Gods schepping

Bewijs voor de Schepping.

http://www.creationistrue.org/resources/ pbc.htm

Geschreven door Dr Dan Reynolds op Vrijdag 1 april 2005

Vertaald door Ir. A. Hekstra

Scheppingsbewijs

we letten eerst op de volgorde van de gebeurtenissen in Genesis 1, gezien vanuit de optiek van de jonge Aarde maar ook vanuit het evolutionistische gezichtspunt. De volgende tabel laat één en ander vanuit de verschillende gezichtspunten zien. De tabel laat zien dat progressieve schepping en evolutie meer met elkaar gemeen hebben dan met de jonge Aarde visie. Dit suggereert, dat het Bijbelse verhaal geheel verschilt van het evolutionistische verhaal, en dat progressieve schepping een compromis positie inneemt.

 

Evolutie

Progressieve Schepping

Jonge Aarde Schepping

       

Leeftijd van de Aarde en het Heelal

Miljarden jaren

Miljarden jaren

~6,000 jaren

       

Dagen van de Schepping

Zeer lange perioden

Zeer lange perioden

Letterlijk ~24-uurs dagen

       

Zon, maan en sterren

Sterren werden gevormd voor de Aarde

Geschapen op dag 1, verscheen op dag 4

Geschapen op dag 4 na de Aarde

       

Zevende Dag

-

Duurt nog voort

Eindigde na ~24 uur

       

Fysieke dood

Altijd in de schepping geweest

Altijd in de schepping geweest

Ontstond na de Zondeval

       

Soorten

Abiogenese macroevolutie microevolutie

Ieder individueel geschapen

Geschapen als soorten, die daarna micro-evolueerden

       

Dieren

 

 

Vissen evolueerden voor vogels, walvissen na landdieren, vogels na landdieren

Dieren geschapen in de volgorde aangetroffen in het fossielen register

Vissen, zeezoogdieren en vogels geschapen op dezelfde dag en voor de landdieren

       

Land Planten

Evolueerden na de vorming van de zon

Geschapen na de zon

Geschapen op dag 3 voor de zon

       

Adam en Eva

 

 

Bestonden niet; mensen evolueerden na de landdieren

Geschapen 10-60 duizend jaar geleden na de landdieren en zielloze hominiden

Geschapen ~6000 jaar geleden tegelijk met de landdieren; hominiden stamden van Adam en Eva af

       

Homo Sapiens

 

Stamde af van andere hominiden

Gingen vooraf aan, maar stamden niet af van zielloze hominiden

Stamden af van Adam en Eva

       

Atmosfeer

Gevormd voor de oceaan

Gevormd voor de oceaan

Gevormd na de oceaan op dag 2

       

Oceanen

Gevormd 0.8 miljard jaren na de Aarde

Gevormd 0.8 miljard jaren na de Aarde

Gemaakt op dezelfde dag als de Aarde

       

Fossielen

Gevormd over miljoenen jaren

Gevormd over miljoenen jaren

Gevormd tijdens de Vloed en de IJstijd

       

Noach's Vloed

Lokaal

Lokaal

Wereldwijd

       

Rassen

Geëvolueerd uit gemeen-chappelijke voorouder

Ontstaan na Babel

Microevolutie uit Adam & Eva

 

Dag

Het Hebreeuwse woord vertaalt in Genesis 1:14-19 is yom als hierna:

14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag <3117> te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen <3117> en de jaren, 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag<3117> te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te heersen over de dag<3117> en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag<3117> (of periode van miljoenen jaren?)

Genesis 1: 14-19: In Strong’s Nummering van de Engelse, Griekse en Hebreeuwse Concordanties is <3117>= yom.

De context in de verzen 14 –18 geven ondubbelzinnig aan dat yom een gewone dag van 24 uur betekent in die verzen. Progressieve creationisten zouden zeggen dat yom in vers 19 betekent "een lange periode", maar het blijkt duidelijk uit de passage dat de betekenis van yom overeenstemt met de eerdere gebruiken van het woord: een gewone dag van 24 uur. Ook beweren progressieve creationisten dat de Vloed van Noach een lokale vloed was, maar de Bijbel leert ons anders:

19 Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste heuvels kwamen onder te staan. 20 Tot vijftien el daarboven reikte het water, de bergen stonden helemaal onder. 21 Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren, en ook alle mensen. 22 Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood. (Genesis 7 : 19 – 22)

Een lokale vloed lokt vele vragen uit: Waarom bouwde Noach de Ark? Waarom stuurde God alle soorten dieren naar de Ark? Was de Ark groot genoeg om alle land gewervelde dieren te bevatten die ooit hebben bestaan? Waarom werden vogels aan boord gestuurd? Hoe kon het water tot 8 m boven de hoogste heuvels uitkomen als het een lokale vloed was? Als de vloed lokaal was moeten er toch mensen zijn die de vloed hebben overleefd? Jezus zei dat zijn wederkomst op Aarde zou zijn als in de dagen van Noach:

37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen vóór de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Mat. 24)

Zou God’s oordeel aan het eind van de tijd slechts gedeeltelijk zijn? God zou Zijn belofte gebroken hebben nooit meer de Aarde te verwoesten door een Vloed (Gen. 9 : 11-16) als de Vloed slechts lokaal was. De eerste en de tweede wet van de thermodynamica vertellen ons dat de hoeveelheid materie-energie in het heelal constant is, en dat de hoeveelheid bruikbare energie onomkeerbaar vermindert. De uitbreiding van het heelal suggereert dat het begon als een vreemdsoortigheid. Deze feiten samengenomen betekenen dat het heelal een begin had en daarmee een oorzaak had die bestond voor de tijd en het heelal zelf. De God van de bijbel is een logische mogelijkheid.

Omdat het heelal een begin had, ontstaan er vragen:

Een fijn afgesteld heelal verondersteld een intellectuele oorzaak. Een verdere fijne afstelling ligt ook

Al deze eigenschappen veronderstellen intelligent ontwerp met een doel in plaats van louter toeval en kans. Er zijn andere tekenen die wijzen op intelligent ontwerp: gekwantiseerde galactische rood-verschuivingen en de polarisatie van de kosmische microgolf straling (CMB). Gekwantiseerde galactische rood-verschui-vingen veronderstellen, dat de Melkweg dichtbij het centrum van een aantal concentrische schillen van melkweg stelsels is. De roodverschuivingen kunnen alleen vanuit het centrum gekwantiseerd zijn. De pola-risatie van de 4 CMB kan worden verklaard als het gevolg van de rotatie van het heelal om een as.

Een heelal met een centrum en een draaiings-as is totaal anders dan werd voorzien door de big-bang theorie en het kosmologische principe. Dit principe stelt dat er geen speciale plekken zijn, zoals centrum, rand of rotatie-as. Als dit niet bewezen principe fout blijkt te zijn, dan is er ook geen Big Bang geweest. De waarschijnlijkheid dat wij dichtbij het centrum van het heelal zouden zijn door kans is extreem klein. Eens te meer, ontwerp is logisch, evolutie niet.

Een zich uitbreidend heelal met centrum en een rand is natuurlijk hel anders ontstaan dan in een Big Bang scenario. Russell Humphreys heeft een "wit gat" theorie ontwikkeld uitgaande van een centrum en een rand. Deze theorie legt uit hoe het mogelijk is dat wij het licht van sterren zien, die miljarden lichtjaren van ons vandaan staan terwijl wij op een 6000 jaar oude Aarde staan te kijken. Einstein’s algemene relativiteit theorie voorspelt dat de snelheid waarmee klokken lopen (en ook andere fysische processen) geleid worden door de hoeveelheid zwaartekracht die zij ondervinden: hoe meer zwaartekracht hoe langzamer de klok. Dit effect staat bekend als zwaartekracht-tijd uitzetting en is experimenteel bevestigd en moet in rekening worden gebracht voor het goed functioneren van het GPS systeem. Dr Humphreys toont aan hoe verschillende delen van het heelal zeer verschillende zwaartekracht velden zullen hebben ondergaan bij het begin van de schepping. De Aarde dichtbij het centrum van de zwaartekracht, zal de grootste zwaartekracht hebben ondervonden, en heeft dus de langzaamste klokken. Verder vanaf het centrum, lopen de klokken sneller. Zo is te verklaren waarom in slechts enkele dagen op Aarde, de waarde van miljarden jaren aan fysische processen plaatsvonden in het zich uitbreidende heelal, waardoor er genoeg tijd ontstaat voor het sterrenlicht om miljarden lichtjaren te reizen om ons te bereiken.

De oorsprong van het leven.

Directe waarneming bevestigt micro-evolutie, niet macro-evolutie. De aanpassingen waargenomen in micro-evolutie zijn omkeerbaar en vaak geassocieerd met verlies aan informatie, maar nooit met winst aan informatie. De meeste genetische mutaties zijn schadelijk. Zelfs de zeer weinige positieve mutaties hebben een schadelijke component (bijvoorbeeld, de mutatie die weerstand geeft tegen malaria veroorzaakt sikkel cel bloedarmoede). Er zijn verschillende voorbeelden van aanpassingen die blijvende worden in slechts enkele generaties (sneller dan welk bekende evolutionistische proces dan ook zou kunnen werken) die waarschijnlijk ingebouwd waren of ontstaan door aanpassing aan de omgeving. Soortgelijke vormen en chemische structuren, gevonden bij het vergelijken van organismen zijn bewijs voor een gemeenschap-pelijke Schepper, niet noodzakelijkerwijs een gemeenschappelijke voorouder. Wij weten nu dat er oneindig veel niet-herleidbaar complexe biochemische systemen zijn (zoals de bacteriële vlaggen) waarvoor evolutie gen uitleg heeft. Deze systemen hebben al hun onderdelen nodig, correct geproduceerd, om te kunnen functioneren, en hier is het dilemma: hoe kon er een evolutionistische voorganger zijn, als hij een essentieel onderdeel of slecht functionerend deel had?

Het fossiele bewijs is het tegengestelde van wat het Darwinisme voorspelt. De Cambrische explosie is het feit dat vrijwel alle soorten verschijnen aan de basis van de geologische kolom in een relatief dunne band van sedimentaire lagen. Er zijn geen voorgangers voor de abrupt verschijnende fossielen. Sinds deze Cambrische explosie verschijnen geen nieuwe soorten maar wel verdwijnen er een aantal. Dit patroon van fyla (soorten) in het fossielen register wordt wel de omgekeerde conus van diversiteit genoemd, omdat het omgekeerd is aan de Darwiniaanse verwachtingen. Het fossielen register wordt gekenmerkt door stilstand en uitsterven met erg weinig (zo al wel) tussenvormen. Pogingen om het gebrek aan tussen- (of overgangs) vormen zoals de theorie van het evenwicht van de gaten vereisen meerdere positieve kans mutaties over korte intervallen. Zeer ongebruikelijke gebeurtenissen.

Reeds enige tijd claimen evolutionisten dat niet-voor-eiwitten-coderende segmenten van het DNA, de zogenaamde introns, overblijfselen zijn van voorouders overgebleven van een verkwistend en inefficiënt evolutionistisch proces. Hieruit is de term "junk-DNA" voortgekomen. Men dacht dat introns geen functie hadden. Op deze aannames gebaseerd, voorspelden evolutionisten dat in een bepaalde evolutionistische lijn, het aantal introns zou toenemen in iedere volgende generatie. Maar recente studies hebben aange-toond dat bedoelde voorouders vaak evenveel om meer introns hadden dan hun afstammelingen. Boven-dien blijkt dat junk-DNA in staat is om de activiteiten binnen de cel te reguleren en genen te repareren. Net als de evolutionisten ooit beweerden dat rudimentaire organen evolutie bewezen, zo blijken claims dat introns evolutie bewijzen steeds meer onjuist te zijn. Velen beweren dat de verwijzing naar ontwerp niet wetenschappelijk is.

De Jonge Aarde.

Creationisten hebben vooruitgang geboekt in de laatste tien jaren met radiometrische datering, primair met het RATE initiatief. RATE heeft hard bewijs gevonden voor perioden van snel radiometrisch verval in het verleden (helium behoud in zirkonen en biotiet), waarschijnlijk voor dag 3 en mogelijk gedurende de Vloed. Isochronen van verschillende elementen van dezelfde steen gaven verschillende leeftijden, waaruit zou blijken dat de versnelling afhangt van de halfwaarde tijd en het type verval (alfa of bêta) dat een element ondergaat. De aanwezigheid van sporen niveaus van radiokoolstof (C14) door het hele fossielen register, zelfs van steenkool, dat 100 miljoen jaar oud zou zijn, heeft een sterk bewijs geleverd van een recente en wereldwijde Vloed waaruit de overgrote massa van het fossielen register is voortgekomen. De onmiddellijke vorming van graniet (een proces dat zogenaamd miljoenen jaren zou hebben genomen om te koelen) is vastgesteld door het ontbreken van moeder-materiaal van polonium radiohalo’s in het gesteente. De uitbarsting van de berg St Helens in 1980 heeft sterk bewijs opgeleverd voor snelle geologische processen zoals snelle canyon of kloof vorming, snelle verstening van hout, snelle vorming van sedimentatie lagen, snelle veenvorming, voorloper van steenkool vorming. Dubbele lichtkrans (halo) vorming in steenkool van drie verschillende geologische perioden zogenaamd over 100 miljoen jaren, demonstreert dat de eerder groeiende bomen werden geveld door dezelfde gebeurtenis over een korte tijd, meest waarschijnlijk door de Vloed.

Nu zijn er ook voorbeelden van snelle vorming van stalagmieten en stalactieten, snelle fossiel vorming en snelle vorming van dikke ijslagen.

De snelheid van de afname van het aardmagnetisme duidt ook op een jonge Aarde. Zelfs als het veld periodiek omkeert demonstreert het energie verlies van het veld, door warmte verlies, eveneens dat de Aarde niet oud is. De theorie van de catastrofale plaattektoniek heeft een succesvol model geleverd voor de snelle en recente vorming van de continenten door de Vloed uit het oude oer-continent Pangea, en ook een uitleg waarom er een snelle en wanordelijke variatie in de veldsterkte van het magnetische veld plaatsvond. Zoals eerder genoemd komt het sterrenlicht van een afstand van miljarden lichtjaren wetenschappelijk goed overeen met een jonge aarde zoals de witte-gat kosmologie suggereert.

Een gratis download met additionele informatie over scheppings-websites, organisaties, boeken, videos is beschikbaar op http://www.creationistrue.org/resources/ pbc.htm


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu