje Tjeerds de Jong.
	Maaike en Wilhelm zijn op 12-12-1889 per boot, de Duart Castle, vertrokken naar Zuid Afrika (Pretoria.)
	Wilhelm was eerder gehuwd op 06-05-1869 te Franekeradeel met Aukje Tjeerds de Jong 22 jaar, waaruit 2 kinderen:
        1. Geiske de Rapper                        geboren 03-03-1870 te Leeuwarden
        2. Jacob de Rapper				geboren 27-03-1871 te Leeuwarden
	Kinderen uit dit huwelijk:
	3. Fettje de Rapper				geboren 03-03-1873 te Menaldumadeel
	4. Jacob de Rapper				geboren 02-10-1875 te Menaldumadeel, ovl. 18-08-1872 te Menaldumadeel.
	5. Margje de Rapper			geboren 02-10-1877 te Wonseradeel
	6. Lucia Maiziena de Rapper 			geboren 12-12-1879 te Wonseradeel.
	7. Luitzen de Rapper			geboren 15-02-1883 te Wonseradeel, overleden 23-07-1883 te Wonseradeel
	8. Frans de Rapper				geboren 22-04-1889 te Baarderadeel, overleden 13-06-1889 te Baarderadeel.	
 

XIII.3.a	Gelfke Luitzens Kingma (XII.2.a) geboren 20-05-1854 te Jellum, gehuwd op 08-05-1875 te Baarderadeel met
	Pieter Wiltjes de Jong geboren ca, 1850 te Hijlaard, zoon van Wiltje Pieters de Jong en Elisabeth Jans Hannema
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Fettje de Jong 				geboren 29-06-1876 te Baarderadeel
	2. Wiltje de Jong				geboren 18-10-1877 te Baarderadeel.
	3. Luitze de Jong 				geboren 12-06-1879 te Baarderadeel
	4. Elisabeth de Jong 			geboren 22-01-1881 te Baarderadeel.
	5. Maaike de Jong				geboren 09-09-1883 te Baarderadeel.
	6. Luitzen de Jong 				geboren 25-04-1890 te Baarderadeel.
 
 

 

 

XIII.4.a	Bruin Luitzens Kingma (XII.2.a) geb. 30-08-1855 te Jellum, overl. 30-03-1896 te Mantgum, geh 18-05-1878, te Baarderadeel, met
	Jannigje Jacobs Kalma geb. 23-12-1856 te Mantgum, overleden 25-11-1907 te Mantgum.
	Dochter van Jacob Hommes Kalma en Wikjen Petrus Greydanus 
	Kinderen:
	1. Luitzen Bruins Kingma (XIV.1.a)  		geboren 21-04-1879 te Jellum 
	2. Jacob Bruins Kingma  (XIV.2.a) 		geboren 09-04-1881 te Jellum 	
	3. Ymke Bruins Kingma	   		geboren 22-09-1883 te Jellum, overleden 05-03-1903.
	4. Homme Bruins Kingma (XIV.4.a)   		geboren 07-08-1886 te Jellum 

 

 

Jacob Hommes Kalma

 boer te Wirdum,

 Gehuwd (1)  13-05-1843

 te Leeuwarderadeel met

 Hendrikje Jans Valkema.

 Gehuwd (2) op 18-05-1853

 te Baarderadeel met

 Wilkjen Petrus Greydanus.

 Sinds 1853 boer te Mantgum

 

                       Bruin Luitzens Kingma

    Jannigje Jacobs Kalma

          Ymke Bruins Kingma

 Ymke Bruins Kingma

Jacob Hommes Kalma

Wilkjen Petrus Greydanus
       

 

 

XIII.6.	Geiske Luitzen Kingma (XII.2.a) geboren 21-01-1862 te Baarderadeel, gehuwd op 17-05-1882 te Baarderadeel met
	Riemer Rienks Dijkstra geboren ca. 1857 te Beers, 
	zoon van Rienk Freerks Dijkstra en Tietje Meints Meinsma
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Fettje Dijkstra			geboren 04-02-1883 te Baarderadeel.
	2. Tietje Dijkstra 			geboren 09-01-1885 te Baarderadeel.
	3. Luitzen Dijkstra 			geboren 04-10-1886 te Baarderadeel
	4. Trijntje Dijkstra			geboren 25-02-1889 te Baarderadeel.

 

 

 

XIII.7	Janke Luitzen Kingma (XII.2.a) geboren 21-01-1862 te Baarderadeel, gehuwd op 02-06-1883 te Baarderadeel met
	Sjerp Tjeerds de Boer geboren ca. 1861 te Vrouwenparochie, zoon van Tjeerd de Boer en Eelke Kalma.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Tjeerd de Boer 			geboren 08-08-1884 te Baarderadeel
	2. Fetje de Boer 			geboren 11-12-1885 te Baarderadeel.
	3. Eelkje de Boer			geboren 24-08-1887 te Baarderadeel
	4. Luitzen de Boer 			geboren 07-10-1892 te Baarderadeel,geh 13-10-1915 Leeuwarderadeel mey Aafke Visser 1893 Swichum.
	5. Jan de Boer 			geboren 18-02-1901 te Baarderadeel.

 

 

 

XIII.8	Hijlke Luitzen Kingma (XII.2.a) geboren 18-07-1866 te Baarderadeel, gehuwd op 08-05-1890 te Baarderadeel met
	Jan Willem Kooistra geboren ca. 1867 te Jellum,
	zoon van Willem Jans Kooistra en Wijtske Jelles Wiersma.

 

 

 

XIII.9	Marten Luitzen Kingma (XII.2.a) geboren 19-11-1869 te Baarderadeel, overleden 12-11-1924 te Bozum. Gehuwd op 27-07-1889 te Baarderadeel met
	Lipkjen Sjoerds Santema geboren 10-05-1869 te Schillaard, 
	dochter van Sjoerd Piers Santema en Grietje Johannes de Groot.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Luitzen Marten Kingma		geboren 21-05-1890 te Baarderadeel, overleden 13-11-1926.
	2. Grietje Marten Kingma		geboren 12-08-1893 te Baarderadeel.
	3. Fettje Marten Kingma		geboren 27-02-1897 te Baarderadeel.

 

 

 

XIV.1a	Luitzen Bruins Kingma (XIII.4.a) geboren 21-04-1879 te Baarderadeel, 
	gehuwd op 18-05-1904 te Baarderaadeel, met
	Akke Lieuwes Holwerda geboren 21-12-1878 te Leeuwarderadeel, 
	dochter van Lieuwe Franzes Holwerda en Harmke Jans Hof
	Kinderen:
	1. Bruin Kingma (XV.1.b)		geboren ca. 1906 te Sloten.
	
 
 
 

  Luitzen Bruins Kingma

 

Luitzen Bruins Kingma

 

XIV.1.b	Pietje Ymkesdr Kingma (XIII.1.b) geboren 01-10-1871 te Baarderadeel, overleden 20-03-1913. Gehuwd op 10-05-1893 te Baarderadeel met
	Jeljer Gellofs Keulen geboren 20-06-1862 te Jutrijp, zoon van Gellof Keulen en Durkje Zandstra.
 	Kinderen:

                1 Hitje Keulen                                       geboren op 07-03-1894 in Wymbritseradeel, ovl. op 13-07-1916 in IJlst.

                2 Durkje Keulen                                    geboren op 27-10-1895 in Wymbritseradeel, ovl. 01-01-1973 Bolsward. Geh. met Ruurd Abma

                3 Gerlof Keulen                                     geboren op 29-01-1898 in Wymbritseradeel, ovl. op 04-12-1898 in IJlst.

                4 Beiske Keulen                                    geboren op 13-03-1900 in IJlst, ovl. op 13-05-1906 in IJlst.

                5 Fetje Keulen                                       geboren op 30-06-1902 in IJlst, ovl.26-09-1987.  Geh met Tjeerd Dijkstra. 

                6 Gerlof Keulen                                               geboren op 20-07-1903 in IJlst, ovl.20-06-1966.  Geh. met Baukje Ennema.

                7 Hotske Keulen                                    geboren in 1906, ovl. 07-03-1970.  Geh. met Jan van der Molen.

                8 Ymke Keulen                                      geboren in 1907,  ovl. 17-02-1908 in IJlst.

                9 Ymke Keulen                                      geboren in 1908, ovl. 05-12-1972.  Geh. met Rins Gaastra.

 

 

 

XIV.2.a	Jacob Bruins Kingma (XIII.4.a) geb. 09-04-1881 te Mantgum, 
	overleden op 22-05-1948 te Leeuwarden.
	Woonde Spoorstraat 150
	Gehuwd op 25-05-1907 te Baarderadeel, met
	Klaaske Gorter geboren 01-10-1884 te Weidum, overleden 01-05-1953 te Leeuwarden. 
	dochter van Gerben Ymes Gorter en Maaike Dirks van der Meer.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Jannigje Maaike Kingma		geboren 18-08-1908 te Huizum
	2. Gerben Bruin Kingma		geboren 23-07-1912 te Sneek
 

 

 

 

Jacob Bruins Kingma

 

XIV.4.a	Homme Bruins Kingma, spoorweg beambte.(XIII.4.a) 
           geboren 07-08-1886 te Mantgum,
	overleden 01-09-1963 te Castricum.
	Gehuwd op 03-10-1912 te Stavoren met
	Idskje de Jong geboren 02-06-1892 te Stavoren, 
	overleden 09-04-1973 te Castricum, 
	dochter van Taeke Thijmens de Jong en Louise Christina de Boer.
	Kinderen:
	1. Bruin Ymke Kingma (XV.1.a)	   	geboren 19-02-1914 te Stavoren.
	2. Taeke Tjeerd Kingma (XV.2.a)  	geboren 11-02-1918 te Uitgeest.

Homme Bruins Kingma Idskje de Jong Louise Christina de Boer.
Homme Bruins Kingma

 

 

 

 

 

XIV.4.b	Fettje Ymkesdr Kingma (XIII.1.b) geboren 27-10-1886 te Baarderadeel, gehuwd op 11-05-1910 te Baarderadeel, met
	Wybe van der Plaats geboren ca. 1890 te Bayum, zoon van Harmen van der Plaats en Ybelyje Heerstra.

 

 

 

XIV.5	Tjitske Ymkesdr Kingma (XIII.1.b) geboren 16-03-1889 te Baarderadeel, gehuwd op 18-10-1913 te Baarderadeel met
	Kornelis Hilverda geboren 07-07-1889 te Winsum, zoon van Sytse Hanses Hilverda en Antje Feikes Rodenhuis 

 

 

 

XIV.7	Bruin Ymke Kingma (XIII.1.b) geboren 03-01-1893 te Baarderadeel, overleden 19-07-1980, gehuwd op 21-05-1921 te Baarderadeel, met
	Trijntje de Vries geboren 16-10-1895 te Medemblijk, dochter van Alewijn de Vries en Maartje Bakker
	Kinderen:
	1. IJmke Luitzen Kingma	geboren ca 1923 te Hennaarderadeel, overleden 12-09-1925 te Abbekerk.

 

 

 

 

XV.1.a	Bruin Ymke Kingma sr. (XV.1.a) geboren 19-02-1914 te Stavoren, gehuwd op 15-09-1944 te Castricum met
	Neeltje Hogenstijn geboren 10-11-1917 te Castricum, 
	dochter van Hermannus Hogenstijn, veehouder, en Tanna van Maarleveld.
	Kinderen:
	1. Bruin Ymke Kingma jr.             geboren 04-09-1945 te Alkmaar

 

 

 Bruin Ymke Kingma sr

 

 

XV.1.b      Bruin Kingma (XIV.1.a) onderwijzer,geboren ca. 1906 te Sloten, overleden 16-05-1940 te Kapelle.

                Gehuwd …., te …, met

                Akke Anna Nauta ondrewijzeres, geboren 30-07-1905 te Leeuwarden, overleden 16-05-1940 te Kapelle.

                Dochter van Jan Nauta en Anna Coopmans.

                Kinderen:

               1. Anneke Kingma                                       geboren 30-08-1935 te Amsterdam

 

Bruin Luitzen Kingma

 

XV.2.a	Taeke Tjeerd Kingma (XIV.4.a) geboren 11-02-1918 te Uitgeest, overleden 22-08-1978 te Weert, 
	gehuwd op 05-01-1944 te Wormerveer met 
	Grietje Rol geboren 09-08-1919 te Wormerveer, dochter van Dirk Rol en Neeltje Kluft.
	Kinderen:
	1. Homme Dirk Kingma		geboren 15-07-1944 te Krommenie
	2. Taeke Tjeerd Kingma 		geboren 24-06-1947 te Wormerveer
	3. Louise Cornelia Kingma 		geboren 17-10-1949 te Uitgeest
	4. Hans Martin Kingma		geboren 21-02-1963 te Uitgeest
	5. Paul Robert Kingma 		geboren 21-02-1963 te Uitgeest.