Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Kranenburg-Zyfflich, akten nr. 15: Rekeningen van het Capittel:

Reekeningh meines P.J. Goosens ontfancks, ende uijtgavens voor het welew; Capitul, ende die kerck van Cranenburg, van den eersten may 1748 tot den laatsten april 1749, met Dalers ad 30 stuffers Cleef, de stuffer tot acht deuten gereekendt.

No 42 Stift Cranen burg.

Ontfang §phus Imus

Dal

ST

De

Capituls Huijs op die immuniteit heere comende van de H: Can: Jahlea pachter N. Bruissen op ses jaaren waarvan dit het 4 is voor---

36

-

-

Capituls Huijs op die immuniteit here comende van de H: Can: Claessen modo Capitul, pachter den Hochw: H: Probst Hagen voor het laatste jaar geeft an pacht---

40

-

-

Capituls Brauhuijs is niet verpacht, maer wort collecteert door Johan Sneiders en brengt uijjt volgens rekening van den 28 jan. 1748 bis den 15 jan 1749---

30

16

6

Den Hoff int hesseltje heeft in pacht Rutt Peters voor 6 jaaren, waarvan dit het eerste is voor 2 maelder groote maeten 6 maelder boeckweit ailde maet, soo onder de prasente H: verdeelt is.

     

Capituls Hövel int Reigerbroeck gepacht Matthis Kersten op ses jaaren, waarvan dit het vierde is voor---

15

-

-

Capituls kämpke naest de Kuijlen int Reijgerbroeck pachter Rutt Jansen op ses jaaren, waarvan dit het vierde is voor---

13

-

-

Capituls Driskämp naest de Kuijlen int Reijgerbroeck , pachter Derck Arns op ses jaaren, waarvan dit het vierde is voor---

15

-

-

De Caetstede op de Hitzesteeg is in Eerfpacht uijt gedaen an de gebroeders Gerrit en Matthis Kersten voor twee maelder Rogge (aude maet), naer mergang---

11

7

4

Capituls Koolhoff buijten de Nijmegse poort, Pachter Jan Wolters voor 4 Dal 7½ St, hieruijt p vicarus de canon 3 Dal 15 St. blieft pro capitulo 22½ St titulo paupertatis---

     

Capituls lange hoeven Stricks en Kleijen gepacht door den Furster Steven Jacobs op ses jaaren, waarvan dit het eersten is voor---

65

-

-

Van den H; pachter Bernt Coenen op ses jaaren, waarvan dit het vijfde is, voor---

62

-

-

De Kaetstede op de Hoogestraet is in Eerfpacht uijtgedaen an Piter van Darn voor---

6

-

-

Uijt Dappers hoeve heeft het Capitul jaerlicks ½ maelder raepsaet, wort tegen weijt betaalt door Schusselaer buijten consequentie naar mertgang aude maet---

5

7

4

De Sluijtereij alhier geeft jaarlicks ant capitul voor haare gerechtigkeijt int Wilder meer met Packnetten te vissen en vishorren te leggen 5 goltguld. Diese worden niet betaelt, ergo---

-

-

-

Latus

299

1

6

Zefelich

Uijt den Moolen alhier heeft het Capitul jaerlix 12 maelder rogge Borgmaet, worden geweigert, en niet betaelt, ergo

-

-

-

 

Den Hoff langs de Tiggelstraet gepacht Derck Wanders op ses jaaren waarvan dit het vierde is voor---

360

-

-

 

Den Hoff langs de Germeseelsen dijck gepacht Willem Verheijen op ses jaaren, waarvan dit het veijfde is voor---

500

-

-

 

Hauwegen gepacht Derck Willem Doevenspeck de jonge op 6 jaarn, waervan dit het vierde is, met den brantwijttefahren voor---

371

-

-

 

De Smachtkämp gepacht Captein Doevenspeck op ses jaaren, waarvan dit het vierde is, met den brandtwijttefahren voor---

339

-

-

 

De Steege Derck Waenders op 3 jaaren, waervan dit het daerde is voor---

84

-

-

 

De Kortekamp gepacht Derck Arns op ses jaaren, waervan dit het vijfde is---

66

-

-

 

Den Biesenkamp gepacht Jan Dercks op ses jaaren waarvan dit het vierden is voor---

128

-

-

 

De Bergstadt gepacht Evert van den Bergh op ses jaaren waervan dit het veijfde is voor---

308

-

-

 

De Doernekamp gepacht Derck Arns op ses jaaren, waervan dit het veijfde is, voor

240

-

-

Leuth

Den Hoff tot Leuth gepacht Jan van de Pavert op ses jaaren waarvan dit het eerste is voor---

582

5

-

 

Den Polwicker hoff tot Leuth an der Dick gepacht Roelef Holterman op ses jaaren waervan dit het laetste is voor---

455

-

-

 

De Spelte gepacht Jan Claessen tot Nijmegen op ses jaaren waervan dit het laatste is voor---

148

-

-

 

De Wiete gepacht Henrick van Kolck op ses jaaren, waervan dit het vijfde is voor---

146

-

-

 

Den Dongelen gepacht Jan Tielen op ses jaaren, waervan dit het vijfde is voor---

70

-

-

Niell

S: martens Schildt gepacht Bart Ermes op ses jaaren waervan dit het veijfde is voor---

150

-

-

Meer

1de Block gepacht Peter Drisses op ses jaaren waervan dit het daerde is, voor---

37

-

-

 

2de Block Hermen van Bentem voor---

44

-

-

 

3de Block Hermannus van Bergheren voor---

10

-

-

 

4de Block Henrick Muiskes voor---

8

-

-

 

Latus

4046

5

-

 

5de Block Henrick van Buinik voor---

4

-

-

 

6de Block Henrick Muiskes voor---

40

-

-

Groessen

Den Aeldenhoff gepacht Willem Hafs op ses jaaren, waarvan dit het tweede is, voor 100 gl hollans en 100 Dal. Cleefs cum agio---

205

-

-

Wichen

Capituls Winckels tot Wichen heeft in pacht mevrouw van Singendonck, voor 18 gl: hollans in Cleefs---

18

27

-

         
 

§2clus Tijnsen

     

Leuth

Pastor en kerckmeester tot Leuth uijt onser L: vrouwen Broderschap op martini 6 schilling maekenden Custer aldaer uijt sijn Costereijhofstede 3 schilling 8½ Brams ad---

-

16

5

 

Den Custer aldaer uijt sijn Costereijhofstede 3 schilling 8½ Brams ad---

-

9

5

 

Johan Evers modo Rijck van Doringen modo Henrick van Bentem modo = = 13½ Braems uijt haer twee ½ morgen Dongelen op S: martini ad 1 st 7 de sijn in lange jaaren niet betaelt ergo---

-

-

-

 

Joan van de Pavert modo Roelef Arns, modo Evert Buiskes, modo Arnt Holterman uijt Gerritz hofstede 13 groote, waervan 3 eenen maddag maeken---

-

16

4

Niell

Bart Ermes, olim Henrick Arnts op martini 11 schilling een maddag---

1

8

2

 

Willem Coppers uijt Broeckmanshofstede lijfgewin 10 schilling 1 maddag---

1

5

2

 

Uijt S: antoni Hofstede tot Niell 6 schilling, door Willem de Fries als giltmeester betaelt---

-

16

4

 

Henrick Coppers olim Henrick Reintjes, olim Hermen Reintjes op martini uijt twee mergen, en nog uijt 2½ mergen landes 9 schilling 1 maddag lijfgewin---

1

2

6

 

Bruno en Willem Rijswick, modo Willem Coppers uijt twee stucken landts het storcke nest genant 5 schilling is lijfgewin, is versuimt en soude afgeleidt sijn vide rekening ao 1673 ergo---

-

-

-

Meer

Jacob Manten olim Henrick Berndts uijt sijn hofstede door Henrick Doevenspeck betaelt---

2

14

2

 

Joan Rutgers, modo Gerrit Noij uijt een stuck landts bij de kerck van Meer gelegen 1 Boddrager is niet te vinden aleas 2 St 6 De---

-

-

-

 

Stift Bebbour uijt den Hoff bij de kerck geleegen tot Meer 8 Schilling ad 13 St 6 De, waarvan anno 1678 betaelt en van den teijt niet---

-

-

-

 

Latus

275

26

6

Udem

De Regulieren van het Gnadendael, modo de Sepulahro Dei tot Udem uijt dem Daelacker lijfgewin eenen auden Boddrager---

-

4

-

 

Jacobina Scraven en Boijen tot Calcar uijt een stuck landtz geleegen op den langen bonder een ouden Boddrager lijfgewin---

-

4

-

Keppelen

De Eerfgenahmen van Joncker Pass, modo de Patres Dominicanen tot Calcar uijt de hoffter Straten tot Keppelen lijfgewin op translations s: martini een schepel kerssen van 4 korven die een schepel maeken en an geldt---

-

9

-

Groesbeck

Henrick Schurens en Peter Camps op martini uijt het Everbroeck tot den Hoff op de Keetelstraet 6 rader albus---

-

10

4

Gennep

Rochi Piel erven uijt den hoff int Genneper Loe op martini eenen romp van een gans, en twee rogge ples en 6 rader albus, zijn in veele jaaren niet betaelt ergo---

-

-

-

Groessen

Daervan is dit jaar ingekomen salvis restantibus---

22

22

7

         
 

§3tius Ontfang van Tijnden

     

Zefelich

Eerste Block Willem Zanders mit den onraet---

66

20

-

 

2de Block Derck Henrickx met den onraet---

52

20

-

 

3de Block Bart Voss mit den onraet---

112

20

-

 

Havertijndt het eerste Block Rijck Stevens---

20

-

-

 

2de Block Jan Linders---

37

-

-

 

3de Block Jan Leigraeff---

27

-

-

 

4de Block Derck Molders---

21

-

-

Wilder

Eerste Block Hermen Peters met den onraet---

92

20

-

 

2de Block Derck Arns met den onraet---

61

10

-

 

3de Block Jan Jacobs met den onraet---

94

20

-

 

De Postelandt Derck Drissen cum agio---

5

7

4

Loedt

Eerste Block Peter Janssen met den onraat---

43

10

-

 

2de Block Jan Schuirings met den onraat---

32

10

-

 

3de Block Wessel van Bentem met den onraat---

50

10

-

 

4de Block Willem van Kolck met den onraat---

43

10

-

 

Drishaver het eerste Block Henrick van Kolck---

23

-

-

 

2de Block Gerret Jansen---

41

-

-

 

3de Block Jan Noeij---

24

-

-

 

4de Block Willem Wolters---

13

-

-

 

5de Block Gerret Jansen---

31

-

-

 

6de Block Henrick Burman---

20

-

-

 

Latus

935

27

7

Beeck

Tijnden van Beek sijn voor dit jaar niet verpacht maar door Evert Peters frijgewahren, de welcke pro hoc anno 1748 volgens bijliggende reekening heeft opgebracht seventigh twee gl: 5½ St, maeckt Cleefs ---

72

8

2

 

Aguion---

3

18

3

Ontfang van Contrbution Dominorum Canon: non residentium

     

Is praesenteert den 25 april 1748 het koninglick schattungsbeveel voor het jaar 1748/49 en bedraeght seg in 12 terminis a primo junij 1748 bis ultimo maij 1749, 2738 Daler 9 St.

     

Comt voor de H:Can: de Witt---

210

20

-

Voor den Hochw H: Probst Hagen alf Can: ¼ van 1/13 deel ad---

52

20

-

Voor den Hochw H: Deeken Erlenweijn als canon voor ¼ van 1/13 deel ad---

52

20

-

Voor de Heeren vicarien int Gemein---

210

20

-

       

Capitular Revenue

     

De 4 hondt landts buiten de Nijmegse poort pachter Jan Krebber op ses jaaren, waervan dit het eerste is voor---

14

-

-

Het Capitulär Kämpke op de kleijen pachter Toon Boeijens op ses jaaren, waervan dit het veijfde is voor---

26

-

-

Capitular Koelhoff pachter Jan Luikisen op ses jaaren, waervan dit het eerste is---

8

-

-

       

Extraordinare Ontfang

     

Julij 1748 per assignatie van een wc: Capitul uijt de wiggense Tijnt van H: martini tot Nijmegen ten behoeff van de (timmerasie) en schattung in matricula cleri p ao 1748/49 ontfangen veijfhondert gl. Hollans in Cleefs---

525

-

-

Latus

1175

16

5

…. In Summa … Probst ew: Capituli

Pag 1ma, 299-1-6

Pag 2da, 4046-5-4

Pag 3tie, 275-26-6

Pag 4ta, 935-27-7

Pag 5ta, 1175-16-5

6732-18-.

Ordinäre Uijtgaave

Dal

St

De

Amplissimo D: propasito Hagen komt festo Nalivitalis 40 alde schilden, worden betaelt met---

102

25

6

H: Pastori Henrickx p salario op meij avondt 1749 p:q:---

200

-

-

An den selven voor den brandt p:q:---

7

-

-

Voor verplegung der Religieusen op de 4 Hoogtijden excepto Paschate p:q:---

14

-

-

Voor verplegung de jesuiten ofte anderen, beij vacatie van de Dekenaet pro hoc anno an de H: Henrickx betaelt p:q:---

11

12

-

P saero olio an den Custer betaelt---

1

-

-

Pastori in Zieflich op meij avondt p:q:---

40

-

-

Pastori in Loedt op maij avondt p:q:---

30

-

-

Der Predicant in Beek festo nativitalis 75 gl hollans in Cleefs p:q:---

78

22

4

Den organist Alberti op maij avondt p:q:---

100

-

-

Voor den Custer op maij avondt p:q:---

50

-

-

Voor den Orgeltreder p:q:---

10

-

-

Rectori Scholarum op maij avondt 25 Daler 18 St 6 De, hiervan betaalt Capitul p:q:---

Den resto de Hochw. H: Scholaster

13

29

2

Nog comt Rectori een maelder Rogge daervoor---

5

18

2

Onse HH: vicarus comt a capitulo als volgt

Dal

St

De

Uijt Dassendonckx huijs jaerlickx---

1

22

4

Uijt het Huijs van de H: Can Jahlea modo capitul---

1

-

-

P mem R:D: Can: Jahlea---

24

27

-

Wegens ziel en Cruismissen te Singen

3

6

-

Capitul geeft uijt de vicarie Theodori Demmers---

-

8

2

Uijt het goet op de Hoogestraat---

-

8

2

Uijt het goet op de heetsche Steeg---

2

15

-

Nog uijt het Schou goet---

20

-

-

Uijt Jacobs Luitgens goet tot Loeth---

3

3

6

Uijt het Houwegen---

60

4

-

Uijt de Doornekämp---

36

20

-

Uijt de Steege---

28

10

-

Uijt Capituls hoff tot Leuth pachter van de Pavert---

29

10

-

Uijt het Capituls Koelhoff buiten de Nijmegse port---

-

27

-

 

214

11

6

Nog uijt een Koelhoff---

3

15

-

Scriptori Chori op maij avondt p:q:---

5

-

-

In diese Sluiterij geeft Capitul jaarlix uijt Strixlandt lange hoeven en Kleijens 11 schilling 3 hoender, uijt Dassendocnks Coolhoff buijten de Nijmegse poort 1½ schilling, item uijt Dassendoncks, modo vicarie Sancta Catharine landts op de Heetsche Steeg 7½ mergen groot 9 schilling 8 deneer.

     

Item Latus

895

14

4

Item uijt een stuck lants int Everloe bij het Swaerte Waeter gehoorende tot S: Catharina, die ons Capitul incorporeert is 3½ Schilling 1½ hoen NB: dat dit landts is uijtgedaen in eerfpacht voor 4½ goltgl. NB: deesen Tijns heeft Capitul a tempore contio… betaelt in deese Sluiterij, maer overmits den Hochw: Deken Erlenwijn dit heeft naegezien en bevonden, dat deese Tijns tot lasten van den Eerpachter is, soo word ook van den Eerfpachter, als teegenwoordigh de H: van Verssen modo de weduwe van van Eijck betaelt, en is deesen tijns den Capitulo afgeschreven glijck in voorige rekeningen te sien is.

     

Item uijt den h: Cruiscamp 9 schilling 4½ Deneer

     

Item uijt den Smaelpass 10 hoenders

     

Item uijt de hofstede, daer Engel plagt te woonen tegens den h: Cruiskamp 5 schilling.

     

Een schilling wort betaelt of gereekent tegen 9½ St. en Denaer met ¾ St het hoen vier St maeken te saemen naer afkorting van den Tijns int Overloe, de welcke de wedue van van Eijck a parte betaelt p:q:

14

12

2

Daerneffens moet Capitul betaelen in de Sluiterij in den Smaelpass p:q:---

6

1

3

An de huijsarmen tot Cleef modo in de Sluiterij op S: Martini p:q:---

15

29

6

An de huijsarmen tot Cleef op Cath: Petri p:q:---

21

25

6

Aan die arme studenten tot Cranenburg op Paeschen p:q:

30

1

-

An het convent tot Griethuisen op martini p:q:

12

15

-

Officiant 8blis Sacramenti ex fundatione Amplissimi Dni Scholastici Torck den 20 julij van een Capitaal van de wedue Hafacker, de rente daervan

10 Daler

     

De rhente van 100 Rl tot reparatie van het Pastorien Huijs

10

     
 

20

     

Latus

135

25

1

Dal

St

De

Voorige 20 Daler voor den officiant

20

     

De rente van 100 Rl tot mergengeldt

10

     

De rente van 200

20

     
 

50

50

-

-

Nog an den selven officiant H: Koelhaes p:q:

20

-

-

Canonicis Presbiteris op maij avondt---

30

-

-

Gerrit van Bergeren, modo den Hochw: H: Deeken Erlenwijn van 300 Capitaal in augusto---

15

-

-

Aan Wolter Coerwinckel zijn afgeleidt 300 Dal: Capitael heercoomende van de Eerfgenahmen des H: Scholasters van de Bosch de selve waren te restitueren die summa van 400 Dal hiervan hoeft het Capitul de intee te betaelen in de Scholasterij---

12

-

-

De overige 100 Dal: heeft Rutt Jansen alhier op intee genomen met de Rente tegens 5 per cento alsnog heift den Hochw: H: Scholaster de rent van een ca pitaal ad p:q:---

9

11

-

Officiant lectionis Cathegeticae ex fundatione A:D:

       

Decant van der Stegen in 8br---

10 Dal

     

Den 18bri---

10

     

Den 20 mart---

10

     

En an Aprili p:q:---

20

     
 

50

50

-

-

Convent in Cranenburg op S: Marten tegen 4 per cento p:q:---

20

24

-

In annivusario D: Scholastci van den Bosch 11 august---

20

-

-

In anniversario R:D: a Wanraij de 14 august---

20

-

-

In anniversario van Juff: Elisabeth Schmits den 10 jan---

20

-

-

In anniversario R:D:C: Bredemus den 4 feb---

20

-

-

Henrich van den Werden modo Derck Wanders tot Zifflich 200 Dal sijn afgeleidt den 15 mart NB: dit Capitael is afgeleidt uijt de penningen van boovengemelde Juffer Schmits vide voorig rekening---

-

-

-

Eerven Tijmphuijsen mode Hermen Coerwinckel van 800 gl. Hollans p:q:---

32

-

-

Derck Schmits tot Nijmegen van 2000 gl. Hollans, modo Elisabeth Wintjes p:q:---

80

-

-

P agio

4

-

-

Nog an de selve Elisabeth Wintjes van 500 Rixthaler hollans p:q:---

50

-

-

An op geldt---

2

15

-

Latus

473

5

-

       

De Custer alhier van 100 Daler capitael p:q:

5

-

-

An den H: Pastoor tot Ziflich qua Pastor van 100 Dal. p:q:---

5

-

-

Voor de tijnt maeltijt tot Ziflich p:q:---

5

5

-

Voor de tijnt maeltijt tot Wilder p:q:---

6

20

-

Voor de tijnt maeltijt tot Loeth p:q:---

10

-

-

Voor bedienung van de ambtmanschap---

100

-

-

       

Onraet van de Beckse tijnt

     

Voor de verponding cum agio p:q:---

20

10

5

Voor het besaeij 8 gl 19 st in Cleefs p:q:---

9

12

-

Voor de ordinäre Tonn Moll cum agio p:q:---

4

21

6

Voor de accies sonder q---

1

1

4

Voor de thijndt maelteijt cum agio---

9

13

4

An Evert Peters voor het opfahren p contact sonder q: 2 gl---

2

3

-

An den Dorsser p:q: cum agio---

4

12

3

1748 den 25 April is praesenteert worden het Koninglick schattungsbeveel voor dit jaar 1748/49 anfangend met den eersten junij 1748 en eindigend den 31 maij 1749, en heift sig bedragen 1369 Rl 9 St maeken an Dalers---

2738

9

-

Jura Capituluria beloopen sig pro ao 1748/49 primo De teinden van Ziefflich, Wildere ad hondert Daler, soo bij ontfang bij sijn blocken is ingebracht segge 100 Dal. Vermits de smaeltijnt in Loedt met de andere in een massa is verpacht hebben de Heeren Capitulares sig voor Ihre Smaelthijnt toegeleidt---

40

-

-

Jura van de Beekse Tijnt 16 gl hollans in Cleefs---

16

24

-

Het Capitular kampke op de Kleijens---

26

-

-

De vier hondlandts buiten de Nijmegse poort---

14

-

-

Capitular Koelhoff p:q:---

8

-

-

In particulari betaelt p:q: summa

204

24

3

 

3126

12

3

 

Extraordinäre Schattungen pro ao 1748/49

Dal

St

De

Niell

S: martens Schildt p:q:---

25

5

3

Zieflich

De korte en Biesenkamp p:q:---

33

22

-

 

De Steeg p:q:---

15

1

-

 

Hoff op de Kleijens pachter Willem Verheijen p:q:---

106

4

4

 

Capitulär Kämpke p:q:---

2

17

-

 

Hauwegen Dirck Willem Doevenspeck p:q:---

62

21

-

 

Smachtkamp Captein Doevenspeck p:q:---

58

19

6

 

Berghstadt van den Bergh p:q:---

47

20

-

 

Dornekamp Derck Arns p:q:---

47

-

6

 

Hoff tot Loeth Jan van de Pavert---

174

20

-

 

Polwicker Hoff tot Loeth Roelef Holterman---

74

20

-

Meer

1: Block Peter Drissen p:q:---

10

23

6

 

2: Block Hermen van Bentem p:q:---

18

15

-

 

3: Block Hermannus van Bergheren---

3

1

4

 

4: Block Henrick Muiskes vide van het sesde Block

-

-

-

 

5: Block Hendrick van Buinik p:q:---

3

1

4

 

6: Block Henrick Muiskes p:q:---

19

24

6

         
 

Dickgelder onder de Cranenburghse Schouw per morgen 30 St p:q: waeronder begreepen is de Dickgelder van C: Torcke Praebend ad---

179

18

2

         
 

Dickgelder in Erlecom p ao 1748/49

     

Niell

S: martens Schildt p:q:---

25

24

-

Loedt

Hoff tot Loedt van de Pavert---

198

24

-

 

Hoff tot Loedt Roeleff Holterman---

85

-

-

Meer

1: Block Peter Drissen p:q:---

10

16

-

 

2: Block Hermen van Bentem p:q:---

18

-

-

 

3: Block Hermannus van Bergheren---

3

-

-

 

4: Block met het sesde Henrick Muiskes p:q:---

19

15

-

 

5: Block Henrick van Buirick p:q:---

8

-

-

 

6: Block vide het 4de---

-

-

-

 

Solarium S: Knops p hoc ao cisset---

-

-

-

 

Latus

1324

26

3

Extra ordinäre Uijtgaef p ao 1748/49

Dal

St

De

An Peter Marman, dat hij den Keekesen Dick gemaeckt heeft p:q:---

2

15

-

Pro 12 terminis de schattung naer Cleef te brengen toegestaen---

10

-

-

Bij de reekening p ao 1746/47 te sluiten 4 boeteljes bleekert ad

2

-

-

Den 1 maij voor een brief te franceeren an het Archidiaconaat tot Bonn---

-

6

-

Een brief an Raesfeldt an port---

-

2

-

Den 8 maij 1748 an den Hochw H: Deeken Erlenweijn voor twee brifen an port uijt Bonn wegens de Probsdeij betaelt---

-

15

-

Den 9 maij is den Hochw h: Scholaster Hubbertz met de H: Can: Wutz naar Cleef gefahren om op de geeerfden dagh te weesen en met de (Seneco) en Doctore Koekenbecker te spreeken. Des smorgens op de waeg tot Cleef en onder weegen betaelt an verteerung---

-

18

-

An den H: Schepen Portz wegens verteerung betaelt---

2

20

-

Omdat de geeerfdendagh soo laedt eindigde des avondtz an de portschriever voor het oopene van de poort---

-

5

-

Voor de vraght an Jan Janssen betaelt---

1

-

-

Tot het reparieren van het huijs daer Bruissen in woent 4 karre sandt laeten haelen ad---

1

-

-

Nog voor twee karre steen te haelen betaelt---

-

12

-

Tot het priee aldaer een (oschoeft) in de grondt laeten graeven waervoor betaelt---

-

18

-

Den 16 maij tot reparatie van den Hochw: H: Probst Huijs en herstellung vab de schuer op den haesenputt, daer Jan Jansen een mudt kalck laeten haelen, waervoor betaelt 11 gl hollans---

12

18

-

Voor het meeten---

-

4

-

Van dito an vraght---

1

18

-

Den 28 maij voor 3 maelder kalck betaelt 8 gl 6 st in Cleefs---

8

21

4

Voor het meeten---

-

3

-

Voor de vraght van moeck---

1

6

-

De 8 junij tot reparatie van de schuer op den Haesenput voor 1100 beste steen tot Cleef betaelt met het tellen---

8

20

-

Om de selve te haelen heeft gevahren den Bisschoph met 1 part---

1

-

-

Joachim Hendrickx met een part---

1

-

-

Rijck Stevens met 2 Paerden, waervoor betaelt---

1

10

-

Evert Stevens met 2 Paerden---

1

10

-

Den Boer woonend op den Haesenputt heeft gevahren met 2 paerden, waervoor---

-

-

-

Voor de intelligenth seedel p:q:---

2

-

-

Latus

61

11

4

       

Voor het oproepen van de Beekse Tijnt an de Schaudt en het biljetten te bestellen an Alberti betaelt---

-

15

4

Den 19 julij om de tijnden van Wilderen en Zieflick te verpachten de biljetten afgesonden, en dat dat Peter Alberti naer Beek waer geweest an hem betaelt---

-

10

-

Den 20 julij tot reparatie van het Huijs, dat den Hochw: H: Hagen bewoont dreij karre steen van Cleef laeten haelen, waervoor betaelt---

4

20

-

Voor de selve te haelen an Jan Jansen, Johan Willemse en Jan Arts---

3

-

-

Den 23 julij om de tijnden van Wichen te verpachten an Jan Jansen, dat hij den Hochw: Hl Hubertz, C: Betman Huijsman en C: Witz gevahren heeft betaelt---

1

-

-

Nog an Albert Rutten, dat hij den H: Senion-Schom en Can: Sabelsberg gevahren heeft betaelt---

1

-

-

Den 1 august om de tijnden te verpachten, is den Hochw: H: Scholaster Hubertz C: Huijsman C: Oetman H: Goossens en Alberti een vraght betaelt rest---

1

-

-

Op voorigen dito tot Zieflick bij Alberti wegens verteerung betaelt---

-

24

-

Voor 14 boomen aftehauen tot verneuerung van de schuer op den haesenputt betaelt p:q:---

2

20

-

Van voorige de tacken aftehauen an Derck Dercksen betaelt p:q:

-

10

-

Den 19 august door Rutt de Naghtwaeker de goet laete reinigen voor arbeitslohn betaelt---

-

3

-

Van het forseel, soo van voorige boomen gecoomen is en onder de HH: Canoniker verdeelt is an accies---

-

10

-

Den 17 7bris van den Boekweit, pacht van den Haesenputschen Hoff an accies---

-

18

-

Terwillen de Obersteuer casse de mense junio 3…: differentie in einmahnung ingebracht is des halve een bevehl an een Ew. Capitul Coosien, de dato den 16 7br. 1748 wegen deese met de quittung van de steuer casse cum copia vidimata difference licht geeven, weswegen door de H: Procura torem Schreijman den 24 7br door een memoriael de difference weberleijt waervoor betaelt---

1

5

-

Den 30 7 bris 5 karre borden, soo van den Haesenputschen hoff gecoomen, en onder de Heeren verdeilt an accies betaelt---

-

10

-

Den 2 8bris nog van een karborden voor accies betaelt---

-

2

-

An de H: Rentmeester van de Veeken voor het laeten overbrengen de biljetten en het afkondighen om Dominica post Remigii der vahr Thijns tot Groessen te coomen betaelen restitueert 1 gl 2 st hollans---

1

4

5

Latus

19

2

5

       

Om voorige vahrtijnsen te heffen dreij daghen uijtgeweest en om dat eenige posten Ruckstandigh waren, met Michardo Putting en Heijendael gesprocken de selven met een glaesje bleekert beschoncke, voor reiskoste en verteer;ung schrieve---

6

-

-

An Jan Jansen, dat selve eenige karvraghten gedaen heeft ten behoef van het gebauw op den haesenputt als oock van den Torn betaelt p:q:---

13

27

-

Den 11 december naer Beek gevahren, om te vernehmen hoe het met de opgevahrene Tijnt geleegen waer, als oock naer Nijmegen om Jan Claessen per order van het Capitul om te seggen, dat hij de Spelte buiten de pachtconditie 6 jaaren had gehoeijdt, ende derhalve an het Capitul de schaede moest vergoede waervoor---

1

-

-

Voor 2500 tiggelsteenen tot reparatie van de Capituls huijsen en de schuer op den Haesenputt an Derck Doevenspeck betaelt p:q:---

14

5

-

Voor 1000 tiggelsteenen to reparatie van het Huijse en obn backovens van Derck Waenders en Verheijen op te metselen betaelt p:q:---

8

10

-

Een reekenung van gehaelde nagels tot gebruick van de schuer op den Haesenputt, als oock tot den Toorn van de kerck an Jaspers tot Cleef betaelt p:q:---

14

15

-

Van dito an vraght an Jan de Krebber---

-

6

-

Den 8 jan 1749 van 10 Reije Colsbroedt, soo onder de Heeren verdeilt is, an accies betaelt---

-

15

-

An Derck Doevenspeck per assignation een reekenung betaelt dat hij eenig haut heeft geleevert an de Bauhoefen van een Ew: Capitul. Als oock van arbeitslohn p:q: ad---

78

-

-

An Willem Remmeper assignatie een reekenung betaelt dat hij an Capituls huijsen, Brauhuijs en an de Torn eenig iserwerck heeft gemaeckt p:q: ad---

25

-

-

An Henrick Killeman metselaer een reekenung betaelt dat hij een dinste van het Capitul heeft gearbeidt p:q:---

48

15

-

Een rekenung van saegloohn betaelt an Johan Schink en Henrick Peters p:q: ad---

37

10

4

Voor 24 (of 29) juffers 20 voet lang voor de Haesenputsche schuer per stuck 14 St facit 16 gl 16 St in Cleefs p:q: betaelt---

17

19

1

Item voor 120 gl balcklatten an wedue Beekmans tot Nijmegen betaelt 14 gl 5 St facit in Cleefs p:q:---

14

28

7

Latus

280

1

4

       

Voor NB bosselatten tot gebruick van voorige schuer bij Tij Slingervoett tot Nijmegen betaelt 15 gl 15 St ub Cleefs p:q:---

16

16

1

Dat Derck Doevenspeck de schuer op den Haesenputt opgetimmert als oock de balcken in de grooten Toorn heeft gepareert per contract-- 50 Dal

     

Item dat selve van voorigh haut van Nijmegen hierhin te brengen de vraght heeft betaelt an hem goetgedaen--- 4 2 2

     

Summa p:q:

(57)

2

2

Derck Killeman den Emmer in het brauhuijs gemaeckt en eenen bandt om de tumvloet, waervoor betaelt p:q:---

-

21

-

Hinders tot Cleef an den Brau Eeker twee ooren gemaeckt waervoor betaelt p:q:---

-

17

-

Van dito an vraght

-

8

-

Herman Saek ten behoef van het Brauhuijs een Hoppelbenn gemaeckt p:q:---

1

7

-

An Peter Bergfriedt het smeeren en probeeren van de (Speuut) betaelt p:q:---

2

-

-

Nog onder de selve quittung dat hij Capituls Brandtimmers heeft hersteldt p:q:---

1

20

-

Den 24 mart in de kerck laete roepen dat de creditores sollte coome en betaelen pro nuncio---

-

3

-

Voor 5½ vim riedt tot de spreij van de schuer op den Haesenputt an Henrick Smelten betaelt 22 gl in Cleefs

23

3

-

An Juffer Beckman tot Nijmegen van gehaelt haut ad 71 gl 6 st met 70 gl betaelt in Cleefs---

73

15

-

Door ordinantie van het Capitul an Derck Arns den Jager, een Klammerketting en twee noosten goetgedaen p:q:---

1

11

-

An den H: Schepen Portz tot Cleef een ancker Bleekert betaelt, die het Capitul meij avondt confumaat hebben p:q:---

18

6

-

Van dito an vraght---

-

6

-

Van dito an accies---

1

6

4

Deb 25 jan 1749 van een Ew: Capitul een brief an H: de Bruin an het posthuijs afgegeeven, waerbij an Reiderings de Speuitemaeker voor 3 smeer betaelt p:q:---

2

1

-

-

-

Bij e congregatie van een Ew: Capittel op maij avondt an Piepen en toeback kleingoet p:q: ad---

1

-

-

Bij selve congregatie 4 roemers en een boetelje gebroeken---

-

13

-

Bij het verpachten van de Speldt bij Beijer 4 boeteljes wijn betaelt p:q:---

1

18

-

Latus

202

18

7

Als wanneer de schuer op den Haeseputt gericht word hebben de naebueren daertoe geholpen, waerbij een (tijnje) bier confirmeert en foesel ad p:q:---

3

25

-

Den 9 maij 1749 naar Evert Peters tot Beeck, om van de opgefahren tijnt de reekenung te sleuiten, en naer Nijmegen om een schel voor de kerck te koopen met paert gereien waervoor---

1

10

-

Om met de casse in matricula Cleri aftereeken met een expresse karr moete naer Cleef vahren, waervoor---

1

10

-

An Jan Beeks een reekenung betaelt, dat daer eenige nagelt binnen gehaelt en andere cleindere voor de kerck p:q:---

6

24

-

An den Hochw: H: Deeken Wietz, dat in affaire v: Capituli naer Clef is geweest p assignation Capituli p:q:---

17

16

-

Dat den W: H: Pastor in negotiis Capituli 6 briefen van Collen heeft ontfangen p:q:---

1

9

-

Tot reparatie van Polwicker hoff een maelder kalck p:q:---

3

1

-

Voor den Brandt of holdinsten van het Hauwegen en Smaghtkämp p:q:---

6

-

-

Den 11 julij an Jan Wolters voor 650 Deckgaerden betaelt p:q:---

3

10

-

Den 20 julij an Jan Wolters voor 650 Deckgaerden betaelt p:q:---

4

10

-

An Derck Reinen voor 420 bose schoëf betaelt p:q:---

21

-

-

An Derck van Bergheren voor 2 timme schoef betaelt p:q:---

10

-

-

Den 22 julij is Gerret Derckx handtlanger geweest voor eenen dagh p:q:---

-

15

-

Den 2 august dat Jan Schaep 8 daghen is handtlanger geweest per contract daghelijck 28 St: facit in acht daghen p:q:---

5

18

-

Den 30 julij an Jan Wolters voor 1500 Deckstheen, en voor 200 bindtgarden betaelt p:q:---

2

10

-

Den 3 august an Gerret Killeman een bergroide betaelt tot den boergh van den Hoff soo Derck Waenders bervoert p:q:---

9

-

-

Den Boer van de Haesenputt heeft tot het Decken van het huijs 260 schoef geleevert waervoor---

-

-

-

An Michiel Huberts, Jan Nellesen en Jan Henrickx 29 gl 5 st hollans betaelt dat de selve de schuir op Haesenputt hebben gedeckt, die p contract p fim einen gl: hollans versproken waer facit in Cleefs p:q:---

30

21

3

Latus

127

29

3

Den 4 maij heeft Jan Vertauen met sijnen sohn Willem Peters om het auidt dack van de omgewaeide schuer aftebreeken en het stroeij daervan te versaemelen einen dagh gearbeidt, waervan betaelt p:q:

1

-

-

Den 11 august an Bart Reintjes voor twee simnae schuif betaelt 8 gl: hollans facit in Cleefs p:q:---

8

12

-

Voor 450 schoef an vijtt Reintjes betaelt p:q:---

20

7

4

An Derck Steevens den 25 august voor 5 simnae (schuf) betaelt 20 gl: hollans, facit in Cleefs p:q:---

21

-

-

Den 27 august an Luikes Boskamp voor een en dartig hoopen forseel te maeken, die onder de Heeren verdeilt bennen betaelt---

4

-

-

Derck Doevenspeck heeft van Henrick Simons eenen dannen boom gekocht, om het stoelwerck van de klocken in den grooten Torn te schaeren, en verders om te gebruicken voor een spalzbalcken op den Haesenput waervoor an Henrick Simons betaelt p:q:---

2

15

-

An Arnt Holterman 3 fimme schöef per fim 5 Daler betaelt in summa p:q:---

15

-

-

An Arnt Hermen voor 310 bossen op den Haesenputt te binden den 22 7br. Betaelt p:q:---

2

-

-

1748 den 16 julij heeft Derck Doevenspeck met voorweeten van het Capitul van mevrouw van Tondi twee boomen gekocht, daer porren van sijn gesaeght, tot herstellung van den Bergh daer van de pavert tot Leuth woent waervoor betaelt p:q: 20 gl: hollans in Cleefs---

21

-

-

Idem den 25 julij van me vrouw Tondi gekocht 2 boomen eenen tot een Bergh roede bij Derck Waenders op de Kleijen waervoor betaelt p:q:---

12

-

-

Idem op voorigen dito gekocht eenen boom, waervan een plaet is gesaeght tot de schuer op den Haesenputt, en waervoor an me vrouw Tondi betaelt is 10 gl hollans, maeckt in Cleefs p:q:---

10

15

-

Latus

117

19

4

Voor 150 schöefen an Derck Arns betaelt p:q:

7

15

-

Per contract souden de Stoeij Deckers van de schuer op den Haesenputt hebben ½ tonnbier, waervoor an Elbert Beijer betaelt is p:q:---

2

-

-

Nog een rekening betaelt van twaelf gl wegens geleevert Stroeij in Cleefs p:q:---

12

18

-

Op den hoff tot Leuth, soo Pavert bewoent, tot herstellung van de Putt en Backofen, soo door het groote waeter was weggespoelt en om de muizen van het huijs uitte stuicken 1½ maelder kalck p:q:---

4

?

4

Nog tot herstellung van het selve huijs en schuir, ofte dacken die door de wintstorm te deelen waaren ingeslaegen an nagels voor 2 gl 19½ st hollans in Cleefs p:q:---

3

3

6

Nog tot de selve Putt, huijs en Backoofen 1000 steen waervoor p:q:---

8

12

-

Dat Jan Tielen het haut gesaeght heeft, dat gebruickt is tot den Bergh tot Leuth bij Pavert, en daertoe de nagels geleevert, an hem betaelt p:q:---

8

-

-

Latus

46

5

2

Pro Capitulo

Wir in Pag

7 zu…

895

14

4

 

8a

135

25

1

 

9a

473

5

-

 

10a

3126

12

6

 

11a

1324

26

3

 

12a

61

11

4

 

13a

19

25

5

 

14a

280

1

4

 

15a

202

18

7

 

16a

127

29

3

 

17a

117

19

4

 

18a

46

5

2

 

Summa betraagt (fus)

76810

22

3

Ontfang voor de kerck p ao 1748/49 maij avondt beginnend en uijtgaende

Dal

St

De

De stadt Cranenburg, gibt jaerlix op nativilatis S: jois Baptista ad fabicam 1½ goltgl: ad 2 Daler, item uijt het huijs naest het raethuijs 8 St 2 de te saemen 2 Dal 8 St 2 De, deese twee posten sijn tegens protestatie afgeleidt tegens 5 p cento sullen maken an capitael 22 .. 45 St en sijn deese gelder uijtgedaen an Cuipers an de Tutheis bij Cranenburg, waervan den 16 xber debit---

2

82

2

Herman Neuiwertz op martini uijt sijn landt op het groot Moolenveldt 1½ Boddrager---

-

4

1

H: van Dist en Dircking tot Weesel, olim Wachtendonck op martini uijt haer Kleijen 12½ Boddrager---

1

4

6

De armen tot Cranenburg uijt haer landt buiten de Nijmegse poort een goltgl en 1 εε wass ad

1

10

-

De Eerfgenahmen van Derck Coenen uijt haer huijs naest het gasthuijs 5 Boddrag ad---

-

13

6

Baron von Wachtendonck uijt Uijtwicks Keijens een Boddrager---

2

8

6

H: Can: Huijsman olim Cuipers uijt sijn huijs den Roomer---

2

8

6

Wedue Derck Rutten uijt haer huijs naest het gasthuijs een aelder daler wort betaelt met---

1

13

-

       

Ontfang van Canonicaal Huijsen op Martini

     

Uijt het canonicael huijs van de Hochw: H: Deeken Erlenwijn op den sandweg een goltgl. Ad 50 St, en uijt de anliggende plats eenen hornsgl ad 15 St ub toto---

2

5

-

Den Hochw: Scholaster Hubbertz uijt sijn canonicael Huijs een göltgl: ad 50 st: en uijt de anleggende leedige plats een hornsgl ad 15 Stuver samen---

2

5

-

De H: Can: Schorn uijt sijn canonicael huijs op den keckhoff een goltgl en 5 Boddrager ad---

2

3

6

H: Can: Oetman uijt sijn canonicael huijs---

3

-

-

Uijt H: Can: Buninck huijs op den kerkckhoff een goltgl en 5 Boddrager---

2

3

6

Latus

22

10

1

Uijt de H: Can: Claessen canonicael huijs op den kerckhoff, modo Capitul---

1

20

-

Uijt H: Can: Jahlea canonicael huijs op den sandtweg modo Capitul---

2

18

6

       

Ontfang van wass, dat deese huijsen een uijtgang hebben op de Kerkchoff

     

Uijt het huijs van Wolter Craeij ½ εε wass---

-

10

-

Uijt het huijs van Pansier Simileter---

-

10

-

Wedue Hans Muller uijt het huijs den Engel Simileter---

-

10

-

Uijt het stadts vicarien huijs vide voorige reekenung---

-

10

-

De weduw van Eijk van de leedige plaets---

-

20

-

       

Ontfang van Investuren

     

1749 den 12 mart Ampl: D:J:P:G: Goer Possession genohmen op die Prabent de Can: Hagen en op de Probsdeij jura Investitura hebben die H:H: Capitulares residerende onder sig verdeilt p sigillo

6

-

-

1749 den 21 april heeft Ampl: D:B: (Tirameiseus) wietz op de Decenaet Possession genohmen Jura investituta hebben die HH: Capitulaers onder sig verdeilt sine sigillo

     
       

Ontfang van Begraffenissen

     

Dat den Hochw: H: Probst Hagen in de kerck is begraven p apertura sepulchri---

8

10

-

Voor het lieklaeken bij de begrafnis---

2

-

-

Voor het selve in trigesema---

8

-

-

Dat de kerck bij het graf te maeken de kalck heeft gedaen en 15 steen---

2

9

-

Dat den Hochw: Deeken Erlenwijn den 20 feb 1749 in de kerck is begraven pro apertura sepulchri voor twee mael te overpoesen---

4

-

-

De wel Ew: Familie van voorige H: Deeken Erlenweijn heeft een nieuw (leitlaeken) tot de begrafnis laeten maeken, en verders an de kerck overgegeeven, ergo

-

-

-

       

Extra ordinäre ontfang pro hoc anno

     

Omdat de Spelt tot Leuth door de wedue van Henrick Kruijbergen de laetste twee jaeren gehoeijdt waer, tot herstellung van de schaeden heeft selve uijt besondere consideratie van het Capitul pro fabrica moeten geeven---

5

-

-

Latus

50

7

6

       

Ontfang pro absentus a choro

     

Pro absentia D: Can: de Witte---

20

-

-

       

Ontfang uijt den H: Cruisstoch

     

Den 19 julij is den h: cruistoch geopent, waarin bevonden volgens beijgande specificatie, an Cleefs--- 5 Dal 26 St, an deuten--- 2 St, an hollans 4 gl 11 st in Cleefs 4 Dal, 23 St, Summa

10

21

-

       

Extraordinäre ontfang van de vacante Praebent Can: Torck, ad usum fabrica

     

Het eerste Block lauwlandt de Hornt pachter Herman Voss voor 4 jaaren, waervan dit het laatste is voor

54

-

-

2de pachter Derck Voss op vier jaaren, waervan dit het laetste is voor---

30

-

-

3de den Bickart pachter Hermen Voss op twee jaaren waervan dit het laetste is voor---

128

-

-

4de den eersten Haenenkamp pachter Derck Voss op twee jaaren, waervan dit het laetste is voor---

60

-

-

5de den tweeden Haenenkamp pachter Gerret Voss op twee jaaren, waervan dit het laetste is voor---

52

-

-

6de het landt in gen Ingen pachter Rutt Heijmen op twee jaaren, waervan dit het laetste is voor---

48

-

-

7de het Kämpke an de Wildersendijck pachter Derck Voss op twee jaaren, waervan dit het eerste is, voor

16

-

-

Latus

418

21

-

       

Der Empferungh pro fabrica betragt asser folgt

     

Pag 20 fus 20

22

10

1

21

50

7

6

22

418

21

1

 

419

8

7

       

Ordinäre Uijtgaven voor de kerck

Dal

St

De

Convent alhier voor waaen en stoppen van de kercke linnen op maij avondt p:q:---

12

-

-

Voor maaken van waakarssen festo paschae p:q:---

8

-

-

Voor tinn en kooper te schueren festo passche p:q:---

6

-

-

Den uijtgang uijt huijs van de H: C: Jahlea modo Capitul---

2

18

6

Den uijtgang uijt h:c: Claessen huijs modo Capitul---

1

20

-

Nog uijt het selve huijs an de Heeren vicarien int gemein p:q:---

7

-

-

An de Laijers en stafdragers op Pinsteren betaelt---

1

23

-

Item voor het bier---

-

12

-

An de heemeldragers op kermes en h: sacramentsdagh betaelt---

2

-

-

Voor bedienung van de amanschap---

8

10

-

       

Uijtgaven van de vacante Prabent canonici Torck

     

H: Can: Torcks praebent an Dorpschattung p:q:---

83

23

4

Van dito mergengeldt is onder de quittung van de recepteur Stenovius fol 11 bekreepen---

-

-

-

Van de mergentael onder de mosterdijck tot reparatie van de selve betaelt p:q:---

13

2

-

Holtdinsten p:q:---

6

-

-

       

Extraordinare Uijtgaven

Dal

St

De

Den 1 maij 1748 met goetvinden van het Capitul een expresse naer Cleef gesonden bij Heijsacker den Timmerman, dat hij den klockestoel in den Torn soude visiteeren, an de expresse---

-

8

-

Den 2 amij is Monss Heijsacker hier gweest, de Torn visiteert en tot dese reparatie ordinantie gegeeven, voor verplegung op den middagh, als oock voor een boetelje weijn---

-

25

-

Voor dat selve van Cleef naar Cranenburg is coomen, en het besteck tot reparatie van de Torn gemaeckt heeft an hem betaelt p:q:---

2

-

-

Den 25 maij tot Nijmegen een witquast om de kerck te witten gekocht, waervoor 12 St: hollans in Cleefs

1

-

-

Den 30 maij bij het schoenmaeken van de kerck de meijsjes en de arbeiders voor 11 St an waerde consumeert---

-

11

-

An de intelligentz Siedel voor 4 quitungen---

1

-

-

Den 27 8br an Hent Schauenburg en Jan Jansen voor 4½ dagh te saagen het haut tot reparatie van de klockentorn p:q:---

6

-

-

Voor een larnpet, soo ad fontem gebruickt wort betaelt p:q:---

1

25

-

Den 5 10br met voorweeten van het Capitul is Heijsacker de Timmerman van Cleef naar Cranenburg ontbooden, dat hij soude ordineeren, op wat manier het haut met het ninste gevaar in den Torn soude coomen des smiddags voor verplegung en een boetelje wijn

-

25

-

Voor dat selve mit den toerwagen hierhin is coomen, en voor het gebruick van sijn tauen en schieven, daer het haut met in den Torn is getrocken p:q:---

4

-

-

Voordat de tauen ofte reepen van Cleef heirhin sijn gebracht en van heir weder naer Cleef gevahren an vraght---

-

16

-

An van Alst tot Nijmegen voor 25 tau, tot gebruick om te bomme betaelt 4 gl 8 st in Cleefs p:q:---

4

18

5

Tot het metselen in den Tornn 3 karre sandt---

-

22

4

An Johan Killeman een reekenung betaelt, door het gestoelt van de klocken torn met lassen is repareert, dat hij daerna heeft als metzelaer gearbeit p:q:---

5

16

-

Pro directono an Sneiders betaelt---

-

12

-

Latus

30

12

-

An Willem Heesen per assignatie een reekenung betaelt dat hij het leijden Dack heeft nae gesien van de kerck p:q:---

36

-

-

Den 2 april 1 εε wieroeck ad 7 hollans in Cleefs

-

11

-

Voor 9 εε auidt loedt an de Religieusen alhier betaelt 28½ st p:q: soo gebruickt is op het vers van het groot schip op de kerck p:q:---

-

28

-

Voor de schell van het hooge choor betaelt 2 gl 15 st maeckt in Cleefs p:q:---

2

26

5

An Arnoldus van Dunning en voor dat hij het haut gesaeght, soo gebruickt is om de ooven te stoeken in de geefkamer---

-

20

-

Voor 4 εε wieroeck betaelt an de leester 1 gl 2 st in Cleef---

1

4

5

Voor 1½ maelder weijt aude maet op coena Dni an Elbert Beijer betaelt p:q:---

17

6

-

Voor het Backen p:q:---

3

-

-

Voor 15 preesenten per 8 st---

4

-

-

An Gerret van kruchten voor een Rijem an de Kleepel in de groet klock te verneuen betaelt p:q:---

1

16

-

Latus

67

22

6

       

Wass

     

An Monss Pouwels tot Cleef voor 17 εε geel wass den 29 maij 17 εε betaelt p:q:---

10

-

-

An Derck Arns voor 9¾ εε geel wass den 30 julij betaelt p:q:---

7

19

-

An Gerret ten Haef voor 17 εε geel wass den 25 august betaelt p:q:---

(12)

14

-

An Antoen Gerretz voor 15 εε 28 lokt geel wass den 29 jan 1749 betaelt p:q:----

11

26

-

       

Ongel karssen

     

An ongelkarssen verdaen in de kerck 45 εε, waer voor betaelt in hollans 11 gl 10 st facit in Cleefs p:q:---

17

2

2

       

Wijn pro Ecclesia

     

A primo maij 1748 bis utimo aprilis 1749 voor 6 anckeren weijn met de vraght p:q:---

63

-

-

Van dito per convert in post van Xanten de quittung becoomen an port---

3

4

-

       

Olij

     

Voor dit haar per reekenung en quittung, vum agio eelf Daler 8 3/8 st:

11

8

5

Latus

128

13

3

       

Hierna nog de recapitulatie en handtekeningen

     

Terug naar Onderzoek