antropologie en de zondeval.

Geschreven door John C.Whitcomb en Henry M.Morris,

"The Genesis Flood, the biblical record and its scientific implications", Bijlage 1 (p.454 e.v.): Paleontologie en de Vloek van Eden, paragraaf Anthropologie en de Val (zondeval).

Vertaling: Ir A. Hekstra

mensen die de Bijbel als het Woord van God aanvaarden, zullen niet ontkennen dat de zonde van Adam de oorzaak was van een geestelijke en lichamelijke dood.

Romeinen 5:12-21:

12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 13 Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. 14 Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. 15 Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 16 Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. 17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. 20 En later (door Mozes) is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. 21 Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Lees ook het volgende bijbelgedeelte

1 Korinthe 15: 21 – 22:

21 Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.

Dus de dood kwam in de wereld door de zonde van Adam, niet vóór hem of vóór de schepping, maar erna. Als er geen doden waren vóór de zonde van Adam, kunnen er ook geen fossielen zijn van doden vóór Adam.

De dood kwam dus in de wereld door de overtreding van de eerste mens Adam. Deze overtreding wordt alle mensen aangerekend. In Adam sterven wij allemaal.

Waren er tijdens de schepping nog andere mensen, of waren er alleen mensen die afstamden van Adam en Eva?

Genesis 3:20:

20 De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden (mensen) geworden.

Handelingen 17:26

26 Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald

‘Uit één mens’ is ook de titel van een boek, dat ik heb mogen vertalen, en dat je kunt vinden op de website van Frank van de Laar ( http://home.hetnet.nl/~genesis/ ).

De Bijbel vertelt ons ook, dat deze eerste mensen door God geschapen zijn, en niet afstammen van apen of andere dieren. Nee, God heeft ze direct gevormd en gemaakt, eerste Adam en Eva uit een rib van Adam. Ook theïstische evolutionisten geven toe, dat de ziel en de geest van de mensen alleen maar door God geschapen kunnen zijn. Over het leven, bestaan verschillen van mening. Creationisten geloven dat God het leven inblies. We lezen in Genesis 2:7

7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Evolutionisten geloven niet in wat de Bijbel vertelt en hoe God alles heeft gemaakt. Zij geloven, dat het leven '‘spontaan'’ ontstond in een soort oersoep van allerlei opgeloste stoffen. God heeft Adam wel gemaakt uit het stof van de Aarde, maar niet in een stinkende soep.

Ook de aanhangers van het Intelligent Design ID (Intelligent Ontwerp) benadrukken hoe mooi alles is gemaakt, maar zien net als de Evolutionisten het toeval als de oorsprong van het leven. Bovendien zien zij het leven als iets dat een combinatie vormt van scheikunde en natuurkunde.  Zij staan een stapje dichter bij de Bijbel, maar geloven niet (althans dat noemen zij niet) in een Schepping door God. Als theïsten proberen zij het geloof in de wetenschap en het geloof in de Bijbel te combineren.

Prof Cees Dekker (schrijver van twee boeken over de ID, vertelde mij, dat hij geen antwoord had op de vraag hoe de wetenschap de zondeval ziet, hij wil daarover in de toekomst nadenken). Wat ik erg vreemd vind bij theïsten, is dat zij wel in God en Jezus Christus geloven, maar dat dit geloof losstaat van hun wetenschappelijk denken. Hoe kun je nou geloof loskoppelen van wetenschappelijk denken? Ik begrijp dat niet, niemand kan het ook uitleggen. Theïsten geloven wèl dat God de ziel en de geest heeft gemaakt.

Ik wil hier de lezers, met name de jongeren, erop wijzen, dat geen enkele theorie, hoe begrijpelijk ook of met nadruk, herhaald of in de klas onderwezen, boven de waarheid van Gods Woord, de Bijbel, gesteld kan worden. Is de ‘wijsheid’ van de mens – hoe geleerd ook – belangrijker dan de wijsheid van God? Je kunt de Bijbel als toetsteen gebruikenvoor alle theorieën die je te horen krijgt. Als de Bijbel het anders zegt, dan moet je die theorie verwerpen, letterlijk ver (weg) werpen.

Terug naar de vraag naar de oorsprong van Adam en Eva.

Jezus zegt:

4  ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’

God heeft ze gemaakt, zij stammen niet af van apen of andere dieren.

Hij heeft ze zo gemaakt, dat zij elkaar zullen liefhebben, en door het huwelijk en de kinderen bij elkaar willen blijven hun leven lang. Deze verbinding, die God zelf heeft gemaakt en nog steeds iedere dag maakt en in stand houdt, mag niemand verbreken. Prof Douma heeft hierover mooie boeken geschreven. (Zie onder)

Als een prediker, priester of dominee, een tweede huwelijk van een gescheiden persoon (door echtscheiding) inzegent, terwijl de partner nog leeft, dan begaat hij en de echt-gescheiden persoon een grote zonde. Dat mag niet: want wat God verbonden heeft mag niemand scheiden. Mag er dan nooit een echtscheiding voltrokken worden? Er is in de wet van Mozes één uitzondering gemaakt, voor het huwelijk waarin onoverkomelijke ruzie is ontstaan en de partners elkaar zouden kunnen vermoorden. Want moord is nog veel erger.

Ik zal niet lang stilstaan bij dit onderwerp omdat er al zoveel boeken over geschreven zijn. Boekenkasten vol !!!

Eva stamde ook niet af van apen, maar God maakte haar uit een rib van Adam, nadat Hij Adam had laten inslapen. Toen hij wakker werd was zij er. De ontmoeting was erg enthousiast lees maar:

Genesis 2 : 23

23 Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’

Als je goed luistert, hoor je Adam – over de eeuwen heen – juichen, dat er na al die paren dieren, nu toch ook één door God geschapen is als een hulp naast hem. 

Prachtig.

Wij staan er niet altijd bij stil, maar stel het je eens voor: je bent enig mens op Aarde, in een prachtig mooie tuin, God stuurt alle dieren naar je toe en vraagt aan jou om ieder dier een naam te geven. Maar je bent alléén, er is geen ander mens net als jij, die kan denken en lachen en met je praten, die voor je kan zorgen, helemaal alleen. En dan ineens, nadat je een uurtje geslapen hebt is daar die ene prachtige jonge vrouw, Eva. Wat een verhaal!!! God wat bent U groot.

En uit die ene vrouw, zijn alle mensen voortgekomen. Allemaal, de reuzen, de gewone mensen, homo sapiens, negers, blanken, chinezen, indianen, eskimos, japanners, javanen, australiërs, dwergen, arabieren, joden, we zijn dus eigenlijk allemaal één grote familie.

Er zijn geen rassen, geen inferieure mensen, geen minderwaardigen. Nee we zijn allemaal gelijk, voor God en voor elkaar. Er zijn wel gezinnen, en families, stammen en volken, maar geen (inferieure en superieure) rassen.

Hoe is dan het denken over rasongelijkheid ontstaan: het racisme? Het komt van de duivel. Die wil tweespalt, ruzies, oorlogen. Dat racistische denken vindt je terug in allerlei vormen: nazisme (van Hitler), communisme (Stalin, Pol Pot), shintoïsme (Japan), terrorisme (o.a. Islam), maar ook in afgezwakte vorm in het humanisme (abortus en euthanasie, en pogingen om verstandelijk gehandicapten te laten steriliseren). In deze laatste vorm, is dit denken sterk in Nederland opgekomen. (link naar brief Rinus).

Hoe is het mogelijk, dat er mensen zich christen noemen, en toch proberen het evolutionisme en het christelijk geloof met elkaar te doen rijmen. Ik kan er niet bij, ik bid voor ze dat zij hun dwalingen zullen inzien. Ben ik nu intolerant geworden? Moet ik water bij de wijn doen?

Ik denk er niet aan, of zoals ik zo vaak zeg: Aan me nooit niet !

Lees nog eens het mooie boek dat ik heb mogen vertalen en dat je vindt op de website van Frank van de Laar: Uit één mens.

Literatuur.

1 John C.Whitcomb en Henry M.Morris,

"The Genesis Flood, the biblical record and its scientific implications", Bijlage 1 (p.454 e.v.): Paleontologie en de Vloek van Eden, paragraaf Anthropologie en de Val.

Het boek heeft al heel wat herdrukken gekend, de 42ste in 1998 ISBN nr 0-87552-338-2.

Ook de website van het Institute for Creation Research http://www.icr.org/ , is zeer interessant.

2. Ik noemde de boeken van Prof Dr. J. Douma. Het is een kleine serie van drie delen, getiteld Christelijke Ethiek, Capita Selecta I, II en III, en is uitgegeven in Kampen door de Copieerinrichting v.d.Berg. Het is zeer leerzaam en geeft van veel termen zeer heldere definities.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Deel I:

 1. Homofilie
 2. Milieubescherming
 3. Abortus
 4. Euthanasie
 5. Crematie
 6. Gezinsvoming

Deel II:

 1. Arbeid
 2. Pedofilie
 3. Kunstmatige inseminatie
 4. Geslachtsgemeenschap Voor/buiten het huwelijk
 5. Echtscheiding

Deel III

 1. Recreatie en sport
 2. Het OorlogsvraagstukOok noemde ik boeken van Prof. Cees dekker. Hij heeft erg veel gepubliceerd. Enkele daarvan zijn door hem gepubliceerd op internet:

Pleidooi voor een open houding ten aanzien van de historische oorsprong van het leven (Skepter, 2002)
Inleiding op het boek 'Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?' [Ten Have, Baarn, 2005; red. C. Dekker, R. Meester en R. van Woudenberg]
De moleculaire nanotechnologie van het leven (Hoofdstuk 6 van 'Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?')
Broos borstbeeld van het atheïsme (Financieel Dagblad, Juni 2005)
Mogelijke research agenda voor Intelligent Design (Bionieuws, Juni 2005)
Inleiding op het boek 'En God beschikte een worm' [Ten Have, Baarn, 2006, red. C. Dekker, R. Meester en R. van Woudenberg]
Voorpublicatie van mijn hoofdstuk 'Schiep God de mens of schiep de mens god?' uit het boek 'En God beschikte een worm' [Ten Have, Baarn, 2006; red. C. Dekker, R. Meester en R. van Woudenberg]

Mocht je met prof Dekker willen corresponderen, zijn e-mail adres is: c.dekker@tudelft.nl

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu