30 april: Gebed voor de koningin en haar huis en alle hooggeplaatsten

Ons land is in grote nood

HERE God, wij komen tot u om onze schuld te belijden en ons te verootmoedigen voor U. Wij hebben gezondigd. Ons land is in grote nood. HERE, wij hebben gezwegen, waar we hadden moeten spreken. HERE, nu is bloedschuld over ons land gekomen. Kinderen worden in de moederschoot gedood. Het is U een gruwel. Hoe kunnen wij voor U bestaan? Hun bloed zal gewroken worden. Het ware beter geweest dat een molensteen om onze hals getrokken was. Kinderen door U geschapen, bijna goddelijk naar uw beeld gemaakt, aan uw hart geboren, roven wij uit de baarmoeder, onder het hart van de moeder, de plaats van uw barmhartigheid. HERE, ontferm U over ons.

Toen uw uitverkoren volk voor hun eigen voordeel hun kinderen keer op keer al krijsend in de brandende armen van de afgod Moloch vlak bij uw tempel in het dal Ben Hinnom in Jeruzalem levend liet verbranden, heeft U hen uit uw beloofde land doen wegvoeren tot op vandaag toe. O HERE, ons hart krimpt ineen. Als dit oordeel over uw eigen volk en land is gekomen tot op vandaag, dan halen wij een verschrikkelijk oordeel over ons door onze onschuldige kinderen om onze eigen welvaart zelfs al voor hun geboorte wreed te doden. Hoe is ooit zoiets in ons opgekomen? Als wij ons niet bekeren, staat uw oordeel vast. HERE, ontferm U over ons.

Wij bidden en smeken U voor onze koningin en het huis van Oranje en alle hooggeplaatsten, dat zij ons land mogen regeren naar recht en gerechtigheid. En nu zij zich buigen over de Wet Afbreking Zwangerschap om te beoordelen of deze goed is, smeken wij U dat zij tot het inzicht komen dat deze wet wordt afgeschaft. Sinds deze wet is aangenomen, nu 25 jaar geleden, zijn een half miljoen kinderen in de moederschoot omgekomen en hebben moeders spijt en missen hun kind. Ook vaders hebben een schuld op zich geladen vanwege de abortus van hun kind. En sindsdien heeft ramp op ramp ons getroffen als we zien hoe drank, drugs en seks verwoestend om zich heen grijpen en er wetten zijn aangenomen die haaks staan op uw liefdesgeboden en die voor U een gruwel zijn. En terwijl U juist gekomen bent voor de zwakkeren en misdeelden, gunnen wij gehandicapten het licht niet in de ogen en doden wij zwakker wordende ouderen en ook gehandicapt geborenen met een euthanasiewet in de hand. HERE, ontferm U over ons.

HERE, wij staan schuldig, wij hebben gezondigd. Wij pleiten dan ook niet bij U om onze eigen gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. HERE, wij belijden dat we zo vaak in eigen kracht strijden. Wij roepen U aan en pleiten op uw almacht en wonderen. U hebt uw volk met machtige hand uit Egypte geleid; U liet uw volk droogvoets door de Rode Zee gaan; U liet de muren van Jericho vallen; grote legers deinsden terug. U gaf de overwinning door velen, maar evenzo goed door weinigen. Het is uw strijd tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. We willen dan ook het schild des geloofs ter hand nemen en het zwaard des Geestes, dat is uw woord. Wij danken U dat de overwinning is behaald door het offer van uw Zoon, onze Messias Jezus. Het is volbracht. Wij danken U dat U ook vandaag grote wonderen en tekenen heeft beloofd. Wij danken U dat we mogen uitzien naar de komst uw rijk van recht en gerechtigheid waar geen dood en rouw meer zijn. HERE, ontferm U over ons.

Amen 28 april 2006, 25 jaar abortus

Schreeuw om Leven, Ruitersweg 35-37, 1211 KT Hilversum; tel. 035-6244352;

e-mail info@schreeuwomleven.nl ; internet www.schreeuwomleven.nl