Wim Spoelder laatste aanpassing 20-maart-2013

  Homepage

 

                                         

         Schrijf een bericht in het

gastenboek.

e-mail

 home

fotopagina ROL

Bekijk hier mijn gastenboek.

     

de gevolgen van:

                               Jan Rol

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             Wormerveer 1794

 

 Heeft u nog een

oude familie foto?

 

 

 

 

O.          Jan Rol geboren ......... te .........  gehuwd met ........ te ..........

              Kinderen:

              1. Dirk Jansz Rol  ( I.)                     geboren ca. 1753 te Krommenie

              2. Claas Jansz Rol ( I.2)                 geboren ca. 1748 te Krommenie-horn

              3. Hannes Jansz Rol (I.3)               geboren ca. 1737 te Krommenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervormde kerk

 Krommeniedijk

 1745

 

 

Weeskamer gehouden op woensdag 6 Julij 1785
 

Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Dirk Jansz Rol wonende te Crommenie weduwnaar van Trijntje Pieters Busch, en bij dezelve

hebbende verwekt vijf minderjarige kinderen genaamd Maartje oud 11 jaar, Jan, oud 9 jaar, Pieter oud 7 jaar Hillegond oud 5 jaar en Cornelis Dirksz Rol oud 2 jaar,

dewelke verklaarde aan dezelve zijne kinderen ten overstaan van Hendrik Pieterse Busch en Cornelis Pietersz Busch, wonende te Crommeniehorn, oomens van de

kinderen, en in dezen aangestelde voogden, bewijs voor moederlijk ervdeel te doen, te weten contante penningen, aan ieder van dezelve f 3:3:0 makende tezamen

een zomma van f 15:15:0 welke op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt, blijvende hij vader egter verpligt, om gedagte zijne kinderen behoudens het

bewesene, op te brengen en groot te maken, tot mondigen dagen huwelijken ofte andere goedgekeurde staten, alles na order deser camer, en dat verder den overigen

boedel van hem comparant en zijn overleden vrouw, met alle voor en nadeelen, schulden en lasten, baten en schaden van dien, voor hem comparant alleen zal blijven,
en dat hij comparant tot zijn particulier voor en nadeel nemende, en verders onder verband van zijn persoon en goederen als na regten: en is dit bewijs bij weesmeesteren

geapprobeerd. Actum ter weescamer voorsz: & des ten oirconde getekend, dato als boven In Kennisse van mij Johs: Beets


Dit merk is bij X Hendrik Pietersz Busch gesteld
Cornelis Pietersz Bus, Dirk Heekelaar en Jacob Groot


 

 

 
I.1     Dirk Jansz Rol ( O) geboren ca.1753 te Krommenieen, 
       overleden 26-11-1806 te Krommenie.
       Gehuwd (1) op 12-06-1773 te Krommenie met
       Trijntje Pieters Busch geboren ca. 1730 te ...... , 
       overl. op 08-01-1785 te Krommenie. 
       (aangever: Hendrick Busch) 
       Dochter van Pieter Cornelis Busch en Trijntje Maartens Breeuwer.
       Ondertrouw (2) op 09-07-1785 te Krommenie met
       Grietje Jans Bijvoet geb……….., overleden 02-07-1803 Krommenie. 
                                 (aangifte: Willem Schoen)
       Volgens kerkboek gescheiden in 1788. De vrouw heeft haar man verlaten.
       Kinderen uit het eerste huwelijk:
       1 Jan Dirksz Rol (II.1)       geb/ged. 07-03-1776 te Krommenie (akte)
       2 Pieter Dirksz Rol (II.2)   geb/ged. 12-09-1777 te Krommenie (akte)
       3 Hillegond Rol (I.1)           geb/ged. 16-07-1779 te Krommenie (akte)
       4 Cornelis Dirksz Rol (II.4)  geb/ged. 12-10-1782 te Krommenie (akte)
       5 Maartje Dirks Rol   (II.5)    geb.    04-05-1774 te Krommenie 
                            ged.08-05-1774 krommenie.
       6. Hillegond Rol	    geb. ca. 1780 te Krommenie, overleden 14-03-1848.

 

 

 

 

I.2.         Claas (Klaas) Jansz Rol (O) geboren ca.1748 te Krommenie, overl. op 03-10-1783 te Krommenie.

              (aangever:Dirk Jansz Rol) Ondertrouw op 31-12-1768, gehuwd 15-01-1769 te Krommenie met

              Trijntje Symons Luijt geboren ca.1748. te Krommenie-horn, overl. op ............, te Krommenie.

              (Trijntje woonde in 1802 in Wormerveer)             

              Kinderen:
              1. Maarten Claasz Rol                    geb.  20-08-1770, ged..26-08-1770 te Krommenie,

                                                                    overl. 09-09-1790, op het eiland Onrust (Oostindien)
              2. Maartje Claasd Rol
 (II.2.b)           geb.  23-08-1773 te Krommenie
              3. Grietje Claasd Rol                   
  geb.  23-01-1776, ged. 28-01-1776 te Krommenie,

                                                                    overl. 20-06-1777.
              4. Jan Claasz Rol                           geb.  26-07-1777 te Krommenie, overl.20-08-1777 Krommenie
              5. Jan Claasz Rol                           geb.  28-09-1778 te Krommenie, ged. 04-10-1778,

                                                                    overl. 14-06-1780 Krommenie.             

 

 

             Folio 276
             Heden den 5 meij 1802, Compareerde voor weesmeesteren van den banne Crommenie
Trijn Luijt

             wonende te Wormerveer als moeder en ervgenaam van Maarten Klaasz Rol dewelke vertoonde attestatie

             van den raad der Asiatische Besittingen en Etablissementen van dato 31 Maart 1802 waaruijt bleek dat

             gesegde Maarten Rol, op den 9 September 1790 is komen te overlijden op 't eiland Onrust te Oostindien,

             de welke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben, de nevenstaande

             somma van drie guldens en drie stuijvers met de doorop verschenen intresten, en dat wel het capitaal

             tegens 46 procent verklarende daar mede volkomen voldaan en betaald te zijn, weesmeesteren deswegens

             volkomen te quiteren voor alle namaning te indemneren en bevrijden onder verband van haar persoon en

             goederen als na regten.
             Actum te weeskamer voorsz: en dese ten oirconde getekend dato ut supra
             In Kennisse van mij Jacobus Alberti, secrets:
             dit
X merk is bij Trijntje Luijt gesteld
             W.Beering

             Gerrit Bakker

 

 

 

 Folio 275 verso
 Weescamer gehouden op Woensdag den 2 juni 1790

 Compareerde voor weesmeesteren van den banne

 Crommenie Trijntje Simons Luijt weduwe van

 Klaas Jansz Rol, woonende te Crommenie, en bij

 dezelve hebbende verwekt een minderjarige zoon  

 genaamd Maarten Klaasz Rol oud 19 jaar, dewelke

 verclaarde aan dezelve haare zoon, ten overstaan van

 Dirk Jansz Rol, oom van de minderjarige, en in desen

 als aangestelde voogd, bewijs voor vaderlijk ervdeel te

 doen, aan contante penningen, een zomma van drie

 gulden, drie stuivers, welke op heden is bovengebragt

 en ter weescamer gefourneerd, blijvende zij moeder egter

 verpligt om gedagte haare zoon, schoon thans uijtlandig

 en na de Oostindien gevaren, behoudens het bewesene

 op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen,

 huwelijuk, ofte andere goedgekeurde staaten toe,alles

 na order deser camer, en verder zijn de conditien, dat zij

 moeder zal zijn en blijven eijgenaresse van den gemenen

 boedel van haar en overleden man, met alle baten en

 schaden,schulden en lasten van dien die zij comparante

 tot haar particulier voor en nadeel is nemende en verders

 onder verband van haar persoon en goederen als na regten,

 en is dit bewijs bij weesmeesteren geapprobeerd.


 Actum ter weescamer en ten oirconde getekend,

 dato als boven.
 In kennisse van mij Johs: Beets
 Dit merk is bij X 
Trijntje Simons Luijt gesteld
 Dit merk si bij X 
Dirk Jansz.Rol gesteld


 Jacob Groot
 Pieter Boelhouwer

 

 Maarten was matroos op de 'Berkhout', vertrokken

 uit Hoorn  20-09-1786, aankomst in Batavia 10-06-1787

 

 

 

 

I.3           Hannes Jansz Rol (O) geboren ca. 1737 te Krommenie, overleden op 24-01-1797 teKrommenie.

               Ondertrouw (1) op 02-07-1763 te Krommenie met

               Aagtje Gerrits van Ruijten geboren op 03-12-1741 te Krommenie.

               Dochter van Gerrit Jans en Antje Klaas. Gehuwd (2) op 25-05-1776 te Krommenie met

               Sieuwertje ( sieuwetje) Maartens van Dijk geboren op 23-01-1742 te Krommenie.

               overleden op 22-10-1782 bij geboorte Maartje.

               Dochter van Maarten jacobsz van Dijk en Trijntje Dirks.

               (voor Sieuwertje Maartens van Dijk was dit het tweede huwelijk, zie: Hannes Jacobsz Rol.)

               Kinderen uit het eerste huwelijk:

               1. Jan Hannesz Rol  (II.1.b)  geb/ged. 17-07-1763 te Krommenie
               2. Gerrit Hannesz Rol        geb. 27-07-1765 ged.30-01-1765 te Krommenie, overl. 04-07-1822 krommenie
               Kinderen uit het tweede huwelijk:
               3. Cornelis Hannesz Rol    geb. 07-10-1776 te Krommenie, gedoopt 13-10-1776 Krommenie.

                                                        Get:Trijntje Simons Luijt. Overleden 28-05-1777.
               4. Cornelis Hannesz Rol    geb. 25-02-1778, ged. 01-03-1778 te Krommenie, overleden 03-03-1778
               5. Hendrik Hannesz Rol     geb. 17-04-1780, ged. 23-04-1780 te Krommenie.
               6. Maartje Hannesd Rol     geb. 22-10-1782, ged. 27-10-1782 te Krommenie, overl. 02-04-1784 Krommenie.

 

 

 

 

 

 

II.1.a        Jan Dirksz Rol (I.1) geb.07-03-1776, ged. 10-03-1776 te Krommenie, overleden 24-10-1851 Krommenie.

                Ondertr. (1) 17-05-1800,  gehuwd (1) 01-06-1800 te Krommenie met

                Neeltje Pieters Rood geboren 07-06-1775 te Krommenie, overleden 16-02-1809 Krommenie.

                Dochter van Pieter Simonsz Rood en Maartje Cornelis Mol.

                ondertrouw (2) 26-01-1811, gehuwd (2) op 10-02-1811 te Krommenie, met

                Grietje Wouda geboren 17-04-1785, ged. 24-04-1785 te Krommenie. Overleden 23-10-1833 Krommenie. 

                Kinderen uit het eerste huwelijk:

                1. Trijntje Jansd Rol  (III.1.c)     geb/ged. op 28-02-1801 te Krommenie

                2. Pieter Jansz Rol                 geboren  op 31-12-1803, ged.01-01-1804 te Krommenie, get. Maartje Rol.

                                                               overleden op 22-03-1804 te Krommenie.

                3. Jans Jansd Rol                   geb/ged. op 29-03-1807 te Krommenie.

                4. Maartje Jans Rol  (III.4.b)       geb/ged. op 29-03-1807 te Krommenie.

                Kinderen uit het tweede huwelijk:

                5. Aafje Jansd Rol (III.5)           geb/ged. op 16-02-1812 te Krommenie.

                6. Jannetje Jansd Rol (III.6)      geb/ged. op 11-01-1815 te Krommenie.

                7. Dirk Jansz Rol (III.7)              geb/ged. op 28-11-1819 te Krommenie.

 

Folio 95.
Weeskamer den 7 April 1809, Compareerden voor weesmeesteren

Jan Dirksz Rol weduenaar van Neeltje Pieters Rood, wonende te Krommenie en bij deselve hebbende verwekt Twee Minderjarige Kinderen als Trijntje oud 8 jaar en Maartje oud 2 jaar dewelke verklaarde ten overstaan van Cornelis Rood en Simon Rood ten desen als aangestelde voogden Bewijs van Moeder Erf te doen. Namelijk voor ieder Kind drie guldens te Zamen Zes guldens, blijvende hij vader verpligt om gedagte Zijne Kinderen behoudens 't bewesene op te brengen en groot te maken tot Mondigen dage Huwelijken of andere geapprbeerde State toe alles na Order deser Kamer, verder Zijn de Conditien dat hij vader Zal Zijn en blijven volkomen eigenaar van den Boedel van hen Zijn overleeden Vrouw, met al de Baten en Schaden van dien die hij tot Zijn Particulier voordeel en Nadeel is Nemende en genoemde voogden daar voor altoos indemneerende en bevrijdende, en is dit bewijs bij Actum ter Kamere voorz: en ten Oirconde getekend dato als boven.
In kennisse van mij J.Alberti, sec.
Jan Rol, C Root, Simon Root,Arent Kroesen
A v Daalhoff

 

 

           

 

II.1.b        Jan Hannesz Rol geboren op 17-07-1763 te Krommenie, Ondertrouw op 18-03-1786 te Krommenie met
                Hillegond Dirks Heijnis geb. op 04-12-1760, gedoopt 07-12-1760 te Krommeniedijk. Getuigen: Jannetje Willems

                Dochter van Dirk Simonsz Heijnis en Aagje Willems Kaars.
                Overleden 25-07-1787 te Krommenie
                Kinderen uit dit huwelijk:
                1. Aagtje Jansd Rol                geb. 02-06-1786 te Krommenie, overleden 30-08-1787 Krommenie

 

  Vroeger hebben tientallen inwoners de kost moeten verdienen

   met  zeildoek weven en hennepspinnen. Het was een zware en

   ongezonde huisarbeid die verricht werd in opdracht van"rolreders"

   (zeildoekfabrikanten), die meestal in Krommenie woonden. Eens

   per week ging de wever "te kuste" in Krommenie omdaar zijn karig

   loon in ontvangst te nemen.

 

 

 

II.2.a         Pieter Dirksz Rol, (I.1) schoenmaker, geb op 12-09-1777, ged. 14-09-1777 te Krommenie,

                overleden 28-06-1842 te Krommenie Heiligeweg 189b.

                Ondretrouw 16-04-1808, gehuwd op 01-05-1808 te Krommenie met

                Dieuwertje van der Laan geb/ged. op 22-03-1781 te Krommeniedijk,

                overleden 08-11-1855 te Krommenie,

                dochter van Dirk Cornelis van der Laan en Gleijntje Michiels Bakker.

                Kinderen uit dit huwelijk:

                1. Dirk Pietersz Rol,(III.1.b)       geboren 12-09-1808, gedoopt 18-09-1808 te Krommenie    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

II.2.b        Maartje Claasd Rol (I.2) geboren op 23-08-1773, gedoopt 29-08-1773 te Krommenie,

                overleden op 02-02-1830 te Wormerveer.

                Ondertrouw op 13-06-1795 met
                Klaas Hannes Rol geboren op 17-04-1770 te Krommenie, overleden op 27-08-1822 te Wormerveer
                (Ouders Klaas zijn Hannes Jacobsz Rol en Sieuwtje Maartens van Dijk)
                Kinderen:
                1. Johannes Klaasz Rol 
(III.1.d)     geb/ged. 23-01-1800 te Wormerveer
                2. Errempje Klaasd Rol 
(III.2.b)      geb/ged. 30-03-1802 te Wormerveer
                3. Sieuwtje Klaasd Rol 
(III.3.a)      geb/ged. 20-12-1803 te Wormerveer
                4. Grietje Klaasd Rol   
(III.4.b)       geb/ged. 19-09-1805 te Wormerveer
                5. Wouter Klaasz Rol                
 geb.ged. 14-01-1808 te Wormerveer
                6. Wouter Klaasz Rol                
  geb/ged. 15-08-1809 te Wormerveer
                7. Dirk Klaasz Rol   
(III.7.b)             geb/ged. 27-11-1811 te Wormerveer

 

Rolreders
naar boven

 

 

   

II.3          Hillegond Dirksd Rol (I.1) geboren 16-07-1779 te Krommenie (akte),gedoopt 22-07-1779 te Krommenie.

               Ondertrouw op 12-05-1804 te Krommenie met

               Jan Dirksz Toorn gedoopt 30-03-1780 te Krommeniedijk. Zoon van Dirk van Toorn en Trijntje Jacobs.

               Kinderen ui dit huwelijk:

               1. Trijntje Jans Toorn                   geboren 28-12-1804 (rk), overleden 29-07-1823 te Krommenie

               2. Aaltje Jans Toorn                     geboren 14-09-1806 (rk) te Krommenie.

               3. Maartje Jans                             geboren 22-04-1808       te Krommenie.

 

 

 

 

II.4           Cornelis Dirksz Rol (I.)  koorndrager, geb. 12-10-1782, gedoopt 13-10-1782 te Krommenie, 

                overleden 25-03-1865 te Wormerveer, gehuwd met
                Grietje van het Hof geb 01-08-1787 te Assendelft, overleden 22-09-1849 te Wormerveer.
                kinderen:
                1 Dirk Cornelisz Rol
(III.1.a)       geboren op 03-05-1812 te Krommenie

                2 Jan Cornelisz Rol (III.2)         geboren op 28-11-1813 te Krommenie

                3 Trijntje Cornelis Rol            geboren op 07-09-1816 te Krommenie
                4 Pieter Cornelisz Rol 
(III.4)      geboren op 24-01-1824 te Wormerveer (akte)

 

 

 

 

II.5          Maartje Dirks Rol (I.1)  geboren 04-05-1774 te Krommenie, ondertrouw op 18-05-1805 , met

               Hendrik van der Kolven  (familie naam ook van der Kolff en van Kolve) geb/ged. .........

               Kinderen uit dit huwelijk:

               1. Dirk Hendriksz v d Kolven       geb/ged. 1807 te Westzaan, geh. 08-09-1831 te Koog ad Zaan met Jannetje Donker geb/ged. .......

               2. Jan Hendriksz v d Kolven       geb/ged. 1811 te Westzaan, geh. 19-05-1831 te Koog ad Zaan met Jantje Klut geb/ged. 1814 Koog ad Zaan.

               3. Trijntje Hendriksd v d Kolven geb/ged. 1814 te Zaandam, geh. 14-07-1839 te Koog ad Zaan met Pieter de Boorder geb/ged. 1812 Zaandam.

 

 

 


 

III.1.a       Dirk Cornelisz Rol (II.4.) werkman en fabrieksarbeider, geboren op 03-05-1812 te Krommenie

                en overleden op 20-01-1860 te Wormerveer gehuwd op 23-11-1837 te Wormerveer met
                Elisabeth Oosthuizen geboren op 23-11-1812 te Wormerveer en overleden op 27-09-1856 te Wormerveer

                Dochter van Jan Cornelisz Oosthuizen en Maartje Gerrits de Lange.
                Kinderen:
                1 Cornelis Dirksz Rol
(IV.1.d)        geboren 12-09-1838 te Wormerveer
                2 Maartje Dirksd  Rol
(IV.2.c)        geboren 05-01-1841 te Wormerveer
                3 Grietje Dirksd Rol  
(IV.3.a)         geboren 05-01-1841 te Wormerveer
                4 Jan Dirksz Rol 
(1V.4)                 geboren 01-11-1843 te Wormerveer
                5 Pieter Dirksz Rol                
     geboren 08-11-1845 te Wormerveer, overl. 05-01-1896, begr. 08-01-1896 Wormerveer

                                                                  (ongehuwd) Adres: Wijk N nr. 44
                6 Trijntje Dirksd Rol 
(IV.6)            geboren 23-02-1849 te Wormerveer
                7 Neeltje Dirksd Rol 
(IV.7)             geboren 05-04-1851 te Wormerveer
                8 Jannetje Dirksd Rol
(IV.8)          geboren 27-09-1853 te Wormerveer

 

 

 
 
 

 

 

III.1.b       Dirk Pietersz Rol, (II.2.a) geboren op 12-9-1808 te Krommenie, overleden op 17-09-1850 te de Rijp,

                gehuwd op 31-01-1830 te Krommenie met

                Aaltje Pieters Visser, geboren op 20-04-1809  te Krommenie. overleden op 31-05-1857 te Krommenie, dochter van

                Pieter IJsbrands Visser en Maartje Jans Rol, (geboren op 05-06-1785 te Markenbinnen, overleden op 05-05-1825 te Krommenie)

                Kinderen ui dit huwelijk:

                1. Pieter Dirksz Rol                    geboren op 25-05-1831 te Krommenie.

                2. Maartje Dirksd Rol (IV.2.a)        geboren op 08-09-1833 te Krommenie.

                3. Jan Dirksz Rol (IV.3.b)              geboren op 18-03-1835 te Krommenie.           

                4. Dieuwertje Dirksd Rol             geboren op 24-09-1837 te Krommenie.

 

Maartje Jans Rol is de dochter van

Jan Gerrits Rol en Antje Cornelis van Houte(n).

Groorouders:

Gerrit Jacobs Rol ca. 1720 Uitgeest en Grietje Jans Bakker.

 

 

III.1.c       Trijntje Jansd Rol (II.1.a) geb/ged. op 28-02-1801 te Krommenie, gehuwd op 25-01-1826 te Krommenie met

                Cornelis Willemsz Kastelijn gedoopt 13-01-1802  te Krommeniedijk, zoon van Willem Kastelijn en Marijtje Nieuwkerk.

                Kinderen:

                1. Neeltje Cornelisd Kastelijn            geb/ged.          1825 te Krommenie

                2. Maartje Cornelisd Kastelijn              geb/ged.          1826 te Krommenie

                3. Antje Corlelisd Kastelijn                geb/ged.          1828 te Krommenie

        4. Marijtje Cornelisd Kasteleijn      geboren 21-03-1829 te Krommenie
        5. Willem Cornelisz Kasteleijn       geboren 17-02-1831 te Krommenie
        6. Jan Cornelisz Kasteleijn 	     geboren 22-11-1833 te Krommenie
	7. Aagje Cornelisd Kasteleijn 	     geboren ca   1839 te Krommenie

 

 

 

III.1.d       Johannes Klaasz Rol (II.2.b) geb/ged. 23-01-1800 te Wormerveer, gehuwd op[ 05-06-1825 te Zaandijk met

                Jannetje Bakker geboren ca. 1803 te Zaandijk. Dochter van Klaas Bakker en Antje Smit.

 

naar boven

 

 

 

III.2.a       Jan Cornelisz Rol (II.4) geboren op 28-11-1813 te Krommenie, overleden 23-07-1868 te Wormerveer.

                Gehuwd op 21-05-1843 te Wormerveer met

                Roelofje Holkamp. geb/ged. op 22-03-1819 te Zaandijk, overleden 09-01-1900 te Wormerveer.

                Kinderen:

                1 Cornelis Rol (IV.1.b)           geboren op 28-03-1844 te Wormerveer

                2 Maartje Rol  (IV.2.b)           geboren op 06-11-1846 te Wormerveer

                3 Grietje Rol  (IV.4.a)            geboren op 13-12-1849 te Wormerveer

 

 

 

 

III.2.b       Errempje Klaasd Rol (II.2.b) geb/ged. 30-03-1802 te Wormerveer, gehuwd op 16-05-1824 te Wormerveer met

                Klaas Smit geboren ca. 1801 te Wormerveer. Zoon van Klas Smit en Trijntje Leerlooijer.

                Kinderen:

                1. Klaas Smit        geboren ca. 1831 te Wormerveer, gehuwd 14-12-1873 te Alkmaar met Cornelia Slegtkamp geb 1835 te Alkmaar.

                2. Maartje Smit     geboren ca. 1827 te Wormerveer, gehuwd 19-06-1853 te Wormerveer met Cornelis Bakker geb.ca. 1828 te Wormerveer.

 

 

III.3.a       Sieuwtje Klaasd Rol (II.2.b) geb/ged. 20-12-1803 te Wormerveer, gehuwd op 11-06-1826 te Wormerveer met

                Simon Oosterhoorn geboren ca. 1803 te Krommenie. Zoon van Jan Oosterhoorn en Aagje Brommer.

                Kinderen:

                1. Aagje Oosterhoorn                  geboren ca. 1831 te Krommenie, gehuwd 08-05-1870 te Jisp met Dirk Witkamp geb. 1826 te Krommenie.

                2. Jan Oosterhoorn                     geboren ca. 1834 te Krommenie,  gehuwd 01-05-1859 te Oosthuizen met Jobje van Duijn Nottelman.

                3. Johannes Oosterhoorn            geboren ca. 1840 te Edam,         gehuwd 04-05-1862 te Westzaan met Willemina Verdonk geb. ca. 1840 te Westzaan.

                4. Maartje Oosterhoorn               geboren ca. 1841 te Edam,         gehuwd 04-08-1871 te Nieuwendam met Andries West geb. ca. 1837 te Enkhuizen.

                5. Grietje Oosterhoorn                geboren ca. 1844 te Edam,          gehuwd 10-06-1866 te Edam met Lourens van der Werf geb. ca. 1843 te Edam.

 

 

 


 
III.4.a	Pieter Cornelisz Rol (II.4) geboren op 24-01-1824 te Wormerveer, gehuwd op 29-04-1849 te Wormer, met
	Trijntje Hofdijk geboren ca. 1824 te Akersloot, dochter van Willem Hofdijk en Trijntje Pieters Bakker.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Maarten Rol (IV.1.c)	geboren ca. 1850 te Wijde Wormer.
	2. Willem Rol (IV.2.d)		geboren ca. 1852 te Wijde Wormer
	3. Aaltje Worp (IV.3.c)		geboren 15-08-1853 te Uitgeest
	4. Trijntje Rol (IV.4.b)		geboren ca. 1856 te Uitgeest
	5. Gerrit Rol (IV.5)		geboren ca. 1859 te Uitgeest
	6. Antje Rol (IV.6.b)		geboren ca. 1862 te Uitgeest
	7. Jacob Rol (IV.7.b)		geboren ca. 1863 te Uitgeest
	8. Neeltje Rol (IV.8.a)		geboren ca. 1864 te Uitgeest 
	9. Jan Rol (IV.9)		geboren ca. 1866 te Uitgeest

 

 

 

 

 

 

III.4.b       Grietje Klaasd Rol (II.2.b) geboren op 19-09-1805 te Wormerveer, overleden op 12-04-1871 te de Rijp.
                Gehuwd op 12-07-1836 te Krommenie met
                Cornelis Dekker geboren op 21-08-1813 te Krommenie, overleden op 15-04-1846 te Krommenie.
                Kinderen:
                1. Duifje Dekker                         geboren ca. 1840
                2. Ermpje Dekker                       geboren op 30-10-1843 te Krommenie, overl. 05-03-1912

 

 

 
III.4.c    Maartje Jans Rol (II.1.a) geb/ged. op 29-03-1807 te Krommenie, gehuiwd op 25-05-1834 te Uitgeest met
	Jacob Waagmeester geboren ca. 1809 te Uitgeest, zoon van Jan Waagmeester en Maartje Fanten.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Jan Waagmeester 		geboren ca. 1838 te Uitgeest
	2. Pieter Waagmeester 		geboren ca. 1840 te Uitgeest
	3. Simon Waagmeester		geboren ca. 1841 te Uitgeest.

 

 

 

 

III.5.a        Aafje Jansd Rol (II.1.a) geb/ged. op 16-02-1812 te Krommenie, gehuwd op 22-09-1839 te Krommenie met

                Jan Klaasz Ooms geb. 12-03-1815 te Krommenie, zoon van Klaas Ooms en Hillegond te Wolde.

                Kinderen uit dit huwelijk:

                1. Jan Ooms        geboren ca. 1835 te Krommenie, geh. op 17-05-1857 te Uitgeest met Maria Jabroer geb.1829 te ....

                2. Willem Ooms   geboren ca. 1843 te Krommenie, geh. op 08-12-1886 te Castricum met Dirkje Altman geb.1845 Graft

 

 

 

 

 

III.6          Jannetje Jansd Rol (II.1.a) geb/ged. op 11-01-1815 te Krommenie, gehuwd op 03-05-1846 te Krommenie, met

                Gerrit van der Laan geb/ged. ca 1823 te Akersloot, zoon van Pieter van de Laan en Neeltje Bas.

 

 

 

 

 

III.7          Dirk Jansz Rol (II.1.a) geb/ged. op 28-11-1819 te Krommenie, gehuwd (1) op 27-09-1846 te Uitgeest, met

                Antje Oudhuijzen geboren 30-08-1828 te ....., overleden 14-03-1847 te Krommenie.

                Dochter van Steven Oudhuizen en Aafje Schoen.  Gehuwd (2) op 23-01-1848 te Krommenie met

                Maartje Schoen geboren 21-11-1824 te Krommenie, dochter van Jacob Schoen en Trijntje Boekelaar.

                Kinderen uit het eerste huwelijk:

                1. Dirk Rol                     geboren ca. 1846 te Krommenie, overleden 10-03-1847 te Krommenie.

 

 

 

 

III.7.b       Dirk Klaasz Rol (III.7.b) geb/ged. 27-11-1811 te Wormerveer gehuwd op 29-12-1839 te Wormerveer met

                Engeltje Hartog geboren ca. 1815 te de Rijp, dochter van ….- Hartog en Aagje Appel.

                Kinderen:

                1. Klaas Rol   (IV.1.a)                   geboren ca. 1841 te Wormerveer.

                2. Pieter Rol   (IV.2.e)                  geboren ca. 1846 te Middelie.

 

 

 

 

IV.1.a       Klaas Rol   (III.7.b) geboren ca. 1841 te Wormerveer, gehuwd 05-05-1867 te Edam met

                Maretje Sanders geboren ca. 1842 te Edam, dochter van Pieter Sanders en Antje Bruijn,        

                Kinderen:

                1. Engeltje Rol (V.1.e)             geboren ca. 1875 te Middelie

                2. Antje Rol (V.2.d)                  geboren ca. 1868 te Middelie

                3. Maartje Rol (V.3.c)              geboren ca. 1873 te Middelie

                4. Trijntje Rol (V.4.c)               geboren ca. 1883 te Middelie

                5. Pieter Rol (V.5.c)                 geboren ca. 1879 te Middelie

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.b       Cornelis Rol (III.2) geboren op 28-03-1844 te Wormerveer, overleden 19-10-1921, begraven 21-10-1921.

                Woonde Wijk D nr.17, laatste adres: Schoolpad 16

                Gehuwd op 06-09-1871 met

                Antje Stolp geboren opn 19-09-1839 te Wormerveer en overleden op 04-03-1891 te .......              

                Gehuwd (2) op 05-06-1898 te Wormerveer, met

                Trijntje Blokmaker geboren 11-01-1850 te Harlingen (Trijntje eerst gehuwd 1851 Zaandam met Gerrit Tulp)

                Dochter van Lolke Blokmaker en Maria van Houten.

                Kinderen uit het eerste huwelijk:

                1. Grietje Rol geboren ca.1873, overleden 24-11-1896, begraven 27-11-1896 te Wormerveer (ongehuwd) 5 min. klokluiden Hfl.0,15 cent

 

 

 
IV.1.c	Maarten Rol (III.4) geboren ca. 1850 te Wijde Wormer,gehuwd 15-12-1881 te Sloten met
	Maria van Dijk geboren ca. 1839 te Sloten, dochter van Cornelis van Dijk en Jacomientje van Beem. (weduwe van Jacob Wiedemeijer)

 

 

 

 

IV.1.d      Cornelis Dirksz Rol (III.1.a) matroos, geboren 12-09-1838 te Wormerveer gehuwd 07-10-1860 te ….., met

               Aafje Pot geboren ca. 1839 te Wormerveer, dochter van Dirk Pot en Lijsbet Sint.

               Kinderen:

               1. Elisabeth Rol (V.1.d) geboren ca. 1861 te Den Helder.

 

 

 

 

 

IV.2.a       Maartje Rol (III.1.b) geboren op 08-09-1833 te Krommenie, overleden op 05-02-1901 te Jisp wijk A, nr 102.

                Gehuwd op 24-05-1863 te Krommenie met

                Pieter Kessler geboren op 07-06-1839 te Krommenie, overleden op 10-12-1912 te Jisp, wijk 12, nr.36.

                Zoon van Philippus Kessler en Trijntje Kool.

                Kinderen uit dit huwelijk:

                1. Trijntje Kessler                geboren 4-09-1870 te Krommenie, overleden op 29-06-1946 te Jisp

 

 

 

 

 

IV.2.b      Maartje Jansd Rol  (IV.2.b)  geboren op 06-11-1846 te Wormerveer, gehuwd op 28-07-1872 te Wormerveer

               (broer Cornelis Rol getuigen) met

               Dirk Nek, molenaar geboren ca.1847 te Wormerveer, zoon van Jan Nek en Jansje Mulder.              

               Kinderen:

               1. Grietje Nek      geboren ca.    1873 te Wormerveer.

               2. Johanna Nek   geboren ca.    1874 te Wormerveer,  geh. 17-02-1906 Wormerveer met Maarten Koel ca. 1870 Uitgeest.

               3. Jan Nek           geboren 29-09-1875 te Wormerveer, geh. 09-07-1904 Koog a/d Zaan met Neeltje Fraij 11-06-1880 Koog a/d Zaan.

               4. Grietje Nek      geboren ca.     1878 te Wormerveer, geh. 29-12-1906 Wormerveer met Egge Boot ca. 1873 Wormerveer.

               5. Dirk Net            geboren 06-04-1881 te Wormerveer, geh. 10-06-1905 Wormerveer met Trijntje Gravesteijn 14-0201885 te Wormerveer.

               6. Gerrit Nek        geboren ca.    1885 te Wormerveer, geh.09-05-1908 Wormerveer met Niesje Dovis ca, 1885 Wormerveer.

 

 

 
IV.2.c	Maartje Dirksd Rol (III.1.a) geboren 05-01-1841 te Wormerveer, overleden 04-10-1919 Wormerveer en 
	begraven 07-10-1919 te Wormerveer. Adres sluispad 20 Wormerveer. Gehuwd op 28-05-1882 te Wormerveer met 
	Jan Jaapies geboren ca.1847 te Wormerveer, zoon van Simon Japies en Neeltje Kolles.

 

 

 

 

IV.2.d	Willem Rol (III.4) geboren ca. 1852 te Wijde Wormer, gehuwd op 24-03-1876 te Sloten met
	Neeltje Baan geboren ca. 1851 te Venhuizen, dochter van Klaas Baan en Geertje Harsen.
        Uit dit huwelijk:
        1. Trijntje Rol    geboren 12-12-1883 te Haarlemmerliede.

 

naar boven

 

 

IV.2.e       Pieter Rol  (III.7.b) geboren ca. 1846 te Middelie, gehuwd (1) 30-04-1871 te Kwadijk met

                Grietje Blakborn geboren ca. 1849 te Middelie, dochter van Jan Blakborn en aagje Schouten.

                Gehuwd (2) op 08-05-1881te Middelie, met

                Lijsbeth Hooijberg geboren ca. 1860 te .... Dochter vanJan Hendriksz Hooijberg en Maartje Beets.

                Kinderen uit het eerste huwelijk:

                1. Aagje Rol (V.1.f)            geboren ca. 1874 te Middelie.

                2. Dirk Rol (V.2.e)              geboren ca. 1876 te Middelie.

                Kinderen uit het tweede huwelijk:

                3. Johannes Rol (V.3.d)      geboren ca. 1887 te Middelie.

                4. Engeltje Rol (V.4.d)       geboren ca. 1884 te Middelie.

                5. Klaas Rol (V.5.d)               geboren ca. 1889 te Middelie.

 

 

 

 

IV.3.a       Grietje Dirksd Rol  (III.1.a)  geboren 05-01-1841 te Wormerveer, gehuwd op 12-08-1866 te Krommenie met

                Cornelis Kuijper geb/ged. ca 1839 te Krommenie, zoon van Simon Kuijper en Willempje Kat.

                Kinderen:

                1. Cornelis Simon Kuijper      geboren ca.1867 Krommenie, geh. 04-11-1894 Krommenie,met Trijntje Koppen 1870 Zaandijk.

                2. Dirk Kuijper                        geboren ca. 1870 te Krommenie.

                3. Elizabeth Kuijper               geboren ca. 1874 te Haarlem, geh. 19-09-1897 te Krommenie, met Dirk de Jong 1871 Krommenie

                4. Johan Kuijper                    geboren ca. 1878 Krommenie, geh.04-01-1912 Krommenie met Trijntje Bak geb ca 1879 Krommenie

 

 

 

 

 

IV.3.b       Jan Dirksz Rol (II.1.b) geb/ged. 18-03-1835 te Krommenie, gehuwd op 13-02-1859 te Krommenie met

                Aarijaantje van der Laan geb/ged. ca 1816 te Akersloot, dochter van Pieter van der Laan en Neeltje Besse.

 

 

 
IV.3.c	Aaltje Rol (III.4) geboren 15-08-1853 te Uitgeest, gehuwd op 12-03-1880 te Sloten met
	Jacob Velthuis (koopman) geb. 04-12-1850 te Graft, zoon van Pieter Velthuis en Antje Nap geh.11-06-1848 te Akersloot.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Pieter Jacobus Velthuis    geb. 15-06-1880 te Sloten, overleden 31-10-1947 te Amsterdam. 
        2. Trijntje Velthuis 		geb. 03-10-1881 te Sloten, ovl. 31-01-1953. 
				Geh.18-04-1902 Sloten met Arie Hoogendam 08-01-1879 Sloten.
	3. Antje Veldhuis		geb. 04-08-1884 te Sloten, 
				geh.06-07-1904 te Amsterdam met Gerrit Wilhelm Daniel Keijzer geb. ca 1884 te Asd.
	4. Maarten Velthuis 	        geb. 09-04-1885 Sloten geh.28-05-1908 de Rijp met Aafje Smit 1880 de Rijp.

 

fotopagina ROL

 

 

IV.4.a      Jan Rol (III.1.a) geboren 01-11-1843 te Wormerveer en overleden op 12-09-1896

               gehuwd (1) op 01-10-1871 te Wormerveer met

               Grietje Rol (III.2.a) geboren 13-12-1849 te Wormerveer en overleden op 07-02-1884 te Wormerveer.

               Dochter van Jan Rol en Roelofje Holkamp. Gehuwd 2  op 21-07-1884 met

               Cornelia Blokmaker winkelierster geboren op 06-08-1846 te Harlingen. Overleden op 23-11-1922 te ........,

               dochter van Lolke Blokmaker en Maria van Houten. De familie woonde aan het Sluispad te Wormerveer.

               (Jan Rol was ingeloot voor de militairedienst, maar was te klein, akte)
               Kinderen eerste huwelijk:
               1     Elisabeth Rol
     geboren op 20-08-1872 te Wormerveer, Winkelierster (ongehuwd) Sluispad 20
               2     Jan Rol   
(V.2)      geboren op 05-03-1874 te Wormerveer, ovl: 26-01-1934
               3     Grietje Rol     
    geboren op 07-11-1875 te Wormerveer, ovl: 26-05-1880
               4     Antje Rol           geboren op 16-02-1877 te Wormerveer, ovl: 28-05-1880
               5     Jansje Rol         geboren op 22-10-1878 te Wormerveer, ovl: 29-05-1880
               6     Dirk Rol             geboren op 30-04-1880 te Wormerveer, ovl: 14-03-1882 5 min. klokluiden Hfl. o,15 cent
               7     Pieter Rol          geboren op 22-09-1881 te Wormerveer, ovl: 19-10-1897
               8     Grietje Rol      
   geboren op 10-10-1883 te Wormerveer, en overleden op 15-06-1884 te Wormerveer                  
               Kinderen uit het tweede huwelijk:
               9     Maria Rol
(V.9)    geboren op 26-06-1886 te Wormerveer.
               10   Trijntje Rol 
(V.10) geboren op 01-01-1888 te Wormerveer.
               11   Dirkje Rol  
(V.11)  geboren op 03-02-1889 te Wormerveer.
               12   Dirk Rol 
(IV.12)     geboren op 10-04-1890 te Wormerveer. 

 

 

 
Sluispad Wormerveer
   

 

 

 

IV.4.b      Trijntje Rol (III.4) geboren ca. 1856 te Uitgeest, gehuwd op 25-04-1879 te Sloten met
               Tijmen Snijders geboren ca. 1855 te Sloten, zoon van Arie Snijders en Margaretha Scheltes.
               Kinderen uit dit huwelijk:
               1. Tijmen Snijders geb.ca.1890 te Amsterdam, geh. op 02-07-1914 Amsterdam met Anna Maria Kost 1893 Sloten.

 

 

 

 

IV.5         Gerrit Rol (III.4) geboren ca. 1859 te Uitgeest,gehuwd op 04-05-1883 te Sloten met
               Marritje de Jong geboren 1865 te Sloten, dochter van Jan de Jong en Antje Klaasen Bos

 

 

 

 

IV.6          Trijntje Rol (III.1) geboren op 23-02-1849 te Wormerveer, gehuwd op 08-05-1879 te Hillegom met

                Jan van der Jagt

                Kinderen:

                1. Jan van der Jagt                     geboren op 07-02-1880 te Hillegom

                2. Dirk van der Jagt                       geboren op 06-04-1881 te Hillegom

                3. Cornelis van der Jagt              geboren ca.         1885 te Hillegom.

 

 

 

 

IV.6.b	Antje Rol (III.4) geboren ca. 1862 te Uitgeest, gehuwd op 16-03-1882 te Sloten met
	Tijmen van de Boogaard, geboren ca. 1857 te Sloten. Zoon van Kers.van de Boogaard en Jannetje Verschuur.
        Kinderen:
        1. Pieter van den Boogaard    geboren ca. 1888 te Sloten, gehuwd 23-12-1914 met Fimmigje van Randen geboren ca. 1895 te Nieuwer Amstel.

 

naar boven

 

 

IV.7.a       Neeltje Rol (III.1) geboren op 05-04-1851 te Wormerveer en overleden op 05-06-1933, begraven 08-06-1933 te ..... ,

                gehuwd op 10-05-1874 te Wormerveer met

                Teunis Boot geboren op 20-05-1849 te .... en overleden op 10-02-1922 te .....

                Laatste adres, Paul Krugerstraat 18 Wormerveer.

                Kinderen:

                1. Teunis Boot     geb. ca. 1876 te Wormerveer.

                2. Dirk Boot          geb. ca. 1879 te Wormerveer, geh. 16-07-1902 te Zaandam met Neeltje Rep geb. 1878 te Zaandam.

                3. Trijntje Boot     geb. ca. 1880 te Wormerveer.

 

 

 
IV.7.b	Jacob Rol (III.4) geboren ca. 1863 te Uitgeest, gehuwd (1) op 27-11-1885 te Sloten met
	Catharina Plessius geboren ca. 1864 te Sloten, dochter van Hendrik Plessius en Margaretha de Haas.
	Gehuwd (2) op 24-03-1899 te Sloten, met
	Aaltje Lindeman geboren ca. 1869 te Brassingerhorn.
        Kinderen uit het eerste huwelijk:
        1. Catharina Rol  (V.1.C)           geboren ca. 1886 te Amsterdam.
        2. Margaretha Rol (V.2.b)          geboren ca. 1888 te Amsterdam
        3. Aaltje Rol  (V.3.a)             geboren ca. 1889 te Amsterdam
        4. Hendrik Rol  (V.4.a)             geboren ca. 1890 te Amsterdam
        5. Pieter Rol  (V.5.a)             geboren ca. 1892 te Amsterdam.

 

 

 

IV.8.a      Jannetje Rol (III.1) geboren op 27-09-1853 te Wormerveer, gehuwd op 13-04-1882 te Hillegom met

               Martinus van der Jagt, geboren op 11-12-1855 te Hillegom. Zoon van Jan van der Jagt en anna Maria de Nijs.

 

 

 

 

IV.8.b	Neeltje Rol (III.4) geboren ca. 1864 te Uitgeest , gehuwd op 16-12-1887 te Sloten met
	Willem Plessius geboren 1863 te Sloten, dochter van Hendrik Plessius en Margaretha de Haas.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Hendrik Plessius     geboren ca. 1889 te Sloten, geh. 29-04-1920 te Eemnes met Geertrui Hoogenhout geb. ca. 1893 te Muiden.
        2. Pieter Plessius 	    geboren ca. 1891 te Sloten, geh. 25-01-1917 te Sloten met Jaapje Kranstauber 1892 Sloten.
        3. Willem Plessius      geboren ca. 1894 te Sloten, geh. 14-02-1929 te Amsterdam met Elisabeth Maria van Vlijmen geb. ca, 1907 te Amsterdam.
        4. Margaretha Plessius  geboren ca. 1895 te Sloten, geh. 19-06-1919 te Nieuwendam met Pieter Hoogenhout geb. ca.1899 te Sloten.
        5. Trijntje Plessius      geboren ca. 1898 te Sloten, geh. 15-03-1928 te Amsterdam met Dirk Blom geb. ca. 1899 te Amsterdam.
        6. Neeltje Plessius      geboren ca. 1899 te Sloten, geh. 29-04-1926 te Amsterdam met Pieter Roos geb. ca. 1900 te Edam.
        7. Cornelis Plessius     geboren ca. 1905 te Sloten, geh. 29-05-1929 te Amsterdam met Aaltje Roos geb. va. 1906 te Edam.

 

 

  
IV.9.	Jan Rol (III.4) geboren ca. 1866 te Uitgeest (Markenbinnen), overl. ca. 1953. Gehuwd op 11-04-1890 te Sloten, met
	Grietje van Lubek geboren ca. 1867 te Sloten. Dochter van Sietze va Lubek en Grietje Schouten.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Sietze Rol (V.1.b)		geboren 17-03-1892 te Amsterdam.
        2. Trijntje Rol (V.2.c)          geboren ca. 1891 te Amsterdam
                3. Grietje Rol  (V.3.b)                  geboren ca. 1895 te Sloten
        4. Aaltje Rol  (V.4.b)         geboren ca. 1897 te Sloten
        5. Maarten Rol (V.5.b)        geboren ca. 1898 te Sloten. 
        6. Jan Rol   (V.6.a)          geboren ca. 1901 te Sloten.
        7. Gerrit Rol  (V.7.a)         geboren ca. 1905 te Sloten.
 
 

 

 

V.1.a        Johannes Cornelisz Rol (IV.9) geboren 21-1-1875 te Utrecht, gehuwd op 22-08-1901 te Utrecht met
                Sara Hendrika Linschoten geboren 20-05-1877 te Utrecht, dochter van Jacobus Linschoten en Sara Hendrika Rademaker.
 

 

 
V.1.b	Sietze Rol (IV.9) geboren 17-03-1892 te Amsterdam, overleden 24-11-1976 te Hilversum. 
	Gehuwd op 27-06-1919 met
	Neeltje de Gooijer geboren 10-10-1894 te Diemen, dochter van Jasper de Gooijer en Teuntjen Scherpenzeel.
	Kinderen uit dit huwelijk:
	1. Jan Rol 		geboren 18-11-1920 te ………
	2. Jasper Rol 		geboren 26-11-1928, overleden 05-07-1976 te Amsterdam.

 

 

 

 

V.1.c        Catharina Rol   (IV.7.b)    geboren ca. 1886 te Amsterdam, gehuwd 19-05-1905 te Sloten met

               Johannes Evert de Vries geboren ca. 1882 te Weststellingwerf.

 

 

 

 

V.1.d       Elisabeth Rol (IV.1.d) geboren ca. 1861 te Den Helder Gehuwd (1) op ….., te …., met

               Arie Henkes geboren ….., te ….

               Gehuwd (2) op 05-12-1918 te Vollenhove met

               Hendrik Spans geboren ca. 1865 te Vollenhove, zoon van Hendrik Spans en Grietje Edelenbos.

               Echtscheiding 16-04-1927 te Vollenhove.

 

 

 

V.1.e       Engeltje Rol (IV.1.a) geboren ca. 1875 te Middelie, gehuwd 05-09-1897 te Edam met

               Willem Beunder geboren ca. 1874 te Oudendijk, zoon van Pieter Ariesz Beunder en Maartje Salomon.

 

 

 

V.1.f        Aagje Rol (IV.2.e) geboren ca. 1874 te Middelie, gehuwd 29-04-1899 te de Rijp met

               Arie de Boer geb……, te …., zoon van Hendrik de Boer en Trijntje de Vries.

 

 

 

V.2.a	Jan Rol (IV.4) (Koopman in brandstoffen, schildersknecht, olieslager op de Liefde) geboren 05-03-1874 te Wormerveer, overleden 26-01-1934, 
	begraven 29-01-1934 te Wormerveer. Sluispad32, later Oversluispad nr 12 Wormerveer
	Gehuwd op 24-12-1904 te Wormerveer, met 
	Maria Adriana van Opstall geboren ca. 1874 te Sloten, 
        dochter van Izaak Jacobus Johannes van Opstall en Roelofje Willemijntje van Ekeris,
        Kinderen:
        1. Cornelia Rol (VI.1.b)               geboren 25-09-1905 te .......
        2. Jacoba Johanna Maria Rol        geboren 24-12-1906 te ......

 

 

 

V.2.b        Margaretha Rol  (IV.7.b)  geboren ca. 1888 te Amsterdam, gehuwd 12-05-1911 te Sloten met

                Jan Bak geboren ca. 1882 te Haarlemmermeer.

 

 

 

 

V.2.c       Trijntje Rol (IV.9)  geboren ca. 1891 te Amsterdam. gehuwd 23-06-1921 te Amsterdam met

               Petrus Augustinus Tieleman geboren Ca. 1892 te Amsterdam.

 

 

 

V.2.d       Antje Rol (IV.1.a) geboren ca. 1868 te Middelie, gehuwd (1) 14-10-1898 te Hoorn met

               Jan Buursma geboren ca. 1842 te Hoorn, zoon van Hendrik Jantjes Buursma en Aukje Koster.

               Gehuwd (2) op10-08-1906 te Hoorn met

               Dirk Buursma geboren ca. 1854 te Hoorn, zoon van Hendrik Jantjes Buursma en Aukje Koster.

               Jan eerder gehuwd met Gerardina Maria Zaal en Elisabeth Ameroos.

 

 

 

V.2.e       Dirk Rol (IV.2.e) geboren ca. 1876 te Middelie, gehuwd 31-08-1901 te de Rijp met

               Aaltje Kunst geboren ca, 1872 te de Rijp, dochter van Jan Kunst en Adriaantje Korver.

               Kinderen:

               1. Jan Rol geboren ca. 1904 te …., overleden …-5-1937 te de Rijp

 

 

 

V.3.a        Aaltje Rol (IV.7.b) geboren ca. 1889 te Amsterdam, gehuwd 16-10-1908 te Sloten met

                Cornelis Smit geboren ca. 1888 te Sloten.

                Kinderen:

                1. Margaretha Smit geboren .........., te .........

 

 

 

 

V.3.b        Grietje Rol  (IV.9.)  geboren ca. 1895 te Sloten, gehuwd 09-03-1922 te Amsterdam met

                Aaldert Rooze geboren ca. 1895 te Sloten.

 

 

 

V.3.c        Maartje Rol (IV.1.a) geboren ca. 1873 te Middelie, gehuwd 06-06-1899 te Zaandam met

                Pieter Rietvink geboren 26-10-1871 te Zaandam, zoon van Jan Rietvink en Trijntje Heitgeert.

 

 

   

V.3.d        Johannes Rol (IV.2.e) onderwijzer, geboren 22-02-1887 te Middelie, gehuwd 27-03-1913 te Asd.Watergraafsmeer met
                Anke Swaagstra geboren 06-11-1890 te Amsterdam, dochter van Klaas Swaagstra en Hinke Stelma.

 


 

 

 

 

V.4.a        Hendrik Rol   (IV.7.b)  geboren ca. 1890 te Amsterdam, gehuwd 11-04-1918 te Sloten met

                Johanna Wilhelmina Alberdina Gertsen geboren ca. 1889 te Amsterdam, dochter van Willem Hendrik Gertsen en Janna Broekhuis.

 

 

 

 

V.4.b       Aaltje Rol  (IV.9)   geboren ca. 1897 te Sloten, gehuwd 06-09-1922 te Amsterdam met

               George Christiaan Jacob Smits geboren ca. 1896 te Amsterdam

 

 

 

V.4.c      Trijntje Rol (IV.1.a) geboren 23-06-1882 te Middelie, overleden 22-10-1964 te Beverwijk.

              Gehuwd 13-05-1904 te Middelie met

              Jan Schipper geboren 01-01-1878 te Edam, overleden 21-03-1946 te Heemstede. Zoon van Jan Schipper en Jannetje Nat.

              Kinderen:

              1. Jan Schipper geboren ..-6-…, te …..,                 overleden 08-04-1908

              2. Maartje Schipper geboren 11-08-1907    te ……, overleden 22-12-1992 te Velsen

              3. Jan Schipper geboren 04-02-1910          te ……

              4. Jannetje Schipper geboren 04-02-1910  te ……, overleden 13-02-1910 te Velsen

              5. Klaas Schipper geboren 03-10-1914       te ……, overleden 22-04-1972 te …..

              6. Pieter Schipper geboren 01-11-1916      te ……, overleden 24-08-1944 te Velsen, gehuwd met Elisabeth Boersma.

 

 

 

 

V.4.d       Engeltje Rol (IV.2.e) geboren ca. 1884 te Middelie, gehuwd 19-10-1913 te Middelie met

               Maarten Schenke geboren ca. 1882 te Alkmaar, zoon van Maarten Schenke en Elisabeth Smit.

 

 

 

V.5.a       Pieter Rol (IV.7.b) geboren ca. 1892 te Amsterdam, gehuwd 19-07-1919 te Achtkarspelen met

               Grietje van de Werf geboren ca. 1898 te Kooten.

 

 

 

V.5.b       Maarten Rol (IV.9)  geboren ca. 1898 te Sloten, gehuwd 24-06-1926 te Amsterdam met

               Wijtske Steen geboren ca. 1902 te Zaandam.

 

 

 

V.5.c       Pieter Rol (IV.1.a) geboren ca. 1879 te Middelie, gehuwd 15-10-1908 te Schermerhorn met

               Marijtje Burges geboren 1887 te Schermerhorn, dochter van Pieter Burges en Marijtje de Vries.

 

 

 

V.5.d      Klaas Rol (IV.2.e) geboren ca. 1889 te Middelie, gehuwd 21-07-1921 te Alkmaar met

              Janna de Nooijer geboren ca. 1901 te Arnemuiden, dochter van Cornelis de Nooijer en Crina van Hemert.

 

 

 

V.6.a      Jan Rol  (IV.9)  geboren ca. 1901 te Sloten, gehuwd 13-07-1932 te Amsterdam met

              Maatje Moens geboren ca. 1907 te Vlissingen.

 

 

naar boven

 

 

V.7.a      Gerrit Rol   (V.7.a)  geboren ca. 1905 te Sloten, gehuwd 27-09-1928 te Amsterdam met

              Louwerina Johanna Fritz geboren ca. 1907 te Vlissingen.

 

fotopagina ROL

 

 

 

V.9         Maria Rol (IV.4) geboren 26-06-1886 te Wormerveer, overleden 13-04-1938,

              begraven 16-04-1938 te Wormerveer
              Gehuwd op 03-04-1909 te Wormerveer, met
              Jacob Lammes geboren ca. 1880 te Monnickendam,

              zoon van Klaas Lammes en Neeltje Sanders.
              Adres: Oversluispad 8 Wormerveer.

              Kinderen:

              1. Cor Lammes        geboren .........., te ......,  (ongehuwd)

              2. Nel Lammes        geboren .........., te ......, overleden voor 1974 te Oegstgeest (ongehuwd)

 

 
      Cor Lammes Nel Lammes

 

 

V.10       Trijntje Rol (V.10) geboren op 01-01-1888 te Wormerveer, gehuwd op 13-08-1910 te Wormerveer , met

              Klaas Schilp geboren ca. 1884 te Koog a/d Zaan, zoon van Albert Schilp en Antje Zeulevoet.

Trijntje Rol

 

 

V.11       Dirkje Rol (IV.4) geboren op 03-02-1889 te Wormerveer, overleden 06-05-1976 te Zaandam. Gehuwd op 28-01-1911 te Wormerveer, met

              Pieter Termaat geboren 22-08-1888 te Zuid- en Noord Schermer, overleden 09-10-1970 te Wormerveer.

              Zoon van Barend Termaat en Jannetje Schuitemaker.

              Kinderen:

             1. Jantje Cornelia Termaat                geboren 12-04-1912 te Jisp, overleden 30-08-2000 te Amstelveen.

                                                                       gehuwd met Klaas van der Schaaf geboren 10-06-1910 te Terhorne, overleden 18-04-1963 te Amersfoort.

             2. Jan Termaat                                   geboren 08-05-1914 te Jisp, overleden 01-05-2003 te Den Helder, in 1938 gehuwd met Ali Visser.

 

 

 

 

 

V.12        Dirk Rol (IV.4) schoenmaker, geboren op 10-04-1890 te Wormerveer en

               overleden op 16-02-1958 te Zaandam

               Gehuwd op 24-07-1918 te Wormerveer met
               Neeltje Kluft geboren op 30-01-1894 te Uitgeest,

               overleden 24-10-1968 te Wormerveer.

               Dochter van Matthijs Kluft en Grietje Veken.
               Kinderen:
               1. Grietje Rol 
(VI.1)         geboren op 09-07-1919 te Wormerveer

 

 

 

VI.1.a      Grietje Rol (V.12) geboren op 09-07-1919 te Wormerveer en overleden op 26-12-1999 te Beverwijk.

               Gehuwd op 05-01-1944 te Uitgeest met
               Taeke Tjeerd Kingma geboren op 11-02-1918 te Uitgeest en overleden op 22-08-1978 te Weert (L)

               Kinderen:
               1. Homme Dirk Kingma           geboren op 15-07-1944 te Krommenie
               2. Taeke Tjeerd Kingma         geboren op 24-06-1947 te Wormerveer     

               3Louise Cornelia Kingma      geboren op 17-10-1949 te Uitgeest
               4. Hans Martin Kingma              geboren op 21-02-1963 te Uitgeest

               5. Paul Robert Kingma           geboren op 21-02-1963 te Uitgeest

 

 

 

VI.1.b     Cornelia Rol (V.2.a) geboren 25-09-1905 te ......, gehuwd 18-09-1929 te Zaandam met

              Jacob Klomp geboren ......., te ......

 

fotopagina ROL