:: Ferstjoer ris in Fleurich kaartsje!Klik hjir om in kaartsje op te heljen!Stap 1

Kies in plaatsje foar dyn kaartsje!
In blomke, samar Foar dyn jonkje of pronkje Wr bisto? It spyt dy?
In blomke Foar... Wr bisto? Sorry
Deunske ko Blonde ko Leave ko Gekke ko
Deunske ko Blonde ko Leave ko Gekke ko


Stap 2:

In muzykje der by?


Stap 3:

Jou dyn kaart in eigen gesicht
Boppeskrift
Underskrift


Kleur foar de tekst:


Kleur fan de eftergrn:Stap 4:

Skriuw hjir dyn berjocht

TIP: meist HTML brke!


Stap 5:

Namme, E-adres en ferstjoer!
Dyn namme Dyn Email
It kaartsje giet nei Syn/har E-mail
Do krijst in mailtsje as dyn kaart lzen wurdt!
Earst besjen Direkt ferstjoere
2002 Frysln Link yn gearwurking mei MyPostcards Network

WebCounter


Al wer in site fan Bausoft WebDesign