De stichting De Oude Wereld vraagt om sponsors.

Op website www.oude-wereld.nl is het te lezen.

Misschien ten overvloede volgt hier het betreffende deel van de site. Deze tekst mag door anderen op hun website worden weergeven.

Met anderen ben ik overigens van mening dat het constructiever is om een zuiver zakelijke vergelijking te geven van het bijbels ontstaansmodel met het evolutiemodel, dan om af te geven op het evolutiemodel en het ID model. Afgeven op ID doet geen recht aan de oprechte inzet van diverse mensen die willen wijzen op de aanwezigheid van ontwerp in de schepping, noch op diverse producten die onder die noemer verschijnen.

In de werkgroep van st.DOW is nog volop plaats voor deskundigen die mee willen bouwen aan de tweemodellenvergelijking.

Met vriendelijke groeten,

Kees-Jan van Dam

Geachte Sponsor

Stichting De Oude Wereld wil tweemodellenonderwijs in het evolutiemodel & het bijbels ontstaansmodel mogelijk maken in 2007 omdat kinderen recht hebben op informatie en een eigen mening. De overheid heeft tot nu toe geen gehoor gegeven aan de oproep om tweemodellenonderwijs te verankeren in de kerndoelen voor het onderwijs, waardoor een impuls richting scholen en uitgevers vooralsnog uitblijft. Waar blijft het recht van kinderen op informatie? Blijft door het achterhouden van informatie de onjuiste opvatting dat het evolutiemodel wetenschappelijk is maar het bijbels ontstaansmodel niet, met de paplepel ingegoten worden bij de leerlingen? Professor De Vries verzuchtte onlangs "leerlingen leren niet wat wetenschap is" (zie http://www.aspecten.org/beweging/praktijkenkatern/zorg_69nr3.html ).

U kunt met ons iets veranderen aan deze ongelijke informatieverstrekking. Er ligt een plan om ervoor te zorgen dat in 2007 duidelijke informatie over de beide ontstaansmodellen beschikbaar is, zodat dat geen reden meer kan zijn dat scholen niet weten hoe het tweemodellenonderwijs aan te pakken. Stichting De Oude Wereld mobiliseert de menskracht - deskundigen willen tijdelijk minder gaan doen in hun reguliere baan om aan Project 2007 te kunnen werken - biedt u de financiële middelen? Daarom vraagt de stichting uw medewerking voor een van de volgende speerpunten! Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

De speerpunten zijn ...

> De stichting zelf

Motor achter Project 2007 vormt de stichting zelf. Het functioneren van de stichting kost dankzij de belangenloze inzet van vrijwilligers relatief weinig, in de orde van 1000 euro op jaarbasis. Hierin zitten de vaste stichtingskosten, kosten van e-mail en internet, en reiskosten voor een minimaal aantal bestuursvergaderingen. Tot nu toe werden deze kosten gedragen door een kleine groep geïnteresseerden. Het jaar 2006 is belangrijk als voorbereidingsjaar voor de afronding van Project 2007. Het jaar 2007 is vervolgens belangrijk voor de presentatie van de uitkomsten van Project 2007. Het jaar 2007 is van strategisch belang vanwege de nadering van de internationale Darwinherdenking in 2009. De jaren 2008 en 2009 zullen in het teken staan van tweemodellenvoorlichting naar en tijdens het Darwinjaar 2009. Dit alles uiteraard Zo de Here wil (DV)


Vraag 1. Bent u de ondernemer die voor 2006 en evt. volgende jaren (een deel van de) de vaste kosten van de stichting op zich wil nemen?

> Jeugdvergelijking op internet, speerpunt voor het basisonderwijs

Op de basisschool begint al het onderwijs over de ‘miljoenen jaren’. Zonder terughoudendheid, zonder voorbehoud wordt hier gedaan alsof de mens 4 miljoen jaar geleden uit de aap is ontstaan en eerst als een onbeholpen jager en boer heeft geleefd. Terwijl dit de reconstructie van de geschiedenis door de bril van het evolutiemodel is. De bril van de bijbelse overlevering laat een veel kortere tijdbalk zien met ogenblikkelijke schepping van een intelligent mens, maar deze is vaak niet in het klaslokaal aanwezig. Ook basisschoolleerlingen hebben recht op informatie! Daarom is de Jeugdvergelijking het speerpunt voor de basisschool. Eén en ander is DV gereed in 2007.

De Jeugdvergelijking: een aantrekkelijke vergelijking op internet van het evolutiemodel met het bijbels ontstaansmodel. Kinderen kunnen zelf 'op zoek naar de verschillen', en de vergelijking leent zich ook voor klassikaal gebruik.
Deze vergelijking komt door de inzet van diverse deskundige vrijwilligers tot stand. Een eerste concept (alleen tekst) is gerealiseerd. De grafische afwerking (o.a. de productie van verhelderende animaties) vraagt inzet van een deskundig graficus. Hiervoor is momenteel geen budget. Er is werk voor één à twee jaar voor een gekwalificeerd graficus. De kosten van inzet van een graficus bedragen jaarlijks ca 30.000 euro (beginnend graficus schaal 10; voor een ervaren graficus het tweevoudige). Voor een periode van twee jaar bedragen de kosten ca 60.000 euro.


Vraag 2. Bent u de ondernemer die de kosten van een graficus voor de Jeugdvergelijking gedeeltelijk of geheel wil dragen?
Een onbetaald vrijwilliger ondersteunt de graficus; dit heeft de aanschaf vereist van het grafisch programma Flash 8 Basic à 380 euro.
Vraag 3. Bent u de ondernemer die het bedrag van Flash 8 Basic wil dragen?

> Tweemodellenvergelijking op internet, wetenschappers laten de verschillen zien

Het meest uitdagende en omvangrijke speerpunt is de tweemodellenvergelijking op wetenschappelijk niveau. Deze vergelijking moet DV ook in 2007 op internet verschijnen, en o.a. leerlingen, studenten en docenten het verschil laten zien tussen het evolutiemodel en het bijbels ontstaansmodel. Net als de Jeugdvergelijking bestaat deze uit zeven hoofdstukken links, en zeven hoofdstukken rechts op het scherm, die alle onderwerpen op het gebied van de oorsprong bestrijken. De wetenschappelijke vergelijking gaat echter veel dieper op de materie in.
De tekst van deze vergelijking komt door de inzet van diverse deskundige vrijwilligers tot stand, waarbij de beschikbare tijd een bottleneck vormt. De deskundigen die zich tot nu toe hebben gemeld, richten zich in de eerste plaats op de zeven hoofdstukken van het bijbels ontstaansmodel, maar het werk hieraan vordert om tijdsredenen slechts bijzonder langzaam. Tijdelijke (gedeeltelijke) vrijstelling van redacteurs en eindredacteur van hun reguliere banen zou de mogelijkheid creëren de vergelijking tijdig voor (in de loop van) 2007 te voltooien. Hiervoor ontbreekt momenteel budget. Bij de inzet van zeven deskundigen, en schadeloosstelling van inkomstenderving op (gemiddeld) het niveau van schaal 10-12 (schalen overheid), gaat het hierbij maximaal (in het geval van fulltime inzet) om gemiddeld een bedrag van ca. 45.000 euro per persoon durende een jaar.
Vraag 4. Bent u de ondernemer met hart voor de wetenschappelijke vergelijking die een bedrag beschikbaar wil stellen voor het schrijven van de vergelijking?
De grafische afwerking van deze omvangrijke internetvergelijking vraagt inzet van een ervaren graficus. Een internet-site met alleen tekst is niet om door te komen (deze tekst is al doorbijten...). Deskundige vormgeving en grafische verfraaiing is noodzakelijk. Er is werk voor anderhalf jaar (algemene vormgeving van de vergelijking, en als de teksten beschikbaar komen ook de verzorging van illustraties en grafische afwerking van het geheel). Hiervoor is momenteel evenmin een budget beschikbaar. Inhuren van een ervaren graficus (uitgaande van schaal 12) gedurende anderhalf jaar kost ongeveer 60-90.000 euro.
Vraag 5. Bent u de ondernemer met hart voor een goed ogende, gebruiksvriendelijke wetenschappelijke vergelijking die een bedrag voor de grafische vormgeving beschikbaar wil stellen, of een eigen deskundig personeelslid voor dit werk (gedeeltelijk) wil vrijstellen?

> Vertaling van het Duitse boek "Evolution, ein kritisches Lehrbuch", voer voor VWO-leerlingen en academici

In Duitsland bestaat al enige jaren een uitstekend leerboek over evolutie (328 pag.), waarin christenwetenschappers het evolutiemodel uiteenrafelen en kritisch becommentariëren: "Evolution, ein kritisches Lehrbuch", hèt standaardwerk van Studien-gemeinschaft "Wort und Wissen". Dit boek laat in alle bescheidenheid zien dat het evolutiemodel geen bewijzen voor macro-evolutie heeft aangedragen. Dit boek is geschikt voor het onderwijs in de bovenbouw van het VWO, op hogescholen en universiteiten.
Stichting De Oude Wereld is bezig dit boek te vertalen. De inhoud van dit boek mag gebruikt worden voor de bouw van de wetenschappelijke tweemodellenvergelijking op internet. Tijdige voltooiing (2007) staat onder druk. Extra inzet ten behoeve van vertaling en lay-out zou hierin verandering brengen. De kosten van deze extra personele inzet worden geschat op 45.000 euro.
Vraag 6. Bent u de ondernemer die bij wil dragen in de extra inzet voor vertaling en lay-out van Evolution?
De kosten van een 1e druk (DV in 2007) bedragen afhankelijk van de oplage minimaal 10.000 euro.
Vraag 7. Bent u de ondernemer die een bedrag beschikbaar wil stellen (renteloos lenen) voor bekostiging van de 1e druk van Evolution?

> Vertaling van het Duitse Creatio met DVD, voor de jeugd vanaf 14 jaar

Vertaling van het Duitse Creatio (224 pag.) met bijbehorende DVD (1e druk 2005) is in voorbereiding. Dit is een leerboek dat het bijbels ontstaansmodel op aantrekkelijke wijze uitlegt en geschikt is voor leerlingen vanaf 14 jaar. Het boek is een unicum in het Duitse taalgebied en zal dit ook zijn in het Nederlandse taalgebied. Hierover is overleg met een uitgever; in de vertaalkosten bestaat op dit moment nog geen inzicht.
Vraag 8. Bent u de ondernemer met hart voor dit boek voor de middelbare scholieren, die op voorhand en afhankelijk van afspraken met de uitgever een bedrag beschikbaar wil stellen (lenen) voor de realisatie van dit unieke leerboek in de Nederlandse taal?

> Vertaling van Duitse DVD's van Fritz Poppenberg, middelbaar onderwijs

Vertaling van een viertal zeer goede Duitse DVD's van Fritz Poppenberg die geschikt zijn voor gebruik op de middelbare school bij de vakken biologie, geschiedenis, algemene natuurwetenschappen en godsdienst is een wens van de stichting. Met de vertaling van elke film, de productie van een bijbehorende lesbrief en het gereed maken voor distributie is naar verwachting 3.000 euro per film gemoeid; voor de vier films tezamen is dit dus 12.000 euro.
Vraag 9. Bent u de ondernemer die een bedrag beschikbaar wil stellen (renteloos lenen) voor het klaar maken van een of meer van deze DVD´s voor gebruik op Nederlandse scholen?

> Vertaling van twee kinderboeken over dinosauriërs

Vertaling van een tweetal kinderboeken over dinosauriërs, die een beeld geven van deze dieren vanuit bijbels perspectief (Dinosaur-ABC Activity Book, voor de kleineren, en Dinosaurs by Design voor de groteren) is ter hand genomen. Dinosaurusboeken zijn bij veel jongere basisschoolleerlingen zeer gewild, maar in Nederland zijn dit tot nu toe alleen boeken met een weergave volgens het evolutiemodel. De vertaling vindt plaats door een onbetaald vrijwilliger. De kosten van afdracht van royalties en een 1e druk van beide boeken bedragen naar verwachting ongeveer 7.500 euro; DV liggen beide boeken in 2007 in de winkel.
Vraag 10. Bent u de ondernemer die een bedrag beschikbaar wil stellen (renteloos lenen) voor de productie van deze twee dino-boeken waar jonge kinderen (en hun ouders!) van zullen smullen?

> Vergelijkende tijdbalk, een breed publiek voorgelicht

Productie van een vergelijkende tijdbalk. Deze geeft de tijdbalk volgens het bijbelse model weer en ook die volgens het evolutiemodel, in één afbeelding. Deze afbeelding kan DV in 2007 via internet worden gedownload en worden uitgeprint en in een vitrinekast worden geplaatst tezamen met enkele fossielen, speelgoed dino´s, archeologische vondsten e.d. In 2007 kan zo op particulier initiatief een permanente mini-expositie worden gestart over de vergelijking van het bijbels ontstaansmodel met het evolutiemodel (breedte bijv. ca. 3, hoogte ca. 0,6 meter). Iedere school, ieder historisch museum en iedere andere educatieve instelling krijgt hiermee de mogelijkheid om het recht van kinderen op informatie en een eigen mening op het terrein van onze oorsprong handen en voeten te geven. Ouders en bezoekers kunnen hierin de rol van aanjager vervullen. De vergelijkende tijdbalk kan ook worden opgenomen in schoolboeken e.d. Deze tijdbalk zal zeer tot de verbeelding spreken en maakt in één oogopslag duidelijk hoe verschillend de betreffende wereldbeelden zijn. Deze tijdbalk zal de zichtbare 'ambassadeur' van het tweemodellenonderwijs kunnen worden. Ontwerp en grafische vervolmaking van een eenvoudige uitvoering kosten naar schatting ca. 15.000 euro.
Vraag 11. Bent u de ondernemer die een bedrag beschikbaar wil stellen voor dit product dat aan een groot publiek in openbare gebouwen duidelijk kan laten zien hoe verschillend de twee ontstaansmodellen zijn?

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Graag gaan wij in op uw vragen en opmerkingen.

Stichting De Oude Wereld dankt u voor uw belangstelling.