Gods schepping

Rapport van de Conferentie over het Intelligente Ontwerp

Gehouden te Highlands, N.Carolina, Juni2004

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Dan Reynolds, Ph D, geschreven op 1 oktober 2004

Vertaald en bewerkt; Ir A.Hekstra

Waterval IDsamenvatting van de lezingen

Fysicus Russell Humphreys van ICR en auteur van "Starlight en Time" gaf twee lezingen, de titel van de eerste was: "De intelligente ontwerper is God die recentelijk schiep".

De bewijzen die hij noemde voor recente schepping zijn de Bijbel, snelheid en spiralen van zonnestelsels, aantallen kometen, sedimentatie van de zeebodem, zoutgehalte van het zeewater, verval van het Aardse magnetisme, de lengte van de geschreven geschiedenis, ontbreken van graven uit het stenen tijdperk, verval van het DNA en de vondst van DNA van T.Rex, het voorkomen van radioactief koolstof in de hele fossielen kolom, en bewijs voor versneld radioactief verval in het verleden. God gebruikte relativiteit om ons de kosmos te tonen alhoewel de Aarde jong is.

De 2de lezing van Dr Humphrey was getiteld: "Koolstof 14 is nu de vriend van jonge Aarde creationisten." Hij beschreef de ontdekkingen van de RATE groep (www.icr.org/research) wat betreft de aanwezigheid van residu radio koolstof door de hele fossielen kolom en in diamant monsters. De aanwezigheid van dit residu radio koolstof in steenkool dat honderden miljoenen jaren oud zou zijn, gekoppeld aan de 6.000 jaar halfwaardetijd van C betekent dat de fossielen recent gevormd moeten zijn, overeenkomend met Genesis. Hij zei ook, dat hij door berekening had aangetoond, dat het radio koolstof in diamanten niet gevormd kon zijn uit fusie reacties van C12, C13, of N14. De overmaat aan helium in zirkoon en de snelle diffusie van helium door zirkoon (RATE) was bewijs voor snel nucleair verval in het verleden. De meest recente ontdekking, dat helium diffusie zelfs bij 1000 C mogelijk is (1 Juni 2004 CRSQ, http://www.creationresearch.org/crsq/articles/41/41_1/Helium.htm ) werd genoemd.

Larry Vardiman van ICR noemde ook het RATE project en de IJstijd. Hij noemde allerlei verschijnselen van een IJstijd zoals krassen op rotsen, ketel meren, gletschers, morainen en verdwaalde keien. Door de ontstane breuk in de Aardkorst en het opborrelende magma warmde het zeewater op. De warmere oceanen en het koelere land, (door verminderde zonnestraling (stof in de atmosfeer) na de Vloed) veroorzaakten sterkere verdamping en dus neerslag. De grotere sneeuwval op hogere breedtegraden veroorzaakte uitgebreidere bedekking met sneeuw en terugkaatsing van het zonlicht waardoor verdere afkoeling ontstond. Dit proces verergerde zichzelf en was de oorzaak van de IJstijd. De hogere verdamping kan ook geleid hebben tot ‘hyperkanen’, super orkanen die veel neerslag veroorzaakten en het land kaal achterlieten. Daardoor was de reflectie van het zonlicht weer groter en daalden de temperaturen nog verder. Bewijs voor sterke sneeuwval werd getoond: gevechtsvliegtuigen uit de tweede Wereld Oorlog zijn teruggevonden onder tientallen meters sneeuw.

Volgens Dr Vardiman is er nu ook bewijs gevonden, dat de poolwind helium snel kan verwijderen uit de atmosfeer naar de ruimte toe. Dit zou het lage gehalte in de atmosfeer kunnen verklaren.

Michael Behe sprak over niet-reduceerbare complexiteit en beantwoorde enkele van zijn critici. Hij besprak Darwin’s theorie over natuurlijke selectie waarbij de sterkste kan overleven. Darwin speculeerde dat een lichtgevoelige plek in het oog op deze wijze ontstaan zou kunnen zijn. Darwin gaf toe dat zijn theorie zou vervallen, als iemand kon aantonen dat er een complex orgaan was dat niet door talloze opvolgende toevalligheden was ontstaan. Behe introduceerde zijn idee van de niet-reduceerbare complexiteit, het idee dat alle delen van een systeem nodig zijn wil het kunnen functioneren; als er één onderdeel wordt verwijderd functioneert het geheel niet meer. Hij gaf zijn voorbeeld van de muizenval. Zie Evolutie en Bewijs.

Hij noemde ook het voorbeeld van de bacteriële flagellum, die bestaat uit 40 eiwitten, waarvan enkele gebruikt worden in andere delen van de cel. Sommige critici zeggen dat deze reeds bestaande onderdelen konden worden gebruikt in de flagellum zonder de noodzaak ze opnieuw te maken. Behe antwoordde dat slechts enkele eiwitten eerder bestonden en dat de machinerieën instructies voor de samenstelling toch nodig waren (moeten zijn geëvolueerd); de vorming van de flagellum is zeer nauwkeurig geleid. De machinerie zelf vereist om het flagellum te maken is niet-reduceerbaar complex. Critici zeggen dat Intelligent Ontwerp (ID = Intelligent Design)een religie is. Hij zegt dat het een empirische gevolgtrekking is gebaseerd op fysiek bewijs. Ook zegt hij dat Franklin Harold, auteur van "The Way of the Cell" ID verwerpt maar de huidige Darwiniaanse verklaringen voor complexe biochemische structuren als verhaaltjes beschouwd. Hij zegt dat de wetenschap de feiten moet volgen waar die ook heen leiden. Sommigen zeggen dat zij de uitdaging van de niet-reduceerbare complexiteit zoals in het muizenval voorbeeld, hebben geaccepteerd. Anderen hebben muizenvallen gemaakt met minder onderdelen en beweren dat de muizenval met 5 delen toch niet een kwestie is van niet-reduceerbare complexiteit is. Behe daagt ze uit om aan te geven hoe hun muizenval geëvolueerd kan zijn tot één van 5 onderdelen door kleine opvolgende eindeloos vele stappen terwijl iedere overgang volledig functioneel is. Enkele van zijn antwoorden aan de critici zijn te vinden op www.crsc.org. Een interessant persoonlijk gegeven omtrent Dr Behe is, dat hij negen kinderen heeft.

Astronoom en progressief creationist, Dr Hugh Ross, president van "Reasons to Believe" (www.reasons.org) zei dat we de intelligente Ontwerper moeten identificeren. Hij beweert dat alleen het Bijbels gefundeerde geloof consistent is met de gevestigde Algemene Realtiviteitstheorie. God heeft geen begin of hoefde niet geschapen te worden, Hij staat buiten de tijd. Het Heelal is specifiek gericht op het leven, dit is bewijs voor ID. Ross zegt, dat als enkele voorspellingen die hij heeft gemaakt aan het eind van zijn boek A Matter of Days niet uitkomen, dat hij dan zijn visie op de ouderdom van de Aarde zal wijzigen. Sommige van die voorspellingen zijn de volgende:

 1. Meer theologen zullen de Oude Aarde (OA) theorie aanvaarden.
 2. Meer theologen zullen OA zien als onfeilbaar.
 3. Onderzoek zal bewijzen dat er verschillende hominiden waren voor Adam en Eva. Deze soort zal blijken zowel morfologisch als genetisch te verschillen van moderne mensen.
 4. Er zal meer bewijs komen voor de Big Bang.
 5. De metingen van astronomen van de ouderdom van het heelal zullen preciezer worden en miljarden jaren bevestigen.
 6. Het aantal wetenschappers die tot de conclusie komen dat de ouderdom van de Arde en het heelal duizenden jaren is gebaseerd op fysiek bewijs zal praktisch nul zijn.
 7. De betrouwbaarheid van radiometrische dateringen zal toenemen.
 8. Verafgelegen zonnestelsels zullen blijken dichter bij elkaar te staan en in jongere ontwikkelingsstadia te zijn, dan zonnestelsels dichterbij ons.
 9. Bewijs dat bolvormige clusters oud zijn, zal toenemen.
 10. Bewijs voor kometen wolken, de Oort wolk, en de Kuiper riem zal toenemen.
 11. Bewijs voor restanten van oude supernovae zal toenemen.
 12. Bewijs voor de constantheid van wetten en natuurkundige constanten over de laatste meerdere miljarden jaren, zal toenemen.

Ross sprak ook over het begin van het leven. Hij zei dat het ontstaan van het leven op Aarde een wonder vereist voor alleen natuurlijke processen. (Commentaar: Het schijnt dat Dr Ross alles ten gunste van zijn voorspellingen inzet. Hij zegt in feite, dat wetenschappers die de Bijbel niet serieus nemen hun visie net als in het verleden gewoon zullen houden en nieuwe gegevens in hun huidige geloof zullen inpassen. In mijn opinie is de voorspelling die de grootste potentiële hulp zal bieden voor zijn visie nr 12, betreffende natuurkundige constanten, maar de recente bevindingen van de RATE groep en de schijnbare verandering in de constante fijne structuren schijnen het tegendeel te bewijzen. De overige voorspellingen zijn verklaarbaar met sociologie, filosofische voorkeur en Dr Humphreys Witte Gat Kosmologie).

Charles Thaxton chemicus en mede schrijver van The Mystery of Life's Origin, sprak over de oorsprong van het leven. Hij maakte onderscheid tussen orde en complexiteit. Orde is overbodig en periodiek, terwijl complexiteit niet periodiek is en lukraak. Genetische informatie is complex en specifiek, het bevat een boodschap. De moleculen van leven tonen specifieke complexiteit. Hij vertelde dat proeven met het leven, 19 van de 20 aminozuren hebben opgeleverd, alle 5 basische nucleïnezuren, suikers, glucose, ribose, deoxyribose en de vetzuren. Niettemin zijn er nog grote onopgeloste problemen:

 1. Als de vroege Aarde een reducerende atmosfeer had gehad en methaan bevatte, dan zou UV (ultraviolet) licht het methaan hebben gepolymeriseerd tot koolwaterstoffen met hoog moleculair gewicht, maar er is geen petroleum laag gevonden in het fossielen register.
 2. Er is geen bewijs voor het bestaan van ammonia in de vroegere atmosfeer.
 3. Zuurstof wordt gevormd door de UV-fotolyse van water. Dit proces produceert zuurstof en fotosynthese in gelijke hoeveelheden. Zuurstof stopt reacties die nodig zijn om de bouwstoffen voor het leven te maken.
 4. Zuurstof vormt ozon en ozon stopt ultraviolet licht. De chemie (oersoep), voorafgaand aan het leven, vereiste UV licht voor de reacties.
 5. Er is geen geochemisch bewijs voor de oersoep die vooraf ging aan het leven.
 6. Er is geen verklaring voor de afbuiging van gepolariseerd licht in suikers en eiwitten.
 7. Kris-kras reacties zouden talloze moleculen gevormd hebben die niet gebruikt worden door de levensvormen.
 8. Vetzuren en fosfaten slaan neer in de aanwezigheid van magnesium (Mg) en calcium (Ca).
 9. Suikers reageren met andere componenten en leveren complexe mengsels.
 10. De oersoep was te dun om polymerisatie mogelijk te maken.
 11. De processen die vereiste chemicaliën maken vernietigen ze ook. Het zijn zogenaamde evenwichtsreacties.

Velen komen tot de conclusie dat het niet mogelijk was om op Aarde chemicaliën te maken nodig voor het leven en dat daarom het leven via kometen op Aarde is gekomen. Het tijdsbestek waarin leven is gevormd is verminderd tot 100 a 150 miljoen jaar. Ongeordende energie kan niet het structuur entropie werk doen, nodig om bio-polymeren te maken in de juiste volgorde. Waar komen de instructies om de juiste chemicaliën te maken vandaan? Een verklaring voor het leven vereist natuurlijke en intelligente oorzaken. Dr Thaxton verloor zijn been een paar jaar geleden en is net genezen van een langdurige ziekte. De liefde van zijn vrouw was overduidelijk.

Chuck Olson, auteur van verschillende boeken en stichter van Prison Fellowship en het Wilberforce Forum, organisator van de conferentie, sprak over het onderwerp hoe christenen deel moeten nemen aan de cultuur. Hij vond dat de vraag naar de oorsprong een kritiek onderwerp is en dat onze boodschap in de scholen gehoord moet worden. Wij leven in het postmoderne tijdvak dat zegt dat de waarheid niet gekend kan worden. Wij moeten de waarheid verdedigen en onze cultuur ten allen tijde tonen en voorleven, een voorbeeld zijn voor de jeugd. Volgens hem veranderen samenlevingen van onderaf, één individu per keer. Hij citeerde 1 Kronieken 12:32, Handelingen 17:11, en Romeinen 12:1,2.

1 Kronieken 12:33 uit de stam Issachar, waar men de tekenen des tijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen

Handelingen 17:11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Romeinen 12:1,2 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

http://www.bijbelgenootschap.nl/sf.mcgi?1283

Wij moeten onze tijden begrijpen en leren wat we moeten doen, de bijbel lezen en als gids gebruiken en ons onderwerpen in gehoorzaamheid aan God. In onze maatschappij is waarheid relatief geworden, wij hebben pragmatisme en subjectivisme omarmd en zijn tolerant geworden tegenover zonde en overtreding. Als gevolg daarvan zijn wij de betekenis van ons leven kwijtgeraakt. Het hart kan niet genieten van wat het verstand verwerpt. Als er geen absolute waarheid is dan is er ook geen echte betekenis. Moeten wij de god aanbidden die wij wensen of de God die er is? De secularisatie van onze cultuur neutraliseert religieuze ideeën in alle sferen van het leven: media, amusement, opvoeding en onderwijs. De helden van vandaag zijn TV sterren, idolen (oorspronkelijke betekenis: afgoden). Niet veel mensen van vandaag denken nog na. Vrijheid wordt geëist in het privé leven. Het pluralisme is de patat-mentaliteit welke de individu aanmoedigt zijn eigen godsdienst te maken. Wij leven in een goedgelovige tijd, mensen geloven gewoon alles. Christenen moeten elitair zijn wat ideeën betreft en gelijkgezind met de mensen. Onze tijd heeft het naturalisme en het seculiere humanisme omarmd. Theïsten geloven dat waarheid persoonlijk is. Geloven doe je in de kerk, niet in de maatschappij. Er moet een ik/jij relatie zijn, een veelvuldigheid (drie-eenheid) in liefdesrelaties, het gevolg van naturalisme is wanhoop. Het monisme (stelsel waarin slechts een hypothese aanvaard wordt) is de god van de "kracht" (Star Wars), een onpersoonlijk geheel waarin alle dingen tot éénheid leiden. Colson beval de volgende websites aan:

Finn Laursen (finn@ceai.org ) of Christian Educators Association International gaf een lezing over wettelijke rechten in de klas. Volgens het Hooggerechtshof in de VS kan Scheppingswetenschap niet onderwezen worden in de klas omdat het in strijd is met de Clausule die het verbied een Schepper te noemen in de wetenschapsbeoefening. ID zal dit probleem niet kennen. (Aantekening van vertaler: in januari 2006 bracht de BBC een programma over ID, waaruit bleek, dat het Hooggerechtshof in de VS ook het onderwijs in ID verbiedt, omdat het in feite wel een Ontwerper kent). Diverse rechtzaken werden gepresenteerd.

Thomas Woodward, auteur van Twijfel over Darwin, een geschiedenis van het Intelligente Ontwerp (ID), gaf lezingen waarin hij zei dat ID net zo radicaal was als de ‘flower power’ cultuur van de 60’er jaren, de overheersende cultuur moet omvergeworpen worden, er moet een ‘echte revolutie’ komen. Michael Denten’s boek Evolutie: een theorie in crisis, maakten de onvolkomenheden van het Darwinisme bekend aan Michael Behe en Phil Johnson. Johson concludeerde dat het bewijs voor Darwinisme ergens tussen zwak en niet bestaand was. Evolutionist David Raup zei, dat Johnson ongeveer 99 % van de evolutionistische biologie had begrepen. Er zijn vier dimensies aan het radicalisme van het ID; zij zijn als een drijfveer, een boom, een fundering en een filter. Er is geen machine voor evolutie: toevallige mutaties als basis voor natuurlijke selectie is een onvoldoende drijfveer voor de macro-evolutie, er is geen enkel bewijs voor autonome organisatie, symbiotische evolutie vormt geen nieuwe informatie en een krachtig evenwicht is te onwaarschijnlijk. Er is geen boom voor gemeenschappelijke afstamming. Het fossielen register is een register van plotseling ontstaan, stilstand, uitroeiing. De eoceense vleermuis, die verondersteld werd 50 miljoen jaar geleden te leven, leeft nog steeds in 1965. De cambrische explosie en de omgekeerde kegel van verscheidenheid in het fossielen register spreken Darwin tegen. Er is geen geleidelijkheid waargenomen in het fossielen register zoals te verwachten was als afstamming met aanpassingen juist was. Het fossielen register past uitstekend in de gedachtegang dat soorten afzonderlijk zijn geschapen. De basis van het Darwinisme is de naturalistische filosofie en is niet empirisch bewijs. Intelligente oorzaken kunnen worden herkend met gebruikmaking van William Demsky’s verklarende filter. Zaken die duidelijk verschijnselen vertonen van complexe specifieke informatie (CSI) zijn geschapen door hogere Intelligentie. Niet-reduceerbare complexe biologische machines zoals het bacteriële flagellum tonen duidelijk CSI en werden dus ontworpen. De wortel van het probleem ligt in de vergoddelijking van de natuur (Romeinen 1). Het Darwinisme is in werkelijkheid modern bijgeloof, dat door christenen ontmaskerd moet worden. Wij moeten blijven aandringen op het laten spreken van de gegevens. De moderne wetenschap heeft haar essentie verraden door niet de waarheid te vertellen.

Mark Eckel van het Moody Bible Institute, gaf een lezing over "Originaliteit". Hij zei dat God bovengesteld was en immanent (innerlijk). God’s bovengesteldheid betekent dat Hij gescheiden en apart van de schepping is; wij zullen nooit God zijn. God’s immanentie betekent dat Hij dichtbij is en zorgt voor Zijn schepping, Hij is alomtegenwoordig. Oorsprong gedachten ontleent aan het naturalisme zijn nutteloos voor het leven: materialisme, determinisme, perfectionisme, utopianisme, en skepticisme. Materialisme zegt dat alleen het fysische heelal bestaat. Het determinisme zegt dat wij slechts complexe chemische reacties zijn die alleen verklaard worden door omgevings- en genetische factoren. Het perfectionisme beweert dat de mens kan worden verbeterd door de wetenschap. Het utopisme zegt dat wij een perfecte wereld kunnen maken door de juiste regeringsstrukturen. En tenslotte zegt het skepticisme dat wij nooit helemaal de waarheid zullen kennen.

Het correcte begrijpen van onze oorsprong geeft ons een basis voor wetgeving, vrijheid, rechten, respect, verantwoordelijkheid, gemeenschap, waardigheid, goede relaties, hoop en verlossing door Jezus. Wij moeten de schepping belijden en een goede verstandhouding houden met onze cultuur.

Aan het einde van de conferentie werden twee videos getoond: The Privileged Planet en Unlocking the Mysteries of Life beide van Illustra Media.

home

artikelen