Gods schepping

Revoluties

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Dan Reynolds, Ph D op maandag 2 februari 2004

Vertaald door Ir.A.Hekstra

zij die opgroeiden in de 1960’er en 1970’er jaren beleefden een revolutionaire transformatie van de westerse cultuur met een Judeo-Christelijke visie, tot de voornamelijk seculiere visie van vandaag. In de turbulente zestiger jaren werd President Kennedy vermoord, was er de Vietnam oorlog, kwam rock’n roll, de opkomst van radicaal feminisme, de "sexuele revolutie", de opkomst van de drug cultuur, de ruimte race tussen de VS en de Soviet Unie met als hoogtepunt de landing van een mens op de maan, de Rechten van de Mens beweging, het generatie gat, Woodstock, het verbod op gebed op school, de moord op Maarten Luther King, de moord op Robert Kennedy, de Cuba raket crisis, de nucleaire wapens race, de vrede’s beweging, hippies, de opkomst van de schaduw cultuur, de opkomst van het Oosterse Mysticisme, de opkomst van de ecologische beweging, de stichting van de "Great Society", miniskirts, enzovoort. In het begin van de jaren 70 was er de beslissing van het Hoog Gerechtshof die men de Roe vs Wade beslissing noemt, waarmee wij massamoord kregen via abortus. De gezegden van de dag waren: "luister, kom binnen en verdwijn", "als het lekker aanvoelt doe het dan", "vrede en liefde", "bedrijf liefde geen oorlog", enz. De overwegende ethiek veranderde van "heb je naaste lief als jezelf" in "doe wat je wilt zolang je niemand pijn doet". Een generatie draaide zijn rug om naar zijn ouders en hun cultuur om een nieuwe en "betere" cultuur te omarmen welke geacht werd vrij te zijn van materialisme, hebzucht, agressie en hypocrisie.

Deze nieuwe wereldvisie verwierp het christendom en omarmde het seculiere humanisme, de gedachte dat mensen alle problemen kunnen oplossen zonder God, of het pantheïsme, het oosterse idee dat alles in het heelal God is in evolutie. De nieuwe waarden werden wereld vrede, persoonlijke vrede, rijkdom, ecologie, en hedonisme. Het enige absolutisme was, dat er geen absoluten waren. Absolute waarheid òf bestond niet òf konden wij niet weten; waarheid was slechts een individuele waarde.

De mens werd beschouwd als wezenlijk goed of een blank stuk papier, zonder noodzaak tot verzoening of vergeving. Door evolutie te aanvaarden, werd de mens slechts een ander dier zonder speciale plaats in de wereld. Tegelijkertijd kregen de dieren rechten, die zelfs boven die van de mens uitstaken. De mens als dier verliest zijn waardigheid, morele verantwoordelijkheid en toerekeningsvatbaarheid. Zijn verlies aan waardigheid wordt weerspiegeld in de brede acceptatie van abortus, euthanasie, kindermoord en zelfmoord. Naturalisme, het geloof dat het heelal op zich zelf staat en onderhoudt en ontwikkeld via natuurlijke processen, werd de basis waarop alle seculiere filosofieën werden gebaseerd. Het christendom werd gezien als archaïsch, seksueel onderdrukkend, niet wetenschappelijk, seksistische, racistische, verdelend en gewoon gevaarlijk.

Het zaad van die jaren (60 en 70) is nu overal zichtbaar in pornografie, tiener zwangerschappen, zgn. "safe seks" met condoom, hoge criminaliteit, hoge echtscheidingscijfers, ongehuwd samenwonen, corruptie in de zakenwereld en de regeringskringen, het verwerpen van het christelijk geloof door de "intellectuele elite", de Aids epidemie, vervolging van christenen in scholen, homoseksualiteit bij de geestelijkheid, homorechten, de tolerantie beweging, de opkomst van de scientologie (waarbij de wetenschap een religie is geworden), humanisme, liberaal activisme bij de rechtspraak, het verbod op gebed in scholen in de VS, de verhoging van de muur tussen kerk en staat, pedofilie bij sommige onderwijzers en voorgangers, massa dodingen op scholen door onze jeugd, de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs, de schuldencrisis, de eenzaamheid bij ouderen, het sterven in anonimiteit. In de media kan men dagelijks kennismaken met de seculiere wereldvisie. De kerk is voor schandaal gezet door overspelige evangelisten en predikers, liberale theologen en academici. Er worden pogingen ondernomen om de kerk voor schande te zetten, het christelijk geloof te elimineren uit maatschappij, uit de scholen en uit de regering. Er is ook in Nederland een tijd geweest dat de VPRO alles wat christelijk was te schande stelde. Je uitspreken tegen openbare zonde zoals homohuwelijken, abortus en euthanasie wordt afgekeurd. Openbare scholen helpen met de distributie van condooms, geven abortus adviezen, en proberen zo een wig te slaan tussen kinderen en hun ouders. Studenten die in de klas hun christelijke standpunten willen uitbrengen, worden tegengewerkt en krijgen de opmerking dat ze "genuanceerd" moeten gaan denken en ‘de scheiding tussen kerk en staat’ moeten eerbiedigen.

Naturalisme is het fatale bedrog van het secularisme. Verwijder naturalisme en de rest van het seculiere gebouw stort in en laat theïsme overeind als de enige fundering om op te bouwen. Men neemt aan, dat de wetenschap zonder enige twijfel heeft aangetoond dat het leven alleen door natuurlijke processen is ontstaan, en dat het heelal slechts het onvermijdbare gevolg is van kwantum mechanica. Maar de wetenschap heeft geen enkel antwoord op de meest fundamentele vraag die ons bezig houdt. Wij weten nog steeds niet waar het oorspronkelijke materie energie vandaan komt en waarom het alleen uit materie bestaat en niet ook uit antimaterie. Wij weten niet waarom er in het begin heterogeniteit was waardoor sterrenstelsels en sterren ontstonden.

Ook heeft de wetenschap nog steeds niet aangetoond hoe het leven ontstond wij kunnen het alleen in geloof aanvaarden. Niemand weet hoe de complexe informatie in de biochemicaliën terechtkwam waarop het leven is gebaseerd. De evolutie heeft ook geen verklaring gegeven voor de omgekeerde driehoek van het fossielen register. Macroevolutie is nooit afdoende verklaard in termen van informatie.

Astronomen beweren nu dat het heelal voornamelijk bestaat uit zwarte materie en energie, grootheden die op z’n best niet goed begrepen zijn. Sommige wetenschappers ontkennen bewust het bewijs voor intelligent ontwerp in de natuur; evolutionist Richard Dawkins, zegt dat biologen zichzelf voortdurend eraan moeten herinneren, dat wat zij bestuderen niet het resultaat is van ontwerp. De werkelijkheid is dat het naturalisme failliet is; alleen zijn trouwe aanhangers geloven dat de ontbrekende antwoorden nog zullen worden gevonden. Het is duidelijke dat naturalisme een filosofie is die veel te wensen overlaat. Zij die eraan blijven hechten doen dat uit emotionele en godsdienstige redenen en niet vanwege wetenschappelijk bewijs, ongeacht hun bezwaren.

Romeinen 1 : 19-32 legt uit wat in onze cultuur is gebeurd en in vele culturen voor de onze:

Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die Hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de Schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.

Gebed en een christelijk leven zijn onze beste wapens tegen deze trend, zoals staat geschreven in 2 Kronieken 7: 13, 14

Wanneer Ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken, en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.

De revolutie uit de zestiger jaren heeft heel wat goddeloosheid in onze cultuur gebracht. De revolutie was niets nieuws maar eenvoudigweg dezelfde misleiding die Satan sedert het begin over de zondige mens heeft gebracht. Het wordt tijd dat wij christenen ook een revolutie hebben, door sterk te blijven staan in wat wij geloven zoals ons geloof in schepping en verlossing, gebed en afhankelijkheid van onze Heer, en in het spreken van de waarheid in liefde tot onze generatie:

2 Timoteüs 2: 24-26

De Bijbel

Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu