HEB JE AL GEHOORD VAN
DE 4 SPIRITUELE WETTEN

1 Eerste
Wet
God heeft jou lief en heeft een fantastisch plan voor jouw leven
DE LIEFDE VAN GOD
" Want zo lief had God de wereld dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe." (Joh. 3:16)


GOD'S PLAN
Jezus Christus bevestigde: "ik ben gekomen opdat zij het leven en overvloed zouden hebben" (Joh. 10:10)Waarom kennen de meeste mensen geen leven in overvloed?

2 Tweede
Wet

De mens is een zondaar en is afgezonderd van God. Daarom kent hij hij de liefde van God en de plannen die Hij heeft voor zijn leven niet.

DE MENS IS EEN ZONDAAR 
"Allen toch hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods..." (Rom. 3:23)

De mens is geschapen om in een perfecte relatie met God te leven maar door zijn ongehoorzaamheid en opstandigheid koos de mens zelf zijn weg en verbrak zo zijn relatie met God.
Deze onafhankelijkheid van God, dat zich uit in actieve rebelie of passieve desinteresse wordt in de bijbel zondig genoemd.

DE MENS IS GESCHEIDEN
"Want het loon der zonde is de dood, ..." (spirituele scheiding van God) (Rom. 6:23)God is Heilig en de mens is een zondaar. Beiden zijn gescheiden door een grote afgrond. De mens is door de hele geschiedenis heen op eigen krachten bezig God en het overvloedige leven te bereiken: een rechtvaardig leven, goede daden, religie etc. etc.

De derde wet laat ons het enige antwoord zien in de oplossing hoe de scheiding kan worden opgelost...


3 Derde Wet Jezus Christus is de enige oplossing die God aan de zondige mens geeft. Door Jezus Christus kunnen wij God's liefde en Zijn plannen voor ons leven leren kennen.
HIJ STIERF IN ONZE PLAATS
"God toonde zijn liefde voor ons door het feit dat Hij Jezus Christus voor ons liet sterven aan het kruis, terwijl wij zondaars waren." (Rom. 5:8)


HIJ VERREES TUSSEN DE DODEN
"Jezus Christus stierf voor onze zonden.... werd begraven en verrees volgens de geschriften op de derde dag... en vertoonde zich aan Petrus en daarna aan de 12 discipelen. Daarna verscheen hij voor een groep van meer dan 500 mensen..." (1 Cor.15:3-6)

HIJ IS DE ENIGE WEG
Jezus antwoordde: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door mij." (Joh. 14:6)


God nam het initiatief om de kloof tussen Hem en de mens te herstellen door zijn Zoon, Jezus Christus, aan het kruis voor ons te laten sterven om zo de prijs voor onze zonden te betalen.

Maar het is niet voldoende alleen deze 3 wetten te kennen...

4 Vierde
Wet
Het is nodig jezus Christus te aanvaarden als Redder en Heer door middel van een persoonlijke uitnodiging.
Alleen op die manier kunnen wij de liefde van God en Zijn plannen voor ons leven ontdekken.
HET AANVAARDEN VAN JEZUS CHRISTUS
"Maar zovelen hem aannamen, hun gaf hij de macht kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloofden" (Joh. 1:12)

CHRISTUS ONTVANGEN DOOR GELOOF
"Want uit genade zijt gij behouden door het geloof; dat hebt gij uzelf niet gegeven, het is Gods geschenk; het is geen vrucht der werken; opdat niemand roeme. " (Efese 2:8-9)

CHRISTUS ONTVANGEN D.M.V. EEN PERSOONLIJKE UITNODIGING
Christus zei: " Zie, ik sta aan de deur en klop. Wanneer iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij. ..." (Openbaring 3:20)

Christus ontvangen betekent spijt hebben, betekent dat je stopt met vertrouwen hebben in jezelf voor wat betreft jouw redding. Het is geloven dat Christus de enige is die ons onze zonden kan vergeven.
Het is niet voldoende met met je verstand aan te nemen dat Hij de eniggeboren Zoon van God is die voor onze zonden aan het kruis is gestorven en ook niet om een emotionele ervaring te hebben.
We ontvangen Christus door midden van een persoonlijke keuze in ons leven en het geloof dat we hebben.
Er bestaat namelijk een levensgroot verschil tussen "willen" en "kiezen". Je kunt Christus niet ontvangen als je alleen maar "wilt". Je moet eerst willen en vervolgens een keuze maken.


Deze twee stoelen staan voor twee levensvormen:

Leven zonder God

LEVEN
GECONTROLEERD DOOR "IK"

"IK"  in het midden van mijn leven.

CHRISTUS  ergens daar buiten

Aktiviteiten en houding gecontroleerd door het "IK ", resulteren in tegenstrijdigheden en frustraties of stress.

 

Leven door God

LEVEN GECONTROLEERD DOOR CHRISTUS

CHRISTUS in het midden van mijn leven.

"IK"  naast het midden.

Aktiviteiten en houding gecontroleerd door CHRISTUS resulteren in harmonie en een Goddelijk levensdoel.


Welke van deze 2 stoelen lijkt het meest op jouw leven?
Welke stoel zou jij het liefst zien als representatief voor jou leven?

He je Jezus Christus kan ontvangen in je leven...

JIJ KAN JEZUS CHRISTUS NU, OP DIT MOMENT, ONTVANGEN DOOR GEBED!
(Bidden is niets anders dan praten tegen God).

Hoewel jij God misschien nog niet kent, kent hij jou wel! Hij weet wat er in jouw hart leeft. Daarom is het belangrijk dat het niet alleen maar verstandelijke woorden zijn die je tot God spreekt maar dat ze vanuit je hart komen. Als gebed kan het volgende dienen: 

" Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik dank U dat u voor mijn zonden aan het kruis bent gestorven. Ik open mijn leven voor U en ontvang u als mijn Redder en mijn Heer.
Dank U dat u mijn zonden vergeeft en mij het eeuwige leven geeft. Neem mijn leven en maak van mij het type mens zoals U dat wilt. "

Geeft dit gebed aan wat jij in je hart voelt?

Als dat zo is bid dan nu en Christus zal ook in jouw leven komen, zoals hij dat heeft beloofd.  

Nu heb je Jezus Christus in je leven ontvangen...
"Van bovenstaande tekst zijn er miljoenen uitgedeeld in de vorm van pamfletten. Vele tienduizenden mensen hebben hierdoor de fantastische ontdekking gedaan van een persoonlijke relatie met God.
Het is de ervaring van de opsteller van deze tekst dat de meeste mensen graag Jezus Christus aannemen als ze eenmaal weten he dat moet."


De 4 spirituele wetten zijn geschreven door Dr. Bill Bright