Nageslachten van Uilke Saskers

 

                          En

 

                  Hebel Simens

 

                      

 

 

 HOE IS ONZE ACHTERNAAM" ZEEMAN "ONTSTAAN

 

 Voor ons is een achternaam heel normaal.

Dus zou je denken dat de naam Zeeman ook door onze voorouders altijd gebruikt zou zijn.

Dit is echter niet het geval.

De achternamen zijn pas in 1811 opgenomen en aangenomen in opdracht van Napoleon.

Het was namelijk de gewoonte dat als er een kind geboren werd dat het dezelfde naam kreeg als de vader met een voornaam erbij.

Als vader bijvoorbeeld Jan heette en ze noemden de zoon Klaas dan werd hij ingeschreven als Klaas Jans, zo wist men dat Klaas een zoon was van Jan.

Dit schepte natuurlijk enorme verwarring omdat er veel mannen Jan, Klaas en Piet heetten.

Daarom heeft Napoleon verplicht een achternaam aan te nemen.

 

Nu ligt het geval bij onze achternaam een beetje anders.

De naam Zeeman begint bij een vrouw.

Dit was Pietje Symons Zeeman.

Zij kreeg die achternaam omdat haar opa Veerschipper was en zijn bijnaam Zeeman werd, zo is zijn achternaam Zeeman ontstaan. En werd de vader van Pietje gewoon Zeeman genoemd.

Zij trouwde met Evert Jans , Evert jans nam op 13 februari 1812  de achternaam Zeeman aan.

Er is geen verklaring voor waarom hij dezelfde achternaam aannam als zijn vrouw.

Zo bewijst het hier dat onze achternaam van de vrouwelijke tak afkomt.

Dat deze tak iets te maken heeft met water bewijst zich wel in het feit dat de ouders en nageslachten schippers waren.

 

Dan iets over het schrijven en de spelling van vroeger.

 

Schrijven kon men heel mooi, maar voor ons vaak onleesbaar.

De spelling was vreemd namelijk de naam Zeeman werd ook wel als Seeman geschreven en bij de Y, i en de ie had men ook geen verschil in.

Dit bemoeilijkt het zoeken wel maar na veel akten te hebben gelezen begrijp je het steeds sneller en word het ook sneller duidelijk wat er staat.

Zo werd de schrijfwijze pas vastgesteld bij het invoeren van de huwelijksboekjes.

Daarvoor kon tussen doop huwelijk en overlijden de naam op gemiddeld drie verschillende manieren werden geschreven.

 

Ook bij het uitzoeken van de stamboom moet je overal naar toe en stukken opvragen en dan kijken of het allemaal wel klopt.De stukken die ik toegezonden heb gekregen heb ik ook in deze stamboom afgedrukt voorzover als ze goed te lezen zijn ,zoals aangifte van overlijden, geboorten en foto&rsquos voor zover ik die kon krijgen.

Ik wil dan ook de mensen die hiervoor hun medewerking hebben verleend hartelijk danken hetzij dat ze dit per post of per telefoon hebben gedaan.

Want zonder hulp van buitenaf krijg je alles niet klaar.

En wat ik nog mooier vind dat ik bij dit uitzoeken van de stamboom familie heb leren kennen het zij persoonlijk of per telefoon waar ik het bestaan niet van wist.

 

Het lezen van de stamboom is vrij eenvoudig, eerst worden de ouders beschreven en de daarna uit voort komende kinderen, die kinderen vind je later weer met wie ze getrouwd zijn en wat daar de kinderen van zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Willem Zeeman

Drachten

 

 

 

Omdat onze voorouders uit Drachten komen dus wij van oorsprong Friezen zijn wil ik graag een stukje vertellen over deze plaats.

 

DRACHTEN

Drachten is ontstaan uit een oude boerenstreek met twee afzonderlijke dorpen, beide  DRACHT geheten maar wel aangeduid door de ligging.

Noorderdracht was genoemd naar het waterLytse Dracht

Zuiderdracht ontleende de naam aan iets meer water vertrouwendeDrait

De Noorderkerk is omstreeks 1200 gesticht.

Omstreeks 1300 had Noorderdracht een lintbebouwing van 21 boerenhuizen.

Zuiderdracht kon toen bogen op een 34 tal op dezelfde wijze gerangschikte spultsjes.

De beide dorpen werden in 1743 samengesmolten tot de Dragten dit was voor de bevolking een slag in het gezicht.

Dragten was toen die tijd een veenkolonie, dit is terug te vinden in het wapen van Drachten wat gemarkeerd wordt met drie turven met een kroon er bovenop.

 

Tot omstreeks 1840 werden alleen huizen en winkels aangeduid met een nummer, straatnamen kende men niet er was alleen Noorder en Zuider Dragten.

In 1856 werden  woningen ingedeeld in wijken met letters en nummers.

Pas dan is er sprake van Dragten

In 1922 besluit de gemeenteraad de wijken te vervangen door straatnamen.

 

 

De Stamboom

 

UILKE SASKERS

 Gedoopt te Warns op 21 augustus 1703

Huwt op 27 maart 1729 te Warns met Hebel Simens

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/ TJAM UILKES

 Gedoopt op 29 juni 1732 te Warns

Zij huwt op 25 april 1756 te Savoren met Tjerk Murks geboren te Warns.

 

2/ SIJMEN UILKES

Geboren in 1734 te Stavoren.

Gedoopt op 10 januari 1734 te Warns.

 

3/DIEUWKE UILKES

 Gedoopt op 15 mei 1735 te Warns

 

4/SASKER UILKES

Gedoopt op 23 september 1736 te Warns

 

5/GARRYT UILKES

 Gedoopt op 2 november 1738 te Warns

 

6/PAULUS UILKES

Gedoopt op 5 juni 1740 te Warns

 

7/PAULUS UILKES

Gedoopt op 17 maart 1743 te Warns

 

8/WOPKE UILKES

Gedoopt op 5 december 1745 te Warns

Huwt op 20 januari 1765 te Stavoren met Eelk Hendriks.

 

9/JAN UILKES

Gedoopt op 15 oktober 1747 te Warns

 

 

 

 Ia/SYMEN UILKES ZEEMAN

Zoon van Uilke Saskers en Hebel Simens

veerschipper te Drachten.

 

OVERLEDEN TE AMSTERDAM in 1799 BEGRAVEN IN DRACHTEN.

HUWT OP 12 juli1757 TE Stavoren met Sytske Johannes Stoef uit Friens.

 DOCHTER VAN Johannes Jans Stoef (schipper) en Pietje Thijsen

Johannes Jans Stoef en Pietje Thijssen treden in het huwelijk op 9 februari 1727 te Surhuisterveen

 

Sietske is gedoopt op 20 juni 1736 te Surhuisterveen.

Op 3 juli 1756 is te Idaard attestatie verleend aan Sietske naar elders.

OVERLEDEN IN NOORDERDRACHTEN IN HUIS NUMMER 360 OP 2 SEPTEMBER 1820

 

UIT DIT HUWELIJK

 

I /PIETJE SYMONS ZEEMAN

Geboren op 6 januari 1761 te Stavoren

 

2/JOHANNES SYMONS ZEEMAN

Gedoopt in de ned.herv kerk te Drachten op 30 oktober 1763

 

3/HAEBELTJE SYMONS ZEEMAN

Gedoopt in de ned.herv.kerk te Drachten op 25 augustus 1765

 

4/JOHANNES SYMONS ZEEMAN

Gedoopt in de ned.herv.kerk te Drachten op 5 juni 1768

 

5/PAULUS SYMONS ZEEMAN

Geboren op 23 juni  1771 te Drachten

Gedoopt in de Ned.herv.kerk te Drachten op 23 juni 1771

 

II-a /PIETJE SYMONS ZEEMAN

Dochter van SYMON UILKES ZEEMAN EN SIETSKE JOHANNES STOEF

Overleden op 12 juni 1816 op 55 jarige leeftijd..

Gehuwd op 22 mei 1785 te Drachten met Evert Jans geboren op 26 maart 1747 te Oosterwolde, overleden op 9 juli 1816 op 69 jarige leeftijd (weduwnaar)

Van beroep boer.

Zoon vanJan Jans Tymen, geboren te Oosterwolde overleden op 6 december 1792 te oosterwolde en Maertje Martens overleden op 22 september 1791 te oosterwolde.

Het kerkelijk huwelijk van Jan Jans Tymens en Maertje Martens vond plaats in 1738 te Makkinga.

 In de akte van overlijden staat dat op 10 juli 1816 voor de schout Officier van den burgelijke staat der gemeente Dragten Provincie Vriesland verchenen zijn ,Hendrik Wopkes Meetsma 57 jaar ,schoenmaker , en Jan Wouters arbeider.

Zij verklaren dat hun buurman Evert Jans Zeeman Bij hun op de Noorderdragten op no 250 is overleden.

 

Uit dit Huwelijk:

1/SIEMON EVERTS ZEEMAN

Geboren op 15 oktober 1786 te Drachten

Gedoopt op 5 november 1786 te Drachten

2/JAN EVERTS ZEEMAN

Geboren op 9 januari 1789 te Drachten

Gedoopt op 15 februari 1789 te Drachten

 

3/JAN EVERTS ZEEMAN

Geboren op 19 mei 1791 te Drachten

Gedoopt op 12 juni 1791 te Drachten

 

4/LENZE EVERTS ZEEMAN

Geboren op 23 oktober 1793 te Drachten

Gedoopt op 17 november 1793 te Drachten

Van beroep Soldaat.

 

5/SIJTSE EVERTS ZEEMAN

Geboren op 15 februari 1796  te Drachten

Gedoopt op 3 april 1796 te Drachten

 

6/SIJTSE EVERTS ZEEMAN

Geboren op 2 juli 1797 te Drachten

Gedoopt op 30 juli 1797 te Drachten

 

7/ SIETSKE EVERTS ZEEMAN
 
Geboren op 24 februari 1801 te Drachten

Gedoopt op 15 maart 1801 te Drachten

 

 

Omdat Evert Jans de Naam Zeeman aanneemt en dus direct te maken heeft met het geslacht van de Zeemannen wil ik de tak van Evert Jans ook een beetje uitgebreid beschrijven.

De vader van Evert jans, Jan Jans Tymens was meester schoenmaker in Oosterwolde in het centrum aldaar en is overleden in 1802.

Hij betaalde ook belasting

 

In DE QUOTISATIEKOHIEREN(BELASTINGEN) VAN 1749 STAAT DAT JAN TYMENS WONENDE TE OOSTERWOLDE VAN BEROEP SCHOENMAKER, EEN GEZIN HEEFT VAN 3 VOLWASSENEN EN 3 KINDEREN.

ZIJ MOESTEN BETALEN: 19 CAROLIE GULDEN EN 1 STUIVER.

 

 

Iets over het geldstelsel in de achtiende eeuw:

 

Het geldstelsel dat we nog kennen gebaseerd op guldens en centen, dateert uit het einde van de Franse tijd.

Niettemin bleven oudere muntsoorten tot het midden van de negentiende eeuw in omloop.

 

Ten tijde van de Republiek had elk gewest zijn eigen muntslag.

Dit betekende niet , dat ook elke provincie zijn eigen geldstelsel had.

Integendeel, de munten leken overal sterk op elkaar en waren ook in de gehele Republiek geldig.

Daar de waarde van een munt destijds werd bepaald door zijn goud of zilvergehalte waren er ook zeer vele buitenlandse munten in omloop.

Met behulp van tarievenboekjes was het mogelijk om van Duitse, Franse, Engelse, Spaanse, Portugese en andere geldstukken de juiste waarde te berekenen.

 

Het geldstelsel uit die tijd leek sterk op het stelsel dat tot voor kort in Engeland in gebruik was.

Men rekende in guldens, stuivers en penningen.

Een stuiver had een waarde van zestien penningen, terwijl de Caroligulden &ndash genoemd naar Karel V 20 stuivers waard was.

In de achttiende eeuw gebruikte men bijna uitsluitend nog deze caroligulden, waarvan het symbool was: ú(pond).

De aloude florijn of goudgulden ter waarde van 28 stuivers en de philipsgulden (25 stuivers) waren bijna in het vergeet boek geraakt, al werd de goudgulden nog wel eens gebruikt bij transacties in ontroerend goed.

De daalder, van 30 stuivers, werd nog wel als rekeneenheid gehanteerd.

Bekende veelvouden van de stuiver waren het dubbeltje en de schelling, twee resp. zes stuivers.

 

 

Jan Jans Tymens en Maertje Martens hadden 7 kinderen

 

1/Timen Tymens

Geboren 18 november 1739 te Appelscha

Hij is gedoopt op woensdag 18-11-1739 in Appelscha. Timen Jans is overleden op dinsdag 29-05-1810 in Oosterwolde, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Reg van overlijden 1806-1811.]. Timen Jans trouwde met Hendrikjen Jans. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 12-05-1782 in Oosterwolde [bron: trouwreg. Ned Herv gemeente Oosterwolde/Appelscha/Fochterlo.].
Notitie bij het huwelijk: Hendrikje Jans komt van Appelscha, Tymen uit Oosterwolde.
Hendrikjen is geboren in Oosterwolde, dochter van Jan Jans en Trientie Tjabeles. Zij is gedoopt op zondag 23-02-1755 in Oosterwolde. Hendrikjen is overleden op vrijdag 25-07-1823 om 23:00 in Oosterwolde, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikjen: overleden in huis nr. 63.

Kinderen van Timen Jans en Hendrikjen:

1 Jan Tymens van der Waag, geboren op maandag 04-08-1783 in Oosterwolde.
2 Trijntjen Tymens van der Waag, geboren op woensdag 16-05-1787 in Oosterwolde.
3 Martjen Tiemens (Maartje) van der Waag, geboren op vrijdag 24-05-1793 in Oosterwolde.

 

2/ Marten Tymens

Geboren op 28 april 1743 te Oosterwolde

 

3/Eebeltien Tymens

Geboren 25 juli 1745 te Appelscha, is direct overleden

 

4/Evert jans Tymens

Geboren 26 maart 1747 te Oosterwolde

 

5/Jan Jans Tymens

Geboren 10 december 1752 te Oosterwolde, overleden in 1753

 

6/Abeltie Tymens

Geboren 5 oktober 1755 te Oosterwolde

 

7/Jan Jans Tymens

Geboren 16 Oktober 1757 te Oosterwolde

 

Eebeltien Tymens is naderhand overleden zo ook Jan Jans die geboren is op 10 december 1752.

 

 

 

II-b JOHANNES SYMONS ZEEMAN

 Zoon van Symon Uilkes Zeeman en Sietske Johannes Stoef.

Huw op 18 december 1796 te NoorderDrachten met Lipkje Hendriks.(de Boer)

 

Uit dit Huwelijk:

 

1/HENDRIK JOHANNES DE BOER

Geboren in 1799, overleden op 1 mei 1892

 

2/SYTSKE JOHANNES DE BOER

Geboren in 1800, overleden op 13 juni 1848

 

3/SIEMEN JOHANNES DE BOER

Geboren in 1801, overleden op 23 september 1881

 

4/HARMEN JOHANNES DE BOER

Geboren in 1802, overleden op 13 juni 1848

 

5/AALTJE JOHANNES DE BOER

Geboren in 1810, overleden op 1 mei 1892

 

De vader van Lipkje Hendriks heeft de achternaam de Boer aangenomen, ook voor zijn dochter en haar kinderen.Dit omdat Johannes toen niet meer leefde.

 

 

II-c PAULUS SYMONS ZEEMAN

 

Zoon van Symon Uilkes Zeeman en Sietske Johannes Stoef.

Van beroep Schipper.

Overleden op 88 jarige leeftijd op 1 november 1859 te Drachten

Was belijdend lid van de hervormde kerk in januari 1831.

Gehuwd met Hinke Durks Iedes van beroep schippersmeid.

Overleden op 11 februari 1855 in Smallingerland.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1 AAFKE PAULUS ZEEMAN

 

Geboren op 25 oktober 1811 te Drachten

 

2SIMON PAULUS ZEEMAN

 

Geboren op 14 november 1801 te Drachten

 

3DURK PAULUS ZEEMAN

 

Geboren op 23 augustus 1807 te Drachten

 

 

 III-aSIEMON EVERTS ZEEMAN

 Van beroep boerenknecht ( ongehuwd)

 ZOON VAN EVERT JANS ZEEMAN EN PIETJE SYMONS

OP 29 JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN IN HET VELDHOSPITAAL OP 11 DECEMBER 1814 TE BERGEN OP ZOOM.

DE ACHTERGEBLEVEN WAARDE IS MINDER DAN 300 GULDEN ALDUS DE MEMOIRIE VAN SUCCESSIE.

 

 

 III-bJAN EVERTS ZEEMAN

Van beroep boerenknecht.

De vader heeft jan aangegeven voor militaire dienst.

 

ZOON VAN EVERT JANS ZEEMAN EN PIETJE SYMONS 

BURGELIJKE STAAT NIET BEKEND.

IS DOOR EEN LOTING OP 10 JANUARI 1813 TERECHT GEKOMEN IN HET LEGER VAN NAPOLEON ALS 87E COHORTE; CHASSEUR (JAGER).

IN HET 147E REGIME HET 5E BATALJON EN 4E COMPAGNIE DEPOT.( bron:Tresoar)

HIJ WERD VERMIST IN NOVEMBER 1813 EN EIND 1814, EEN LAATSTE BERICHT KWAM OP 16 MEI 1813 DAT HIJ IN LONGWY WAS EEN DRIE LANDEN PUNT TUSSEN BELGIE FRANKRIJK EN LUXEMBURG, DEZE BRON WAS AFKOMSTIG VAN VERMISTEN VAN DE RAF TOEGANG 16/161 VAN SMALLINGERLAND INV.NR.525

 

 

 III-CSIJTSE EVERTS ZEEMAN

Van beroep stoelbinder.

 GEBOREN TE ZUIDER DRACHTEN OP 2 JULI 1797 ZOON VAN EVERT JANS ZEEMAN EN PIETJE SIEMONS ZEEMAN ( zie II-a)

 

OVERLEDEN OP 5 FEBRUARI 1865 TE OLDEHOVE, &rsquoS AVONDS OM 8 UUR 67 JAAR.

DE AANGIFTE VAN OVERLIJDEN IS GESCHIED DOOR HARM BARTELDS MEIJER (VELDWACHTER 58 JAAR) EN HENDRIK REINDERS (KASTELEIN 40 JAAR)

 

SIETSE EVERTS WAS EEN INGEHUWDE ZOON VAN EVERT JANS ZEEMAN, BIJ DE AANGIFTE VAN OVERLIJDEN WAS DE MOEDER NIET BEKEND. DEZE HEB IK LATER GEVONDEN OMDAT DE GEBOORTE PLAATS DRAGTEN WEL WERD GENOEMD) 

 

HIJ WAS GEHUWD MET MAAIKE HEINNES BOERSMA DOCHTER VAN HEINE MELLES BOERSMA EN TRIJNTJE JANS GERRITS VAN DIJK.

HEINE MELLES BOERSMA EN TRIJNTJE JANS GERRITS TROUWDEN OP 14 MEI 1786 TE KOLLUM.

 

 Uit dit huwelijk

 

1/PIETJE ZEEMAN

Geboren op 2 april 1825 te Veenhuizen gem. Norg

 

2/HEINE ZEEMAN

Geboren op 8 juni 1829 te Oldehove gem.Grijpskerk

 

3/TRIENTJE ZEEMAN

 

Geboren op 9 september 1830 te Leek

 

 4/ DERK ZEEMAN

 

Geboren op 18 Augustus 1835 te Zevenhuizen gem.Leek

 

III-d/ SIJTSKE EVERTS ZEEMAN

DOCHTER VAN EVERT JANS ZEEMAN EN PIETJE SYMONS

OVERLEDEN 12 APRIL 1861 61 JAAR,. GEDOOPT OP 15 MAART 1801

HUWT OP 4 MEI 1826 te Buitenpost MET LUITZEN SIKKES PITSTRA   ( SCHIPPER) GEBOREN IN SURHUISTERVEEN  OP 29 NOVEMBER 1797 , OVERLEDEN OP 28 MAART 1875 TE LEEUWARDEN, 76 JAAR.

ZOON VAN SIKKE JANS PITSTRA (SCHIPPER ) OVERLEDEN OP 12 APRIL 1820 ,

EN DIEUWKE LUITZENS DE VRIES (WINKELIERSTER) OVERLEDEN OP 18 MEI 1854.

SIKKE JANS EN DIEUWKE LUITZENS ZIJN GEHUWD OP 22 JANUARI 1797 TE SURHUISTERVEEN.

LUITZENS SIKKES PITSTRA IS GEDOOPT OP 6 APRIL 1798 TE SURHUISTERVEEN, MOEDER WAS GETUIGE BIJ DE DOOP

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 1/PIETJEN LUITZENS PITSTRA

 

GEBOREN OP 16 OKTOBER 1824 TE LEEUWARDEN ( DE AANGEVER ERKEND DE VADER TE ZIJN, ZIJ IS WAARSCHIJNLIJK GENOEMD NAAR DE MOEDER VAN SIETSKE).OVERLEDEN OP 18 MAART 1901 72 JAAR .  ZIJ HUWT OP 26 NOVEMBER 1854 TE LEEUWARDEN MET

Albert Symons Louwenaar GEBOREN IN 1824 TE HARLINGEN OVERLEDEN OP 25 MAART 1874 TE LEEUWARDEN 50 JAAR.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

LUTJE LOUWENAAR

 

Geboren op 25 juni 1858 te Harlingen.

Overleden op 21 februari 1926 te Leeuwarden.

 

SIEMON LOUWENAAR

 

Geboren op 24 februari 1856 te Harlingen.

Overleden op 3 maart 1931 te Leeuwarden.

Huwt op 22 juni 1879 te Leeuwarden Wypkje Koster

Geboren op 3 januari 1855 te Franeker

Dochter van Sjoerd Lourens Koster en Berber Wijbes Vlietstra.

Wypkje is overleden op 17 februari 1922 te Leeuwarden

Ze kregen een zoon genaamd Albertus Louwenaar , hij is overleden toen hij 4 maanden oud was.

 

 2/SIJKE PITSTRA

 ZIJ IS EEN DOCHTER VAN Pietje Luitzens Pitstra

GEBOREN OP 21 JUNI 1842 TE LEEUWARDEN.

OVERLEDEN OP 15 DECEMBER 1885 TE AMSTERDAM OP 43 JARIGE LEEFTIJD.

 ZIJ HUWT OP 4 APRIL 1863 TE TIETJERKSTRADEEL MET Harmen Loonstra

GEBOREN OP 6 AUGUSTUS 1836 TE HARDERGARIJP GEM. TIETJERKSTRADEEL

Zoon van Andries Sjoerds Loonstra en Tjitske Harmens Reidsma

 

UIT DIT HUWELIJK:

 

 1/TJITSKE LOONSTRA

 

GEBOREN OP 24 MAART 1865 TE LEEUWARDEN

GEHUWD OP 25 JARIGE LEEFTIJD OP 30 AUGUSTUS 1890 TE LEEUWARDEN MET Roelof Steenhouwer 24 JAAR

GEBOREN OP 17 MEI 1866 TE LEEUWARDEN ZOON VAN Anna Maria Steenhouwer.

 

 

 IV-a AAFKE PAULUS ZEEMAN

DOCHTER VAN PAULUS SIMONS ZEEMAN EN HENKE DURK IEDES  

 

OVERLEDEN IN LEEUWARDEN OP 88 JARIGE LEEFTIJD OP 30 AUGUSTUS 1900, ZIJ WAS WEDUWE.

HUWT OP 41 JARIGE LEEFTIJD OP 17 JANUARI 1852 TE DRACHTEN MET Johannes Heres Heersma 52 JAAR GEB TE URETERP, ZOON VAN Here Johannes Heersma en Gooitske Fokkes Aardema.

Overleden op 15 januari 1855 te Smallingerland

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/HEERE HEERSMA

 

Geboren op 30 augustus 1854 te Drachten

 

OVERLEDEN OP 23 NOVEMBER 1854 2 MAANDEN OUD

 

Aafke HUWT OP 48 JARIGE LEEFTIJD OP 4 JUNI 1860 MET Christiaan Albertus Potgieter 48 JAAR GEBOREN TE LEEUWARDEN, ZOON VAN Willem Potgieter en Willemke Posthumus

OVERLEDEN OP 3 OKTOBER1880 TE LEEUWARDEN.

 

IV-b SYMON PAULUS ZEEMAN ZOON VAN PAULUS SIMONS ZEEMAN EN HENKE DURKS IEDES

 

HUWT OP 25 JARIGE LEEFTIJD OP 15 FEBRUARI 1826 TE DRACHTEN MET Trijntje Durks Duursma 19 JAAR DOCHTER VAN Durk Djurres Duursma en Grietje Popes Landmeter (ZONDER BEROEP)

Overleden op 23 juni 1865

 

Symon Paulus was beurtschipper van Drachten naar Amsterdam en vice versa.

Hij verkocht zijn schip genaam De Jonge Jan op 7 januari 1840 te Drachten

Ook bezat Symon Paulus een overdekt hek Tjalkschip genaamd De Twee Gezusters deze verhuurde hij voor de duur van vijf achtereenvolgende jaren voor de prijs van 210 gulden met 20 gulden verhoging voor onderhoud.

 

DJURRE DURKS DUURSMA WAS GEBOREN IN ZUID DRACHTEN, EN GRIETJE POPES LANDMETER IN URETERP.

ZIJ HUWDEN OP 27 JULI 1800.

 

DURK DJURRES DUURSMA IS OVERLEDEN OP 3 NOVEMBER 1806, IK HEB ZIJN GRAFSCHRIFT NOG GEVONDEN EN DE TEKST LUIDDE ALS VOLGT:

 

1806 DEN  DERDEN NOVEMBER OVERLEED DE EERSAME DERK DJURRES DUURSMA IN LEVEN KALKBRANDER IN DER ZIUDER DRAGTEN IN DEN OUDERDOM VAN 29 JAREN EN RUIM VIER MAANDEN EN LIGT ALHIER BEGRAVEN.

GEEN JEUGD NOCH STERKTE MOGT MIJN LICHAAM HIER IETS BATEN HET MOEST IN S'LEVENS.

 

 UIT DIT HUWLIJK

 

 

1/ HINKE SYMONS ZEEMAN

 

Geboren op 14 oktober 1826 te Drachten

 

2/ GRIETJE SYMONS ZEEMAN

 

Geboren op21juni 1830 te Drachten

 

Overleden op 36 jarige leeftijd op 19 maart 1866.

Zij was ongehuwd.

 

3/ AAFKE SYMONS ZEEMAN

 

Geboren op 7 oktober 1836 te Drachten

 

 

 IV-c DURK PAULUS ZEEMAN

 

ZOON VAN PAULUS SIMONS ZEEMAN EN HENKE DURS IEDES

 

OVERLEDEN OP 66 JARIGE LEEFTIJD OP 28 MAART 1874 TE DRACHTEN .

HUWT OP 30 MEI 1841 OP 33 JARIGE LEEFTIJD TE DRACHTEN MET JOHANNA PIETERS BOSCH 28 JAAR GEBOREN OP 9 JANUARI 1813 TE SURHUIZUM DOCHTER VAN PIETER HARMS BOSCH EN LUTSKE JANS BRANDSMA.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/PAULUS ZEEMAN

 

GEB: 15 NOVEMBER 1846 TE DRACHTEN

 

2/LUTSKE ZEEMAN

 

GEB: 4 JANUARI 1843 TE DRACHTEN

OVERLEDEN OP 79 JARIGE LEEFTIJD OP 11 NOVEMBER 1922, ONGEHUWD.

 

3/PIETER ZEEMAN

 Van beroep Secretaris en Boekhouder bij het agentschap over het armen en weeshuis te Drachten, van 18 december 1889 tot 1 oktober 1917 toen hij met pensioen ging.

Het aanvang salaris bedroeg 150 gulden per jaar wat omhoog ging in zijn verdere loopbaan tot 375 gulden per jaar.

In 1921 kreeg Pieter 450 gulden aan pensioen gelden.

GEB: 22 MAART 1852  

OVERLEDEN OP 74 JARIGE LEEFTIJD OP 4 APRIL 1926, ONGEHUWD

 

Lutske Zeeman laat op 14 november 1910 een testament opmaken met daarin de wilsbeschikking dat haar broer Pieter Zeeman na haar overlijden alles erft.

 

V/ AAFKE ZEEMAN

DOCHTER VAN SIMON PAULUS ZEEMAN EN TRIJNTJE DURKS DUURSMA

 

HUWT OP 26 JARIGE LEEFTIJD OP 5 AUGUSTUS 1860 TE ZAANDAM MET: HENDRIKUS KERKHOF ZOON VAN JOOST HENRICH LODEWIJK KERKHOF EN JANTJE HENDRIKS VAN LIER.

 

VI / PAULUS ZEEMAN

ZOON VAN DURK PAULUS ZEEMAN EN JOHANNA PIETERS BOSCH 

 

OVERLEDEN OP 62 JARIGE LEEFTIJD OP 8 AUGUSTUS 1909 (WEDUWNAAR).

HUWT OP 16 MEI 1875 IN DE GEMEENTE LEMSTERLAND MET AALTJE CORNELIS BAKKER  GEBOREN OP 27 NOVEMBER 1847 TE LEMSTERLAND DOCHTER VAN CORNELIS POPPES BAKKER EN DIEUWKE SIEMENS VISSER

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/DIRK PAUL ZEEMAN

 

Geboren op 29 maart 1877 is na 16 dagen op 15 april 1877 overleden

 

2/   CORNELIS ZEEMAN

 

Geboren op 10 SEPTEMBER 1878 TE LEMSTERLAND

 

3/   DIRK PIETER ZEEMAN EN ADRIANUS HENDRIK ZEEMAN

 

EEN TWEELING GEBOREN OP 13 SEPTEMBER 1888 TE LEMSTERLAND.

 

DIRK PIETER IS NA 8 MAANDEN OVERLEDEN OP 10 JUNI 1889 TE LEMSTERLAND.

 

ADRIANUS HENDRIK IS NA 7 DAGEN OVERLEDEN OP 20 SEPTEMBER 1888.

 

VII / CORNELIS ZEEMAN HUWT OP 23 NOVEMBER 1904 TE LEMSTERLAND MET JOHANNA VAN DER SLUIS, geboren op 26 augustus 1879 te Gorredijk.

Overleden op 9 juni 1953 te Sneek.

Dochter van Jan Arends van der Sluis en Joukje Johannes de Boer.

 

Op 23 november 1904 verhuisden Cornelis en Johanna van Lemmer naar Vrouwenparochie.

Daar werd Cornelis predikant en kregen ze de volgende kinderen.

 

In Vrouwenparochie nam Cornelis op 9 mei 1916 een hypotheek ter waarde van 1700 gulden bij notaris J.F Houwing te Gorredijk.

De hypotheek verstrekker is Uiltje de Jong uit Kortezwaag.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/Alida Paulina Zeeman

 

Geboren op 25 oktober 1908 te Vrouwenparochie 

 

 2/JOUKJE ZEEMAN

 

Geboren op 24 juni 1909 te Vrouwenparochie

Zij huwt op 30 oktober 1936

 

3/ PAUL DIRK ZEEMAN

 

Geboren op 30 december 1910 te Vrouwenparochie  

 

 4/JANNA ARENDINA ZEEMAN

 Geboren op 13 februari 1915 te Vrouwenparochie

 Huwt op 30 april 1941 met G.Kaastra

 

Johanna laat op 5 juli 1905 een testament op maken te Vrouwenparochie in gemeente de Bild (frl) met daarin een wilsbeschikking dat na haar overlijden alle roerende en ontroerende goederen en alle persoonlijke bezittingen naar haar man Cornelis Zeeman gaan.

 

Het gezin verhuisden op 11 december 1920 naar Haskerhorne in de gemeente Skarsterland.

 

In Haskerhorne neemt Cornelis Zeeman een hypotheek op 30 april 1924 ter waarde van 1000 gulden getekend bij notaris J.P van der Sluis te Gorredijk.

De hypotheek verstrekker was Roel Ages Bos uit Jubbega.

Dan neemt Cornelis op 3 mei 1924 een hypotheek van 2500 gulden, getekend bij notaris J.P. van der Sluis.

De hypotheek verstrekker was Kornelis Jans de Jong uit Jubbega.

 

 

1-aJAN JANS TYMENS

ZOON VAN JAN TYMENS EN MAERTJE MARTENS

 

Bij de aangifte voor het familienamenregister laat Jan Jans zich inschrijven als "Tymens" , hij geeft twee kinderen aan, Jan 18 jaar en Jeltje 14 jaar. Adres Rottevalle 181. Smallingerland, Mairie Oudega, Fol.34.


OVERLEDEN OP 12 SEPTEMBER 1815,  57 JAAR.

WOONDE IN ROTTEVALLE no 181- GEM: SMALLINGERLAND.

GEHUWD OP 13 MEI 1792 TE OPEINDE IN DE HERVORMDE GEMEENTE VAN OUDEGA &ndash NIJEGA &ndash OPEINDE MET LEMKE IDSGES VAN DE PLOEG (KOEMELKSTER) GEBOREN OP 13 JANUARI 1765 TE OOSTERMEER .

OVERLEDEN OP 13 APRIL 1833 TE ROTTEVALLE GEMEENTE SMALLINGERLAND,  DOCHTER VAN IDSGES ATZES VAN DER PLOEG EN JELTJE DIRKS

GEBOREN OP 29 JANUARI 1708 TE OPEINDE

 

UIT DIT HUWELIJK:

 

 1/JAN JANS TYMENS

 

GEBOREN 1793 TE SMALLINGERLAND

 

2/ JELTJE JANS TYMENS

 GEBOREN 1797

 

 

 1-bABELTIE TYMENS

 DOCHTER VAN JAN TYMENS EN MARTJE MARTENS.

 OVERLEDEN OP 20 APRIL 1836 TE oosterwolde OP 80 JARIGE LEEFTIJD.

In de overlijdensakte van Abeltje Jans wordt haar moeder Matien Jans i.p.v. Maertjen Martens genoemd.
Overleden in huis nr. 79


GEHUWD OP 14 MEI 1786
in de kerk TE OOSTERWOLDE MET LENSE JANS KOOPMANS, (HUISMAN)

 GEBOREN ONGEVEER 22 februari 1754, OVERLEDEN OP 10 SEPTMBER 1825 TE Oosterwolde OP 71 JARIGE LEEFTIJD. ZOON VAN JAN LENSES EN TRIENTJE JANS VOCHTELO

 

: Lense Jans staat in de Floreenboeken als meyer (pachter) van de vicarieplaats St Balasius (stemno 18) van 1798 tot 1811. Voor 1818 is hij eigenaar van de boerderij geworden, evenals van de andere vicarieplaats "de Poel" (stemno 42) en van "klein Clasinga" (stemno 41). Daarnaast was hij koopman, net als zijn vader en grootvader.


 UIT DIT HUWELIJK:

 

 1/JAN KOOPMANS

GEBOREN op 19 juni 1787te Oosterwolde

OVERLEDEN OP 3 MAART 1857

 

2/   TRIENTJE KOOPMANS

 

Geboren op 11 december 1789 te Oosterwolde

Overleden na 3 maanden.

 

3/LENSE KOOPMANS

 

GEBOREN op 7mei 1791te Oosterwolde, OVERLEDEN OP 14 MEI 1846 (ONGEHUWD)

 

3/HENDRIK KOOPMANS

 

GEBOREN op 15 juli 1793 te Oosterwolde, OVERLEDEN OP 20 JANUARI 1868

 

4/ MARTEN KOOPMANS

 

Geboren op 4 december 1794 

OVERLEDEN voor 1798 te oosterwolde

 

5/   MARTEN KOOPMANS

 

Geboren op 16 mei 1798 te Oosterwolde

 

Marten Lenses trouwde, 24 jaar oud, op zondag 28-07-1822 in Oldeberkoop [bron: B.S. Ooststellingwerf, akte 26] met Rensje Andries van Rozen, 22 jaar oud. Rensje Andries is geboren op donderdag 19-06-1800 in Oosterwolde-Nanninga, dochter van Andries Sjoerds van Rozen en Aefien Jans van Weperen. Zij is gedoopt op zondag 29-06-1800 in Oosterwolde. Rensje Andries is overleden op dinsdag 01-02-1870 in Oosterwolde, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 02-02-1870 [bron: B.S. Ooststellingwerf, akte 45.]. Zij is begraven te Oosterwolde.

Na de dood van Rensje werd onder toezicht van de Vrederechter een boedelscheiding gehouden van 5 boerderijen en vele stukken los land. (De Russchen's van Donkerbroek. blz. 95 )

 

2/JELTJE JANS TYMENS

 

DOCHTER VAN JAN JANS TYMENS EN LEMKE IDSGES

GEBOREN IN ROTTEVALLE TOEN GEMEENTE TIETJERKSTRADEEL

HUWT OP 33 JARIGE LEEFTIJD OP 25 AUGUSTUS 1831 TE TIETJERKSTRADEEL MET WISSE AUKES FEITSMA 59 JAAR

ZOON VAN AUKE JANS FEITSMA EN AALTJE WISSES ,GEBOREN TE IJLST IN 1772 LANDBOUWER TE ROTTEVALLE. OVERLEDEN OP 63 JARIGE LEEFTIJD OP 22 AUGUSTUS 1835 TE ROTTEVALLE 181

TOEN GEMEENTE TIETJERKSTRADEEL.

 

JELTJE JANS HETROUWD OP 39 JARIGE LEEFTIJD OP 18 MAART 1837 TE TIETJERKSTRADEEL MET LIEBBE PETRUS BOUMA  GEBOREN IN 1809 TE OOSTERMEER 28 JAAR VAN BEROEP LANDBOUWER TE ROTTEVALLE GEMEENTE ACHTKARSPELEN OVERLEDEN OP 28 MAART 1887 TE TIETJERSTRADEEL, ZOON VAN PETRUS LIEBBES EN AALTJE EEUWES RINKEMA , BOERIN TE OOSTERMEER.

 

JELTJE JANS OVERLIJD OP 56 JARIGE LEEFTIJD OP 13 FEBRUARI 1854 TE ACHTKARSPELEN ONDER DE NAAM TIEMENS

 UIT DIT HUWELIJK

 

1/MINKE BOUMA

 

GEBOREN TE ACHTKARSPELEN OP 28 MEI 1840

 

 LIEBBE PETRUS BOUMA HERTROUWD OP 11 NOVEMBER 1854 TE ACHTKARSPELEN MET MAAIKE TEYES DE HAAN GEBOREN TE ACHTKARSPELEN OP 25 FEBRUARI 1830

OVERLEDEN OP 15 APRIL 1914 TE SMALLINGERLAND.

 DOCHTER VAN TYE KLAZES DE HAAN EN GEERTJE FOLKERTS VAN DER MEULEN.

 

 UIT DIT HUWELIJK:

 

1/ANKJE LIEBBES BOUMA

 

GEBOREN OP 27 FEBRUARI 1863 TE TIETJERKSTRADEEL.

 

2/PETRUS BOUMA

 

GEBOREN TE ROTTEVALLE OP 9 MEI 1856

 

3/ TEYE BOUMA

 

GEBOREN TE ROTTEVALLE OP 7 MAART 1858.

 

ANKJE LIEBBES BOUMA

OVERLEDEN OP 21 MEI 1925 TE OPSTERLAND

ZIJ TROUWT OP 9 MEI 1885 TE DRACHTEN MET JILLE JANS BOER

GEBOREN TE DRACHTEN OP 21 JULI 1863 , ZOON VAN JAN JILLES BOER EN BAUKJEN RIENTS DE BOER.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/BOUKJE DE BOER

 

GEBOREN OP 22 FEBRUARI 1886 TE OOSTERMEER

 

PETRUS BOUMA

 

OVERLEDEN OP 23 APRIL 1930 SMALLINGERLAND

HUWT OP 28 DECEMBER 1918 TE SMALLINGERLAND MET AUKJEN PIEPSTRA GEBOREN TE NIJBEETS OP 24 MAART 1822, OVERLEDEN OP 12 APRIL 1940.

DOCHTER VAN KEIMPE MATENS PIEPSTRA EN JITSKE ATES ADEMA.

 

 

3-a / PIETJE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN SIETSE EVERTS ZEEMAN EN MAAIKE HEINNES BOERSMA.

OVERLEDEN OP 18 NOVEMBER 1887 TE ODOORNERVEEN (GEM. ODOORN)

GEHUWD OP 12 NOVEMBER 1870 MET JOHANNES BAKKER ,ZOON VAN HENDRIK BAKKER EN STIJNTJE KORNELIS.

GEBOREN OP 14 JANUARI 1823 TE LEEK.

OVERLEDEN OP:21 JULI 1896 IN ORANJE DORP TE EMMEN.

DE KINDEREN DIE PIETJE AL HAD ZIJN DOOR JOHANNES GEWETTIGD EN DE NAAM ZEEMAN WERD TOEN OMGEZET NAAR BAKKER.

 

1/SIETSE BAKKER

Geboren op 1 September 1860 TE Veenoord (GEM.SLEEN)overleden op 5 november 1860 te Sleen.

 

2/STIENTJE BAKKER

Geboren op 31 JANUARI 1863 TE ODOORN

 

3/MAIKE BAKKER

GeborenTE WESTERBORK OP 30 APRIL 1856

 

4/JOHANNES BAKKER

Geboren op 15 januari 1854 te Westerbork

Overleden op 20 juli 1856 te Oranjekanaal (Zweeloo)

 

5/JOHANNES BAKKER

Geboren op 26 JULI 1858 TE HAANTJE GEM: SLEEN

 

6/STIENTJE ZEEMAN

 

GEBOREN OP 5 JANUARI 1862 TE ODOORN OVERLEDEN OP 8 MAART 1862 TE ODOORN.

 

7/ HENDRIK ZEEMAN

 

Geboren op 23 april 1866 te Odoornerveen gem Odoorn

 

 

3b/ HEINE ZEEMAN

Van beroep boerenknecht

 

ZOON VAN SIETSE EVERTS ZEEMAN EN MAAIKE HEINES BOERSMA

.Overleden op 3 april 1874 te Aduardezijl.

 

GEHUWD OP 14 MAART 1857 TE EZINGE MET KLAASKE MEIJER 22 JAAR GEBOREN OP 8 JULI 1834 TE KLOOSTERBUREN. Dochter van Kornelske Derks Meijer.

OVERLEDEN OP 13 MAART 1897 TE AMSTERDAM.

Klaaske meijer werd op 2 september 1895 ingeschreven in Amsterdam op de Swelinckstraat 7 komende uit Ezinge.

Op dit adres woonde eveneens Derk Zeeman, ingeschreven op 1 februari 1896.

Op 18 juni 1896 vertrok Derk naar Hardewijk.

Ook Heina Zeeman was ingeschreven op dit adres op 19 maart 1896, zij kwam uit Winsum en kreeg op 9 november 1897 een eigen kaart.

Zij vertrok op 19 januari naar Jan Meijer.

Jouktje Zeeman stond op 2 november 1897 eveneens op dit adres ingeschreven en vertrok met een eigen kaart op 8 november 1897 naar Jan Meijer.

 

UIT DIT HUWELIJK:

 

1/MAAIKE ZEEMAN

 

Geboren op 9 maart 1857 te Oldehove gem.Ezinge

 

Aangever van de geboorte Jakob Ritzes Mulder oud 62 jaar van beroep zelmolenaar, wonende te Ezinge, en van Jetze Albert Verdenius oud 39 jaar van beroep logement houder wonende te Ezinge.

 

2/JAKOB ZEEMAN

 

Geboren op 27 oktober 1859 te Ezinge

 

3/JAKOB ZEEMAN

 

Geboren op 10 november 1860 te Ezinge

 

4/SIETSE ZEEMAN

 

Geboren op 3 APRIL 1864 te Ezinge

 

5/KNELSKE ZEEMAN

 

geboren op 28 december 1865

 

6/TRIENTJE ZEEMAN

 

Geboren op 21 maart 1868

 

7/DERK ZEEMAN

Geboren op 14 januari 1871

 

8/JOUKTJE ZEEMAN

 

Geboren op 17 september 1874

 

3-cTRIENTJE ZEEMAN.

 DOCHTER VAN SIJTSE EVERTS ZEEMAN EN MAAIKE HEINES BOERSMA.

OVERLEDEN OP 7 SEPTEMBER 1915 TE MARUM.

GEHUWD OP 5 JANUARI 1856 TE MARUM MET SIJTSE CASPARUS JAARSMA 31 JAAR.

ZOON VAN LIEUWE WILLEM JAARSMA EN PETRONELLA WILHELMINA CASPARUS SIJTZE BEILANUS.

 

OVERLEDEN OP 26 JUNI 1864 TE MARUM.

 

 UIT DIT HUWELIJK:

 

1/ SIETSE JAARSMA

 

Geboren op 24augustus 1862 te Marum( dienstknecht )

op 25 juli 1882 vertrokken naar Grootegast.

 

2/JAN JAARSMA     

 

geboren op 25 februari 1865 te Marum . (dienstknecht).

Vertrokken op 20 mei 1887 naar Oldekerk.

 

 TRIENTJE ZEEMAN WERD WEDUWE VAN SIJTSE CASPARUS JAARSMA EN KREEG DAARNA NOG 3 KINDEREN TE WETEN:

 

1/LUITJEN ZEEMAN

 

 Geboren op 29 maart 1867 marum

Vertrokken op 6 december 1881 naar Leek.

 

 2/HEINE ZEEMAN

 

 Geboren op  14 oktober 1869 te Marum

Vertrokken op 26 julu 1884 naar Oldekerk.

 

3/MARTJE ZEEMAN

 Geboren op 7 oktober 1875 te Marum

Vertrokken op 5 juni 1895 naar Oldekerk.

 

 Er is niet bekend wie de vader is van deze kinderen, maar er was wel een kostganger aanwezig genaamd Freerk Boers(e)ma (arbeider) . Geboren op 8 januari 1821 te Marum, Overleden op 22 januari 1891.

 

 

 3-d DERK ZEEMAN

ZOON VAN SIETSE EVERTS ZEEMAN EN MAAIKE HEINES BOERSMA.

OVERLEDEN OP 28 DECEMBER 1906 TE SLEEN.

 

GETROUWD OP 20 NOVEMBER 1864 ,27 JAAR TE MARUM MET RENSKJE HOVING 24 JAAR GEBOREN TE MARUM op 9 februari 1840 OVERLEDEN OP 21 FEBRUARI 1929 TE ODOORN DOCHTER VAN JAN HOVING EN WILLEMINA KLOOSTERMAN.

Renske werd weduwe en huwde met JAN BOER geboren op 30 JUNI 1838 te Assen, overleden op 4 oktober 1915 in T'Haantje gemeente Sleen.

 

Het gezin is in de maand maart per praam van Marum naar T' Haantje verhuisd, dit waarschijnlijk vanwege de armoede, welk jaar is niet bekend.

Wel dat er toen ook nog ijs lag in de vaart en dat de verhuizing op deze manier niet gemakkelijk geweest zal zijn.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/    MIENA ZEEMAN

 

Geboren op 25 MAART 1865 TE MARUM

 

 2/    MARTEN ZEEMAN

 

Geboren op 13 DECEMBER 1869 TE MARUM

 

3/    JAN ZEEMAN

 

Geboren op 15 JULI 1871 TE MARUM

 

4/    HEINE ZEEMAN

 

Geboren op 30 NOVEMBER 1874 TE MARUM

 

 5/   PIETJE ZEEMAN

 

Geboren op 24 MEI 1884 IN HAANTJE: GEM. SLEEN

 

6/   WILHELMINA ZEEMAN

 

Geboren rond 1866 TE MARUM

 

 

7/   SIETSE ZEEMAN

 

geboren op 16 augustus 1876 te Marum

 

 

 

4-aSIETSE BAKKER

 

GEBOREN ALS "SIETSE ZEEMAN "ZOON VAN PIETJE ZEEMAN OP 1 SEPTEMBER 1860 TE SLEEN.

 

OVERLEDEN OP 5 NOVEMBER 1860 TE VEENOORD GEM: SLEEN

IS BIJ DE HUWELIJKS VOLTRKKING VAN PIETJE ZEEMAN EN JOHANNES BAKKER GEWETTIGD DOOR JOHANNES BAKKER OP 12 NOVEMBER 1870.

 

 

4-b        STIENTJE BAKKER

 Dochter van Pietje Zeeman

 

GEBOREN als STIENTJE ZEEMAN OP 31 JANUARI 1863 TE ODOORNERVEEN GEM. ODOORN, IS OP 12 NOVEMBER 1870 DOOR JOHANNES BAKKER GEWETTIGD EN HEEFT DAARDOOR ZIJN ACHTER NAAM GEKREGEN.

 

 ZIJ IS GETROUWD OP 27 FEBRUARI 1886 TE ODOORN OP 23 JARIGE LEEFTIJD MET ALBERT ROSEMA 24 JAAR.

ZOON VAN AAFKE ROSEMA .

HIJ IS OVERLEDEN OP 16 FEBRUARI 1908 TE GRONINGEN

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

1/   PIETJE ROSEMA

 

Geboren op 28 september 1887 te Odoorn.

 

 Pietje Rosema Huwt op 26 september 1907 met Catrinus de Vries 19 jaar zoon van Jan de Vries (arbeider) en Dieuwkje Frans Kramer.

Geboren op 15 april 1888 te Nieuw Amsterdam

 

 2/JOHANNES ROSEMA

 

Geboren op 10 april 1889 te Odoorn                  

 

3/AAFFINA ROSEMA

 

Geboren op 18 februari 1891 te Oranjedorp (Emmen)

 

4/ ALBERT ROSEMA

 

Geboren op 10 oktober 1893 te Oranjedorp (Emmen)

 

5/STIENTJE ROSEMA

 

Geboren Op 23 juni 1898 in Oranjedorp (Emmen)

 

6/MAAIKE ROSEMA

 

Geboren op 23 december 1895 te Emmen

4-c /MAIKE BAKKER

 Dochter van Pietje Zeeman en Johannes Bakker 

OVERLEDEN OP 1 NOVEMBER 1934 TE EMMEN OP 78 JARIGE LEEFTIJD.

 

GETROUWD OP 24 APRIL 1877 TE SLEEN OP 20 JARIGE LEEFTIJD MET

GERBE WIJBES DE JONG 20 JAAR OUD GEBOREN 1857

ZOON VAN WIJBE PIERS DE JONG EN MINKE WILTS IDEMA

OVERLEDEN OP 4 NOVEMBER 1941 TE EMMEN OP 85 JARIGE LEEFTIJD

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/MINKE DE JONG

 

Geboren op 18 januari 1878 te Odoornerveen

Overleden op 12 januari 1879 te Odoorn

 

2/   JOHANNES DE JONG

 

Geboren op 30 maart 1879 te Odoornerveen

 

Huwt op 31 maart 1904 te Emmen met Wietske Turksma geboren te Smilde, dochter van Andries Turksma en Matje Moes.

 

UIT DIT HUWLIJK

ALBERT DE JONG

 

Geboren in augustus 1915

Overleden op 15 maart 1916  (7maanden oud)

 

MAAIKE DE JONG

 

Geboren in augustus 1904

Overleden op 27 maart 1905 te Emmen (7 maanden oud)

 

3/PIETJE DE JONG

 

Geboren op 30 juni 1885 te Odoornerveen

Huwt op 19 oktober 1905 te Emmen met Reindert de Vries geboren te Emmen zoon van Roelf de Vries en Emke de Vries

 

Uit dit huwelijk 1 kind die geboren is in 1909 te Emmen en overleden in 1910.

 

4/   WIEBE DE JONG

 

Geboren op 24 mei 1882 te Odoornerveen

Overleden op 13 november 1936 te Emmen.

Huwt op 9 november 1905 te Emmen Harmanna Johanna Looden geboren op 18 september 1885 te Emmen, dochter van Jantje Looden.

 

Uit dit huwelijk 1 kind die is overleden op 17 janauri 1908 te Emmen, is drie maanden oud geworden.

 

4-dJOHANNES BAKKER

 

ZOON VAN JOHANNES BAKKER(GEWETTIGD) EN PIETJE ZEEMAN

Overleden op 25 juli 1935 te Emmen op 76 jarige leeftijd.

GEHUWD OP 26 FEBRUARI 1887 TE SLEEN MET HILLECHIEN HORSTMAN DOCHTER VAN HENDRIK HORSTMAN EN GRIETJE KOOISTRA.

 

Geboren op 15 april 1865 te Odoornerveen.

Overleden op 67 jarige leeftijd op 4 februari 1933 te Emmen.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/GRIETJE BAKKER

 

Geboren op 20 maart 1888 te Odoornerveen

Huwt op 6 juni 1907 te Emmen met Steven de Vries geboren te Emmen op 7 april 1884 zoon van hendrik Willems de Vries en Geesje Jonker

Overleden op 29 juli 1935 te Hoogeveen.

Ze hadden 1 zoon Berend de Vries, deze is op 1jarige leeftijd overleden op 17 juni 1915.

 

2/PIETJE BAKKER

 

Geboren op 12 oktober 1896 te Odoornerveen.

Huwt op 15 februari 1919 te Emmen Albert Koelman geboren te Emmen, zoon van Willem Koelman en Harmina Witting.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

HILLECHIENUS KOELMAN

Overleden op 4 maart 1931 ( 9 maanden oud)

 

HILLECHIENUS KOELMAN

Overleden op 7 februari 1932 ( 7 dagen Oud)

 

HARMINA KOELMAN

 

Overleden op 19 november 1934 ( 1 jaar oud)

 

3/HENDRIK BAKKER

 

Geboren op 17 september 1900 te Erica (gem Emmen)

Overleden op 19 maart 1908 te Emmen

 

4/JOHANES BAKKER

 

Geboren op 19 maart 1891 te Odoornerveen

Overleden op 15 januari 1894 te Odoornerveen

 

5/IMKJE BAKKER

 

Geboren op 26 december 1893 te Odoornerveen

Overleden op 15 januari 1894 te Odoornerveen

 

6/Levenloos kind geboren op 1 februari 1899

 

5-AMAAIKE ZEEMAN (dienstmeid)

 

DOCHTER VAN HEINE ZEEMAN EN KLAASKE MEIJER

Overleden op 25 december 1936 te Amsterdam.

 

HUWT OP 29 JARIGE LEEFTIJD OP  zaterdag 29 MEI 1886 TE EZINGE MET SIMON DE VRIES 22 JAAR ( grondwerker, los werkman)

GEBOREN TE GRIJPSKERK OP 19 MAART 1864, ZOON VAN KLAAS DE VRIES EN ROELFKE KOOPMAN

 

BIJ DIT HUWELIJK IS EEN WETTIGINGSAKTE OPGEMAAKTE VOOR HET WETTIGEN VAN EEN KIND.

WIE DE VADER IS IS NIET BEKEND.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/ROELFIEN DE VRIES

 

Geboren op 10 april 1886 te Garnwerd.

Overleden op 16 januari 1888.

 

2/ROELFIEN DE VRIES

 

Geboren op 15 september 1888 te Groningen.

Van beroep dienstbode, kamerverhuurster

Overleden op 7 mei 1944 te Amsterdam.

Huwt op 21 juni 19? Te Amsterdam met Hipko Beuker, geboren op 7 november 1914 te Wildevank. Van beroep stuurman op de koopvaardij.

Bij dit huwelijk worden kinderen gewettigd.

 

Alfred

Geboren op 3 februari 1914 te Amsterdam.

 

Theresia

Geboren op 9 januari 1916 te Amsterdam

Hendricus Johannes Gerardus Antonius.

Geboren op 10 april 1918 te Amsterdam.

 

3/KLASINA DE VRIES

 

Geboren op 3 februari 1891 te Groningen.

Van beroep dienstbode.

Was voor zover bekend niet gehuwd,had wel een zoon genaamd Nocolaas de Vries .

Geboren op 29 april 1912 te Amsterdam.

 

4/KLAAS DE VRIES

 

Geboren op 11 juli 1893 te Groningen

Van beroep bloemist.

Huwt op 10 april 1930 te Amsterdam met Tettje Klein, geboren op 18 december 1895 op Terschelling.

Uit dit huwelijk

Jannetta de Vries , geboren op 15 februari 1931 te Amsterdam.

 

 5/   CORNELIA DE VRIES

 

Geboren op 22 januari 1896 te Groningen

Huwt op 4 juli 1923 te Amsterdam met Johannes Ring, geboren in 1887 te Apeldoorn, van beroep huisschilder, weduwnaar van A.J.J Mellmer

Cornelia en Johannes krijgen 5 kinderen:

 

Cornelia Johannes Ring

Geboren op 4 maart 1924 te Amsterdam

 

Johannes Ring

Geboren op 20 februari 1925

 

Louisa Ring

Geboren op 26 mei 1928

 

Roelof Ring

Geboren op 5 mei 1930

 

Wilhelm Ring

Geboren op 2 oktober 1938.

 

 

6/   AALTJE DE VRIES

 

Geboren op 24 mei 1899 te Groningen

Huwt op 9 mei 1917 te Amsterdam met Jacobus Bouterse, geboren in 1899,van beroep schipper.

Ze zijn gescheiden op 3 juni 1921 te Amsterdam

 

Uit dit huwelijk

 

Martha Johanna Bouterse

 

Geboren op 30 juli 1917

 

Alida Jacoba Bouterse

 

Geboren op 9 januari 1921

 

 Maaike had voor het huwelijk met Simon de Vries al twee kinderen.

 

 1/ HEINA ZEEMAN

 

Geboren op 3 oktober 1875 te Aduardezijl

Overleden op 18 november 1946 te Amsterdam

Zij huwt op 17 mei 1900 te Amsterdam met Benjamin Hendrik Dekker, geboren op 17 juni 1877 te Amsterdam, van beroep smid.

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit huwelijk.

 

 

2/Heine Zeeman

 

Geboren op 18 november 1880 te Garnwerd gemeente Ezinge

 

Aangever van geboorte is Grietje Smitts 66 jaar zonder beroep wonende te Garnwerd In tegenwoordigheid van Albertus Johannes Borggrave 55 jaar van beroep logementhouder wonende te Ezinge en Jan Haikes Modderman 49 jaar van beroep veldwachter wonende te Ezinge.

 

 Simon de Vries en Maaike Zeeman vertrokken uit Groningen op 25 maart 1901 naar Leeuwarden.

Ze zijn via Spaandam ,Westzaan,Zaandam,Westzaan,Spaarnwoude,Sloten en tussendoor Amsterdam,lijken zij zich vanaf 1915 permanent in Amsterdam te hebben gevestigd.

 

 

5-bJAKOB ZEEMAN

 ZOON VAN HEINE ZEEMAN EN KLAASKE MEIER

 

HUWT OP 30 JARIGE LEEFTIJD OP 13 JUNI 1891 TE OLDEHOVE MET JAAPJE TJAPKES 30 JAAR. GEBOREN TE OLDEHOVE, WEDUWE VAN RIEUWERT WIERINGA, DOCHTER VAN MARTEN JANNES TJAPKES EN TRIJNTJE JAKOBS WEVERING.

 

 

5-c SIETSE ZEEMAN

 Zoon van Heine Zeeman en Klaaske meijer

Overleden op19 augustus 1969 te Chigago Illinois ,Amerika

HUWT OP 25 JARIGE LEEFTIJD OP 23 MEI 1889 TE WINSUM MET JANTJE OLTHOF 22 JAAR GEBOREN TE GARNWERD

Overleden op 17 april 1917 in Stillwater County Montana

DOCHTER VAN GERRIT OLTHOF EN AALTJE GEERTS VALKEMA

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

1/   HEINE ZEEMAN

 

Geboren op 14 augustus 1890 te Winsum.

Overleden op 31 oktober 1918 ten gevolge van de griep, van beroep monteur.

Huwt op 21 januari 1914 te Highland ,lakem county Indiana met Minnie van der Pol

Geboren op 7 augustus 1894  te Oak Glenn Indiana,overleden op 9 september 1977 te Cederedge Colorado, reden van overlijden was diabetisi

 

De naam Zeeman met een Z werd in Amerika omgezet in een S omdat dit daar gemakkelijker was uit te Spreken, de naam Sietse ging over in Simon of Cecil.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

SAMUEL CECIL SEEMAN

 

Geboren op 8 december 1915 Highland lake county indiana

Huwt met Rae Josephine Sparling op 19 juni 1944 te Denver Colorado

 

Mildrid Seeman

 

Geboren op 7 maart 1916 te Munster,lake county Indiana.

Overleden op 7 mei 1924 Grand rapids Michigan

 

Henry Seeman

 

Geboren op 31 maart 1919 Columbus Montana.

Overleden op 20 juli 1999 In van van Nuys california

Huwt met Ila Stillwagon op 14 november 1947 te Cederedge Colorado.

 

2/   GERRIT SEEMAN

 

Geboren in mei 1892 Winsum Groningen

 

3/CLARA SEEMAN

 

Geboren op 26 februari 1896 Cook County Illinois

Zij huwt met Nick van Till

 

4/JACOB SEEMAN

 

Geboren op 3 oktober 1897 te Rosamond Illinois

Huwt met Cornelia Cook\

5/ALBERT SEEMAN

 

Geboren op 11 mei 1901 Rosamond Illinois

Huwt met Alice Koones

 

6/   ALICE SEEMAN

 

Geboren op 21 maart 1903 Illinois

Huwt met Clarence Bultema

 

7/   RICHARD SEEMAN

 

Geboren op 21 december 1905 Illinois

 

8/   GERTRUDE SEEMAN

 

Geboren op 21 december 1905 Illinois

 

 

6JAN JAARSMA

 

ZOON VAN SIJTSE CASPARUS JAARSMA EN TRIENTJE ZEEMAN

 

GETROUWD op 26 JARIGE LEEFTIJD OP 7 APRIL 1891 MET ANTJE MEERVELD 37 JAAR WEDUWE VAN BROER HELMERS, DOCHTER VAN HEERE JANS MEERVELD EN TRIJNTJE JANS DE VRIES.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 SIETSE JAARSMA

 

Van beroep politieagent

Geboren op 20 februari 1892 te Niekerk.

Huwt op 22 mei 1920 te Sneek met Berber Schuil geboren op 11 augustus 1893 te Sneek.

Dochter van Willem Schuil ( fabrieksarbeider ) en Berber Giliams zij huwden op 18 november 1888 te Sneek.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 1/BERBER JAARSMA

 

Geboren op 7 juni 1923 te Groningen.

Huwt op 30 januari 1945 te Groningen met Arie van der Ende (politieagent) geboren op 18 december 1919 te Naaldwijk, overleden op 28 november 1993 te Naaldwijk zoon van Gerrit van der Ende (vrachtrijder)

Geboren in 1889, overleden in 1970 ..

En Johanna Broekman geboren in 1896, overleden in 1991.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/GERRIT VAN DER ENDE

 

Geboren op 25 december 1945 te Groningen (tankstation exploitant)

Huwt op 16 mei 1972 te Monster Naatje van den Ende geboren te &lsquos-Gravenzande op 29 september 1949 , dochter van Frans van den Ende en Wilhelmina Henriette Moor.

 

2/BERBER VAN DER ENDE

 

Geboren op 25 april 1947 te Groningen.

Overleden op 10 mei 1993 te &lsquos-Gravenzande .

Huwt op 10 december 1983 te Naaldwijk met Pieter van Staalduinen geboren te &rsquos-Gravenzande op 24 oktober 1947.

 

Pieter huwt hierna te Schipluiden met Mieke &hellip&hellip&hellip.op 23 november 1984 zij scheiden en Pieter huwt daarna met Valeri&hellip zij is een Francaise en ze wonen nu in Frankrijk.

 

3/JOHANNA VAN DER ENDE

 

geboren op 19 oktober 1952 te Naaldwijk , zij huwt op 19 oktober 1972 te Naaldwijk met Johannes Pieter van Velden geboren te Naaldwijk op 27 maart 1947.

Zoon van Pieter Johannes van Velden (tuinder) en Aagje Lankester.

 

4/MARJOLEIN VAN DER ENDE

 

Geboren op 20 maart 1958 te Naaldwijk.

Zij huwt op 19 mei 1978 te Naaldwijk met Anthonius Franciscus Goutier geboren op 15 oktober 1954 , zoon van Anthonius Franciscus Goutier en E.M de Graaf.

 

 

6-bLUITJEN ZEEMAN

van beroep ARBEIDER

 

ZOON VAN TRIENTJE ZEEMAN.

OVERLEDEN OP 93 JARIGE LEEFTIJD OP ZATERDAG 13 FEBRUARI 1960 TE HOOGKERK(GEM: GRONINGEN)

IS GEDOOPT IN DE GEREFORMEERDE KERK TE GRIJPSKERK, HEEFT BELIJDENIS GEDAAN IN DE ZUIDERKERK IN 1925 TE GRONINGEN.

 

GEHUWD OP 30 JARIGE LEEFTIJD MET OP ZATERDAG 24 DECEMBER 189 MET FENNA VEENSTRA (2) ZONDER BEROEP GEBOREN IN 1870 TE LUTJEGAST(GEM: GROOTEGAST) DOCHTER VAN DOUWE VEENSTRA (DAGLONER) EN JANTJE LETTEBOER (DIENSTMEID)

 OVERLEDEN OP 91 JARIGE LEEFTIJD OP DONDERDAG 2 MAART 1961 TE HOOGKERK(GEM: GRONINGEN) .

WEDUWE VAN MARTEN BUURSEMA GETROUWD OP 10 OKTOBER 1891 TE ADUARD ALDAAR.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/HEINE ZEEMAN

 

Geboren op maandag 16 oktober 1899 te Grootegast.

 

2/JANTJE ZEEMAN

 

Geboren op 18 december 1901 te Grijpskerk

 

3/TRIENTJE ZEEMAN

 

Geboren op 9 juli 1903 te Grijpskerk

 

 

 6-cHEINE ZEEMAN

 

ZOON VAN TRIENTJE ZEEMAN

TROUWT OP 34 JARIGE LEEFTIJD OP 2 JULI 1904 TE MARUM MET MARTJE MUNSTRA 23 JAAR DOCHTER VANKORNELIS MUNSTRA EN MARTJE VELDSTRA.

 

 UIT DIT HUWELIJK:

 

 1/DURK ZEEMAN

 

Geboren op 31 december 1904 te Marum

 

2/MARTJE ZEEMAN

 

Geboren op 17 december 1932 te Marum

 

MARTJE TROUWT MET J.KLAASENS GEBOREN TE MARUM OP 29 SEPTEMBER 1932

 

 

6-dMARTJE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN TRIENTJE ZEEMAN

.

Huwt op 5 MEI 1900 OP 24 JARIGE LEEFTIJD MET TIEMEN HOOGEVEEN geboren te Niebert 26 JAAR, ZOON VAN BARTELD HOOGEVEEN EN IMKJE VELDMAN.

 

 

7-aMARTEN ZEEMAN

 ZOON VAN DERK ZEEMAN EN RENSKJE HOVING.

OVERLEDEN IN 1938

GETROUWD OP14 FEBRUARI 1893 TE ODOORN OP 25 JARIGE LEEFIJD, MET BLIENTJE VAN KLINKEN 20 JAAR.

 

GEBOREN OP 24 NOVEMBER 1872 TE EXLOER MOND

Overleden op 25 december 1938 te Valthermond.

 

DOCHTER VAN EBEL VAN KLINKEN EN GESINA KOST.

ZIJ STAAT ONDER VOOGDIJ VAN ROELOF VAN KLINKEN EN DE TOEZIEND VOOGD IS KAREL KOST) ZIJ OVERLIJDT OP 66 JARIGE LEEFTIJD OP 25 DECEMBER 1938 TE VALTHERMOND(GEM: ODOORN).

 

 

Marten begint in 1895 op het zuiderdiep plaats 71 in Valthermond een kruidernierszaak.

Hij houdt dit vol tot 1935 en doet de zaak over aan zijn zoon Marten j.r en schoondochter Johanna de Bruin die er een manufacturenzaak van maken. Zij breiden de zaak uit met een bedden gedeelte, beddengoed en kleinmeubelen, dit waren zaken die de kruidenierswaren gingen verdringen.

 

In 1972 nam zoon Hidde Zeeman die getouwd was met Tineke Beuker de zaak over en afficheerde als woninginrichting.

Hidde stoffeerde en bemeubelde kantoren, kerken, vakantiebungalows en huizen van particuliere klanten.

Zoon Maarten koos een ander beroep dan dat van zijn vader.In 1998 verkocht Hidde de zaak aan RenÚ Wiggers  (Bron: Boek 150 jaar Valthermond)

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/WILHELMINA ZEEMAN

 

GEBOREN OP 30 JUNI 1898 TE ODOORN

 

2/SIENTJE ZEEMAN

 

GEBOREN OP 28 AUGUSTUS 1895 TE ODOORN .

 

OVERLEDEN OP 23 OKTOBER 1903 TE VALTHERMOND GEM: ODOORN

 

3/TRIENTJE ZEEMAN

 

GEBOREN OP 23 APRIL 1901 TE VALTHERMOND(ODOORN)

 

4/RENSKE ZEEMAN

 

GEBOREN OP 12 OKTOBER 1894 TE VALTHERMOND (ODOORN)

 

5/ DERK ZEEMAN

 

GEBOREN OP 12 OKTOBER 1906.

OVERLEDEN OP 13 OKTOBER 1906

 

6/ GEZINA ZEEMAN

 

GEBOREN OP 13 JANUARI 1905 TE ODOORN.

OVERLEDEN OP 6 DECEMBER 1915 TE VALTHERMOND GEM : ODOORN

 

7/MARTEN ZEEMAN 

 

GEBOREN OP 13 OKTOBER 1913

 

8/GESINA ZEEMAN

 

GEBOREN OP 23 AUGUSTUS 1896 TE VALTHERMOND

 

 

7-b JAN ZEEMAN

 

ZOON VAN DERK ZEEMAN EN RENSKJE HOVING

 

OVERLEDEN OP MAANDAG 23 MAART 1931 TE VALTHERMOND ( GEM: ODOORN)

59 JAAR .

GEHUWD OP vrijdag 8 NOVEMBER 1895 24 JAAR TE ODOORN MET JITSKE BLANKEN 21 JAAR  GEBOREN TE OOSTSTELLINGWERF OP ZATERDAG 21 FEBRUARI 1874 ,OVERLEDEN OP 27 OKTOBER 1942 TE VALTHERKIJL DOCHTER VAN MARINUS GIJSBERTUS BLANKEN ,GEBOREN OP 23 DECEMBER 1840 TE UTERCHT, OVERLEDEN OP 5 FEBRUARI 1923 TE VALTHERMOND GEM: ODOORN 82 JAAR EN MARTJE JITZES VAN DER LEY. GEBOREN OP 23 OKTOBER 1844 TE HAULERWIJK, 

OVERLEDEN OP IN DE GEMEENTE ODOORN IN 1936, 91 JAAR OUD.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

1/DERK ZEEMAN

 

Geboren op 2 MAART 1896 TE ODOORN

OVERLEDEN OP 19 januari 1985 IN DE GEM: EMMEN, BEGRAVEN IN VALTHERMOND (,89 JAAR. WAS NIET GEHUWD.

 

2/ MARINUS ZEEMAN

 

Geboren op 25 SEPTEMBER 1897 TE ODOORN

3/MARTJE ZEEMAN

 

Geboren op 1 OKTOBER 1901 VALTHERMOND (GEM ODOORN)

 

4/MARTEN ZEEMAN

 

Geboren op 12 MAART 1900 OVERLEDEN OP 3 JUNI 1900 GEM. ODOORN 83 DAGEN OUD

 

5/RENSKE ZEEMAN

Geboren op 13 februari 1906 gemeente Odoorn.Overleden op 11 augustus 1998 te Emmen, begraven te Valthermond. (niet gehuwd)

 

 6/JAKOBJE ZEEMAN

 

Geboren op 25 FEBRUARI 1910 GEM.ODOORN

 

7/SIETSE ZEEMAN

 

Geboren op 30 april 1914 gemeente Odoorn.

 

 

7-c HEINE ZEEMAN

 

ZOON VAN DERK ZEEMAN EN RENSKJE HOVING.

 

TROUWD OP 26 JARIGE LEEFTIJD OP 1 FEBRUARI 1901 TE ODOORN MET DERKJE IDEMA 21 JAAR GEBOREN OP 14 NOVEMBER 1879 TE ODOORN DOCHTER VAN SIGER IDEMA EN ANTJE PIK

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

1/DERK ZEEMAN

 

Geboren op 26 November 1901 te Odoorn.

 

2/SIGER ZEEMAN

 

Geboren op 13 oktober 1903 te Valthermond

 

 

 7-d PIETJE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN Derk Zeeman en Renskje Hoving.

 

OVERLEDEN OP 20 AUGUSTUS 1941 TE GRONINGEN.

TROUWD OP 21 JARIGE LEEFTIJD OP 30 JANUARI 1906 TE ODOORN MET SIMON EISENGA 22 JAAR VAN BEROEP BORGER.

GEBOREN OP 11 MEI 1883 TE DROUWERNERMOND GEM: BORGER, ZOON VAN LAMBERT EISENGA EN LAMMESCHIEN DOST

 

KINDEREN UIT DIT HUWELIJK IS NIET BEKEND

 

 

7-eWILHELMINA ZEEMAN

 

DOCHTER VAN DERK ZEEMAN EN RENSKJE HOVING

 

OVERLEDEN OP 28 JUNI 1937 TE KERKRADE IN HET ZIEKENHUIS ALDAAR.

 

TROUWT OP 6 JANUARI 1888 OP 22 JARIGE LEEFTIJD TE 0DOORN MET

HENDRIK SNIPPE 39 JAAR WEDUWNAAR VAN EBELTJE KNAP. ZOON VANRENTSE SNIPPE EN HILLECHIEN NIEZING.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/BARTELD SNIPPE

 

geboren op 22 april 1890 in Oranjedorp te Emmen

 

2/DERK SNIPPE

 

Geboren op 30 november 1893 in Oranjedorp te Emmen   

 

3/HILLECHIEN SNIPPE

 

Geboren op 7 November 1900 in Oranjedorp te Emmen

 

 

 7-FSIETSE ZEEMAN

 

ZOON VAN DERK ZEEMAN EN RENSKJE HOVING

 

Sietse vestigd zich op 24 juni 1920 te Eindhoven en gaat werken bij Philips.

Hij is overleden op 11 mei 1929 te Eindhoven.

 

TROUWT OP 24 JARIGE LEEFTIJD OP 3 FEBRUARI 1903 TE ODOORN MET EGBERTJE EISENGA 22 JAAR DOCHTER VAN LAMBERT EISEINGA EN LAMMECHIEN DOST.

ZIJ OVERLIJD OP 28 SEPTEMBER 1903 TE ODOORN

Egbertje overlijd op het kraambed.

Hier uit een dochter genaamd Renske Zeeman geboren op 3 oktober 1903 te Odoorn, overleden op 18 april 1983 te Eindhoven.

Renske huwt op 26 april 1926 te Eindhoven met Jacob Bossema geboren op 30 april 1905 te Borger.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

REMMELT BOSSEMA

 

Geboren op 30 april 1935 te Eindhoven

Huwt met Ardiana van Mill geboren op 6 juni 1930,overleden op 7 mei 1997, zij kregen twee kinderen:

Margo Bossema geboren op 16 juni 1965.

Jack Bossema geboren op 27 januari 1960.

 

EGBERTJE BOSSEMA

 

Geboren op 1 februari 1939 te Eindhoven.

Huwt op 11 oktober 1963 te Den-Bosch met Reiner Dupuis.

 

Uit dit Huwelijk

 

1/   Leonardus Jacob Dupuis

geboren op 4 januari 1965 Den Bosch

 

2/   Reiner Egbertje Dupuis

 

Geboren op 22 januari 1968 Den Bosch

 

3/   Ingrid Renskje Dupuis

 

geboren op 4 januari 1970 Den Bosch

 

BERENTJE BOSSEMA

 

Geboren op 17 mei 1942 te Eindhoven,zij huwt met een zekere Cor Warner.

 

In 1946 is Renske gescheiden van Jacob Bossema en huwt zij op 2 juni 1947 met Janus van Akkerveken, geboren op 10 september 1894,hij is overleden op 24 augustus 1963.

In 1965 ging renske weer samenwonen met Jacob Bossema,hij is overleden in 1985 te Eindhoven.

 

 

 SIETSE HERTROUWT OP 26 JARIGE LEEFTIJD OP 16 DECEMBER 1904 TE BORGER MET TJAAKJE EISENGA 18 JAAR DOCHTER VAN LAMBERT EISENGA EN LAMMESCHIEN DOST.GEB: 18 AUGUSTUS 1886 TE DROUWERNERMOND GEM: BORGER

Tjaakje overlijd op 5 februari 1962 te Einhoven, en is begraven op 9 februari 1962 te Eindhoven.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/EGBERTJE BERTHA ZEEMAN

Geboren 24 augustus 1915 te Odoorn

Huwt met Wim van Heugten , overleden in 1943

Zij kregen een dochter genaamd Tjaakje, zij trouwde te Eindhoven en kreeg 2 zoons en een dochter, de dochter heeft een geslachtsverandering ondergaan en heet nu Werner.

Egbertje huwt met Pieter Snoek geboren te Schiedam.

Hij word 83 jaar oud.

Bij het huwelijk wordt een zoon genaamd Frans gewettigd door Pieter, Egbertje had deze zoon voor het huwelijk met Pieter en deze kreeg zijn achternaam.

Frans is geboren op 5 februari 1946, Frans kreeg twee dochters.

Egbertje en Pieter kregen de volgende kinderen:

A/ Catharina Snoek geboren op 9 december 1947 te Eindhoven. Zij kreeg een zoon Robbie en Huwde met Henk Everaarsop 15 december 1970 deze echtte de zoon Robbie als eigen kind en samen kregen ze een dochter Petra geboren op 12 september 1974, en een zoon Jeroen geboren op 7 september 1977.

Catharina ging scheiden van Henk in 1997.

B/Pieter Sietse Snoek.

Geboren in 7 mei 1951 te Eindhoven,hij huwd op 20 april 1979  met Johanna Regina Marianna van der Linden geboren op 15 april 1958 te Uden, Pieter echtte daarbij een zoon genaamd Christian, geboren op 16-april 1976 Veghel. Christian woont samen met Bianca van der Aa en ze hebben een zoon Marcus Snoek, geboren 7 maart 2003 Samen kregen ze een zoon Pieter Snoek geboren op 18 september 1980 Eindhoven en een dochter Carina, geboren op 14 december 1984 Eindhoven

2/LAMMECHIEN ZEEMAN

Geboren op 2 september 1908 te odoorn, overleden op 17 december 1958 te Einhoven. Huwt met Geert Niemeijeroverleden in maart 1944 Eindhoven.

Ze kregen een zoon Sietse en een dochter Geertje geboren op 10 maart 1936, zij huwt op 17 december 1958 met Wubbe Velema, geboren 13 december 1934.

Uit dit huwelijk 3 kinderen: Lammechien Niemeijer geboren 1 oktober 1959, Henk Niemeijer, geboren 4 mei 1961 Eindhoven en Gerard Niemeijer geboren 31 maart1964.

Lammechien Trouwt met Harm Niemeijer m, geboren 7 maart 1904.

Ze krijgen kinderen:

A Albert Niemeijer geboren 28 mei 1946 Eindhoven, overleden op 19 juni 1999.

Hij huwde met Elisabeth Catharina op 2 augustus 1966,ze kregen twee dochters:

Maaike en Rozemarijn.

B Tjaakje Niemeijer,geboren op 30 juli 1948, zij huwt op 28 juni 1967 met Hendrik Willem Weltje , geboren op 2 september 1946, hieruit 4 kinderen: Cornelis Marthijs geboren op 20 mei 1968 Eindhoven, Harm Henk Weltje geboren op 11 september 1969, Margriet Weltje geboren op 26 juli 1971, Willem Albert Weltje geboren 6 maart 1986.

3/ WILHELMINA ZEEMAN

Geboren op 5 januari 1914 te Valthermond.

Overleden in 1985 te Eindhoven

Huwt met Tinus Nijland, ze krijgen een zoon genaamd Sietse.

4/PIETJE ZEEMAN

Geboren op 25 november 1917 te Odoorn

Overleden op10 maart 1986 te Eindhoven.

Zij huwt op 10 januari 1939 te Eindhoven met Jacob Holthousen geboren te Leerdam,Jacob overlijd op 25 maart 1943 te Leningrad.

Uit dit huwelijk

 

Helena Tjaakje Maria Holthousen

 

Geboren op 20 maart 1939 te Eindhoven

Huwt met Henk Liebregts op 26 juli 1960 , zij kregen een dochter Petra geboren op 28 december 1962 en een zoon Frank geboren op 7 oktober 1966.

 

Jacob Sietse Holthousen

 

Geboren op 1 februari 1942 te Eindhoven

Huwt op 4 mei 1973 met Tonnie Vlemminx

 

Pietje huwt daarna op 1 september 1944 te Eindhoven met Antoon Vos geboren op 28 februari 1909 te Valkenswaard overleden op 27 september 1973 te Eindhoven

Uit dit huwelijk

 

Elisabeth Tjaakje Vos

Geboren op 9 februari 1945 te Eindhoven

Zij huwt op 20 jarige leeftijd te Eindhoven op 28 oktober 1965 met Johannes (Joop) Westerhof 21 jaar

 

Uit dit huwelijk

 

Johannes Westerhof

 

Geboren op 24 april 1966 te Eindhoven

Huwt op 31 mei 1997 te Veldhoven met Emly Bergman , zij krijgen een zoon Stan geboren op 24 augustus 2000 en een dochter Sanne geboren op 16 juli 2002.

 

Anthony Westerhof 

 

Geboren op 1 augustus 1969 te Eindhoven

Is gaan samenwonen op 1 maart 2002 met Henriette van de Nieuwenhof

 

 5/Betsy Zeeman

 

Geboren op 4 maart 1920 te Odoorn

Overleden op 30 maart 1981 te Eindhoven

 

6/Blientje Zeeman

 

Geboren op 4 oktober 1923 te Odoorn

Huwt met Jozef Vaes

Ze krijgen twee kinderen, een dochter Wilma geboren te Eindhoven,en een zoon Ton geboren te Drachten.

 

 

7/   Tjaakje Zeeman

 

Geboren op 12 augustus 1926 te Odoorn

Huwt met Fransiscus Maas op 7 november 1947,het kerkelijk huwelijk was op 8 november 1947.

Frans Maas is overleden op 3 december 1990.

Ze krijgen vier kinderen:

Marja Maas geboren op 7 februari 1949 te Eindhoven, Elisabeth Maas geboren op 9 oktober 1951 te Eindhoven zij is overleden op 5 jarige leeftijd op 13 december 1956 te Eindhoven. Frans Maas geboren op 11 december 1957 te Eindhoven Ernest Maas geboren op 30 april 1965 te Eindhoven

 

 

 

8-aTRIENTJE ZEEMAN

DOCHTER VAN MARTEN ZEEMAN EN BLIENTJE VAN KLINKEN.

 

TROUWT OP 21 JARIGE LEEFTIJD OP 23 MEI 1922 MET BOUKE DE BRUIN 24 JAAR GEBOREN IN VALTHERMOND GEM. ODOORN OP 14 DECEMBER 1897, ZOON VAN HIDDE DE BRUIN EN ELSIENA JANSEN.

 

HIDDE DE BRUIN  WAS EEN ZOON VAN BAUKJE ANNES DE BRUIN EN IS GEBOREN OP 16 JANUARI 1871 OP AMELAND.

 

BAUKJE WAS GEBOREN OP 11 JANUARI 1836 EN ZE IS OVERLEDEN TE ODOORN OP 5 DECEMBER 1917.

 

ELSIENA JANSEN  WAS EEN DOCHTER VAN BERTUS JANSEN EN ELISABETH VOS .

 

 BOUKE OVERLIJD OP 43 JARIGE LEEFTIJD OP 24 JUNI 1941 TE EMMEN.

 

DE VADER VAN BOUKE DE BRUIN, HIDDE DE BRUIN STARTTE IN 1895 EEN EIGEN AANNEMERS BEDRIJF EN TROUWDE OP 1 MEI 1896 IN ODOORN TOEN MET ELSIENA JANSEN EN GING WONEN AAN HET ZUIDERDIEP PLAATS 21 TE VALTHERMOND.

 

HET ECHTPAAR KREEG VIJF KINDEREN.

 

2 ZOONS EN DRIE DOCHTERS.

 

EN OP 12 JANUARI 1903

7 DECEMBER 1903

EN 22 DECEMBER 1908 LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN.

 

DE OUDSTE ZOON, BERTUS OVERLEED IN 1919 OP 22 JARIGE LEEFTIJD EN DE ZOON BOUKE BEGON IN 1923 EEN EIGEN AANNEMERS BDRIJF NAAST HET PAND VAN ZIJN VADER.

IN 1936 DEED VADER DE BRUIN DE ZAAK OVER AAN ZIJN DOCHTER ELISABETH EN HAAR MAN FREDERIK SMIT.

 

DE START VAN HET AANNEMERS BEDRIJF VAN BOUKE DE BRUIN WAS SPECTACULAIR.

HIJ EN ZIJN VROUW TRIENTJE ZEEMAN NAMEN IN 1923 DE BOUW AAN VAN MAAR LIEFST ZES ARBEIDERS WONINGEN AAN DE 60 E LAAN (NU VRIJHEIDSLAAN).

ZIJ VERHUISDEN IN 1936NAAR DE VRIJHEIDSLAAN.

 

DE BRUIN BOUWDE SLEUFDAMMEN, BOERENBRUGGEN EN TALRIJKE NOG BESTAANDE BOERDERIJEN.

PIETER HUITSINGH WERKTE IN DE JAREN TWINTIG EN DERTIG ALS TIMMERMANSKNECHT VOOR BOUKE DE BRUIN.

 

BIJ DE DOOD VAN VAN BOUKE IN 1941 WERD HET BEDRIJF VOORTGEZET DOOR DE TWEEDE GENERATIE, ZOON HIDDE EN MARTEN DE BRUIN.

ZE GINGEN ONDER DE FIRMA NAAM GEBR.H&M DE BRUIN.

ZE VERSCHAFTEN ON DE JAREN 70 ONGEVEER AAN HONDERDVIJFTIG MAN WERK.

IN 1967 WERD HET BEHEER VORM EEN N.V. VIJF JAAR LATER DOOR B.V. BOUWBEDRIJF DE BRUIN.

ZE BOUWDEN BEJAARDENHUIZEN,KANTOREN, WIJKCENTRA, FABRIEKS GEBOUWEN EN GEMEENTE HUIZEN.

IN 2002 GING HET BEDRIJF OVER IN HANDEN VAN &rdquoBRANDS BOUWGROEP&rdquo UIT EMMEN.

(bron: Boek,150 jaar Valthermond)

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/HIDDE DE BRUIN  

 

GEBOREN OP 10 SEPTEMBER 1922.

 

GEHUWD OP 26 SEPTEMBER 1945 MET TJITSKE ROELSMA  GEBOREN OP 26 APRIL 1922

 

 

UIT DIT HUWELIJK:

 

BOUKE DE BRUIN

 

GEBOREN OP 5 FEBRUARI 1947

 

GEERTJE DE BRUIN

 

GEBOREN OP 22 APRIL 1949

 

 

 2/MARTEN DE BRUIN 

 

GEBOREN OP 5 DECEMBER 1923, OVERLEDEN OP 19 FEBRUARI 1976

GEHUWD MET AALTJE DE VOS GEBOREN OP 10 AUGUSTUS 1929

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 BOUKE DE BRUIN

 

GEBOREN OP 28 JANUARI 1952.

GEHUWD MET PIETER NEL ABELS GEBOREN OP 6 NOVEMBER 1952

 

HIDDE DE BRUIN

GEBOREN OP 31 JULI 1955.

GETROUWD MET ZWAANTJE WIJNDERS GEBOREN OP 25 APRIL 1957

 

 

ALLE FREDERIK DE BRUIN (ROEPNAAM ALFRED)

 

GEBOREN OP 26 NOVEMBER 1959.

GEHUWD MET MARIJKE WEERMAN GEBOREN OP 5 OKTOBER 1962.

 

 

TRIENTJE RENSIENA DE BRUIN (ROEPNAAM TRIENKE)

 

GEBOREN OP 18 DECEMBER 1963.

GEHUWD MET JAN NIEUWEWEG GEBOREN OP 30 OKTOBER 1969.

 

 

 3/      BERTUS DE BRUIN 

 

GEBOREN OP 2 FEBRUARI 1925, OVERLEDEN OP 2 AUGUSTUS 1999.

GEHUWD MET JANTJE KEMPERS GEBOREN OP 17 FEBRUARI 1925 , OVERLEDEN OP 4 DECEMBER 1978.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

BOUKE DE BRUIN

 

GEBOREN OP 20 NOVEMBER 1950 OVERLEDEN OP 23 JULI 1998

 

ALDA DE BRUIN (ROEPNAAM AALTJE)

 

Geboren op 23 februari 1955

BERTUS DE BRUIN IS EERDER GETROUWD GEWEEST MET TOOT MOLL VAN CHERANTE.

UIT DIT HUWELIJK GEEN KINDEREN.

 

 

 4/   BLIENTJE DE BRUIN

 

GEBOREN OP 1 DECEMBER 1930.

GEHUWD OP 27 OKTOBER 1954 MET JAN HUMMEL GEBOREN OP 26 MAART 1928

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/PIETER HUMMEL

 

GEBOREN OP 1 FEBRUARI 1956

 

2/BOUKE HUMMEL

 

GEBOREN OP 12 JANUARI 1959

 

3/TRIENTJE HUMMEL(ROEPNAAM TRIEKE)  

 

GEBOREN OP 26 SEPTEMBER 1961

 

4/INEKE HUMMEL

 

GEBOREN OP 23 OKTOBER 1964

 

5/ELSE DE BRUIN 

 

ZIJ WORD 1 MAAND OUD EN OVERLIJD OP 21 FEBRUARI 1932 TE VALTHERMOND GEM: ODOORN

 

 

6/ELSIENA DE BRUIN

 

GEBOREN IN 1933 ZIJ WORD 4 JAAR OUD EN OVERLIJD OP 13 JANUARI 1938 TE VALTHERMOND GEM : ODOORN.

 

7/ELSIENA DE BRUIN

 

GEBOREN OP 29 JUNI 1939

GEHUWD MET ALBERT ROELSMA GEBOREN OP 29 AUGUSTUS 1937.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

FREDERIK ROELSMA (ROEPNAAM FRITS )

 

GEBOREN OP 19 NOVEMBER 1963.

GEHUWD MET TREA VAN HEMMEN

 

BOUKE ROELSMA

 

GEBOREN OP 22 FEBRUARI 1967.

GEHUWD MET ROLINDA BOXUM

 

ANTJE ANTINA ROELSMA (ROEPNAAM ANNET )

 

Geboren op 9 november 1970.

Gehuwd met Gido Nawijn,

Geboren op 26 februari 1965.

 

 

 8/   RENSKE DE BRUIN

 

GEBOREN OP 19 JUNI 1941, GEHUWD OP 23 DECEMBER 1964 MET MENNO DERK WEBER , GEBOREN OP 6 OKTOBER 1940.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/HARM WEBER

 

GEBOREN OP 29 JUNI 1966

 

2/BOUKE WEBER  

 

GEBOREN OP 8 JULI 1970

 

 

8-bRENSKE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN MARTEN ZEEMAN EN BLIENTJE VAN KLINKEN. (zie 7-a)

 OVERLEDEN OP 22 NOVEMBER 1984.

 

TROUWT OP 24 JARIGE LEEFTIJD OP 15 APRIL 1919 TE ODOORN MET RENSE STEENSTRA ZOON VAN HENDRIK STEENSTRA EN DEEUWKE HUIZINGA.

 

GEBOREN OP 12 MEI 1893 TE VALTHERMOND GEM: ODOORN

 

OVERLEDEN OP 18 NOVEMBER 1971

 

Renske vestigt zich in 1914op het zuiderdiep plaats 63 als naaister en doet dit tot 1930.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/   HENDRIK STEENSTRA

 

Geboren op 16 februari 1920 te Odoorn

 

2/   MARTEN STEENSTRA

 

Geboren op 18 oktober 1924 te Odoorn.

Woont momenteel in Boertange.

 

 

 8-cWILHELMINA ZEEMAN

 

DOCHTER VAN MARTEN ZEEMAN EN BLIENTJE VAN KLINKEN (zie 7-a)

 

TROUWT OP 23 JARIGE LEEFTIJD OP 27 SEPTEMBER 1921 TE ODOORN MET JOHANNES REIJNDERS 27 JAAR ZOON VAN HARM REIJNDERS EN HENDRIKA GEZINA BEVERDAM.

 

Johannes Reinders begint in 1930 een op het zuiderdiep in Valthermond op plaats 80 een manufacturenzaak onder de naam &ldquoDE VLIJT&rdquo hij doet de zaak in 1956 over aan Henk Gankema.

Plaats 80 wordt later nummer 137.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/HARM REIJNDERS

 

Geboren op 20 juli 1924 te Valthermond

 

2/MARTEN REIJNDERS

 

geboren op 16 maart 1930 te Odoorn

 

3/HENDERIKA REIJNDERS

 

Geboren op 19 november 1932 te Valthermond

 

4/RENSE REIJNDERS

Geboren op 28 september 1939, overleden op 8 januari 1962 te Harmelen.

 

 

8-dMARTEN ZEEMAN

 

ZOON VAN MARTEN ZEEMAN EN BLIENTJE VAN KLINKEN (zie 7-a)

 

 OVERLEDEN OP 25 SEPTEMBER 1982.

GEHUWD OP 17 september 1935 MET JOHANNA DE BRUIN GEB: 18 OKTOBER 1911 TE VALTHERMOND, OVERLEDEN OP 31 AUGUSTUS 2002 IN TER APEL GEM. VLAGTWEDDE.

DOCHTER VAN HIDDE DE BRUIN EN ELSIENA JANSEN.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

1/MARTEN ZEEMAN

 

Geboren op 1 juli 1936 te Odoorn

 

2/HIDDE ZEEMAN

 

Geboren op 21 juli 1945 te Odoorn

 

 

 

 8-eSIGER ZEEMAN

 

ZOON VAN HEINE ZEEMAN EN DERKJE IDEMA (ZIE 7c)

 

OVERLEDEN OP 28 SEPTEMBER 1970 HIJ WAS GEHUWD MET FOKJE RENGERS  geboren op 16 MEI 1907 OVERLEDEN OP 29 NOVEMBER 1987. ZE IS BEGRAVEN IN VALTHERMOND.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/JAN ZEEMAN   

 

GEBOREN OP 20 JUNI 1935 . HIJ IS OVERLEDEN OP 15 SEPTEMBER 1935.

 

2/RENSKE ZEEMAN  

 

 RENSKE IS GEHUWD MET BRANDT VAN DIJK EN IS VERTROKKEN NAAR APELDOORN.

 

3/    HEIN ZEEMAN

 

Geboren op 2 juni 1927 in Nieuw Weerdinge.

Is gehuwd met Sara Aaltje Zwart, geboren op 9 januari 1929 te Valthermond.

 

 

8 F/ DERK ZEEMAN

Zoon van Heine Zeeman en Derkje Idema ( zie 7c)

Huwt met Jantina Alting

UIT DIT HUWELIJK

1/ DERKJE ZEEMAN

2/ KIENE ZEEMAN

3/ HARM ZEEMAN

Geboren op 27 april 1933 , overleden op 19 januari 2000.

Harm huwt (1) met Trientje de Vries

Uit dit huwelijk een zoon Trinus Zeeman, overleden op 35 jarige leeftijd

Harm huwt (2) met Jantina Wendels, geboren op 22 juli 1937, overleden op 16 maart 1978

UIT DIT HUWELIJK

1/ HELENA ZEEMAN

Geboren op 22 juli 1959 te Emmen

Huwt met Jan van de Kamp en hebben 3 kinderen: Jantina, Manuala en Willem van de Kamp

2/ JANTINA ZEEMAN

Geboren op 16 juli 1960

Jantina huwt en krijgt kinderen

Harmen, geboren op 5 maart 1976 te Duiven

Sandy, geboren op 19 juli 1979 te Zevenaar

Een tweeling, Jeffrey en Benjamin, geboren op 2 oktober 1991.

Jeffrey is overleden op 2 oktober 1991 en Benjamin op 3 oktober 1991.

Jennifer, geboren op 14 maart 1993.

Jantina huwt op 16 juli 1998 met Peter Hermsen.

4/ TINIE ZEEMAN

5/ HEINE ZEEMAN

 

 

 

 9-a / MARINUS ZEEMAN

 

ZOON VAN Jan ZEEMAN EN JITSKE BLANKEN (ZIE 7-b)

 

TROUWT OP 23 JARIGE LEEFTIJD TE ODOORN OP 29 APRIL 1921 MET JANTJE DAVIDS

20 JAAR, GEBOREN OP 23 DECEMBER 1900 TE ODOORN. DOCHTER VAN:

 BEREND DAVIDS EN ANNECHIEN NIENHUIS.

 

 UIT DIT HUWELIJK:

 

 1/JAN ZEEMAN

 

Geboren op 19 juli 1921 te Odoorn.

 

 2/BEREND ZEEMAN

 

Geboren op 21 APRIL 1923 TE ODOORN, OVERLEDEN OP 25 FEBRUARI 1950.

WAS NIET GEHUWD.

 

 3/DERK ZEEMAN

 

Geboren op 24 mei 1931 te Odoorn.   

 

 

 9-bMARTJE ZEEMAN

DOCHTER VAN JAN ZEEMAN EN JITSKE BLANKEN (zie 7-b)

GEHUWD MET Jan Nel geboren op 6 MAART 1899 TE ODOORN ZOON VAN Fokke Nel geboren op 11 JULI 1868 TE OOSTSTELLINGWERF OVERLEDEN OP 27 SEPTEMBER 1920 TE VALTHERMOND GEM.ODOORN EN Aaltje Kaspers, geboren op 5 JUNI 1861 TE GASSELTENIJVEEN DOCHTER VANWIEBE KASPERS EN EBELTJE VAN DER VEEN.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/Aaltje Nel

Geboren op 24 december 1926 te Valthermond.

Aaltje Huwt met Roelof Kuipers.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 1/MARTINA KUIPERS

 

 

Geboren op 14 augustus 1968

 

2/EGBERT JAN KUIPERS

 

Geboren op 14 april 1950

 

3/JAN KUIPERS

Geboren op 30 mei 1954

 

9-cJAKOBJE ZEEMAN

DOCHTER VAN JAN ZEEMAN EN JITSKE BLANKEN (zie 7-b)

OVERLEDEN OP 26 SEPTEMBER 1999 IN DE GEM. EMMEN, 89 JAAR OUD, BEGRAVEN TE VALTHERMOND. GEHUWD MET GERRIT GOEREE , GEB: 24 NOVEMBER 1906, OVERLEDEN OP 11 DECEMBER 1956 HIJ IS VERDRONKEN.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/JITSE GOEREE

Geboren op 19 juni 1929 te Odoorn.

 

2/HENK GOEREE

Geboren op 27 december 1939 te Odoorn.

 

3/JAN GOEREE

Geboren op 22 juni 1947 te Odoorn

 

4/JANNA – JITSKE –GOEREE (ROEPNAAM JANNIE)

 

Geboren op 30 juni 1951 te Valthermond

 

5/DERK GOEREE

 

Geboren op 13 april 1955 te Valthermond

 

 

 

9-d/    SIETSE ZEEMAN

 

ZOON VAN JAN ZEEMAN EN JITSKE BLANKEN. (ZIE 7-b)

Overleden op 26 december 1985.

Huwt met Aaltje Prins, geboren op 26 december 1919, woont momenteel in Nieuw Amsterdam.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 1/   BENE ZEEMAN (ROEPNAAM BENNIE)

 

Geboren op 18 februari 1950

 

2/JAN ZEEMAN

 

Geboren op 15 september 1944

 

 

 11-aHEINE ZEEMAN (FABRIEKSARBEIDER)

 

ZOON VAN LUITJEN ZEEMAN EN FENNA VEENSTRA (zie 6-b)

 

OVERLEDEN OP DONDERDAG 2 DECEMBER 1965 TE HOOGKERK GEM: GRONINGEN

( 66 JAAR EN 63 DAGEN OUD) BEGRAVEN OP DE BEGRAAFPLAATS TE HOOGKERK ALDAAR.

 

IN DE AANGIFTE VAN GEBOORTE STAAT DAT DE VADER 32 JAAR OUD WAS EN DE MOEDER 28 JAAR, DE GETUIGEN BIJ DE AANGIFTE ZOALS STAAT BESCHREVEN :

IN DE AANWEZIGHEID VAN LOURENS VAN DE VEEN EN JAN WIJMA.

 

HIJ IS GETROUWD OP 8 juni 1933 te Hoogkerk (Groningen)

MET RENSKJE VEENSTRA GEBOREN OP MAANDAG 4 NOVEMBER 1907 TE OLDEKERK .

ZE IS GEDOOPT OP 14 MEI 1911 EN HEEFT BELIJDENIS GEDAAN OP 14 AUGUSTUS 1927 EN IS OP 12 MEI 1931 VERTROKKEN NAAR HOOGKERK(GRONINGEN)

DOCHTER VAN FREERK VEENSTRA EN BOUKJE DE VRIES

FREERK VEENSTRA WAS IN 1902 BELIJDEND LID.

 

BOUKJE DE VRIES IS GEDOOPT OP 23 JULI 1916 EN HEEFT TOEN OOK BELIJDENIS GEDAAN. ZIJ IS OVERLEDEN OP 22 NOVEMBER 1926.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/BOUKJE ZEEMAN 

 

GEBOREN OP WOENSDAG 1 FEBRUARI 1928 TE OLDEKERK.

Boukje was een voorkind van Renske maar heeft later wel de achternaam Zeeman gekregen

 

 

2/LUITJEN ZEEMAN 

 

GEBOREN OP ZONDAG 1 DECEMBER 1935 TE HOOGKERK

 

 3/ANNE ZEEMAN  

 

GEBOREN OP ZATEREDAG 28 NOVEMBER 1936 TE HOOGKERK

 

 4/FENNA ZEEMAN 

 

GEBOREN OP DIINSDAG 7 FEBRUARI 1950 TE HOOGKERK

 

 

11-bJANTJE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN LUITJEN ZEEMAN EN FENNA VEENSTRA. (zie 6-b)

Overleden op 3 januari 1976 te Groningen.

IS GEHUWD OP 19 AUGUSTUS 1921 TE PEIZE EN GESCHEIEN OP 17 NOVEMBER 1937 TE ASSEN MET EN VAN ROELF AX Geboren op 20 maart 1899 te Groningen, overleden op 21 augustus 1958 te Utrecht, ZOON VAN NIKOLAAS AX EN JANKE VAN DER VINNE.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/NIKOLAAS AX

 

Geboren op 26 januari 1922 te Peize

 

2/FENNA AX

 

Geboren op 10 juli 1923 te Hoogkerk

 

3/MENKO ROELOF AX

 

Geboren op 21 maart 1926 te Hoogkerk

Overleden op 1 november 1977.

Roelf Ax is opnieuw gehuwd op 24 mei 1939 te Den Haag met Maria Anna Petronella Fokkelman geboren op 29 december 1913 te Dortmund, overleden op 20 juni 1990 te Utrecht.

UIT DIT HUWELIJK

 

1/ROELF JOHANNES BERNARDUS AX

 

Geboren op 28 augustus 1938.

 

 

11-c / TRIENTJE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN LUITJEN ZEEMAN EN FENNA VEENSTRA (zie 6-b)

 

OVERLEDEN OP 12 JULI 1983 TE ZUIDHORN.

IS OP 28 NOVEMBER 1978 INGEKOMEN IN DE GEREF.VRIJGEMAAKTE KERK TE HOOGKERK.

GEHUWD MET WIEGER POELSTRA

Van beroep werknemer bij de spoorwegen

GEBOREN OP 3 JUNI 1903 Ten Post, OVERLEDEN OP 1 MAART 1971

Uit dit huwelijk 5 kinderen

.

 

12-aHEINE ZEEMAN

 

ZOON VAN MAAIKE ZEEMAN (zie 3-b)

Overleden op 10 mei 1971 te Zuidhorn.

 HUWT OP 24 JARIGE LEEFTIJD OP 19 MEI 1905 TE ZUIDHORN MET WIKKE HERINGA 22 JAAR GEBOREN TE WIRDUM OP 19 APRIL 1883.

Overleden op 5 februari 1972 te Zuidhorn.

DOCHTER VAN JACOB HERINGA EN SIJTSKE BOSGRA

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/JAN MARTEN ZEEMAN

 

Geboren op 4 augustus 1905 te Garnwerd

Overleden op 17 mei 1906

 

2/JAN MARTEN ZEEMAN

 

Geboren op 20 september 1906 te Garnwerd.

 

3/SIJTSKE ZEEMAN

 

Geboren op 28 mei 1908 te Zuidhorn.

 

4/GRIETJE ZEEMAN

 

Geboren op 2 april 1910 te Zuidhorn.

 

5/MARTHA ZEEMAN

 

Geboren op 4 mei 1912 te Zuidhorn

 

6/WIETSKE ZEEMAN

 

Geboren op 12 april 1914 te Zuidhorn.

 

7/JACOB ZEEMAN

 

Geboren op 21 juni 1917 te Zuidhorn

 

8/HILTJE ZEEMAN

Geboren op 1 december 1919 te Zuidhorn

 

9/KLASIENE ZEEMAN

 

Geboren op 28 maart 1924 te Zuidhorn.

 

10/DIRK ZEEMAN

 

Geboren op 9 november 1925 te Zuidhorn.

 

 

 

 13/HARM REIJNDERS

 

ZOON VAN WILHELMINA ZEEMAN EN JOHANNES REIJNDERS ( zie 8c)

Huwt op 16 april 1948 te Odoorn met Eva Oosten geboren te Valthermond.

Overleden op 30 juni 1987 te Valthermond.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/WILHELMINA REIJNDERS (roepnaam Ina)

 

Geboren op 11 augustus 1949 te Grevenbicht

Gehuwd op 6 november 1969 te Groningen met Sipke Gonggrijp geboren op 5 augustus 1946 te Harlingen.

UIT DIT HUWELIJK

 

EVA HILJE GONGGRIJP (roepnaam Ella)

 

Geboren op 14 mei 1970 te Groningen.

Woont samen met Harold Geurts , geboren op 26 februari 1967.

 

HARMEN SIPKE GONGGRIJP (roepnaam Harco)

 

Geboren op 25 augustus 1971 te Groningen.

Gehuwt op 7 augustus 2003 te Emmen met Andrea van der Poel geboren op 26 november 1982 te Delfzijl.

 

WIETSKE GONGGRIJP

 

Geboren op 12 maart 1981 te Groningen

 

 

2/JAN REIJNDERS

 

Geboren op 14 mei 1951 te Valthermond

 Huwt op 7 december 2001 te Zuidlaren met Koos van der Veen geboren op 24 september 1952 te Groningen.

 

 

3/JOHANNES REIJNDERS (roepnaam Hans)

 

Geboren op 26 juni 1959 te Rotterdam.

 

Huwt op 19 augustus 1983 te Grijpskerk met Geertje Drijfhout (roepnaam Gea)

Geboren op 24 november 1962 te Niezijl.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

HARM RENSE REIJNDERS (roepnaam Rene)

 

Geboren op 1 mei 1989 te Oldehove

 

PETER JAN REIJNERS (roepnaam Peter)

 

Geboren op 13 januari 1991 te Oldehove

 

JANNA EVA REIJNDERS ( roepnaam Janine)

 

Geboren op 25 mei 1993 te Oldehove

 

 

Harm Reijnders is hertrouwd op 8 juni 1989 te Apeldoorn met Jannie Pieternella den Haan geboren op 13 mei 1925 te Oegstgeest, overleden op 22 december 2001 te Emmen.

Harm is overleden op 2 maart 1999 te Emmen.

 

 

 

Marten Reijnders

 

Zoon van Johannes Reijnders en Wilhelmina Zeeman (zie 8-c)

Huwt op 3 mei 1955 te Odoorn met Blientje de Vries, geboren op 23 januari 1932 te Odoorn, overleden op 12 april 1993 te Stadskanaal.

 

Uit dit huwelijk

 

1/Annechien Wilhelmina

 

Geboren op 25 februari 1957 te Zaandam.

Zij huwt op 8 december 1978 met Hendrik Norder.

Ze scheiden in april 1986.

Uit dit huwelijk

Beliena Reijnders, geboren op 8 februari 1985

 

2/Renske Reijnders

 

Geboren op 10 januari 1962 te Zaandam.

Zij huwt op 16 december 1983 met Hendrik Eikens, geboren op 14 december 1958 te Vlagtwedde.

 

Uit dit huwelijk

 

Lieneke Eikens

 

Geboren op 16 augustus 1990 te Groningen.

 

Mark Eikens

 

Geboren op 2 november 1993 te Veendam.

 

 

HendrikaGezina Reijnders

 

Dochter van Johannes Reijnders en Wilhelmina Zeeman (zie 8-c)

 

Huwt op 10 augustus 1956 te Odoorn met Geert Klaassen, geboren op 28 oktober 1932 te Emmen.

 

Uit dit huwelijk

 

1/Anne Klaassen

 

Geboren op 30 april 1957 te Emmen., huwt op 10 april 1985 te Amersfoort met Joukje Jeanette Wilhelmina de Groot, geboren op 6 mei 1958 te Roermond.

 

Uit dit huwelijk

 

Renske Klaassen

 

Geboren op 18 juni 1986 te Zwolle

 

Tjardo Klaassen

 

Geboren op 9 februari 1988 te Zwolle

 

 

Geerten Klaassen

 

Geboren op 19 oktober 1995 te Zwolle

 

 

2/Johannes Klaassen

 

Geboren op 12 november 1958 te Zwolle.

Huwt op 26 oktober 1999 te Haarlem met Larissa Victorovna Kozlova, geboren op 19 juni 1968 te Moscow Rusland.

 

 

Uit dit huwelijk

 

Maxim Klaassen

 

Geboren op 29 april 2000 te Haarlem

 

Anton Klaassen

 

Geboren op 24 januari 2002 te Haarlem.

 

Maria Helena Klaassen

 

Geboren op 13 augustus 2003 te Haarlem

 

 

3/Gerard Dirk Klaassen

 

Geboren op 20 oktober 1961 te Zwolle

Huwt op 3 september 1987 te Zwolle met Dea Valk, geboren op 16 april 1964 te Zwolle.

Gerard en Dea zijn gescheiden op 11 juni 1991 te Zwolle.

 

 Uit dit huwelijk

 

Mark Klaassen

 

Geboren op 19 juni 1991 te Zwolle

 

Yvonne Klaassen

 

Geboren op 9 oktober 1993 te Zwolle

 

 

Gerard Dirk hertrouwd op 11 juni 2003 te Zwolle met Eveline Steenkamer, geboren op 27 maart 1979 te Zwolle.

Uit dit huwelijk: Niels Klaassen, geboren op 12 oktober 2003 te Zwolle.

 

 

 

4/Willeke Klaassen

 

Geboren op 23 juli 1964 in ’t Harde.

Zij huwt op 24 september 2002 te Hattem met Albertus Brinkman, geboren op 6 juni 1948 te Hasselt.

 

 

 

13 aMARTEN ZEEMAN

 

ZOON VAN MARTEN ZEEMAN EN JOHANNA DE BRUIN (ZIE 8d)

Overleden op 15 augustus 1974 te gevolge van een scheepsbrand waar Marten 1e stuurman op was.

Hij huwde op 21 oktober te Groningen met Lammechien Lugiena Kroeze

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/MARJANNE ZEEMAN

 

Geboren op 23 mei 1963

 

2/MARTEN ZEEMAN

 

Geboren op 3 februari 1965

 

3/ANNE ZEEMAN

 

Geboren op 30 september ??

 

 

 

13-bJAN ZEEMAN

 

ZOON VAN MARINUS ZEEMAN EN JANTJE DAVIDS (zie 9-a)

OVERLEDEN OP 23 JANUARI 1994.

IS GEHUWD OP 21 APRIL 1949 TE ODOORN MET ROELIE HOGEVEEN GEBOREN OP 11 FEBRUARI 1927.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/GEERTRUIDA JANTJE ZEEMAN

 

Geboren op 25 februari 1953

 

2/JANTJE GEERTRUIDA ZEEMAN

 

Geboren op 27 Januari 1959

 

 

 13-cDERK ZEEMAN

 

ZOON VAN MARINUS ZEEMAN EN JANTJE DAVIDS (zie 9-a)

 

IS GEHUWD OP 19 OKTOBER 1954 MET TRIENTJE DINA KUIPERS GEBOREN OP 29 SEPTEMBER 1933.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/MARINUS JAN ZEEMAN

 

Geboren op 18 mei 1955 te Odoorn

 

 

14HIDDE ZEEMAN

 

ZOON VAN MARTEN ZEEMAN EN JOHANNA DE BRUIN (ZIE 8d)

Huwt op 25 augustus 1972 te Borger Tineke Beuker, geboren op 2 januari 1948 te Emmen.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/MARTEN ZEEMAN

 

Geboren op 23 december 1975 te Stadskanaal

 

 

14-aBOUKJE ZEEMAN  (zie 11-a)

 

ZE IS OVER LEDEN OP 10 JULI 1997 AAN LEUKEMIE (69 JAAR EN 160 DAGEN OUD)

GEHUWD OP 26 JUNI 1975 MET HUIBERT JOHAN RIBBERSGEBOREN OP 27 SEPTEMBER 1922 TE ARNHEM.

 

 

 14-bLUIT ZEEMAN POLITIE RECHERCHEUR

 

ZOON VAN HEINE ZEEMAN EN RENSKJE VEENSTRA (zie 11-a)

 

OVERLEDEN AAN EEN HARTAANVAL OP 44 JARIGE LEEFTIJD OP DINSDAG 30 SEPTEMBER 1980 IN HILVERSUM.

GETROUWD MET EN GESCHEIDEN VAN HENNIE SIE GEBOREN OP VRIJDAG 10 MEI 1935 IN INDONESIE. GESCHEIDEN IN 1978.

 Sie was de achter naam en kentie de voornaam,vandaar dat de Nederlandse naam Henny is geworden.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/HEINE LUCAS ZEEMAN  

 

GEBOREN OP DONDERDAG 21 APRIL 1955 IN DE KATHOLIEKE KERK TE GRONINGEN, die op de Herenweg stond toen des tijds.

 

 2/SASKIA RENETTE ZEEMAN

 

GEBOREN OP ZONDAG 5 JANUARI 1958 TE GRONINGEN

 

 OP DONDERDAG 23 AUGUSTUS HERTROUWD LUIT MET MARIAN VAN HET SPIJKER(POLITIEAGENTE) GEBOREN OP 17 JULI 1956 TE AMSTERDAM

DOCHTER VAN HENDRIKUS ENGBERTUS VAN HET SPIJKER EN JOHANNA ELIZABETH VAN VEEN.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/JOYCE ANETTE ZEEMAN  

 

GEBOREN OP VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1980 TE HILVERSUM.

 

MARIANNE WOONT OP DIT MOMENT SAMEN MET JAN BOOM IN HILVERSUM.

 

LUIT IS ZIJN LOOPBAAN BEGONNEN ALS POLITIEAGENT ASPIRANT OP 1 JANUARI 1958 OP DE POLITIESCHOOL.

OP 1 JUNI 1959 BEVORDERT ALS AGENT.

OP 1 JULI 1964 IS HIJ HOOFDAGENT GEWORDEN, WAARNA HIJ IN 1972 BIJ DE RECHERCHE KWAM.

 

 

 

 

14-cANNE ZEEMAN MILITAIR

 

ZOON VAN HEINE ZEEMAN EN RENSKJE VEENSTRA (zie 11-a)

 

HIJ IS GETROUWD OP 21 JARIGE LEEFTIJD OP 24 JANUARI 1958 TE GRONINGEN MET EN GESCHEIDEN OP 24 JANUARI 1978 VAN TRIENTJE WILHELMINA DE GROOT 19 JAAR OUD. GEBOREN OP 28 FEBRUARI 1938 TE GRONINGEN.

DOCHTER VAN WILLEM DE GROOT (BOUWVAKKER)GEBOREN OP MAANDAG 23 APRIL 1900 TE BORGER, OVERLEDEN OP WOENSDAG 15 JUNI 1988 TE ZUIDHORN 88 JAAR EN 53 DAGEN OUD.ZOON VAN SIEBRAND DE GROOT EN TRIENTJE DE VRIES EN FIJGJE POL GEBOREN OP MAANDAG 13 APRIL 1896 TE DOORNSPIJK.

OVERLEDEN OP ZATERDAG 24 JUNI 1978 TE ZUIDHORN (82 JAAR EN 72 DAGEN OUD)

DOCHTER VAN JAN POL( dagloner)geb juli 1863 te kamperveen EN TRIJNTJE BOERRIGTER.

 

WILLEM DE GROOT IS EERDER GETROUWD GEWEEST MET FREDERIKA VAN DER LAAN OP 4 MAART 1922. ZIJ WAS EEN DOCHTER VAN MEINDERT VAN DER LAAN EN FREDERIKA BERNER.

 DE SCHEIDING WERD UITGESPROKEN IN AMSTERDAM OP 29 APRIL 1937.

 

 FIJGJE POL WAS EERDER GETROUWD MET HENDRIK PINKSTER GEBOREN OP 17 FEBRUARI 1898 TE GRONINGEN (NEDE.HERVORMD) OVERLEDEN OP VRIJDAG 8 DECEMBER 1961 TE GRONINGEN (63 JAAR EN 294 DAGEN OUD) DIT HUWELIJK IS ONTBONDEN OP 4 APRIL 1938.

FIJGJE POL IS MET 3 KINDEREN IN 1936T/M 1937 GAAN WONEN IN DE EGELANTIERSTRAAT 47, VERHUISD NAAR DE HOUTRIJKSTRAAT 59 TE AMSTERDAM. DAARNA WEER NAAR GRONINGEN.

TRIENTJE WILHELMINA IS GEBOREN ALS PINKSTER EN DE NAAM IS LATER VERANDERD IN DE GROOT.

 

UIT HET HUWELIJK VAN FIJGJE POL EN HENDRIK PINKSTER ZIJN 6 KINDEREN GEBOREN.

TE WETEN:

1/ REINA GEBOREN 18 MEI 1921 TE GRONINGEN GEHUWD OP 28 AUGUSTUS 1941 TE GRONINGEN MET DAVID KLOOSTERMAN

 

2/ TRIJNTJE JANTINA GEBOREN OP 13 MEI 1923 TE GRONINGEN, GEHUWD OP 28 NOVEMBER 1946 TE GRONINGEN MET BERTUS WIND.

 

3/ ROELF GEBOREN IN DECEMBER 1927, HIJ IS OVERLEDEN OP 1 JARIGE LEEFTIJD.

 

4/ ROELFINA GEBOREN OP 31 MEI 1930 TE GRONINIGEN, GEHUWD OP 9 OKTOBER 1952 TE GRONINGEN MET FREDERIK PELGRIM.

 

5/ JOHANNA MARIA GEBOREN OP 6 AUGUSTUS 1932 TE GRONINGEN, GEHUWD OP 18 APRIL 1953 TE GRONINGEN MET JAAP MENTING.

 

6/ TRIENTJE WILHELMINA GEBOREN 28 FEBRUARI 1938 TE GRONINGEN, GEHUWD OP 24 JANUARI 1958 TE GRONINGEN MET ANNE ZEEMAN.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

1/WILLEM ZEEMAN ( auteur van deze genealogie)

 

Geboren op ZATERDAG 3 JANUARI 1959 TE GRONINGEN

 

2/ARNOLD ZEEMAN

 

(ROEPNAAM RONNIE) GEB: 15 NOVEMBER 1962 TE LEEUWARDEN.

 

3/SOPHIA ZEEMAN

 

( ROEPNAAM SONJA) GEB: 12 DECEMBER 1964 TE LEEUWARDEN.

 

4/RENETTE ZEEMAN

 

Geboren op 16 DECEMBER 1970 TE LEEUWARDEN.

 

IN DE KERKBODE VAN 10 MAART 1967 STOND DAT FAM. ZEEMAN VAN DE TJALKSTRAAT 10C TE LEEUWARDEN WAS VERHUISD NAAR DE PURCELLSTRAAT 6 TE LEEUWARDEN, EN IN DE KERKBODE VAN 9 MEI 1968 STOND DAT ZE VERHUISD WAREN NAAR DE BERNHARDZWEERSTRAAT 9B LEEUWARDEN.

LATER IN DE KERKBODE VAN 28 JUNI 1969 WAS ER DOOR DE FAMILIE (VADER, MOEDER EN DRIE KINDEREN ATTESTATIE AANGEVRAAGD NAAR DE KERK VAN NOORD-BERGUM , ZE VERHUISDEN TOEN NAAR DE BODAANSTRAAT 14 TE HARDEGARIJP(GEM.TIETJERKSTRADEEL).

 

 

ANNE ZEEMAN IS OP 20 OKTOBER 1978 TE NOORDBROEK HERTROUWD EN GESCHEIDEN MET EN VAN ELIZABETH BOUWINA BIJZITTER GEBOREN 15 MAART 1931 TE BOERAKKER.DOCHTER VAN ALBERT BIJZITTER EN BRECHTJE VEENSTRA

ZIJ WAS GESCHEIDEN VAN JAN VAN DER MOLEN(1) GEB: 20 MEI 1933 TE NIEUW WEERDINGE EN GESCHEIDEN VAN FRANS VAN DER TUYN GEB: 15 DECEMBER 1923 TE LEIDEN(2).

 

IN 1957/1958 WAS ANNE BIJ DE MARINE ALS HOFMEESTER.

IN 1960 /1961 BIJ DE LUCHTMACHT OP NEW – GUINEA OP HET EILANDJE “BIAK”

EN OP 7 FEBREUARI 1962 RETOUR NAAR NEDERLAND BEROEPSMILITAIR IN LEEUWARDEN BIJ DE LUCHTMACHT EN IN 1978 AFGEKEURD.

 

 

 14-dFENNA ZEEMAN

 

DOCHTER VAN HEINE ZEEMAN EN RENSKJE VEENSTRA (zie 11-a)

 

GEDOOPT OP 9 APRIL 1950 TE HOOGKERK, IN DE GEREF. VRIJGEM. KERK, ZE HEEFT BELIJDENIS GEDAAN OP 11 MEI 1969.

GETROUWD OP 21 JARIGE LEEFTIJD OP DONDERDAG 18 FEBRUARI 1971 MET TRYNCO KRUIZE ROEPNAAM: COOS.

GEBOREN OP WOENSDAG 12 OKTOBER 1949 TE GRONINGEN.

GEDOOPT OP 13 NOVEMBER 1949. BELIJDENIS GEDAAN IN DE GEREF.VRIJGEM. KERK OP 1 JUNI 1969.

ZOON VAN LOUWE KRUIZE OVERLEDEN OP ZONDAG 8 OKTOBER 1989 EN ALI HILLECHIEN ZWARTSGEBOREN OP VRIJDAG 17 OKTOBER 1919 TE HOOGKERK.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/ELLEN KRUIZE  

 

GEBOREN OP ZONDAG 21 NOVEMBER 1971 TE GRONINGEN

 

2/INGEBORG KRUIZE

 

GEBOREN OP VRIJDAG 1 JULI 1973 TE GRONINGEN

 

3/JOCE KRUIZE

 

 GEBOREN OP 15 OKTOBER 1976 TE HOOGKERK(GEM.GRONINGEN)

 

4/ MARIJE KRUIZE

 

 GEBOREN OP DONDERDAG 16 OKTOBER 1980.

 

5/CIRSTEN KRUIZE  

 

ROEPNAAM CRISTA GEBOREN OP DINSDAG 13 APRIL 1982.

 

6/ESTER KRUIZE

 

GEBOREN OP DINSDAG 27 JANUARI 1987.

 

 

 15-aWILLEM ZEEMAN (SLAGER)

 

ZOON VAN ANNE ZEEMAN EN TRIENTJE WILHELMINA DE GROOT (ZIE 14-c)

GEDOOPT OP 4 DECEMBER 1966 IN DE GEREF.VRIJGEM.KERK TE LEEUWARDEN DOOR DS.DEDDENS.

GETROUWD OP 21 JARIGE LEEFTIJD OP 29 JANUARI 1982 TE BEETSTERZWAAG MET EN GESCHEIDEN VAN ANTJE BRANDER geboren op 30 maart 1961 te Gorredijk DOCHTER VAN GEERT BRANDER EN ANTJE BOERSMA.GESCHEIDEN OP 23 JANUARI 1986.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/GEERT ZEEMAN

 

ROEPNAAM: GERARD GEBOREN OP ZONDAG 27 JULI 1981 TE DRACHTEN.

2/TINUS ZEEMAN  

 

GEBOREN OP 22 JANUARI 1984 TE GORREDIJK(GEM.OPSTERLAND)

 

DE GESLACHTSNAAM ZEEMAN IS VERANDERD IN 1995 IN DE NAAM BRANDER, DE MOEDERS NAAM.

 

WILLEM ZEEMAN IS OP 27 JARIGE LEEFTIJD OP 26 MAART 1986 TE DRACHTEN HERTROUWD MET HARMKE GRIET POSTMA (ROEPNAAM HAMMIE) VERZORGINGSASSISTENTE.

GEBOREN OP MAANDAG 8 FEBRUARI 1960 TE URETERP.

DOCHTER VAN ABELE POSTMA ( zie genealogie postma) FABRIEKSARBEIDER GEBOREN OP ZATERDAG 4 DECEMBER 1926 TE URETERP ZOON VAN HARMKE DE KLEINE EN JAKOB POSTMA OVERLEDEN TEN GEVOLGE VAN EEN ONGELUK IN DRACHTEN OP DINSDAG 3 MAART 1964(37 JAAR EN 90 DAGEN OUD)

ENAALTJE JOUKTJE WOBBES (ZIE DE GENEALOGIE VAN JANKE SLAGTER)

GEBOREN OP DONDERDAG 21 APRIL 1932 TE VISVLIET. OVERLEDEN OP 2 APRIL 2003 TEN GEVOLGE VAN EEN HARTAANVAL, BEGRAVEN OP 7 APRIL TE LUTJEGAST.

DOCHTER VAN SIKKE WOBBES (LANDARBEIDER) GEBOREN OP ZATERDAG 20 JANUARI 1906 TE GROOTEGAST, OVERLEDEN OP WOENSDAG 11 OKTOBER 1989 TE LUTJEGAST.

EN MARTJE ZUIDERVELD.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/WILLEM ZEEMAN

 

GEBOREN OP 1 MAART 1986TEDRACHTEN(GEM.SMALLINGERLAND

 

 

 15-bARNOLD ZEEMAN  ROEPNAAM: RONNIE

 Zoon van Anne Zeeman en Trientje Wilhelmina de Groot ( zie 14 c)

Gedoopt op 4 december 1966 in de vrijgem.kerk te Leeuwarden door DS.Deddens.I

 Ronnie heeft een relatie met Freeke Pettinga, geboren op 9 februari 1965

Dochter van Piet Pettinga en Hennie Staal.

UIT DEZE RELATIE :

1/ ANGELA ZEEMAN

`Geboren op 24 augustus 1992

2/ JEFFREY ZEEMAN

Geboren 14 april 1995

Ronnie is zelfstandig ondernemer en heeft sinds 1991 een bedrijf in Schoonmaak en Gevelonderhoud te Adorp ( Groningen)

 

 

 15-cSOPHIA ZEEMAN

 

DOCHTER VAN ANNE ZEEMAN EN TRIENTJE WILHELMINA DE GROOT (zie 14-c)

 

GEDOOPT OP 4 DECEMBER 1966 IN DE GROTE GEREF.VRIJGEM.KERK TE LEEUWARDEN DOOR DS.DEDDENS

 

 

15-dRENETTE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN ANNE ZEEMAN EN TRIENTJE WILHELMINA DE GROOT (zie 14-c)

 

GEDOOPT OP 17 JANUARI 1971 IN DE GEREF.VRIJGEM.KERK TE NOORDBERGUM.  

HAD EEN RELATIE MET STEVEN STOUTENBURG, UIT DEZE RELATIE.

 

JHERYL COR ZEEMAN GEBOREN OP 8 DECEMBER 1989.

DAARNA EEN RELATIE EN DAARUIT EEN DOCHTER CHANEL ZEEMAN GEBOREN 5 MAART 2002 TE PURMEREND.

 

 

 

16-aHEINE LUCAS ZEEMAN (LIFTTECHNICUS)

 

ZOON VAN LUIT ZEEMAN EN HENNIE SIE-KEN-TIE  (zie 14-b)

 

HEEFT EEN RELATIE GEHAD MET  CATARINA HENRIETTE GERMAINE HERMANS.

GEBOREN OP VRIJDAG 23 DECEMBER 1955 TE MONS (BELGIE), UIT DEZE RELATIE IS EEN ZOON GEBOREN GENAAMD NICKY ZEEMAN GEBOREN OP ZATERDAG 31 JANUARI 1987 TE HILVERSUM.

 

 

 

16-b        SASKIA RENETTE ZEEMAN (LERARES)

 

DOCHTER VAN LUIT ZEEMAN EN HENNIE SIE-KEN-TIE (zie 14-b)

GETROUWD EN GESCHEIDEN MET EN VAN ANDRIES ZWIERS GEBOREN 7 NOVEMBER 1956 TE ZAANDAM.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/   KENTIE CARLIJN ZWIERS

 

(ROEPNAAM CARLIJN) GEBOREN OP ZATERDAG 26 AUGUSTUS TE NIJKERK

 

2/   JOHN PHILIP ZWIERS 

 

(ROEPNAAM JOP) GEBOREN OP WOENSDAG 5 MEI 1993 TE NIJKERK.

 

 

17-aELLEN KRUIZE

 

DOCHTER VAN TRYNCO KRUIZE EN FENNA ZEEMAN ( zie 14-d)

GEDOOPT OP 19 DECEMBER 1971 TE GRONINGEN IN DE GEREF.VRIJGEM.KERK.

GETROUWD OP DONDERDAG 15 JUNI 1995 TE SLOCHTEREN OP 23 JARIGE LEEFTIJD MET ROEL ELSINGAGEBOREN OP DINSDAG 17 OKTOBER 1967

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 AMBER ELSINGA  

 

GEBOREN OP VRIJDAG 13 DECEMBER 1996

 

 

17-bINGEBORG KRUIZE

 

DOCHTER VAN TRYNCO KRUIZE EN FENNA ZEEMAN (zie 14-d)

 

GEDOOPT OP 15 JULI 1973  IN DE GEREF.VRIJGEM.KERK TE GRONINGEN.

GETROUWD OP DONDERDAG 4 APRIL 1997 TE SLOCHTEREN OP 23 JARIGE LEEFTIJD MET HENK PRINS  25 JAAR GEBOREN OP WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1971 TE WINSCHOTEN ZOON VAN BERTUS PRINS EN ALIE MEERVELD

 

 

 17-cJOC╔ KRUIZE

 

DOCHTER VAN TRYNCO KRUIZE EN FENNA ZEEMAN (zie 14-d)

GETROUWD OP VRIJDAG 12 DECEMBER 1997 TE LEENS OP 21 JARIGE LEEFTIJD MET SJAWIN VAN DE WEY 22 JAAR

GEBOREN OP VRIJDAG 7 FEBRUARI 1975 TE GRONINGEN ZOON VAN WILLEM VAN DE WEY EN JANTJE VAN DUINEN.

 

 

 18MARINUS JAN ZEEMAN

 

ZOON VAN DERK ZEEMAN EN TRIENTJE DINA KUIPERS (zie 13-c)

 

IS GEHUWD MET TANJA VAN ZIJTVELD GEB: 11 NOVEMBER 1958 TE HAARLEM

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/MACHIEL MARINUS ZEEMAN

 

Geboren op 17 juni 1987

 

2/ROGIER JASPER ZEEMAN

 

Geboren op 15 maart 1990 

ZIJ WONEN THANS IN RAALTE.

 

 

 19-aJan Marten Zeeman

 

Zoon van Heine Zeeman en Wikke Heringa. (zie 12-a)

Gehuwd op 23 mei 1936 te Leek met Antje Douwelina Meek geboren op 18 juni1915 te Lettelbert.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/HEINE ZEEMAN

 

Geboren op 1 februari 1938 te Lettelbert

 

2/ GRIETJE WILLEMINA ZEEMAN

 

Geboren op 29 oktober 1939 te Lettelbert

 

3/ WIKKE ZEEMAN

 

Geboren op 12 oktober 1944 te Lettelbert

 

 

 

19-b Sijtske Zeeman

 

Dochter van Heine Zeeman en Wikke Heringa. (zie 12-a)

Overleden op 27 mei 1989 te Groningen

Gehuwd met Roelf van der Meer overleden op 2 maart 1991 te Groningen.

 

 

19-cGrietje Zeeman

 

Dochter van Heine Zeeman en Wikke Heringa. (zie 12-a)

Overleden op 6 augustus 1987 te Groningen.

Gehuwd op 19 mei 1930 met Piet van der Ploeg

Geboren op 23 juli 1905 te Grijpskerk , overleden op 15 januari 1993 te Drachten.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/DIRKJE WIKKE VAN DE PLOEG

 

Geboren op 14 oktober 1930 te Niezijl.

 

2/HEIN – KORNELIS VAN DER PLOEG

 

Geboren op 12 november 1941 te Groningen

 

19-dMartha Zeeman

 

Dochter van Heine Zeeman en Wikke Heringa. (zie 12-a)

Overleden op 5 september 1994 te Groningen.

Gehuwd op 1 juni 1933 te Zuidhorn met Johannes Wegter, geboren op 28 februari 1906 te Zuidhorn en overleden op 23 mei 1985 te Groningen.

Zoon van GERHARDUS WEGTER EN SIETSKE DE VRIES

 

Uit dit huwelijk

 

1/Wikke Wegter

 

Geboren op 1 oktober 1934 te Zuidhorn

 

2/Sietie Wegter

 

Geboren op 15 september 1937 te Zuidhorn

 

3/Grietje Antje Wegter ,

 

Geboren op 13 maart 1948 te Zuidhorn.

Overleden op 8 mei 1948 te Groningen,

Grietje ligt begraven op het oude kerkhof in Zuidhorn.

 

 

 

19-eWietske Zeeman

 

Dochter van Heine Zeeman en Wikke Heringa. (zie 12-a)

Gehuwd op 30 mei 1940 te Zuidhorn met jan Pieter keizer geboren op 17 juni 1910 te Bellingwolde en overleden op 6 mei 1976 te Winschoten.

Zoon van Cornelis keizer en Annegien Kugel

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/WIKKE KEIZER

 

Geboren op 30 oktober 1941 te Groningen

 

2/ANNEGIEN KEIZER

 

Geboren op 18 april 1944 te Groningen

 

3/ CORNELIS KEIZER

 

Geboren op 8 oktober 1946 te Groningen

 

 

 19-fJacob Zeeman

 

Zoon van Heine Zeeman en Wikke Heringa. (zie 12-a)

Overleden op 19 mei 1963 te Roden.

Gehuwd te Leek met Lolkje Otter geboren op 19 november 1919 en overleden op 12 juni 1989 te Groningen.

 

 Lolkje Otter had voor het huwelijk met jacob Zeeman een kind, gennamd jeannette-Hendrika Otter.

Geboren op 10 juli 1943 te Amsterdam.

Zij trouwde op 16 januari 1964 te Groningen met Wietse Venekamp geboren op 17 mei 1941 in Briltil.

JEANNETTE EN WIETSE HADDEN 3 KINDEREN

 

1/ANNA LOUISE VENEKAMP

 

Geboren op 29 juli 1967 te Emmen

Overleden op 18 december 1968 te Uithuizen

 

2/ALLARD AUKE VENEKAMP

 

Geboren op 3 juni 1969 te Uithuizen

 

3/MARK RUDOLF VENEKAMP

 

Geboren op 20 februari 1971

 

 

Uit het huwelijk van Jacob en Lolkje zijn de volgende kinderen geboren

 

1/WIKKE ZEEMAN

 

Geboren op 17 november 1944 te Enumatil

 

2/HEINE ZEEMAN

 

Geboren op 9 juni 1952 te groningen

 

 

 19-gHiltje Zeeman

 

Dochter van Heine Zeeman en Wikke Heringa. (zie 12-a)

 

Gehuwd op 16 februari 1943 te Zuidhorn met Sijbren Wierda

geboren op 16 maart 1921 te Leeuwarden en overleden op 9 mei 1978 te Groningen.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/ KORA-HERTA WIERDA

 

Geboren op 26 juni 1943 te Groningen

 

2/EDWARD PAUL WIERDA

 

Geboren op 8 juni 1945 te Groningen

 

3/LYDIA- MARION WIERDA

 

Geboren op 19 juli 1946 te Groningen

 

4/RUDOLF-ROBERT WIERDA

 

Geboren op 21 augustus 1947 te Groningen

 

5/FRANCISKA-CAROLINA WIERDA

 

Geboren op 3 september 1948 te Groningen

 

6/JEANETTE MARIANNE WIERDA

 

Geboren op 3 november 1949 te Groningen

 

7/AMDA-JOCE WIERDA

 

Geboren op 13 juli 1953 te Groningen\

 

8/RONALD-PETER WIERDA

 

Geboren op 28 juni 1956 te Groningen

 

9/RICHARD-HERBERT WIERDA

 

Geboren op 27 december 1957 te Groningen

Overleden op 26 augustus 1976 te Groningen

 

10/CAROL-JACQUELIENE WIERDA

 

Geboren op 29 december 1963 te Groningen

 

 

 19-hKlasiene Zeeman

 

Dochter van Heine Zeeman en Wikke Heringa (zie 12-a)

Overleden op 25 juli 1964 te Groningen.

Gehuwd op 10 december 1946 te Zuidhorn met lammert Siert Sikkema, geboren op 29 januari 1922 te Tolbert.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 1/WIKKE – JANTJE SIKKEMA

 

Geboren op 27 maart 1947

 

2/SIERD SIKKEMA

 

Geboren op 4 december 1949

 

 

 19-iDirk Zeeman

 

Zoon van Heine Zeeman en Wikke Heringa. (zie 12-a)

Overleden op 15 april 1995 te Rotterdam.

Gehuwd met Grietje de Haan

geboren op 13 september 19..te Zuidhorn.  

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/EDITH ZEEMAN

 

 2/LINDA ZEEMAN

 

 

 20-aGEERTRUIDA JANTJE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN JAN ZEEMAN EN ROELIE HOGEVEEN (13-b)

 

IS GEHUWD MET GERRIT DUINKERKEN GEBOREN OP 9 NOVEMBER 1949.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/JOHANNES DUINKERKEN

 

Geboren op 10 februari 1982

 

 

 20-bJANTJE GEERTRUIDA ZEEMAN

 

DOCHTER VAN JAN ZEEMAN EN ROELIE HOGEVEEN (zie 13-b)

 

IS GEHUWD MET EEN DUITSE MAN IN 1982, GENAAMD JOACHIEM DEEKEN GEBOREN OP 26 AUGUSTUS 1949, WONEN THANS IN MEPPEN(DUITSLAND).

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/ANOUK DEEKEN

 

geboren op 7 december 1985

 

2/NIEK DEEKEN

 

Geboren op 23 mei 1990  

 

 

 21-aJITSE GOEREE

 

ZOON VAN JAKOBJE ZEEMAN EN GERRIT GOEREE (zie 9-c)

 

IS GEHUWD MET SYBRECHTJE SWART GEB: 1 MEI 1933, OVERLEDEN OP 26 december 2002.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

1/GERRIT GOEREE

 

Geboren op 26 oktober 1954 te Valthermond

 

2/KLAAS GOEREE

 

Geboren op 24 januari 1956 te Dordrecht  

 

3/ JAKOBJE GOEREE (roepnaam Coby

 

Geboren op 13 oktober 1958 te Dordrecht.

 

21-bHENK GOEREE

 

ZOON VAN JAKOBJE ZEEMAN EN GERRIT GOEREE (ZIE 9-c)

 

Huwt op 22 december 1961 met Hendrika – Jantina –Lap .

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/JACOBJE – ANTJE – STEFANIE GOEREE

 

Geboren op 10 april 1962

 

 2/JAN GERRIT PEDRO GOEREE

 

Geboren op 20 maart 1963 te Nieuw Weerdinge

 

 3/ALICE RENSKA JANE GOEREE

 

Geboren op 20 november 1966 te Rozenburg

 

 

 21-cJAN GOEREE

 ZOON VAN JAKOBJE ZEEMAN EN GERRIT GOEREE (ZIE 9-c)

 

Huwt met Wilhelmina Strating geboren op 10 april 1949

Zij hebben vier dochters.

 

 

 21-dJANNA-JITSKE-GOEREE ( roepnaam Jannie)

 DOCHTER VAN JOKOBJE ZEEMAN EN GERRIT GOEREE (ZIE 9-c)

 

Huwt met Harm Kloppenburg (roepnaam harrie) geboren op 6 juni 1947.

Zij hebben een dochter en een zoon.

 

 

21-eDERK GOEREE

 ZOON VAN JAKOBJE ZEEMAN EN GERRIT GOEREE (ZIE 9-c)

 

Huwt met Elly Ensing geboren op 15 maart 19…

Zij hebben twee zonen.

 

 

 22-aGERRIT GOEREE

Geboren op 14 augustus 1968

 

 

22-aGERRIT GOEREE

ZOON VAN JITSE GOEREE EN SYBRECHTJE SWART ( zie 21)

 

HUWT MET TINIE RECHTOP GEBOREN 26 OKTOBER 1954 TE VALTHERMOND, DOCHTER VAN JAN RECHTOP GEB TE EMMEN OVERLEDEN OP 19 OKTOBER 1998.

EN MIENA HORSTMAN GEBOREN OP 28 OKTOBER 1932 TE EMMEN

DE NAAM VAN AANGIFTE BIJ DE GEBOORTE VAN MIENA IS FOLKERDINA

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/ANDRE GOEREE

 

Geboren op 25 augustus 1973 te Emmen

 

2/ERIK GOEREE

 

Geboren op 23 maart 1981 te Emmen

 

 

22-bKLAAS GOEREE

 

ZOON VAN JITSE GOEREE EN SYBRECHTJE SWART (zie 21)

 

Gehuwt met en gescheiden van GEESJE VAN DIJK geboren op 16 november 1957 te Emmen , dochter van JOHANNES VAN DIJK  geboren op 28 augustus 1931 te Orfulte en LAMMECHIEN KATOEN .

 De scheiding is uitgesproken op 5 december 1999.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/ROBERT MARCEL GOEREE

 

Geboren op 22 november 1979 te Emmen

 

2/JOHANNES GOEREE

 

Geboren op 13 september 1982 te Emmen

 

 

 22-cJAKOBJE GOEREE

 

DOCHTER VAN JITSE GOEREE EN SYBRECHTJE SWART

 

IS GEHUWT MET HENDRIK BOS GEB: 1 DECEMBER 1957 ( ZIT IN DE W.A.O.)

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/EVERT BOS

 

Geboren op 23 februari 1982 te Emmen

 

2/SYBRECHTJE BOS

 

Geboren op 28 augustus 1984 te Emmen

 

3/JANTJE JITSE BOS

 

Geboren op 21 april 1986 te Emmen

 

 

 23ERIK GOEREE

 

ZOON VAN GERRIT GOEREE EN TINIE RECHTOP (ZIE 22-A)

 

 IS GEHUWD MET ASIA ANTYPOROWICZ GEB: 12 FEBRUARI 1979 TE POLEN

NAAM VAN AANGIFTE VAN ASIA IS JOANNA.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

ANNEMARIE GOEREE

 

Geboren op 6 april 2002

 

 

23       JACOBJE –ANTJE –STEFANIE GOEREE

 

DOCHTER VAN HENK GOEREE EN HENDRIKA JANTINA LAP (ZIE 21-b)

 

Huwt met Harm Kooiker geboren op 14 februari 1958 te Veeningen.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/HENDRIK HENK KOOIKER(roepnaam hendri)

 

Geboren op 9 maart 1985 te Veeningen

 

2/HARMEN STEFAN KOOIKER(roepnaam Harjan)

 

Geboren op 29 juli 1987 te Veeningen

 

3/HILDE- JANINKA – KOOIKER (roepnaam Kirsten)

 

Geboren op 9 november 1990 te Meppel

 

 

23 a-aJAN ZEEMAN

 

ZOON VAN SIETSE ZEEMAN EN AALTJE PRINS (ZIE 9-d)

Huwt op 30 september 1968 te Westerbork Fennegje Wennegje Zeewuster.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/SIETSE ZEEMAN

 

Geboren op 22 februari 1973 te Schoonebeek

 

2/HILLECHIENA HENDRIKA AALTJE ZEEMAN

 

Geboren op 26 februari 1969 te Schoonebeek

Zij heeft een relatie met Richard Withaar

 

UIT DEZE RELATIE

 

1/ROY WITHAAR

 

Geboren op 19 januari 1994

 

2/IRIS WITHAAR

 

Geboren op 4 december 1997

 

 

23-bGRIETJE WILLEMINA ZEEMAN

 

DOCHTER VAN JAN MARTEN ZEEMAN EN ANTJE DOUWELINA-MEEK (ZIE19A)

 

Huwt op 23 september 1970 te Leek Stefanus Horstman geboren op 11 mei 1933 te Veenoord.

Ze zijn gescheiden in 1978.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/JAN WILLEM HORSTMAN

 

Geboren op 25 mei 1972 te Veenoord.

 

Geboren op 25 mei 1972 te Veenoord.

 

23-cWIKKE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN JAN MARTEN ZEEMAN EN ANTJE DOUWELINA MEEK (ZIE 19A)

 

Huwt op 27 januari 1968 te Leek met Feike de Jong, geboren op 27 februari 1945 te Niekerk.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/ANNA – PETRA – MARGREET DE JONG

 

Geboren op 1 april 1970

 

2/JACOB – ELSE DE JONG

 

Geboren op 1 april 1974

 

3/JAN MARTEN DE JONG

 

Geboren op 1april 1974

 

 

23-dHEINE ZEEMAN

 

ZOON VAN JAN MARTEN ZEEMAN EN ANTJE DOUWELINA-MEEK (zie 19-a)

 

Huwt op 20 augustus 1965 maria-Anna Bosma, geboren op 24 september 1937 te Westerzand.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/ELISABETH-ANNA ZEEMAN

 

Geboren op 11 mei 1966

 

2/JAN HARRIE ZEEMAN

 

Geboren op 14 mei 1970

 

3/ANNA – MARIA ZEEMAN

 

Geboren op 16 maart 1972

 

 

 

 

 

 

23-eBENE ZEEMAN ( roepnaam Bennie)

 

ZOON VAN SIETSE ZEEMAN EN AALTJE PRINS

Huwt op 19 december 1980 te Stadskanaal met Gre W÷sten , dochter van Joahan Herman W÷sten en Rensche Bosma.

 

 

 24ELISABETH– ANNA ZEEMAN

 

DOCHTER VAN HEINE ZEEMAN EN MARIA – ANNA BOSMA (ZIE 23-a)

 

Huwt op 20 augustus 1994 te Groningen Jan – Siert Coerts geboren op 18 april 1965.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/ANNA – MARIA COERTS

 

Geboren op 3 oktober 1997 te Groningen

 

2/MATTHIJS – KOERT COERTS

Geboren op 13 november 1999 te Groningen

 

24-aDIRKJE – WIKKE VAN DER PLOEG

 

DOCHTER VAN GRIETJE ZEEMAN EN PIET VAN DER PLOEG. (ZIE 19-c)

 

Huwt op 1 juni 1953 te Groningen met Roelof Heideveld geboren op 4 januari 1929 te Groningen.

Overleden op 12 oktober 1990 te Amstelveen

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 1/WILLEM-PETER HEIDEVELD

 

Geboren op 2 november 1953 te Amsterdam.

 

 2/ROBERT-HENK HEIDEVELD

 

Geboren op 7 juni 1956 te Amstelveen

 

 3/ERIC – PAUL HEIDEVELD

 

Geboren op 29 december 1959 te Amsterdam

 

 

4/MARTIN – FRANK HEIDEVELD

 

Geboren op 23 april 1963 te Amstelveen

 

 

 24-bHEIN – KORNELIS VAN DER PLOEG

 

ZOON VAN GRIETJE ZEEMAN EN PIET VAN DER PLOEG (ZIE 19-c)

 

Huwt op 26 januari 1967 te Haren (groningen) Annechien Hartlief geboren op 12 oktober 1943 te Paterswolde.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/PIETER VAN DER PLOEG

 

Geboren op 19 juli 1970 te Paterswolde

 

 

25-aWIKKE WEGTER

 

DOCHTER VAN MARTHA ZEEMAN EN JOHANNES WEGTER (zie 19-d)

 

Huwt op 8 augustus 1958 te Zuidhorn Albert Hendrik ten Cate geboren op 4 november 1931 te Hoogkerk (gr) zoon van Willem-Frederik ten cate en Trientje Holman.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/WILLEM- JOHAN TEN CATE

 

Geboren op 11 augustus 1961 te Zuidhorn

 

 

2/JOHAN – FREDERIK TEN CATE

 

Geboren op 31 augustus 1962 te Zuidhorn

 

 

3/MARGRIET TEN CATE

 

Geboren op 10 juni 1965 te Groningen

Overleden op 15 juni 1965 te Groningen.

  

 

 

 25-bSIETSKE WEGTER (SIETIE)

 

DOCHTER VAN MARTHA ZEEMAN EN JOHANNES WEGTER (ZIE 19-d)

 

Huwt op 23 maart 1960 te Zuidhorn met Frits Oldenburger geboren op 19 april 1936 te Tolbert, zoon van Lammert Oldenburger en Aafke Boonstra.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 1/MARTHA – BETTIE OLDENBURGER

 

Geboren op 9 augustus 1962 te Tolbert

 

 2/LAMMERT JOHANNES OLDENBURGER

 

Geboren op 5 januari 1966 te Tolbert

 

 

 

26-aWIKKE KEIZER

 

DOCHTER VAN WIETSKE ZEEMAN EN JAN PIETER KEIZER (ZIE 19-e)

 

Huwt met Jan Kerkhof geboren op 2 december 1940

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/MARJAN KERKHOF

 

Geboren op 7 februari 1965

 

 

2/ARTHUR KERKHOF

 

Geboren op 6 december 1966

 

 

 

26- b ANNEGIEN KEIZER

 

DOCHTER VAN WIETSKE ZEEMAN EN JAN PIETER KEIZER.

 

Huwt met Willem Veldpape , geboren op 23 maart 1946.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/LUCIA VELDPAPE

 

Geboren op 15 maart 1973 te Winschoten

Overleden op 25 december 1999 door een dodelijk ongeval, is in Oude Pekela tegen een boom gereden.

 

 

2/DENNIS VELDPAPE

 

Geboren op 27 maart 1975 te Winschoten

 

 

26-cCORNELIS KEIZER

 

ZOON VAN WIETSKE ZEEMAN EN JAN PIETER KEIZER. (zie 19-e)

 

Huwt met Jantina – Harmanna Visser geboren op 6 mei 1952

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/JAN – PIETER KEIZER

 

Geboren op 2 januari 1979

 

2/MARIEKE – HARMANNA KEIZER

 

Geboren op 26 december 1982

 

 

 27-aALLARD –AUKE VENEKAMP

 

ZOON VAN JEANNETTE –HENDRIKA OTTER EN WIETSE VENEKAMP

 

Huwt Betsy Takens Geboren op 30 september 1960 te Rolde

Ze zijn echter niet meer gehuwd en na een kortstondige relatie is er een kind geboren.

 

1/   LOTTE VENEKAMP

 

Geboren op 20 augustus 2001 te Stadskanaal

 

 

 27-bWIKKE ZEEMAN

 

DOCHTER VAN JACOB ZEEMAN EN LOLKJE OTTER (zie 19-f)

 

Huwt op 19 november 1963 te Groningen Johan Pama geboren op 6 november 1943 te Zuidhorn.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/LINDA JACQUELINE PAMA

 

Geboren op 20 april 1964 te Groningen.

 

2/JACQUELINE LINDA PAMA

 

Geboren op 2 april 1965 te Groningen

 

3/GEERT JACOB PAMA

 

Geboren op 25 mei 1968 te Zuidhorn

 

 

 27-cHEINE ZEEMAN

 

ZOON VAN JACOB ZEEMAN EN LOLKJE OTTER 9 ZIE 19-f)

 

Huwt op 25 februari 1971 te Groningen Lutske Nijenhuis geboren op 24 maart 1953.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/MARTIN ZEEMAN

 

Geboren op 25 augustus 1971 te Groningen

 

2/ROBERT ZEEMAN

 

geboren op 1 februari 1974 te Groningen

 

 

 28-aKORA – HERTA WIERDA

 DOCHTER VAN HILTJE ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA ( ZIE 19-g)

 

Huwt op 30 november 1962 te Groningen Nicolaas Brinkman geboren op 1 februari 1939 te groningen.

Overleden op 26 februari 2002 te Oldehove.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/NICOLAAS – SIJBREN BRINKMAN

 

Geboren op 28 april 1963  te Groningen.

 

2/ANGELIQUE – BRIGIT BRINKMAN

 

Geboren op 3 september 1968 te Groningen

 

 

28-bEDWARD – PAUL WIERDA

 ZOON VAN HILTJE ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA (ZIE 19-g)

 

Huwt met Saskia Balkema geboren op 18 februari 1951 te Assen

Zijn ongehuwd en samenwonend

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/TANJA WIERDA

 

Geboren op 14 maart 1980 te Assen

 

2/TOM WIERDA

 

Geboren op 24 oktober 1983 te Eleveld

 

3/ KOEN WIERDA

 

Geboren op 2 mei 1985 te Eleveld

 

 

28-cLYDIA – MARION WIERDA

 

DOCHTER VAN HILTJE ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA (ZIE 19-g)

 

Huwt op 6 mei 1966 te Groningen Gerard Bolman geboren op 20 februari 1940 te Groningen.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/NATASJA – MONIQUE BOLMAN

 

Geboren op 9 april 1969 te Groningen

 

 

 28-d RUDOLF – ROBERT WIERDA

 

ZOON VAN HILTJE ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA ( ZIE 19-g)

 

Huwt (1)op 4 juli 1974 te Groningen johanna – albertina Hars geboren op 3 september 1950 in sumatra.

De scheiding is uitgesproken op 9 september 1981.

 

Huwt (2) op 21 augustus 1986 met Jeanty – Lilian van der Spek geboren op 20 mei 1951 te Den Haag.

 

UIT HET 1E HUWELIJK

 

1/LODI – AMBER- MEIS WIERDA

 

Geboren op 14 januari 1974 te Groningen

 

 UIT HET 2E HUWELIJK

 

1/ARMELLE – MARCELINE – JEANTY WIERDA

 

Geboren op 16 februari 1987.

 

 

 28-eFRANCISKA – CAROLINA WIERDA

 

DOCHTER VAN HILTJE ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA (ZIE 19-g)

 

Huwt op 12 december 1983 te Norg met Durk Jung geboren op 28 maart 1943 te Assen.

 

 

 28-fJEANETTE – MARIANNE WIERDA

 

DOCHTER VAN HILTJE ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA (ZIE 19-g)

Huwt op 11 februari 1979 te Groningen Johannes – Martin Kok geboren op 18 april 1948 te Amsterdam.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/LOUISE – JEANETTE – CAR –KOK

 

Geboren op 17 april1973 te Vlaardingen.

 

2/ LONNEKE – HILDA – MARIA  KOK

 

geboren op 9 juni 1978 te Almelo.

 

28-gAMDA – JOCE WIERDA

 

Dochter van Hiltje ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA. ( zie 19-g)

 

Huwt op 28 oktober 1983 te Groningen Harm Popken geboren op 14 december 1953 te Loon.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/DAAN POPKEN

 

Geboren op 25 januari 1984 te Assen.

 

2/WIKKE POPKEN

 

Geboren op 8 februari 1986 te Assen.

 

 

28-hRONALD – PETER WIERDA

 

ZOON VAN HILTJE ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA (ZIE 19-g)

 

Huwt op 8 september 1988 te Assen Jacomina – hendrika – J van Hoving geboren op 6 september 1959 te Weststellingwerf.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/RICHARD – HENDRIK WIERDA

 

Geboren op 5 augustus 1991 te Groningen .

 

2/EMIEL – SIJBREN WIERDA

 

Geboren op 5 augustus 1991 te Groningen.

 

3/NIELS – PETER WIERDA

 

Geboren op 28 augustus 1997 te Groningen

 

28-iRICHARD – HERBERT WIERDA

 

ZOON VAN HILTJE ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA ( zie19-g)

Overleden op 26 augustus 1976 te Groningen

 

 

28-jCAROL – JACQUELIENE  WIERDA

 

DOCHTER VAN HILTJE ZEEMAN EN SIJBREN WIERDA (zie 19-g)

 

Huwt op 15 juni 1989 te Groningen Harry Janssens geboren op 29 november 1957 te Groningen.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/LEON – ROBERT – SIJBREN  JANSSENS

 

Geboren op 27 februari 1991 te Groningen.

 

29-aWIKKE JANTJE SIKKEMA

 

DOCHTER VAN KLASIENE ZEEMAN EN LAMMERT SIKKEMA (ZIE 19-h)

 

Huwt op 17 september 1971 te vries Hendrik Doets geboren op 23 november 1946.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/PETER DOETS

 

Geboren op 14 juli 1975

 

2/KAREN DOETS

 

Geboren op 30 maart 1977

 

 

29-bSIERD SIKKEMA

 

ZOON VAN KLSIENE ZEEMAN EN LAMMERT SIKKEMA ( ZIE 19-h)

 

Huwt op 7 juni 1971 te Breda Vroni Dossche geboren op 10 december 1952 te Belgie.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/SIERD SIKKEMA

 

Geboren op 24 oktober 1971 te Breda

 

2/SASJA SIKKEMA

 

Geboren op 15 april 1974 te St.Maartensdijk.

 

 

30-aANNA – PETRA – MARGREET DE JONG

 

DOCHTER VAN WIKKE ZEEMAN EN FEIKE DE JONG (zie 23-c)

Huwt op 24 januari 1998 Frank Gerard Reininga geboren op 15 februari 1968 te Heemstede.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/TESSA – WILLEMIJN REININGA

 

Geboren op 25 april 1993 te Bennebroek

 

2/FLORIS – EMILE REININGA

 

geboren op 15 augustus 1995 te Benebroek

 

 

 31-aWILLEM PETER HEIDEVELD

 

ZOON VAN DIRKJE WIKKE VAN DER PLOEG EN ROELOF HEIDEVELD.(zie 24-a)

 

Huwt op 2 februari te Haarlem Elisabeth Bakker geboren te Haarlem op 3 maart 1959.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/DENNIS HEIDEVELD

 

Geboren op 23 oktober 1980 te Haarlem

 

2/JOYCE HEIDEVELD

 

Geboren op 11 oktober 1982 te Haarlem

 

31-bROBERT – HENK HEIDEVELD

 

ZOON VAN DIRKJE WIKKE VAN DER PLOEG EN ROELOF HEIDEVELD (ZIE 24-a)

 

Huwt op 19 augustus 1978 te Haarlem Yvonne ter Wal geboren op 6 januari 1959 te Haarlem.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/MARJOLEIN – CATHARINA HEIDEVELD

 

Geboren op 20 augustus 1980 te Haarlem

 

2/VERONIQUE – DANIELLE HEIDEVELD

 

Geboren op 13 mei 1982 te Haarlem

 

3/ROY – MATHIJS HEIDEVELD

 

Geboren op 7 juli 1984 te Haarlem

 

Robert huwt voor de tweede keer en wel met Hellen van der bank in december 1990. Zij is geboren op 13 mei 1968 te Haarlem

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/LAURA – ROELY HEIDEVELD

 

Geboren op 30 april 1991 te Hoofddorp.

 

 

31-cERIC PAUL HEIDEVELD

 

ZOON VAN DIRKJE WIKKE VAN DER PLOEG EN ROELOF HEIDEVELD (ZIE 24-a)

 

Huwt op 26 april 1985 te Amstelveen Dorreth de Vries geboren op 18 november 1961 te Amsterdam.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/RANDY – PATRICK HEIDEVELD

 

Geboren op 22 juli 1985 te Amstelveen

 

2/MAIK – KEVIN HEIDEVELD

 

Geboren op 24 april 1990 te Amstelveen

 

Eric Paul hertouwt met Annemiek Jansma

geboren op 21 juli 1954 te Amstelveen

 

 

31-dMARTIN –FRANK HEIDEVELD

 

ZOON VAN DIRKJE WIKKE VAN DER PLOEG EN ROELOF HEIDEVELD (zie 24-a)

 

Huwt op 19 mei 1993 te Amstelveen Esther Kapteyn geboren op 19 februari 1968 te Amstelveen

 

32PIETER VAN DER PLOEG

 

ZOON VAN HEIN KORNELIS VAN DER PLOEG EN ANNECHIEN HARTLIEF (ZIE 24-b)

 

Gehuwd met Gerrie Hoekstra geboren op 22 december 1973 te Oude Mirdum

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/ROY VAN DER PLOEG

 

Geboren op 10 september 1997 te Leeuwarden.

 

32-aWILLEM JOHAN TEN CATE

 

ZOON VAN WIKKE WEGTER EN ALBERT HENDRIK TEN CATE (ZIE 25-a)

 

Huwt op 15 april 1998 te Zuidhorn Jacoba Ottema  geboren op 21 september 1961 .

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/MARK TEN CATE

 

Geboren op 21 september 1999 te Groningen

 

 

32-bJOHAN-FREDERIK TEN CATE

 

ZOON VAN WIKKE WEGTER EN ALBERT HENDRIK TEN CATE (ZIE 25-a)

 

Huwt op 14 juli 1989 in Groningen met Marijke –Tietje Oosterhof  geboren op 30 mei 1962 te Groningen.

 

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/MARCO TEN CATE

 

Geboren op 6 maart 1991 te Groningen

 

2/   RICK TEN CATE

 

Geboren op 12 april 1994 te Rolde

 

 

 33-aMARTHA –BETTIE OLDENBURGER

 

DOCHTER VAN SIETSKE WEGTER EN FREERK OLDENBURGER (ZIE 25-b)

 

Woon samen met Humphry Pairan Sardjan geboren op 30 april 1964 te Suriname.

 

UIT DEZE RELATIE

 

1/DANNY- STEVEN SARDJAN

 

Geboren op 11 mei 1994 te delfzijl

 

2/ANDY-STEFANO SARDJAN

 

Geboren op 26 juli 1998 te Delfzijl

 

 

 33-bLAMMERT –JOHANNES OLDENBURGER

 

ZOON VAN SIETSKE WEGTER EN FREERK OLDENBURGER  ( ZIE 25-b)

 

Huwt op 17 mei 1999 te Wijchen Jeannette –Petra Niehof geboren op 10 juli 1968 te Appingedam. Dochter van Henk Niehof en Froukje van der Schaaf.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/MATTHIJS OLDENBURGER

 

Geboren op 22 juli 2000 te Assen 

 

 

34-aLINDA –JACQUELINE PAMA

 

DOCHTER VAN WIKKE ZEEMAN EN JOHAN PAMA (ZIE 27-b)

 

Huwt op 15 september 1989 te Oosterbeek Tom ten Hoedt , geboren op 29 januari 1958 te Renkum.

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/IRIS TEN HOEDT

 

Geboren op 9 juni 1991 te Heelsum

 

 2/MEREL TEN HOEDT

 

Geboren op 18 november 1994 te Wageningen

 

 

 34-bJACQUELINE –LINDA PAMA

 

DOCHTER VAN WIKKE ZEEMAN EN JOHAN PAMA (ZIE 27-b)

 

Huwt op 2 september 1994 te Oosterbeek Jan –Willem Jansen

Geboren op 1 september 1965 te Heelsum.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

1/BENTE JANSEN

 

Geboren op 15 oktober 1999 te Arnhem

 

 2/HUGO JANSEN

 

Geboren op 16 oktober 1999 te Arnhem

 

 

34-cGEERT -JACOB PAMA

 

ZOON VAN WIKKE ZEEMAN EN JOHAN PAMA (ZIE 27-b)

 

Huwt op 28 mei 2003 te Nijmegen met Peggy- Adriana –Marga. Verstegen geboren op 7 april 1972 te Nijmegen.

 

 

 

35-aMARTIN ZEEMAN

 

ZOON VAN HEINE ZEEMAN EN LUTSKE NIJENHUIS  (ZIE 27-c)

 

Huwt op 23 augustus 1997 te Doorwerth Anja Boogers

 Martin huwt voor de tweede keer en wel met Karina Hamer op 22 januari 2002 te Texel.

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 1/RALPH-ARON-ROBERT ZEEMAN

 

Geboren op 15 mei 2001 te Texel

 

 

 35-bROBERT ZEEMAN

 

ZOON VAN HEINE ZEEMAN EN LUTSKE NIJENHUIS (ZIE 27-c)

 

Huwt Johanna –Maria Griensven geboren op 18 oktober 1976

 

 

 36-aNICOLAAS –SIJBREN BRINKMAN

 

ZOON VAN KORA-HERTA WIERDA EN NICOLAAS BRINKMAN (ZIE 28-a)

 

Huwt op 17 mei 1984 A.M.Booi

 

Nicolaas huwt voor de tweede keer op 7 oktober 1999 te Zuidhorn en wel met Lonneke – Hilda –Maria Kok geboren op 9 juni 1978 te Almelo, dochter van Johannes Martin kok en Jeanette –Mariann e Wierda.

 

 UIT DIT HUWELIJK

 

 1/ROY BRINKMAN

 

Geboren op 30 oktober 1984 te Groningen

 

 2/KES- LOUISA – ANGELIQU BRINKMAN

 

Geboren op 16 januari 2000 te Groningen

 

 3/LEELOO –HANSJE-NICOL-BRINKMAN

 

Geboren op 12 oktober 2002 te Groningen

 

 

 37-aNATASJA – MONIQUE BOLMAN

 

DOCHTER VAN LYDIA –MARION WIERDA EN GERARD BOLMAN (ZIE 28-c)

 

Huwt met Robin Spratt geboren op 24 mei 1967 te Aruba

 

 

UIT DIT HUWELIJK

 

 

1/   JILL SPRATT

 

Geboren op 5 november 2002 te Vlaardingen

 

 

 38-aLOUISE –JEANETTE –CAR KOK

 

DOCHTER VAN JEANETTE –MARIANNE WIERDA EN JOHANNES –MARTIN KOK (ZIE 28-f)

 

Gehuwd met Thomas –Willem-Marti Jaspers geboren op 26 januari 1978 te Sittard.

Op dit moment zijn ze samen wonend.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              INDEX

 

 

Aardema , Gooitske Fokkes  IV a

Abels -  Pieter Nel 8a

Adema – Jitske Ates 2

Akkerveken Janus 7f

Antyporowicz – 23

Ax – Nicolaas 11b

Ax- Roelof 11b

 

Bakker:

Aaltje VI

Cornelis Poppes VI

Elisabeth 31a

Grietje 4d

Hendrik 3 a

Hendrik 4d

Imkje 4d

Johannes (14 januari 1813) 3 a

Johannes 3 a/4d

Johannes 4d

 Maike 3a/4c

Sietse 3a/4a

Stientje 3a/4a

 

Balkema Saskia 28b

Bank Hellen van der 31b

Beilanus Petronella Wilhelmina Casparus Sijtze 3c

Berner Frederika

Beverdam Hendrika Gezina 8c

Bijzitter Albert 14c

Bijzitter Elizabeth Bouwina 14c

Blanken Jitske 7b

Blanken Marinus Gijsbertus 7b

Boer Aaltje Johannes IIb

Boer Boukjen Rients de 2

Boer Boukje de 2

Boer Harmen Johannes IIb

Boer Hendrik Johannes IIb

Boer Jan jilles 2

Boer Jille Jans 2

Boer Siemen Johannes IIb

Boer Sytske Johannes IIb

Boer Lipkje hendriks de IIb

Boerrigter Trijntje 14c

Boersma Heine Melles IIIc

Boersma Maaike Heines IIIc

Boksum Rolinda 8a

Bolman Gerard 28c

Bolman Natasja Monique 28c – 37 a

Boogers Anja 35 a

Boonstra Aafke 25b

Bos Evert 22c

Bos Hendrik 22c

Bos jantje Jitse 22c

Bos Sybrechtje 22c

Bosch Johanna Pieters IVc

Bosch Pieter Harms IVc 

Bosgra Sijtske 12a

Bosma Maria Anna 23a

Bossema Egbertje

Bossema Berentje 7f

Bossema Jacob 7f

Bossema Jack 7f

Bossema Margo 7f

Bossema Remmelt 7f

Bouma Ankje Liebbes 2

Bouma Liebbe petrus 2

Bouma Minke 2

Bouma Petrus 2

Bouma Tye 2

Brander Antje 15 a

Brandsma Lutske Jans Ivc

 

Brinkman:

Albertus 13

Angelique Brigit 28 a

Kes Louisa Angelique 36 a

Leeloo Hansje Nicol 36 a

Nicolaas 28 a

Nicolaas Sijbren 28 a – 36 a

Roy 36 a

 

 

Bouterse Alida Jacoba 5a

Bouterse Jacobus 5a

Bouterse Martha Johanna 5a

 

Bruin de:

Aaltje 8a

Alle Frederik 8a

Berus 8 a

Beuker Alfred 5a

Beuker Hendricus Johannes Gerardus Antonius 5a

Beuker Hipko 5a

Beuker Theresia 5a

Beuker Tineke 14

Blientje 8a

Bouke 8 a

Bouke 8 a 5 februari 1947

Bouke 8 a – 28 januari 1952

Bouke 8a – 20 november 1950

Boukje Annes 8d

Elsiena 8a

Geertje 8a

Hidde 8a

Hidde 8a – 10 september 1922

Hidde 8a – 31 juli 1955

Johanna 8d

Marten 8a

Renske 8a

 Broekman Johanna 6

Cate ten:

Albert Hendrik 25a

Johan Frederik 25a – 32a

Marco 32b

Margriet 25a

Mark 32a

Rick 32b

Willem Frederik 25a

Willem Johan 25a – 32a

Coerts Anna Maria 24

Coerts Jan Sierd 24

Coert Matthijs Koert 24

Davids Berend 9a

Davids Jantje 9a

Deeken Anouk 20b

Deeken Joachiem 20b

Deeken Niek 20b

Dekker Benjamin Hendrik 5a

Diehuis Rein 7f

Dijk Brandt van 8 e

Dijk Geesje van 22b

Dijk Trijntje Jans gerrits van IIIc

Dirks Jeltje 1a

Doets Hendrik 29a

Doets Karen 29a

Doets Peter 29a

Dossche Vroni 29b

Dost Lammechien 7d

Dost Lammechien 7f

Dost Lammechien 7f

Dost Lammechien 7f

Drijfhout Geertje 13

Duinen Jantje van 17c

Duinkerken Gerrit 20a

Duinkerken Johannes 20a

Duursma Durk Djurres Ivb

Duursma Trijntje Durks Ivb

Eikens Hendrik 13

Eikens Lieneke 13

Eikens Mark Marten 13

Eisinga Lambert 7f

Eisinga Egbertje 7f

Eisinga Lambert 7d

Eisinga Simon 7d

Eisinga Tjaakje 7f

Ende Arie van der 6

Ende Berber van der 6

Ende Gerrit van der 6

Ende Johanna van der 6

Ende Marjolein van der 6

Elsinga Roel 17 a

Elsinga Amber 17a

Feitsma Wisse Aukes 2

Giliams Berber  6

 

Goeree:

Alica Renska Jane 21b

Andre 22a

Annemarie 23

Derk 9c – 21e

Erik 22a – 23

Gerrit 9c

Gerrit 21 a (26 oktober 1954)

Henk 9c –21b

Jakobje 21a – 22b

Jan 9c – 21c

Jan Gerrit Pedro 21b

Janna Jitske 9c- 21d

Jitse 9c – 21a

Johannes 22b

Klaas 21a – 22b

Robert Marcel 22b

Gonggrijp Eva Hilje 13

Gonggrijp Harmen Sipke 13

Gonggrijp Sipke 13

Gonggrijp Wietske 13

Griensven Johanna Maria 35b

Groot Joukje Jeanette Wilhelmina de 13

Groot Sijbrand de 14c

Groot Willem de 14c

Groot Trientje Wilhelmina de 14c

Haan Grietje de 19i

Haan Jannie Pieternella den 13

Haan Maaike Tyes de 2

Haan Tye Klazes de 2

Hamer Karina 35a

Hars Johanna Albertina 28d

Hartlief Annechien 24b

Heersma Here Iv a

Heersma Johannes Heres Iva

Heideveld:

Dennis 31a

Eric Paul 24a – 31c

Joyce 31a

Laura Roely 31b

Maik Kevin 31c

Marjolein catharina 31b

Martin Frank 24a – 31d

Randy Patrick 31c

Robert henk 24a – 31b

Roelof 24a

Roy Mathijs 31b

Veronique Danielle 31b

Willem Peter 24a – 31a

Helmers Broer 6

Hemmen Trea van 8a

Hendriks Eelk I

Heringa Jacob 12a

Heringa Wikke 12a

Hermans henriette Catarina germane 16a

Heugten Wim 7f

Heugten Tjaakje 7f

Hoedt Iris ten 34a

Hoedt Merel ten 34a

Hoedt Tom ten 34a

Hoekstra Gerrie 32

Holman Trientje 25a

Holthousen Helena Tjaakje Maria 7f

Holthousen jacob 7f

Holthousen Jacob Sietse 7f

Hoogeveen barteld 6d

Hoogeveen Roelie 13a

Hoogeveen Tiemen 6d

Horstman Hendrik 4d

Horstman Hillechien 4d

Horstman Jan Willem 23b

Horstman Miena 22a

Horstman Stefanus 23b

Hoving Jacomina Hendrika van 28h

Hoving Jan 3d

Hoving Renskje 3d

Huizinga Deeuwke 8b

Hummel Bouke 8a

Hummel Ineke 8a

Hummel Jan 8a

Hummel Pieter 8a

Hummel  Trientje  8a

Idema Derkje 7c

Idema Minke Wilts 4c

Idema Siger 7c

Iedes Hinke Durks Iib

Jaarsma Berber 6

Jaarsma Jan 3c- 6

Jaarsma Lieuwe Willem 3c

Jaarsma Sietse 3c

Jaarsma Sietse  6

Jaarsma Sijtse Casparus 3c

Jansen Bente 34b

Jansen Elsiena 8a

Jansen Hugo 34b

Jansen Jan Willem 34b

Jansma Annemiek 31c

Janssens Harry 28j

Janssens Leon Robert Sijbren 28j

Jasper Rogier 38a

Jasper Thomas Willem Martin 38a

Jong de:

Anna Petra Margreet 23c – 30a

Feike 23c

Gerbe Wijbes 4c

Jacob Else 23c

Jan Marten 23c

Johannes 4c

Maaike 4c

Minke 4c

Pietje 4c

Wiebe 4c

Wijbe Piers 4c

Jonker Geesje  4d

Jung Durk 28e

Kapteijn  Esther 31d

Kasper Aaltje 9b

Kasper Wiebe 9b

Keizer:

Annegien 19e – 26b

Cornelis 19e – 26c

Cornelis 19e

Jan Pieter 26c

Marieke harmanna 26c

Wikke 19e – 26 a

Kempers jantje 8 a

Kerkhof Arthur 26 a

Kerkhof Henrikus V

Kerkhof Jan 26a

Kerkhof Joost Henrich Lodewijk V

Kerkhof Marjan 26a

Klaasens 6c

Klaassen Anne 13

Klaassen Anton 13

Klaassen Geert 13

Klaassen Geerten 13

Klaassen Gerard Dirk 13

Klaassen Johannes 13

Klaassen Mark 13

Klaassen Maxim 13

Klaassen Maria Helena 13

Klaassen Niels 13

Klaassen Renske 13

Klaassen Tjardo 13

Klaassen Willeke 13

Klaassen Yvonne 13

Klein Tettje 5a

Kleine Harmke de 15a

Klinken Blientje van 7a

Klinken Ebel van 7a

Kloosterman David 14c

Kloosterman Willemina 3d

Koelman Albert 4d

Koelman Hillechienus 4d ( 7 februari 1931)

Koelman Hillechienus 4d ( 4 maart 1932)

Koelman harmina 4d

Koelman Willem 4d

Kok Johannes Martin 28f

Kok Lonneke Hilda maria 28f – 36a

Kok Louise Jeanette Car 28f – 38 a

Kooistra Grietje 4d

Koopman Roelfke 5a

Koopmans Hendrik 1b

Koopmans Jan 1b

Koopmans Lense Jans 1b

Koopmans Marten 1b

Koopmans Rense 1b

Kornelis Stijntje 3a

Kost Gesina 7a

Kozlova Larissa Victorovna 13

Kroeze Lammechien Lugiena 13

Kruize Cirsten 14d

Kruize Ellen 14d – 17a

Kruize Esther 14d

Kruize Ingeborg 14d – 17b

Kruize Joce 14d – 17c

Kruize Louwe 14d

Kruize Marije 14d

Kruize Trynco 14d

Kugel Annegien 19e

Kuipers Trientje Dina 13b

Laan Frederika van der 14c

Laan Meindert van der 14c

Landmeter Grietje Popes IV b

Letteboer Jantje 6b

Ley Martje Jitzes van der 7b

Liebbes Petrus 2

Liebregts Frank 7f

Liebregts Henk 7f

Liebregts Petra 7f

Lier jantje hendriks van V

Looden Harmanna Johanna 4c

Looden Jantje 4c

Loonstra Andrie Sjoerds IIId

Loonstra Harmen IIId

Loonstra Tjitske IIId

Louwenaar Albert Symons IIId

Martens Maertje II a

Meek Antje Douwelina  19 a

Meer Roelf van der 19b

Meerveld Alie 17b

Meerveld Antje 6

Meerveld Heere Jans 6

Meijer Klaaske 3b

Meijer Kornelske Derks 3b

Menting jaap 14c

Mill Ardiana 7f

Moes Matje 4c

Meulen Geertje Folkerts vander 2

Munstra Kornelis 6c

Munstra Martje 6c

Murks Tjerk I

Nawijn Gido Vincent 8 a

Nel Fokke 9b

Nel Jan 9b

Niehof Henk 33b

Niehof Jeannette Petra 33b

Niemeijer Albert 7f

Niemeijer Harm 7f

Niemeijer Tjaakje 7f

Nienhuis Annechien 9a

Nieuweweg Jan

Niezing Hillechien 7 e

Nijenhuis Lutske 27c

Nijland Sietse 7f

Nijland Tinus 7f

Norder Hendrik 13

Oldenburger Freerk 25b

Oldenburger Lammert 25b

Oldenburger Lammert Johannes 25b – 33b

Oldenburger Martha Bettie 25b – 33a

Oldenburger Matthijs 33b

Olthof Gerrit 5c

Olthof Jantje 5c

Oosten Eva 13

Oosterhof Marijke Tietje 32b

Ottema jacoba 32a

Otter Jeannette Hendrika 19f

Otter Lolkje 19f

Pama Geert Jacob 27b – 34c

Pama Jacqueline Linda 27b – 34b

Pama Johan 27b

Pama Linda Jacqueline 27b – 34 a

Pelgrim Frederik 14c

Piepstra Aukjen 2

Pik Antje 7c

Pinkster Hendrik 14c

Pinkster Reina 14c

Pinkster Roelf 14c

Pinkster Roelfina 14c

Pinkster Trijntje Jantina 14c

Pitstra Luitzen Sikkes  IIId

Pitstra Pietjen Luitzens IIId

Pitstra Sijke IIId

Pitstra Sikke Jans IIId

Ploeg Dirkje Wikke van der 19c – 24a

Ploeg Hein Kornelis van der 19c – 24b

Ploeg Idsges Atzes van de 1a

Ploeg Lemke Idsges van de 1a

Ploeg Piet van der 19c

Ploeg Pieter van der 19c

Ploeg Roy van der 32

Poelstra Wieger 11c

Pol Fijgje 14c

Pol Jan 14c

Popken Daan 28g

Popken Wikke  28g

Postma Abele 15a

Postma Harmke Griet 15a

Postma jacob 15a

Potgieter Christiaan Albertus  Iva

Prins Aaltje 9d

Prins Bertus 17b

Prins Henk 17b

Rechtop Jan 22a

Rechtop Tinie 22a

Reidsma Tjitske Harmens IIId

Reijnders Annechien Wilhelmina 13

Reijnders Beliena 13

Reijnders Harm 8c

Reijnders Harm 13

Reijnders Harm Rense 13

Reijnders Hendrika Gezina 8-c -13

Reijnders Jan 13

Reijnders Janna Eva 13

Reijnders  Johannes  8c

Reijnders Johannes 13

Reijnders Marten 8-c  13

Reijnders Peter Jan 13

Reijnders Renske 13

Reijnders Wilhelmina 13

Reininga Floris Emile 30a

Reininga Frank Gerard  30 a

Reininga Tessa Willemijn  30 a

Rengers Fokje 8e

Renkema Aaltje Eeuwes 

Ribbers Huibert Johan  14 a

Ring Cornelia Johanna 5a

Ring Johannes 5a

Ring Johannes (zoon 5a)

Ring Louisa 5a

Ring Roelof 5a

Ring Wilhelm 5a

Roelsma Albert 8a

Roelsma Bouke 8a

Roelsma Frits 8 a

Roelsma Tjitske 8 a

Rosema Aafina 4b

Rosema Aafke 4b

Rosema Albert 4b

Rosema Albert 4b

Rosema Johannes 4b

Rosema Maaike 4b

Rosema Pietje 4b

Rosema Stientje 4b

Sardjan Andy Stefano  33 a

Sardjan Danny Steven 33a

Sardjan  Humphrey  Pairan  33a

Schaaf Froukje van der

Schuil Berber  6

Schuil  Willem  6

Sie Ken Tie  Hennie 14b

Sikkema Lammerd Sierd 19h

Sikkema Sasja 29b

Sikkema Sierd  29b

Sikkema Wikke Jantje  19h – 29a

Sluis Johanna van der VII

Snippe Barteld  7 e

Snippe Derk 7 e

Snippe Hendrik 7 e

Snippe Hillechien 7 e

Snippe Rentse 7 e

Snoek Catharina 7f

Snoek Frans 7f

Snoek Pieter 7f

Snoek Pieter Sietse 7f

Spek Jeanty Lilian van der 28d

Spijker Hendrikus Engbertus van het 14b

Spijker Marian van het 14b

Spratt Jill 37a

Spratt Robin 37a

Steenhouwer Anna Maria IIId

Steenhouwer Roelof IIId

Seenkamer Eveline 13

Steenstra Henrik  8b

Steenstra Hendrik 8b (16 februari 1920)

Steenstra Marten 8b

Steenstra Rense 8b

Stoef Johannes Jan I

Stoef Sietske Johannes  I

Swart Sybrechtje 21a

Takens Betsy 27a

Tjapkes Jaapje 5b

Tjapkes Marten Jannes 5b

Turksma  Wietske 4c

Turksma  Andries  4c

Tymens:

Abeltie II a – 1b

Eabeltien II a

Evert Jans II a

Jan Jans II a – 1a

Jan Jans II a

Jan Jans II a

Jan Jans II

Jeltje Jans 2 – 1a

Marten II a

Timen  II a

Uikes Dieuwke I

Uilkes Garryt I

Uilkes Jan I

Uilkes Paulus I

Uilkes Sasker I

Uilkes Sijmen I

Uilkes Tjam I

Uilkes Wopke I

Valk Dea 13

Valkema  Aaltje Geerts  5c

Veen Ebeltje van der 9b

Veen Johanna Elizabeth van  14b

Veen Koos van der 13

Veenstra  Brechtje  14c

Veenstra Douwe 6b

Veenstra Fenna  6b

Veenstra  Freerk 11a

Veenstra  Renskje 11 a – 14c

Veldman Imkje  6d

Veldpape  Dennis  26b

Veldpape  Lucia  26b

Veldpape  Willem  26b

Veldstra  Martje  6c

Venekamp  Allard Auke 19f – 27a

Venekamp  Anna Louise  19f

Venekamp Lotte  19f – 27a

Venekamp  Mark Rudolf  19f

Venekamp  Wietse  19f

Vinne janke van der 11b

Visser  Dieuwke  Siemens VI

Visser Jantina Harmanna  26c

Vos  Aaltje  8 a

Vos Elisabeth Tjaakje 7f

Vos Jacob 7f

Vries Aaltje de 5a

Vries Berend de  4d

Vries Blientje de 13

Vries  Boukje de II a

Vries Cornelia de 5a

Vries Dieuwke Luitzens de IIId

Vries Dorreth  31c

Vries  Emke de  4c

Vries Hendrik Willems de  4d

Vries Jannetta 5a

Vries Klaas de 5a

Vries Klasina de 5a

Vries Nikolaas 5a

Vries Reindert de  4c

Vries Roelfien de 5a

Vries Roelfien de 5a

Vries Roelfke de  4c 

Vries  Simon  5a

Vries Steven de  4d

Vries  Trijntje jans de  6

Vries  Trijntje de  14c

Wal Yvonne ter  31b

Weber Bouke 8a

Weber Harm 8a

Weber Menno 8a

Weerman Marijke 8a

Wegter Grietje Antje  19d

Wegter  Johannes  19d

Wegter  Sietie  19d – 25b

Wegter  Wikke  19d – 25a

Weltje Henk 7f

Westerhof Anthony 7f

Westerhof Johannes 7f

Westerhof Johannes  7f (1966)

Wevering  Trijntje Jakobs  5b

Wey Sjawin van de  17c

Wey  Willem van de  17c

Wierda:

Amda Joce  19g –28g

Armelle Marceline 28d

Carol Jacqueliene 19g – 28j

Edward Paul 19g – 28b

Emiel Sijbren 28h

Franciska Carolina 19g – 28e

Jeannette Marianne 19g

Koen  28b

Kora Herta  19g- 28a

Lodi Amber Meis  28d

Lydia Marion 19g- 28c

Niels Peter 28h

Richard Hendrik 28h

Richard Herbert 19g – 28h

Ronald Peter  19g – 28h

Rudolf Robert  19g – 28d

Sijbren 19g

Tanja 28b

Tom 28b

W÷sten 23d

Wijders Zwaantje 8a

Wind Bertus 14c

Wobbes Aaltje Jouktje  15a

Wobbes  Sikke  15a

Zeeman:

Aafke Paulus  II b – I Va

Aafke  IV b – V

Adrianus Hendrik VI

Alida Paulina VII

Anna Maria  23a

Anne 11 a

Anne 13

Arnold  14c- 15b

Bene 23e

Berend 9a

Berend 9d

Bertha 7f

Betsy 7f

Blientje 7f

Boukje 11a – 14a

Chanel 15d

Cornelis  VI – VII

Derk 3b (14 januari 1871)

Derk IIIc – 3d  (18 augustus 1835)

Derk 7a  (12 oktober 1906)

Derk 7b  (2 maart 1896)

Derk  7c  ( 26 november 1901)

Derk  9a – 13c ( 24 mei 1931)

Dirk Paul VI

Dirk Pieter VI

Dirk 12 a – 19i

Durk paulus II b – IV c

Durk 6c

Edith 19i

Elisabeth Anna  23a – 24

Fenna 11a – 14d

Geertruida Jantje 13a – 20a

Gezina 7 a

Gesina 7a

Grietje Siemons IV b

Grietje 12a

Grietje Willemina 19a – 23b

Heina 5a

Heine IIIc – 3b -12a ( 8juni 1850)

Heine  3c – 6c (14 oktober 1869)

Heine 3d ( 30 november 1874)

Heine  5a  (18 november 1880)

Heine  6b – 12a (16 oktober 1899)

Heine Lucas 14b – 16a

Heine 19a – 23d ( 1februari 1938)

Heine  19f – 27c ( 9 juni 1952)

Hidde 8d - 14

Hiltje 12a –19g

Hinke Simons IV b

Jacob 3b 5b

Jacob 3b (27 oktober 1859)

Jacob 12a – 19f

Jacobje 7b – 9c

Jan Everts II a – III b

Jan 9a – 13 b (19 juli 1921)

Jan  3d – 7b ( 15 juli 1871)

Jan 8e

Jan 9d – 23aa

Jan Marten 12a

Jan Marten 12a -19a

Jan Harrie 23a

Jantje 6b – 11b

Jantje Geertruida 13a – 20b

Jerryl Cor 15d

Jouktje 3b

Joyce Annette 14b

Klasiene 12a – 19h

Knelske 3b

Lammechien 7f

Lenze Everts II a

Linda 19i

Luit 11 a – 14b

Luitjen 3c – 6b

Lutske Ivc

Maaike 3b – 5a

Machiel Marinus  18

Marjanne 13

Marinus 7b – 9a

Marinus Jan 13b – 18

Marten 3d – 7a – 8d (13 december 1869)

Marten  7a

Marten 7b ( 12 maart 1900)

Marten 13a

Marten 14

Martha  12a – 19d

Martin 27c – 35a

Martje 3c – 6d

Martje  6c

Martje 7b –9b

Miena 3d

Nicky 16a

Paul Dirk VII

Paulus Symons I – II c

Paulus IV c – VI

Pieter IV c

Pietje Symons I – II a

Pietje 3a

Pietje 7f (1917)

Pietje 3d – 7d ( 24 mei 1884)

Ralph Aron Robert  35a

Renette 14c – 15d

Renske 7a –8b

Renske 8e

Robert 27c – 35b

Rogier Jasper 18

Saskia Renette 14b – 16b

Siger 7c – 8e

Siemon Everts II a – III a

Sientje 7a

Sietse 7a

Sietse  3b – 5c

Sietse II a – 3d – 7f (1879)

Sietske Everts II a – III d

Sijtse Everts II a – III b

Sijtske 12a - `19c

Simon Paulus II b – IV b

Sophia 14c – 15c

Stientje 3a

Symon Uilkes Ia

Tinus 15a

Tjaakje 7f

Trientje 3b (21 maart 1868)

Trientje 3c – 6b

Trientje 7a – 8a

Trientje 11 c

Wietske 12a – 19e

Wikke 19a – 23c ( 12 oktober 1944)

Wikke  19f – 27b

Wilhelmina  3d – 7 e (1866)

Wilhelmina  7a – 8c

Wilhelmina 7f (1913)

Willem 14c –15 a

Willem  15 a

Zijtveld Tanja  18

Zuiderveld  Martje 15a

Zwarts Ali Hillechien 14d

Zwiers Andries 16b

Zwiers  John Philip 16b

Zwiers  Kentie Carlijn 16b