Gods schepping

Wat de geschiedenis en de Bijbel ons vertellen over onze vroege voorvaderen

http://www.tasc-creationscience.org/

http://home.hetnet.nl/~genesis/Europa/index.htm
Geschreven door Joe Spears. Ms op woensdag 1 december 2004

Vertaling: Ir. A. Hekstra

veel mensen zijn geïnteresseerd geraakt in genealogie (afstamming en stamboom) en het ontdekken van hun ‘wortels’. Hebben jullie je wel eens afgevraagd, hoe ver je terug kunt gaan in het vinden van je voorvaders? Het antwoord zou kunnen zijn: verder dan je denkt! De meesten komen niet verder dan de doopboeke uit de Middeleeuwen.

Velen hebben zich ook afgevraagd hoe het zit met de oorsprong van volken, verweg in de geschiedenis verborgen in mist en mysterie van het verre verleden. Waar kwamen de Egyptenaren vandaan? De Maya’s? Het schijnt dat vele oude beschavingen plotseling verschenen, zo niet vanuit het niet, in ieder geval veel sneller dan men zou verwachten.

Heb je je ooit afgevraagd of de geschiedenis in de Bijbel de feitelijke waarheid is? Zijn alle mensen afstammelingen van Adam, via Noach? Volgens de Bijbel was er een Vloed, en slechts 8 mensen overleefden die: Noach en zijn vrouw en drie van hun zonen en hun vrouwen. Uit deze mensen is de hele Aarde opnieuw bevolkt na de Vloed. Je zult dit verhaal in geloof hebben aanvaard, maar je misschien toch afgevraagd hebben of er bewijs is dat dit verhaal ondersteund.

Bill Cooper was iemand die had gehoord dat het bijbelse verhaal feitelijke waarheid was, maar hij had ook gehoord dat het niet waar was – dat het mythologie en sprookjes waren. Daarom besloot hij dit zelf te gaan onderzoeken. Hij heeft zijn bevindingen in een boek beschreven, dat hij After the Flood (Na de Vloed) noemde. De aanhalingen in dit artikel komen uit dat boek, dat je in het engels kunt vinden op www.ldolphin.org/cooper en in het nederlands vertaald op http://home.hetnet.nl/~genesis onder de titel Na de Vloed).

Cooper begon zijn onderzoek in Genesis 5 : 1-32, waar de namen van de voorvaderen voor de Vloed worden genoemd, en in Genesis 10 : 1-32 waar de namen van de zonen van Noach en zijn drie zonen worden genoemd en in Genesis 11 waar het verhaal van Babel wordt beschreven en de nakomelingen van Sem. Genesis 10 : 32 eindigt met:

"Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid." (NBV)

Cooper ging ervan uit dat als deze gegevens in Genesis de waarheid bevatten, dat deze namen toch verder moeten hebben ‘geleefd’ en doorgegeven aan de volgende generaties. Wij vernoemen nu toch ook onze kinderen naar grootouders? Dat is een heel oude gewoonte. Maar zijn er boeken, registers en geschriften bewaard gebleven in de eeuwen na de verspreiding van de volken na de geschiedenis van de Toren van Babel buiten de bijbel om?

Rekening houdend met de enorme tijd verstreken sinds de gebeurtenis bij de Toren van Babel en het verlies van documenten tengevolge van vertering, verbranding, vocht, enz., besloot hij, dat als slechts 40 % van deze namen zouden zijn overgebleven, dat hij dan tevreden mocht zijn. Hij begon zijn onderzoek in registers en documenten van volken in het Middenoosten. Tot zijn verbazing vond hij niet 40% van de namen terug maar 99% in latere documenten.

Hij ging nog verder met dit vooronderzoek, en zette zijn onderzoek voort buiten het Middenoosten in Europa, en vereiste dat de documenten zouden zijn geschreven, voordat het Christendom werd verkondigd in Europa. Dat verzekerde hem, dat er geen namen zouden zijn gekopieerd uit christelijke documenten. Het moesten echt oorspronkelijke documenten zijn door de volken zelf bijgehouden tijdens hun migratie vanuit het Middenoosten naar Europa. Cooper schreef over het Bijbelse verhaal in Genesis hoofdstukken 10 en 11:

"De Tabellen van de Naties noemen alle families en volken van de mensheid in hun correcte groeperingen, of zij nu ethnologisch, taalkundig of geografisch waren. Alle namen zonder uitzondering waren correct, en in meer dan 25 jaar (!!) van onderzoek en analyse, ontdekte ik niet één fout of foutieve aanduiding in de Tabellen van de Naties.

"Ik wil eraan toevoegen, dat zo’n resultaat niet kon worden verwacht van een vergelijkbaar historisch document, in het bijzonder niet één zo oud als dit".

In de oude geschriften verschenen na Babel, vinden wij de namen van Noach, Sem, Cham en Jafet terug. Jafet werd in de mythologie beschouwd als de vader van vele volken. De Grieken noemden hem Iapetos, de zoon van hemel en Arde en de vader van vele natiën. Andere namen voor hem zijn Pra-Japati in de Sanskriet Vedas van India, Vader Jafer, de zoon en heer van de schepping, bron van het leven voor zijn nakomelingen. De Romeinen noemden hem Ju-Pater, Vader Jove, en later Jupiter. (Vertaler: In Umbrië in Italië, ligt een alleraardigst dorpje, dat naar hem Jove is genoemd). De Saksen traceerden hun konigshuis terug naar hem en noemden hem Sceaf.

Cooper herinnert ons eraan dat al deze volken heidenen waren die de Bijbel niet kenden. (Heidenen zijn mensen die het christendom niet kennen). Zijn kenden het boek Genesis niet.

Gomer, de oudste zoon van Jafet, was de vader van de Cimmeriërs die dichtbij de Caspische zee zich vestigden. Rifat was een zoon van Gomer. Zijn nakomelingen werden de Riphaei genoemd door Plinius (een Romens schrijver) en Riphaces door Melo. De overeenkomst is opmerkelijk.

Togarma, een andere zoon van Gomer, vestigde zich volgens een document uit de 14de eeuw voor Christus in Tegarama, een plaats naar hem genoemd.

Veel van de geschiedenis uit de tijd tussen de verspreiding der volken na Babel en de vroeg griekse en romeinse tijd is niet in onze geschiedenisboeken opgenomen. Waarom?

De Geschiedenis van de vroege Britten was practisch uitgeroeid, door de moord op de Britse christenen bij Rome aan het einde van de 6de eeuw n.Chr. Daarbij waren vele geleerden en monniken. Daarna, gedurende ongeveer 500 jaren, werden alleen de Romeins, de Saksische en later Noormanse versie van de geschiedenis gedoceerd in de scholen.

Maar in de de jaren 1130 gaf de aartsdekaan Walter van Oxford een boek aan de monnik Geoffrey van Monmouth. Het boek was een oude kopie van de geschiedenis van de Britten, geschreven in een zeer oude, bijna onbekende taal, dat het eerst in het latijn moest worden vertaald, voordat de inhoud van het boek helemaal vergeten zou zijn. Maar het boek vond enige critici. Enkele van deze kritische opmerkingen worden hier weergegeven

1. Het bevat fouten

2.  Het origineel bestaat niet meer 3.  Er is niets anders hierover in de Middeleeuwse Welshe literatuur

afstamming van JafetWaarom deze kritiek op dit boek? Cooper beantwoord deze vraag: "…het is een verslag dat volledig ingaat tegen alles wat wij hebben geleerd op onze school en dat nu nog steeds wordt verteld aan de jeugd, …"

[Noot van de Vertaler: De schrijvers van onze geschiedenis boeken waren 19de eeuwse geleerden uit de school van het evolutionisme, die wilden vermijden dat er in de scholen verteld wordt dat in de Bijbel de feitelijke waarheid onderwezen wordt en de basis is van de geschiedenis van alle volken.]

In bijgaande afstammingslijst van Jafet zijn 7 kleinzonen van Noach weergegeven, die de stamvader waren van de meeste europese volken.(Uit Bijlage 3 van Bill Cooper’s boek Na de Vloed)

Cooper bewijst uitputtend dat het boek van Geoffrey van Monmouth geen vervalsing is. Het verteld over de afstamming van de zes Angel-Saksische koningshuizen van Woden, die afstamt van Jafet en Noach. Cooper geeft de afstammingslijsten van vier naties, die afstammen van Noach.

Een andere zeer oude bron van informatie is Nennius’ Historia Brittonum. Nennius noemt Madai, Gomer, Tubal, en Magog – alle broers, kleinkinderen van Noach en zonen van Jafet – vaders van verschillende naties en volken.

Cooper vertelt dat na de 5de generatie na de Vloed de lijnen van de Britten en de Ierse Kelten uit elkaar gaan lopen. Daarvoor zijn de namen van hun voorouders dezelfde. Volgens het Bijbelse verhaal, zijn er 5 generaties vóór de geschiedenis van Babel en de verspreiding van de volken! Dat komt dus goed met elkaar overeen en verklaard de splitsing van die twee afstammingslijsten.

Laten nu eens kijken naar iets, dat eerder is genoemd – het eerder verschijnen en ontwikkelen van enkele beschavingen dan verwacht. Dit is gezegd van de Egyptenaren en de Maya’s, en vermoedelijk geldt dat ook nog voor de volken die in Europe Stone Henge, de hunnebedden, Carnac en andere overblijfselen hebben achtergelaten.

Direct na de Vloed waren er geen andere volken, dan alleen de nakomelingen van Noach en zijn vrouw. Maar er waren natuurlijk wel stenen bouwwerken van de vroeger volken overgebleven.

Behalve dieren bracht Noach ook kennis mee van die vroegere beschavingen in technische en wetenschappelijke boeken. Want één ding is zeker, God had noach opgedragen om voorbereid te zijn op het leven na de Vloed. Hij moest offerdieren meenemen in de Ark.

Kennis van landbouw, veeteelt, archtectuur, steden bouw, scheepsbouw, textiel, en ook zulke basis vakken als wiskunde, natuurkunde, farmacologie (medicijnen), zal hij zeker meegenomen hebben.

Met deze kennis konden de volken zich na de verspreiding over de Aarde sneller verder ontwikkelen, zeker als zij in een omgeving terecht kwamen met vruchtbare, veel opbrengende gronden, voldoende om een heel jaar van te leven, zodat zij zich in de winter periode konden toeleggen op verdere ontwikkeling en studie zoals in Europa en Zuidoost Azië.

Cooper bespreekt ook de afkomst van de Chinezen en een verwant Volk de Miautso van Noach en zijn vrouw, die na de Vloed zich in het huidige China hebben gevestigd. Deze volken gebruiken ook nog steeds namen afgeleid van de Tafel van de Volken in Genesis.

Een criticus van het boek van Cooper schrijft daarover: "Dit boek is kordaat in zijn uitspraken en duidelijk in zijn analyse, fascinerend om de gedetailleerde beschrijvingen en zal zonder enige twijfel bijzonder controversieel zijn bij die geleerden wiens aannamen en voorbeelden het probeert te herzien"

Vertaler: Ik kan het lezen van het hele boek – ook al betreft het dan niet de voorgeschiedenis van de Nederlandse volken (Batavieren, Friezen, ..) – van harte aanbevelen. Het is bekend, meen ik, dat ook onze geschiedenis vóór het begin van onze jaartelling, niet erg duidelijk is weergegeven door de schrijvers van onze geschiedenis boeken. Ongetwijfeld bestaan over die periode nog voldoende oude documenten, om daaruit een koppeling te leggen tussen het verhaal van de Babylonische spraakverwarring en verspreiding van de volken tot het begin van onze geschreven geschiedenis, die begint met het binnekomen van de Batavieren in ons land.

De noodzaak is gebleken, dat wij blijven controleren wat het resultaat zal zijn, van de opdracht tot herschrijven van onze geschiedenisboeken welke in het jaar 2005 aan Nederlandse geleerden werd gegeven door de overheid. Laat dit niet opnieuw geïnspireerd zijn door het evolutionistische gedachtegoed van onze Universiteiten!!

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu