Benschop's Home Page Genealogie


Parenteel van Dirk (BENSCHOP)


 
I.1    Dirk (BENSCHOP), geboren circa 1560, - Van deze verste voorvader zijn geen gegevens bekend. Zijn naam is afgeleid van de naam van zijn zoon. - Het is waarschijnlijk, dat hij ergens in de Lopikerwaard heeft gewoond en gewerkt, vermoedelijk als landarbeider. - Uit het gegeven, dat voor zijn kleinzoon, Dirk, in 1642 te Polsbroek attestatie is afgegeven om elders te trouwen, zou kunnen worden afgeleid, dat de eerste voorvaderen uit Polsbroek afkomstig zijn.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Dirckz (zie II.1).

II.1    Gerrit Dirckz (BENSCHOP), geboren circa 1585, zoon van Dirk (BENSCHOP) (zie I.1).
Gehuwd op 30-10-1605 te Schoonhoven met Aeltgen SERIEN, geboren te Sevender (`).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Gerritsz (zie III.1).
   2.  Cornelis Gerritsen, - Cornelis Gerritsen en Dirck Gerritsz komen beide voor in de boeken van Benschop. De familierelatie tussen die twee kon vooralsnog niet worden vastgesteld.
Gehuwd op 09-11-1645 te Benschop (met toestemming) met Aartjen GERRITS, dochter van Gerrit CORNELISSE.

III.1    Dirck Gerritsz (BENSCHOP), geboren circa 1620 te Polsbroek, overleden 1672-1675 te Hoornaar, begraven te Hoornaar, - Dirck Gerritsz en Marrichien Wiggers komen in 1650 voor op een lidmatenlijst in Benschop. - Te Polsbroek wordt op 16.11.1642 voor Dirck attestatie afgegeven om elders te trouwen. - Op 26.7.1672 vertrekken Dirk Gerrits, zijn vrouw, toen Marijtjen Wiggers genoemd, en twee kinderen, Gerit Dirks en Marichjen Dirks met attestatie van Noordeloos naar Hoornaar, waar ze gaan wonen in de Minckelis. - Uit een inventarisatie van ledematen in de Minckelis blijkt dat er in 1684: 5+3=8 mannen en 13 vrouwen wonen. Zoon van Gerrit Dirckz (BENSCHOP) (zie II.1) en Aeltgen SERIEN.
Gehuwd met Marrichien WIGGERS, overleden 1684-1689 te Hoornaar, begraven te Hoornaar, - Marrichien deed belijdenis op 23-09-1649.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Dircksz (zie IV.1).
   2.  Gerrit Dirks (zie IV.3).
   3.  Marigje Dirks (zie IV.6).

IV.1    Leendert Dircksz (BENSCHOP), gedoopt op 28-02-1647 te Benschop, zoon van Dirck Gerritsz (BENSCHOP) (zie III.1) en Marrichien WIGGERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-02-1675 te Bleskensgraaf met Jannetje ARIENS, geboren te Hofwegen, jonge dochter van, overleden op 05-09-1725 te Alblasserdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Machteltje, gedoopt op 04-08-1675 te Bleskensgraaf (getuigen: Gerrit Dirckse, Marrighje Wiggers en Pietertje Ariens).
   2.  Annigje (zie V.3).
   3.  Dirk, gedoopt op 10-05-1684 te Molenaarsgraaf (getuigen: Gerrit Dircks, Cornelis Ariens en Marrigje Wiggers).

V.3    Annigje (BENSCHOP), gedoopt op 26-10-1681 te Molenaarsgraaf (getuigen: Arie, Marrigje Dirks en Pietertje Ariens), dochter van Leendert Dircksz (BENSCHOP) (zie IV.1) en Jannetje ARIENS.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 24-05-1711 te Molenaarsgraaf met Dirk Leenderts MUIS, 39 jaar oud, gedoopt op 17-01-1672 te Molenaarsgraaf (Getuigen: Dirck Meerman, Pieter Mathijssen, Margareta Corsius), zoon van Leonard Pieters MUYS, secretaris tot Bleskensgraaf secretaris tot Bleskensgraaf, en Trijntien Cornelisse (HUIJGENS).
Gehuwd (2) te Brandwijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Katrina, geboren op 24-07-1712 te Alblasserdam (getuige: Bastiaan Jense van der Aa).
   2.  Leonard, geboren op 15-01-1715 te Alblasserdam (getuige: geen).

IV.3    Gerrit Dirks (BENSCHOP), gedoopt op 23-05-1652 te Benschop, overleden op 19-03-1699 te Hoornaar op 46-jarige leeftijd, - In het resolutieboek van de gemeente Noordeloos is vermeld, dat in 1671 van Gerit Dircks een bedrag is ontvangen van f. 25,- voor landpacht. - Gerrit Dirks is in 1672 (met zijn ouders) met attestatie van Noordeloos naar Hoornaar vertrokken. Bij de inventarisatie in 1682 blijkt hij, met zijn vrouw, woonachtig in de Minckelis. - Uit de kerkeraadshandelingen van Hoornaar blijkt o.a. dat ´na aanroeping van God´ in 1681 tot diacon is benoemd, Gerrit Dirks uit de Minckelis. In 1682 werd hij ouderling. Hij is dat gebleven tot 1685, waarna in zijn plaats werd benoemd, Jan Aarsen. - Na het overlijden van Gerrit Dirksz in 1699 hertrouwde Ariaantje Ewouds te Hoornaar op 20.12.1705 met Bastiaan Teunisse. Zoon van Dirck Gerritsz (BENSCHOP) (zie III.1) en Marrichien WIGGERS.
Ondertrouwd op 11-05-1688 te Hoornaar, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-05-1688 te Hoornaar met Ariaantien PELT, 24 jaar oud, geboren op 30-03-1664 te Molenaarsgraaf (getuigen: Pieter Pieters, Cornelia Pieters, Lijssien Jans), dochter van Eeuwit Pieters PELT en Griettien Bastiaens TUIJTEL. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 20-12-1705 te Hoornaar met Bastiaan Teunisz DONK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje BENSCHOP (zie V.6).
   2.  Dirk BENSCHOP (zie V.7).
   3.  Grietje, geboren op 19-07-1693 te Hoornaar (getuigen: Ewoud Ewoudse en Cundertje Ewoudse).
   4.  Ewoud Gerritse BENSCHOP (zie V.10).
   5.  Gerrigje (zie V.13).

V.6    Marrigje BENSCHOP, gedoopt op 27-03-1689 te Hoornaar (getuige: Jannigje Ariens) (Benschooper), dochter van Gerrit Dirks (BENSCHOP) (zie IV.3) en Ariaantien PELT.
Ondertrouwd op 08-04-1712 te Hoornaar, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1712 te Hoornaar met Gerrit Aartse MIDDAG(CH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigje, geboren op 14-04-1713 te Hoornaar (getuige: Geertje Ariens).
   2.  Gerrit, geboren op 17-02-1715 te Hoornaar (getuige: Gerrigje Gerrits).
   3.  N.N. Geboren op 28-02-1717 te Hoornaar (predikantsplaats vacant; gedoopt door rondtrekkende dominee Lucas Bosch).
   4.  Jan, geboren op 25-06-1719 te Hoornaar (getuige: Gerrigje Gerrits).
   5.  Dirk, geboren op 05-04-1722 te Hoornaar (getuige: Gerrichje Benschop).

V.7    Dirk BENSCHOP, gedoopt op 03-12-1690 te Hoornaar (getuige: Leendert Dirks) (Benschopper)
- Dirk Gerrits uit de Minckelis blijkt, evenals zijn vader, tot diacon te zijn benoemd (1720) en nadien tot ouderling. - In een Resolutieboek van de gemeente Noordeloos komt Dirk Gerrits Benschop meermalen voor: "Op 27.1.1735 compareerden voor Gijsbert Dionijsz van Muijlwijk, schout, Arien Cornelisz Speksnijder, en Tijmen Boudewijn Blijenburg, schepenen, arm en kerkmeesteren, uijtmaakende den gemeenen geregte der voorschreeven Heerlijkheijd Noordeloos en ook de verdere geërfdens en ingelanden der gemelde Heerlijkheijd, denwelke verklaarden te constitueren en magtig te maaken, Cornelis Gerritsz Steehouwer, waarsman, .. e.a., wegens de bovengenoemde gerechten, en Arien Teunisz den Besten,.., Dirk Gerritsz Benschop, wonende in de Menkelis,.., wegens de geërfdens en ingelanden voornoemd, omme over de geschillen met de Heer Martinus van Barnevelt, als Drossaard, schout en secretaris der gemelde Heerlijkheijd Noordeloos, zoo wegens de omslagen, gaderijen en secretarijen, als ook alle andere gemeenelands saaken van de Heerlijkheijd Noordeloos betreffende ontstaan, met den zelve Heer Drossaard, in zijne qualiteijt als voornoemd in alle minne en vriendschap te conveniëren, verdragen en over een te komen, ´t zij over ordinaare als extraordinaare zaaken,..." - Op 29.3.1735 compareert Dirk Gerrits Benschop als één van de gevolmachtigden van schepenen, waarsluijden en verdere ingelanden van de heerlijkheden Noordeloos en Overslingeland, voor de eerste notaris, die verzoekt om authentieke copieën te overleggen van omslagen en de daarop gevolgde suijveringen van rekeningen van voorgaande drossaards. - Het Resolutieboek Noordeloos maakt ook melding van de: "Boedel, "Cedulle", Staat van de inventaris, zoo als dezelve is naargelaaten bij ofte van wegen Willem Cornelisz, overleeden in de Menkelis in den jaare 1739, aan Ariaantje Dirksz Vermeulen. Het Capittel van de vaste goederen vermeldt: " een huijs en schuur, staande en gelegen in de Menkelis onder de Polder Grootewaard onder Noordeloos, en (bij elkaar) 19 morgen, 3 hond, hooij, weij, hennipland en griending." Het Capittel van haaff, bouwgereedschap, hooij en molkegoed, en huijsraad, bevat een complete inventarislijst, die uiteindelijk getaxeerd wordt op 88 gulden. Daarnaast zijn er nog wat vorderingen, waarmee de totale som aan geld komt op 160 gulden. Het Capittel van lasten des boedels maakt melding van een hijpotheek van 400 gulden, verponding van het huijs en van ´t "ongeld". - Dirk Gerrits Benschop treedt in 1741 bij de verdeling van de boedel op als voogd van het onmondige weeskind Claas Willemsz. Na de landverkoping blijkt er een vermogen te zijn van 2.585 gulden. Na vermindering van de schulden resteert f.1.366,16,2 (dertienhonderdsesensestig gulden sestien stuijvers) De verdeling daarvan is alsvolgt: de 5 "voorkinderen", Willem Willemsz, Cornelis Willems, Gijsbert Wilemsz, Barent Willems en Dirk Gerrits Benschop als voogd van ´t weeskind Klaas Willemsz, krijgen elk een legitieme portie van f. 68,6,12. Ariaantje Dirksz Vermeulen (inmiddels getrouwd met Maurits van de Bogaard) krijgt van het restant de helft: f.512,11,2. De andere helft wordt toebedeeld aan de 5 voornoemde kinderen alsmede aan Thomas Ariens Vink, als voogd van de 2 "nakinderen" Dirk en Aaltje Willemsz, ieder een bedrag van f.73,4,7. - Op 20.11.1742 draagt Dirk Gerrits Benschop, wederom voor schout en schepenen, het door hem beheerde geld, t.w. van f.146,- over aan Klaas Willems, "nu op heden getrouwt en bij gevolg mondig zijnde", en wordt hij als voogd "voor zijne goede administratie bedankt". Zoon van Gerrit Dirks (BENSCHOP) (zie IV.3) en Ariaantien PELT.
Ondertrouwd op 25-03-1713 te Hoornaar, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-04-1713 te Hoornaar met Josijntje Cornelisse ZIJDERVELT, geboren te Hoornaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leysje (zie VI.9).
   2.  Ariaantje (zie VI.11).
   3.  Gerrit, geboren op 13-08-1719 te Hoogblokland (getuigen: Ewoud Gerrits, Gerrigje Gerrits en Gerrit Dircksz).
Gehuwd met Alida BOELE (Dit huwelijk werd vermeld bij dopen van andere kinderen).
   4.  Lijntje (zie VI.15).
   5.  Cornelis, geboren op 06-10-1726 te Hoornaar (getuige: Aaltje Gerrits).
   6.  Cornelis, geboren op 13-05-1731 te Hoornaar (getuige: Aaltje Gerrits).

VI.9    Leysje BENSCHOP, geboren op 17-12-1713 te Hoornaar (getuigen: Gerrit Cornelisz Syderveld en Teuntje Cornelisse Syderveld), overleden voor 1736, dochter van Dirk BENSCHOP (zie V.7) en Josijntje Cornelisse ZIJDERVELT.
Ondertrouwd op 22-11-1732 te Hoornaar, gehuwd op 18-jarige leeftijd op 14-12-1732 te Hoornaar met Cornelis KUYPER, geboren te Schelluinen. {Hij is later gehuwd circa 1736 met Heiltje van ES.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lyntje, geboren op 01-11-1733 te Hoogblokland (getuige: Teuntje Kuypers).

VI.11    Ariaantje BENSCHOP, geboren op 26-06-1717 te Hoornaar (getuige: Marrigjen Gerrits Benscopper), dochter van Dirk BENSCHOP (zie V.7) en Josijntje Cornelisse ZIJDERVELT.
Ondertrouwd op 09-12-1735 te Hoornaar, gehuwd op 18-jarige leeftijd op 26-12-1735 te Hoornaar met David Hermsen van KARSSEN, geboren te Hoogblokland. {Hij is later ondertrouwd op 06-11-1750 te Hoornaar, gehuwd op 22-11-1750 te Hoornaar met Neeltje Janse van der LINDE.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Seike van KARSEN, geboren op 27-04-1737 te Hoornaar (getuige: Seike Roberts Hoorn).
   2.  Josina van KARSEN, geboren op 23-08-1739 te Hoornaar (getuige: Josina Cornelisse Syderveld).
   3.  Kornelia van KARSEN, geboren op 11-03-1742 te Hoornaar (getuige: Josina Cornelisse Syderveld).
   4.  Hermina van KARSEN, geboren op 23-06-1743 te Hoornaar (getuige: Lisabet Hermes van Karssen).

VI.15    Lijntje BENSCHOP, geboren op 12-04-1722 te Hoornaar (getuige: Lijntje Gerrits), overleden op 11-11-1793 te Hoornaar op 71-jarige leeftijd, dochter van Dirk BENSCHOP (zie V.7) en Josijntje Cornelisse ZIJDERVELT.
Ondertrouwd (1) op 22-04-1746 te Hoornaar, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1746 te Noordeloos met Bastiaan Willems PUYKER, geboren te Peursum.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 10-04-1756 te Hoornaar met Dirk Cornelisse STEHOUWER, geboren te Hoornaar.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem, geboren op 28-10-1746 te Hoornaar (getuige: Sygje Rokussen de Groot).
   2.  Josijntje, geboren op 03-11-1748 te Hoornaar (getuige: Josijntje Cornelisse Syderveld).
   3.  Swaantje, geboren op 25-10-1750 te Hoornaar (getuige: Sygje de Groot).
   4.  Bastiaantje, geboren op 16-01-1752 te Hoornaar (getuigen: Sygje de Groot en Willem Verwoerd).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Cornelis, geboren op 06-02-1757 te Hoornaar (getuige: Maria Cornelisse Stehouwer).
   6.  Dirk, geboren op 01-04-1759 te Hoornaar (getuige: Gerrit Dirkse Benschop).
   7.  Maanes, geboren op 10-02-1762 te Hoornaar (getuige: Maayke Stehouwer), gedoopt op 14-02-1762 te Hoornaar.
   8.  Adriaantje, geboren op 12-08-1764 te Hoornaar (getuige: Zygje van Karssen).

V.10    Ewoud Gerritse BENSCHOP, gedoopt op 01-05-1695 te Hoornaar (getuige: Kuindertje Ewouds), - Onderstaande kinderen zijn in Hoogblokland gedoopt, terwijl de ouders woonden te de Minckelis (attestatie Hoornaar). - Ca. 1740 vertrekt Ewoud met 8 kinderen met attestatie naar Lexmond. - Na het overlijden van Ewout, bij het maken van een testament (Lakerveld, 31-3-1767), noemt Stijntje de Jong zich Christina Hardebol. Zoon van Gerrit Dirks (BENSCHOP) (zie IV.3) en Ariaantien PELT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-11-1724 te Hoornaar met Stijntje Roelofs de JONG, 27 jaar oud, geboren op 23-11-1697 te Hoogblokland, dochter van Roelof Pieter de JONG en Gerrigje JANSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, gedoopt op 27-01-1726 te Hoogblokland (getuige: Gerritje Gerrits), overleden voor 1727 te Hoogblokland.
   2.  Gerrit, gedoopt op 26-01-1727 te Hoogblokland (getuige: Marrigje Gerrits, vaders zuster).
   3.  Roel(of) Ewoutse (zie VI.21).
   4.  Adriaantje (zie VI.24).
   5.  Bastiaan (zie VI.26).
   6.  Gerrigje (zie VI.29).
   7.  Dirk, gedoopt op 07-04-1737 te Hoogblokland (getuige: Marrigje Gerrits).
   8.  Grietje (zie VI.32).

VI.21    Roel(of) Ewoutse BENSCHOP, gedoopt op 16-03-1729 te Hoogblokland (getuige: Maria Roelen), overleden op 24-07-1806 te Lopik op 77-jarige leeftijd, - Roelof woonde in 1755 in Meerkerk. In de registers van Meerkerk en wijde omgeving zijn over hem geen gegevens te vinden. Het zoeken naar zijn herkomst werd bemoeilijkt omdat een deel van de archieven is verloren gegaan. In 1827 ging tijdens een predikantsvacature een ijzeren kist verloren door ontvreemding uit de pastorie. Deze kist werd, volgens mededeling van Ds. Berghauser Pont (1919) aan de archivaris van de Nederlands Hervormde Kerk, meer dan een halve eeuw later bij de uitdieping van het Zederikkanaal, "daaruit in verteerden en volstrekt onbruikbaren toestand tevoorschijn gehaald". Al eerder leden deze archieven verliezen. Na den dood van de schoolmeester in 1819 werd het grafboek vermist. - In de boeken van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Tienhoven/Ameide is vermeld, dat zijn aangenomen: Roelof Benschop en Aantje Boele, 13.10.1787 Ewout Roelofse, 17.6.1787 Johanna Vermaat, vr van Hendrik van Hof, Ariaantje Benschop en Gerrit Brouwer, 23.11.1787 Hendrik van Hof, 24.6.1782 Jacob Benschop, 18.4.1826 - Bij de geboorte van Grietje in Meerkerk was vader Roel ´diaken deser gemeente´. - In het Burgers en Poortersboek van Gouda, komt op 15-4-1764 de vermelding voor van de komst van Roelof Benschop, met akte, 4 kinderen, waaaronder Grietje, 3 jaar, en moeder Aantje Boele. Zoon van Ewoud Gerritse BENSCHOP (zie V.10) en Stijntje Roelofs de JONG.
Gehuwd met Aantje Aalbertse BOELE, geboren op 08-08-1728 te Ameide, overleden op 15-10-1801 te Ameide op 73-jarige leeftijd, dochter van Aalbert BOELE en Grietje Herberts MUYLWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ewout (zie VII.14).
   2.  Aalbert (zie VII.16).
   3.  Grietje, geboren op 23-03-1761 te Meerkerk, overleden op 26-12-1813 te Gouda op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-04-1784 te Gouda met Adrianus VERSLUIS.
   4.  Christijntje, geboren op 05-06-1763 te Meerkerk.
   5.  Dirk, geboren op 13-04-1766 te Ameide.

VII.14    Ewout BENSCHOP, geboren op 31-03-1755 te Meerkerk (2e Paaschdag) (getuijge: Adriaantje Ewoutse Benschop, huisvrouw van Teunis van Hof), overleden op 03-03-1797 te Ameide op 41-jarige leeftijd, - Ewout woonde ten tijde van zijn huwelijkssluiting in Tienhoven; Annigje in Langerak. Zoon van Roel(of) Ewoutse BENSCHOP (zie VI.21) en Aantje Aalbertse BOELE.
Ondertrouwd op 26-04-1782 te Langerak, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1782 te Langerak met Annigje Aartse MAAT, 25 jaar oud, gedoopt op 16-01-1757 te Langerak, overleden op 30-03-1811 te Ameide op 54-jarige leeftijd, dochter van Aart Ariens MAAT en Aaltje Bastiaanse KORTLEVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof, geboren op 08-09-1782 te Ameide (getuigen: Aantje Boele en Grietje Benschop).
   2.  Aaltje, geboren op 28-09-1783 te Ameide (getuige: Aaltje Aartse Maat).
   3.  Aart (zie VIII.3).
   4.  Roelof (zie VIII.5).
   5.  Kristijntje, geboren op 21-09-1788 te Ameide (getuige: Aantje Boele), overleden op 19-08-1791 op 2-jarige leeftijd.
   6.  Aaltje, geboren op 07-03-1790 te Ameide (getuige: Aantje Aarts Maat), overleden op 04-07-1793 te Ameide op 3-jarige leeftijd.
   7.  Arie, geboren op 29-01-1792 te Ameide (getuige: Dirkje Oostrum).
   8.  Bastiaan (zie VIII.10).
   9.  Aaltje, geboren op 28-03-1796 te Ameide (getuige: Aantje Boele), gedoopt op 03-04-1796, overleden op 07-02-1823 te Streefkerk op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrik de JONG, gedoopt op 28-07-1776 te Heikop, overleden op 01-08-1842 te Streefkerk op 66-jarige leeftijd, zoon van Jan de JONG en Neeltje DOGTEROP.

VIII.3    Aart BENSCHOP, arbeider, geboren op 25-12-1784 te Ameide (getuige: Aaltje Kortleven), overleden op 27-08-1831 te Jaarsveld op 46-jarige leeftijd, - De overlijdensakte van Aart vermeldt, dat aangifte van zijn overlijden is gedaan door: Gijsbert van Tuyl, aannemer, 63 jr, en Pieter Kortlie, schoolonderwijzer, 28 jr. - Aangifte van het overlijden van zijn vrouw Adriana Kortlever(!) werd gedaan door Hendrik den Ridder, Lambartszoon, bouwheer, 69 jr, en L.de Klein. Zoon van Ewout BENSCHOP (zie VII.14) en Annigje Aartse MAAT.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-01-1816 te Lopik met Adriana KORTLEVEN, 31 jaar oud, werkster, gedoopt op 06-02-1784 te Lopik (getuigen: Neeltje Kortleven, des vaders suster, voor haar moeder, Neeltje Everdtze van der Velden, huysvrouw van Pieter Kortleven), overleden op 19-08-1829 te Jaarsveld op 45-jarige leeftijd, dochter van Arie KORTLEVEN en Marrigje Pieterse LANGERAK. {Zij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-01-1816 te Lopik.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje, geboren op 05-03-1817 te Lopik (getuigen: Gerrit Rensenbron, particulier, 36 jr, en Hartman van Rodenburg, broodbakker, 63 jr), overleden op 04-02-1838 te Zevender op 20-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-09-1837 te Zevender met Cornelis DEKKER, landbouwer, geboren 1798 te Lekkerkerk, zoon van Adriaan DEKKER en Hilligje van de WOUDE. {Hij was ook ooit gehuwd met Neeltje BROERE.}
   2.  Arij (zie IX.3).
   3.  Ewoud (zie IX.5).
   4.  Mergje, geboren op 28-05-1828 te Jaarsveld, overleden op 01-02-1904 te Lexmond op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-10-1858 te Lexmond met Aart WESTERHOUT, schipper, geboren 1929 te Lexmond, zoon van Daam WESTERHOUT en Jacomijntje MAKOP.

IX.3    Arij BENSCHOP, arbeider, geboren op 29-07-1819 te Lopik (getuigen: Hartman van Rodenburg, kledermaker, 64 jr, en Anthony Opendorp, wagenmaker, 38 jr, beide te Lopik), overleden op 20-10-1864 te Lopik op 45-jarige leeftijd, - Arij heeft al op jonge leeftijd zijn ouders verloren. Toen hij 10 jaar was overleed zijn moeder, op 45 jarige leeftijd. Twee jaar later zijn vader, 46 jaar oud. - Uit het bevolkingsregister blijkt, dat Arij o.a. heeft gewoond bij de familie Joh. de Groot, waar hij ´arbeider´ was. - Hoewel Arij Benschop in 1838 voor de Nationale Militie is ingeschreven, is hij na loting ´tot geene dienst verplicht´. Op het betreffende certificaat is als signalement vermeld: Lengte: 1 el.6 pl.3 dm.6 st. (NB. ca. 1,36 meter!) Aangzigt: ovaal Voorhoofd: rond Oogen: blaauw Neus: dik Mond: groot Kin: spits Haar: l.bruin Wenkbraauwen: idem - Arij huwde Willemijntje Booij. Blijkens het bevolkingsregister was zij dienst meid bij het gezin van Johannes Hoogendoorn (haar oom). Arij was eerder als arbeider bij deze familie ingetrokken. Nadien staat hij, met zijn gezin, afzon derlijk vermeld in het bevolkingsregister, achtereenvolgens op de huisnummers 165,149a,58c en 95. - Bij de ondertekening van de huwelijksakte van Arij werd als aantekening opge nomen: ´..verklarende de Bruidegom, de Bruid en de moeder van de Bruid van niet te kennen schrijven of hunne naam tekenen´. Gezien ook andere akten uit die tijd was dat echter niet ongewoon. - Getuigen bij het huwelijk van Arij Benschop en Willemijntje Booij waren: Geert de Groot te Jaarsveld, 61 jr, zonder beroep, Hendrik Manschot te Jaarsveld, 47 jr, ijzersmid, Hendrik Oskam te Jaarsveld, 25 jr, zonder beroep, en Arie van Gogh te Jaarsveld, 44 jr, gemeentebode. Zoon van Aart BENSCHOP (zie VIII.3) en Adriana KORTLEVEN, werkster.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-12-1852 te Jaarsveld met Willemijntje BOOY, 22 jaar oud, geboren op 18-08-1830 te Jaarsveld, overleden op 11-03-1912 te Hazerswoude op 81-jarige leeftijd, dochter van Arie BOOY, bouwmansknecht, en Maria HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana, bouwmansmeid, geboren op 15-02-1853 te Jaarsveld, overleden op 24-05-1929 te Jaarsveld op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-06-1874 te Lopik met Hendrik STEKELENBURG, bouwmansknecht, geboren 1838 te Jutphaas, zoon van Gijsbert STEKELENBURG en Dirkje SOOR.
   2.  Arie (zie X.3).
   3.  Maria, dienstbode, geboren op 22-03-1859 te Jaarsveld, overleden op 26-01-1951 te Koudekerk op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-11-1884 te Koudekerk met Hendrik KRAAN, arbeider, geboren 1858 te Oudshoorn.
   4.  Aart (zie X.7).
   5.  Ewoud (zie X.9).

X.3    Arie BENSCHOP, geboren op 08-01-1856 te Jaarsveld, overleden op 11-08-1939 te Jaarsveld op 83-jarige leeftijd, zoon van Arij BENSCHOP (zie IX.3) en Willemijntje BOOY.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-02-1878 te Jaarsveld met Gijsje MIDDELKOOP, 24 jaar oud, geboren op 28-03-1853 te Jaarsveld, dochter van Dirk MIDDELKOOP en Grietje WEVERWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje (zie XI.2).
   2.  Dirk (zie XI.3).
   3.  Willemijntje (zie XI.5).
   4.  Arie, geboren op 20-02-1883 te Jaarsveld, overleden op 23-05-1968 te Venray op 85-jarige leeftijd.

XI.2    Aagje BENSCHOP, geboren op 12-06-1878 te Jaarsveld, overleden op 17-03-1957 te Lopik op 78-jarige leeftijd, dochter van Arie BENSCHOP (zie X.3) en Gijsje MIDDELKOOP.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1901 te Jaarsveld met Arie STIGTER, geboren 1879 te Jaarsveld, zoon van Hendrik STIGTER en Baligje RANDWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie BENSCHOP, geboren op 03-07-1899 te Jaarsveld (onecht), - Arie wordt later geecht, en heet daarna dus Arie Stigter.

XI.3    Dirk BENSCHOP, landarbeider, geboren op 28-09-1879 te Jaarsveld, overleden op 10-03-1963 te Lopik op 83-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie X.3) en Gijsje MIDDELKOOP.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-06-1905 te Jaarsveld met Maria EKERIS, 20 jaar oud, geboren op 19-10-1884 te Schalkwijk/Tull en´t Waal, overleden op 26-05-1935 te Jaarsveld op 50-jarige leeftijd, dochter van Jan EKERIS en Hendrika JURDES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsje (zie XII.3).
   2.  Jan Arie (zie XII.4).
   3.  Hendrika, geboren op 08-08-1909 te Jaarsveld.
   4.  Arie (zie XII.7).
   5.  Jannigje (zie XII.10).
   6.  Gerrit Cornelis, geboren op 07-02-1914 te Jaarsveld, overleden op 13-04-1915 te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd (verdronken).
   7.  Gerrigje Cornelia (zie XII.12).
   8.  Gerrit Cornelis, geboren op 15-11-1916 te Jaarsveld, overleden op 12-07-1919 te Jaarsveld op 2-jarige leeftijd.
   9.  Maria, geboren op 25-12-1918 te Jaarsveld, overleden op 22-12-1995 te Woerden op 76-jarige leeftijd, - Maria ging op 11-09-1934 van Jaarsveld naar Utrecht.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 13-07-1955 te Jaarsveld met Wiebe HOOGERHUIS, - Het echtpaar heeft geen kinderen.
   10.  Dirkje (Dik) (zie XII.18).
   11.  Aagje (zie XII.20).

XII.3    Gijsje BENSCHOP, geboren op 18-09-1906 te Jaarsveld, overleden op 08-02-1990 te Eindhoven op 83-jarige leeftijd. Hilvarenbeek, dochter van Dirk BENSCHOP (zie XI.3) en Maria EKERIS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-12-1929 te Jaarsveld met Gerrit (Gert) BRONK, 25 jaar oud, geboren op 18-05-1904 te Buren, overleden op 11-06-1966 te Hilvarenbeek op 62-jarige leeftijd, zoon van Cornelis BRONK en Helena STAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willy.
   2.  Maria.
   3.  Dirk.
   4.  Willem.
   5.  Leo.
   6.  Jan.

XII.4    Jan Arie BENSCHOP, loodgieter, fitter, geboren op 01-02-1908 te Jaarsveld, overleden op 17-01-1983 te Gouda op 74-jarige leeftijd, - Jan Arie ging op 29-3-1932 van Jaarsveld naar Den Haag. Hij vertrok op 31-01-1933 naar Amersfoort. Hij ging op 1-3-1934 weer terug naar Den Haag. Op 18-4-1935 ging hij naar Ammerstol. Zoon van Dirk BENSCHOP (zie XI.3) en Maria EKERIS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-02-1936 te Ammerstol met Elisabeth OOMS, 29 jaar oud, geboren op 17-06-1906 te Ammerstol, overleden op 07-11-1987 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie XIII.7).
   2.  Dirk Marinus (zie XIII.9).

XIII.7    Aart BENSCHOP, smid, metaalbewerker, fitter, geboren op 07-02-1937 te Ammerstol, zoon van Jan Arie BENSCHOP (zie XII.4) en Elisabeth OOMS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-02-1968 te Stolwijk met Gerrie de VRIES, dochter van Paul de VRIES en Neeltje OUDENES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Liesbeth, geboren op 09-04-1969 te Bergambacht.

XIII.9    Dirk Marinus BENSCHOP, timmerman, geboren op 04-05-1947 te Gouda, zoon van Jan Arie BENSCHOP (zie XII.4) en Elisabeth OOMS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-06-1974 te Zwijndrecht met Jolanda Nelly BEZEMER, dochter van Jacob BEZEMER en Geertje Neeltje EUSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel, geboren op 20-04-1978 te Bergambacht.
   2.  Karin, geboren op 28-07-1980 te Bergambacht.
   3.  Richard, geboren op 31-07-1986 te Gouda.

XII.7    Arie BENSCHOP, landarbeider, nachtwaker, geboren op 23-12-1910 te Jaarsveld, overleden op 06-06-1985 te Lopikerkapel op 74-jarige leeftijd, zoon van Dirk BENSCHOP (zie XI.3) en Maria EKERIS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-11-1932 te Culemborg met Johanna Cornelia KEMKES, 18 jaar oud, geboren op 25-03-1914 te Schoonrewoerd, overleden op 27-12-2000 te Nieuwegein op 86-jarige leeftijd, dochter van Govert KEMKES, losarbeider, en Jenneke van RIJSWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Marinus (zie XIII.11).
   2.  Jenneke, geboren op 11-06-1937 te Jaarsveld, overleden op 09-12-1995 te IJsselstein op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-11-1957 met Jan JANSEN.
   3.  Maria (zie XIII.16).
   4.  Govert (zie XIII.17).
   5.  Johnny (zie XIII.19).

XIII.11    Dirk Marinus BENSCHOP, geboren op 24-03-1933 te Jaarsveld, overleden op 15-09-1987 te Jaarsveld op 54-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie XII.7) en Johanna Cornelia KEMKES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-03-1957 met Geertruida (Geert) den HARTOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Corinda, geboren op 28-09-1968 te Lopik.

XIII.16    Maria BENSCHOP, geboren op 28-02-1939 te Jaarsveld, overleden op 16-02-1991 te IJsselstein op 51-jarige leeftijd, dochter van Arie BENSCHOP (zie XII.7) en Johanna Cornelia KEMKES.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 06-12-1957 te Lopik met Franciscus Hendrikus (Frans) HOEGEE, 22 jaar oud, geboren op 10-03-1935 te IJsselstein, overleden op 11-08-1996 te IJsselstein op 61-jarige leeftijd, - 1955: "fabrieksarbeider" - 1960: "massiefbouwer rubberindustrie" - 1965: "constructie-bankwerker" - 1965: "vacuumvormer", zoon van Franciscus Hendricus HOEGEE en Maria Geertruida van DOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjo (zie XIV.7).
   2.  Franciscus Hendrikus (zie XIV.9).
   3.  Arie Jan (zie XIV.12).
   4.  Wilhelmus Marinus Hendrikus (zie XIV.14).
   5.  Tonny (zie XIV.16).
   6.  Jenneke (zie XIV.19).
   7.  Raymond (zie XIV.20).

XIV.7    Marjo HOEGEE, geboren op 17-07-1958 te IJsselstein, dochter van Franciscus Hendrikus (Frans) HOEGEE en Maria BENSCHOP (zie XIII.16).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 13-11-1977 te IJsselstein met Frank VELDHUIZEN.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 01-04-1982 te IJsselstein met Hugo de BRUIN, 28 jaar oud, geboren op 22-01-1954 te Djakarta, zoon van Willem Gerardus Hugo de BRUIN en Herni GROENEVELD.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Maximiliaan Jaques Willem Hugo, geboren op 05-10-1982 te IJsselstein.
   2.  Herni Maria Johanna, geboren op 21-01-1984 te IJsselstein.

XIV.9    Franciscus Hendrikus HOEGEE, geboren op 20-08-1959 te Lopik, zoon van Franciscus Hendrikus (Frans) HOEGEE en Maria BENSCHOP (zie XIII.16).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 23-09-1983 te IJsselstein met Mirjam van de GRIEND, 21 jaar oud, geboren op 26-02-1962 te IJsselstein.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 03-10-1986 te Amersfoort met Brenda Jaen RONKES, 24 jaar oud, geboren op 26-03-1962 te Tiel.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kim, geboren op 07-01-1980 te IJsselstein.
   2.  Franciscus Hendrikus Junior, geboren op 28-02-1981 te IJsselstein.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Robin Naomi, geboren op 23-10-1992 te Wageningen.
   4.  Born Benjamin Franklin, geboren op 04-02-1999 te Harderwijk.

XIV.12    Arie Jan HOEGEE, geboren op 04-02-1962 te IJsselstein, zoon van Franciscus Hendrikus (Frans) HOEGEE en Maria BENSCHOP (zie XIII.16).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-09-1992 te Montfoort met Anke VLAANDEREN, 25 jaar oud, geboren op 30-06-1967 te Montfoort, dochter van Roelof Jan VLAANDEREN en Antje BLOKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Soraya Maria, geboren op 28-08-1995 te Woerden.
   2.  Rian, geboren op 17-06-2000 te Utrecht.

XIV.14    Wilhelmus Marinus Hendrikus HOEGEE, systeemprogrammeur, geboren op 24-10-1963 te IJsselstein, zoon van Franciscus Hendrikus (Frans) HOEGEE en Maria BENSCHOP (zie XIII.16).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-03-1993 te IJsselstein met Irene VIJFHUIZEN, 23 jaar oud, salarisadministratrice, geboren op 25-04-1969 te Woerden, dochter van Jan VIJFHUIZEN en Margaretha DIEPENBROEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kris, geboren op 14-07-1994 te Nieuwegein.
   2.  Lucas, geboren op 24-04-1998 te IJsselstein.

XIV.16    Tonny HOEGEE, geboren op 19-11-1964 te IJsselstein, zoon van Franciscus Hendrikus (Frans) HOEGEE en Maria BENSCHOP (zie XIII.16).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-10-1986 te Benschop met Janna Maria Caroline JONGSMA, 21 jaar oud, geboren op 10-03-1965 te Amsterdam, dochter van Eise JONGSMA en Cornelia VERKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieselotte, geboren op 06-12-1991 te Benschop.
   2.  Jesper Tonny, geboren op 18-06-1994 te Nieuwegein.

XIV.19    Jenneke HOEGEE, geboren op 16-03-1968 te IJsselstein, dochter van Franciscus Hendrikus (Frans) HOEGEE en Maria BENSCHOP (zie XIII.16).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-09-1991 te IJsselstein met Alfons Willem de BRUIN, 32 jaar oud, geboren op 11-11-1958 te Djakarta, zoon van Willem Gerardus Hugo de BRUIN en Herni GROENEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Megan Kyanne, geboren op 26-08-1996 te IJsselstein.
   2.  Caitlin Eliane, geboren op 06-02-2000 te Oudenrijn-Utrecht.

XIV.20    Raymond HOEGEE, geboren op 16-09-1970 te IJsselstein, zoon van Franciscus Hendrikus (Frans) HOEGEE en Maria BENSCHOP (zie XIII.16).
Gehuwd met Bianca NIEUWHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Priscilla, geboren op 31-12-1992 te Nieuwegein.

XIII.17    Govert BENSCHOP, geboren op 11-06-1949 te Lopik, zoon van Arie BENSCHOP (zie XII.7) en Johanna Cornelia KEMKES.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-08-1968 te Lopik met Nel van der VLIST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cynthia, geboren op 23-03-1971.
   2.  Claudia, geboren op 30-09-1974 te Utrecht.

XIII.19    Johnny BENSCHOP, geboren op 14-02-1956 te Lopik, zoon van Arie BENSCHOP (zie XII.7) en Johanna Cornelia KEMKES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-09-1986 te Lopik met Theodora Richarda Barta OUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Denise, geboren op 21-03-1984 te Naarden.
   2.  Joyce, geboren op 08-05-1988 te Lopik.
   3.  Jimmy, geboren op 26-12-1991 te Utrecht.

XII.10    Jannigje BENSCHOP, geboren op 05-06-1912 te Jaarsveld, overleden op 11-05-1991 te Schoonhoven op 78-jarige leeftijd, - Jannigje ging op 14-01-1928 van Jaarsveld naar Lopik. Dochter van Dirk BENSCHOP (zie XI.3) en Maria EKERIS.
Gehuwd 11-1934 te Haastrecht met Cornelis Johannes (Cor) KLARENBEEK, geboren op 08-10-1905, overleden op 24-01-1970 op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Cornelis (Gerrit), geboren op 26-09-1935.
   2.  Dirk Marinus (Dirk), geboren op 15-12-1939.
   3.  Cornelis Jakobus (Cock), geboren op 25-08-1942.
   4.  Marinus Gerardus (Ries), geboren op 01-06-1944.
   5.  Johannes Cornelis (Hans), geboren op 28-12-1952.
   6.  Maria Johanna (Ria), geboren op 19-01-1956.

XII.12    Gerrigje Cornelia BENSCHOP, geboren op 18-09-1915 te Jaarsveld, overleden op 15-08-1997 te Lopik op 81-jarige leeftijd, - Gerrigje ging op 29-01-1930 van Jaarsveld naar Jutphaas. Dochter van Dirk BENSCHOP (zie XI.3) en Maria EKERIS.
Gehuwd (1) 1937 te Jaarsveld met Simon Thomas (Siem) van BLADEREN, - Het echtpaar heeft geen kinderen.
Gehuwd (2).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gerrigje Cornelia BENSCHOP (zie XIII.28).

XIII.28    Gerrigje Cornelia BENSCHOP, geboren op 25-04-1936 te Jaarsveld, dochter van Gerrigje Cornelia BENSCHOP (zie XII.12).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-11-1958 met Arie (Aart) van der VEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Maria (Hennie), geboren op 19-10-1959 te IJsselstein.
   2.  Arie Cornelis (Arie), geboren op 07-01-1963 te Lopik.
   3.  Sylvia, geboren op 09-09-1969 te Lopik.

XII.18    Dirkje (Dik) BENSCHOP, geboren op 15-09-1920 te Jaarsveld, - Dirkje ging op 31-09-1938 van Jaarsveld naar Lopik. Dochter van Dirk BENSCHOP (zie XI.3) en Maria EKERIS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-07-1944 te Jaarsveld met Hendrik (Driek) J. BROEKHUIZEN, - Het echtpaar heeft 4 kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Ria).
   2.  Maarten (Maart).
   3.  Dirk (Dik).
   4.  Hendrik (Henny).

XII.20    Aagje BENSCHOP, geboren op 04-12-1921, dochter van Dirk BENSCHOP (zie XI.3) en Maria EKERIS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-06-1944 te Gouda met Dirk KEIJZER, zoon van Pieter KEIJZER en Johanna Maria van de HAAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter.
   2.  Mary.
   3.  Maria.

XI.5    Willemijntje BENSCHOP, geboren op 14-09-1881 te Jaarsveld, overleden op 24-01-1949 te Lopik op 67-jarige leeftijd, dochter van Arie BENSCHOP (zie X.3) en Gijsje MIDDELKOOP.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mijndert BENSCHOP, geboren op 04-02-1904 te Jaarsveld (onecht), overleden op 29-02-1904 te Jaarsveld, 25 dagen oud.

X.7    Aart BENSCHOP, tuinarbeider/koopman kleinvee, geboren op 30-11-1861 te Jaarsveld (getuigen: Evert Brink te Lopik, 50 jr, huisschilder, en Jan Marinus de Keus te Jaarsveld, 26 jr, kantoorbediende), overleden op 25-02-1945 te Lekkerkerk op 83-jarige leeftijd, - Aart Benschop was aanvankelijk arbeider. Later is hij veehandelaar geworden. Hij ging met het vee van de Jaarsveldse boeren naar de veemarkt in Utrecht. - Het bevolkingsregister Pijnacker vermeldt, dat Aart op 30.9.1931, met zijn zonen Jacob en Marinus naar Lekkerkerk verhuisde. - Volgens Maarten Benschop, 1899, woonde het gezin van Aart en Wilhelmina in Jaarveld, in het gebied dat "de keuken" werd genoemd, nabij de Graafdijk. - Als getuigen bij het huwelijk van Aart en Wilhelmina worden genoemd: schop, 27 jr, arbeider, wonende te Jaarsveld, broeder van de bruidegom, Arie Benschop, 26 jr, arbeider, wonende te Jaarsveld, broeder van de bruidegom, Peter van Bruggen, 29 jr, smid, wonende te Willige Langerak, en Willem Verhey, 29 jr, arbeider, wonende te Lopik, broeder van de bruid. Zoon van Arij BENSCHOP (zie IX.3) en Willemijntje BOOY.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-10-1891 te Lopik met Wilhelmina VERHEY, 30 jaar oud, dienstbode, geboren op 23-04-1861 te Lopik, overleden op 27-08-1931 te Delft op 70-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Leendert VERHEY, arbeider, en Neeltje VERHOEF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie (zie XI.7).
   2.  Cornelis Leendert (zie XI.9).
   3.  Ewoud (zie XI.11).
   4.  Willem (zie XI.13).
   5.  Willemijntje (zie XI.16).
   6.  Jacob, geboren op 18-06-1899 te Jaarsveld, overleden op 12-05-1940 te Schiedam op 40-jarige leeftijd.
   7.  Neeltje, geboren op 06-01-1901 te Jaarsveld, overleden op 30-01-1902 te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd.
   8.  Adrianus (zie XI.19).
   9.  Maria, geboren op 16-05-1905 te Jaarsveld, overleden op 06-04-1906 te Jaarsveld, 325 dagen oud.
   10.  Neeltje, geboren op 16-05-1905 te Jaarsveld, overleden op 18-02-1906 te Jaarsveld, 278 dagen oud.
   11.  Johannes (zie XI.23).
   12.  Aart (zie XI.25).
   13.  Marinus (zie XI.27).

XI.7    Arie BENSCHOP, barbier/tuinder, geboren op 26-12-1891 te Lopik, overleden op 20-07-1941 te Pijnacker op 49-jarige leeftijd, zoon van Aart BENSCHOP (zie X.7) en Wilhelmina VERHEY, dienstbode.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-09-1917 te Pijnacker met Neeltje Maria van der STOEP, 24 jaar oud, geboren op 03-04-1893 te Rhoon, overleden op 02-02-1969 te Ridderkerk op 75-jarige leeftijd, dochter van Pieter van der STOEP en Maartje VERHEIJ. {Zij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 14-11-1946 te Pijnacker met Willem BENSCHOP, 50 jaar oud (zie XI.13).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina (zie XII.23).
   2.  Maartje (zie XII.25).
   3.  Aart (zie XII.26).
   4.  Pieter (zie XII.28).
   5.  Cornelis Leendert (zie XII.30).
   6.  Gerrit (zie XII.32).
   7.  Neeltje Maria (zie XII.35).

XII.23    Wilhelmina BENSCHOP, geboren op 04-07-1918 te Pijnacker, dochter van Arie BENSCHOP (zie XI.7) en Neeltje Maria van der STOEP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-03-1942 te Pijnacker met Annes KARSSIES, 24 jaar oud, geboren op 13-05-1917 te Dordrecht, zoon van Hendrik KARSSIES en Neeltje WESSEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Arie Hendrik, geboren op 20-04-1943 te Vlaardingen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-06-1968 te Hardinxveld-Giessendam met Maria Aake Lyda BOSHART, 23 jaar oud, geboren op 17-03-1945 te Rotterdam.
   2.  Elisabeth, geboren op 22-05-1944 te Vlaardingen, overleden op 13-05-1945 te Vlaardingen, 356 dagen oud.
   3.  Willem, geboren op 24-07-1948 te Vlaardingen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-09-1968 te Rotterdam met Maria Bastiana BESSELING, 17 jaar oud, geboren op 10-07-1951 te Rotterdam.

XII.25    Maartje BENSCHOP, geboren op 17-10-1919 te Pijnacker, dochter van Arie BENSCHOP (zie XI.7) en Neeltje Maria van der STOEP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-07-1943 te Pijnacker met Pieter Johannes van RHEENEN, 26 jaar oud, geboren op 29-10-1916 te Nootdorp, overleden op 30-06-1992 op 75-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas van RHEENEN en Neeltje SAARBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje, geboren op 19-05-1944 te Delft.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-04-1968 te Delft met Jan DROK, 23 jaar oud, geboren op 25-12-1944 te Oude Pekela.
   2.  Wilhelmina Wijntje, geboren op 06-05-1946 te Pijnacker.
   3.  Marijke Arnoldina Johanna, geboren op 30-05-1947 te Delft.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-12-1968 te Delft met Ridderus Willem PLOMP, 22 jaar oud, geboren op 28-06-1946 te Rijswijk ZH.
   4.  Marianne, geboren op 28-03-1951 te Delft.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-11-1970 te Rijswijk ZH met Hendrik PLOMP, 21 jaar oud, geboren op 01-01-1949 te Rijswijk ZH.
   5.  Maria Geertruida, geboren op 02-09-1953 te Delft.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-01-1974 te Delft met Jan BERGHUIS, 20 jaar oud, geboren op 22-07-1953 te Exloërmond.
   6.  Pieter Johannes, geboren op 08-09-1955 te Delft.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1981 te Delft met Wilma WESSEL, 20 jaar oud, geboren op 03-03-1961 te Delft.
   7.  Jolanda Louise, geboren op 09-04-1963 te Delft.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-12-1982 te Delft met Leendert Arie HORDIJK, 24 jaar oud, geboren op 04-08-1958 te Delft.

XII.26    Aart BENSCHOP, hoofdopzichter gas en electr. Geboren op 03-05-1921 te Pijnacker, zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.7) en Neeltje Maria van der STOEP.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-08-1945 te Rotterdam met Grietje Adriana Gerarda STEIJN, 20 jaar oud, geboren op 13-07-1925 te Rotterdam, dochter van Nicolaas STEIJN en Johanna Maria HUVERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Nicolaas (zie XIII.54).
   2.  Nicolaas Jacob (zie XIII.56).
   3.  Willem Johannes, slager, geboren op 17-09-1949 te Pijnacker.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30-09-1983 te Den Helder (gescheiden Den Helder) met Monalise DRIEHUIS, 21 jaar oud, geboren op 28-02-1962 te Harlingen, dochter van Gerrit Gerardus DRIEHUIS en Sietske van der MEULEN.
   4.  Johanna Maria (zie XIII.61).
   5.  Neeltje (zie XIII.63).
   6.  Aart Peter (zie XIII.64).
   7.  Margaretha Adriana Gerarda (zie XIII.67).

XIII.54    Arie Nicolaas BENSCHOP, postbeambte, geboren op 16-03-1946 te Pijnacker, zoon van Aart BENSCHOP (zie XII.26) en Grietje Adriana Gerarda STEIJN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-01-1975 te Den Helder met Hiltje DIJKSTRA, 19 jaar oud, geboren op 05-10-1955 te Den Helder, dochter van Gerrit DIJKSTRA en Richtje WELBEDACHT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel, geboren op 07-10-1975 te Den Helder.
   2.  Patricia, geboren op 04-09-1978 te Den Helder.

XIII.56    Nicolaas Jacob BENSCHOP, computerdeskundige marine, geboren op 09-11-1947 te Pijnacker, zoon van Aart BENSCHOP (zie XII.26) en Grietje Adriana Gerarda STEIJN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-08-1969 te Enkhuizen met Lutske KEESMAN, 19 jaar oud, geboren op 17-10-1949 te Enkhuizen, dochter van Simon KEESMAN en Grietje DEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edwin, geboren op 08-05-1970 te Den Helder.
   2.  Esther, geboren op 11-09-1971 te Enkhuizen.
   3.  Jeroen, geboren op 07-05-1976 te Den Helder.

XIII.61    Johanna Maria BENSCHOP, geboren op 11-08-1951 te Pijnacker, dochter van Aart BENSCHOP (zie XII.26) en Grietje Adriana Gerarda STEIJN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-06-1973 te Den Helder met Hendrik PIJPER, 23 jaar oud, geboren op 01-06-1950 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilse Jasmijnka Johanna, geboren op 06-07-1974 te Den Helder.
   2.  Silvia Mariska Christina, geboren op 23-06-1977 te Den Helder.

XIII.63    Neeltje BENSCHOP, geboren op 17-10-1954 te Pijnacker, dochter van Aart BENSCHOP (zie XII.26) en Grietje Adriana Gerarda STEIJN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-06-1983 te Den Helder met Kees MEIJER, -Gescheiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart-Jan.

XIII.64    Aart Peter BENSCHOP, kok, Noorderhaven, Julianadorp, geboren op 05-03-1956 te Pijnacker, - Arien wordt in 1607 al genoemd in Krimpen a/d IJssel. Hij was heemraad in de jaren 1622-1646. Zoon van Aart BENSCHOP (zie XII.26) en Grietje Adriana Gerarda STEIJN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-02-1983 te den Helder met Ilse KEMELING, 24 jaar oud, geboren op 24-04-1958 te den Helder, dochter van Abraham KEMELING en Douwertje Eefje PLANJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emiel Daniel, geboren op 18-01-1984 te den Helder.
   2.  Demelza Malou, geboren op 30-07-1985 te den Helder.
   3.  Marijn Robin, geboren op 25-01-1988 te Julianadorp.
   4.  Rowan Erskin, geboren op 04-07-1995 te Den Helder.

XIII.67    Margaretha Adriana Gerarda BENSCHOP, geboren op 01-04-1959 te Delft, dochter van Aart BENSCHOP (zie XII.26) en Grietje Adriana Gerarda STEIJN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-06-1979 te Den Helder met Zwier NABER, 24 jaar oud, geboren op 03-11-1954 te Den Helder, - Gescheiden, juli 1998.
Uit dit huwelijk:
   1.  Miranda Grietje Adriaan, geboren op 11-01-1982 te Wolvega.
   2.  Samantha Johanna, geboren op 07-03-1985 te Meppel.

XII.28    Pieter BENSCHOP, hoofdagent van politie, geboren op 29-03-1923 te Pijnacker, overleden op 28-05-1998 te Nieuwegein op 75-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.7) en Neeltje Maria van der STOEP.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-08-1947 te De Lier met Cornelia BROEKMAN, 23 jaar oud, geboren op 06-04-1924 te De Lier, overleden op 11-11-2009 te Almere op 85-jarige leeftijd, dochter van Cornelis BROEKMAN en Christina Wilhelmina de BODE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Willem, technisch laborant, geboren op 17-07-1948 te ´s Gravenhage.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29-03-1989 te ´s Gravenhage met Karin HENDRIKS, 39 jaar oud, hoofd-diëtiste, geboren op 28-07-1949 te Heerlen, dochter van Gerardus Antonius HENDRIKS en Maria WEIJERS.
   2.  Cornelis, leraar, geboren op 11-04-1950 te ´s Gravenhage, overleden op 11-10-2011 te De Lier op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-02-1975 te Rijswijk ZH met Alida GROEN, 24 jaar oud, lerares, geboren op 16-04-1950 te ´s Gravenhage, dochter van Jan Huibrecht GROEN en Leentje van der HARST.
   3.  Yvonne (zie XIII.73).

XIII.73    Yvonne BENSCHOP, musicus/zangeres, geboren op 09-07-1954 te ´s Gravenhage, dochter van Pieter BENSCHOP (zie XII.28) en Cornelia BROEKMAN.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 02-08-1983 te ´s Gravenhage (gescheiden Almere 6-4-1989) met Michel Martin Marie HAVENITH, 26 jaar oud, dirigent/musicus, geboren op 19-06-1957 te Kerkrade, zoon van Willem Josef HAVENITH en Catharina Helena VAESSEN.
Gehuwd (2) met Harm van der KAMP, zoon van Lubbertus van der KAMP en Jantje SCHOUTEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Ewoud Harm Pieter, geboren op 19-08-1990 te Amsterdam.
   2.  Linde Caroline, geboren op 31-10-1991.

XII.30    Cornelis Leendert BENSCHOP, lasser, geboren op 03-03-1926 te Pijnacker, overleden op 15-07-1988 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.7) en Neeltje Maria van der STOEP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-10-1952 te Rotterdam met Martine Johanna den OUTER, 22 jaar oud, geboren op 06-07-1930 te Rotterdam, dochter van Franciscus den OUTER en Johanna PORS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Arie (zie XIII.75).
   2.  Neeltje Johanna (zie XIII.78).
   3.  Cornelis Leendert (zie XIII.79).
   4.  Magdalena Monica, geboren op 25-03-1958 te Ridderkerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-09-1978 te Ridderkerk met Jan Hendrik BULTEN, 25 jaar oud, geboren op 04-05-1953 te Doetinchem.
   5.  Martina Johanna, geboren op 22-12-1959 te Ridderkerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-06-1985 te Ridderkerk met Willem GROENEWOUD.
   6.  Elisabeth Christina, geboren op 22-03-1966 te Ridderkerk.
   7.  Willem Pieter (zie XIII.86).
   8.  Margriet Esther José, geboren op 12-08-1975 te Rotterdam.

XIII.75    Franciscus Arie BENSCHOP, verpleegkundige A, geboren op 16-12-1953 te Ridderkerk, zoon van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XII.30) en Martine Johanna den OUTER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-08-1976 te Voorschoten met Hermine Simone DURIEUX, 22 jaar oud, geboren op 28-04-1954 te Voorschoten, dochter van Hermanus DURIEUX en Immetje Wilhelmina van den NIEUWENDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martine, geboren op 24-12-1979 te Alphen a/d Rijn.
   2.  Willemine, geboren op 26-09-1981 te Zwolle.
   3.  Hermanus Cornelis, geboren op 20-07-1983 te Nunspeet.

XIII.78    Neeltje Johanna BENSCHOP, geboren op 05-02-1955 te Ridderkerk, dochter van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XII.30) en Martine Johanna den OUTER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-09-1977 te Ridderkerk met Imke SIEZENGA, 22 jaar oud, geboren op 13-09-1955.
Uit dit huwelijk:
   1.  Freek, geboren op 10-09-1980 te Meppel.

XIII.79    Cornelis Leendert BENSCHOP, administratief medewerker, geboren op 11-06-1956 te Ridderkerk, zoon van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XII.30) en Martine Johanna den OUTER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-08-1977 te Ridderkerk met Anna Johanna DEKKER, 18 jaar oud, geboren op 05-01-1959 te Ridderkerk, dochter van Johannes DEKKER en Elisabeth LAGENDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas Johannes Cornelis, geboren op 01-10-1983 te Ridderkerk.
   2.  Cathelijne Elisabeth, geboren op 24-10-1986 te Ridderkerk.

XIII.86    Willem Pieter BENSCHOP, geboren op 13-06-1967 te Ridderkerk, zoon van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XII.30) en Martine Johanna den OUTER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-10-1989 te Epe met Maria Dorothea van der SCHEE, 22 jaar oud, geboren op 28-10-1966 te Hoogeveen, dochter van Johannes van der SCHEE en Geertje BRONGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Ruth, geboren op 29-10-1991 te Amersfoort.
   2.  Evelina Gabrielle, geboren op 14-04-1993 te Amersfoort.
   3.  Maaike Lisette, geboren op 14-04-1993 te Amersfoort.
   4.  Lotte Dorien, geboren op 26-01-1998 te Woudenberg.

XII.32    Gerrit BENSCHOP, electrisch lasser, geboren op 18-08-1931 te Pijnacker, overleden op 20-05-1995 te Groot-Ammers op 63-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.7) en Neeltje Maria van der STOEP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1958 te Groot-Ammers met Maria ZWIJNENBURG, 22 jaar oud, geboren op 23-07-1935 te Groot-Ammers, dochter van Nicolaas ZWIJNENBURG en Maria HOUWELING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie XIII.90).

XIII.90    Maria BENSCHOP, geboren op 25-09-1959 te Ridderkerk, dochter van Gerrit BENSCHOP (zie XII.32) en Maria ZWIJNENBURG.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 14-04-1977 te Ridderkerk met Franciscus Floris EILERS, 20 jaar oud, geboren op 27-03-1957 te Gouda, zoon van Johan Christoffel EILERS en Janna van DRIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sanne, geboren op 24-12-1986 te Ridderkerk.
   2.  Jesse, geboren op 23-08-1989 te Ridderkerk.

XII.35    Neeltje Maria BENSCHOP, geboren op 04-05-1933 te Pijnacker, dochter van Arie BENSCHOP (zie XI.7) en Neeltje Maria van der STOEP.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1957 te Lekkerkerk met Dirk BRAND, 25 jaar oud, geboren op 02-04-1932 te Lekkerkerk, zoon van Adriaan BRAND, ijzerwerker bij Duijvendijk, en Cornelia van der ENT, - Het echtpaar gaat wonen in Ridderkerk, Blaak 55.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie, geboren op 24-06-1958 te Ridderkerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-06-1980 te Ridderkerk met Yvonne van SCHOL, 20 jaar oud, geboren op 23-07-1959 te Brunssum.
   2.  Adriaan (zie XIII.93).
   3.  Jessica Esther Doreen, geboren op 07-02-1973 te Ridderkerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-05-1996 te Ridderkerk met Jan ANDEWEG.

XIII.93    Adriaan BRAND, geboren op 30-08-1959 te Ridderkerk, zoon van Dirk BRAND en Neeltje Maria BENSCHOP (zie XII.35).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-03-1987 te Ridderkerk met Gerarda Hanita BAKKER, 28 jaar oud, geboren op 02-08-1958 te Rotterdam, dochter van Peter BAKKER en Cornelia van der ZANDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith Caroline, geboren op 25-11-1987 te Ridderkerk.
   2.  Lianne Elenie, geboren op 09-07-1990 te Vlissingen.

XI.9    Cornelis Leendert BENSCHOP, geboren op 15-02-1893 te Lopik (getuigen: Pieter de Groot te Lopik, 59 jr, koopman, en Willem van Tuyl, 63 jr), overleden op 11-04-1966 te Moordrecht op 73-jarige leeftijd, - Het bevolkingsregister Pijnacker vermeldt, dat Cornelis Leendert op 6.7.1915 is verhuisd naar Utrecht. Zoon van Aart BENSCHOP (zie X.7) en Wilhelmina VERHEY, dienstbode.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-09-1914 te Pijnacker met Grietje VERBAAN, 24 jaar oud, geboren op 31-12-1889 te Lopik, overleden op 04-04-1966 op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (zie XII.37).
   2.  Aart (zie XII.38).
   3.  Neeltje Maria (zie XII.41).
   4.  Willemijntje, geboren op 17-07-1925 te Pijnacker.
   5.  Aria, geboren op 30-11-1927 te Pijnacker.
   6.  Wilhelmina, geboren op 31-01-1929 te Rotterdam.

XII.37    Adriana BENSCHOP, geboren op 28-12-1917 te Pijnacker, dochter van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XI.9) en Grietje VERBAAN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-07-1938 te Pijnacker met Gijsbertus VERSCHOOR, 23 jaar oud, winkelier/expeditiebediende, geboren op 15-04-1915 te Giessen Nieuwkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clazina Cornelia, geboren op 02-02-1940 te Pijnacker.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-11-1961 te Pijnacker met Leonardus Franciscus SMIT, 22 jaar oud, rijwielhersteller, geboren op 24-05-1939 te Berkel en Rodenrijs.
   2.  Cornelis Leendert, kassenbouwer, geboren op 03-12-1941 te Pijnacker.
Gehuwd met Hester REEDIJK, geboren op 17-06-1941, overleden 1982.
   3.  Grietje, geboren op 29-10-1943 te Pijnacker.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-10-1963 te Pijnacker met Pieter BAZUIN, 20 jaar oud, bouwvakker, geboren op 28-07-1943 te Pijnacker.
   4.  Adriana Gijsberdina, geboren op 18-09-1947 te Pijnacker.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 11-03-1966 te Pijnacker met Leendert Antonius BOING, 25 jaar oud, kraanmachinist, geboren op 01-07-1940 te Pijnacker.
   5.  Wilhelmina Barendina, geboren op 19-04-1956 te Pijnacker.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-07-1976 te Pijnacker met Gerardus Marinus Antonius ´t HART, 23 jaar oud, monteur, geboren op 04-12-1952 te Naaldwijk.

XII.38    Aart BENSCHOP, postbeambte, geboren op 31-10-1918 te Pijnacker, overleden 1990 te ´s Gravenhage, zoon van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XI.9) en Grietje VERBAAN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-06-1952 te ´s Gravenhage met Jaapje NOORDAM, 32 jaar oud, geboren op 05-10-1919 te ´s Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 09-06-1953 te ´s Gravenhage.
   2.  Cornelis Leendert (zie XIII.108).

XIII.108    Cornelis Leendert BENSCHOP, geboren op 07-11-1954 te ´s Gravenhage, zoon van Aart BENSCHOP (zie XII.38) en Jaapje NOORDAM.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-09-1976 te ´s Gravenhage met Louise Hendrika José van WISSEN, 19 jaar oud, geboren op 20-08-1957 te ´s Gravenhage, dochter van Johannes van WISSEN en Petronella van EVERSTEIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel, geboren op 17-07-1980 te ´s Gravenhage.
   2.  Jeffrey, geboren op 06-06-1983 te ´s Gravenhage.

XII.41    Neeltje Maria BENSCHOP, geboren op 18-05-1920 te Pijnacker, overleden op 10-11-1992 te Vlaardingen op 72-jarige leeftijd, - Nel en Cor Bijmolen wonen (woonde) in Vlaardingen. Dochter van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XI.9) en Grietje VERBAAN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-11-1939 met Cornelis BIJMOLEN, 21 jaar oud, geboren op 04-10-1918, overleden op 21-12-1989 te Vlaardingen op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie XIII.111).
   2.  Cornelis Leendert (zie XIII.112).
   3.  Berend (zie XIII.114).
   4.  Johan (zie XIII.116).

XIII.111    Johanna BIJMOLEN, geboren op 19-04-1940 te Rotterdam, dochter van Cornelis BIJMOLEN en Neeltje Maria BENSCHOP (zie XII.41).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-03-1963 met Kees van de BERG, 23 jaar oud, geboren op 02-02-1940 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald Claudius, geboren op 09-09-1964 te Vlaardingen.

XIII.112    Cornelis Leendert BIJMOLEN, geboren op 02-08-1941 te ´s Gravenhage, zoon van Cornelis BIJMOLEN en Neeltje Maria BENSCHOP (zie XII.41).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-10-1963 met Neeltje Adriana DARTEE, 20 jaar oud, geboren op 14-03-1943 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jose Cornelis, geboren op 28-10-1963 te Vlaardingen.
   2.  Carola Adriana, geboren op 19-02-1965 te Vlaardingen.

XIII.114    Berend BIJMOLEN, geboren op 20-01-1943 te ´s Gravenhage, zoon van Cornelis BIJMOLEN en Neeltje Maria BENSCHOP (zie XII.41).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-07-1965 met Willemina VLIELANDER, 23 jaar oud, geboren op 10-08-1941 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claudia Astrid, geboren op 16-06-1967 te Vlaardingen.

XIII.116    Johan BIJMOLEN, geboren op 07-07-1947 te ´s Gravenhage, zoon van Cornelis BIJMOLEN en Neeltje Maria BENSCHOP (zie XII.41).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-08-1968 met Anna Adriana Agatah van de BERG, 21 jaar oud, geboren op 09-05-1947 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Cornelis Bastiaan, geboren op 17-03-1970 te Vlaardingen.
   2.  Hilde Agatah, geboren op 13-03-1971 te Vlaardingen.

XI.11    Ewoud BENSCHOP, kalkblusser, geboren op 11-07-1894 te Jaarsveld (getuigen: Cornelis Langerak te Jaarsveld, 57 jr, jachtopziener, en Jan Kramer te Lopik, 36 jr, smit), overleden op 04-09-1962 te Lekkerkerk op 68-jarige leeftijd, begraven te Lekkerkerk, - Ewoud Benschop trok met zijn ouders in 1913 naar Pijnacker. In 1920 verhuisde hij met zijn broer Willem naar Lekkerkerk, waar zijn zus Mijntje was gaan wonen na haar huwelijk met Teunis Berger. Ewoud ging daar in de kost en kreeg een baan bij kalkfabriek Luyten, waar zwager Teunis ook werkte. Teunis is daar later weggegaan en is boer/ melkrijder geworden. Ewoud werd kalkblusser, maar vertrok omdat hij voortdurend ruzie had met zijn baas, Hannes Bek. - Na zijn huwelijk kocht Ewoud een huis aan de Lange Achterweg in Lekkerkerk. Op 26.5.1926 vertrok het gezin naar Berkel en Rodenrijs, waar Ewoud ging werken in de tuinderij van een familielid. Op dringend verzoek van Luyten is hij op 23.2.1927 weer teruggegaan naar Lekkerkerk en is hij weer bij de kalk- fabriek in dienst getreden. Hij ging wonen in de Simonshoeve. In verband met de ziekte van Lysabeth, die in een tent moest wonen, huurde hij een huis aan de - Veel gegevens over Ouderkerk a/d IJssel en over de eerste generaties van deze genealogie zijn overgenomen uit diverse artikelen uit "Ons Voorgeslacht". - getuigen bij het huwelijk van Ewoud Benschop en Eeltje Deelen waren: Willem Benschop, 26 jr, fabrieksarbeider, te Lekkerkerk, broeder van de echtgenoot en Bastiaan Deelen, 26 jr, reiziger, te Nieuw Lekkerland, broeder van de echtgenote. Zoon van Aart BENSCHOP (zie X.7) en Wilhelmina VERHEY, dienstbode.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-11-1922 te Nieuw Lekkerland met Eeltje DEELEN, 29 jaar oud, geboren op 21-03-1893 te Nieuw Lekkerland, overleden op 21-01-1978 te Berkel-Rodenrijs op 84-jarige leeftijd, dochter van Wouter DEELEN, boerenarbeider, olieslager, en Lyzebeth GOUDRIAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie XII.45).
   2.  Wilhelmina (zie XII.48).
   3.  Lizabeth (zie XII.50).
   4.  Wouter (zie XII.51).
   5.  Arie (zie XII.53).
   6.  Arie Willem (zie XII.55).
   7.  Maria (zie XII.58).
   8.  Cornelis Leendert (zie XII.59).

XII.45    Aart BENSCHOP, geboren op 24-10-1923 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, overleden op 14-10-1994 te Hoogezand op 70-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XI.11) en Eeltje DEELEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-01-1950 te Nieuw Lekkerland met Ariaantje van EK, 23 jaar oud, geboren op 28-08-1926 te Nieuw Lekkerland, overleden op 01-07-2010 te Warmond op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke (zie XIII.119).
   2.  Ewoud (zie XIII.120).
   3.  Gerrit Jacob (zie XIII.122).
   4.  Eeltje Catherina (zie XIII.125).

XIII.119    Janneke BENSCHOP, geboren op 05-01-1951 te Hoogezand, dochter van Aart BENSCHOP (zie XII.45) en Ariaantje van EK.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-12-1971 te Zuidlaren met Jan STEL, 20 jaar oud, geboren op 03-08-1951, - Het echtpaar gaat wonen in Leiden, J.F.Kennedylaan 80.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evianne, geboren op 25-09-1983.
   2.  Bernaart, geboren op 10-03-1985.
   3.  Monique, geboren op 01-05-1987.

XIII.120    Ewoud BENSCHOP, geboren op 15-11-1952 te Hoogezand, zoon van Aart BENSCHOP (zie XII.45) en Ariaantje van EK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-09-1975 te Hoogezand met Aline VOLDERS, 22 jaar oud, geboren op 29-05-1953.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther, geboren op 18-05-1978.
   2.  Daphne, geboren op 27-08-1981.

XIII.122    Gerrit Jacob BENSCHOP, geboren op 11-10-1955 te Hoogezand, zoon van Aart BENSCHOP (zie XII.45) en Ariaantje van EK.
Gehuwd met Anja MEIJER, geboren op 17-12-1958.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten Albert, geboren op 19-11-1989 te Deventer.
   2.  Wouter Aart, geboren op 25-12-1993 te Bathmen.

XIII.125    Eeltje Catherina BENSCHOP, geboren op 31-08-1960 te Hoogezand, dochter van Aart BENSCHOP (zie XII.45) en Ariaantje van EK.
Gehuwd met Wim SOLDAAT, geboren op 11-04-1961.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben Arend, geboren op 19-07-1987 te Ede.
   2.  Irma Rianne, geboren op 29-01-1989 te Dronten.

XII.48    Wilhelmina BENSCHOP, geboren op 24-10-1923 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, overleden op 13-03-2005 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd, dochter van Ewoud BENSCHOP (zie XI.11) en Eeltje DEELEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-11-1951 te Rotterdam met Arie van der THOLEN, 35 jaar oud, geboren op 15-08-1916, overleden op 20-07-1997 te Schiebroek op 80-jarige leeftijd, - Arie en Wilhelmina gingen wonen aan de Adrianalaan 90 te Rotterdam, waar Arie al woonde. Later verhuisden ze naar de Aronskelkstraat 29c.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus (zie XIII.126).
   2.  Ewoud, geboren op 16-06-1957 te Rotterdam.
Gehuwd met Wil VERHOEF, geboren op 06-11-1959 te Berkel en Rodenrijs.
   3.  Eppo, geboren op 11-06-1962 te Rotterdam.
   4.  Elwin, geboren op 07-12-1963 te Rotterdam.

XIII.126    Adrianus van der THOLEN, geboren op 21-07-1952 te Rotterdam, zoon van Arie van der THOLEN en Wilhelmina BENSCHOP (zie XII.48).
Gehuwd met Reen HALKEMA, geboren op 25-05-1952.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca, geboren op 26-01-1981.
   2.  Jemina, geboren op 31-12-1985.

XII.50    Lizabeth BENSCHOP, geboren op 19-03-1925 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, overleden op 18-07-1996 te Lekkerkerk op 71-jarige leeftijd, begraven op 23-07-1996 te Lekkerkerk, dochter van Ewoud BENSCHOP (zie XI.11) en Eeltje DEELEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-03-1951 te Lekkerkerk (gk) met Dirk KNUISTING NEVEN, 28 jaar oud, geboren op 20-03-1923, overleden op 13-03-2006 te Lekkerkerk op 82-jarige leeftijd, zoon van Aart KNUISTING NEVEN en Pieternella Adriana BREIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie XIII.132).
   2.  Ewoud (zie XIII.134).
   3.  Cornelis (zie XIII.136).

XIII.132    Aart KNUISTING NEVEN, geboren op 11-05-1952 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, zoon van Dirk KNUISTING NEVEN en Lizabeth BENSCHOP (zie XII.50).
Gehuwd met Marieke Jeanette de ZEE, geboren op 26-03-1958 te Krimpen a/d Lek, dochter van Marcus Douwe Jacobus Antonius de ZEE en Jannetje van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Miranda, geboren op 03-04-1979 te Capelle a/d IJssel.
   2.  Nils, geboren op 05-04-1981 te Krimpen a/d IJssel.

XIII.134    Ewoud KNUISTING NEVEN, geboren op 20-02-1954 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, zoon van Dirk KNUISTING NEVEN en Lizabeth BENSCHOP (zie XII.50).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-08-1975 te Krimpen a/d Lek met Dirkje Dina van GEMERDEN, 19 jaar oud, geboren op 17-10-1955 te Krimpen a/d Lek, dochter van Andries van GEMERDEN en Cornelia Eeltje GOUDRIAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Liesbeth Andrea, geboren op 18-03-1981 te Rotterdam.

XIII.136    Cornelis KNUISTING NEVEN, geboren op 12-08-1956 te Lekkerkerk, gedoopt te Lekkerkerk, zoon van Dirk KNUISTING NEVEN en Lizabeth BENSCHOP (zie XII.50).
Gehuwd met Dirkje van HERK, geboren op 19-09-1959 te Waddinxveen, dochter van Adrianus van HERK en Klazina Trijntje STOUTHART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klazina Trijntje, geboren op 15-02-1985 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   2.  Marije, geboren op 13-12-1986 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   3.  Lisette, geboren op 27-10-1990 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

XII.51    Wouter BENSCHOP, magazijnbeheerder, geboren op 14-01-1927 te Berkel en Rodenrijs, gedoopt (GK) te Berkel en Rodenrijs (getuigen: Cornelis van der Breggen, 59 jr, broodbakker, en Arie Gorissen, 23 jr, winkelbediende), overleden op 13-01-2013 te Vlaardingen op 85-jarige leeftijd, begraven op 19-01-2013 te Maasland, - Als getuigen bij het huwelijk van Wouter en Beatrix Willempje worden vermeld: Aart Benschop, 27 jr, koperslager, wonende te Hoogezand-Sappemeer, broeder van de bruidegom, en Adriaan Brand, 33 jr, machinebankwerker, broeder van de bruid. - Vincent woonde te Ouderkerk a/d IJssel, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XI.11) en Eeltje DEELEN.
Ondertrouwd te Lekkerkerk, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1951 te Lekkerkerk, gehuwd voor de kerk op 10-05-1951 te Lekkerkerk (gk) met Beatrix Willempje BRAND, 23 jaar oud, geboren op 25-06-1927 te Lekkerkerk (getuigen: Jillis Mudde, 64 jr, huisschilder, en Gerrit Brand, 35 jr, huisschilder), overleden op 03-05-2014 te Vlaardingen op 86-jarige leeftijd, begraven op 09-05-2014 te Maasland, dochter van Adriaan BRAND, ijzerwerker bij Duijvendijk, en Cornelia van der ENT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ewoud (vanaf 2005: Paulien) (zie XIII.138).
   2.  Adriaan (zie XIII.141).
   3.  Eeltje (zie XIII.144).
   4.  Cornelia (zie XIII.146).
   5.  Cornelis Leendert (zie XIII.147).
   6.  Beatrix Willempje (zie XIII.150).
   7.  Maria, adm. medewerkster, geboren op 30-03-1964 te Vlaardingen, gedoopt (gk) te Vlaardingen.

XIII.138    Ewoud (vanaf 2005: Paulien) BENSCHOP, maatschappelijk werker, geboren op 29-11-1951 te Lekkerkerk (Schuwacht 56), gedoopt (gk) te Lekkerkerk, - Bij uitspraak van de rechtbank te Zwolle-Lelystad van 22-03-2007 is de vermelding van het geslacht gewijzigd in "vrouwelijk" en zijn de voornamen gewijzigd in "Agnes Pauline". Zoon van Wouter BENSCHOP (zie XII.51) en Beatrix Willempje BRAND.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 23-08-1973 te Delft, [Gescheiden_op_20050000], gehuwd voor de kerk op 23-08-1973 te Delft (GK) met Hendrika WARDENAAR, 22 jaar oud, ziekenverzorgster, geboren op 01-08-1951 te Hoogezand-Sappermeer, gedoopt (gk) te Hoogezand-Sappermeer, dochter van Arij WARDENAAR en Martje Grietje BADENHOP.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 12-12-2012 te Uden NB met Gerrie van HURNE, 53 jaar oud, salarisadministrateur, geboren op 08-03-1959. {Zij was eerder gehuwd voor 1989 met Henk ZWINKELS.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ewoud (zie XIV.85).
   2.  Freek (zie XIV.87).

XIV.85    Ewoud BENSCHOP, geboren op 14-02-1978 te Deventer, gedoopt (gk) te Deventer, zoon van Ewoud (vanaf 2005: Paulien) BENSCHOP (zie XIII.138) en Hendrika WARDENAAR, ziekenverzorgster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-03-2003 te Hasselt met Saskia HOEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanne Willemijn, geboren op 21-10-2006 te Zwolle.
   2.  Femke Marije, geboren op 30-05-2008 te Zwolle.
   3.  Lieke Gerjanne, geboren op 19-06-2010 te Hasselt.

XIV.87    Freek BENSCHOP, geboren op 04-12-1979 te Deventer, gedoopt (gk) te Deventer, zoon van Ewoud (vanaf 2005: Paulien) BENSCHOP (zie XIII.138) en Hendrika WARDENAAR, ziekenverzorgster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-09-2006 te Hasselt met Miriam TOUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jonathan, geboren op 25-01-2008 te Hasselt.
   2.  Ruben, geboren op 01-10-2009 te Hasselt.

XIII.141    Adriaan BENSCHOP, econoom, geboren op 29-11-1951 te Lekkerkerk (Schuwacht 56), gedoopt (gk) te Lekkerkerk, - Getuigen bij het huwelijk van Adriaan en Margaretha: Aalbert van Herk, Rotterdam, grootvader van de bruid, Maria Christina Johanna van Went, Voorburg, Eeltje Deelen, Lekkerkerk, grootmoeder van de bruidegom, Gerardus Anthonie van Amerongen, Rotterdam. Zoon van Wouter BENSCHOP (zie XII.51) en Beatrix Willempje BRAND.
Ondertrouwd te Rotterdam, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-12-1974 te Vlaardingen, gehuwd voor de kerk op 12-12-1974 te Vlaardingen (gk) met Margaretha SMIT, 22 jaar oud, diëtiste, geboren op 24-09-1952 te Rotterdam, dochter van Johannes SMIT, econoom, en Grietje van HERK, secretaresse.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theo Wouter Johannes (zie XIV.89).
   2.  Wolter (zie XIV.91).
   3.  Tirza Margaretha, geboren op 13-03-1985 te Tilburg, gedoopt (gk) te Tilburg.
Ondertrouwd op 01-06-2007 te Putten, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-07-2007 te Putten, gehuwd voor de kerk op 05-07-2007 met Huig Hendrik van WINGERDEN, 25 jaar oud, geboren op 06-01-1982 te Hardinxveld, zoon van Nicolaas van WINGERDEN en Hendrika DANKERS.

XIV.89    Theo Wouter Johannes BENSCHOP, geboren op 16-03-1977 te Dordrecht, gedoopt (gk) te Dordrecht, zoon van Adriaan BENSCHOP (zie XIII.141) en Margaretha SMIT, diëtiste.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-07-2001 te Ermelo met Berendina Janet van der BOS, 24 jaar oud, geboren op 31-12-1976 te Ermelo, dochter van Albert van der BOS en Jannetje KUIPER.
Uit dit huwelijk:
Vier kinderen.

XIV.91    Wolter BENSCHOP, marechaussee, geboren op 19-04-1979 te Oosterhout NB, gedoopt (GK) te Oosterhout NB, zoon van Adriaan BENSCHOP (zie XIII.141) en Margaretha SMIT, diëtiste.
Gehuwd, -Samenwonend met Annabelle FEUERSTEIN, bloemist, geboren op 12-10-1978 te Amersfoort, dochter van Ronald FEUERSTEIN en Catharina Maria SPIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas Adriaan Ronald, geboren op 14-03-2008 te Amersfoort.
   2.  Izabelle Catharina Margaretha, geboren op 20-01-2010 te Amersfoort.

XIII.144    Eeltje BENSCHOP, drogiste, geboren op 17-01-1953 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, dochter van Wouter BENSCHOP (zie XII.51) en Beatrix Willempje BRAND.
Ondertrouwd te Vlaardingen, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-11-1973 te Vlaardingen, gehuwd voor de kerk op 06-11-1973 te Vlaardingen (gk) met Peter BOLDERHEIJ, 23 jaar oud, personeelsadviseur, geboren op 13-10-1950 te Vlaardingen, gedoopt (gk) te Vlaardingen, zoon van Dirk BOLDERHEIJ en Elizabeth Alida BONTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nora (zie XIV.96).
   2.  Olga (zie XIV.99).

XIV.96    Nora BOLDERHEIJ, geboren op 10-05-1976 te Vlaardingen, gedoopt (gk) te Vlaardingen, dochter van Peter BOLDERHEIJ, personeelsadviseur, en Eeltje BENSCHOP (zie XIII.144).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-07-1999 te Maasland met Raymond KROES. Gescheiden 2003.
Gehuwd (2) met Edwin van der POEL.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Niels, geboren op 08-09-2004 te Maasland.
   2.  Iris, geboren op 26-07-2006 te Maasland.
   3.  Ruth, geboren op 10-08-2008 te Maasland.

XIV.99    Olga BOLDERHEIJ, geboren op 21-04-1980 te Schiedam, gedoopt (gk) te Vlaardingen, dochter van Peter BOLDERHEIJ, personeelsadviseur, en Eeltje BENSCHOP (zie XIII.144).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-09-2001 te Maasland met Teko SLOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva Mina, geboren op 16-01-2007 te Maasland.
   2.  Nienke Beatrix Willempje, geboren op 11-11-2008 te Maasland.
   3.  Tjerk Pieter, geboren op 10-07-2011 te Maasland.

XIII.146    Cornelia BENSCHOP, geboren op 10-03-1954 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, dochter van Wouter BENSCHOP (zie XII.51) en Beatrix Willempje BRAND.
Ondertrouwd te Vlaardingen, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-05-1974 te Vlaardingen, gehuwd voor de kerk op 30-05-1974 te Vlaardingen (gk) met Arie LIEBEEK, 29 jaar oud, systeemanalist, geboren op 16-08-1944 te Schiedam, gedoopt (gk) te Schiedam, overleden op 31-07-1999 te Apeldoorn op 54-jarige leeftijd, - Arie en Lia zijn gescheiden. - Lia woonde de laatste jaren samen met Karin van de Akker, geb. 29-09-1946 te De Lier, overl. 18-01-2005 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Wout Hendrik (zie XIV.100).
   2.  Rudie Antonie Adriaan (zie XIV.102).
   3.  Marijke (zie XIV.105).

XIV.100    Richard Wout Hendrik LIEBEEK, geboren op 17-10-1975 te Apeldoorn, gedoopt (gk) te Apeldoorn, zoon van Arie LIEBEEK, systeemanalist, en Cornelia BENSCHOP (zie XIII.146).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-06-2001 te Hattem met Susan MARTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jolijn, geboren op 15-03-2004 te Vaassen.
   2.  Wessel, geboren op 11-07-2006 te Vaassen.

XIV.102    Rudie Antonie Adriaan LIEBEEK, geboren op 21-03-1978 te Apeldoorn, gedoopt (gk) te Apeldoorn, zoon van Arie LIEBEEK, systeemanalist, en Cornelia BENSCHOP (zie XIII.146).
Gehuwd 2009 met Janine BERENDSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tim Arie Jack, geboren op 01-08-2009 te Apeldoorn.

XIV.105    Marijke LIEBEEK, geboren op 10-11-1982 te Apeldoorn, gedoopt (gk) te Apeldoorn, dochter van Arie LIEBEEK, systeemanalist, en Cornelia BENSCHOP (zie XIII.146).
Gehuwd met Arno LANGENBERG, geboren op 27-12-1980.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roan, geboren op 09-01-2009 te Apeldoorn.
   2.  Kris, geboren op 23-12-2015.

XIII.147    Cornelis Leendert BENSCHOP, agent v. pol./rijinstructeur, geboren op 06-08-1955 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, zoon van Wouter BENSCHOP (zie XII.51) en Beatrix Willempje BRAND.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-07-1976 te Vlaardingen, gehuwd voor de kerk op 15-07-1976 te Vlaardingen (gk) met Maria Cornelia WITVLIET, 21 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 14-11-1954 te Middelharnis, gedoopt (nh) te Middelharnis, dochter van Johannis Willem WITVLIET en Petronella Maria van der ENDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannis Willem, geboren op 20-08-1987 te Hoorn, gedoopt (gk) te Hoorn.
   2.  Marcus Cornelis, geboren op 23-09-1988 te Hoorn, gedoopt (gk) te Hoorn.

XIII.150    Beatrix Willempje BENSCHOP, geboren op 30-11-1958 te Vlaardingen, gedoopt (gk) te Vlaardingen, dochter van Wouter BENSCHOP (zie XII.51) en Beatrix Willempje BRAND.
Ondertrouwd te Vlaardingen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-12-1982 te Vlaardingen, gehuwd voor de kerk op 02-12-1982 te Vlaardingen (gk) met Jacobus VOOGT, 25 jaar oud, hoofd afd. gemeentewerken, geboren op 21-12-1956 te Vlaardingen, gedoopt (gk) te Vlaardingen, zoon van Willem Jan VOOGT en Cornelia KOOTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander, geboren op 13-12-1985 te Vlaardingen, gedoopt (gk) te Vlaardingen.
   2.  Ilona, geboren op 14-10-1987 te Vlaardingen, gedoopt (gk) te Vlaardingen.

XII.53    Arie BENSCHOP, geboren op 08-05-1928 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, overleden op 29-09-1993 te Lekkerkerk op 65-jarige leeftijd, begraven op 04-10-1993 te Lekkerkerk, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XI.11) en Eeltje DEELEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-09-1954 te Barendrecht met Bastiana Maaike BOT, 22 jaar oud, geboren op 29-11-1931, - Het echtpaar ging wonen aan de Opperduit in Lekkerkerk. Later verhuisden ze naar de Kerkweg 193.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elma M. (zie XIII.153).
   2.  Aria Bastiana (zie XIII.155).

XIII.153    Elma M. BENSCHOP, geboren op 20-07-1955 te Lekkerkerk, dochter van Arie BENSCHOP (zie XII.53) en Bastiana Maaike BOT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-12-1976 te Lekkerkerk met Huib P. van VLIET, 24 jaar oud, geboren op 10-01-1952, - Het echtpaar ging wonen in Waddinxveen, Onderweg 73.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andre, geboren op 16-03-1978.
   2.  Marcel, geboren op 13-10-1981.

XIII.155    Aria Bastiana BENSCHOP, geboren op 19-01-1961 te Lekkerkerk, dochter van Arie BENSCHOP (zie XII.53) en Bastiana Maaike BOT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-08-1983 te Lekkerkerk met Bertus J. KALTEREN, 28 jaar oud, geboren op 31-08-1954, - Het echtpaar ging wonen in Eindhoven, Thomas a Kempislaan 29, en verhuisde later naar Heerenveen, Leeuwetand 65.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Sebastiaan, geboren op 21-11-1988 te Heerenveen.
   2.  Annegreet, geboren op 20-04-1994 te Heerenveen.

XII.55    Arie Willem BENSCHOP, geboren op 31-07-1930 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, overleden op 23-04-1985 te Lekkerkerk op 54-jarige leeftijd, begraven te Lekkerkerk, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XI.11) en Eeltje DEELEN.
Ondertrouwd te Lekkerkerk, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-07-1954 te Lekkerkerk met Trijntje den UYL, 20 jaar oud, geboren op 12-08-1933 te Lekkerkerk, dochter van Gerrit den UIL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren op 27-05-1960 te Lekkerkerk.

XII.58    Maria BENSCHOP, geboren op 19-03-1932 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, overleden op 08-05-1990 te Groot-Ammers op 58-jarige leeftijd, begraven op 12-05-1990 te Groot-Ammers, dochter van Ewoud BENSCHOP (zie XI.11) en Eeltje DEELEN.
Ondertrouwd te Lekkerkerk, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-05-1955 te Lekkerkerk, gehuwd voor de kerk op 26-05-1955 te Lekkerkerk (gk) met Pieter Cornelis van der GRAAF, 26 jaar oud, visverkoper, geboren op 13-03-1929, overleden op 19-01-2014 te Groot-Ammers op 84-jarige leeftijd, begraven op 24-01-2014 te Groot-Ammers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan (zie XIII.157).
   2.  Ewoud, geboren op 19-06-1959 te Groot-Ammers, gedoopt (gk) te Schoonhoven.

XIII.157    Bastiaan van der GRAAF, geboren op 18-10-1956 te Groot-Ammers, gedoopt (gk) te Schoonhoven, zoon van Pieter Cornelis van der GRAAF, visverkoper, en Maria BENSCHOP (zie XII.58).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-11-1983 te Nijkerk met Bea NIJHOF, 25 jaar oud, geboren op 27-01-1958 te Nijkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yasmin Madelon, geboren op 17-03-1987 te Schoonhoven.
   2.  Cloë Ghislaine, geboren op 04-05-1992 te Breda.

XII.59    Cornelis Leendert BENSCHOP, geboren op 19-03-1932 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, overleden op 24-08-1995 te Lekkerkerk op 63-jarige leeftijd, begraven op 29-08-1995 te Lekkerkerk, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XI.11) en Eeltje DEELEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-10-1957 te Lekkerkerk met Maria MUDDE, 25 jaar oud, geboren op 27-03-1932, - Het echtpaar ging wonen aan de Kerkweg 104a te Lekkerkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eeltje (zie XIII.161).
   2.  Piet, geboren op 10-01-1962 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk.
   3.  Ewoud (zie XIII.163).
   4.  Johan (zie XIII.166).
   5.  Adriana Maria, geboren op 29-05-1970 te Lekkerkerk (gezindte: gk).

XIII.161    Eeltje BENSCHOP, geboren op 05-11-1958 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, dochter van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XII.59) en Maria MUDDE.
Gehuwd met Fred MELLINK, geboren op 18-08-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marius Jasper, geboren op 23-06-1988 te Krimpen a/d IJssel, overleden op 14-07-1988 te Krimpen a/d IJssel, 21 dagen oud.

XIII.163    Ewoud BENSCHOP, geboren op 02-07-1964 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, zoon van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XII.59) en Maria MUDDE.
Gehuwd (1) met Petra REHORST, - Gescheiden 26-11-1997.
Gehuwd (2) met Maria Elizabeth Christina PFAFF, geboren op 25-10-1959 te Hoeven.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anne Laurens, geboren op 06-03-1992 te Krimpen a/d IJssel.
   2.  Sarah Maria, geboren op 06-09-1994 te Capelle a/d IJssel.
   3.  Anna Eva, geboren op 06-09-1994 te Capelle a/d IJssel.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Simon Marien, geboren op 27-12-1999 te Krimpen a/d IJssel.

XIII.166    Johan BENSCHOP, geboren op 09-10-1966 te Lekkerkerk, gedoopt (gk) te Lekkerkerk, zoon van Cornelis Leendert BENSCHOP (zie XII.59) en Maria MUDDE.
Gehuwd met Mirjam FARO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Noah Robin, geboren op 19-07-2001 te Krimpen a/d Lek.
   2.  Owen Luc, geboren op 19-07-2001 te Krimpen a/d Lek.

XI.13    Willem BENSCHOP, kalkblusser, geboren op 30-11-1895 te Jaarsveld, overleden op 04-11-1972 te Lekkerkerk op 76-jarige leeftijd, zoon van Aart BENSCHOP (zie X.7) en Wilhelmina VERHEY, dienstbode.
Gehuwd (1) 1921 te Lekkerkerk met Bastiaantje BERGER, geboren op 07-10-1895 te Lekkerkerk, overleden op 27-08-1944 te Lekkerkerk op 48-jarige leeftijd, dochter van Adriaan BERGER en Wilhelmina van HERK.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 14-11-1946 te Pijnacker met Neeltje Maria van der STOEP, 53 jaar oud, geboren op 03-04-1893 te Rhoon, overleden op 02-02-1969 te Ridderkerk op 75-jarige leeftijd, dochter van Pieter van der STOEP en Maartje VERHEIJ. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-09-1917 te Pijnacker met Arie BENSCHOP, 25 jaar oud (zie XI.7).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren op 25-03-1922 te Lekkerkerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-07-1947 te Lekkerkerk met Willem GOUDRIAAN.
   2.  Adriaan (zie XII.63).
   3.  Neeltje Maria, geboren op 02-10-1924 te Lekkerkerk, - Het gezin Neeltje Maria Benschop - Cornelis Stout is in februari 1956 naar Australië geëmigreerd.
Gehuwd (1) 1948 te Lekkerkerk met Cornelis STOUT.
Gehuwd (2) te Australie met Ivan BROAN, geboren te Australie, - Neeltje Maria en Ivan wonen in Victoria, Australie.
   4.  Willem Jan (zie XII.68).
   5.  Willemina, geboren op 10-03-1937 te Lekkerkerk, overleden op 19-11-1939 te Lekkerkerk op 2-jarige leeftijd.

XII.63    Adriaan BENSCHOP, lasser/koster geref.kerk, geboren op 18-05-1923 te Lekkerkerk, zoon van Willem BENSCHOP (zie XI.13) en Bastiaantje BERGER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-08-1950 te Rotterdam met Maria Elisabeth den OUTER, 22 jaar oud, geboren op 01-11-1927 te Rotterdam, overleden op 31-01-2005 te Dordrecht op 77-jarige leeftijd, dochter van Franciscus den OUTER en Johanna PORS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan Willem (zie XIII.169).
   2.  Johanna Francisca, geboren op 10-12-1953 te Ridderkerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1976 te Dordrecht met Elbertus Johannes van der WERFHORST.
   3.  Jannigje Adriana, geboren op 04-09-1956 te Ridderkerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-10-1978 te Ridderkerk met Hendrik TUYNDER, overleden op 12-03-1988 te Zwijndrecht.
   4.  Adrianus (zie XIII.175).

XIII.169    Bastiaan Willem BENSCHOP, opticien, geboren op 10-09-1951 te Ridderkerk, zoon van Adriaan BENSCHOP (zie XII.63) en Maria Elisabeth den OUTER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-11-1972 te Dordrecht met Adriana NEEF, 21 jaar oud, geboren op 14-07-1951 te ´s Gravenhage, dochter van Pieter Jacob NEEF en Klazina Antonia BAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd, geboren op 08-12-1974 te Roosendaal.
   2.  Maarten, geboren op 25-09-1978 te Dordrecht.

XIII.175    Adrianus BENSCHOP, geboren op 14-09-1962 te Ridderkerk, zoon van Adriaan BENSCHOP (zie XII.63) en Maria Elisabeth den OUTER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-12-1983 te Dordrecht met Marianne Dorenda van BERCHUM, 24 jaar oud, geboren op 27-10-1959 te Dordrecht, dochter van Pieter J. van BERCHUM en Aartje BURGERING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Peter, geboren op 05-02-1985 te Dordrecht.
   2.  Mark Christiaan, geboren op 07-04-1988 te Dordrecht.
   3.  Simone Marianne, geboren op 03-05-1991 te Dordrecht.

XII.68    Willem Jan BENSCHOP, geboren op 25-05-1927 te Lekkerkerk, overleden op 07-12-1994 te Zwijndrecht op 67-jarige leeftijd, zoon van Willem BENSCHOP (zie XI.13) en Bastiaantje BERGER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-08-1955 te Ouderkerk a/d IJssel met Adriana NAP, 24 jaar oud, geboren op 09-03-1931 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 02-01-2011 op 79-jarige leeftijd, dochter van Gijbertus NAP en Margaretha HOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaantje, geboren op 08-06-1956 te Ouderkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-06-1988 te Zwijndrecht met Hendrik RIETVELD.
   2.  Gijsbertus (zie XIII.179).
   3.  Margaretha, geboren op 02-05-1959 te Ouderkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-08-1978 te Ouderkerk a/d IJssel met Arie Teun van TURENHOUT.
   4.  Jan Willem (zie XIII.183).

XIII.179    Gijsbertus BENSCHOP, geboren op 30-07-1957 te Ouderkerk a/d IJssel, zoon van Willem Jan BENSCHOP (zie XII.68) en Adriana NAP.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-08-1986 te Amerongen met Hiekeline Agnes BANNINGA, 26 jaar oud, geboren op 06-01-1960 te Uithuizen, dochter van Liebertus Wijbrand BANNINGA en Aagje Trientje van HOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agathe Lidewij (Agnes), geboren op 29-10-1987 te Dordrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-09-2010 te Hendrik Ido Ambacht met Marcel SWART.
   2.  Willem Gijsbertus, geboren op 23-02-1990 te Dordrecht.
   3.  Jan Adriaan Ewout (Arnout), geboren op 22-02-1993 te Dordrecht.

XIII.183    Jan Willem BENSCHOP, geboren op 25-09-1970 te Lekkerkerk, zoon van Willem Jan BENSCHOP (zie XII.68) en Adriana NAP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-07-1994 te Hendrik Ido Ambacht met Barbera Henriette KLOOTWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Adriaan, geboren op 09-12-1997 te Hendrik Ido Ambacht.
   2.  Frederik Jan, geboren op 17-02-2000 te Hendrik Ido Ambacht.
   3.  Therese Ariane, geboren op 20-10-2002 te Hendrik Ido Ambacht.

XI.16    Willemijntje BENSCHOP, geboren op 26-09-1897 te Jaarsveld, overleden op 24-08-1978 te Gouda op 80-jarige leeftijd, - Het bevolkingsregister Pijnacker vermeldt, dat Willemijntje op 10.9.1919 verhuisde naar Lekkerkerk. Dochter van Aart BENSCHOP (zie X.7) en Wilhelmina VERHEY, dienstbode.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-08-1919 te Pijnacker met Teunis BERGER, 26 jaar oud, geboren op 12-03-1893, overleden op 16-10-1968 te Lekkerkerk op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina, geboren op 01-04-1920 te Lekkerkerk, overleden op 17-05-2008 te Lekkerkerk op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd 1947 met Pieter Cornelis BROUWER, geboren op 11-06-1922 te Benschop.
   2.  Aart BENSCHOP, geboren op 20-07-1921 te Lekkerkerk, gedoopt op 27-04-1923 te Lekkerkerk (Verdronken).
   3.  Adrianus (Jasper), geboren op 24-01-1923 te Lekkerkerk, overleden op 08-05-1997 te Krimpen a/d IJssel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd 1949 met Aagje den OUDEN, geboren op 13-09-1925 te Lekkerkerk, overleden op 16-05-1993 te Krimpen a/d IJssel op 67-jarige leeftijd.
   4.  Aart (zie XII.76).
   5.  Wilhelmina Neeltje Maria, geboren op 16-04-1927 te Lekkerkerk.
Gehuwd 1951 met Aart MUDDE, geboren op 08-05-1927 te Lekkerkerk, overleden op 01-06-2006 te Ede op 79-jarige leeftijd.
   6.  Willemijntje, geboren op 28-01-1933 te Lekkerkerk.
Gehuwd 1961 met Pieter BROUWER, geboren op 01-03-1937 te Doorn.
   7.  Teuntje, geboren op 30-11-1934 te Lekkerkerk.
Gehuwd 1961 met Jacob MARKUS, geboren op 11-12-1937 te Berkenwoude.
   8.  Aria, geboren op 11-09-1936 te Lekkerkerk.
Gehuwd 1961 met Arie Johannes VERHOOG, geboren op 24-05-1938 te Lekkerkerk.
   9.  Jannie Sjanie Margriet, geboren op 18-02-1944 te Lekkerkerk.
Gehuwd 1967 met Hugo van BUUREN, geboren op 01-06-1944 te ´s Gravenhage.

XII.76    Aart BERGER, geboren op 25-07-1925 te Lekkerkerk, overleden op 22-03-1992 te Ommen op 66-jarige leeftijd, zoon van Teunis BERGER en Willemijntje BENSCHOP (zie XI.16).
Gehuwd 1951 met Jany van der JAGT, geboren op 05-04-1928 te Barendrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis, geboren op 04-05-1954.

XI.19    Adrianus BENSCHOP, tuinder, geboren op 22-12-1902 te Jaarsveld, overleden op 22-10-1958 te Nieuw Lekkerland op 55-jarige leeftijd, - Het bevolkingsregister Pijnacker vermeldt, dat Adrianus op 3.4.1933 is verhuisd naar Delft. Zoon van Aart BENSCHOP (zie X.7) en Wilhelmina VERHEY, dienstbode.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-12-1927 te Pijnacker met Jannetje van HERK, 43 jaar oud, geboren op 05-02-1884 te Berkel en Rodenrijs, overleden 1976 te Nieuw Lekkerland, dochter van Cornelis van HERK en Adriana VEENMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Adriana (zie XII.89).

XII.89    Wilhelmina Adriana BENSCHOP, geboren op 29-05-1930 te Pijnacker, dochter van Adrianus BENSCHOP (zie XI.19) en Jannetje van HERK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-05-1960 te Nieuw Lekkerland met Pieter GROEN, 34 jaar oud, geboren op 08-01-1926 te Nieuw Lekkerland, overleden 1984 te Nieuw Lekkerland, zoon van Marinus GROEN en Heiltje KERSTBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heiltje, geboren op 21-03-1961 te Nieuw Lekkerland.
   2.  Adrianus, geboren op 06-08-1962 te Nieuw Lekkerland.

XI.23    Johannes BENSCHOP, bewakingsbeambte Philips, geboren op 14-11-1906 te Jaarsveld, overleden op 14-01-1986 te Hilversum op 79-jarige leeftijd, - Het bevolkingsregister Pijnacker vermeldt, dat Johannes op 10.2.1939 is verhuisd naar Rijswijk. Zoon van Aart BENSCHOP (zie X.7) en Wilhelmina VERHEY, dienstbode.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-03-1930 te Pijnacker met Johanna Lena HOOGERDIJK, 25 jaar oud, geboren op 09-06-1904 te Berkel, overleden op 28-12-1982 te Hilversum op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem HOOGERDIJK en Neeltje NIEUWLAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren op 27-12-1930 te Pijnacker.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-04-1954 te Hilversum met Christiaan van de KOLK.
   2.  Neeltje, geboren op 19-05-1932 te Pijnacker, overleden op 16-03-1993 te Hilversum op 60-jarige leeftijd.
   3.  Aart, geboren op 22-05-1933 te Pijnacker, overleden op 01-12-1944 te Dalfsen op 11-jarige leeftijd.
   4.  Willem (zie XII.94).
   5.  Cornelis, geboren op 21-02-1936 te Pijnacker, overleden op 01-02-1937 te Leiden, 346 dagen oud.
   6.  Neeltje Maria, geboren op 14-11-1937 te Pijnacker.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-01-1964 te Hilversum met Alex de KRUIJFF.
   7.  Maria Neeltje, geboren op 14-11-1937 te Pijnacker.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-11-1960 te Hilversum met Jan GROOT, overleden op 24-01-1998 te Loosdrecht.
   8.  Johanna Lena, geboren op 01-02-1940 te Rijswijk ZH.
   9.  Cornelia Jacoba Aria, geboren op 15-10-1942 te Rijswijk ZH.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-09-1964 te Hilversum met Johannes GILLISSE.

XII.94    Willem BENSCHOP, verwarmingstechnicus, geboren op 08-02-1935 te Pijnacker, zoon van Johannes BENSCHOP (zie XI.23) en Johanna Lena HOOGERDIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-09-1961 te Hilversum met Willempje van STENIS, dochter van Gobel Marinus van STENIS en Janna van HOUWELINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dennis Olaf, geboren op 31-10-1962 te Hilversum.
   2.  Astrid, geboren op 18-12-1965 te Hilversum.
   3.  Ewout Edwin, geboren op 12-03-1970 te Hilversum.

XI.25    Aart BENSCHOP, geboren op 08-08-1908 te Jaarsveld, overleden op 01-03-1974 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, - Het bevolkingsregister Pijnacker vermeldt, dat Aart op 7.5.1937 is verhuisd naar Rotterdam. Zoon van Aart BENSCHOP (zie X.7) en Wilhelmina VERHEY, dienstbode.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-08-1934 te Pijnacker met Theodora BROUWER, 25 jaar oud, geboren op 19-06-1909 te Rotterdam, dochter van Karel Frederik BROUWER en Maria van GELDEREN. {Zij was ook ooit gehuwd met Cornelis VERHEY, geboren op 20-02-1900 te Nieuwpoort, overleden op 15-07-1989 te Nieuwpoort op 89-jarige leeftijd. Zij was ook ooit gehuwd met Cornelis VERHEIJ, fruitteler, geboren op 20-02-1900 te Nieuwpoort.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina (zie XII.105).
   2.  Karel Frederik (zie XII.106).
   3.  Maria, geboren op 27-07-1938 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-08-1961 te Rotterdam met Paulus Franciscus Philip d´ANJOU.
   4.  Theodora (zie XII.111).
   5.  Willemijntje, geboren op 17-06-1950 te Rotterdam.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 25-09-1968 te Rotterdam met Hendricus van der POEL.

XII.105    Wilhelmina BENSCHOP, geboren op 15-03-1935 te Pijnacker, overleden op 06-10-1988 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd, dochter van Aart BENSCHOP (zie XI.25) en Theodora BROUWER.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 10-02-1954 te Rotterdam met Paulus STIERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie, geboren op 03-08-1954 te Rotterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-06-1976 te Hoogvliet met Nel HOFMAN, 22 jaar oud, geboren op 05-11-1953 te Hoogvliet, dochter van Auke HOFMAN en Luus LOPER.
   2.  Theodora (zie XIII.194).
   3.  Gerdina Clazina (zie XIII.196).
   4.  Paulus (zie XIII.197).
   5.  Hermanus (zie XIII.199).

XIII.194    Theodora STIERMAN, geboren op 18-12-1955 te Rotterdam, dochter van Paulus STIERMAN en Wilhelmina BENSCHOP (zie XII.105).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-09-1976 te Hoogvliet met Anthonie Gerben HOFMA, 25 jaar oud, geboren op 08-05-1951 te Haulerwijk, zoon van Jan HOFMA en Jansje HARDEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angelique, geboren op 05-08-1988 te Rotterdam.

XIII.196    Gerdina Clazina STIERMAN, geboren op 10-12-1958 te Rotterdam, dochter van Paulus STIERMAN en Wilhelmina BENSCHOP (zie XII.105).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1982 te Hoogvliet met Rob HUIJER, 27 jaar oud, geboren op 20-03-1955 te Rotterdam, zoon van Bertus HUIJER en Nies van der MAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingrid, geboren op 04-03-1985 te Rotterdam.
   2.  Karin, geboren op 28-11-1991 te Rotterdam.

XIII.197    Paulus STIERMAN, geboren op 15-06-1963 te Rotterdam, zoon van Paulus STIERMAN en Wilhelmina BENSCHOP (zie XII.105).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-02-1986 te Hoogvliet met Petra van RIJSWIJK, 21 jaar oud, geboren op 22-09-1964, dochter van Aart van RIJSWIJK en Loes van BROEKHUISEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mike, geboren op 12-08-1994 te Rotterdam.
   2.  Kevin, geboren op 15-10-1998 te Spijkenisse.

XIII.199    Hermanus STIERMAN, geboren op 01-02-1968 te Schiedam, zoon van Paulus STIERMAN en Wilhelmina BENSCHOP (zie XII.105).
Gehuwd met Marianne van ASCH, gedoopt op 20-07-1968.
Uit dit huwelijk:
   1.  Shannon, geboren op 05-11-1997 te Rotterdam.
   2.  Justin, geboren op 08-03-1999 te Willemstad.

XII.106    Karel Frederik BENSCHOP, chef machine-bankwerker, geboren op 26-05-1936 te Pijnacker, overleden op 20-12-1991 te Zwijndrecht op 55-jarige leeftijd, zoon van Aart BENSCHOP (zie XI.25) en Theodora BROUWER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-08-1960 te Rotterdam met Elisabeth Irene van der ES, 20 jaar oud, geboren op 13-02-1940 te Soerabaja (Ind.), dochter van N.N. van der ES en Anna Geertruida de GRAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emmy, geboren op 26-02-1961 te Rotterdam.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-05-1992 te Rotterdam met van den HEUVEL.
   2.  Aart (zie XIII.203).
   3.  Eddy, geboren op 07-10-1964 te Rotterdam.
   4.  Ilze, geboren op 22-06-1966 te Rotterdam.

XIII.203    Aart BENSCHOP, geboren op 10-04-1962 te Rotterdam, zoon van Karel Frederik BENSCHOP (zie XII.106) en Elisabeth Irene van der ES.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-05-1991 te Dordrecht met Margaretha BARENDRECHT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisa, geboren op 07-10-1996 te Zwijndrecht.

XII.111    Theodora BENSCHOP, geboren op 06-08-1942 te Rotterdam, dochter van Aart BENSCHOP (zie XI.25) en Theodora BROUWER.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22-11-1961 te Rotterdam met Franciscus Antonius TIMMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adger, geboren op 06-06-1970 te Rotterdam.
   2.  Brenda, geboren op 19-07-1973 te Rotterdam.

XI.27    Marinus BENSCHOP, empl.fijnstrijkerij, stuwadoor, geboren op 15-03-1912 te Lopik, overleden op 21-03-1990 te Oosterzee op 78-jarige leeftijd, zoon van Aart BENSCHOP (zie X.7) en Wilhelmina VERHEY, dienstbode.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-03-1940 te Rotterdam (gescheiden Rotterdam) met Wilhelmina Geertruida TIEHUIS, 27 jaar oud, geboren op 03-01-1913 te Losser, dochter van Gradus Johannes TIEHUIS en Petronella Catharina ten WOLDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren op 17-02-1940 te Rotterdam (lid Bahá´u´lláh sekte) (Mrs. Wilma Habibi).
Gehuwd (1) 1958 te Rotterdam met Georg HOFNER.
Gehuwd (2) met Habib HABIBI, geboren op 10-08-1919 te Teheran (Ir.), overleden 1990.

X.9    Ewoud BENSCHOP, tuinder, geboren op 02-12-1863 te Jaarsveld, overleden op 05-02-1940 te Pijnacker op 76-jarige leeftijd, - Ewoud en Antonia hebben, met hun zoon Arie, enige jaren bij hun ouders in Jaarsveld ingewoond. Een later geboren dochter van hen woont in Berkel-Rodenrijs. Zoon van Arij BENSCHOP (zie IX.3) en Willemijntje BOOY.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-12-1887 te Jaarsveld met Antonia REKOERT, 20 jaar oud, geboren op 15-03-1867 te Jaarsveld, overleden te Pijnacker, dochter van Albert REKOERT en Aafje OOSTEROM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie (zie XI.29).
   2.  Albert (zie XI.31).
   3.  Willemijntje, geboren op 05-06-1891 te Jaarsveld.
Gehuwd 1943 te Berkel en Rodenrijs met Benjamin van HOFFEN.
   4.  Antoon (zie XI.35).
   5.  Aart (zie XI.37).
   6.  Ewoud, geboren op 13-12-1898 te Jaarsveld, overleden op 01-10-1918 te Berkel en Rodenrijs op 19-jarige leeftijd.
   7.  Arie Gijsbertus, geboren op 26-07-1900 te Jaarsveld, overleden op 11-09-1944 te Pijnacker op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-12-1927 te Pijnacker met Anna van ATTEN.
   8.  Aafje, geboren op 08-08-1903 te Jaarsveld, overleden op 24-12-1995 te Berkel en Rodenrijs op 92-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1995 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1928 te Berkel en Rodenrijs met Johannes van HOFFEN.
   9.  Adriana, geboren op 22-04-1906 te Jaarsveld.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-04-1931 te Berkel en Rodenrijs met Arie VIS.

XI.29    Arie BENSCHOP, exploitant koffiehuis, geboren op 28-10-1888 te Jaarsveld, overleden op 19-05-1973 te Berkel en Rodenrijs op 84-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie X.9) en Antonia REKOERT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-03-1916 te Berkel en Rodenrijs met Machteltje van der LUGT, 24 jaar oud, geboren op 29-06-1891 te Maasdijk/Naaldwijk, overleden op 26-05-1972 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, dochter van Jan van der LUGT en Jacoba van STAALDUINEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia, geboren op 07-05-1917 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-12-1945 te Berkel en Rodenrijs met Jan ROOZENDAAL.
   2.  Jan (zie XII.119).
   3.  Jacoba, geboren op 26-07-1920 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-01-1948 te Berkel en Rodenrijs met Adriaan ROOZENDAAL.
   4.  Willemijntje, geboren op 25-03-1922 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-02-1947 te Berkel en Rodenrijs met Adrianus HAALBOOM.
   5.  Aafje, geboren op 27-11-1923 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-05-1946 te Berkel en Rodenrijs met Jan HENSEN.
   6.  Ewoud (zie XII.127).

XII.119    Jan BENSCHOP, directeur aluminiumfabriek, geboren op 17-01-1919 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 16-09-1993 te ´s Gravenzande op 74-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.29) en Machteltje van der LUGT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-06-1944 te Berkel en Rodenrijs met Clazina Catharina HORDIJK, 25 jaar oud, geboren op 19-04-1919 te Berkel en Rodenrijs, dochter van Groeneveld HORDIJK en Adriana Johanna VERMEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie (zie XIII.209).
   2.  Groeneveld (zie XIII.211).
   3.  Jan (zie XIII.213).
   4.  Adriana Johanna (zie XIII.216).

XIII.209    Arie BENSCHOP, geboren op 19-04-1947 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 16-04-2002 te Hoek van Holland op 54-jarige leeftijd, zoon van Jan BENSCHOP (zie XII.119) en Clazina Catharina HORDIJK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-12-1972 te ´s Gravenzande met Adriana Cornelia van STAALDUINEN, 21 jaar oud, geboren op 16-07-1951 te ´s Gravenzande, dochter van Matthijs van STAALDUINEN en Elisabeth Jannetje de SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Jan Matthijs (zie XIV.143).
   2.  Guido Ewoud, geboren op 17-03-1976 te ´s Gravenzande.

XIV.143    Arie Jan Matthijs BENSCHOP, geboren op 06-11-1973 te Vlaardingen, zoon van Arie BENSCHOP (zie XIII.209) en Adriana Cornelia van STAALDUINEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-02-2004 met Linda Monique BOOT, 30 jaar oud, geboren op 04-01-1974 te Sneek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steijn Aad, geboren op 28-01-2004 te Sneek, overleden op 01-02-2004, 4 dagen oud.
   2.  Elise Sonja, geboren op 05-06-2005 te Sneek.

XIII.211    Groeneveld BENSCHOP, commercieel directeur zuivelinstallatie, geboren op 22-06-1948 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Jan BENSCHOP (zie XII.119) en Clazina Catharina HORDIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-12-1972 te ´s Gravenzande met Nelie van DOP, 21 jaar oud, geboren op 02-08-1951 te ´s Gravenzande, dochter van Gerard van DOP en Gerda van der WEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerarda Johanna (Jeannette) (zie XIV.147).
   2.  Clazina Catharina (Karin) (zie XIV.149).

XIV.147    Gerarda Johanna (Jeannette) BENSCHOP, geboren op 08-06-1975 te Gouda, dochter van Groeneveld BENSCHOP (zie XIII.211) en Nelie van DOP.
Gehuwd met Dietrich GONDI THEODORE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dana, geboren op 17-10-2007.
   2.  Lukas.

XIV.149    Clazina Catharina (Karin) BENSCHOP, geboren op 18-03-1977 te Gouda, dochter van Groeneveld BENSCHOP (zie XIII.211) en Nelie van DOP.
Gehuwd met Jogchem van DAALEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieke Nelleke Mara, geboren op 19-10-2008 te Voorschoten.

XIII.213    Jan BENSCHOP, export-manager, geboren op 19-06-1952 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Jan BENSCHOP (zie XII.119) en Clazina Catharina HORDIJK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1975 te ´s Gravenzande met Johanna Joukje Christina de BOER, 21 jaar oud, geboren op 10-05-1954 te Naaldwijk, dochter van Cornelis de BOER en Nelletje van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiebe, geboren op 31-08-1979 te ´s Gravenzande.
   2.  Frank Jan, geboren op 26-08-1982 te Delft.

XIII.216    Adriana Johanna BENSCHOP, geboren op 08-06-1958 te Berkel en Rodenrijs, dochter van Jan BENSCHOP (zie XII.119) en Clazina Catharina HORDIJK.
Gehuwd te ´s Gravenzande met Gerrit van den BURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lianne.
Gehuwd met Bas.
   2.  Ronald.
   3.  Jasper.

XII.127    Ewoud BENSCHOP, commissionair groente/fruit, geboren op 25-12-1927 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 27-03-1995 te Berkel en Rodenrijs op 67-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.29) en Machteltje van der LUGT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-07-1952 te Berkel en Rodenrijs met Pieternella Marianne KNULST, 22 jaar oud, geboren op 12-04-1930 te Rotterdam, dochter van Pieter Marinus KNULST en Cornelia MUILWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne, geboren op 14-06-1953 te Rotterdam.
   2.  Ewoud (zie XIII.218).
   3.  Pieter Marinus (zie XIII.220).
   4.  Arie, geboren op 10-05-1959 te Berkel en Rodenrijs.
   5.  Rebecca, geboren op 22-08-1960 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-12-1981 te Berkel en Rodenrijs met Hendrik Jan BROUWER.
   6.  Hester, geboren op 14-02-1969 te Rotterdam.

XIII.218    Ewoud BENSCHOP, geboren op 22-08-1954 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XII.127) en Pieternella Marianne KNULST.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 11-09-1972 te Vlodrop met Ida Maria Josephina REIJNDERS, 16 jaar oud, geboren op 07-03-1956 te Heerlen, - Ewoud en Jeanne zijn gescheiden op 1-11-1991 te Roerdalen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wendy Maria Pieternella Josefi (zie XIV.157).
   2.  Simone, geboren op 23-09-1975 te Roermond.

XIV.157    Wendy Maria Pieternella Josefi BENSCHOP, geboren op 22-02-1973 te Rotterdam, dochter van Ewoud BENSCHOP (zie XIII.218) en Ida Maria Josephina REIJNDERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-07-1999 met Reonardus Marie MAESSEN, 28 jaar oud, geboren op 04-10-1970 te Melick, overleden op 25-07-1999 te Roermond op 28-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yannick, geboren op 23-07-1997.

XIII.220    Pieter Marinus BENSCHOP, geboren op 29-04-1956 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XII.127) en Pieternella Marianne KNULST.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-09-1989 met Anne Marie BOETJE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander, geboren op 06-03-1990 te Zoetermeer.
   2.  Charlotte, geboren op 06-07-1993 te Zoetermeer.

XI.31    Albert BENSCHOP, tuinder, geboren op 25-02-1890 te Jaarsveld, overleden op 10-07-1975 te Delft/Pijnacker op 85-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie X.9) en Antonia REKOERT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-01-1915 te Jaarsveld met Neeltje Wilhelmina MANSCHOT, 22 jaar oud, geboren op 10-12-1892 te Jaarsveld, overleden op 25-07-1965 te Pijnacker op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis MANSCHOT en Adriana den OUDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia, geboren op 29-05-1915 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 22-04-1996 te Pijnacker op 80-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis, geboren op 13-07-1917 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 16-08-1989 te Rijswijk ZH op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-07-1952 te Rijswijk ZH met Maria P. NOWEE.
   3.  Ewoud (zie XII.132).
   4.  Adriana, geboren op 20-08-1922 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-05-1951 te Pijnacker met Hendrik van de BEUKEL.
   5.  Arie (zie XII.136).
   6.  Albert (zie XII.138).
   7.  Hendrik Pieter, geboren op 19-07-1939 te Pijnacker.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-12-1971 te Amstelveen met J.W. van DELDEN.

XII.132    Ewoud BENSCHOP, geboren op 06-10-1919 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 30-08-1995 te Rijswijk op 75-jarige leeftijd, zoon van Albert BENSCHOP (zie XI.31) en Neeltje Wilhelmina MANSCHOT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-11-1945 te Rijswijk ZH met Aaltje TERLOUW, 24 jaar oud, geboren op 23-12-1920 te Rijswijk ZH, dochter van Bastiaan TERLOUW en Cornelia KUIPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje, geboren op 11-10-1946 te Rijswijk ZH.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-12-1969 te Rijswijk ZH met Jillis Johannes SLOOS.
   2.  Albert, geboren op 10-05-1949 te Rijswijk ZH.
   3.  Hans (zie XIII.229).
   4.  Mieke, geboren op 03-09-1959 te Rijswijk ZH.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1983 te Rijswijk ZH met Petrus Johannes Maria PEX. Theodorus.

XIII.229    Hans BENSCHOP, geboren op 10-04-1953 te Rijswijk ZH, overleden op 01-10-1994 te Rijswijk ZH op 41-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XII.132) en Aaltje TERLOUW.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-09-1977 te Nijkerk met Dina VELLINGA, 23 jaar oud, geboren op 07-05-1954 te Ferwerderadeel, dochter van Sipke VELLINGA en Sjoertje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martijn, geboren op 27-02-1980 te ´s Gravenhage.
   2.  Mireille, geboren op 23-03-1982 te ´s Gravenhage.

XII.136    Arie BENSCHOP, handelsvertegenwoordiger, geboren op 09-12-1925 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Albert BENSCHOP (zie XI.31) en Neeltje Wilhelmina MANSCHOT.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-03-1957 te Pijnacker met Maria M. HORSTEN, 29 jaar oud, geboren op 10-11-1927 te Oosterhout NB, dochter van Joannes Aloysius HORSTEN en Bernardine Johanna KOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie, geboren op 18-12-1957 te Pijnacker.
   2.  Marjon, geboren op 01-05-1959 te Pijnacker.
Gehuwd met René van SCHIE.

XII.138    Albert BENSCHOP, geboren op 23-04-1929 te Pijnacker, zoon van Albert BENSCHOP (zie XI.31) en Neeltje Wilhelmina MANSCHOT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-07-1958 te Schipluiden met Neeltje Heiltje SCHOUTEN, 30 jaar oud, geboren op 04-04-1928 te Schipluiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karin, geboren op 14-06-1960 te Rotterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-04-1990 te USA met Andrew R. JOHNS.

XI.35    Antoon BENSCHOP, tuinder, geboren op 11-05-1893 te Jaarsveld, overleden op 02-08-1970 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd (Berkel en Rodenrijs), zoon van Ewoud BENSCHOP (zie X.9) en Antonia REKOERT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-03-1921 te Berkel en Rodenrijs met Gerritje LEEUWENBURGH, 24 jaar oud, geboren op 27-07-1896 te Heinenoord, overleden op 08-05-1984 te Berkel en Rodenrijs op 87-jarige leeftijd, dochter van Leendert LEEUWENBURGH en Beatrix.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ewoud, geboren op 18-12-1921 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 05-06-1934 te Berkel en Rodenrijs op 12-jarige leeftijd.
   2.  Leendert, geboren op 21-08-1924 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-03-1959 te Rotterdam met Grietje de KONING.
   3.  Antonia, geboren op 23-07-1926 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-11-1954 te Berkel en Rodenrijs met Jacob van PELT.
   4.  Bastiaan (zie XII.147).
   5.  Beatrix, geboren op 02-02-1931 te Berkel en Rodenrijs, - Beatrix en Pieter emigreerden op 12-02-1953 naar Canada.
Gehuwd te Berkel en Rodenrijs met Pieter MOOK.
   6.  Arie (zie XII.151).
   7.  Willemijntje, geboren op 07-08-1935 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 14-06-1944 te Berkel en Rodenrijs op 8-jarige leeftijd.

XII.147    Bastiaan BENSCHOP, geboren op 30-04-1928 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Antoon BENSCHOP (zie XI.35) en Gerritje LEEUWENBURGH.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-08-1955 te Berkel en Rodenrijs met Jannigje den UYL, 24 jaar oud, geboren op 16-11-1930 te Lopik, dochter van Pieter den UYL en Johanna van den HOEF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoon, programmeur, geboren op 20-01-1957 te Rotterdam, - wonende Schoolstraat 87, Putten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-12-1980 te Nijkerk met Anita Bastiaantje PETERSEN, 21 jaar oud, geboren op 01-02-1959 te Nijkerk, dochter van Jan PETERSEN en Willempje van de NAUTENA.
   2.  Pieter, commies soc. dienst, geboren op 03-06-1960 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-09-1985 te Nijkerk met Margriet Cornelia PETERSEN, 20 jaar oud, geboren op 28-05-1965 te Nijkerk, dochter van Jan PETERSEN en Willempje van de NAUTENA.
   3.  Ewoud, programmeur, geboren op 20-05-1963 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-04-1986 te Nijkerk met Sietse Geertruida SNIJDER, 20 jaar oud, geboren op 19-06-1965 te Lekkerkerk, dochter van Roelof SNIJDER en Dirkje KOETSIER.
   4.  Johannes, geboren op 25-06-1965 te Berkel en Rodenrijs.

XII.151    Arie BENSCHOP, geboren op 12-07-1932 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Antoon BENSCHOP (zie XI.35) en Gerritje LEEUWENBURGH.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-05-1959 te Berkel en Rodenrijs met Joanna Maria HULST, 22 jaar oud, geboren op 17-08-1936 te Berkel en Rodenrijs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald Christiaan, geboren op 22-06-1968.

XI.37    Aart BENSCHOP, tuinder, geboren op 17-02-1896 te Jaarsveld, overleden op 26-03-1963 te Delft op 67-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie X.9) en Antonia REKOERT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-10-1925 te Berkel en Rodenrijs met Trijntje SONNEVELD, 28 jaar oud, geboren op 08-04-1897 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 28-11-1993 op 96-jarige leeftijd, begraven te Pijnacker, dochter van Willem SONNEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia, geboren op 06-10-1927 te Berkel en Rodenrijs.
   2.  Willem (William) (zie XII.155).
   3.  Ewoud (zie XII.157).

XII.155    Willem (William) BENSCHOP, geboren op 11-05-1930 te Pijnacker, zoon van Aart BENSCHOP (zie XI.37) en Trijntje SONNEVELD.
Gehuwd te USA met Joan Maria HONCOOP, geboren op 05-05-1925 te Hardinxveld, overleden op 24-04-1999 te Blaine (USA) op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tina Joan (zie XIII.247).
   2.  Anita Jane (zie XIII.249).

XIII.247    Tina Joan BENSCHOP, geboren op 28-10-1956 te Goshen N.Y. (USA), dochter van Willem (William) BENSCHOP (zie XII.155) en Joan Maria HONCOOP.
Gehuwd 1982 met Kenneth Deane CONLEY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ryan Deane, geboren op 11-09-1987.

XIII.249    Anita Jane BENSCHOP, geboren op 14-08-1958 te Brooklyn N.Y. (USA), dochter van Willem (William) BENSCHOP (zie XII.155) en Joan Maria HONCOOP.
Gehuwd (1) 1995 te Canada met Casey James EWALD.
Gehuwd (2) met KERSBERGEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Daniel James, geboren op 14-03-1995 te Squamish B.C. (Canada).
   2.  Jacob Casey, geboren op 09-12-1997 te Bellingham W.A. (USA).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Laura Anne, geboren op 24-03-1988 te VANCOUVER (CANADA).
   4.  David William, geboren op 24-03-1992 te Squamish (Canada).

XII.157    Ewoud BENSCHOP, geboren op 01-09-1932 te Pijnacker, overleden op 14-07-2004 te Pijnacker op 71-jarige leeftijd, begraven op 19-07-2004 te Pijnacker, zoon van Aart BENSCHOP (zie XI.37) en Trijntje SONNEVELD.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-10-1957 te Berkel en Rodenrijs met Gezina Cornelia SPIERING, 25 jaar oud, geboren op 15-08-1932 te Berkel en Rodenrijs, dochter van Arie SPIERING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arine (zie XIII.252).
   2.  Aart Willem (zie XIII.253).
   3.  Ewoud Anthonie (zie XIII.255).

XIII.252    Arine BENSCHOP, geboren op 02-11-1958 te Pijnacker, dochter van Ewoud BENSCHOP (zie XII.157) en Gezina Cornelia SPIERING.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-05-1989 met Alexander VERBRAECK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annemieke Willemijn, geboren op 28-11-1990.

XIII.253    Aart Willem BENSCHOP, geboren op 30-07-1962 te Pijnacker, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XII.157) en Gezina Cornelia SPIERING.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-06-1989 met Dimphy van HEMERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gezina (Marieke), geboren op 12-05-1990 te Pijnacker, overleden voor 1990 te Leiden.
   2.  Anthonie, geboren op 31-07-1991 te Delft.
   3.  Jeanette Arine (Janneke), geboren op 18-11-1993 te Delft.
   4.  Christina Jacoba (Christa), geboren op 19-09-1998 te Pijnacker.

XIII.255    Ewoud Anthonie BENSCHOP, geboren op 11-04-1966 te Pijnacker, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XII.157) en Gezina Cornelia SPIERING.
Gehuwd met Arine ´t HART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijmen Hart, geboren op 25-10-2002 te Delft.
   2.  Nanne Harte, geboren op 06-01-2006 te Delft.

IX.5    Ewoud BENSCHOP, arbeider, geboren op 02-12-1822 te Jaarsveld (getuigen: Embertus van As, 53 jr, kleermaker, en Casper van Soolinge, 32 jr, broodbakker), overleden op 28-11-1890 te IJsselstein op 67-jarige leeftijd, zoon van Aart BENSCHOP (zie VIII.3) en Adriana KORTLEVEN, werkster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-11-1850 te Jaarsveld met Merrigje RODENBURG, 22 jaar oud, geboren op 08-03-1828 te Jaarsveld, overleden op 14-04-1895 te Jaarsveld op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie X.11).
   2.  Huibert (zie X.13).
   3.  Adriana Cornelia (zie X.15).
   4.  Teunis (zie X.17).
   5.  Teuntje, geboren op 16-04-1863 te Jaarsveld, overleden op 23-11-1936 te Jaarsveld op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met JONGKIND.
   6.  Arie (zie X.21).
   7.  Ewoud (zie X.23).

X.11    Aart BENSCHOP, losarbeider, geboren op 22-08-1850 te Jaarsveld, overleden op 12-03-1907 te Jaarsveld op 56-jarige leeftijd, - Aart en Maagje zouden behalve onderstaande Ewoud nog een zoon Abraham (geb. ca 1889) en een zoon Huib gehad hebben, aldus Maarten Benschop, 1899. - Afgaande op de mededelingen van Abraham zelf (in 1982 wonende in het bejaardentehuis in Lopik) zijn de volgende gegevens bekend: Bram zelf was een zoon van Aart uit 1850, volgens hem overleden op 12.3.1907. Aart was getrouwd met Maagje Jonkers uit Tullentwaal. Deze Aart had een broer Arie, bijgenaamd Aai Koekenmelk, getrouwd met Annigje Weverwijk. Volgens Bram moet Aai Koekenmelk een nogal kleurrijk figuur zijn geweest. (Bram zelf trouwens ook.) Bram zou geboren zijn op 15.12.1894. Hij had een broer Huib, die op 12.3.1955 is overleden; een zus Marrigje, overleden in 1946, die getrouwd was met Aart Schop, en een broer Ewoud, geboren 30.3.1877, getrouwd met Geert Boere, overleden in maart 1938. Deze Ewoud zou 3 kinderen hebben: Aart, Cornelis, wonende te Noordwijkerhout, en Adriaan, advocaat te Rotterdam. Bram zelf is vermoedelijk nooit getrouwd geweest. Hij was vaak op stap (=werk) met zijn broer Huib. Zo zijn ze o.a. in Schiedam en Vlaardingen terecht gekomen, waar ze werkten op een Peterolieterrein, bij baas Borkes. Hij wist zich vooral de nettenboetsters nog goed te herinneren. Als men vroeger uit werken ging was het niet ongewoon, dat men een paar maanden wegbleef. Aai Koekenmelk zou daar ook nogal een handje van hebben gehad. Hij bleef volgens Bram soms wel een half jaar weg, o.a. in Biervliet. Uit bovenstaande gegevens, en uit een gedicht dat Bram declameerde ( 112 regels lang, over Klaas en Keetje die een stuk grond hadden en die een geit als bok gingen verkopen...?) blijkt dat Bram over een uitstekend geheugen beschikte. Zoon van Ewoud BENSCHOP (zie IX.5) en Merrigje RODENBURG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-10-1876 te Lopik met Maagje JONKERS, 23 jaar oud, geboren op 04-12-1852 te Lopik, overleden op 04-03-1934 te Jaarsveld op 81-jarige leeftijd, dochter van Abraham JONKERS, hoepelmaker, en Maria MARKENSTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ewoud (zie XI.46).
   2.  Maria, geboren op 20-05-1878 te Jaarsveld, overleden op 06-02-1886 te Jaarsveld op 7-jarige leeftijd.
   3.  Marrigje, geboren op 04-07-1879 te Jaarsveld, overleden op 29-08-1961 te Apeldoorn op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-05-1901 te Jaarsveld met Aart van TRIET, schipper, zoon van Jan TRIET, schipper, en Catharina de RIDDER.
   4.  Abraham, geboren op 13-12-1880 te Jaarsveld, overleden op 07-03-1883 te Jaarsveld op 2-jarige leeftijd.
   5.  Adriana Cornelia, geboren op 04-02-1882 te Jaarsveld, overleden op 25-04-1899 te Jaarsveld op 17-jarige leeftijd.
   6.  Aaltje, geboren op 26-09-1883 te Jaarsveld, - Aaltje krijgt op 16-05-1904 een onecht kind, Arie. Deze overlijdt op 19-08-1904 te Jaarsveld.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-01-1909 te Jaarsveld met Pieter ENDEVELD, geboren 1878 te Jaarsveld, zoon van Teunis ENDERVELD en Eva Lena van ESSCHOTEN.
   7.  Abraham, geboren op 20-12-1884 te Jaarsveld, overleden op 11-03-1885 te Jaarsveld, 81 dagen oud.
   8.  Abraham, geboren op 23-02-1886 te Jaarsveld, overleden op 20-12-1886 te Jaarsveld, 300 dagen oud.
   9.  Abraham, geboren op 17-12-1888 te Jaarsveld, overleden op 22-01-1985 te IJsselstein op 96-jarige leeftijd.
   10.  Huibert, geboren op 28-01-1890 te Jaarsveld, overleden op 12-03-1955 te IJsselstein op 65-jarige leeftijd.
   11.  Hendrika, geboren op 19-03-1891 te Jaarsveld, overleden op 14-05-1891 te Jaarsveld, 56 dagen oud.
   12.  Hendrina, geboren op 22-09-1892 te Jaarsveld, overleden op 30-04-1938 te Lopik op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-07-1915 te Jaarsveld met Jan Hendrik HOOGENDOORN, geboren 1894, zoon van Jan Hendrik HOOGENDOORN en Maria JONKERS.
   13.  Teuntje, geboren op 07-12-1893 te Jaarsveld, overleden op 07-03-1894 te Jaarsveld, 90 dagen oud.

XI.46    Ewoud BENSCHOP, tuinder, houthandelaar, geboren op 30-03-1877 te Jaarsveld, overleden op 25-02-1964 te Jaarsveld op 86-jarige leeftijd, zoon van Aart BENSCHOP (zie X.11) en Maagje JONKERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-12-1906 te Jaarsveld met Geertruida BOERE, 26 jaar oud, geboren op 02-12-1880 te Jaarsveld, overleden op 12-10-1969 te Jaarsveld op 88-jarige leeftijd, dochter van Cornelis BOERE, brandstoffenhandelaar, en Annigje WEVERWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aartje Maagje, geboren op 13-02-1908 te Lopik, overleden op 18-08-1978 te Jaarsveld op 70-jarige leeftijd.
   2.  Annigje Cornelia, geboren op 13-02-1908 te Lopik, overleden op 17-02-1908 te Lopik, 4 dagen oud.
   3.  Cornelis (zie XII.161).
   4.  Aart, fruithandelaar, geboren op 25-04-1910 te Lopik, overleden op 25-05-1980 te Utrecht op 70-jarige leeftijd, begraven te Jaarsveld.
   5.  Marinus Adriaan Cornelis, bouwkundig tekenaar, geboren op 02-12-1917 te Lopik. Wonende Enschede. Overleden op 17-07-1986 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelia van DIJK, geboren op 08-05-1919 te Rotterdam (Utrecht?), overleden op 21-03-1998 te Bilthoven op 78-jarige leeftijd, dochter van Abraham Willem van DIJK, coupeur, en Alida van ELST.
   6.  N.N. Overleden op 18-12-1923 te Lopik.

XII.161    Cornelis BENSCHOP, geboren op 03-03-1909 te Jaarsveld, overleden op 06-04-1985 te Noordwijk op 76-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XI.46) en Geertruida BOERE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-04-1938 te Lopik met Sophia VERVEER, 25 jaar oud, geboren op 07-12-1912 te Jaarsveld, dochter van Johannes VERVEER en Janna JAARSVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida, geboren op 09-03-1939 te Pijnacker.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-03-1963 te Noordwijk met Johannes Hendrikus van den BRINK.
   2.  Janna Johanna, geboren op 13-02-1943 te Pijnacker.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-03-1968 te Noordwijk met Jan Johannes van den BERG, overleden op 25-10-1990 te Hulst.
   3.  Cornelia Sophia, geboren op 11-06-1948 te Noordwijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-08-1974 te Noordwijk met Pieter Maarten van der GRAAF.

X.13    Huibert BENSCHOP, logementhouder, geboren op 21-02-1853 te Jaarsveld, overleden op 28-01-1929 te Oudewater op 75-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie IX.5) en Merrigje RODENBURG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1875 te Oudewater met Martijntje VERSLUIS, geboren 1856 te Oudewater, dochter van Joost (Jacob) VERSLUIS en Jannigje van ES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 21-09-1875 te Oudewater, overleden op 08-06-1876 te Oudewater, 261 dagen oud.
   2.  Johannes, geboren op 24-04-1877 te Oudewater, overleden op 06-06-1877 te Oudewater, 43 dagen oud.
   3.  Johanna, geboren op 17-06-1878 te Jaarsveld.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 25-07-1896 met Pieter POT, werkman, geboren 1873 te Oudewater, zoon van Johannes POT en Alida Elisabeth BROUWER.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 04-01-1912 te Oudewater met Henricus Wilhelmus van der HEYDEN, geboren 1871 te ´s Hertogenbosch, - Henricus woonde bij het sluiten van zijn huwelijk in Amsterdam. Zoon van Antoon van der HEYDEN en Petronella Theodora van LEEUWEN.
   4.  Marrigje, geboren op 01-12-1879 te Jaarsveld, overleden op 26-03-1880 te Jaarsveld, 116 dagen oud.
   5.  Merrigje, geboren op 22-09-1881 te Jaarsveld, overleden op 11-03-1882 te Jaarsveld, 170 dagen oud.
   6.  Jannigje, geboren op 24-01-1883 te Jaarsveld, overleden op 15-10-1883 te Jaarsveld, 264 dagen oud.
   7.  Huibert, geboren op 04-08-1884 te Jaarsveld, overleden op 08-12-1884 te Jaarsveld, 126 dagen oud.
   8.  Marrigje, geboren op 22-09-1885 te Lopik, overleden op 07-09-1888 te Oudewater op 2-jarige leeftijd.
   9.  Jannigje, geboren op 22-08-1887 te Lopik, overleden op 04-09-1888 te Oudewater op 1-jarige leeftijd.
   10.  Merrigje, geboren op 09-04-1889 te Oudewater, overleden op 18-07-1890 te Oudewater op 1-jarige leeftijd.
   11.  Wouterina, geboren op 03-11-1890 te Oudewater, overleden op 07-07-1919 te Alphen aan de Rijn op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-04-1910 te Oudewater met Gerrit VIJFHUIZEN, schipper, geboren 1887 te Woerden, zoon van Hendrik VIJFHUIZEN en Wilhelmina SMIT.
   12.  Jannigje, geboren op 05-02-1892 te Oudewater, overleden op 29-04-1892 te Oudewater, 84 dagen oud.
   13.  Jannigje, geboren op 12-08-1893 te Oudewater, overleden op 09-12-1893 te Oudewater, 119 dagen oud.
   14.  Huibert, geboren op 25-07-1894 te Jaarsveld, overleden op 25-07-1894 te Jaarsveld, 0 dagen oud.
   15.  Huibert, geboren op 28-04-1898 te Oudewater, overleden op 11-05-1899 te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd.

X.15    Adriana Cornelia BENSCHOP, geboren op 05-02-1856 te Jaarsveld, overleden op 06-09-1933 te Jaarsveld op 77-jarige leeftijd, dochter van Ewoud BENSCHOP (zie IX.5) en Merrigje RODENBURG.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22-06-1877 te Jaarsveld met Jan van ARKEL, arbeider, geboren 1854 te Jaarsveld, zoon van Klaas van ARKEL en Elisabeth JONKERS.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren op 07-06-1877 te Jaarsveld.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Adrianus BENSCHOP, geboren op 08-03-1876 te Jaarsveld (onecht), overleden op 18-04-1876 te Jaarsveld, 41 dagen oud.

X.17    Teunis BENSCHOP, smid, geboren op 19-02-1859 te Jaarsveld, overleden op 15-11-1934 te Jaarsveld op 75-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie IX.5) en Merrigje RODENBURG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-01-1883 te Jaarsveld met Jannigje BOELE, 23 jaar oud, geboren op 01-03-1859 te Haarlemmermeer, overleden op 24-09-1934 te Jaarsveld op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus BOELE, arbeider, en Azijntje HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ewoud (zie XI.83).
   2.  Hendricus (zie XI.85).
   3.  Martinus (zie XI.87).
   4.  Azijntje, geboren op 19-03-1888 te Jaarsveld, overleden op 13-04-1954 te Utrecht op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 24-08-1915 te Jaarsveld met Hermanus van SOOLINGEN, geboren 1893 te Jaarsveld, zoon van Caspar van SOOLINGEN en Aaltje van ELTEREN.
Gehuwd (2) te Rozenburg met Hermanus van SOOLINGEN.
   5.  Aart, geboren op 18-11-1889 te Lopik, overleden op 21-11-1890 te Lopik op 1-jarige leeftijd.
   6.  Aart, Politieagent te Amsterdam, geboren op 21-02-1892 te Lopik, overleden te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Jantje Maria ZWART, geboren op 19-08-1898 te Amsterdam, dochter van Arie ZWART, kolenfaetor, en Maartje van ´t HOFF.
   7.  Arie, winkelbediende, geboren op 03-07-1894 te Lopik.
Gehuwd te Utrecht met Grietje van GUGTEN, geboren op 30-06-1906 te Katwijk, begraven op 13-09-1993 te Utrecht op 87-jarige leeftijd (gecremeerd), - Grietje woonde ten tijde van haar huwelijk te Leiden.
   8.  Teunis, geboren op 28-09-1896 te Lopik, overleden op 18-10-1901 te Lopik op 5-jarige leeftijd.
   9.  Ewoud Adrianus, geboren op 13-02-1899 te Lopik, overleden op 28-02-1907 te Jaarsveld op 8-jarige leeftijd.
   10.  Jannigje, geboren op 29-05-1901 te Lopik.
Gehuwd 1929 te Amsterdam met Johannes Hermanus Cornelis HAARMEIJER.
   11.  Teunis, geboren op 12-05-1905 te Lopik, overleden op 13-09-1905 te Lopik, 124 dagen oud.

XI.83    Ewoud BENSCHOP, mandenmaker, geboren op 09-06-1883 te Jaarsveld, overleden op 22-10-1906 te Krimpen a/d Lek op 23-jarige leeftijd, zoon van Teunis BENSCHOP (zie X.17) en Jannigje BOELE.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-12-1902 te Jaarsveld met Lena BENSCHOP, 22 jaar oud, geboren op 16-05-1880 te Jaarsveld, overleden op 15-09-1965 te Krimpen a/d Lek op 85-jarige leeftijd, dochter van Huibert BENSCHOP en Elina van VLIET. {Zij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-11-1909 te Krimpen a/d Lek met Jan van BRANDWIJK, touwslager, geboren 1877, zoon van Floris BRANDWIJK en Janna Cornelia ALDERS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Elina, geboren op 26-09-1903 te Jaarsveld, overleden op 09-02-1984 te Kesteren op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-02-1925 te Krimpen a/d Lek met Dirk PRONK, 29 jaar oud, letterzetter, viskoopman, geboren op 29-07-1895 te Scheveningen, overleden op 23-02-1964 op 68-jarige leeftijd, - Het echtpaar woonden in Vlaardingen, later in Kesteren.
   2.  Teunis (zie XII.169).

XII.169    Teunis BENSCHOP, geboren op 10-08-1905 te Jaarsveld, overleden op 03-01-1966 te Krimpen a/d Lek op 60-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XI.83) en Lena BENSCHOP.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-04-1930 te Krimpen a/d Lek met Lena den BUTTER, 23 jaar oud, geboren op 06-07-1906 te Krimpen a/d Lek, dochter van Jan den BUTTER en Lowiasa van den HOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ewoud (zie XIII.263).
   2.  Jan (zie XIII.265).
   3.  Lowiasa, geboren op 20-11-1939 te Krimpen a/d Lek.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-07-1962 te Krimpen a/d Lek met Cornelis VERSLUIS, overleden op 16-10-1987 te Krimpen a/d Lek, zoon van Anton VERSLUIS en Adriana van BREUGEL.
   4.  Teunis (zie XIII.269).
   5.  Bastiaan (zie XIII.272).

XIII.263    Ewoud BENSCHOP, geboren op 22-09-1930 te Krimpen a/d Lek, zoon van Teunis BENSCHOP (zie XII.169) en Lena den BUTTER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-01-1956 te Schoonhoven met Marrigje HOGENDOORN, 23 jaar oud, geboren op 30-09-1932 te Bergambacht, dochter van Jan Piet HOGENDOORN en Lijsje HEIJKOOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsje, geboren op 21-07-1956 te Krimpen a/d Lek.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-01-1978 te Krimpen a/d Lek met Cornelis Leendert GROENENDIJK, 23 jaar oud, geboren op 22-01-1955 te Nieuw Lekkerland.
   2.  Lena Machila, geboren op 21-08-1960 te Nieuw Lekkerland.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-12-1980 te Nieuw Lekkerland met Pieter Bastiaan VERSPUIJ, 24 jaar oud, geboren op 05-08-1956 te Alblasserdam.

XIII.265    Jan BENSCHOP, geboren op 04-01-1933 te Krimpen a/d Lek, zoon van Teunis BENSCHOP (zie XII.169) en Lena den BUTTER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-05-1955 te Krimpen a/d Lek met Elina VERMEY, 20 jaar oud, geboren op 08-05-1935 te Schoonhoven, dochter van Jacobus VERMEY en Teuntje BENSCHOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena Teuntje Elina, geboren op 14-06-1955 te Krimpen a/d Lek, overleden op 15-06-1955 te Rotterdam, 1 dag oud.

XIII.269    Teunis BENSCHOP, geboren op 11-03-1943 te Krimpen a/d Lek, overleden op 23-04-1987 te Heumen op 44-jarige leeftijd, - Teunis en Trijntje zijn gescheiden 20-07-1977. Zoon van Teunis BENSCHOP (zie XII.169) en Lena den BUTTER.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 11-03-1964 te Krimpen a/d Lek met Trijntje Maria POLS, 20 jaar oud, geboren op 06-08-1943 te Krimpen a/d Lek.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 12-09-1978 te Groesbeek met Hendrina Johanna Theodora KUSTERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Barbara, geboren op 27-08-1964 te Krimpen a/d IJssel.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-03-1986 te Krimpen a/d Lek met Rik RIKKELMAN.
   2.  Lena, geboren op 25-05-1966 te Krimpen a/d Lek.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-06-1987 met Arie GELDERBLOM.
   3.  Teunis, geboren op 25-12-1968 te Krimpen a/d Lek.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-06-1995 met Tanja Marianne HARTOG, 21 jaar oud, geboren op 29-12-1973.

XIII.272    Bastiaan BENSCHOP, geboren op 31-08-1948 te Krimpen a/d Lek, zoon van Teunis BENSCHOP (zie XII.169) en Lena den BUTTER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-12-1969 te Nieuw Lekkerland met Dolores Espejo ROMAN, 19 jaar oud, geboren op 29-03-1950, dochter van Julio Espejo ARENAS en Antonia Roman MONCADA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan, geboren op 11-11-1970 te Ridderkerk.
   2.  Carlos, geboren op 12-10-1972 te Ridderkerk.

XI.85    Hendricus BENSCHOP, boswachter, geboren op 13-12-1884 te Jaarsveld, overleden op 17-10-1961 te Rozenburg op 76-jarige leeftijd, zoon van Teunis BENSCHOP (zie X.17) en Jannigje BOELE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-12-1909 te Jaarsveld met Maria STEKELENBURG, 26 jaar oud, geboren op 31-03-1883 te Lopik, overleden op 26-06-1962 te Rozenburg op 79-jarige leeftijd, dochter van Hendrik STEKELENBURG en Adriana Hendrika BENSCHOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis, employe G.S.W. Geboren op 01-06-1910 te Jaarsveld, overleden op 24-08-1964 te Maassluis op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 08-04-1954 te Maassluis met Wilhelmina Adriana van der HEIJDEN, 24 jaar oud, geboren op 09-09-1929 te Uden NB, -2 dochters.
   2.  Adriana Hendrika, geboren op 25-10-1912 te Jaarsveld, overleden op 05-09-1987 te Rozenburg op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-04-1935 te Rozenburg met Adrianus van OUDHEUSDEN, overleden 1983.
   3.  Hendrik (zie XII.175).
   4.  Jannigje, geboren op 19-01-1918 te Rozenburg, begraven op 19-05-1994 te Ockenburg Den Haag op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-11-1944 te ´s Gravenhage met Alb.Joh. REVIER.
   5.  Mina, geboren op 19-12-1919 te Rozenburg, overleden op 11-11-1992 te Rozenburg op 72-jarige leeftijd.
   6.  Azijntje, geboren op 06-12-1921 te Rozenburg, overleden op 07-11-1973 te Rozenburg op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-06-1945 te Rozenburg met Joh.Hugo van DAM.
   7.  Hendrikus (zie XII.182).
   8.  Gijsbertus, geboren op 12-08-1926 te Rozenburg, overleden op 24-08-1986 te Rozenburg op 60-jarige leeftijd.

XII.175    Hendrik BENSCHOP, geboren op 12-09-1915 te Rozenburg, overleden op 13-12-1998 te Vlaardingen op 83-jarige leeftijd, zoon van Hendricus BENSCHOP (zie XI.85) en Maria STEKELENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-11-1939 te Oudenhoorn met Jacoba van de WEGE, 21 jaar oud, geboren op 28-03-1918 te Oudenhoorn, overleden op 29-02-2000 te Rozenburg op 81-jarige leeftijd, dochter van Daniël van de WEGE en Cornelia DIJKGRAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Cornelia, geboren op 18-12-1940 te Koudekerk Zld.
Gehuwd te Rozenburg met Evert Leendert van VLIET.
   2.  Cornelia Hendrika, geboren op 17-04-1942 te Koudekerk Zld, overleden op 02-01-1999 te Zwartewaal op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd te Rozenburg met Cornelis REHORST.
   3.  Hendrikus Daniël (zie XIII.278).
   4.  Daniël (zie XIII.280).
   5.  Hendrik, geboren op 01-07-1954 te Rozenburg.

XIII.278    Hendrikus Daniël BENSCHOP, geboren op 15-09-1943 te Rozenburg, zoon van Hendrik BENSCHOP (zie XII.175) en Jacoba van de WEGE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-11-1968 te Rozenburg met Pietertje Maartje KLEIJWEGT, 22 jaar oud, geboren op 31-08-1946 te Rozenburg, dochter van Adrianus Cornelis KLEIJWEGT en Barbara van der VLIET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilse (zie XIV.189).
   2.  Walter (zie XIV.190).
   3.  Henk Jan, geboren op 07-10-1975 te Oudenhoorn.
   4.  Bob, geboren op 29-06-1980 te Oudenhoorn.

XIV.189    Ilse BENSCHOP, geboren op 11-11-1969 te Rotterdam, dochter van Hendrikus Daniël BENSCHOP (zie XIII.278) en Pietertje Maartje KLEIJWEGT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-09-1992 te Abbenbroek met Peter KEUS, 31 jaar oud, geboren op 18-01-1961.
Uit dit huwelijk:
   1.  Manon, geboren op 02-11-1993.
   2.  Aniek, geboren op 15-06-1997.

XIV.190    Walter BENSCHOP, geboren op 10-08-1971 te Rotterdam, zoon van Hendrikus Daniël BENSCHOP (zie XIII.278) en Pietertje Maartje KLEIJWEGT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-10-1996 te Reus (Sp.) met Maria Jose Santaella LABRADOR, 24 jaar oud, geboren op 10-04-1972, - Walter en Maria Jose wonen in Salou, Tarragona, Spanje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marc Santaella, geboren op 28-02-2001 te Tarragona (Sp.).

XIII.280    Daniël BENSCHOP, geboren op 21-04-1948 te Rozenburg, zoon van Hendrik BENSCHOP (zie XII.175) en Jacoba van de WEGE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-07-1973 te Brielle met Joke KLEISS, 18 jaar oud, geboren op 27-08-1954 te Vlaardingen, dochter van Egedius Hendrikus (Harry) KLEISS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Amerenske (zie XIV.195).
   2.  Coralinde, geboren op 31-10-1981 te Suawoude Fr.
   3.  Rosemarije, geboren op 20-07-1984 te Suawoude Fr.
   4.  Harry-Jan, geboren op 10-02-1986 te Suawoude Fr.

XIV.195    Amerenske BENSCHOP, geboren op 03-04-1979 te Suawoude Fr. Dochter van Daniël BENSCHOP (zie XIII.280) en Joke KLEISS.
Gehuwd met Gerben-Jacob DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Danielle Irene, geboren op 01-10-2004.

XII.182    Hendrikus BENSCHOP, geboren op 26-04-1924 te Rozenburg, overleden op 30-04-2004 op 80-jarige leeftijd, zoon van Hendricus BENSCHOP (zie XI.85) en Maria STEKELENBURG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-09-1950 te Rozenburg met Truus BREEVAART, 21 jaar oud, geboren op 23-03-1929 te Rozenburg, dochter van Arie BREEVAART en Cornelia KORBIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 19-08-1951 te Rozenburg.
   2.  Cornelia (Cea) (zie XIII.285).

XIII.285    Cornelia (Cea) BENSCHOP, geboren op 22-10-1960 te Rozenburg, dochter van Hendrikus BENSCHOP (zie XII.182) en Truus BREEVAART.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-03-1981 te Oostvoorne met Edward GROENEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marissa, geboren 1988.
   2.  Serine, geboren 1991.

XI.87    Martinus BENSCHOP, bode Kruis-en ziekenverpleging, geboren op 05-01-1886 te Jaarsveld, overleden op 05-10-1950 te Benschop op 64-jarige leeftijd, zoon van Teunis BENSCHOP (zie X.17) en Jannigje BOELE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-01-1908 te Benschop met Lena BROUWER, 26 jaar oud, geboren op 28-01-1881 te Benschop, dochter van Arie BROUWER en Neeltje Petronella de HEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ewoud (zie XII.185).
   2.  Arie (zie XII.187).
   3.  Neeltje Petronella, geboren op 21-06-1913 te Benschop, overleden op 09-12-1985 te Gouda op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-09-1947 te Benschop met Gerrit OUDENES.
   4.  Jannigje Teuntje Martina, geboren op 14-07-1915 te Benschop.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-08-1942 te Benschop met Dirk Jan NIJEBOER.
   5.  Teunis (zie XII.193).
   6.  Cornelia, geboren op 18-06-1920 te Benschop, overleden op 19-05-1988 te IJsselstein op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-12-1946 te Benschop met Dirk STOKER, overleden op 13-11-1978 te IJsselstein.

XII.185    Ewoud BENSCHOP, electriciën(gemaal), gem.bode, geboren op 08-07-1908 te Benschop, overleden op 22-03-1982 te Lopik op 73-jarige leeftijd, zoon van Martinus BENSCHOP (zie XI.87) en Lena BROUWER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-08-1940 te Jaarsveld met Johanna den DEKEN, 29 jaar oud, geboren op 01-03-1911 te Jaarsveld, overleden op 17-01-1964 te IJsselstein op 52-jarige leeftijd, dochter van Hendrik den DEKEN en Maagje KOREVAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus, geboren op 09-05-1941 te Benschop, overleden op 02-06-1941 te Utrecht, 24 dagen oud.
   2.  Maagje Lena, geboren op 09-01-1943 te Benschop.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-12-1970 te Lopik met Theodorus Gerrit POLET, 33 jaar oud, procuratiehouder, geboren op 29-07-1937 te Gouda, zoon van Johannes Gerrit POLET, schilder, en Johanna Geertruida van der LINDEN.
   3.  Martinus (zie XIII.289).
   4.  Lena, geboren op 17-06-1947 te Benschop.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-05-1971 te Lopik met A.W.D. de LEEUW.

XIII.289    Martinus BENSCHOP, geboren op 10-07-1944 te Benschop, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie XII.185) en Johanna den DEKEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-03-1968 te Groot-Ammers met Wilhelmina Christina de GROOT, 21 jaar oud, geboren op 07-04-1946 te Groot-Ammers, dochter van Huibert de GROOT en Grietje BOUTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke Margriet, geboren op 10-04-1969 te Lopik.
   2.  Margriet Martine, geboren op 20-10-1971 te Lopik.

XII.187    Arie BENSCHOP, vertegenwoordiger Opel, geboren op 15-12-1909 te Benschop, overleden op 26-05-1972 te Gouda op 62-jarige leeftijd, zoon van Martinus BENSCHOP (zie XI.87) en Lena BROUWER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-10-1937 te Benschop met Neeltje Barendine ZUIDERVLIET, 20 jaar oud, geboren op 28-11-1916 te Polsbroek, overleden op 17-09-1979 te Waddinxveen op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan ZUIDERVLIET en Hendrika Johanna RIETVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus (zie XIII.293).
   2.  Jan (zie XIII.295).
   3.  Lena, geboren op 23-09-1946 te Gouda.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-04-1969 te Gouda met Jean Antoine HENRY.

XIII.293    Martinus BENSCHOP, geboren op 29-09-1940 te Gouda, overleden op 09-05-1993 te Den Haag/Waddinxveen op 52-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie XII.187) en Neeltje Barendine ZUIDERVLIET.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-08-1965 te Waddinxveen met Paulina Petronella Elisabeth van EYK, 24 jaar oud, geboren op 29-01-1941 te Leiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther Daniëlle, geboren op 10-10-1968 te Gouda.
   2.  Edgar Jurgen, geboren op 20-05-1972 te Gouda.

XIII.295    Jan BENSCHOP, geboren op 27-10-1942 te Gouda, zoon van Arie BENSCHOP (zie XII.187) en Neeltje Barendine ZUIDERVLIET.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-12-1966 te Wijchen met Irene Astrid ANKONÉ, 21 jaar oud, geboren op 02-05-1945 te Curacao, dochter van Hendrikus Hermanus ANKONÉ en Neeltje PENNING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandra, geboren op 28-09-1967 te Gouda.
   2.  Roulien, geboren op 30-10-1970 te Gouda.
   3.  Marcel, geboren op 05-01-1976 te Waddinxveen.

XII.193    Teunis BENSCHOP, geboren op 16-11-1916 te Hoenkoop, overleden op 08-08-1986 te Drachten op 69-jarige leeftijd, zoon van Martinus BENSCHOP (zie XI.87) en Lena BROUWER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-09-1946 te Voorthuizen met Wilhelmina van de MUNT, 28 jaar oud, geboren op 25-05-1918 te Voorthuizen, dochter van Cornelis van de MUNT en Gerritje van EE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus (zie XIII.299).
   2.  Cornelis (zie XIII.301).
   3.  Gerda, geboren op 19-12-1951 te Maarn.
Gehuwd met Simon Willem KOERT.
   4.  Leo (zie XIII.305).
   5.  Tony (zie XIII.307).

XIII.299    Martinus BENSCHOP, geboren op 28-01-1948 te Utrecht, zoon van Teunis BENSCHOP (zie XII.193) en Wilhelmina van de MUNT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-12-1969 te Heerenveen met Annie Gretha van der MEER, 28 jaar oud, geboren op 08-01-1941 te Heerenveen, dochter van Richard van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tony Martin, geboren op 20-08-1970 te Heerenveen.
   2.  Richard Peter, geboren op 04-05-1974 te Heerenveen.

XIII.301    Cornelis BENSCHOP, geboren op 06-12-1950 te Utrecht, zoon van Teunis BENSCHOP (zie XII.193) en Wilhelmina van de MUNT.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 11-04-1969 te Heerenveen met Gezina Klazina LANGUIS, 19 jaar oud, geboren op 16-09-1949 te Heerenveen, dochter van Jacob LANGUIS en Grietje WACHTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antony, geboren op 19-09-1969 te Heerenveen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-09-1991 te Beetsterzwaag met Angela Cornelia van DIJK.
   2.  Jacobus Marcus, geboren op 21-01-1971 te Heerenveen.
   3.  Margaret Joyce, geboren op 27-10-1975 te Heerenveen.
   4.  Cornelia Regina, geboren op 26-04-1980 te Heerenveen.

XIII.305    Leo BENSCHOP, geboren op 19-01-1955 te Maarn, zoon van Teunis BENSCHOP (zie XII.193) en Wilhelmina van de MUNT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-03-1978 te Oudehaske Fr. Echtgenote is Annie BULTSMA, 21 jaar oud, geboren op 28-11-1956 te Oranjewoud, dochter van Pieter BULTSMA en Ali Bertha HAGEDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Els, geboren op 20-11-1980 te Oudehaske Fr.
   2.  Sander, geboren 1984 te Oudehaske Fr.

XIII.307    Tony BENSCHOP, geboren op 17-03-1962 te Maarn, zoon van Teunis BENSCHOP (zie XII.193) en Wilhelmina van de MUNT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-06-1991 te Heerhugowaard met Johanna Cornelia Maria GROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Remon, geboren op 14-04-1994.
   2.  Tessa, geboren op 01-02-1996.

X.21    Arie BENSCHOP, arbeider, geboren op 24-12-1865 te Jaarsveld, overleden op 06-04-1948 te Lopik op 82-jarige leeftijd, - Als getuigen bij het huwelijk van Arie en Annigje worden genoemd: Jacob van der Grift, 48 jr, bouwman te Lopik, Albertus Plooy, 43 jr, bouwman te Lopik, Aart Benschop, 42 jr, arbeider, te Jaarsveld en Jacob Schep, 31 jr, bouwman. Zoon van Ewoud BENSCHOP (zie IX.5) en Merrigje RODENBURG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-09-1892 te Lopik met Annigje WEVERWIJK, 26 jaar oud, geboren op 17-12-1865 te Jaarsveld, overleden op 02-07-1939 op 73-jarige leeftijd, dochter van Johannes WEVERWIJK en Hendrina STIGTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart Johannes WEVERWIJK, geboren op 09-07-1891 te Jaarsveld (geëcht), overleden op 08-11-1918 te Jaarsveld op 27-jarige leeftijd.
   2.  Ewoud, geboren op 12-08-1893 te Jaarsveld.
   3.  Hendrik, geboren op 11-12-1895 te Jaarsveld, overleden op 28-12-1896 te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik, geboren op 11-06-1897 te Jaarsveld, overleden op 27-03-1899 te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd.
   5.  Maarten (zie XI.106).
   6.  Hendrik, geboren op 22-12-1900 te Jaarsveld, overleden op 13-07-1901 te Jaarsveld, 203 dagen oud.
   7.  Aartje Hendrina, geboren op 09-04-1902 te Jaarsveld, overleden op 11-06-1902 te Jaarsveld, 63 dagen oud.
   8.  Aartje Hendrina, geboren op 29-10-1903 te Jaarsveld, overleden op 23-06-1978 te Jaarsveld op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1929 te Jaarsveld met Jacobus LIGCHAAM.
   9.  Hendrik (zie XI.112).
   10.  Merrigje, geboren op 25-01-1909 te Jaarsveld, overleden op 21-06-1909 te Jaarsveld, 147 dagen oud.

XI.106    Maarten BENSCHOP, geboren op 08-04-1899 te Jaarsveld (getuigen: Willem van Tuyl, 69 jr, gemeenteveldwachter, en Wilhelmus Smallegange, 60 jr, gemeenteveldwachter), overleden op 12-01-1983 te Lopik op 83-jarige leeftijd, begraven te Jaarsveld, zoon van Arie BENSCHOP (zie X.21) en Annigje WEVERWIJK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-10-1920 te Jaarsveld met Dirkje Aletta van BLADEREN, 27 jaar oud, geboren op 01-09-1893 te Jaarsveld, overleden op 23-01-1970 te Lopik op 76-jarige leeftijd, begraven te Jaarsveld, dochter van Gerrit van BLADEREN en Jannigje Marie TUIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie (zie XII.197).
   2.  Gerrit (zie XII.199).
   3.  Annigje, geboren op 02-07-1926 te Jaarsveld.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-05-1946 te Jaarsveld met Hendrik KERS, overleden op 07-06-1987 te Utrecht Ouderijn.
   4.  Jan, kruidenier te Asperen, geboren op 21-02-1930 te Jaarsveld, - Jan heeft een VIVO-zelfbedieningswinkel in Asperen. Hij is zeer geïnteresseerd in genealogie. In 1982 heb ik met hem een bezoek gebracht aan zijn vader Maarten in Uitweg (Lopik) en aan enkele andere familieleden, o.a. neef Ewoud in Lopik en Abraham Benschop in het bejaardentehuis in Lopik.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1953 te Lopik met Ottolina VERHOEF, 24 jaar oud, geboren op 07-03-1929 te Jaarsveld, dochter van Wijntje VERHOEF.
   5.  Jannigje Maria, geboren op 21-08-1934 te Jaarsveld.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-06-1958 te Jaarsveld met Aart ALBLAS.

XII.197    Arie BENSCHOP, voeger, geboren op 10-01-1921 te Jaarsveld, overleden op 24-10-1978 te Jaarsveld op 57-jarige leeftijd, zoon van Maarten BENSCHOP (zie XI.106) en Dirkje Aletta van BLADEREN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-03-1950 te Lopik met Pietertje VERHEUL, 26 jaar oud, geboren op 04-02-1924 te Benschop, dochter van Frans VERHEUL en Cornelia van EE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje Aletta Wilhelmina, geboren op 24-12-1950 te Benschop.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 01-06-1972 te Lopik met Adrianus van EWIJK.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 15-05-1981 te Lopik met Jacobus Cornelis van der MEULEN.
   2.  Franciska, geboren op 02-12-1953 te Benschop.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-08-1974 te Lopik met Johannes Mathilde van EWIJK.

XII.199    Gerrit BENSCHOP, monteur, geboren op 12-04-1924 te Jaarsveld, _ Gerrit en Alida zijn op 23-10-1953 in Utrecht "gescheiden van tafel en bed". Zoon van Maarten BENSCHOP (zie XI.106) en Dirkje Aletta van BLADEREN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-03-1950 te Lopik met Alida Adriana Johanna den OUDSTEN, 19 jaar oud, geboren op 15-05-1930 te Lopik, dochter van Schalk den OUDSTEN en Maria den OUDSTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha, geboren op 23-08-1951 te Jaarsveld.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1975 te Lopik met Hendrik KORSIUS.
   2.  Gerrit Jan Schalk (zie XIII.316).

XIII.316    Gerrit Jan Schalk BENSCHOP, geboren op 04-12-1955 te Jaarsveld, zoon van Gerrit BENSCHOP (zie XII.199) en Alida Adriana Johanna den OUDSTEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-07-1982 te Lopik met Ellen van ELK, 23 jaar oud, geboren op 09-06-1959 te Utrecht, dochter van Christiaan van ELK en Sandrina den HOOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diana, geboren op 07-02-1988 te Nieuwegein.

XI.112    Hendrik BENSCHOP, geboren op 16-02-1907 te Jaarsveld, overleden op 06-06-1977 te Utrecht op 70-jarige leeftijd, begraven te Cabouw, zoon van Arie BENSCHOP (zie X.21) en Annigje WEVERWIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-11-1933 te Jaarsveld (hertrouwd RK in de kerk van Vreeswijk) met Anna BATENBURG, 24 jaar oud, geboren op 11-07-1909 te Vreeswijk, overleden op 01-10-1974 te IJsselstein op 65-jarige leeftijd, dochter van Cornelis BATENBURG en Gijsberta STEEHOUER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (zie XII.207).
   2.  Aart Johannes, geboren op 23-04-1935 te Jaarsveld.
   3.  Cornelis Theodorus Johannes (zie XII.210).
   4.  Gijsberta Maria, geboren op 06-05-1937 te Jaarsveld.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-10-1962 te Jaarsveld met Antonius FAFIANIE.
   5.  Ewoud (zie XII.214).
   6.  Annigje, geboren op 14-12-1941 te Jaarsveld.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 08-01-1959 te Jaarsveld met Jan van OS.
   7.  Johanna Cornelia, geboren op 06-07-1944 te Jaarsveld.
Gehuwd 1967 te Jaarsveld (gescheiden) met Paulus de KRUIF.

XII.207    Jacob BENSCHOP, geboren op 24-11-1930 te Jaarsveld, overleden op 27-06-1995 te Utrecht op 64-jarige leeftijd, begraven te Lopik, zoon van Hendrik BENSCHOP (zie XI.112) en Anna BATENBURG.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-06-1952 te Lopik met Maria VONK, 20 jaar oud, geboren op 16-05-1932 te Lopik, dochter van Pieter VONK en Wilhelmina BORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 20-10-1952 te Lopik.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-03-1975 te Lopik met Cornelis HOOGENDOORN.
   2.  Pieter (zie XIII.320).
   3.  Wilhelmina, geboren op 06-11-1965 te Lopik.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-12-1988 te Lopik met Wim BOON.

XIII.320    Pieter BENSCHOP, geboren op 27-04-1956 te Lopik, zoon van Jacob BENSCHOP (zie XII.207) en Maria VONK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-11-1977 te Lopik met Wilhelmina van ELTEREN, 20 jaar oud, geboren op 08-10-1957 te Utrecht, dochter van Wouter van ELTEREN en Pietertje van ELTEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Wouter Joey, geboren op 19-12-1981 te Utrecht.
   2.  Wesley.

XII.210    Cornelis Theodorus Johannes BENSCHOP, geboren op 06-05-1937 te Jaarsveld, zoon van Hendrik BENSCHOP (zie XI.112) en Anna BATENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-11-1961 te IJsselstein met Margaretha Gerarda (Martha) FAFIANIE, 21 jaar oud, geboren op 27-03-1940 te IJsselstein, dochter van Johannes FAFIANIE en Gerarda Margaretha SCHOONDERWOERD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes (zie XIII.324).
   2.  Johannes Cornelis (John) (zie XIII.326).

XIII.324    Hendrik Johannes BENSCHOP, geboren op 13-02-1963 te Vreeswijk, zoon van Cornelis Theodorus Johannes BENSCHOP (zie XII.210) en Margaretha Gerarda (Martha) FAFIANIE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-04-1989 met Annemiek BATENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Danny, geboren op 25-04-1992 te Nieuwegein.
   2.  Silvana, geboren op 03-12-1995 te Nieuwegein.

XIII.326    Johannes Cornelis (John) BENSCHOP, geboren op 25-10-1966 te Vreeswijk, zoon van Cornelis Theodorus Johannes BENSCHOP (zie XII.210) en Margaretha Gerarda (Martha) FAFIANIE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-09-1995 met Alexandra HILHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michelle, geboren op 23-08-1997 te Utrecht.
   2.  Romy, geboren op 22-12-1999 te Nieuwegein.

XII.214    Ewoud BENSCHOP, geboren op 09-06-1939 te Jaarsveld, zoon van Hendrik BENSCHOP (zie XI.112) en Anna BATENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-10-1963 te Lopik met Sjaantje BIJNAN, 23 jaar oud, geboren op 23-04-1940 te Lopik, dochter van Leendert BIJNAN en Aafje KOOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anja Johanna Cornelia, geboren op 18-08-1964 te Lopik.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-02-1989 te Lopik met Cornelis Daniël Matthijs HAARS.
   2.  Leenderd, geboren op 21-12-1966 te Lopik.
   3.  Aafje Elisabeth, geboren op 08-06-1969 te Lopik.
   4.  Hendrika Jac.Gijsberta, geboren op 25-03-1976 te Lopik.

X.23    Ewoud BENSCHOP, geboren op 11-09-1869 te Jaarsveld, overleden op 23-10-1942 te Jaarsveld op 73-jarige leeftijd, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie IX.5) en Merrigje RODENBURG.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-03-1901 te Jaarsveld met Anna Magdalena LAKERVELD, 29 jaar oud, geboren op 12-10-1871 te Nieuwkoop, overleden op 07-09-1924 te Jaarsveld op 52-jarige leeftijd, dochter van Albartus LAKERVELD en Annigje SPEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje, geboren op 26-12-1901 te Jaarsveld, overleden op 02-04-1906 te Jaarsveld op 4-jarige leeftijd, -jong overleden.
   2.  Maarten Albartus (zie XI.116).

XI.116    Maarten Albartus BENSCHOP, geboren op 04-01-1907 te Jaarsveld, zoon van Ewoud BENSCHOP (zie X.23) en Anna Magdalena LAKERVELD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-01-1931 te Jaarsveld met Helena Margaretha de VAAL, 21 jaar oud, geboren op 14-01-1909 te Lopik, overleden op 03-06-1980 te Lopik op 71-jarige leeftijd, dochter van Teunis de VAAL en Willempje LAKERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Magdalena, geboren op 09-11-1932 te Jaarsveld.
   2.  Willempje, geboren op 04-04-1935 te Jaarsveld.
   3.  Ewoud (zie XII.222).
   4.  Teunis (zie XII.225).

XII.222    Ewoud BENSCHOP, kruidenier te Jaarsveld, geboren op 25-03-1938 te Jaarsveld, zoon van Maarten Albartus BENSCHOP (zie XI.116) en Helena Margaretha de VAAL.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 28-11-1968 te Harmelen met Johanna Maria VERBREE, 29 jaar oud, geboren op 20-07-1939 te Harmelen, overleden op 04-03-1991 te Jaarsveld op 51-jarige leeftijd, dochter van Jan Thomas VERBREE en Johanna Maria VERWEY.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 12-10-1995 te Strijen met Neeltje Aartje BESSELING.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maarten Albartus, geboren op 06-09-1969 te Lopik.
   2.  Jan Thomas, geboren op 09-12-1973 te Lopik.
   3.  Leendert Johannes Marinus, geboren op 19-08-1979 te Lopik.

XII.225    Teunis BENSCHOP, geboren op 24-07-1940 te Jaarsveld, zoon van Maarten Albartus BENSCHOP (zie XI.116) en Helena Margaretha de VAAL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-09-1966 te Woerden met Neeltje BAARS, 20 jaar oud, geboren op 06-08-1946 te Woerden, dochter van Cornelis Gijsbertus BAARS en Cornelia DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten Albertus, geboren op 17-09-1967 te Woerden.
   2.  Cornelia Constanza, geboren op 06-09-1972 te Woerden.

VIII.5    Roelof BENSCHOP, bouwman, geboren op 18-02-1787 te Ameide (getuige: Aantje Boele), overleden op 13-08-1849 te Lexmond op 62-jarige leeftijd, zoon van Ewout BENSCHOP (zie VII.14) en Annigje Aartse MAAT.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 11-05-1828 te Lexmond met Deliana van DIEREN, geboren te Lexmond, dochter van Teunis van DIEREN en Willemijntje van OS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje, geboren op 07-02-1822 te Hei en Boeikoop, overleden op 17-10-1887 te Lexmond op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-02-1843 te Lexmond met Leendert VERSLUIS, bouwman, geboren circa 1816 te Lexmond, zoon van Paulus VERSLUIS en Maria SCHAKEL.

VIII.10    Bastiaan BENSCHOP, arbeider, geboren op 23-03-1793 te Ameide (getuige: Anna Aartse Maat), overleden op 20-10-1866 te Lexmond op 73-jarige leeftijd, zoon van Ewout BENSCHOP (zie VII.14) en Annigje Aartse MAAT.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 11-01-1823 te Streefkerk met Willemijntje TUYTEL, dochter van Klaas TUYTEL en Willemijntje VIANEN.
Gehuwd (2) met Geertje de JONG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kornelis, geboren op 13-10-1823 te Streefkerk, overleden op 25-08-1911 te Hoornaar op 87-jarige leeftijd, - Kornelis was ongetrouwd.
   2.  Annigje, geboren op 07-07-1826 te Streefkerk, overleden op 01-10-1902 te Noordeloos op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-01-1850 te Noordeloos met Cornelis BRANDWIJK, 27 jaar oud, bouwman, geboren op 29-05-1822 te Giessen Nieuwkerk, zoon van Ary BRANDWIJK en Jannigje HOOYKAAS.
   3.  Klaas (zie IX.14).
   4.  Aaltje Wilhelmina, geboren op 15-01-1837 te Lopik, overleden op 03-02-1837 te Lopik, 19 dagen oud.

IX.14    Klaas BENSCHOP, geboren op 17-12-1832 te Streefkerk, overleden op 08-11-1903 te Noordeloos op 70-jarige leeftijd, zoon van Bastiaan BENSCHOP (zie VIII.10) en Willemijntje TUYTEL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-01-1856 te Noordeloos met Maria de GROOT, 20 jaar oud, geboren op 07-02-1835 te Noordeloos, dochter van Abram de GROOT en Elisabeth VOGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan, geboren op 26-05-1856 te Noordeloos, overleden op 30-06-1856 te Lexmond, 35 dagen oud.
   2.  Willem, geboren op 10-11-1857 te Noordeloos, overleden op 28-05-1864 te Noordeloos op 6-jarige leeftijd.
   3.  Adriaan, geboren op 06-01-1859 te Noordeloos, overleden op 28-02-1859 te Noordeloos, 53 dagen oud.
   4.  Elisabeth, geboren op 25-02-1860 te Noordeloos, overleden op 29-06-1896 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-07-1890 te Noordeloos met Dirk BRANDWIJK, 25 jaar oud, koopman, geboren op 14-05-1865 te Ottoland, zoon van Koen BRANDWIJK en Maria VLOT.
   5.  Willempje, geboren op 29-05-1861 te Noordeloos, overleden op 17-06-1861 te Noordeloos, 19 dagen oud.
   6.  Willempje, geboren op 12-08-1862 te Noordeloos, overleden op 24-04-1943 te Langerak op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd met Dirk van der DOOL, bouwman, geboren te Meerkerk, zoon van Jan van den DOOL en Hilligje RAVENSTEIN. {Hij was ook ooit gehuwd met Gerrigje den HARTOG.}
   7.  Adriana, geboren op 16-10-1863 te Noordeloos, overleden op 26-12-1863 te Noordeloos, 71 dagen oud.
   8.  Bastiaantje, geboren op 17-05-1865 te Noordeloos, overleden op 14-09-1865 te Noordeloos, 120 dagen oud.
   9.  Bastiaantje, geboren op 01-11-1866 te Noordeloos, overleden op 29-04-1867 te Noordeloos, 179 dagen oud.
   10.  Bastiaantje, geboren op 11-12-1868 te Noordeloos.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-07-1888 te Noordeloos met Cornelis van der LEEDEN, 39 jaar oud, geboren op 26-04-1849 te Noordeloos, zoon van Jacob van der LEEDEN en Maaike VERHAGEN.
   11.  Adriana, geboren op 27-06-1870 te Noordeloos, overleden op 11-07-1870 te Noordeloos, 14 dagen oud.
   12.  Adriana, geboren op 07-04-1871 te Noordeloos, overleden op 07-08-1871 te Noordeloos, 122 dagen oud.
   13.  Willem (zie X.40).

X.40    Willem BENSCHOP, huisschilder, geboren op 09-10-1872 te Noordeloos, overleden op 03-01-1917 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd, - Willem was huisschilder en verhuisde vaak. Zo woonde hij o.a in Rotterdam, Kockengen, Alblasserdam, Dubbeldam, Dordrecht en Ede. - Willem stierf vrij jong aan TBC en Margje bleef met de kleine kinderen achter. Zoon van Klaas BENSCHOP (zie IX.14) en Maria de GROOT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-09-1898 te Alblasserdam met Margje Magchelina MOLENAAR, 21 jaar oud, geboren op 25-03-1877 te Alblasserdam, dochter van Arie MOLENAAR en Paulina van KLAVEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Poulina Maria, geboren op 10-06-1899 te Kockengen, overleden na 1938 te Ede (?), - Poulina Maria (Lien) overleed aan TBC, waarschijnlijk net voor de oorlog. Leen en Lien kregen geen kinderen. - Lien ging op 4 juni 1938 vanuit Ede naar Velzen en kwam later weer terug naar Ede.
Gehuwd met Leen SPAANS. {Hij was ook ooit gehuwd.}
   2.  Maria Poulina, geboren op 09-08-1900 te Rotterdam, overleden op 18-05-1991 te Rotterdam op 90-jarige leeftijd, - Maria Poulina (Marie) woonde in Lunteren en op 2 verschillende adressen in Ede. Ze vertrok op 24 december 1928 naar Rotterdam. Later woonden Gerard en Marie in Soestdijk, dichtbij Willem Benschop, waar ze een pluimveebedrijf hadden.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 13-09-1933 te Rotterdam met Gerardus Wilhelmus van VLIET.
   3.  Nicolaas Arie, stukadoor, schilder, geboren op 31-03-1902 te Dubbeldam, overleden op 16-07-1986 te Utrecht op 84-jarige leeftijd, - Nicolaas en Catharina zijn gescheiden op 10-03-1926. - Niek woonde in Rotterdam, Ede en Utrecht. Hij overleed in een verzorgingstehuis in Utrecht. Niek had geen contact met de familie (drankproblemen). - Het echtpaar had geen kinderen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-03-1926 te Rotterdam met Catharina van HECKE.
   4.  Arie Nicolaas (zie XI.124).
   5.  Willem, geboren op 13-07-1907 te Rotterdam, overleden op 31-10-1964 te Baarn op 57-jarige leeftijd, - Francien was een zuster van Gerard van Vliet, die was getrouwd met Maria Poulina Benschop. Willem had een kippenfokkerij aan de Julianalaan te Soestdijk. - Willem was een verdienstelijk schaker. - Willem en Fransien hadden geen kinderen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-08-1934 te Rotterdam met Francina Maria van VLIET.
   6.  Marinus Jan (zie XI.128).
   7.  Jan Marinus (zie XI.130).
   8.  Marcus Leendert, geboren op 10-06-1915 te Rotterdam, overleden op 28-02-1916 te Rotterdam, 263 dagen oud.

XI.124    Arie Nicolaas BENSCHOP, schilder, geboren op 28-12-1903 te Waddinxveen, overleden op 17-02-1972 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Willem BENSCHOP (zie X.40) en Margje Magchelina MOLENAAR.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-02-1925 te Rotterdam met Aaltje GOEDEGEBUUR, geboren te Tholen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie XII.227).
   2.  Robert Eduard, geboren op 21-09-1939 te Rotterdam, overleden circa 1940.

XII.227    Willem BENSCHOP, geboren op 29-04-1925 te Rotterdam, zoon van Arie Nicolaas BENSCHOP (zie XI.124) en Aaltje GOEDEGEBUUR.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-10-1955 te Rotterdam met Johanna Maria VLUTTERS, geboren te Oldenzaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Eduard (zie XIII.338).
   2.  Angeliek Mariette, geboren op 20-01-1968 te Spijkenisse.

XIII.338    Robert Eduard BENSCHOP, geboren op 15-03-1959 te Rotterdam, zoon van Willem BENSCHOP (zie XII.227) en Johanna Maria VLUTTERS.
Gehuwd met Petronella Gooitske MESSEMAKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Seya, geboren op 11-05-1989 te Capelle a/d IJssel.
   2.  Roald, geboren op 08-02-1992 te Capelle a/d IJssel.

XI.128    Marinus Jan BENSCHOP, schilder, geboren op 19-06-1909 te Rotterdam, - Marinus woonde op 11 verschillende adressen in Ede, voor hij op 12 december 1935 naar Rotterdam vertrok. Zoon van Willem BENSCHOP (zie X.40) en Margje Magchelina MOLENAAR.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-06-1932 te Ede met Martha LODL, 20 jaar oud, geboren op 06-09-1911 te Oosterfeld (Dld).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marga Magdalena (zie XII.231).
   2.  Maria (zie XII.233).

XII.231    Marga Magdalena BENSCHOP, geboren op 05-11-1932 te Ede, overleden op 12-06-1994 te Barcelona (Sp) op 61-jarige leeftijd, dochter van Marinus Jan BENSCHOP (zie XI.128) en Martha LODL.
Gehuwd met Jacob van de HEUVEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marina.
   2.  Jaqueline.
   3.  Henk.

XII.233    Maria BENSCHOP, geboren op 25-05-1938 te Ede, dochter van Marinus Jan BENSCHOP (zie XI.128) en Martha LODL.
Gehuwd met Jacob van de HEUVEL, - Jacob was een neef van Jacob, echtgenoot van Marga Magdalena.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander.
   2.  Marco.
   3.  Andre.

XI.130    Jan Marinus BENSCHOP, geboren op 09-02-1913 te Rotterdam, overleden op 16-08-1987 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd, - Jan had een hoge functie bij het Gemeentelijk Energiebedrijf in Rotterdam. - Jan was een verdienstelijk schaker. Zoon van Willem BENSCHOP (zie X.40) en Margje Magchelina MOLENAAR.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-02-1940 te Rotterdam met Gijsbertha van INGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans (zie XII.234).
   2.  Carla (zie XII.237).

XII.234    Hans BENSCHOP, geboren op 11-08-1944 te Rotterdam, zoon van Jan Marinus BENSCHOP (zie XI.130) en Gijsbertha van INGEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-07-1967 te Rotterdam met Petronella Josephina OVERSLUIZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brigitte, geboren op 03-03-1972 te Rotterdam.
   2.  Guido, geboren op 31-05-1975 te Rotterdam.

XII.237    Carla BENSCHOP, geboren op 30-04-1947 te Rotterdam, dochter van Jan Marinus BENSCHOP (zie XI.130) en Gijsbertha van INGEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-02-1972 te Rotterdam met Pieter HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen, geboren op 09-07-1987 te Capelle a/d IJssel.

VII.16    Aalbert BENSCHOP, geboren op 19-03-1758 te Meerkerk, overleden op 04-06-1814 te Lopik op 56-jarige leeftijd, - Bij het huwelijk van zoon Arij wordt vermeld, dat vader Albert reeds is overleden. Moeder Dirkje van Oosterom is wel tegenwoordig, en geeft als beroep op: winkelierster. Zoon van Roel(of) Ewoutse BENSCHOP (zie VI.21) en Aantje Aalbertse BOELE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1785 te Lopikerkapel met Dirkje van OOSTRUM, winkelierster, geboren te Jaarsveld, , wonende Jaarsvelderkapel, dochter van Huybert van OOSTEROM en Stijntje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof, geboren op 26-10-1787 te Lopik, gedoopt te Jaarsveld (getuigen: Zijgje Schippers, huisvrouw van Aart Bons, en Alida Boelen, huisvrouw van Roelof Benschop), overleden op 03-06-1791 te Lopik op 3-jarige leeftijd.
   2.  Willemijntje, geboren op 15-04-1788, overleden op 01-10-1813 te Lopik op 25-jarige leeftijd (ongehuwd).
   3.  Huybert (zie VIII.17).
   4.  Anida, geboren op 15-05-1791 te Lopik, gedoopt te Jaarsveld (getuige: Annigje Maat, huisvrouw van Ewit Benschop), overleden op 29-10-1799 te Lopik op 8-jarige leeftijd.
   5.  Stijntje, geboren op 01-11-1792 te Lopik, gedoopt te Jaarsveld, overleden op 18-05-1835 te Lopik op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-10-1824 te Lopik met Jan den OUDSTEN, geboren 1798 te Lopik, zoon van Schalk den OUDSTEN en Jacoba MUDDE.
   6.  Roelof (zie VIII.22).
   7.  Aantje, geboren op 22-02-1795 te Lopik (getuige: Beligje den Uyl), gedoopt te Jaarsveld, overleden op 30-09-1798 te Lopik op 3-jarige leeftijd.
   8.  Arij (zie VIII.25).
   9.  Aantje, geboren op 05-08-1799 te Lopik, gedoopt te Jaarsveld (getuige: Annigje Goethart, huisvrouw van Ewout Benschop !!).
   10.  Aalbert, geboren op 07-10-1800 te Lopik, gedoopt te Jaarsveld (getuige: Grietje Benschop, huisvrouw van Adrianus Versluis), overleden op 04-08-1804 te Lopik op 3-jarige leeftijd.
   11.  Aantje, geboren op 16-01-1803 te Lopik (getuige: Geertje van Es, huisvrouw van Aart Bos), gedoopt op 23-01-1803 te Lopik, overleden op 15-03-1824 te Lopik op 21-jarige leeftijd.

VIII.17    Huybert BENSCHOP, koopman, arbeider, geboren op 25-12-1789 te Jaarsveld, gedoopt te Lopik (getuigen: Zijgje Schippers en .. van Oostrom, des moeders halve suster, huisvrouw van Jan de Graaf), overleden op 05-09-1866 te Jaarsveld op 76-jarige leeftijd, - Huybert laat bij de geboorte van zijn kinderen als beroep optekenen: 1820: koopman, 1821: winkelier, 1823: bouwman, 1824: landbouwer. Zoon van Aalbert BENSCHOP (zie VII.16) en Dirkje van OOSTRUM, winkelierster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-12-1819 te Tienhoven met Jannigje MAAT, 21 jaar oud, geboren op 22-08-1798 te Tienhoven, gedoopt op 26-08-1798 te Ameide, overleden op 04-05-1861 te Jaarsveld op 62-jarige leeftijd, dochter van Pieter MAAT en Jannigje de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemijntje, geboren op 04-07-1820 te Lopik, overleden op 24-06-1822 te Lopik op 1-jarige leeftijd.
   2.  Merrigje, naaister, geboren op 04-11-1821 te Lopik, overleden op 08-01-1867 te Jaarsveld op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1843 te Jaarsveld met Willem BLOK, arbeider, geboren 1796, zoon van Cornelis BLOK en Maria van de BERG. {Hij was ook ooit gehuwd met Neeltje BOGAARD.}
   3.  Willemijntje, geboren op 07-08-1823 te Lopik, overleden op 19-09-1835 te Jaarsveld op 12-jarige leeftijd.
   4.  Aalbert (zie IX.21).
   5.  Peter (zie IX.23).
   6.  Dirk, geboren op 07-01-1828 te Jaarsveld, overleden op 25-10-1835 te Jaarsveld op 7-jarige leeftijd.
   7.  Aagje, geboren op 14-03-1829 te Jaarsveld, overleden op 01-10-1835 te Jaarsveld op 6-jarige leeftijd.
   8.  Huibert (zie IX.27).
   9.  n´tweeling, geboren op 07-10-1833 te Jaarsveld, overleden op 07-10-1833 te Jaarsveld, 0 dagen oud.
   10.  Dirkje (zie IX.30).
   11.  Arie (zie IX.32).

IX.21    Aalbert BENSCHOP, metselaar, geboren op 24-10-1824 (getuigen: Hendrik Hendrikse Smit, 44 jr, en Anthonij Opendorp, wagenmaker, 50 jr, wonende beide te Lopik), zoon van Huybert BENSCHOP (zie VIII.17) en Jannigje MAAT.
Gehuwd met Merrigje VIANEN, geboren 1829, dochter van Peter VIANEN en Merrigje den UYL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje, geboren op 22-06-1853 te Benschop, overleden op 29-11-1853 te Benschop, 160 dagen oud.
   2.  Jannigje, geboren op 02-10-1854 te Benschop, overleden op 10-11-1914 te Benschop op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-01-1878 te Benschop met Hendrik de RUITER, geboren 1853 te Benschop, zoon van Teunis de RUITER en Jacoba van BUUREN.
   3.  Pietertje, dienstbode, geboren op 29-09-1856 te Benschop, overleden op 12-04-1888 te Benschop op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-09-1886 te Benschop met Nicolaas VOGELSPOEL, werkman, geboren 1886 te IJsselstein, zoon van Dorus VOGELSPOEL en Grietje KOSTER.
   4.  Marrigje, geboren op 29-07-1860 te Benschop, overleden op 30-12-1926 te Benschop op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-12-1889 te Benschop met Jan HAAGSMAN, werkman, geboren 1866 te Benschop, zoon van Ernst HAAGSMAN en Neeltje van der KAAI.
   5.  Huijbert, geboren op 06-01-1863 te Benschop, overleden op 27-06-1863 te Benschop, 172 dagen oud.
   6.  Huibertha, geboren op 25-09-1865 te Benschop, overleden op 18-01-1866 te Benschop, 115 dagen oud.

IX.23    Peter BENSCHOP, bakker, winkelier, geboren op 08-05-1826 te Jaarsveld, overleden op 20-07-1896 te IJsselstein op 70-jarige leeftijd, zoon van Huybert BENSCHOP (zie VIII.17) en Jannigje MAAT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-10-1852 te Jutphaas met Teuntje de BRUIN, dochter van Gerrit de BRUIN en Teuntje de KUIF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren op 04-02-1856 te Jutphaas, overleden op 09-03-1868 te Jutphaas op 12-jarige leeftijd.
   2.  Janna, geboren op 01-04-1857 te Jutphaas, overleden op 13-11-1858 te Jutphaas op 1-jarige leeftijd.
   3.  Huibert (zie X.53).
   4.  Antonia, geboren op 20-03-1861 te Jutphaas, overleden op 09-07-1861 te Jutphaas, 111 dagen oud.
   5.  Gijsbertha, geboren op 17-02-1863 te Jutphaas, overleden op 28-12-1863 te Jutphaas, 314 dagen oud.

X.53    Huibert BENSCHOP, bouwmansknecht, geboren op 01-05-1858 te Jutphaas, overleden op 16-09-1930 te Apeldoorn op 72-jarige leeftijd, zoon van Peter BENSCHOP (zie IX.23) en Teuntje de BRUIN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-06-1892 te IJsselstein met Ceeltje Lodavico REYERSEN van BUUREN, dienstbode, dochter van Aalbert REYERSEN van BUUREN, schaapherder, en Wilhelmina Adriana RAVENHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia Wilhelmina Adriana, geboren op 11-07-1892 te IJsselstein, overleden op 09-09-1892 te IJsselstein, 60 dagen oud.
   2.  Albertus Antonius Marinus, geboren op 20-01-1894 te IJsselstein, overleden op 03-02-1894 te IJsselstein, 14 dagen oud.
   3.  Antonius Pieter Marinus (zie XI.135).
   4.  Wilhelmina Adriana Geertruida, geboren op 27-02-1896 te IJsselstein. Jacoba
- Wilhelmina kwam op 23-2-1917 uit Apeldoorn naar Den Haag, en ging op 17-5-1922 weer terug.
   5.  Albertus Gerrit, geboren op 10-04-1897 te IJsselstein, overleden op 18-09-1897 te IJsselstein, 161 dagen oud.
   6.  Gijsbertus Gerrit Johannes (zie XI.139).

XI.135    Antonius Pieter Marinus BENSCHOP, geboren op 21-01-1895 te IJsselstein, zoon van Huibert BENSCHOP (zie X.53) en Ceeltje Lodavico REYERSEN van BUUREN, dienstbode.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-11-1920 te Apeldoorn met Dina Jacoba JACOBS, 24 jaar oud, geboren op 18-09-1896 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Hendrik (zie XII.238).

XII.238    Louis Hendrik BENSCHOP, geboren op 24-02-1934 te Apeldoorn, zoon van Antonius Pieter Marinus BENSCHOP (zie XI.135) en Dina Jacoba JACOBS.
Gehuwd met de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saskia, geboren op 18-04-1965 te Apeldoorn.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-10-1992.
   2.  Barbara, geboren op 14-06-1971 te Apeldoorn.

XI.139    Gijsbertus Gerrit Johannes BENSCHOP, geboren op 28-11-1902 te IJsselstein, overleden op 01-02-1981 te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd, zoon van Huibert BENSCHOP (zie X.53) en Ceeltje Lodavico REYERSEN van BUUREN, dienstbode.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-03-1928 te Apeldoorn met Hendrika Jacomina van ASSELT, 26 jaar oud, geboren op 20-08-1901 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouterina Hebertina Louise, geboren op 03-11-1938 te Apeldoorn.
Gehuwd met W.P. CAMMINGA.

IX.27    Huibert BENSCHOP, werkman, geboren op 05-12-1831 te Jaarsveld, overleden op 11-01-1881 te Jaarsveld op 49-jarige leeftijd, zoon van Huybert BENSCHOP (zie VIII.17) en Jannigje MAAT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-04-1856 te Benschop met Elina van VLIET, 15 jaar oud, geboren op 01-01-1841 te Everdingen, dochter van Cornelis van VLIET en Beatrix den HARTOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje, geboren op 29-06-1856 te Jutphaas, overleden op 14-08-1856 te Jutphaas, 46 dagen oud.
   2.  Cornelis (zie X.58).
   3.  Huibert (zie X.60).
   4.  Arie (zie X.62).
   5.  Adriana, geboren op 27-02-1868 te Jaarsveld, overleden op 29-11-1872 te Jaarsveld op 4-jarige leeftijd.
   6.  Jannigje, geboren op 15-03-1870 te Jaarsveld.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-12-1892 te Bergambacht met Pieter OOMS, mandenmaker, geboren te Bergambacht, zoon van Evert OOMS en Weintje HUIS.
   7.  Adriana, geboren op 13-04-1874 te Jaarsveld, overleden op 18-04-1878 te Jaarsveld op 4-jarige leeftijd.
   8.  Adrianus (zie X.68).
   9.  Lena (zie X.71).

X.58    Cornelis BENSCHOP, werkman, veehouder, geboren op 16-11-1857 te Jutphaas, overleden op 29-04-1936 te Woerden op 78-jarige leeftijd, - Cornelis vertrok op 29-4-1893 vanuit Alphen a/d Rijn naar Woubrugge en ging op 10-11-1893 vandaar naar Aarlanderveen. Zoon van Huibert BENSCHOP (zie IX.27) en Elina van VLIET.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-04-1882 te Woerden met Hendrika Meinsje van de WAGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elina Siena, geboren op 19-06-1882 te Woerden, overleden op 24-06-1977 te Woerden op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-12-1909 te Woerden met Jan BURGGRAAF, schipper, zoon van Gerrit BURGGRAAF en Clasina MOOR.
   2.  Leendert, geboren op 08-10-1883 te Woerden, overleden op 31-10-1883 te Woerden, 23 dagen oud.
   3.  Huibert, geboren op 26-02-1885 te Zwammerdam, overleden op 27-01-1886 te Zwammerdam, 335 dagen oud.
   4.  Huibert (zie XI.145).
   5.  Siera, geboren op 09-06-1888 te Alphen a/d Rijn, overleden op 27-10-1888 te Alphen a/d Rijn, 140 dagen oud.
   6.  Leendert (zie XI.148).
   7.  Sienna Neeltje, geboren op 01-02-1893 te Alphen a/d Rijn, overleden op 02-06-1893 te Woubrugge, 121 dagen oud.
   8.  Siera Neeltje Jannigje, geboren op 01-05-1894 te Aarlanderveen, overleden op 26-06-1895 te Bodegraven op 1-jarige leeftijd.
   9.  Cornelis, geboren op 02-10-1898 te Bodegraven, overleden op 17-05-1899 te Bodegraven, 227 dagen oud.
   10.  Cornelis Hendrikus, geboren op 09-03-1900 te Bodegraven.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-10-1924 te Woerden met Teuntje SPEK.
   11.  Siena Hendrika, geboren op 14-07-1904 te Bodegraven, overleden op 08-01-1992 te Maarssen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-04-1925 te Woerden met Willem SPEK.

XI.145    Huibert BENSCHOP, geboren op 22-12-1886 te Zwammerdam, overleden op 19-12-1965 te Vreeswijk op 78-jarige leeftijd, zoon van Cornelis BENSCHOP (zie X.58) en Hendrika Meinsje van de WAGT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-06-1914 te Woerden met Janna BURGGRAAF, dochter van Gerrit BURGGRAAF en Clasina MOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Clasina, geboren op 28-03-1919 te Woerden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-01-1949 te Woerden met H. VERWEY.
   2.  N.N. Geboren op 27-03-1924 te Woerden.
   3.  N.N. Geboren op 04-03-1927 te Woerden.
   4.  N.N. Geboren op 25-02-1928 te Woerden.

XI.148    Leendert BENSCHOP, geboren op 17-10-1889 te Alphen a/d Rijn, zoon van Cornelis BENSCHOP (zie X.58) en Hendrika Meinsje van de WAGT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-12-1916 te Waddinxveen met Maria Cornelia BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie XII.247).
   2.  Lena Johanna, geboren op 17-04-1927 te Woerden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-08-1952 te Woerden met Pieter BROUWER.

XII.247    Cornelis BENSCHOP, geboren op 02-02-1920 te Woerden, overleden op 10-05-1996 te Woerden op 76-jarige leeftijd, zoon van Leendert BENSCHOP (zie XI.148) en Maria Cornelia BOONSTRA.
Gehuwd met Clasina WIENTJES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 23-01-1953 te Woerden.

X.60    Huibert BENSCHOP, geboren op 19-10-1859 te Jutphaas, overleden op 27-12-1943 te Jaarsveld op 84-jarige leeftijd, zoon van Huibert BENSCHOP (zie IX.27) en Elina van VLIET.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-12-1885 te Jaarsveld met Wilhelmina den HARTOG, 24 jaar oud, geboren op 13-08-1861 te Jaarsveld, overleden op 07-02-1949 te Krimpen a/d Lek op 87-jarige leeftijd, dochter van Cornelis den HARTOG en Maria van OORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 13-06-1886 te Jaarsveld, overleden op 21-04-1981 te Krimpen a/d Lek op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-03-1910 te Jaarsveld met Johannes MULLER, timmerman, zoon van Johannes MULLER en Gijsje VAAL.
   2.  Huibert (zie XI.159).
   3.  Cornelis, geboren op 12-08-1893 te Jaarsveld, overleden op 31-12-1894 te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd.

XI.159    Huibert BENSCHOP, mandenvlechter, schipper - schipper op de radarstoomboot Schoonhoven - Rotterdam. Geboren op 16-12-1889 te Jaarsveld, overleden op 05-01-1967 te Schoonhoven op 77-jarige leeftijd, zoon van Huibert BENSCHOP (zie X.60) en Wilhelmina den HARTOG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-08-1913 te Jaarsveld met Cornelia Maria RIETVELD, 23 jaar oud, geboren op 09-02-1890 te Jaarsveld, overleden op 30-05-1976 te Schoonhoven op 86-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieter RIETVELD en Hendrika den HARTOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huibert (zie XII.251).
   2.  Hendrika, geboren op 13-02-1916 te Jaarsveld, overleden op 24-03-1916 te Jaarsveld, 40 dagen oud.
   3.  Jan Pieter (zie XII.254).
   4.  Willem, geboren op 21-06-1925 te Schoonhoven, overleden op 21-05-1944 te Frankfurt a/d Main (Du) op 18-jarige leeftijd.

XII.251    Huibert BENSCHOP, letterzetter, geboren op 08-12-1913 te Krimpen a/d Lek, overleden op 29-11-1973 te Utrecht op 59-jarige leeftijd, - Huibert kwam op 16-02-1938 uit Willige-Langerak naar Schoonhoven. Zoon van Huibert BENSCHOP (zie XI.159) en Cornelia Maria RIETVELD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-01-1938 te Lopik met Annigje de VOS, 22 jaar oud, geboren op 16-10-1915 te Willige-Langerak.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willy (zie XIII.354).
   2.  Huibert, geboren op 31-01-1953 te Schoonhoven.

XIII.354    Willy BENSCHOP, geboren op 03-03-1947 te Schoonhoven, dochter van Huibert BENSCHOP (zie XII.251) en Annigje de VOS.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-03-1966 te Schoonhoven met Richard H. HUKOM, - Inmiddels gescheiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ricky.

XII.254    Jan Pieter BENSCHOP, zilversmid, verpleger, geboren op 21-08-1917 te Schoonhoven, zoon van Huibert BENSCHOP (zie XI.159) en Cornelia Maria RIETVELD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-10-1941 te Haastrecht met Neeltje BOER, 23 jaar oud, geboren op 14-03-1918 te Haastrecht, dochter van Teunis BOER en Willemijntje van DUUREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Marie (zie XIII.357).
   2.  Willem Jan Cornelis (zie XIII.358).

XIII.357    Cornelia Marie BENSCHOP, geboren op 04-10-1943 te Schoonhoven, gedoopt op 24-10-1943 te Schoonhoven, dochter van Jan Pieter BENSCHOP (zie XII.254) en Neeltje BOER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1965 te Schoonhoven met Cornelis Jan MOL, 22 jaar oud, werktuigkundige, geboren op 10-07-1942 te Spijkenisse, overleden op 21-08-1999 te Schoonhoven op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Frans Gerrit, medewerker Customer Service, geboren op 04-04-1967 te Schoonhoven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-12-1992 te Schoonhoven met Marianne Carina Xandra ROOS, 21 jaar oud, personeelsmanager, geboren op 24-05-1971 te Rotterdam.
   2.  Nils Jan Peter, autoschadehersteller, geboren op 17-03-1971 te Schoonhoven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-08-1996 te Schoonhoven met Petra Johanna Christina BOGAARD, 23 jaar oud, kapster, geboren op 03-01-1973 te Polsbroek.

XIII.358    Willem Jan Cornelis BENSCHOP, medewerker waterleidingsmij. Geboren op 04-01-1948 te Schoonhoven, gedoopt op 01-02-1948 te Schoonhoven, zoon van Jan Pieter BENSCHOP (zie XII.254) en Neeltje BOER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1969 te Benschop met Ria OS (gescheiden), - In 1998 gescheiden. Willem woont daarna samen met Martha Besters in Ammerstol.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mark Jan Pieter, systeembeheerder, geboren op 14-10-1969 te Schoonhoven, - Woont samen met Fabiola Korpershoek in Rotterdam.
   2.  Ralf Bart, inkoopmedewerker, geboren op 24-06-1974 te Schoonhoven.

X.62    Arie BENSCHOP, beroepsarbeider, geboren op 29-12-1864 te Jaarsveld, overleden op 04-09-1939 te Jaarsveld op 74-jarige leeftijd, zoon van Huibert BENSCHOP (zie IX.27) en Elina van VLIET.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-01-1896 te Jaarsveld met Cornelia VERWEIJ, 32 jaar oud, geboren op 18-10-1863 te Jaarsveld. Tweeling, dochter van Arie VERWEIJ, koopman, en Cornelia OOSTEROM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 24-09-1896 te Jaarsveld, overleden op 12-11-1974 te IJsselstein op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1918 te Jaarsveld met Teunis Floren de GIER, - Teunis is op de trouwdag overleden (10-05-1918). Zoon van Jan Floren de GIER en Maria Cornelia MOLENAAR.

X.68    Adrianus BENSCHOP, mandenmaker, geboren op 27-04-1878 te Jaarsveld, overleden op 07-03-1917 te Bergambacht op 38-jarige leeftijd, zoon van Huibert BENSCHOP (zie IX.27) en Elina van VLIET.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-11-1900 te Lexmond met Adriana STRAVERS, 25 jaar oud, geboren op 27-03-1875 te Lexmond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren op 12-09-1903 te Krimpen a/d Lek, overleden op 16-04-1987 te Dordrecht op 83-jarige leeftijd, begraven te Krimpen a/d Lek.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-08-1929 te Schoonhoven met Adriaan KOREVAAR, broodbakker, geboren te Langerak, zoon van Jan KOREVAAR en Maria de RUITER.
   2.  Elina, geboren op 08-10-1906 te Krimpen a/d Lek, overleden op 31-03-1932 te Schoonhoven op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-02-1930 te Schoonhoven met Gerrit STOUT, chauffeur, zoon van Leendert STOUT en Neeltje van de HAM.
   3.  Teuntje, geboren op 25-04-1910 te Bergambacht, overleden op 23-02-1996 te Schoonhoven op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1934 te Schoonhoven met Jacobus VERMEY.

X.71    Lena BENSCHOP, geboren op 18-05-1880 te Jaarsveld, overleden op 15-09-1965 te Krimpen a/d Lek op 85-jarige leeftijd, dochter van Huibert BENSCHOP (zie IX.27) en Elina van VLIET.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 12-12-1902 te Jaarsveld met Ewoud BENSCHOP.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 27-01-1909 te Krimpen a/d Lek met Jan BRANDWIJK, touwslager, zoon van Floris BRANDWIJK en Janna Cornelia ALBERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elina, geboren op 26-09-1903 te Jaarsveld.
   2.  Teunis, geboren op 10-08-1905 te Krimpen a/d Lek.

IX.30    Dirkje BENSCHOP, geboren op 12-04-1835 te Jaarsveld, overleden op 22-03-1872 te Lopik op 36-jarige leeftijd, dochter van Huybert BENSCHOP (zie VIII.17) en Jannigje MAAT.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 02-09-1859 te Jaarsveld met Jacob van TUYL, beroepsarbeider, geboren 1830 te Jaarsveld, zoon van Jan van TUYL, beroepsarbeider, en Jannigje VERSLUIS. {Hij was ook ooit gehuwd met Aletta DIEJEN.}
Gehuwd (2).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jannigje BENSCHOP, geboren op 15-02-1853 te Jaarsveld (onecht).

IX.32    Arie BENSCHOP, arbeider, schipper, geboren op 07-08-1837 te Jaarsveld, overleden op 16-05-1902 te Jaarsveld op 64-jarige leeftijd, zoon van Huybert BENSCHOP (zie VIII.17) en Jannigje MAAT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-11-1862 te Jaarsveld met Pietertje VERSLUIS, 24 jaar oud, geboren op 22-10-1838 te Lexmond, overleden op 12-02-1914 te Hagestein op 75-jarige leeftijd, - Pietertje verhuisde naar Utrecht op 09-03-1906. Dochter van Arie VERSLUIS, bouwman, arbeider, en Maria KARS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje (zie X.75).
   2.  Maria, geboren op 17-01-1865 te Jaarsveld, overleden op 14-06-1947 te Utrecht op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 08-12-1822 te Lopik met Cornelis van IEPEREN, zoon van Albert van IEPEREN, schipper, en Aaltje KOOT.
   3.  Merrigje, geboren op 01-12-1866 te Jaarsveld, overleden op 02-03-1948 te Benschop op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1889 te Jaarsveld met Jan Cornelis VERBREE, zoon van Cornelis VERBREE en Jozina de GOOYER.
   4.  Aagje, geboren op 17-12-1868 te Jaarsveld, overleden op 17-03-1957 te Lopik op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-03-1890 te Jaarsveld met Dirk SCHINKEL, koopman, zoon van Jan SCHINKEL en Janna van DUUREN.
   5.  Arie, geboren op 08-10-1870 te Jaarsveld, overleden op 19-09-1892 te Jaarsveld op 21-jarige leeftijd.
   6.  Huibert (zie X.83).
   7.  Teunis, geboren op 15-11-1873 te Jaarsveld, overleden op 10-03-1878 te Jaarsveld op 4-jarige leeftijd.
   8.  Dirkje, geboren op 23-02-1875 te Jaarsveld, overleden op 02-07-1950 te Hagestein op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-09-1895 te Jaarsveld met Willem VERMEY, 22 jaar oud, koopman, geboren op 31-08-1873 te Lopik, overleden op 01-02-1945 te Hagestein op 71-jarige leeftijd, zoon van Hendrik VERMEY en Neeltje WEYER.
   9.  Klaas (zie X.89).
   10.  Teunis, geboren op 16-06-1879 te Jaarsveld, overleden op 14-08-1893 te Jaarsveld op 14-jarige leeftijd.
   11.  Jan Albert (zie X.92).

X.75    Jannigje BENSCHOP, geboren op 13-02-1863 te Jaarsveld, overleden op 06-06-1948 te Amersfoort op 85-jarige leeftijd, - Jannigje woonde te Schoonhoven. Dochter van Arie BENSCHOP (zie IX.32) en Pietertje VERSLUIS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-02-1885 te Jaarsveld met Klaas RENES, 23 jaar oud, koopman en varkenshandelaar, geboren op 18-08-1861 te Jaarsveld, overleden op 11-03-1933 te Gouda op 71-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Willem RENES, bouwman, en Alida Hendrina van DAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Hendrina, geboren op 04-07-1885 te Jaarsveld.
   2.  Pieternella, geboren op 12-11-1886 te Jaarsveld.
   3.  Jacoba, geboren op 25-02-1888 te Jaarsveld.
   4.  Arie, koopman en varkenshandelaar, geboren op 06-09-1889 te Jaarsveld, overleden op 08-02-1963 te Bergambacht op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-05-1910 te Lekkerkerk met Maria Wilhelmina BERKOUWER, 22 jaar oud, geboren op 27-06-1887 te Bergambacht, overleden op 09-07-1974 te Bergambacht op 87-jarige leeftijd.
   5.  Maria, geboren op 19-06-1892 te Jaarsveld.
   6.  Teunis, geboren op 13-10-1893 te Jaarsveld.
   7.  Jacobus Willem, geboren op 06-06-1895 te Bergambacht.
   8.  Huibertus Nicolaas, geboren op 24-01-1898 te Bergambacht.
   9.  Cornelis, geboren op 14-08-1899 te Bergambacht.

X.83    Huibert BENSCHOP, schipper, geboren op 12-02-1872 te Jaarsveld, overleden op 19-07-1943 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie IX.32) en Pietertje VERSLUIS.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-01-1898 te Jaarsveld met Dirkje Jacoba OSKAM, 23 jaar oud, geboren op 15-02-1874 te Jaarsveld, overleden op 02-11-1908 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd, dochter van Hendrik OSKAM, slager, en Zwaantje VERBURG.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 10-06-1916 te Rotterdam met Maria GOEDEDORP, geboren te Geervliet, dochter van Jacob GOEDEDORP en Gijbertje NIEUWENHUIJZEN. {Zij was ook ooit gehuwd met Dirk van MELSEN.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arie (zie XI.182).
   2.  Zwaantje (zie XI.185).
   3.  Pietertje (zie XI.186).
   4.  Hendrik (zie XI.187).
   5.  Nicolaas (zie XI.189).
   6.  Dirk (zie XI.191).

XI.182    Arie BENSCHOP, goudsmid Arie werkte bij N.V. Jac. Vos & Co te Rotterdam. Geboren op 08-03-1900 te Rotterdam, overleden op 10-02-1994 te Den Haag op 93-jarige leeftijd, zoon van Huibert BENSCHOP (zie X.83) en Dirkje Jacoba OSKAM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-07-1924 te Rotterdam met Maria Anna van OERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Cornelia Joanna, geboren op 02-04-1928 te Leiden.
Gehuwd met de LOOR.
   2.  Dirkje Jacoba, geboren op 23-04-1931 te Den Haag.
Gehuwd met van DITS.

XI.185    Zwaantje BENSCHOP, geboren op 11-03-1901 te Rotterdam, overleden op 14-06-1971 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Huibert BENSCHOP (zie X.83) en Dirkje Jacoba OSKAM.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-04-1930 te Rotterdam met Walter SCHOLTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucie.
   2.  Huibert.
   3.  Ria.

XI.186    Pietertje BENSCHOP, geboren op 21-02-1903 te Rotterdam, overleden op 29-09-1988 te Utrecht op 85-jarige leeftijd, dochter van Huibert BENSCHOP (zie X.83) en Dirkje Jacoba OSKAM.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-05-1935 te Utrecht met Teunis BENSCHOP, 32 jaar oud (zie XI.196).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Nelly (zie XII.265).

XII.265    Jacoba Nelly BENSCHOP, geboren op 05-02-1936 te Utrecht, overleden op 27-10-1997 te Utrecht op 61-jarige leeftijd, dochter van Teunis BENSCHOP (zie XI.196) en Pietertje BENSCHOP (zie XI.186).
Gehuwd met Ties ROERHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingrid.
   2.  Frank.
   3.  Vincent.

XI.187    Hendrik BENSCHOP, reclame-ontwerper, geboren op 09-09-1904 te Rotterdam, overleden op 10-10-1968 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd, zoon van Huibert BENSCHOP (zie X.83) en Dirkje Jacoba OSKAM.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-04-1928 te Rotterdam met Jenny E.A. BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huibert (zie XII.266).
   2.  Theo (zie XII.270).

XII.266    Huibert BENSCHOP, geboren op 05-07-1932 te Rotterdam, - Huibert is in zijn eerste en tweede huwelijk gescheiden. Zoon van Hendrik BENSCHOP (zie XI.187) en Jenny E.A. BOS.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27-07-1957 te Rotterdam met Petronella Janne Hendrika van ´t HOFF.
Gehuwd (2) met Loes ORANJE.
Gehuwd (3) met I.W.M. RIJNBENDE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Silvia, geboren op 10-03-1958 te Rotterdam.
   2.  Paul, geboren op 19-09-1968 te Rotterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Katja, geboren op 26-06-1974 te Krimpen a/d IJssel.

XII.270    Theo BENSCHOP, geboren op 08-06-1944 te Rotterdam, - Theo en Susanne zijn gescheiden. Zoon van Hendrik BENSCHOP (zie XI.187) en Jenny E.A. BOS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1968 te Rotterdam met Susanna Geertruida van de HOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erik, geboren op 15-10-1968 te Rotterdam.
   2.  Perry, geboren op 18-08-1970 te Rotterdam.

XI.189    Nicolaas BENSCHOP, kunstschilder, geboren op 23-01-1907 te Rotterdam, zoon van Huibert BENSCHOP (zie X.83) en Dirkje Jacoba OSKAM.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-08-1928 te Rotterdam met Cornelia den BRABER, overleden op 09-05-1990 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques (zie XII.272).
   2.  Gerda.
Gehuwd met HOOGCARPEL.
   3.  Sandra.

XII.272    Jacques BENSCHOP, kunstschilder, geboren op 06-11-1928 te Rotterdam, zoon van Nicolaas BENSCHOP (zie XI.189) en Cornelia den BRABER.
Gehuwd (1) met Maria LALLEMAN.
Gehuwd (2) met Jkvr. Wil van MEUWE.
Gehuwd (3) met Regina JACOBSON.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mario (zie XIII.368).
   2.  Danielle, geboren op 12-11-1966 te Rotterdam.
   3.  Niels, geboren op 22-05-1968 te Rotterdam.

XIII.368    Mario BENSCHOP, bouwk.tekenaar/funct.beh. ICT, geboren op 08-02-1955 te Rotterdam, - Mario en Rosita zijn gescheiden. Zoon van Jacques BENSCHOP (zie XII.272) en Maria LALLEMAN.
Gehuwd (1) met Roswita Madeleine NAGEL.
Gehuwd (2) met Francina Gerritdiena OTTENS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jelle, geboren op 31-07-1980 te Alkmaar.
   2.  Iris, geboren op 21-06-1983 te Heiloo.

XI.191    Dirk BENSCHOP, metaalbewerker, geboren op 16-10-1908 te Rotterdam, overleden op 25-04-1980 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, zoon van Huibert BENSCHOP (zie X.83) en Dirkje Jacoba OSKAM.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-09-1938 te Utrecht met Jacomina A. BRANDS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huibert (zie XII.279).
   2.  Dirk (zie XII.281).
   3.  Oscar (zie XII.283).

XII.279    Huibert BENSCHOP, kunstschilder, geboren op 05-09-1940 te Rotterdam, zoon van Dirk BENSCHOP (zie XI.191) en Jacomina A. BRANDS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-09-1967 te Winschoten met Inge de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacomina (zie XIII.374).
   2.  Barthelomeus, geboren op 19-06-1971 te Eindhoven.

XIII.374    Jacomina BENSCHOP, geboren op 22-08-1969 te Eindhoven, dochter van Huibert BENSCHOP (zie XII.279) en Inge de BOER.
Gehuwd op 3-jarige leeftijd op 01-09-1972 te Eindhoven met Mark VERHEUL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Liz, geboren op 04-03-1993.
   2.  Aart.

XII.281    Dirk BENSCHOP, leraar, geboren op 11-05-1942 te Rotterdam, zoon van Dirk BENSCHOP (zie XI.191) en Jacomina A. BRANDS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-12-1974 te Willemstad (Cu) met Edna EVERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven, geboren op 19-01-1974 te Curacau.

XII.283    Oscar BENSCHOP, procuratiehouder, geboren op 02-10-1944 te Rotterdam, zoon van Dirk BENSCHOP (zie XI.191) en Jacomina A. BRANDS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-05-1966 te Den Haag met Helmina ASMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Miriam (zie XIII.378).
   2.  Kitty (zie XIII.380).
   3.  Lauwens (zie XIII.381).
   4.  Leendert, geboren op 02-08-1974 te Rotterdam.

XIII.378    Miriam BENSCHOP, geboren op 10-11-1966 te Utrecht, dochter van Oscar BENSCHOP (zie XII.283) en Helmina ASMAN.
Gehuwd met Pedro GONSALVES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Renate.

XIII.380    Kitty BENSCHOP, geboren op 12-04-1968 te Utrecht, dochter van Oscar BENSCHOP (zie XII.283) en Helmina ASMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-10-1991 te Utrecht met Ewout SUYK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Telitha, geboren op 24-09-1992.
   2.  Arnout, geboren op 23-04-1994.

XIII.381    Lauwens BENSCHOP, geboren op 17-04-1969 te Utrecht, zoon van Oscar BENSCHOP (zie XII.283) en Helmina ASMAN.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Etan (Jimmy), geboren 1990.
   2.  Sarah, geboren op 09-05-1994.

X.89    Klaas BENSCHOP, schipper, geboren op 11-09-1876 te Jaarsveld, overleden op 16-10-1962 te Utrecht op 86-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie IX.32) en Pietertje VERSLUIS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-07-1898 te Jaarsveld met Pietertje ENDERVELD, overleden op 11-09-1943 te Utrecht, dochter van Teunis ENDERVELD en Lena ESSCHOTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Teuntje, geboren op 14-11-1898 te Utrecht, overleden op 19-04-1899 te Utrecht, 156 dagen oud.
   2.  Pieternella Teuntje (zie XI.195).
   3.  Teunis (zie XI.196).
   4.  Arie (zie XI.197).
   5.  Eva Lena (zie XI.200).

XI.195    Pieternella Teuntje BENSCHOP, geboren op 08-01-1900 te Utrecht, overleden op 17-01-1960 te Utrecht op 60-jarige leeftijd, dochter van Klaas BENSCHOP (zie X.89) en Pietertje ENDERVELD.
Gehuwd 01-1923 te Utrecht met Hendrik van HEES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nel.
Gehuwd met BOSHUIS.
   2.  Riek.
   3.  Hendrik.
   4.  Jannie.

XI.196    Teunis BENSCHOP, geboren op 15-08-1902 te Utrecht, overleden op 04-10-1969 te Utrecht op 67-jarige leeftijd (neef), zoon van Klaas BENSCHOP (zie X.89) en Pietertje ENDERVELD.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-05-1935 te Utrecht met Pietertje BENSCHOP, 32 jaar oud (zie XI.186).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XI.186).
 
XI.197    Arie BENSCHOP, winkelier, filiaalhouder Lubro, geboren op 26-12-1904 te Utrecht, overleden op 26-10-1965 te Hilversum op 60-jarige leeftijd, zoon van Klaas BENSCHOP (zie X.89) en Pietertje ENDERVELD.
Gehuwd 1931 met Johanna Jacoba van ERVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Pietertje (zie XII.291).
   2.  Jan (zie XII.292).
   3.  Klaas (zie XII.294).
   4.  Arie (zie XII.296).

XII.291    Johanna Pietertje BENSCHOP, geboren op 20-06-1932 te Utrecht, dochter van Arie BENSCHOP (zie XI.197) en Johanna Jacoba van ERVEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1957 te Utrecht met Evert DONKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alex, geboren op 27-08-1960.
   2.  Marjolein, geboren op 01-12-1961.

XII.292    Jan BENSCHOP, geboren op 24-04-1934 te Utrecht, zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.197) en Johanna Jacoba van ERVEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-06-1958 te Utrecht met Jannigje Cornelia RIJNEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Irma, geboren op 02-10-1960.
   2.  Rene.
   3.  Astrid.

XII.294    Klaas BENSCHOP, geboren op 10-11-1937 te Utrecht, zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.197) en Johanna Jacoba van ERVEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-07-1959 te Losser met Grady HOGEBRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjan (zie XIII.388).
   2.  Robert Jan (zie XIII.390).

XIII.388    Arjan BENSCHOP, geboren op 01-06-1960, zoon van Klaas BENSCHOP (zie XII.294) en Grady HOGEBRINK.
Gehuwd met Gea.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bryan, geboren op 05-12-1994 te Losser.

XIII.390    Robert Jan BENSCHOP, geboren op 26-08-1965, zoon van Klaas BENSCHOP (zie XII.294) en Grady HOGEBRINK.
Gehuwd met Margje RAMAKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs, geboren op 16-01-1994 te Utrecht.
   2.  Vera, geboren op 20-04-1995 te Hannover.
   3.  Emma, geboren op 20-04-1995 te Hannover.

XII.296    Arie BENSCHOP, geboren op 04-12-1940 te Utrecht, zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.197) en Johanna Jacoba van ERVEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1963 te Hilversum met Jacoba Alyda van WINSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marco (zie XIII.392).
   2.  Marcel, geboren op 25-02-1967 te Hilversum, overleden op 19-02-1992 te Amersfoort op 24-jarige leeftijd.
   3.  Nicole, geboren op 26-07-1969 te Hilversum.

XIII.392    Marco BENSCHOP, geboren op 17-09-1963 te Hilversum, zoon van Arie BENSCHOP (zie XII.296) en Jacoba Alyda van WINSEN.
Gehuwd met Yvonne POELGEEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Floor, geboren op 17-05-1992 te Hilversum.

XI.200    Eva Lena BENSCHOP, geboren op 09-10-1907 te Utrecht, dochter van Klaas BENSCHOP (zie X.89) en Pietertje ENDERVELD.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-10-1930 te Utrecht met Theo de BIE, overleden op 17-08-1980 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annie.
   2.  Jan.
   3.  Thea.
   4.  Rob.

X.92    Jan Albert BENSCHOP, schipper, fa.van Arkel,Utrecht, geboren op 02-05-1881 te Jaarsveld, overleden op 01-01-1955 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie IX.32) en Pietertje VERSLUIS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-06-1903 te Leerdam met Hendrika van de VEER, dochter van Koenraad van de VEER, schilder, en Aagje VERSCHOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Aagje (zie XI.201).
   2.  Koenraad (zie XI.202).
   3.  N.N. Geboren op 20-09-1915 te Utrecht.
   4.  N.N. Geboren op 20-09-1915 te Utrecht.

XI.201    Petronella Aagje BENSCHOP, geboren op 06-03-1907 te Utrecht, overleden op 06-12-1953 te Utrecht op 46-jarige leeftijd, - ongetrouwd, dochter van Jan Albert BENSCHOP (zie X.92) en Hendrika van de VEER.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie BENSCHOP (zie XII.302).

XII.302    Arie BENSCHOP, geboren op 11-10-1925 te Utrecht, - Arie en Petronella zijn gescheiden. Zoon van Petronella Aagje BENSCHOP (zie XI.201).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-08-1955 te Amsterdam met Petronella Jantina LENTZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Belia.
   2.  Arie Jan Albert.
   3.  Nelleke.
   4.  Hennie.
   5.  Marie Louise.

XI.202    Koenraad BENSCHOP, geboren op 17-06-1908 te Utrecht, overleden op 30-12-1982 te Utrecht op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Albert BENSCHOP (zie X.92) en Hendrika van de VEER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-10-1938 te Utrecht met Willemijntje BOEKHOUT, dochter van Cornelis BOEKHOUT en Catharina BLOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Koenraad Jan Cornelis (zie XII.304).

XII.304    Koenraad Jan Cornelis BENSCHOP, geboren op 11-07-1947 te Utrecht, - Koenraad is gescheiden. Zoon van Koenraad BENSCHOP (zie XI.202) en Willemijntje BOEKHOUT.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tobias, geboren op 11-06-1980 te Leeuwarden.
   2.  Sara-Anne, geboren op 19-10-1981 te Roordahuizum.

VIII.22    Roelof BENSCHOP, geboren op 22-12-1793 te Lopik, gedoopt te Jaarsveld (getuige: Beligje..., huisvrouw van Willem Oosterom, des moeders broeder), overleden op 06-05-1858 te Lopik op 64-jarige leeftijd, zoon van Aalbert BENSCHOP (zie VII.16) en Dirkje van OOSTRUM, winkelierster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-04-1819 te Jaarsveld met Jacoba BORST, geboren 1798 te Lopik, overleden op 03-08-1857 te Lopik, dochter van Thomas BORST en Cornelia van LIMBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Bertha BORST BENSCHOP, geboren op 17-06-1819 te Jaarsveld.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 25-05-1838 te Lopik met Johannes Wilhelmus van der KROL, zoon van Willem van der KROL en Evertje DOES.
   2.  Aalbert (zie IX.36).
   3.  Cornelia, geboren op 24-02-1825 te Lopik, overleden op 28-12-1837 te Jaarsveld op 12-jarige leeftijd.
   4.  Thomas Roelof, timmermansknecht, geboren op 17-01-1828 te Lopik, overleden op 26-05-1868 te Utrecht op 40-jarige leeftijd (ongehuwd).
   5.  Dirkje (zie IX.40).
   6.  Roelof (zie IX.42).
   7.  Jacobus, bouwman, winkelier, geboren op 19-09-1836 te Lopik, overleden op 28-07-1880 te Lopik op 43-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 16-06-1858, gehuwd te Lopik met Marrigje BORST, geboren 1838, dochter van Cornelis BORST en Magdalena de GIER.

IX.36    Aalbert BENSCHOP, timmerman, geboren op 16-05-1822 te Lopik, overleden op 25-01-1873 te Lopik op 50-jarige leeftijd, zoon van Roelof BENSCHOP (zie VIII.22) en Jacoba BORST.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-03-1853 te Ameide met Wilhelmina van DIJK, 32 jaar oud, geboren op 09-12-1820 te Lopik, dochter van Willem van DIJK en Teuntje de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jacobus (zie X.94).
   2.  Cornelia Jacoba, geboren op 27-08-1853 te Tienhoven, overleden op 02-07-1869 op 15-jarige leeftijd.
   3.  Roelof, geboren op 09-01-1855 te Lopik, overleden op 22-01-1883 te Lopik op 28-jarige leeftijd.
   4.  Jacobus (zie X.98).
   5.  Teunis, geboren op 05-07-1859 te Lopik, overleden op 09-08-1859 te Lopik, 35 dagen oud.
   6.  Teunis, geboren op 20-09-1860 te Lopik, overleden op 06-05-1863 te Lopik op 2-jarige leeftijd.
   7.  Jan, geboren op 01-10-1861 te Lopik, overleden op 04-10-1861 te Lopik, 3 dagen oud.

X.94    Willem Jacobus BENSCHOP, timmerman, geboren op 27-08-1853 te Tienhoven, overleden op 02-02-1932 te Lopik op 78-jarige leeftijd, zoon van Aalbert BENSCHOP (zie IX.36) en Wilhelmina van DIJK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-10-1882 te Haastrecht met Marrigje OSKAM, 31 jaar oud, geboren op 11-03-1851 te Haastrecht, dochter van Floor OSKAM en Marrigje HOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren op 24-09-1883 te Lopik, overleden op 23-11-1883 te Lopik, 60 dagen oud.
   2.  Wilhelmina, geboren op 23-01-1885 te Lopik, overleden op 26-11-1952 te De Bilt op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-09-1908 te Lopik met Willem SCHRIER, spoorwegtelegrafist, geboren 1883 te Utrecht, - Willem woonde ten tijde van zijn huwelijk in Bunnik. - Later woonde het echtpaar in Zevenaar. Na het overlijden van Willem keert Wilhelmina in 1920 terug naar Utrecht.
   3.  Floris (zie XI.209).

XI.209    Floris BENSCHOP, timmerman, geboren op 20-04-1888 te Lopik, overleden op 21-06-1935 te Lopik op 47-jarige leeftijd, zoon van Willem Jacobus BENSCHOP (zie X.94) en Marrigje OSKAM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1915 te Jutphaas met Petronella Catharina van DUUREN, 29 jaar oud, geboren op 30-12-1885 te Jutphaas, - Petronella woonde bij haar huwelijk te Jutphaas. Dochter van Anthonius van DUUREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Geboren op 21-08-1917 te Utrecht.
   2.  Johanna Maria Christina, geboren op 08-11-1920 te Lopik, overleden op 29-03-1923 te Lopik op 2-jarige leeftijd.
   3.  Johanna Maria, geboren op 04-10-1925 te Lopik.

X.98    Jacobus BENSCHOP, schilder, geboren op 20-10-1857 te Lopik, overleden op 10-02-1942 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd, zoon van Aalbert BENSCHOP (zie IX.36) en Wilhelmina van DIJK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-11-1887 te Domburg met Maatje SCHRIER, 25 jaar oud, geboren op 23-08-1862 te Domburg, overleden op 05-09-1940 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem SCHRIER en Maatje GLERUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren op 01-08-1888 te Lopik.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-11-1911 te Lopik met Adrianus Hendrik de GROOT, geboren 1884 te Lopik, overleden op 05-09-1971 te Rotterdam, zoon van Leendert de GROOT en Trijntje LAKENVELD.

IX.40    Dirkje BENSCHOP, geboren op 17-01-1831 te Lopik, overleden op 23-08-1869 te Linschoten op 38-jarige leeftijd, dochter van Roelof BENSCHOP (zie VIII.22) en Jacoba BORST.
Gehuwd (1).
Gehuwd (2) met Cornelis van der GRIFT, rietdekker, geboren te Zuid Polsbroek. {Hij was ook ooit gehuwd met Eisabeth FREURE.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirkje BENSCHOP, geboren op 09-01-1859 (onecht, geecht bij huwelijk Dirkje met Cornelis van der Grift).

IX.42    Roelof BENSCHOP, bouwman, geboren op 24-04-1832 te Lopik, overleden op 16-02-1903 te Alblasserdam op 70-jarige leeftijd, - Bij het overlijden van N. Verhage in 1930 is Roelof herbergier in Kinderdijk. Zoon van Roelof BENSCHOP (zie VIII.22) en Jacoba BORST.
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 16-06-1871 te Alblasserdam met Wilhelmina van NUGTEREN, geboren 1831 te Ridderkerk, overleden op 21-03-1886 te Kinderdijk, - Wilhelmina woonde bij haar huwelijk met Roelof in Alblasserdam. Dochter van Hendrik van NUGTEREN en Cornelia van de REE. {Zij was ook ooit gehuwd met Jan BOTHOF.}
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 17-11-1888 te Brielle met N. VERHAGE, overleden op 12-03-1930 te Brielle.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roelof (zie X.104).

X.104    Roelof BENSCHOP, timmermansknecht, geboren op 21-11-1873 te Alblasserdam, overleden op 14-08-1928 te Rotterdam op 54-jarige leeftijd, zoon van Roelof BENSCHOP (zie IX.42) en Wilhelmina van NUGTEREN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1901 te Rotterdam met Wilhelmina Adriana de LEEUW, geboren 1873 te Vlissingen, dochter van Gerrit Johannes de LEEUW, los werkman, en Jacoba GILISSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Adriana, geboren op 23-05-1902 te Rotterdam, overleden op 24-05-1902 te Rotterdam, 1 dag oud.

VIII.25    Arij BENSCHOP, koopman, winkelier, geboren op 16-04-1798 te Lopik, gedoopt te Jaarsveld (getuige: des moeders suster Gerrigje van Oosterom, huisvrouw van Tijmen ..), overleden op 10-06-1858 te Langerak op 60-jarige leeftijd, - Getuigen bij het huwelijk van Arij en Wilhelmina: Huibert Benschop,koopman,47 jaar, en Roelof Benschop, timmerman, 32 jaar. Zoon van Aalbert BENSCHOP (zie VII.16) en Dirkje van OOSTRUM, winkelierster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1826 te Lopik met Wilhelmina SMITS, geboren 1802 te Dordrecht, dochter van Frans SMITS, tapper, en Barbara VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalbert, militair, geboren op 28-02-1827 te Langerak, overleden op 27-10-1861 te Soerabaja op 34-jarige leeftijd.
   2.  Frans (zie IX.48).
   3.  Dirkje, geboren op 23-03-1830 te Langerak, overleden op 11-07-1890 te Meerkerk op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-02-1857 te Langerak met Pieter de KIEFTE, 39 jaar oud, kleermaker, geboren op 08-02-1818 te Ameide, overleden op 15-01-1900 te Meerkerk op 81-jarige leeftijd, zoon van Gerrit de KIEFTE en Helena van RICXOORT. {Hij was ook ooit gehuwd met Lijsje van STRATEN.}
   4.  Pieter, geboren op 08-09-1831 te Langerak, overleden op 18-11-1835 te Langerak op 4-jarige leeftijd.
   5.  Arie (zie IX.53).
   6.  Jan, geboren op 20-06-1834 te Langerak, overleden op 23-06-1836 te Langerak op 2-jarige leeftijd.
   7.  Barbara, geboren op 12-01-1836 te Langerak, overleden op 18-06-1836 te Langerak, 158 dagen oud.
   8.  Barbara, geboren op 08-05-1837 te Langerak.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-01-1858 te Langerak met Jacob WOUDENBERG, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 30-10-1831 te Meerkerk, zoon van Arie WOUDENBERG en Maaike VERSLUIS.
   9.  Wilhelmina, geboren op 21-12-1839 te Langerak, overleden op 24-01-1840 te Langerak, 34 dagen oud.
   10.  Wilhelmina, geboren op 27-06-1842 te Langerak, overleden op 22-07-1842 te Langerak, 25 dagen oud.

IX.48    Frans BENSCHOP, zeeman, geboren op 24-07-1828 te Langerak, overleden op 13-05-1905 te Arnhem op 76-jarige leeftijd, zoon van Arij BENSCHOP (zie VIII.25) en Wilhelmina SMITS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-04-1862 te Rotterdam met Barbara Christina ZAPPEY, 31 jaar oud, geboren op 03-10-1830 te Rotterdam, dochter van Lodewijk ZAPPEY, huisschilder, en Wilhelmina van der TOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, hoofdonderwijzeres te Weesp en Arnhem. Geboren op 11-02-1863 te Rotterdam, overleden op 01-02-1947 te Arnhem op 83-jarige leeftijd, - Wilhelmina was ongetrouwd.
   2.  Johanna Geertruida, geboren op 25-03-1865 te Rotterdam, overleden op 19-10-1866 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   3.  Johan Lodewijk, geboren op 21-12-1868 te Rotterdam, overleden op 22-12-1871 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
   4.  Dirkje, naaister, geboren op 19-05-1871 te Rotterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-04-1892 te Rotterdam met Nicolaas Casparus GUDDE, letterzetter, zoon van Franciscus Johannes GUDDE en Neeltje MOLENAAR.
   5.  Johanna Wilhelmina, geboren op 27-11-1873 te Rotterdam, overleden op 19-03-1874 te Rotterdam, 112 dagen oud.
   6.  Arie (zie X.112).
   7.  Aalbert, geboren op 17-11-1877 te Rotterdam, overleden op 19-08-1878 te Rotterdam, 275 dagen oud.
   8.  Johan Lodewijk (zie X.116).

X.112    Arie BENSCHOP, koopman, geboren op 26-04-1875 te Rotterdam, overleden op 24-07-1964 te Arnhem op 89-jarige leeftijd, zoon van Frans BENSCHOP (zie IX.48) en Barbara Christina ZAPPEY.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 13-08-1902 te Rotterdam met Clasina STOFFELS, 26 jaar oud, geboren op 27-03-1876 te Rotterdam, overleden op 11-11-1921 te Arnhem op 45-jarige leeftijd, dochter van Pieternella STOFFELS.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 02-08-1922 te Arnhem met Johanna Wilhelmina BARTELS, 46 jaar oud, geboren op 10-04-1876 te Oldenzaal, overleden op 15-06-1949 te Arnhem op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan BARTELS en Hendrika KREYENZANG. {Zij was ook ooit gehuwd.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frans (zie XI.214).
   2.  Pieter (zie XI.216).
   3.  Barbara Christina, geboren op 10-02-1907 te Arnhem.
Gehuwd (1) met N.N KOOY.
Gehuwd (2) met Siebel.
Gehuwd (3).
   4.  Arie (zie XI.222).
   5.  Bernhard, geboren op 04-11-1913 te Arnhem, -ongetrouwd.

XI.214    Frans BENSCHOP, musicus, geboren op 10-05-1903 te Arnhem, overleden op 25-01-1997 te Enschede op 93-jarige leeftijd, - Frans was musicus en woonde in Arnhem, Utrecht en Nederlands Indie. Zoon van Arie BENSCHOP (zie X.112) en Clasina STOFFELS.
Gehuwd te Arnhem met Herta Alise UTKIRSCHS, geboren op 07-04-1913 te Riga (Letland), overleden op 09-05-1994 te Enschede op 81-jarige leeftijd, - Herta Alise was een vondeling in Riga (Letland).
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne Etuschka Simone, geboren op 17-09-1947 te Arnhem.
   2.  Marijke Helene Francisca (zie XII.310).
   3.  Robert George Alexander, geboren op 07-07-1953 te Djakarta, overleden op 08-02-2010 te Hengelo (Ov.) op 56-jarige leeftijd.

XII.310    Marijke Helene Francisca BENSCHOP, beeldend kunstenaar, geboren op 28-07-1951 te Arnhem. Roepnaam: Mycke, dochter van Frans BENSCHOP (zie XI.214) en Herta Alise UTKIRSCHS.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 10-05-1969 te Enschede met Johannes Jan (Hans) de BRUIJN, 20 jaar oud, geboren op 06-04-1949 te Enschede, - Gescheiden: 1976 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael (Michel) Alon BENSCHOP (zie XIII.403).
   2.  Pascal Ramon BENSCHOP (zie XIII.405).

XIII.403    Michael (Michel) Alon BENSCHOP, geboren op 26-09-1969 te Enschede, - Na de scheiding naamsverandering aangevraagd en verkregen. Sindsdien: Benschop, zoon van Johannes Jan (Hans) de BRUIJN en Marijke Helene Francisca BENSCHOP (zie XII.310).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27-01-2005 te Enschede met Marloes WIEGMAN, 27 jaar oud, geboren op 19-01-1978 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mick Ben, geboren op 18-11-2005 te Enschede.
   2.  Lily Miloe, geboren op 07-09-2008 te Enschede.

XIII.405    Pascal Ramon BENSCHOP, geboren op 10-12-1972 te Enschede, - Na de scheiding naamsverandering aangevraagd en verkregen. Sinsdien: Benschop, zoon van Johannes Jan (Hans) de BRUIJN en Marijke Helene Francisca BENSCHOP (zie XII.310).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-08-1997 te Bardolino, Italie met Lisa MIONI, 26 jaar oud, geboren op 04-07-1971 te Nogara, Italie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingrid, geboren op 23-03-2003 te Pieve di Coriano, Italie.

XI.216    Pieter BENSCHOP, kantoorbediende, geboren op 28-04-1904 te Arnhem, overleden op 05-02-1976 te Nijmegen op 71-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie X.112) en Clasina STOFFELS.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 03-09-1930 te Wageningen met Johanna Frederika de BOEVE, 27 jaar oud, geboren op 27-01-1903 te Arnhem, overleden op 09-03-1972 te Arnhem op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 70-jarige leeftijd op 25-03-1975 te Den Haag met Hendrina KOPPENAAL, 47 jaar oud, geboren op 06-02-1928 te Lisse.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Albertina Clasina, geboren op 01-06-1931 te Arnhem.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-01-1954 met J. MIELEKAMP.
   2.  Rudolf Albert (zie XII.314).

XII.314    Rudolf Albert BENSCHOP, geboren op 01-11-1936 te Arnhem, zoon van Pieter BENSCHOP (zie XI.216) en Johanna Frederika de BOEVE.
Gehuwd 1977 met Lucie Yvonne WESTERBORG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Timothy Pieter, geboren op 02-02-1980 te Tegelen.
   2.  Jessica Eugenie, geboren op 24-03-1983 te Warnsveld.

XI.222    Arie BENSCHOP, koopman, geboren op 15-11-1910 te Arnhem, overleden op 08-12-1985 te Capelle a/d IJssel op 75-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie X.112) en Clasina STOFFELS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 02-05-1934 te Arnhem met Hilletje Johanna Elisabeth WESTDORP, 20 jaar oud, geboren op 29-07-1913 te Arnhem, - Arie en Hilletje zijn gescheiden in 1943.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 05-09-1944 te Arnhem met Etalka SZLEZAK, 30 jaar oud, geboren op 06-02-1914 te Boedapest (h2), overleden op 15-07-1999 te Capelle a/d IJssel op 85-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Clasina Johanna, geboren op 15-02-1936 te Rheden, - Clasina is vertrokken naar Australie. Ze is nu spoorloos.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Pieter Istvan (zie XII.317).
   3.  Mariska Barbara Christina, geboren op 21-04-1947 te Amsterdam.

XII.317    Pieter Istvan BENSCHOP, geboren op 04-09-1945 te Amsterdam, - Pieter en Maria zijn gescheiden in 1983. Zoon van Arie BENSCHOP (zie XI.222) en Etalka SZLEZAK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-05-1968 te Amsterdam met Vera Maria PALING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martijn Roger, geboren op 13-12-1972 te Rotterdam.
   2.  Edwin Robbert (zie XIII.410).

XIII.410    Edwin Robbert BENSCHOP, geboren op 18-12-1973 te Rotterdam, zoon van Pieter Istvan BENSCHOP (zie XII.317) en Vera Maria PALING.
Gehuwd met Kjerstie HOORWEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isis.

X.116    Johan Lodewijk BENSCHOP, letterzetter, geboren op 17-11-1877 te Benschop, overleden 1972, zoon van Frans BENSCHOP (zie IX.48) en Barbara Christina ZAPPEY.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 16-08-1899 te Rotterdam met Neeltje DUNK, dochter van Gerrit DUNK en Wilhelmina DIKKEBOOM.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 15-07-1908 te Rotterdam met Margaritha NOORDERGRAAF, geboren te Capelle a/d IJssel, dochter van Cornelis NOORDERGRAAF, los werkman, en Jannigje de GRAAF. {Zij was ook ooit gehuwd met Adriaan PAULUS.}
Gehuwd (3) op 42-jarige leeftijd op 10-03-1920 te Arnhem met Renske Jantiena STERENBERG, dochter van Nikolaas STERENBERG en Renske HAZENDONK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Barbera Christina, geboren op 25-05-1900 te Rotterdam, overleden circa 1983 te Berlijn.
Gehuwd met BOUMAN.
   2.  Hendrika Wilhelmina, geboren op 25-10-1901 te Rotterdam, overleden op 04-06-1906 te Rotterdam op 4-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Frans (zie XI.229).
   4.  Johanna, geboren op 21-06-1911 te Rotterdam, overleden op 07-08-1911 te Arnhem, 47 dagen oud.

XI.229    Frans BENSCHOP, drukker, geboren op 01-05-1909 te Rotterdam, overleden op 07-06-1993 te Arnhem op 84-jarige leeftijd, zoon van Johan Lodewijk BENSCHOP (zie X.116) en Margaritha NOORDERGRAAF.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1932 te Arnhem met Hendrika Maria KROES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Lodewijk (zie XII.320).

XII.320    Johan Lodewijk BENSCHOP, geboren op 28-05-1932 te Arnhem, zoon van Frans BENSCHOP (zie XI.229) en Hendrika Maria KROES.
Gehuwd met Ans PAULICH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Lodewijk, geboren op 14-12-1956 te Arnhem.
   2.  Patricia Brigitte Jolanda, geboren op 14-07-1964 te Arnhem.

IX.53    Arie BENSCHOP, zeeman, geboren op 17-12-1832 te Langerak, overleden circa 1896 te Langerak, zoon van Arij BENSCHOP (zie VIII.25) en Wilhelmina SMITS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1858 te Rotterdam (Langerak?) met Jannigje BROER, geboren 1835 te ´s Gravendeel, dochter van Adrianus BROER en Gerritje de MANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren op 08-03-1859 te Rotterdam, overleden te Rotterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-05-1880 te Rotterdam met Philipus Johannes de HAAS, zoon van Philipus Johannes de HAAS en Aartje Wilhelmina BUITENWIJK.
   2.  Grietje Adriana, geboren op 04-12-1860 te Rotterdam, overleden op 01-05-1861 te Rotterdam, 148 dagen oud.
   3.  Grietje Adriana, geboren op 23-06-1862 te Rotterdam, overleden op 23-10-1923 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-08-1882 te Rotterdam met Daniel Mattheus GUDDEE, behanger, zoon van Franciscus Johannes GUDDEE en Neeltje.
   4.  Arie, geboren op 17-06-1865 te Rotterdam, overleden op 21-02-1867 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   5.  Arie (zie X.126).
   6.  Jannigje, geboren op 09-04-1870 te Rotterdam, overleden op 02-05-1872 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
   7.  Adrianus, geboren op 09-04-1870 te Rotterdam, overleden op 28-07-1870 te Rotterdam, 110 dagen oud.
   8.  Adrianus Albertus, geboren op 30-12-1872 te Rotterdam, overleden op 15-04-1874 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.

X.126    Arie BENSCHOP, zeeman,cargadoor,caféhouder, geboren op 02-02-1868 te Rotterdam, overleden 1926 te Rotterdam, zoon van Arie BENSCHOP (zie IX.53) en Jannigje BROER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-09-1895 te Rotterdam met Adriana Wilhelmina van der LAAR, geboren te Rotterdam (RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus Adrianus (zie XI.232).
   2.  Theodorus Marie (zie XI.235).

XI.232    Johannes Wilhelmus Adrianus BENSCHOP, machinist, geboren op 20-06-1898 te Rotterdam, overleden op 28-10-1953 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd, - Johannes en Margje zijn gescheiden op 9-11-1934. Zoon van Arie BENSCHOP (zie X.126) en Adriana Wilhelmina van der LAAR.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 16-11-1921 te Rotterdam met Margje NIJSSEN, dochter van Jacob NIJSSEN en M. Jacoba van ROOYEN.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 29-05-1935 te Rotterdam met Aafje van LOON SAUVEUR, 25 jaar oud, geboren op 28-06-1909 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arie, ijzervlechter, geboren op 17-09-1922 te Rotterdam, overleden op 18-02-1961 te Alkmaar op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 21-09-1944 te Rotterdam met Wilhelmina de MEY, pianolerares.
Gehuwd (2) met Hendrika Cornelia DEKKER.
   2.  Maartje.

XI.235    Theodorus Marie BENSCHOP, fabrikant van afsluiters, geboren op 19-10-1902 te Rotterdam, overleden op 18-06-1963 te Vlaardingen op 60-jarige leeftijd, zoon van Arie BENSCHOP (zie X.126) en Adriana Wilhelmina van der LAAR.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-10-1926 te Rotterdam met Cornelia ZANDBOER, 26 jaar oud, geboren op 08-08-1900 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Wilhelmina, geboren op 16-04-1927 te Rotterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1957 met Jan MIJLHOFF, geboren te Rotterdam.
   2.  Machiel Johannes (zie XII.328).
   3.  Theodora Marie (zie XII.331).

XII.328    Machiel Johannes BENSCHOP, geboren op 24-09-1930 te Rotterdam, overleden op 02-01-2000 te Breda op 69-jarige leeftijd, zoon van Theodorus Marie BENSCHOP (zie XI.235) en Cornelia ZANDBOER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-05-1953 te Rotterdam met Helene Henderika WAREMAN, dochter van Willem WAREMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Machiel (zie XIII.414).
   2.  Willem Diederik, geboren op 13-03-1955 te Rotterdam.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28-12-1990 te Oud-Beijerland met Carla de LIEFDE.
   3.  Marie Helene (zie XIII.419).
   4.  Cornelia Christine (zie XIII.422).
   5.  Pieter Marinus, geboren op 16-05-1961 te Rotterdam.
   6.  Hendrik Reinout (zie XIII.425).
   7.  Elisabeth Henriette (zie XIII.428).
   8.  Suzanne Eva (zie XIII.430).
   9.  Dirk Leonard (zie XIII.431).
   10.  Bart Jacob (zie XIII.433).

XIII.414    Theodorus Machiel BENSCHOP, landbouwer te Duitsland, geboren op 04-01-1954 te Rotterdam, zoon van Machiel Johannes BENSCHOP (zie XII.328) en Helene Henderika WAREMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-08-1977 te WARNSTEIN (DU) met Renate HEIMANN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Helene, geboren op 21-09-1978 te Papenburg (Du).
   2.  Hendrik Machiel, geboren op 21-12-1979 te Papenburg (Du).
   3.  Frederieke Henriette Christi, geboren op 04-07-1985 te Rotterdam.

XIII.419    Marie Helene BENSCHOP, geboren op 30-08-1956 te Rotterdam, -Maria en Dirk zijn gescheiden op 27-05-1990. Dochter van Machiel Johannes BENSCHOP (zie XII.328) en Helene Henderika WAREMAN.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 26-08-1978 te Numansdorp met Dirk de MAN.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 21-10-1992 te Breda met Leo den BRABER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit Adrianus Pieter, geboren op 26-06-1977 te Rotterdam.
   2.  Machiel Johannes Willem, geboren op 03-03-1983 te Rotterdam.
   3.  Helene Henderika Adriana, geboren op 18-04-1986 te Rotterdam.
   4.  Ditte Adriana Cornelis, geboren op 29-06-1987 te Oud-Beijerland.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Elize Marianne, geboren op 04-08-1997 te Dirksland.
   6.  Pieter Benjamin, geboren op 04-08-1997 te Dirksland.

XIII.422    Cornelia Christine BENSCHOP, geboren op 08-09-1959 te Rotterdam, - Cornelia en Arie zijn gescheiden in februari 1995. Dochter van Machiel Johannes BENSCHOP (zie XII.328) en Helene Henderika WAREMAN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-10-1981 te Numansdorp met Arie Bertus Leendert van den MEEBERG.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 11-12-1997 met Johannes Nico van ES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tessa Louise van de MEEBERG, geboren op 26-07-1987 te Schiedam.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Koenraad Willem, geboren op 02-08-1999 te Dordrecht.

XIII.425    Hendrik Reinout BENSCHOP, geboren op 24-08-1963 te Rotterdam, zoon van Machiel Johannes BENSCHOP (zie XII.328) en Helene Henderika WAREMAN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-11-1994 te Hellevoetsluis met Ina BOERE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjerk, geboren op 20-09-1995 te Spijkenisse.
   2.  Daan, geboren op 08-04-1999 te Rozenburg.

XIII.428    Elisabeth Henriette BENSCHOP, geboren op 31-03-1966 te Rotterdam, dochter van Machiel Johannes BENSCHOP (zie XII.328) en Helene Henderika WAREMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-06-1988 te Rotterdam met Marcel EGGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lisa, geboren op 16-01-1994 te Dordrecht.
   2.  Bart, geboren op 24-07-1995 te Dordrecht.

XIII.430    Suzanne Eva BENSCHOP, geboren op 20-08-1967 te Rotterdam, dochter van Machiel Johannes BENSCHOP (zie XII.328) en Helene Henderika WAREMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-06-1994 te Oud-Beijerland met Martin WANDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Chris, geboren op 29-05-1995 te Dordrecht.
   2.  Rick BENSCHOP, geboren op 23-12-1999 te Dirksland.

XIII.431    Dirk Leonard BENSCHOP, geboren op 20-08-1967 te Rotterdam, zoon van Machiel Johannes BENSCHOP (zie XII.328) en Helene Henderika WAREMAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-08-1996 te Utrecht met Carla NIEUWENHOFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catootje Cornelia, geboren op 27-11-1996 te Utrecht.
   2.  Marijn Cornelis, geboren op 14-05-2000.

XIII.433    Bart Jacob BENSCHOP, geboren op 26-03-1969 te Rotterdam, zoon van Machiel Johannes BENSCHOP (zie XII.328) en Helene Henderika WAREMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-04-1995 te Breda met Nienke MOLLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eefje, geboren op 28-11-1996 te Breda.
   2.  Madelief, geboren op 18-10-2000 te Breda.
   3.  Nina, geboren op 08-01-2002 te Breda.

XII.331    Theodora Marie BENSCHOP, geboren op 17-09-1937 te Rotterdam, - Genealoge, actief geweest in de N.V.G. Dochter van Theodorus Marie BENSCHOP (zie XI.235) en Cornelia ZANDBOER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-02-1968 te Vlaardingen met Hubregt Pieter MOOIMAN, 47 jaar oud, geboren op 03-09-1920.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Marie, geboren op 14-10-1970.

VI.24    Adriaantje BENSCHOP, gedoopt op 19-08-1731 te Hoogblokland (getuige: Gerritje Gerrits), dochter van Ewoud Gerritse BENSCHOP (zie V.10) en Stijntje Roelofs de JONG.
Gehuwd (1) circa 1753 te Hoornaar met Teunis Hendrikse van HOF, geboren op 20-02-1707 te Meerkerk, overleden 1757-1761, zoon van Hendrik van HOF en Ariaantje THEUNISDR.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 13-12-1790 te Ameide met Gerrit BROUWER, - Gerrit was schepen van Ameide en Tienhoven.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik, gedoopt op 26-08-1753 te Meerkerk.
   2.  Christijntje, gedoopt op 15-12-1754 te Meerkerk.
   3.  Annigje (getuige: Neeltje Bakker, huisvrouw van Cornelis Muylwijk), gedoopt op 30-01-1757 te Meerkerk.
   4.  Cornelis, geboren op 08-08-1762 te Ameide (getuige: Cornelia Brouwer).
   5.  Ewout, geboren op 13-01-1765 te Ameide (getuige: Christina Benschop).
   6.  Neeltje, geboren op 25-01-1767 te Tienhoven (getuige: Kornelia Brouwer).
   7.  Ewout, geboren op 05-11-1769 te Tienhoven (getuige: Steintje Roele).
   8.  Jannigje, geboren op 13-05-1772 te Tienhoven (getuige: Cornelia Brouwer).

VI.26    Bastiaan BENSCHOP, gedoopt op 21-02-1734 te Hoogblokland (getuige: ? ynsje Cornelis), overleden op 08-04-1779 te Ameide op 45-jarige leeftijd, - De kinderen zijn gedoopt in Ameide, terwijl het gezin woonde in Tienhoven. Zoon van Ewoud Gerritse BENSCHOP (zie V.10) en Stijntje Roelofs de JONG.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-08-1767 te Schoonrewoerd met Jannetje de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 07-04-1770 te Ameide (getuige: Cornelia de Boer).
   2.  Leendert, geboren op 03-10-1773 te Ameide (getuige: Neeltje de Boer).
   3.  Christine (zie VII.33).

VII.33    Christine BENSCHOP, geboren op 21-07-1776 te Ameide (getuige: Grietje Benschop), dochter van Bastiaan BENSCHOP (zie VI.26) en Jannetje de BOER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1799 te Vianen met Aart BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie BENSCHOP, geboren op 02-12-1799 te Ameide, gedoopt op 08-12-1799 te Ameide (getuige: Maria Bos).
   2.  Bastiaantje, geboren op 16-08-1801 te Ameide, gedoopt op 22-08-1801 te Ameide (getuige: Cornelia Benschop).
   3.  Pieter, geboren op 29-03-1804 te Ameide, gedoopt op 01-04-1804 te Ameide (getuige: Maria van den Bos).
   4.  Willem, geboren op 15-01-1808 te Ameide, gedoopt op 24-01-1808 te Ameide (getuigen: ouders).
   5.  Aartje, geboren op 08-06-1810 te Ameide, gedoopt op 17-06-1810 te Ameide (getuigen: ouders).

VI.29    Gerrigje BENSCHOP, geboren op 13-03-1735 te Hoogblokland, overleden te Hoogblokland, dochter van Ewoud Gerritse BENSCHOP (zie V.10) en Stijntje Roelofs de JONG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-10-1757 te Hoogblokland met Herbert BOELE, 25 jaar oud, gedoopt op 14-09-1732 te Ameide, overleden op 13-06-1809 te Brandwijk op 76-jarige leeftijd, zoon van Aalbert BOELE en Grietje Herberts MUYLWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalbert (zie VII.34).
   2.  Christina BOELEN, geboren op 15-03-1761 te Ameide (getuige: Ariaantje Benschop).
   3.  Grietje BOELEN, geboren op 31-07-1763 te Ameide (getuige: Jannigje Boele).
   4.  Grietje BOELEN, geboren op 07-02-1768 te Langerak (getuige: Jannigje Boele).
   5.  Ewout BOELEN, geboren op 05-11-1769 te Ameide (getuige: Jannetje Boele).
   6.  Marrigje BOELEN, geboren op 15-07-1770 te Langerak.
   7.  Jacob, geboren op 19-09-1773 te Lakerveld (getuige: Huibertje Verrispt), gedoopt op 19-09-1773 te Lexmond, overleden na 1823 te Wijngaarden.
Gehuwd met Maayke De KLUIJVER, geboren op 17-05-1775 te Ottoland, gedoopt op 21-05-1775, overleden na 1823 te Wijngaarden, dochter van Jan Matthijse De KLUIJVER en Cornelia Adriaans HUIJSMAN.

VII.34    Aalbert BOELE, geboren 1758 te Hoogblokland, overleden op 31-07-1845 te Bleskensgraaf, zoon van Herbert BOELE en Gerrigje BENSCHOP (zie VI.29).
Gehuwd op 18-05-1808 met Maria VERHEIJ, geboren 1778 te Meerkerk, overleden op 26-07-1830 te Bleskensgraaf.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie VIII.35).

VIII.35    Dirk BOELE, geboren op 29-04-1816 te Bleskensgraaf, overleden op 26-09-1869 te Bleskensgraaf op 53-jarige leeftijd, zoon van Aalbert BOELE (zie VII.34) en Maria VERHEIJ.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 07-02-1856 te Bleskensgraaf met Adriaantje SUIKER, 19 jaar oud, geboren op 08-12-1836 te Bleskensgraaf, overleden op 27-09-1892 te Bleskensgraaf op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie IX.61).

IX.61    Hendrik BOELE, geboren op 15-05-1864 te Bleskensgraaf, overleden op 13-02-1941 te Bleskensgraaf op 76-jarige leeftijd, zoon van Dirk BOELE (zie VIII.35) en Adriaantje SUIKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-02-1890 te Bleskensgraaf met Pieternella BAAN, 23 jaar oud, geboren op 17-04-1866 te Bleskensgraaf, overleden op 06-04-1940 te Bleskensgraaf op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaantje, geboren op 25-12-1894, overleden op 06-04-1982 te Brandwijk op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-04-1924 te Bleskensgraaf met Hendrik KOOYMAN, 29 jaar oud, geboren op 11-02-1895 te Alblasserdam.

VI.32    Grietje BENSCHOP, gedoopt op 06-04-1738 te Hoogblokland (getuige: Gerrigje Pleunen), overleden op 21-01-1812 te Lexmond op 73-jarige leeftijd, dochter van Ewoud Gerritse BENSCHOP (zie V.10) en Stijntje Roelofs de JONG.
Gehuwd met Cornelis van SESSEN, overleden op 04-01-1780 te Lexmond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter, geboren op 20-02-1763 te Lexmond (getuige: Neeltje van Sessen).
   2.  Styntje, geboren op 24-03-1765 te Lexmond (getuige: Ariaantje Benschop).
   3.  Gerbrecht, geboren op 29-01-1767 te Lexmond (getuige: Neeltje van Sessen).
   4.  Gerbrecht, geboren op 10-04-1768 te Lexmond (getuige: Neeltje van Sessen).
   5.  Maagje, geboren op 30-12-1770 te Lexmond (getuige: Neeltje van Sessen).
   6.  Ewoud, geboren op 07-11-1773 te Lexmond (getuige: Ariaantje Benschop).

V.13    Gerrigje (BENSCHOP), geboren op 29-11-1699 te Hoornaar (getuigen: Leendert Dirx en Neeltje Erixe), dochter van Gerrit Dirks (BENSCHOP) (zie IV.3) en Ariaantien PELT.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 03-04-1718 te Hoornaar met Pleun Frederiks van den HEUVEL, zoon van Frederik Pleune van den HEUVEL en Annigje EIMERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje, geboren op 17-09-1719 te Hoornaar (getuige: Cornelia Frederiks).
   2.  Annigje, geboren op 28-10-1722 te Hoornaar (getuige: Cornelia Frederiks).
   3.  Ariaantje, geboren op 27-08-1724 te Hoornaar (getuige: Merrigjen Gerrits).
   4.  Frederik, geboren op 15-09-1726 te Hoornaar (getuige: Cornelia Frederiks).
Gehuwd met Neeltje Cornelis KUYPERS, geboren te Overslingeland, gedoopt op 19-09-1734 te Hoornaar.
   5.  Grietje, geboren op 27-03-1729 te Hoornaar (getuige: Josijntje Cornelis).
   6.  Marrigje, geboren op 13-05-1731 te Hoornaar (getuige: Neeltje Eriks).
   7.  Marrigje, geboren op 16-05-1734 te Hoornaar (getuige: Neeltje Barends Muylwijk).
   8.  Gerrit, geboren op 27-04-1737 te Hoornaar (getuige: Merrigje Gerrits Benschop).
   9.  Eimert, geboren op 28-08-1740 te Hoornaar (getuige: Cornelia Frederiks van de Heuvel).

IV.6    Marigje Dirks (BENSCHOP), gedoopt te Benschop, - Uit een lidmatenlijst 1684 van Hoornaar blijkt dat Marigje is overleden. Het gezin woonde in de Lage Giessen. Dochter van Dirck Gerritsz (BENSCHOP) (zie III.1) en Marrichien WIGGERS.
Gehuwd op 15-12-1675 te Hoornaar met Erik Teunisz. van de HEERIK, - Bij zijn 3e huwelijk in 1696 is Erik Teunisz. schout van Hoornaar. {Hij is later gehuwd 1688 met Heyltje LAUWEN. Hij is later gehuwd 1696 met Willemtje ARIENS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis, gedoopt op 04-10-1676 te Hoornaar (getuige: Neeltje Teunis).
   2.  Neeltjen, gedoopt op 17-04-1678 te Hoornaar (getuige: Jan Samuels, Marij Samuels).
   3.  Neeltje, gedoopt op 08-10-1679 te Hoornaar (getuige: Mayken Samuels).
   4.  Marrighje, gedoopt op 22-02-1682 te Hoornaar (getuigen: Gerrit Dirks en Marigje Wiggers).


Adresgegevens

Adri Benschop, Abdinckhofstraat 20, 3881 CH Putten, Nederland
Tel: 0341-358079

Met dank aan Pieter Cornelis Benschop te Soest.

Uw reactie is van harte welkom:

E-mail: a.benschop@chello.nl

U kunt ook reageren via mijn: Gastenboek

Hartelijk dank voor uw bezoek. Graag tot een volgende keer. Thank you for your visit. Until next time.


Copyright © 1998. Adri Benschop. Putten. The Netherlands.
Laatste versie Last update: 27 december 2015.

Homepage genealogie Benschop | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software