.:. Euroborg .:.

De Euroborg werkt als concentratiepunt voor een veelvoud aan voorzieningen die geen concurrentie aangaan met de faciliteiten van het stadscentrum, maar de centrumpositie van Groningen in het noorden van Nederland versterken.

"Vermaakcentra, sportfaciliteiten, winkels, kantoren, appartementen en horeca bij elkaar in een symbiotische relatie waar iedereen plezier van heeft."

              

Geen gewoon stadion met een voetbalveld, tribunes en slechts 30 gebruiksdagen per jaar, maar een kleine stad waarin sociale interactie en sociale controle hand in hand gaan. Het stadion zelf is een - onder architectuur gebouwde - lege ruimte voor 20.000 bezoekers, die een wisselend beeld kan aannemen al naar gelang gebruik, dat kan zijn gerelateerd aan de activiteiten van de gehele omtrek.

Nieuwsberichten

Gemeente stelt krediet van f49 miljoen beschikbaar

Lees

Euroborg in nieuwe fase

Lees

 

>>Gemeente stelt krediet van f49 miljoen beschikbaar

24 oktober 2001 - De realisatiefase van het Europapark is nu echt begonnen. Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen voor de eerste fase van de aanleg van infrastructuur en bodemsanering een krediet beschikbaar te stellen van ruim fl 49 miljoen. De dekking hiervoor wordt gevonden uit de verwachte opbrengsten, subsidies van het SNN en gemeentelijke middelen. Verder is de inspraak op het bestemmingsplan inmiddels afgerond. Het college heeft het inspraakverslag vastgesteld en stelt de raad voor het ontwerp-bestemmingsplan gedurende vier weken ter inzage te leggen evenals de zgn. beeldkwaliteitsplannen voor het Kantorenkwadrant en de woonwijk De Linie. Het plan Europapark is daarmee een nieuwe fase ingegaan. Het krediet voor het bouwrijp maken is noodzakelijk om spoedig met de aanleg van de infrastructuur te kunnen beginnen. Van de gelegenheid om in te spreken is door een aantal bewoners en bewonersorganisaties uit omliggende buurten gebruik gemaakt. Ook het georganiseerde bedrijfsleven heeft gereageerd. De reacties van omwonenden en bewonersorganisaties hebben vooral betrekking op de aspecten verkeer en parkeren. De gemeente denkt met maatregelen op het gebied van dynamische bewegwijzering en parkeerplaatsaanduiding op seizoenskaarten van FC Groninger-supporters de parkeerstromen te kunnen sturen. Invoering van schilparkeren in Helpman kan mogelijk ook een bijdrage leveren aan de oplossing van mogelijke parkeeroverlast. Een andere mogelijkheid is het dempen van een deel van de vijver bij van Gend & Loos voor een nieuwe parkeerplaats. De belangrijkste reacties uit het bedrijfsleven hebben betrekking op de ontsluiting tijdens de bouwfase en de geluidscontour. De exploitatie van het Europapark sluit op een zodanig klein tekort (fl 165.000) in relatie tot de toale investeringssom (fl 198.000.000) dat verwacht mag worden dat dit tekort in de loop der bouw-jaren wordt opgelost. Naar verwachting in december a.s. neemt het college van B&W een besluit over de toekomst van de Helpmancentrale. In de toekomstige woonwijk De Linie zullen diverse jonge, veelbelovende architecten woningen ontwerpen die vervolgens door een publieksenquete zullen worden gewogen. De aanvraagprocedure voor het NS-station Europa-park ligt op schema. Bureau Benthem/Crouwel is bezig met het (stedenbouwkundig) ontwerp in opdracht van gemeente en NS. De besluitvorming rond de Euroborg bevindt zich in de afron-dende fase. De bouwplanning is als volgt: * start aanleg hoofdas: maart 2002 * start eerste kantoor kantorenkwadrant: april 2002 * start woningbouw De Linie: voorjaar 2003 * oplevering Euroborg: medio 2004 * opening in- en uitstaphalte NS-station Europapark 2005/2006 <<<

 

>>Euroborg in nieuwe fase

3 september 2001 - De Raad van Commissarissen van de Euroborg NV heeft besloten om de opdracht voor het voorlopig ontwerp van de Euroborg te verstrekken aan architect Wiel Arets te Maastricht. Er is overeenstemming tussen FC Groningen, de projectontwikkelaarscombinatie G4 en de gemeente Groningen over de plek die elke functie moet krijgen in de Euroborg. Met de opdracht voor het ontwerp is een bedrag van fl 2,5 miljoen gemoeid. Er is al geruimte tijd overleg met politie, brandweer en hulpverleningsdiensten over de toekomstige Euroborg. Zo is er overeenstemming over de parkeersituatie, de aan- en afvoer van supporters en de veiligheidsaspecten rond het sport- en vermaakcentrum. De foto hierboven toont de lokatie waar de Euroborg vanaf volgend jaar zal verrijzen.Op de achtergrond de A7 richting Hoogezand.

Meer informatie kun je vinden op de officiŽle website van Europapark Groningen, bezoek deze site via deze link