Gods schepping

Racisme: Menselijke "rassen" of "Allen uit één mens" ?

http://www.tasc-creationscience.org/
http://home.hetnet.nl/~genesis/

Geschreven door Mark Stephens, Msc, donderdag 1 april 2004

Vertaald door Ir A.Hekstra

Cover Uit een mens"je kunt de culturele kanker van het racisme niet begrijpen tenzij je de Bijbel serieus gaat lezen. De adem benemende 66 boeken van de bijbel zijn volslagen stil over racisme. Ook de Nieuwe Bijbel Vertaling kent het woord niet. Tragisch genoeg zijn zwarten, oosterlingen, blanken, iedereen in ‘hokjes’ gestopt (dat doet denken aan de stinkende, grauwe spoorwagons van de …. Holocaust) en wij zijn vergeten dat God ons allemaal heeft geschapen: Handelingen 17 vers 26(1):

Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.

Waarom zijn zovelen van ons vergeten dat God ons mensen heeft gemaakt als één grote familie? Wij zijn onder de ban van de wetenschap van Darwin geraakt, de naturalistische evolutionistische theorie, die ons en onze kinderen met de paplepel wordt bijgebracht op de scholen, en die ons wil bijbrengen dat wij afstammen van aapachtige wezens meerdere miljoenen jaren geleden en dat wij niet speciaal zijn geschapen door God naar zijn beeld zoals de Bijbel ons in Genesis 1 – 26 vertelt.

 

Titelpagina bij de Nederlandse vertaling  ( Zie: http://home.hetnet.nl/~genesis/UitEenMens/index.html )

Charles Darwin’s boek, De oorsprong van de soorten, hielp in 1859 de theorie van de evolutie te vestigen. Als we kijken naar de ondertitel van dit boek: … Het behoud van de bevoorrechte rassen in de strijd om het leven, zien we direct de bedoeling van het racisme en de "overleving van de sterkste". Henry M. Morris, Ph.D., stichter van het Instituut voor Scheppingsonderzoek (ICR) legt uit in zijn boek The Bible, Science, and Creation (2) dat "…evolutie is de beweerde redelijkheid voor vele duivelse en schadelijke praktijken die gewoed hebben in de 20ste eeuw. Racisme is een duidelijk voorbeeld…" In Darwin’s latere boek, De afkomst van de mens, beweerde Darwin, dat natuurlijke selectie uiteindelijk zou afrekenen met wat hij noemde de "wilde rassen" ten gunste van de "beschaafde mensen rassen." Niet alleen Darwin maar ook Thomas Huxley, Herbert Spencer, en praktische alle evolutionistische wetenschappers en sociologen van de eeuw na Darwin waren racisten. Deze situatie was algemeen tot Wereld Oorlog II (WOII), toen Adolf Hitler en zijn genocidale (genocide = volkerenmoord) politiek tenslotte aan het racisme een slechte naam gaf bij intellectuelen. Hitler zelf was een overtuigd evolutionistische pantheïst (aanbidder van vele goden), en hield zich diepgaand bezig met occultisme en imperialistisch sociaal Darwinisme(3). Hitler’s evolutionistische denken en racistische visie hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat hij de joden wilde uitroeien en een teeltprogramma wilde opzetten om een superieur menselijk ras (Übermensch) te ontwikkelen. Na WOII bleek bij de bestudering van de nakomelingen van dat teelt programma, dat deze nakomelingen helemaal niet superieur waren maar de gebruikelijke menselijkeRacisme twee visies eigenschappen vertoonde inclusief normale strijd tegen ziekten en uiteindelijke de dood, zoals wij, creationisten, weten uit de Bijbel dat die veroorzaakt zijn als straf op de oorspronkelijke zonde van ongehoorzaamheid en de val van de mens, zoals beschreven in Genesis 3.

Om beter te begrijpen hoe de "rassen" of beter de menselijke groepen en families ontstonden is het goed dat wij een studie maken van het verhaal in de Bijbel en van de bijbelse wetenschap. God heeft de mens gemaakt naar Zijn beeld op de zesde dag van de schepping en gaf hem de heerschappij over de dieren, man en vrouw schiep Hij ze, Genesis 1: 26-27

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

De eerste opdracht de Aarde te bevolken en om te heersen over dieren wordt het Beheer Mandaat genoemd. Het geeft duidelijk aan dat de mens volledig beheer heeft (onder God natuurlijk) over de Aarde en Zijn schepselen. Er worden geen details gegeven hoe dit mandaat moet worden uitgevoerd, maar het is zeker bedoeld als beheer, niet als heersen over of despotisme.(4) In Genesis 1:28 zegent God hen en geeft hen verder opdracht om vruchtbaar te zijn, te vermenigvuldigen (kinderen te krijgen) en de Aarde te vullen en te onderwerpen. In Genesis 2 zien wij dat Adam en Eva de eerste man en vrouw zijn, de voorouders van de mensheid, en dus de basis van de genetische informatie hadden, die de variatie bevat van alle latere generaties van mensen. Dat wil ook zeggen dat zij de genetische informatie in zich hadden voor de variërende productie van melanine, dat de huidskleur bepaalt. Zij waren waarschijnlijk bruin, niet de blank als zovaak getoond in boeken en films die de racistische houding hebben bepaald tegenover mensen met andere huidskleur.

Als we verder lezen in Genesis 3, dan blijkt dat Adam en Eva zonen en dochters hadden en die hadden ook nageslacht tot aan de tijd van de wereld wijde vloed van Noach, genoemd in Genesis 7. (Volgens schattingen waren er toen in het jaar 1656 na de schepping al 15 miljard mensen. Prof Rehwinkel in De Vloed). Na de Vloed, zo lezen we in Genesis 10, voerden Noach, zijn vrouw, drie zonen, Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen, ook weer het mandaat verder, en zorgde de genetische variatie in hun genen geërfd van Adam en Eva voor nageslacht. In Genesis 10 : 32 lezen wij:Racisme evolutie visie

Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid.

Hier blijkt dus heel duidelijk dat wij allen afstammen van Noach, ongeacht onze huidskleur. Noach erfde het mandaat om de wereld te bevolken.

Omdat de nakomelingen van Noach, ongeveer 200 jaar na de Vloed, zich niet wilden verspreiden en daarom een toren bouwden, zodat zij die altijd zouden kunnen zien, heeft God hun plannen verijdeld door de spraak te verwarren. De gemeenschappelijk taal viel uiteen, en voortaan konden slechts kleine groepjes mensen elkaar nog verstaan. Door de ruzies en misverstanden die ontstonden, werden zij gedwongen om zich te verspreiden over de hele wereld. Het nageslacht van Jafet trok voornamelijk naar Europa en India, van Cham trok naar Fenicië, Sumerië, Egypte, Zd Arabië en Sem trok naar Israël en Arabië, (en minder bekend: Noach trok naar China en bevolkte het met zijn latere nakomelingen).(5) Dr Henry M. Morris, bekend theoloog en wetenschapper, schreef een boek hierover genaamd: God en de volken, waarin hij de verspreiding beschrijft.

Laten we eens letten op de genetische en wetenschappelijke verbanden die wij kunnen opmaken uit Genesis 11. Wetenschappelijk gezien kunnen alle mensen groepen vrijelijk met elkaar kruisen en vruchtbare kinderen krijgen.(6) Afstand, taal en culturele verschillen hebben dit soms belemmerd, maar we hoeven slechts naar het snelle moderne transport en de Amerikaanse smeltkroes te kijken om te zien hoe onze genetische informatie zich terugmengt tot een situatie die lijkt op die van Adam en Eva en Noach’s familie voor de verspreiding. De biologische verschillen tussen de volken zijn dus heel erg klein(7). In feite zijn wij biologische dezelfde soort. De kleurverschillen zijn het gevolg van de hoeveelheid melanine in onze huidcellen. De overheersende kleur van een goed gemengde groep mensen is bruin(8), zoals onze voorouders Adam en Eva en de familie van Noach vermoedelijk ook waren. In feite is het grootste deel van de wereldbevolking nog steeds midden-bruin(9). Let maar eens op als er een video op TV is van een vergadering van de VN. De meeste gezichten zijn bruin. Als je meer wilt lezen over de ontwikkeling van de verschillen in trekken tussen de volken raden wij je aan om de literatuur, genoemd bij dit artikel, te raadplegen.

Wat er in feite gebeurde is, dat de volksverhuizers na Babel in verschillende delen van de wereld terecht kwamen met verschillende klimaten. Door aanpassingen (mutaties) verloren zij eigenschappen die ter plaatse overbodig waren. Als voorbeeld moge dienen, dat deRacisme Bijbelse Visie blanke huid van Europeanen in hun noordelijke klimaat, al het melanine in de huid van bruine mensen, niet nodig had. Men kan daarom spreken van degeneratie, of aanpassing aan de omgeving(10).

Samenvattend. Als gevolg van de verspreiding van de mensheid, na Babel, ontstonden verschillende volken, ten gevolge van het verlies van genetische informatie, degeneratie. Brengt men deze verschillende mensen weer bij elkaar, zoals in de V.S. is gebeurt, dan kan door kruising over en weer de oorspronkelijke genen-menging weer terugkomen.

Er is dus geen sprake van een evolutie van eenvoudig naar complex van de genen, want de genen waren vanaf de schepping al aanwezig. De specifieke eigenschappen van groepen, zijn dus het gevolg van degeneratie van complex-naar-eenvoudig als gevolg van mutaties (verandering in genen) die erfelijk werden. Er is dus geen sprake van toegenomen erfelijke informatie maar juist afgenomen.(11) Helaas is het ook zo dat mutaties op andere genen voorkomen, waardoor ziekten kunnen ontstaan die ook erfelijk zijn.

Het concept "ras" is dus afkomstig uit de evolutie theorie, niet uit de Bijbel.(12) Tenslotte wil ik enkele gedachten overnemen van Zig Ziglar in het voorwoord van zijn boek: Uit één mens … (http://home.hetnet.nl/~genesis/UitEenMens/index.html )

"Racisme is moraal, sociaal, wetenschappelijk en volgens de Bijbel absoluut FOUT. Het is een lelijke vlek op onze samenleving . Als we kijken naar het negatieve van racisme en de invloed van het evolutionisme, realiseren wij ons dat er een antwoord is op het probleem van racisme, en dat zijn de Bijbelse principes en de wetenschappelijke feiten. In God’s ogen zijn wij allemaal gelijk en geliefd door Hem, en allemaal even belangrijk. Christus heeft Zijn bloed gegeven om onze zonden te vergeven."(13)

Kijk nog eens goed naar de kleurrijke plaat hierboven afgedrukt. Kijk eens naar al die verscheidenheid in mensen, en toch allen gelijk voor God en naar Zijn beeld geschapen.

De Bijbel

Literatuur

(1) Stated by Jim Fletcher, Editor in-chief, Master Books, in Preface to: Ham, K., Wieland, C. and Batten, D. One Blood: The Biblical Answer to Racism. Green Forest, AR: Master Books. 2003, p. 13.

(2) Morris, Henry M. The Bible, Science & Creation. Santee, CA: Institute for Creation Research, 1991, p. 16.

(3) Morris. 1991, p. 16

(4) Morris, Henry M. God and the Nations. Green Forrest, AR: Master Books. 2002, p. 27.

(5) Morris. 2002, P 50 – 57

(6) Ham, K., Wieland C. and Batten, D. One Blood: The Biblical Answer to Racism. Green Forest, AR: Master Books. 2003, p. 57.

(7) Ham. 2003, p. 53.

(8) Morris, J. and Phillips, D. Straight Answers to Tough Questions. El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 2002, p. 37.

(9) Ham, K., Sarfati, J. and Weiland, C. The Revised & Expanded Answers Book. Green Forest, AR: Master Books. 2002, p. 228.

(10) Ham. 2002, p. 231

(11) Ham. 2002, p. 231.

(12) Morris and Phillips. 2002, p. 36.

(13) Stated by Zig Ziglar in Foreword to: Ham, K., Wieland, C. and Batten, D. One Blood: The Biblical Answer to Racism. Green Forest, AR: Master Books. 2003, p. 7, 9. 002, p. 50-56

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu