Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1958-1962


1958

Boekenbus vol positieve lectuur

17 januari - Apeldoorn is een rijdende bibliotheek rijker geworden. In een vroegere stadsbus uit Utrecht, aan beide zijden voorzien van de aanduiding ,,Christelijke Bibliotheek’’, kunnen op een aantal punten in onze gemeente op vaste avonden boeken uitgeleend en geruild worden. De boekenbus is eigendom van de gereformeerde evangelisatie in Apeldoorn. ,,Wij willen te midden van de vele negatieve lectuur in onze dagen een positief geluid laten horen’’, aldus voorzitter ds. J.P. Haspels.

Onderzoek naar kerk op Raadhuisplein

6 mei - Vanmorgen is op het Raadhuisplein begonnen met een onderzoek naar de ligging van de oude Hervormde kerk, die daar tot omstreeks het midden van de 19e eeuw heeft gestaan. Omdat de kerk te klein was geworden ,,om de steeds wassende schare der Apeldoornse gemeenteleden te bevatten’’ besloot Willem I een ruimer kerkgebouw te stichten, dat tevens gemakkelijker te bereiken was voor de bewoners van de buurtschap Het Loo.

Gaslicht is uit de tijd

15 juli - De verlichting in de Asselsestraat, Apeldoorns tweede winkelstraat, bestaat uit enkele schamele gaspitjes. Een actiecomité heeft de gemeenteraad verzocht om een betere verlichting vanaf de Nieuwstraat tot aan de kruising Asselsestraat-Frankenlaan-Postweg. De verlichting dateert van het jaar 1929 en verhoogt in sterke mate de verkeersonveiligheid, te meer omdat op deze straat 35 zijwegen uitkomen en bij avond een zeer druk verkeer heerst van voertuigen en voetgangers.

Raketproef mislukt

11 oktober - Blijkbaar geïnspireerd door de activiteiten op de Amerikaanse raketbasis Cape Canaveral hebben drie Apeldoornse jongelui in een bos aan de Brouwersmolenweg gisteren een eigengemaakte raket gelanceerd van ongeveer een halve meter lengte. De poging mislukte. Het gevaarlijke apparaat, waarin ongeveer een half pond springstof zat, is geheel uit elkaar gespat. Tot in een omtrek van 50 meter werden stukken verwrongen staal aangetroffen. De jongelui, die zich achter een dikke staalplaat hadden verscholen, bleven ongedeerd.


1959

BioWilhelmina Biografie Wilhelmina: 'Eenzaam maar niet alleen'

10 februari - ,,Laat ik beginnen met te vertellen, dat ik nòg de wandelstok van vader bezit, waarmee ik altijd mocht spelen als wij samen kuierden. Wandelen is wel een groot woord voor het gedribbel van een drie- of vierjarig kind. Thans speelt Marijke met zijn mooie dominospel, dat ik in hoge ere houd, in dezelfde kamer en op dezelfde plaats, waar wij dat samen deden…’’ Zo begint Prinses Wilhelmina aan het eerste hoofdstuk van haar boek ,,Eenzaam maar niet alleen’’, waarin de Prinses haar leven beschrijft, van klein meisje in de statige, ernstige omgeving van Het Loo tot de jaren na haar abdicatie.

Drankweer halve eeuw oud

1 oktober - Een halve eeuw lang bundelt het Apeldoorns Drankweer Comité deze maand de georganiseerde drankbestrijding in onze gemeente. De plaatselijke afdelingen van de landelijke organisaties zetten op 22 oktober 1909 het comité op de been. Ook een voetbalvereniging werd ingeschreven als comitélid, namelijk de Apeldoornse Geheel Onthouders Voetbal Vereniging, die in 1913 opgericht werd doch die, na een statutenwijziging, in 1920 weer uittrad.

TapijtkeverTapijtkever op tournee

De tapijtkever (E.E.S. $ Schildwacht, ongediertebestrijders) >

3 oktober - De tapijtkever, in deze uitzonderlijk warme na-zomer op tournee naar noorderlijke streken, schijnt inmiddels ook in Apeldoorn te opereren. We hebben verschillende adressen opgezocht - aan de Schuttersweg, Zwarte Kijkerweg, Debussylaan - en de gevonden diertjes ter keuring voorgelegd aan bevoegde instantie en ja, ze zijn ‘t. De droeve mare van de aankomst der tapijtkevers heeft gisteren bijzondere schoonmaak-activiteiten ontwikkeld onder de huisvrouwen. Drogisterijen werden geraadpleegd, flitspuiten en DDT-strooiers gingen rond, maar niemand weet eigenlijk het rechte bestrijdingsmiddel.

Blij met Sinterklaas

7 december - Blijkens mededelingen die we vanochtend ontvingen van verenigingen, instellingen, tehuizen en andere inrichtingen, is Sinterklaas zaterdag bijzonder actief geweest. De briefjes die op ons bureau belandden getuigen van grote tevredenheid over het optreden van de Spaanse grijsaard. Nergens worden kinderen vermist, zodat we wel moeten aannemen dat alles wat beweerd wordt over stoute kinderen die in de zak worden gestopt, op legendevorming berust.


1960

De Duif verdwijnt

4 april - Het beeld van de winkelstand in Apeldoorn, dat tengevolge van de stedelijke ontwikkeling onzer gemeente in de afgelopen jaren aan grote veranderingen onderhevig is geweest, zal zich dit jaar opnieuw wijzigen. De N.V. Priba, een Belgisch warenhuisconcern, heeft het pand gekocht van een der oudste Apeldoornse firma’s, N.V. De Duif aan de Hoofdstraat. Het 64 jaren bestaande magazijn van textielwaren wordt met ingang van 15 mei a.s. opgeheven, na een opruimingsverkoop.

Aubade 4700 kinderen voor Wilhelmina

6 mei - Het was een goed oud-Apeldoorns feest, de aubade van de 4700 kinderen uit de vierde, vijfde en zesde klassen van onze openbare en bijzondere scholen aan H.K.H. Prinses Wilhelmina, moeder van het verzet in de jaren 1940-’45, hoogtepunt van de bevrijdingsdag in onze gemeente. De massale kinderzang verjoeg voor één morgen de stilte der laatste jaren van het voorplein van Paleis Het Loo - sedert 1948 was er geen aubade meer gebracht.

Moordenaar in Loenermark

26 september - De moordenaar van de Loenermark is gepakt! Die ,,moordenaar’’ is een voor de wildstand zeer gevaarlijk hert, dat door ziekte of andere oorzaken geen normaal gewei heeft, maar een z.g. spies, warmee het domineert over veel sterkere herten in zijn omgeving. Bij de gevechten die nu weer begonnen zijn (bronsttijd) vangen de geweien met zijtakken de stoten op, maar de spies steekt dieper door. Menig prachtig hert is in de loop der jaren het slachtoffer geworden van deze ,,moordenaar’’. Vrijdag kreeg de heer Sprij uit Vlaardingen, die een afschotvergunning had, het dier in een zeer moeilijke positie onder schot. Hij maakte het kort.

Kerncentrales in IJselvallei

9 november - Als het eenmaal zo is dat West-Europa, en daarmee ook Nederland, een begin maakt met de overschakeling van klassieke naar kernenergievoorziening, dan zou de IJselvallei weleens de kernenergiestraat van Nederland kunnen worden. Overijsel denkt erover zijn eerste kerncentrale in de buurt van Deventer te bouwen, terwijl de S.E.P. op experimentele basis reeds een begin heeft gemaakt op de terreinen van de K.E.M.A. te Arnhem. Of de P.G.E.M. eveneens nog aan de IJselvallei denkt betwijfelen we. Als de klassieke bronnen uitgeput raken, dan zal men ongeacht de prijs op kernenergie overstappen, omdat de moderne maatschappij zonder energie als een kaartenhuis ineen zou storten.


1961

BlueDiamondsOngeregeldheden op AVRO-landdag

< The Blue Diamonds moesten vluchten toen de baldadigheden te groot werden. (Cybercity.dk)

12 mei - Tijdens ongeregeldheden bij de AVRO-landdag op Berg en Bos is gisteren voor enkele tienduizenden guldens schade aangericht. Nozems hebben het podium gedeeltelijk vernield, de hekken rond de bosweide omgebogen, de stalen prullebakken uit de grond gerukt en weggeslingerd en vele jonge boompjes uit de grond gerukt om aan stokken te kunnen komen. Het optreden van The Blue Diamonds, een der hoogtepunten voor de zeer vele tieners onder de toeschouwers, moest worden afgebroken omdat de baldadigheid te groot werd.

BrandtWilly Brandt in Apeldoorn

Enkele maanden later bouwde de DDR de Muur dwars door Berlijn. Op de foto Willy Brandt (midden), president Kennedy (links) en bondskanselier Adenauer (rechts) bij de Brandenburger Tor (Berlijn, stad met vele gezichten bij Jo's gedachtenkronkels) >

26 juni - West-Berlijns burgemeester Willy Brandt verwacht niet dat de kwestie-Berlijn dit najaar het karakter van een dramatische crisis zal aannemen of dat het tot een nieuwe blokkade van de stad zal komen. Hij verklaarde dat gistermiddag op de VARA-dag in Berg en Bos, in antwoord op een vraag die wij tijdens een kort persgesprek konden stellen. Met Joséphine Baker en Connie Fröboess behoorde hij tot het uitstekend georganiseerde VARA-appèl dat naar schatting 50.000 bezoekers trok.
Op 13 augustus verrees de Berlijnse ‘Muur’.

Jo Wegener overleden

9 oktober - In de leeftijd van 57 jaar is zaterdagavond plotseling, tengevolge van een hartaanval, overleden de heer J.G.C. Wegener, directeur van de NV Wegener’s Couranten Concern. Hij werd 10 november 1903 te Apeldoorn geboren, enige dagen voordat zijn vader, wijlen de heer J.F. Wegener, hier ter plaatse het eerste nummer uitgaf van de Nieuwe Apeldoornse Courant. Hij volgde 4 oktober 1933 zijn vader op, die plotseling was overleden.

KanaalKanaal gaat dicht

< Sindsdien worden voortdurend pogingen ondernomen om het kanaal weer bevaarbaar te krijgen. (De Hoge Veluwe, item 57)

20 december - We zullen de Jacoba’s, de Henriëttes, de Hoop van Zegens en de Anna’s missen. Op 1 januari is het afgelopen. De laatste dag van het jaar is meteen de laatste dag van 27 kilometer kanaal, dat Apeldoorn in ’t noorden verbindt met brede wateren. Al jaren is het vaarwater een dikke verliespost op de begroting van Waterstaat en daarom wordt het voor de scheepvaart gesloten.


1962

Anti Atoombom Mars

2 januari - ,,Kies nu nog voor de vrede, nu u nog kiezen kunt.’’ Met deze woorden besloot gistermiddag in gebouw Zuid-Oost Prof. Dr. J. de Graaf uit De Bilt zijn toespraak op de sluitingsbijeenkomst van de Anti Atoombom Mars, die op Nieuwjaarsdag tegelijk in Apeldoorn, Amsterdam, Rotterdam en Groningen werd gehouden. In Apeldoorn namen aan de mars ongeveer 350 personen deel. De belangstelling langs de route was vrij gering.

Hoogzit in Hoog-Buurlo

10 maart - Liefhebbers van het Veluwse natuurleven wordt ’t komende voorjaar ’n mooie kans geboden om iets meer te zien van ’t wild in zijn natuurlijke staat. In het 120 hectare grote rustgebied nabij de Braamberg op de Hoog-Buurlose heide worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een grote hoogzit - een overdekt platform achter glas, dat plaats biedt aan ongeveer dertig mensen. Groepjes natuurliefhebbers die er wat voor over hebben om zich in gepaste devotie over te geven aan het natuurgenieten zullen er, onder leiding van een jachtopzichter, edelherten, zwijnen en reeën kunnen zien, zoals men die zelden of nooit te zien krijgt.

HEMA op komst

25 mei - De N.V. Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (HEMA) is van plan een filiaal te vestigen te Apeldoorn aan de Hoofdstraat 77 en 79, in welke panden thans nog gevestigd zijn resp. de banketbakkerij ven de firma Roeterdink en de parfumerie Hollywood.

Afscheid van Wilhelmina

29 november - De bevolking van Apeldoorn zal, evenals dat het geval was na het overlijden van Koning Willem III in 1890, in de gelegenheid worden gesteld een laatste groet te brengen aan de gestorven hoge bewoonster van onze gemeente en wel op zaterdag 1 en maandag 3 december van tien uur der morgens tot vier uur des middags. Het stoffelijk overschot van H.K.H. Prinses Wilhelmina, dat zaterdag 8 december zal worden bijgezet in de grafkelder van de Nieuwe Kerk te Delft, zal tot dinsdag 4 december worden opgebaard in de Hofkapel van paleis Het Loo.
Zie ook: Wilhelmina, koningin van Apeldoorn (André Horlings, 1998)


Lees verder van 1963 tot 1967


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje