Een woord vooraf.

h

et is niet eenvoudig om uit te leggen wat nu precies de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de drie voornaamste basis-filosofieën:

Ik wil het proberen door een definitie te geven van elk:

         evolutie

    Evolutie is een wetenschapsfilosofie en komt van het werkwoord evolueren, eenvoudig gezegd ontwikkelen. Evolutie is ook een geloof. Volgens dit geloof heeft alles zich vanzelf ontwikkelt vanuit een kleine kern, die toevallig is ontstaan. De ontwikkeling of evolutie vanuit deze kern, werd door dezelfde wetmatigheden geleid als wij vandaag kennen. Deze uniformiteit geeft een tweede naam aan de evolutieleer, namelijk het uniformitarisme.

    De Aarde zou zich 3,8 miljard jaar geleden zijn gaan ontwikkelen, terwijl het heelal begon ca 13,4 miljard jaar geleden. Er zijn geen catastrofale gebeurtenissen, zoals Schepping, Zondeval en Zondvloed geweest in deze filosofie.

    Evolutionisten verwerpen de Bijbel en zien dit boek als een verzameling aardige verhalen en legenden, zonder verdere betekenis. Zij noemen hun geloof wetenschap, waarbij zij een zwaar beslag leggen op het woord ‘wetenschap’. Er zijn uitspraken bekend van vooraanstaande ‘wetenschappers’ die beweren dat hun uitspraken het predikaat wetenschappelijk verdienen en dus moeten worden aanvaard door iedereen zelfs door de kerken. Zij staan absolute scheiden tussen kerk en staat voor, en zien zelfs in het onderwijs geen plaats voor het onderricht in de Bijbel. In Nederland mag op openbare scholen dan ook geen les gegeven worden in de Bijbel. De particuliere scholen moeten ervoor waken, dat niet het evolutionisme in de schoolboeken naar binnen sluipt.

    Het zijn met name de takken van wetenschap van de biologie, archeologie, astronomie, geologie waarvan evolutionisten claimen het alleenrecht te hebben op het mogen doen van wetenschappelijke uitspraken

    creationisme.

Ook dit is een wetenschapsfilosofie. Deze berust op het geloof, dat wat in de Bijbel staat het woord is van God, en dus absoluut waar. Dit is ook het uitgangspunt van deze website, die daarom Gods Schepping heet.

In de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 11 lezen wij:

1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2 …. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

De beperktheid van de menselijke geest, maakt het noodzakelijk om onderzoek te doen naar een aantal zaken die in de Bijbel worden genoemd en die wij niet begrijpen. Dit is ook al noodzakelijk om antwoorden te vinden op de kritiek die met name de Evolutie aanhangers of Evolutionisten, hebben op de Bijbel. Het creationisme kent wel een aantal catastrofen. In Genesis worden er drie beschreven:

    Intelligent Ontwerp.

Tenslotte is er een derde wetenschapstheorie, het Intelligente Ontwerp of in het Engels the Intelligent Design (ID). Deze hypothese wijst op het schitterende ontwerp in de natuur, de mens, dier en plant. Het zwakke punt is echter, dat nergens de ontwerper wordt genoemd, alhoewel men niet ver af staat van de suggestie, dat deze Ontwerper God is. Terecht, verwijten Evolutionisten de aanhangers van de ID dat zij verkapte Creationisten zijn, dat er tussen het Creationisme en de ID hypothese slechts kleine verschillen bestaan in accenten en dat de ID beweging probeert Evolutionisten te winnen tot geloof in Intelligent Ontwerp als basis van de wetenschap. De merkwaardigheid in de uitspraken van ID voormannen is, dat zij met klem en bij herhaling het creationisme blijven verwerpen. De Nederlandse voormannen van de ID hebben zeker onder het gehoor van Prof Lever, emeritus hoogleraar van de VU, gezeten.

Voor verdere studie van deze materie wil ik graag aanbevelen het Dossier Geloof en Wetenschap van het Nederlands Dagblad, dat in een aantal artikelen veel infromatie biedt.


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu