Het archief van het polderdistrict Overbetuwe (1400-1981), is te raadplegen in het regionaal archief Rivierenland te Tiel. De stukken dienen echter van tevoren gereserveerd te worden, want dit archief is nog in een bewaarplaats van het waterschap opgeslagen. Stukken die specifiek betrekking hebben op Herwen, Aerdt en Pannerden zijn te raadplegen op het archiefdepot in Terborg.

Interessant voor genealogisch onderzoek zijn de akten m.b.t. het familiegeld (inv. nrs. 700-752), hierin zijn per dorp de gezinshoofden opgesomd (waarschijnlijk zullen inwonende families/knechten ontbreken op de overzichten). In de akten bevinden zich bijlagen per dorp (ingestuurd door de daarvoor aangewezen personen) en soms ook (a.d.h.v. de ingestuurde stukken) een compleet overzicht voor het hele ambt (zoals voor 1676).

Bijgaand de ingestuurde bijlagen voor het dorp Millingen m.b.t. 1676, 1677 en 1678, helaas ontbreken de specificaties voor Seeland. Kennelijk heeft de heer van Seeland het volledige bedrag voor zijn heerlijkheid betaald en zelf de vordering weer op de inwoners verhaald. Op het derde overzicht (1678) ontbreken de uitheemse morgentalen.

Guido van Benthem, 27 augustus 2004

Inv. nr. 702: Stukken betreffende het verdelen van het familiegeld over het jaar 1676, met opgaven der inwoners van diverse kerspelen. 1676. 1 omslag.

 

Heerlickheidt Millingen

 

Aelbert Francois Verheijden amptman

18

Hendrick Brans

12

Willem Gieltjens

12

Derick Speet

9

Hend Roellen

6

Jan van Quaelborge

6

Pouwel Holtwieler

3

Arnt vande Put

3

Cornelis van Braeckel

3

De weduwe van Willem van de Pavort

3

Hend Stevens

3

Hend Everts

6

Willem Brants

12

Roelman Huijsman

12

Hend. Nas

3

Hend de Beijder den Elden

3

Hend Noll

3

Goessen van Kolck

3

Bernt Gadijkens, pauper

0

Hend de Laer

9

Hend Remij

6

(subtotaal)

117

Herman vande Sandt

3

Hend de Beijer junior

3

Willem de Beijer

3

Hend Arnts

9

Bart Krechtingh

3

Jan Counners (Coenders in volgende lijst)

3

Hend Fonck

3

Gerrit Strengen

3

Wijnandt van Beeckhuijsen

3

Jan Huijsman

6

Bernt Dunck

3

Hend Dunck

3

Derick de Murtener

3

Hend de Laer Kroll 3 (NB Kroll met ander handschrift toegevoegd)

3

Cornelis Kersseler

3

Laemmert Melart

3

Gerrit de Smit

3

Derick Nass (NB Nass met ander handschrift toegevoegd)

3

Frans van den Pavort

3

Crien Kaellen

3

Rijck Verwaijen

3

Gies Verwaeijen

9

(subtotaal)

81

Jan Hellingh

3

Derick Vrancken

3

Hend. vande Pavort

6

Jorden vande Pavort

6

Hend Lax

3

Rein de Snijder

3

Steven Arndts

6

Lisbet Everts

3

(subtotaal)

33

 

81

 

117

(totaal)

231

Uijtheimse morgentalen

 

D'erffgenamen van Mons. Heckingh tot Embrick sijn alhier onder Millingen geerfft met vier end twintigh mergen.

 

De heer Diderick van der Hoevelick tot Bimmen 7 mergen

 

D'Weduwe van Daem Lippits tot Kekerdom (drie) morgen (scheur in vel)

 

Rut Troij tot Tijl 7 mergen

 

Derck Krechtingh tot Embrick eenen halven mergen

 

Hermen Gooris tot Bimmen twee mergen.

 

Peter Verwaijen tot Zevelick twee mergen.

 

Heer Corsten postmeister tot Cleeff dartien mergen

 

Jan Arnts tot Nijll twee end eenen halven mergen

 

Jor. van Dordt tot Embrick achtien mergen.

 

Achterzijde: Cohier der Heerlicheit Millingen wegen het Familiegelt ende uitheimse morgentalen (ongedateerd maar zal van 1676 zijn, gezien de datering van het voorafgaande stuk).

N.B.

Het totaaloverzicht van de Over-Betuwe (d.d. 25.11.1676) noemt maar 3 eigenaren van uitheemse morgentalen, waaronder ook Hendrick Verwaijen tot Leut 13 morgen, die op bovenstaand overzicht ontbreekt.Blijkens zijn testament was Hendrick Verwaijen al op 24.4.1675 eigenaar van goederen te Millingen, derhalve is het vreemd dat hij niet op bovenstaand overzicht wordt genoemd.

Inv. nr. 703: Stukken betreffende de verdeling van het familiegeld over het jaar 1677, met opgaven der inwoners van diverse kerspelen. 1677. 1 omslag.

Cohier der ingesetenen der vrij heerlickheijt Millingen naedier welcke 't familie gelt aldaer uijtgeslaegen is over het iaer 1677 als vollicht (NB de 3e kolom is waarschijnlijk gebruikt voor het afvinken van de betreffende personen)

36

Den Amptman aldaer

1

18

0

12

Hendrick Brandts

1

12

0

12

Willem Giltjens

 

9

0

10

Derrick Speet

1

9

0

12

Willem Brandts

 

9

0

12

Roelman Huijsman

 

9

0

10

Gies Verwaeijen

1

9

0

9

Hendrick de Laer

 

6

0

6

Hendrick Roelen

1

6

0

6

Jan van Quaelburrigh

1

6

0

6

Hendrick Evers

1

6

0

6

Hendrick Remij

1

6

0

6

Jan Huijssman

1

6

0

6

Hendrick van de Pavort

1

6

0

6

Jorden van de Pavort

1

6

0

6

Steven Aernts

1

6

0

3-10

Pauwell Holtswielder

1

3

0

3-10

Aernt van de Peutt

1

3

0

3-10

Cornelis van Braekell

1

3

0

3-10

De weduwe van Willem van de Pavort

1

3

0

187

       

3-10

Hendrick Stevens

1

3

0

3-10

Hendrick Nass

1

3

0

3-10

Gossen van Kollick

1

3

0

3-10

Hermen van de Sande

1

3

0

3-10

Bardt Krechting

1

3

0

3-10

Jan Coenders

1

3

0

3-10

Hendrick Fonck

1

3

0

3-10

Gerrit Strenger

1

3

0

3-10

Winandt van Beeckhuijsen

1

3

0

3-10

Berndt Dunck

1

3

0

3-10

Hendrick Dunck

1

3

0

3-10

Derrick de Meuttenaer

1

3

0

3-10

Lambert Meelardt

1

3

0

4-0

Gerrit de Smitt

1

3

0

3-10

Frans van de Pavort

1

3

0

3-10

Krien Kaell

1

3

0

3-10

Rick Verwaijen

1

3

0

3-10

Jan Helling

1

3

0

3-10

Derrick Vrancken

1

3

0

3-10

Hendrick Lax

1

3

0

 

Onvermeugende luijden

     

3-

Hendrick de Beijer senior

     

3-

Hendrick de Beijer junior

     

3-

Hendrick Noll

     

3-

Berndt Gaijkens

     

82-10

       

3

Willem de Beijer

     

3

Hendrick de Laer Croll

     

3

Cornelis Kerselaer

     

3

Reijn de Snieder

     
 

Aldus opsgestelt Millingen den 14 octobris 1677 bij mij AFvHeijden

     
 

Later toegevoegd:

     
 

Die vergeten sijn

     

3

Derck Nas

     

3

Lijsbet Everts

     

18-0

       

82-10

       

187-0

       

287-10

       
 

Cohier van de uijtheijmse mergentaelen aldaer

     
 

De Erfgenaemen van Monsr Hecking, 24 mergen

     
 

Hendrick Verwaijen tot Leutt, 13 mergen

     
 

Gerrit van Oije tot Kekerdom, 3 mergen

     
 

Rutt Troij tot Till, 7 mergen

     
 

Derrick Krechting tot Embrick, mergen

     
 

Hermen Gooris tot Bimmen, 2 mergen

     
 

Peter Verwaijen tot Zevelick, 2 mergen

     
 

Heer Oosten tot Cleve, 13 mergen

     
 

Heer van der Hoevelick tot Bimmen, 7 mergen

     
 

Jan Aernts tot Niell, 2 mergen

     
 

Jonr. van Dorth tot Embrick, 18 mergen

     
 

Aldus opgestelt als bouven door mij AFvHeijden

     

Achterzijde: Cohier van de ingesetenen der Heerlickheijt Millingen dienende tot uijtvindighe van 't Familiegelt over 't jaer 1677 mitsgaders der uijtheijmse mergentaelen aldaer.

Inv. nr. 704: Stukken betreffende het innen van het familiegeld in het ambt over 1678. 1678-1679. 1 omslag. (N.B. de uitheemse morgentalen ontbreken).

Millingen
Den Amptman aldaer
Hendrick Brants
Willem Giltjens
Derrick Speeth
Willem Brants
Roelman Huijsman
Hendrick Aernts
Gies Verwaijen
Hendrick de Laer een helft bet d'ander
Hendrick Roelen
Jan van Qualburgh
Hendrick Everts
Hendrick Remij
Jan Huijsman
Hendrick vande Pavort
Jorden vande Pavort
Steven Aernts
Pouwel Holtswielder
Aerndt van de Peut
Cornelis van Brakell
De wed van Willem vande Pavort
Hendrick Stevens
Hendrick Nas
Goosen van Kollick
Hermen vande Sande
Barth Krechtingh
Jan Coenders
Hendrick Fonck
Gerrit Strenger
Winant van Beeckhuisen
Berndt Dunck
Hendrick Dunck
Derrick de Meutener
Lambert Molardt
Gerrit de Smit
Frans van de Pavort
Krien Kaell
Rijck Verwaijen
Jan Hellingh
Derrick Francken
Hendrick Lax
Hendrick de Beijer senior
Hendrick de Beijer junior
Hendrick Noll
Bernt Gaijkens
Willem de Beijer
Hendrick de Laer Croll
Cornelis Kerselaer
Rijn de Snijder
Derrick Nas
Lijsbet Everts

Terug naar Onderzoek