Familiegeld Over-Betuwe 1676

Het archief van het polderdistrict Overbetuwe (1400-1981), is te raadplegen in het regionaal archief Rivierenland te Tiel. De stukken dienen echter van tevoren gereserveerd te worden, want dit archief is nog in een bewaarplaats van het waterschap opgeslagen. Stukken die specifiek betrekking hebben op Herwen, Aerdt en Pannerden zijn te raadplegen op het archiefdepot in Terborg.

A.d.h.v. de ingestuurde opgave met belastingplichtigen vanuit de dorpen in het ambt is voor het jaar 1676 een totaaloverzicht voor het gehele ambt Over-Betuwe samengesteld (te vinden onder inv. nr. 702). Het totaal overzicht bestaat uit 2 deeltjes: 1 deeltje voor de uitheemsen (buiten de provincie Gelderland woonachtig) en 1 deeltje voor de inheemsen. Voor de dorpen Herwen, Aerdt, Pannerden en Millingen heb ik de bijlagen (die overigens qua datering afwijken van het totaaloverzicht) vergeleken met het totaaloverzicht. Hierbij valt te constateren dat de personen, die in de bijlagen met nihil werden aangeslagen (met name armlastigen), niet in het totaal overzicht zijn opgenomen. Voor de bovengenoemde dorpen heb ik deze personen a.d.h.v. de bijlagen toegevoegd. Daarnaast kunnen de bijlagen meer bijzonderheden over de belastingplichtigen bevatten (bijv. de woonplaatsen van de uitheemsen). Om deze informatie voor de andere dorpen te verkrijgen zullen de bijlagen (mits beschikbaar) geraadpleegd moeten worden. Daarnaast staan personen op de bijlagen die wel aangeslagen zijn, maar niet op het totaaloverzicht zijn opgenomen, dit heeft waarschijnlijk te maken met het verschil in datering van de bijlagen en het totaaloverzicht.

Als aanvulling t.b.v. het totaaloverzicht heb ik de volgende bijlagen gebruikt:

Herwen & Aerdt: Cohier van het kerspel Herwen en Aerdt wegen het familiegelt encl Wtheimse morgentalen; Aldus gedaen den 28n januarij 1676 door mijn heer amptman en richter Lijnden mitsgaders Gijsbert Vermeer richter tot Herwen ende Aerdt sampt.

Pannerden: Cohier der Heerlicheit Pannerden wegen het Familiegelt ende uitheimse morgentalen (ongedateerd).

Millingen: Cohier der Heerlicheit Millingen wegen het Familiegelt ende uitheimse morgentalen (ongedateerd, begin 1676?).

De nummering van de personen (183 uitheemsen en 659 inheemsen) is door mij toegevoegd.

Tegen deze nieuwe belasting was nog wel de nodige weerstand want onder inventaris nr. 704 vond ik het volgende stuk:

"Nadien de ingesetenen vande kerspelen van Herwen ende Aerdt tot noch toe nalatigh blijven haer familie gelt ende Uttheimse Morgentalen te betalen over den iaere 1678 soo wordtt hier mede geauthorissertt ende gelast Rutger Crijnen, alle dese navolgende personen, aen te manen ende seggen datt sij binnen ses dagen na dese aenmaninge sullen commen betalen haer familiegeltt ende uttheimse morgentalen off datt sij daer voor sullen geexecuteertt ende die geexecuteerde panden mitt en clockenslagh vcofft worden waer van ick haer luden wil waerschuwen alsoe geen utstel langer sal off can gegeven worden".

Een stuk met dezelfde strekking is in ieder geval ook te vinden voor Gent & Erlicom en Pannerden & Millingen.

Guido van Benthem, 29 augustus 2004

Deel 1: Uitheems

Ontfanck der utheimse morgentalen ad vijfftien stuvers den morgen des ampts Overbetuwe ende daer onder gehorende heerlickheden vanden jare 1676 tot den 25e november incluis.

I

Herwen

     

1

Willem Straet (bijlage: Struit) darden halven mergen t'geheel bet (n.b. vlgs bijlage woonachtig te Schenkeschans)

1

17

8

2

De wed. van Jan van Munster d'helfft van eenen mergen (n.b. vlgs bijlage woonachtig te Schenkeschans)

0

7

8

3

Hendrick de Haes 2 mergen t'geheel bet (n.b. vlgs bijlage woonachtig te Schenkeschans)

1

17

8

4

D'Erfgenamen van Henrick Veerman t'geheel van 2 mergen bet (n.b. vlgs bijlage woonachtig te Schenkeschans)

1

17

8

5

De wed. van Hendrick van Euwick 5 morgen 2 hont d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te Schenkeschans)

2

0

0

6

De wed. Toller Moller 5 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

1

17

8

7

Den Inspector Rijckers eenen morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

7

8

8

Besier Johan Vonck vijff hondt d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

6

4

9

Besier Derck Hack (of: Haek) d'helfft van morgen (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

3

12

10

Den Hollander (bijlage: Jan Hollander) 7 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

2

16

4

11

De Erffgenamen van Jan van Oij 3 morgen twee hondt d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

1

5

0

12

Dems (of: Denis) Peters eenen morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

7

8

13

De wed. van Jan Jurriens 3 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

1

2

8

14

D'Erffgenamen van Derck van Hees morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

3

12

15

Herman Schoenmaker 2 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

15

0

16

Albert Jansen morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

3

12

17

D'Erffgenamen vande wed. Hasebaert 5 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

2

1

4

18

Henrick Wijnen 6 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

2

5

0

19

Jordaen Goris cum suis 9 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

7

2

8

20

Claes Huisman morgen int geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

7

8

21

Jan Velman eenen morgen d'helft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

7

8

22

Pauwel van Rijswick eenen morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

7

8

23

Jacop Wijnen 4 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

1

10

0

24

Henrick Vonck 5 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

3

15

0

25

D'Erffgenamen Schaep 2 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

0

18

12

26

Derck Smit 4 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "aen Tolhuijs en Sgravenweert")

1

10

0

27

Aelbert Lippits 1 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig "tot Sevenaer")

0

11

8

28

De Bagijnen van Embrick 4 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig "tot Embrick": Emmerik)

3

0

0

29

Willem de Laer 2 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig "tot Embrick")

1

10

0

30

Twee morgen bouwlants soo die Eijgenaren to Huissen wonen d'helfft

0

15

0

31

Maes Rutgers cum suis 2 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage "tot Warbeij" woonachtig)

1

17

8

32

Cristiaen van Berrefelts goederen nu geproffiteert worden door den secretaris Isaack, groot 45 morgen ontf. (n.b. volgens bijlage "tot Warbeij" woonachtig)

16

17

8

 

In de bijlage, die 10 maanden eerder is opgemaakt, worden nog genoemd:

     
 

De Wed Boumans tot Sevenaer anderhalven morgen

     
 

De Erfgn Henrick Luijker tot Duijven eenen halven morgen

     
 

Maria Elisabet Rutgers van Haren tot Warbeij 3 morgen (n.b. volgens de bijlage van Aerdt woont zij te Emmerich).

     
 

Frans Rutgers van Haren Canonicus tot Meurs 3 morgen

     

II

Aerdt

     

33

Voord'Erffgenamen van Morlet 16 (of: 17) morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te Kalkar)

6

3

12

34

Vrouw Langen 12 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Embrick")

4

10

0

35

Dr. Witte 9 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Embrick")

6

15

0

36

Vrouw Droogmorten 4 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Embrick")

1

13

12

37

Willem Struit 2 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Schenckeschans")

0

15

0

38

Toller Moller 15 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Tolhuijs")

11

5

0

39

Peter Blij ende Jan Serris 3 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Tolhuijs")

2

5

0

40

Derck Reijers 6 morgen 2 hont t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Huijt")

4

15

0

41

Willem Ontijdt 2 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Huijt")

0

18

12

42

Maes Rutgers cum suis 4 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Werbeij")

3

0

0

43

Deecken Ulfft 2 morgen t'geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Werbeij")

1

10

0

44

Jan Luijrman 1 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Lijmers")

0

11

4

45

Willem de Schipper 3 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te Elten)

1

6

4

 

Aan de bijlagen zijn onderaan nog toegevoegd:

     
 

Frans Rutgers van Haren canonicus tot Meurs 9 morgen

     
 

Maria Elisabet Rutgers van Haren tot Emerick ses morgen

     

III

Pannerden

     

46

Monsr. Heumen wonen int Stifft van Munster 13 morgen t'geheel

9

15

0

47

Reinier Spaen 2 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Sevenaer")

0

15

0

48

Monsr. Putten tot Goch tien morgen t'geheel

7

10

0

49

Aelbert Lippits 2 morgen d'helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te "Sevenaer")

0

15

0

50

Willem Vermeer tot Hulhusen 8 morgen d'helfft

3

3

12

 

In de bijlage, die waarschijnlijk 10 maanden eerder is opgemaakt, wordt nog genoemd:

     
 

Joffer Schaep woonende onder 't land van Cleeff dardenhalven mergen

     

IV

Millingen

     

51

Henrick Verwaijen tot Leut 13 morgen d'helfft (n.b. wordt niet genoemd in de bijlage)

4

17

8

52

Jan Arnts tot Nijll 2 morgen d'helfft

0

18

12

53

Jo.r van Dort tot Embrick 18 morgen t'geheel

13

10

0

 

In de bijlage worden nog genoemd:

     
 

D'erffgenamen van Mons. Heckingh tot Embrick sijn alhier onder Millingen geerfft met vier en twintigh mergen;

     
 

De heer Diderick van der Hoevelick tot Bimmen 7 mergen

     
 

D'Weduwe van Daem Lippits tot Kekerdom (drie) morgen

     
 

Rut Troij tot Tijl 7 mergen

     
 

Derck Krechtingh tot Embrick eenen halven mergen

     
 

Hermen Gooris tot Bimmen twee mergen

     
 

Heer Corsten postmeister tot Cleeff dartien mergen

     

V

Gent

     

54

De Cruijsbroeders tot Ceulen 35 morgen d'helfft

13

2

8

55

La ports (of: porte) in Zeelant 45 morgen d'helfft daerop

16

0

0

56

Vrouw Roeloffs weijtgen groot drie morgen d'helfft

1

2

8

57

Peter Eekholt tot Huissen eenen morgen t'geheel

0

15

0

VI

Erlicom

     

58

Gerrit Aernts 2 morgen d'helfft

0

15

0

59

Richter Triest 5 morgen d'helfft

1

17

8

60

Hendrick Verwaijen & Copraeij 2 morgen d'helfft

0

15

0

61

Carthuser heeren van Coblents 95 morgen d helffte

35

12

8

62

Adam van Moerbeeck 13 morgen t'geheel

10

2

8

63

Burgermr Jende 12 morgen d'helfft

4

10

0

64

Bart d'Hoogh 4 hont daerop

0

7

0

VII

Doornenburgh

     

65

D'Erffgenamen van Cornelis Stevens eenen morgen t'geheel

0

15

0

VIII

Angeren

     

66

Heer Marschalck Spijrinck 20 morgen daer op bet,

10

1

0

67

Deselve noch een hoffstadt groot 2 morgen wegen den 10e penninck desomme van

4

14

0

68

De Dom heeren van Utrecht 40 morgen t'geheel

30

3

12

69

Roeloff Gijsberts 4 morgen d'helfft

1

10

0

70

Herman Stuijr tot Huissen 2 morgen d'helfft

0

15

0

71

De Wed. van Herman van Vinceler 2 morgen drie hondt d'helfft

0

18

12

72

Jo.r Schrastein 12 morgen daer op

4

1

0

73

Hendrick en Jacob Schoenmaker 3 hondt d'helfft

0

3

12

74

Jan van Eijmeren 1 morgen 3 hont d'helfft

0

11

4

75

Aelbert Verheijden 1 morgen 3 hondt d'helfft

0

11

4

76

D'Erffgenamen van Gerrit Goossens 6 morgen daerop

1

19

6

77

Gerrit van Betouw eenen morgen 3 hont d'helfft

0

11

4

78

De Wed. van Peter van Alpen 3 hont d'helfft

0

3

12

79

De Glasemaker tot Huisen 2 morgen t'geheel

1

10

0

80

Van Helden tot Huissen 2 morgen d'helfft

0

15

0

81

Gortjen van Menten eenen morgen d'helfft

0

7

8

82

Evert Elsshoff 7 morgen drie hont d'helfft

2

16

4

83

Evert Noorman 6 morgen 3 hont d'helfft

2

8

12

84

De Wed. van Gerrit Engelen 1 morgen d'helfft

0

7

8

85

Thijs Roeloffs 3 morgen d'helfft

1

2

8

86

De kinderen van Arndt Verburght tot Huissen 1 morgen 4 hont t'geheel

1

5

0

87

Willem Bernts Plasman tot Huissen 3 morgen d'helfft

1

2

8

88

Roeloff Hellingh tot Huissen 1 morgen t'geheel

0

15

0

89

De Wed. van Hendrick van Betouw tot Huissen morgen t'geheel

0

12

4

90

Wijnandt Verburcht tot Huissen 5 morgen d'helfft

1

17

8

91

De Wed. van (Telnirs) Joosten 3 morgen d'helfft

1

2

8

92

De Wed van Peter van Essen tot Huissen eenen morgen 3 hondt d'helfft

0

11

4

93

Armt Sweeren 2 morgen drie hondt t'geheel

1

17

8

94

Steven van Kirckhofs eenen morgen d'helfft

0

7

8

95

De Broeder van Cornelis Stevens eenen morgen 3 hont t'geheel

1

2

8

96

D'Erffgenamen van Cornelis Stevens drie morgen t'geheel

2

5

0

97

De Wed. van Hendrick Joris Smit 5 morgen drie hondt d'helfft

2

1

0

98

Hendrick Smit tot Huissen 1 morgen drie hondt d'helfft

0

11

4

99

Jan Arijssen van Merpelt Burgermr tot Huissen 7 morgen in verscheijde parcelen t'geheel

5

5

0

100

De Bouwingh van de heer van Walbeeck 48 morgen d'helfft

18

0

0

101

De Bouwingh vande Vrouw van Nijen Clooster 42 morgen d'helfft

15

15

0

102

De Bouwingh vant Convent van Huissen 43 morgen d'helfft

16

6

4

103

Datt selve Convent noch een Weijde van 8 morgen d'helfft

3

0

0

104

De Bouwingh vande Vrouw van Dinteren, groot 28 morgen d'helfft

10

10

0

105

Anthonij Verburghts helfft van een Tijntjen in pacht 50 gl: voordie helffte bet,

1

5

0

IX

Bemmel

     

106

D'Erffgenamen vande Burgermr Jacob Por 25 morgen d'helfft

9

7

8

107

Frederick Verburght 5 morgen t'geheel

3

15

0

108

Corelis Sijllingh 3 morgen d'helfft

1

2

8

109

Bernt Veren eenen morgen d'helfft

0

7

8

110

Jan Roeloffs 2 morgen d'helfft

0

15

0

111

Goossen Gerrits eenen morgen d'helfft

0

7

8

112

De heer van Bentinck getrouwt mit de dochter van wijlen capt Braeckel Vaecken Tijndt groot 7 morgen vercofft voor 107 gulden compt

10

0

0

113

D'Erffgenamen van wijlen den heer probst Bentinck een Bouwingh van 32 morgen voor d'helfft

12

0

0

114

D'Erffgenamen van domino Puttenio ses morgen Bouwlants voor d'helfft

2

5

0

115

Deselve eenen Tijndt groot 7 morgen voord'helfft

2

12

8

116

Deselve acht morgen weijlants voord'helfft

3

0

0

117

De heer van Barlekom 3 morgen t'geheel

2

12

8

118

De Vrouw van Seroskercken, het Adelick huis den Brugdijck mit hoff en kempken 2 morgen

1

10

0

119

Deselve noch 4 morgen Weijlants t'geheel

3

7

8

120

Anthonij Verburght mit Neeltjen Verburght 18 morgen utterweert daer op bet

5

1

4

121

Deselve Antonij Verburght 9 morgen Weijlandt d'helfft

3

7

8

122

Deselve Antonij Verburght 5 morgen Bouwlandt voor d'helfft

2

1

4

123

Neeltjen Verburcht voorss. Huis en hoff, 2 morgen voor d'helfft

0

15

0

124

Deselve 2 morgen Bouwlant d'helfft

0

15

0

125

Deselve 5 morgen Weijlants d'helfft

1

17

8

X

Ressen

     

126

[ doorgehaald: D'kinderen off Erffgenamen van Arnolt van (Ersill), huijs, groot 6 morgen]

     

127

D'Eijgenaers vand'helfft van eenen Bouwhoff van 39 morgen wonende in Hollant, ende d'ander helffte Dr. Bors toecompt t'geheel bet

14

5

0

128

Des probsten Tijndt van Utrecht, groot 17 morgen Vroffst voordesen jare voor 274 gl: daer van dentienden penninck bedraeght en betaelt

27

8

0

129

Dartien morgen soo Bouw als Weijlant van zar. de heer van Kessel voor d'helfft

4

17

8

XI

Lent

     

130

De heer Flemingh nomine

     

131

Noch 2 morgen toebehorende Ariens Martens ende Arens Peters alias Rurtsboer d'helfft

0

15

0

XII

Buirschap Elst

     

132

De heeren van St. Peter ende het Apostolen gasthuis binnen Utrecht 32 morgen bet, d'helfft

12

0

0

133

Vrouw vanden Engh 18 morgen bet, d'helfft

6

15

0

134

Rutger van Essen een weijde groot 3 morgen bet, d'helfft

1

2

8

135

De heer vanden Duckenburgh ses morgen bet, d'helfft

2

5

0

136

D'Erffgenamen van Cornelis Strick 4 morgen bet d'helfft

1

13

12

137

Rutger van Essen twee morgen bouwlandt & Boomgaert voord'helfft

0

15

0

138

Vrouw Sluijskens twee derdeparten in huis, hoff, acht morgen d'helfft

2

0

0

139

De Wed. van Jasper van Aepel 4 morgen, t'geheel bet

3

7

8

XIII

Rijckerswoert

     

140

Willem Otten 1 morgen bet, d'helfft

0

11

4

XIV

Aem

     

141

N. Vinceler 2 morgen voor d'helfft bet

0

15

0

142

Jor. Bartholomeus van Schrastein 6 morgen d'helfft

2

5

0

143

D'heer vanden Duckenburgh 3 morgen d'helfft bet,

1

2

8

144

Ses morgen weijlants toebehorende d'Wed. van Derck van Wely d'helffte bet

2

5

0

XV

Brelaer

     

145

N. van Vinceler richter 2 morgen d'helfft bet,

0

15

0

XVI

Lijnden

     

146

De Wed. vanden Richter Vinceler 5 morgen min een vierdel d'helfft

1

17

0

XVII

Velu en Hollanderbroeck

     

147

Rutger van Essen tien morgen, d'helfft bet,

3

15

0

148

Jan Arijssen Burgermr tot Huissen 3 morgen d'helfft bet,

1

2

8

149

N. van Betouw d'helfft van eenen Bouwhoff groot 19 morgen daer van d'ander helfft toe compt de Wed. Holters tot Arnhem betaelt op d'helfft drie vierde parten mit

2

14

0

150

Ende seit het ander toe te comen Mechtelt Baeck Wed. mede tot Arnhem wonende

     

151

(A.) van Eijmeren 1 morgen t'geheel bet, mit

1

2

8

152

D'Erffgenamen van Staverden 9 morgen t'geheel bet

6

15

0

153

Een Bouwinge van 28 morgen toebehorende tot Swoll, bet, t'geheel

21

5

0

154

Gerrit van Welij, morgen, voor d'helfft

0

11

10

XVIII

[doorhaling: Elden] Reedt

     

155

Een Bouwinge toebehorende den heer te Nijl, groot 47 morgen daer op bet,

18

16

0

XIX

Valburgh

     

156

Eenen morgen weijlans toebehorende Willem Donck voor t'geheel bet,

0

15

0

157

Vijff morgen weijlants toecomende d'Wed vanden Richter van Herwerden bet, d'helfft

1

17

8

158

Eadem noch 4 morgen Weijlans ende voord'helfft bet,

1

10

0

159

Eadem noch 3 morgen Weijlants en bos voor d'helfft

1

6

4

160

Rutger van Essen 5 morgen voord'helfft bet,

1

17

8

XX

Oosterholt

     

161

De Wed. van Henrick van Betouw 6 morgen voor d'helfft bet,

2

5

0

162

Sestenhalven morgen toebehorende d'heer Flemingh nomine uxoris bet, t'geheel

4

2

8

XXI

Ewick

     

163

Een Bouwinge groot 24 morgen toecomende Jacobus Verheijen geestelick persoon met sijn swager voord'helfft bet,

9

0

0

XXII

Hervelt

     

164

J Vrouw vander Mijlen ses morgen, bet, geheel

4

10

0

165

J Vrouw Wed. van den Ritmr Frents acht morgen bet, d'helfft

3

0

0

166

Jor. van Loon tien morgen en voor d'helfft bet,

3

15

0

167

De heer Stepradt heer van Walbeeck 38 morgen en bet, voor d'helfft

13

0

0

168

Lucas Verhoeven vijff vierdel morgen voord'helfft bet,

0

7

6

169

Andries Verhoeven 2 morgen en d'helfft bet,

0

15

0

XXIII

Andelst

     

170

J Vrouw vander Mijlen het Adelick huijs mit ongeveer 60 morgen bet, voor d'helfft

22

10

0

171

De Wed. vanden heeren Ritmr Frents een Bouwingh van 32 morgen bet, d'helfft

12

0

0

172

Jor. van Lom een Bouwingh groot 17 morgen, envoor d'helfft bet,

6

7

8

173

De heer Stepraet heer van Walbeeck, een Bouwinge groot 26 morgen daer op betaelt

7

0

0

XXIV

Setten

     

174

Jor. van Till een Bouwingh groot 42 morgen, ende daer op bet, voord'helfft

15

15

0

XXV

Heteren

     

175

Een Weij int'voor broek gent de Ganse camp groot 5 morgen toebehoreden N. Suirmont ende bet, voord'helffte

1

17

8

176

D'domheren Tijnt tot Utrecht groot 29 morgen daerop bet

9

9

0

177

Ende dannoock noch een Weij int' We(ij)broeck groot 4 morgen envoor d'helfft bet

1

10

0

XXVI

Randwick

     

178

De Vrouw van Oltvalckenburgh d'Lepense weerden groot 24 morgen voord helfft bet,

9

0

0

179

Deselve noch een Weijde van ses morgen ende noch een 2 morgen hierop pro parte bet,

0

11

9

180

Een hoffstede groot morgen toebehorende de Wed. Henrick Henricx doet in pacht 15 gl ende bet, voor de helffte vanden 10e penninck

0

15

0

181

De drost Boe(c)op een Bouwinge groot 96 morgen, daer van ses mergen onder Laeckmondt liggen hier op bet,

17

0

0

XXV

(Driel) NB onleesbaar door vochtschade

     

182

Andries (Verh)oeven 2 morgen en bet voord'helffte

0

18

12

XXVI

Heerlickheit Wolfferen

     

183

De heer van Wolfferen 43 morgen ende bet, voord'helffte

16

6

4

Deel 2: Inheems

Ontfanck vant' familiegelt des Ampts Overbetuwe ende daer onder gehoorende herlickheden vanden jare 1676 tot den 21e Novemb. Incluis.

I

Richter Ampt Herwe

     

1

De Richter Gijsbert Vermeer voor sijn quota

12

0

0

2

Derck van Huissen int geheel mede bet,

12

0

0

3

Derck van Rijswick int'geheel

12

0

0

4

De Wed. Pavorts int'geheel

12

0

0

5

De Wed. Hend. Heijendael int'geheel

12

0

0

6

Hendrick Brants voord'helfft

6

0

0

7

Willem Barten t'geheel

12

0

0

8

Rijck Wolters t'geheel ad

6

0

0

9

Jan Francken t'geheel

9

0

0

10

Hendrick van Enderen t'geheel

6

0

0

11

Lutter Janssen Keteler t'geheel

6

0

0

12

Dirck Goossens t'geheel

6

0

0

13

Arnt Scholten t'geheel

6

0

0

14

Henrick Verheijen voord helfft

3

0

0

15

Gerrit Wolters int geheel

3

0

0

16

Gerrit Knelissen int'geheel

6

0

0

17

Derck Voss int geheel

9

0

0

18

Jan Hoornhorst int'geheel

3

0

0

19

Herman Thijssen int'geheel

3

0

0

20

Jan Jonckhans int'geheel

6

0

0

21

Arndt Grob int'geheel

6

0

0

22

Henrick Henricxen int'geheel

6

0

0

23

De Wed. van Jan Christiaens t'geheel

3

0

0

24

Derck Iwens t'geheel

3

0

0

25

De Wed. van Jan Jonckhans t'geheel

3

0

0

26

Jan Hanssen t'geheel

3

0

0

27

Evert Janssen t'geheel

3

0

0

28

Derck Roeloffs voord'eersts helfft

1

10

0

29

Henrick Philipsen int'geheel

3

0

0

30

Jan van Biensbergen t'geheel

3

0

0

31

Gerrit Lubberts t'geheel

3

0

0

32

Jacob van Colck voord'helfft

1

10

0

33

Henrick Janssen t'geheel

3

0

0

34

Arnt Goris t'geheel

9

0

0

35

Henrick Lamberts voord'helfft

1

10

0

36

Arien Hanssen voord'helfft

1

10

0

37

Jacob Wemmers voord'helfft

1

10

0

38

Roeloff van Munster t'geheel

3

0

0

39

Jan Hendricx t'geheel

3

0

0

40

Leonardt Jonckhans t'geheel

3

0

0

41

Reijn Iwens voord'eerste helfft

1

10

0

42

Derck Bergman t'geheel

3

0

0

43

Cornelis Looffs (of: Loefs) voor sijn helfft

1

10

0

44

Jan Willemssen t'geheel

3

0

0

45

Elbert Elbertss voor sijn eerste helfft

1

10

0

46

Claes Thijssen t'geheel

3

0

0

47

Evert Arntsen t'geheel

3

0

0

 

In de bijlage worden nog genoemd:

     
 

Lucas Gerritsen (3); Bernt Croeseman (0); Henrick Hingel (0); Ruth Rijcken (0); Gerrit de Velicker (0); Henrick Weijs (0); Jan Remmen (0).

     

II

Aerdt

     

48

Gaert Reijers t'geheel

6

0

0

49

Toenis Muller voor d'helfft

1

10

0

50

Gerrit Goris t'geheel

3

0

0

51

Arndt de Smit t'geheel

3

0

0

52

Lambert Hoet t'geheel

6

0

0

53

Arndt van Haeff t'geheel (n.b. bijlage: ten Haeff)

3

0

0

54

Jan Brants t'geheel

6

0

0

55

Jan van Bolderen t'geheel

3

0

0

56

Jan Jansen t'geheel

3

0

0

57

Geubel de Snijder voor d'helfft

1

10

0

58

Henrick Otten t'geheel

6

0

0

59

Gerrit Everts t'geheel

3

0

0

60

Willem Gerlichs t'geheel

6

0

0

61

De weduwe van Jurrien van Steel t'geheel

3

0

0

62

Jan Lamberts d'helfft

1

10

0

63

Henrick Buijs t'geheel

3

0

0

64

Coendert Schott de helfft

3

0

0

65

Hermen Gerritsen t'geheel

3

0

0

66

Thomas Otten t'geheel

6

0

0

67

Gerrit Voss d'helfft

1

10

0

68

Henrick Schot t'geheel

6

0

0

69

Peter Knelissen d'helfft

1

10

0

70

Maes Grob t'geheel

6

0

0

71

Jan Dercksen t'geheel

6

0

0

72

Henrick Arntsen d'helfft

1

10

0

73

Henrick van Gent d'helfft

1

10

0

74

Ott Brants d'helfft

3

0

0

75

Hendrick Hanssen d'helfft

6

0

0

76

Derck Hermssen d'helfft

3

0

0

77

Peter Dercksen t'geheel

3

0

0

78

Derck Buijs t'geheel

3

0

0

79

Sander Tomassen t'geheel

3

0

0

80

Derck Hulsepas d'helfft

1

10

0

81

Willem Blenck d'helfft (n.b. in de bijlage staat nog: "wonende in de bouhuis vant huis tot Aerdt")

4

10

0

82

De Wed. Matthijs Hagemans d'helfft

6

0

0

 

In de bijlage worden nog genoemd:

     
 

Hendrik Schreeven (0); Daen de Cuijper (3); Willem Gerven (0); De Wed Lambert van Duijnen (0); Bernt Gerritsen (0); Jan Heetvelt (0); Den lantsr Rutgeri (18); Lambert Crechtingh (0); Jan Weijman (0); Hans den Duijtser (0); Jan van Wachtendonck (0); Jor Aelbert vander Sandt (0).

     

III

Pannerden

     

83

Rijck de Beijer d'helfft

6

0

0

84

Henrick Arntssen d'helfft

6

0

0

85

Steven Gijsberts t'geheel

6

0

0

86

Derck Otten t'geheel

6

0

0

87

Derck Peters t'geheel

3

0

0

88

Jan Goris op den Steen t'geheel

9

0

0

89

Arien de Kuper t'geheel

3

0

0

90

Derck vanden Pol t'geheel

3

0

0

91

Bernt Janssen t'geheel

3

0

0

92

Bernt Hummingh (of: Hunningh) d'helfft

1

10

0

93

Derck Janssen Snijder d'helfft

1

10

0

94

De Wed. van Willem Coenderts t'geheel

3

0

0

95

Peter Gratias d'helfft

1

10

0

96

Jan de Beijer den cleijnen t'geheel

3

0

0

97

Jan de Beijer den langen d'helfft

6

0

0

98

De Wed. van Burgart Meijer d'helffte

3

0

0

99

Jan Hoet d'helfft

1

10

0

100

Arnt Otten t'geheel

9

0

0

101

Roeloff Goris t'geheel

9

0

0

102

Gerrit Tonissen d'helfft

1

10

0

103

Aelbert Gerritsen d'helfft

6

0

0

104

Sander Fierkens t'geheel

9

0

0

105

Jan Sanders t'geheel

6

0

0

106

Wolter Scheerder d'helffte

1

10

0

107

Sander Sanders cum suis t'geheel

9

0

0

108

Jan Goris inde Lobberden t'geheel

9

0

0

109

Gijsbert Boliaerdt t'geheel

6

0

0

110

Jan Roeloffs t'geheel

3

0

0

111

Gerrit Lentjens d'helfft

1

10

0

112

Frederick van Udem d'helfft

1

10

0

113

Rutger de Man d'helfft

3

0

0

114

Roeloff Arnts d'helfft

3

0

0

115

Hendrick Verwaijen d'helfft

3

0

0

116

Gerrit d'Man t'geheel

6

0

0

117

Gerrit Bernts t'geheel

3

0

 

118

Jan Fontein cum suis t'geheel

6

0

0

119

Guert Goris d'helfft

3

0

0

120

Jacob van Woerden d'helfft

3

0

0

121

Melchior Hermensen t'geheel

3

0

0

122

Jan Verburcht t'geheel

3

0

0

123

Bart Hansen t'geheel

3

0

0

124

Peter Caell d'helffte

1

10

0

125

Hendrick Verheijen t'geheel

3

0

0

126

Wanner Bloem t'geheel

3

0

0

127

Wolter Vos d'helfft

1

10

0

128

Bernt Thijssen t'geheel

6

0

0

 

In de bijlage worden nog genoemd:

     
 

Jr. Hendrick van Huijssen tot den Wardt (18); Domine Sprange (6); Peter Giesberts (6); den custer, pauper (0); Hendrick de Beijer (3); Steven Grob (6); Hend. Vrancken (6); Hend. Verheijden den jongen (0); Jan Croll (0); Jan Hendricx Sneider (0).

     

IV

Millingen

     

129

De heer Albert Francois Verheijden, Amptman, voord'helffte

9

0

0

130

Hend. Brants t'geheel

12

0

0

131

Willem Gieltjens t'geheel

12

0

0

132

Derck Speet t'geheel

9

0

0

133

Henrick Roellen d'helfft

3

0

0

134

Jan van Quaelborgen t'geheel

6

0

0

135

Pouwel Holtwieler d'helfft

1

10

0

136

Arnt vande Put d'helfft

1

10

0

137

De Wed. van Willem vande Pavort

1

7

0

138

Hendrick Stevens d'helfft

1

10

0

139

Hendrick Everts d'helfft

3

0

0

140

Willem Brants d'helfft

6

0

0

141

Roelman Huijsman d'helfft

6

0

0

142

Hend. Nas t'geheel

3

0

0

143

Hendrick d'Beijer den Olden t'geheel

3

0

0

144

Hend. Noll d'helfft

1

10

0

145

Goossen van Colck t'geheel

3

0

0

146

Hendrick de Laer d'helfft

4

10

0

147

Hend. Remij d'helfft

3

0

0

148

Hermen vande Sande t'geh.

3

0

0

149

Hendrick de Beijer junior t'geheel

3

0

0

150

Willem d Beijer d'helfft

1

10

0

151

Hendrick Arnts d helfft

4

10

0

152

Bart Crechtingh d'helffte

1

10

0

153

Jan Counners d'helfft

1

10

0

154

Hend. Vinck d'helffte

1

10

0

155

Gerrit Strenger t'geheel

3

0

0

156

Jan Huijssman d'helfft

3

0

0

157

Bernt Dunck d'helffte

1

10

0

158

Derck de Murtener d helfft

1

10

0

159

Hend. de Laer Croll voor d'helfft

1

10

0

160

Hend. Dunck voor d'helfft

1

10

0

161

Cornelis Kerseler voord helfft

1

10

0

162

Lamert Melard voor d'helfft

1

10

0

163

Gerrit d'Smith t'geheel

3

0

0

164

Derck Nas t'geheel

3

0

0

165

Frans vande Pavort

2

18

0

166

Crijn Kaellen t'geheel

3

0

0

167

Rijck Verwaijen t'geheel

9

0

0

168

Jan Hellingh d'helfft

1

10

0

169

Derck Francken t'geheel

3

0

0

170

Hendrick van de Pavort t'geheel

6

0

0

171

Jorden van de Pavort d'helfft

3

0

0

172

Hend. Lax t'geheel

3

0

0

173

Rijn de Snijder d'helfft

1

10

0

174

Steven Arnts d'helfft

3

0

0

175

Gies Verwaeijen int'geheel

9

0

0

176

Lijsbet Everts d'helfft

1

10

0

 

In de bijlage worden nog genoemd:

     
 

Bernt Gadijkens, pauper (0); Wijnandt van Beeckhuijsen (3); Cornelis van Braeckel (3)

     

V

Zeelandt

     

177

Den heer Tondij heer van Zeelant, d'helfft

18

0

0

 

Scholt Ampt Bemmel

     

VI

Doornenburgh

     

178

Derick Peters d'helfft

4

10

0

179

Jan Grob d'helfft

4

10

0

180

Peter Janssen d'helfft

4

10

0

181

Gerrit Cornelissen d'helfft

4

10

0

182

Aelbert Janssen d'helfft

3

0

0

183

Gijsbert Gerrits d helfft

4

10

0

184

Jan Claessen d'helfft

3

0

0

185

Gerrit van Bronckhorst d'helfft

3

0

0

186

Bernt Segers t'geheel

3

0

0

187

Willem Hermensen Smit t'geheel

3

0

0

188

Roeloff Dercxsen d'helfft

1

10

0

189

Goossen Sanders d'helfft

1

10

0

190

Hermen Janssen d'helfft

1

10

0

191

Peter Jansen Speelman d'helfft

1

10

0

192

Derck Francken t'geheel

3

0

0

193

Derrick Gerrits t'geheel

3

0

0

194

De Wed. Mulders d'helfft

1

10

0

VII

Angeren

     

195

De heer Zeller tottet Roodewalt d'helfft

12

0

0

196

Peter Custer d'helfft

6

0

0

197

Roeloff Aelberts d'helfft

6

0

0

198

Wijnandt Engelen d'helfft

6

0

0

199

Bart Engelen t'geheel

6

0

0

200

Lambert Thijssen t'geheel

3

0

0

201

Derck Luijtjens d'helfft

1

10

0

202

Jan Luijtjens Muller d'helfft

1

10

0

203

Derck Egberts d'helfft

1

10

0

204

Herman van Duijssburgh d'helfft

1

10

0

205

Henrick Jansen t'geheel

3

0

0

206

Gijsbert van Heel d'helfft

1

10

0

207

Jan Wolters t'geheel

3

0

0

208

Gerrit Lenerts

3

0

0

209

Derrick Engelen d'helfft

1

10

0

210

De Wed. van Hendrick Gerrits t'geheel

3

0

0

211

Willem Peters d'helfft

1

10

0

212

Willem Francken d'helfft

1

10

0

213

Arnt Arntsen t'geheel

3

0

0

214

Seger Francken t'geheel

3

0

0

215

De Wed. van Herman Francken d'helfft

1

10

0

216

Jan Gerrits t'geheel

3

0

0

217

Jan de Sluijter t'geheel

3

0

0

218

De Wed. van Flieren t'geheel

3

0

0

219

Jan Mechers t'geheel

3

0

0

VIII

Bemmel

     

220

Vrouw Anna Crousen Wed. Velthoffs mit de Vrouwe Wed. Bloemmendaels, voord'helfft

9

0

0

221

Stoffel Everts t'geheel

12

0

0

222

Jan Jansen t'geheel

6

0

0

223

Rut Hendricx d'helfft

1

10

0

224

Henrick Kueltjens t'geheel

3

0

0

225

Jan Derricxen Timmerman voor d'helfft

1

10

0

226

Jan Hermans Scheper voor d'helfft

1

10

0

227

Rutger Gerrits t'geheel

3

0

0

228

Hendrick Peters voor d'helfft

1

10

0

229

David Tonissen voor d'helfft

3

0

0

230

Henrick Janssen t'geheel

3

0

0

231

Jacob Thijssen voor de helffte

1

10

0

232

Willem van Merm d'helfft

6

0

0

233

Cornelis Willems d'helfft

3

0

0

234

Cornelis Cornelissen d'helfft

3

0

0

235

Arien Janssen d'helfft

3

0

0

236

Jan van Dartelen d'helfft

1

10

0

237

Willem Teunissen d'helfft

1

10

0

238

Jan Jansen off langen Jan d'helfft

1

10

0

239

Gerrit Ijsebrants d'helfft

3

0

0

240

Wijnandt Jurriens de helfft

1

10

0

241

Wessel Dercxsen d'helfft

3

0

0

242

Michiell Fransen schoolmeister d'helfft

3

0

0

243

Peter Willemsen d'helfft

1

10

0

244

Jan Jansen Muller de helfft

1

10

0

245

Ott Duijm d'helfft

1

10

0

246

Gerrit Cornelissen d'helfft

1

10

0

247

Hendrick Cornelissen voor d'helfft

1

10

0

IX

Ressen

     

248

Willem Wessels t'geheel

6

0

0

249

Teunis Teunissen d'helfft

1

10

0

250

Bart Willemsen t'geheel

3

0

0

251

Gerrit Cornelissen t'geheel

3

0

0

252

Jan Dercksen t'geheel

3

0

0

253

Arien Cornelissen t'geheel

3

0

0

254

Hendrick Dercksen d'helfft

3

0

0

255

Arien Tonissen t'geheel

3

0

0

256

Gerrit Voortman t'geheel

3

0

0

257

Jan Jansen d'helfft

1

10

0

X

Lenth

     

258

Jan van Geijn off Voortman t'geheel

3

0

0

259

Henrick Jansen d'helfft

1

10

0

260

Rutger Goossens t'geheel

3

0

0

261

Maes Rutgers t'geheel

6

0

0

262

Jan van Leijen Smit t'geheel

3

0

0

263

Gijsbert Lamerts t'geheel

6

0

0

264

Jan Hermansen Rademaecker d'helfft

1

10

0

265

Hendrick Teunissen t'geheel

3

0

0

266

Willem Willemsen t'geheel

3

0

0

267

Bartholomeus Goossens t'geheel

3

0

0

268

Jan Broedershusen d'helfft

3

0

0

269

Hendrick Bernts t'geheel

3

0

0

270

Jan Leenderts t'geheel

6

0

0

271

Jacob Cornelissen int'geheel

9

0

0

272

Jan Hermansen op de Steldt t'geheel

3

0

0

273

Jacob Guertsen d'helfft

1

10

0

274

Bernt Peters t'geheel

3

0

0

275

Jan Peters t'geheel

3

0

0

276

Arien Peters t'geheel

3

0

0

277

Hend. Reijnen t'geheel

3

0

0

278

Willem Janssen van Ree t'geheel

3

0

0

279

Jan Bernts van Galen t'geheel

3

0

0

280

Caerll Willemsen Molbierkens soon t'geheel

3

0

0

XI

Gent

     

281

Herman van Triest t'geheel

3

0

0

282

Derck van Deventer d'helfft

1

10

0

283

Hendrick Hamerslage t'geheel

3

0

0

284

Gerrit Meussen d'helfft

1

10

0

285

Wijnandt vande Velde de helffte

3

0

0

286

Derrick Serris d'helfft

1

10

0

287

Steven Eijmerts d'helfft

1

10

0

288

Derck Bouwman d'helfft

3

0

0

289

Hendrick Gerrits d'helfft

1

10

0

290

Bart Derricx t'geheel

3

0

0

291

De Wed. van Jan van Driel t'geheel

6

0

0

292

Jan Hermans in Boomgardt t'geheel

3

0

0

293

Rijck verheijden d'helfft

1

10

0

294

Henrick Kuiper t'geheel

3

0

0

295

Jr. Jan d(e Smi)t t'geheel

3

0

0

296

Jan van Geijn d'helfft

1

10

0

297

Jan van Santen d'helfft

1

10

0

298

Godefrid Huijssman d helfft

1

10

0

299

Hend. de Beijer t'geheel

3

0

0

300

Rutger Verheijden d'helfft

3

0

0

301

De Wed. van Hendrick Bouwmans d'helfft

3

0

0

302

Willem Peeren t'geheel

3

0

0

303

De Wed. van Jan Pouwels d'helfft

3

0

0

304

Hendrick van de Kerckhoff

3

0

0

305

Thijs Willemsen Coninck t'geheel

3

0

0

306

Jan Gijsberts d'helfft

1

10

0

307

Jan van Deventer d'helfft

1

10

0

308

Derck Sweeren t'geheel

3

0

0

309

Jan de Kuper d'helfft

1

10

0

310

Claes van Abshoven t'geheel

3

0

0

311

Bart van de Kerckhoff de helfft

1

10

0

312

Derck Barten t'geheel

3

0

0

313

Hermen op d Weert d'helfft

1

10

0

314

Hend. de Laer t'geheel

6

0

0

315

Jan Serris d'helfft

1

10

0

XII

Erlecom

     

316

Roeloff Sondagh t'geheel

3

0

0

317

Fred. Nas d'helfft

1

10

0

318

Bart Coppers t'geheel

6

0

0

319

Jan Valckx t'geheel

6

0

0

320

Jan Boskens d'helfft

1

10

0

321

Steven Beijer d'helfft

1

10

0

322

Arnt van de Kerckhoff de helfft

1

10

0

323

Hermen Everts t'geheel

3

0

0

324

Hend. Duijm t'geheel

3

0

0

325

Hendrick Bolck t'geheel

9

0

0

326

Hend. van Geisteren t'geheel

3

0

0

327

Gerrit Sondagh t'geheel

3

0

0

XIII

Buirschap Elst

     

328

Toenis van den Bergh d'helfft

3

0

0

329

Derck Kueltjens t'geheel

6

0

0

330

Jan Jansen op den Ess(en) d'helfft

1

10

0

331

Roeloff Ariens t'geheel

3

0

0

332

Gijsbert Henricx d'helfft

1

10

0

333

Bernt van Macheren t'geheel

3

0

0

334

Tonis Claessen Becker t'geheel

3

0

0

335

De Wed. van den Rentmr Johan Roelant van Weert voor d'helfft

3

0

0

336

Gerrit Claessen d'helfft

1

10

0

337

Tomas den Brouwer d'helfft

1

10

0

338

Jan van Woesick t'geheel

3

0

0

339

Geurt Verwoert t'geheel

3

0

0

340

Cornelis Tomassen t'geheel

3

0

0

341

Derck Willemsen t'geheel

3

0

0

342

Gerrit Magnums d'helfft

1

10

0

343

Hendrick (Busser ..er) d'helfft

1

10

0

344

Derrick Janssen Smit d'helfft

1

10

0

345

Daniel Gesker d'helfft

1

10

0

346

Jan Joosten t'geheel

3

0

0

347

Rijck Claessen d'helfft

1

10

0

348

Rutger Hendricx d'helfft

1

10

0

349

Peter Petersen t'geheel

3

0

0

350

Joffr. Wijlick d'helfft

1

10

0

351

Gerrit Jacops Scheper op de Vuerden t'geheel

3

0

0

352

Joost Slinckman schoolmr d'helfft

1

10

0

353

Albert Hermans Custer d'helfft

1

10

0

XIV

Buirshap Rijkcerswoert

     

354

Willem Joosten d'helfft

3

0

0

355

Gijl Janssen d helfft

1

10

0

356

Jan Teunissen t'geheel

3

0

0

357

Derck Janssen t'geheel

3

0

0

358

Rijck Gerrits t'geheel

3

0

0

XV

Buirschap Merm

     

359

Jan Verheijen d'helfft

3

0

0

XVI

Buirschap Aem

     

360

Henrick Gerrits t'geheel

6

0

0

361

Jan Gerrits d'helfft

3

0

0

362

Jan Verburght d'helfft

3

0

0

363

Cornelis Reijers d helfft

3

0

0

364

Jan Verhuit d'helfft

3

0

0

365

Cornelis Huijssman d helft

1

10

0

366

Jurrien Henricx d helfft

1

10

0

367

Tunnis Verburcht d helfft

1

10

0

368

Aert Gerrits d'helfft

1

10

0

XVII

Buirschap Brelaer

     

369

Hendrick van Oostendurp d'helfft

3

0

0

XVIII

Buirschap Lijnden

     

370

Goossen Verhuijt d'helfft

3

0

0

371

Ott Hermens d'helfft

1

10

0

372

Willem van Eijmeren geheel

3

0

0

XIX

Buirschap Veluwe en Hollanderbroeck

     

373

Gijsbert Willems d'helfft

1

10

0

374

Rijck Derricx d'helfft

1

10

0

375

De Wed. van Jan Danen d'helfft

1

10

0

376

Lenert Jacobs t'geheel

3

0

0

377

Jan Thijssen weduwe d'helfft

1

10

0

378

Jacob Janssen t'geheel

3

0

0

379

Willem van Hattum d'helfft

1

10

0

380

Claes Aelberts Wed. d'helfft

1

10

0

XX

Buirschap Eijmeren

     

381

Claes Stevens t'geheel

3

0

0

382

Gijsbert Verwoert d'helfft

1

10

0

383

Aertt Hendricx t'geheel

3

0

0

384

Lambert Janssen t'geheel

3

0

0

385

Hendrick Gijsberts en Joannis t'geheel

3

0

0

XXI

Buirschap Reedt

     

386

Hendrick Loeffs t'geheel

3

0

0

387

Gerrit Aerijssen d'helfft

1

10

0

XXII

Buirschap Laer

     

388

Willem Joosten die Jonge d'helfft

1

10

0

389

Brunis Maessen d'helfft

1

10

0

390

Cornelis van Gent t'geheel

3

0

0

XXIII

Elden

     

391

Aelbert Wilberts t'geheel

6

0

0

392

Rijck van Hoofft geheel

6

0

0

393

Hend. Roeloffs geheel

6

0

0

394

Evert Stevens t'geheel

3

0

0

395

Bernt Henricx Wed. geheel

3

0

0

396

Claes Heijnen geheel

6

0

0

397

Hend. Donck geheel

3

0

0

398

Jan van Wees geheel

3

0

0

399

Evert Engelen geheel

3

0

0

400

Derck Rutgers geheel

3

0

0

401

Jan van Gein geheel

3

0

0

402

Lenardt Hermanssen geheel

3

0

0

XXIV

Scholt Ampt Valburgh

     

403

Cost Antonissen d helfft

3

0

0

404

Hend. Stevens d'helfft

3

0

0

405

Gerrit Gerrits geheel

3

0

0

406

Jan Willemsen van Doreweerdt d'helfft

1

10

0

407

Jacob Rutgers d'helfft

1

10

0

408

Aelbert Guerts d'helfft

1

10

0

409

Jacob Sanders d'helfft

1

10

0

410

Steven Jordens d'helfft

1

10

0

411

Gijsbert Robberts d'helfft

1

10

0

412

Cornelis Jacobs geheel

3

0

0

413

Coendert Jelissen d helfft

1

10

0

414

Coendert Maes geheel

3

0

0

415

Mr. Matthijs Henricx d helfft

3

0

0

416

Jan van Meckelenburg geheel

3

0

0

417

Jan Henricx Lucretia soon geheel

3

0

0

418

Jan Henricx t'geheel

3

0

0

419

Jan Bernts d'helfft

1

10

0

420

Jan Daniels d'helfft

1

10

0

421

Aerndt Derricx d'helfft

1

10

0

422

Cornelis Roest d'helfft

1

10

0

423

Herman Maess Schoolmr geheel

3

0

0

424

Trijntjen Kupers d'helfft

3

0

0

425

Scholtus Grotenhoff d'helfft

6

0

0

XXV

Oosterholt

     

426

Jantjen Reijnen Wed. van Jan Tomassen d'helft

1

10

0

427

Hend. Bernts geheel

6

0

0

428

Guert Geurts d'helfft

3

0

0

429

Jan Gerrits soon d'helfft

1

10

0

430

Oloff Janssen geheel

3

0

0

431

Willem Kueltjen d'helfft

1

10

0

432

Derck Reijnen d helfft

1

10

0

XXVI

Ewick

     

433

Coster d'helfft

1

10

0

434

Jan Dibbits d helfft

4

10

0

435

Cost van Ommeren d helfft

3

0

0

436

Jan Cornelissen d'helfft

1

10

0

437

Goossen Luijb d'helfft

3

0

0

438

Jan van Wijck d helfft

1

10

0

439

Arnt Hendricx d'helfft

3

0

0

440

Hendrick Jacops d'helfft

1

10

0

441

Jan Simens d'helfft

1

10

0

442

Goossen Hendricx van Rade t'geheel

6

0

0

443

Dries Everts d'helfft

1

10

0

XXV

Hervelt

     

444

Coster Jan Egberts t'geheel

3

0

0

445

Tonis Derricx d'helfft

4

10

0

446

Daniel Willems

1

10

0

447

Sander Costen geheel

9

0

0

448

Derck Willems d'helfft

4

10

0

449

Alardt van Welij int geheel

6

0

0

450

Cost Versteegen d'helfft

4

10

0

451

Jan van Welij t'geheel

6

0

0

452

Gerrit Lijberts d'helfft

3

0

0

453

Jan van Poelick d'helfft

3

0

0

454

Henrick Otten t'geheel

6

0

0

455

Jacob van Welij t'geheel

6

0

0

456

Guert Janssen t'geheel

3

0

0

457

Lucas Roelofss geheel

3

0

0

458

Jan Laurents geheel

3

0

0

459

Cornelis Rust d helfft

1

10

0

460

Hermen Jurriens t'geheel

3

0

0

461

Hend. Gerrits t'geheel

6

0

0

462

Jan Wis t'geheel

6

0

0

463

Arndt d'Vries d'helfft

3

0

0

464

Tonis Jansen Smit de helfft

3

0

0

465

Pouwel Danen t'geheel

6

0

0

466

Jan Willemsen Kuper d'helfft

1

10

0

467

Lubbert Hermens t'geheel

3

0

0

468

Hendrick Janssen Muller d helfft

3

0

0

469

Willem Gijsberts t'geheel

3

0

0

470

Abraham Tonissen t'geheel

6

0

0

471

Claes Dericx d'helfft

3

0

0

472

Gerrit Bramers d'helfft

1

10

0

473

Neeltjen Engberts t'geheel

6

0

0

XXVI

Andelst

     

474

Henrick Tonissen d'helfft

4

10

0

475

Derrick Dibbits d'helfft

4

10

0

476

Henrick Pontsen d helfft

4

10

0

477

Wed. Jan Roeloffs t geheel

9

0

0

478

Peter Dericx d helfft

4

10

0

479

Jan Dibbits d'helfft

3

0

0

480

Jan Arnts t'geheel

6

0

0

481

Weduwe Coendert Cornelissen t'geheel

3

0

0

482

Weduwe Willem van Haeff Corndt d'helfft

3

0

0

483

Jan van Lijnden t'geheel

3

0

0

484

D'wed: Jan Hermans int geheel

9

0

0

485

Ott Pouwels d'helfft

1

10

0

486

Henrick Stoffelen t'geheel

3

0

0

487

Jacob Gerrits t'geheel

3

0

0

488

Gerrit Ramaecker t'geheel

3

0

0

489

Jan Jansen t'geheel

3

0

0

490

Jacob Stoffelen t'geheel

3

0

0

491

Arnt van Leijen Smit t'geheel

3

0

0

492

Albert Joosten d'helfft

1

10

0

493

Jan Wijnants Moller t'geheel

3

0

0

XXVII

Setten

     

494

Jan Derricx d'helfft

6

0

0

495

Jan Henricx t'geheel

9

0

0

496

Jan Ruest d'helfft

6

0

0

497

Guert Hendricx t'geheel

12

0

0

498

Tonis Willemsen t'geheel

12

0

0

499

Jan Peters d'helfft

6

0

0

500

Arien Jansen d'helfft

4

10

0

501

Hendrick Roeloffs d helfft

4

10

0

502

Wed. Jan Verwaij t'geheel

6

0

0

503

Derck Willemss d helfft

1

10

0

504

Hester Eijckepas t'geheel

12

0

0

505

Jan Tonissen t'geheel

6

0

0

506

Corn. Jansen Nab d'helfft

1

10

0

507

Gerrit Dericx d'helfft

1

10

0

508

Toenis Janssen Timmerman t'geheel

3

0

0

509

Wed. Frederick Willemss d'helfft

1

10

0

510

Gerrit d'Bruin d'helfft

1

10

0

511

Corn. Jelissen t'geheel

3

0

0

512

Hend. Bernts d'helffte

1

10

0

513

Henrick Tonissen Schoenmaker d'helfft

1

10

0

514

Arnt Jansen Smit d h

1

10

0

515

Jan Voss t'geheel

3

0

0

516

De Schoolmr d'helfft

1

10

0

517

Gerrit Henricx d'helfft

1

10

0

518

Willem Guertsen t'geheel

3

0

0

XXVIII

Heteren

     

519

Jacob van Cruchten d'helfft

3

0

0

520

Herman van Cruchten d'helfft

6

0

0

521

Evert van Huijssen d'helfft

6

0

0

522

Derrick Gerrits t'geheel

18

0

0

523

Henrick Hermens d'helfft

4

10

0

524

Willem Rutgers d helfft

4

10

0

525

Henrick Luijb d'helfft

6

0

0

526

Steven van Doijenburgh d'helfft

9

0

0

527

Rijck van Cruchten d'helfft

6

0

0

528

De Weduwe van Brienen d'helfft

3

0

0

529

Adriaen van Manen d'helfft

1

10

0

530

Bastiaen Cornelissen d'helfft

1

10

0

531

Roeloff Aertss op reeckeningh van sijn eerste helfft

3

17

0

532

Arndt Hendricx d'helfft

12

0

0

533

Jan Jansen Crol d'helfft

6

0

0

534

Gerrit Henricx d'helfft

3

0

0

535

Lucas Cornelissen d'helfft

1

10

0

536

Coendert Sanders t'geheel

3

0

0

537

Cousijn Reijers t'geheel

6

0

0

538

Evert Jansen t'geheel

3

0

0

539

Evert Henricx t'geheel

3

0

0

540

Cornelis van Gent int geheel

3

0

0

541

Steven van Cruchten d'helfft

4

10

0

542

Willem Janssen Crol d'helfft

3

0

0

543

Jan Cornelissen Smit t'geheel

3

0

0

544

Coendert Jansen d'helfft

1

10

0

545

Gijsbert Sanders d'helfft

1

10

0

546

Marten Tunissen t'geheel

3

0

0

547

Dries Claessen d'helfft

1

10

0

548

De Weduwe van Jacob Vermeer d'helfft

3

0

0

549

Marten Peters d'helfft

3

0

0

550

Steven Peters d helfft

3

0

0

551

Peter Driessen d'helfft

3

0

0

552

Claes Cornelissen [doorhaling Tonissen] d helfft

1

10

0

553

Gerrit van Hijen d helfft

6

0

0

554

Henrick Janssen Crol d'helfft

9

0

0

555

Peter Henricxen d'helfft

4

10

0

556

Jan Lucassen d'helfft

4

10

0

557

Evert van Hall t'geheel

3

0

0

558

Teunis Everts d'helfft

1

10

0

559

De Weduwe van Samuel Bitter d'helfft

3

0

0

560

Gerrit Lamberts d'helfft

3

0

0

XIX

Randwick

     

561

Gerrit Roest d'helfft

6

0

0

562

Hubert van Cruchten t'geheel

12

0

0

563

Jan van Beijnum d'helfft

3

0

0

564

Willem Heijendael d'helfft

6

0

0

565

Aelbert Roeloffs d'helfft

4

10

0

566

Gijsbert Gerrits d'helfft

3

0

0

567

Bernt Diressen t'geheel

6

0

0

568

Gertje van Rinsum t'geheel

6

0

0

569

Jan Janssen Decker t'geheel

3

0

0

570

Derck Henricx d'helfft

1

10

0

571

Henrick Roeloffs t'geheel

3

0

0

572

Cornelis van Rinsum int'geheel

3

0

0

573

Evert Henricx ent'gheel

6

0

0

574

Jan van Cruchtens Wed. d'helfft

3

0

0

575

Herbert Herberts t'geheel

9

0

0

576

Derck van Beijnum t'geh

3

0

0

577

Alardt Jansen t'geheel

6

0

0

578

Anna Vreem t'geheel

6

0

0

579

Jacob Peters Smit t'geh

3

0

0

580

Derck Stevens van de Wardt t'geheel

12

0

0

581

Jan Cornelissen t'geheel

6

0

0

582

Adriaen van Hoeven t'geheel

3

0

0

583

Henrick Henricxsen

3

0

0

584

Jan Gerrits

1

10

0

585

Peter Jansen

6

0

0

586

Jelis Geurts

6

0

0

587

De Wed. Hend. Geurts

1

10

0

588

Hend. Everts

1

10

0

589

Herman Jansen d'helfft

1

10

0

590

Derck Hermens t'geh

3

0

0

591

Reijer Peters t'geheel

6

0

0

592

Roeloff Eijmers

3

0

0

593

Peter Spronck d'helfft

4

10

0

594

Guert van Beijnum d helfft

6

0

0

595

De Wed. van Evert Roeloffs d'helfft

3

0

0

596

Albert van Cortenhouff Schoolmr t'geheel

9

0

0

XXX

Driel

     

597

Rutger Foppen d'helfft

4

10

0

598

Henrick Hagerman d'helfft

4

10

0

599

Jacob Florissen d'helfft

4

10

0

600

Willem Willemss d'helfft

3

0

0

601

Evert Janss d'helfft

3

0

0

602

Roetert Gerritsen d'helfft

1

10

0

603

Jasper Driessen d'helfft

1

10

0

604

Willem Arijss d'helfft

1

10

0

605

Bernt Gerrits d'helfft

1

10

0

606

Hemerick Gerritsen d'helfft

1

10

0

607

Jacob Engelen d'helfft

1

10

0

608

Peter Morren d'helfft

1

10

0

609

Thomas Willems d'helfft

1

10

0

610

Cornelis Huberts d'helfft

1

10

0

611

Frans de Wever d helfft

1

10

0

612

Simon Janss d'helfft

1

10

0

613

Bernt Willemss d'helfft

1

10

0

614

Wijnandt Arijss d'helfft

1

10

0

615

Jan Arijss d'helfft

1

10

0

616

Gerrit Derckss t'geheel

3

0

0

617

Jan Gerlachs t'geheel

3

0

0

XXXI

Homoet

     

618

Jor. Christoffel Spijrinck d'helfft

6

0

0

619

Thomas Ridfart t'geheel

6

0

0

620

Jan Troosten t'geheel

6

0

0

621

Jan Gerritsen d'helfft

1

10

0

622

Gerrit Indenham d'helfft

1

10

0

623

Roeloff Willemss d'helfft

1

10

0

624

Derck Coerts d helfft

1

10

0

625

Engel Noorman d helfft

1

10

0

626

Henrick Jansen t'geheel

3

0

0

627

Court Dercx d'helfft

1

10

0

628

De Wed. van Michiel Willemsen t'geheel

3

0

0

XXXII

Loenen en Wolfferen

     

629

Jan Ariens Romein d helfft

3

0

0

630

Hendrick Roeloffs in den Doorn t'geheel

3

0

0

631

Hendrick Guertss d'helfft

1

10

0

632

Jan Tonissen in de herweij d'helfft (NB geen bedrag ingevuld)

     

XXXIII

Meinerswick

     

633

Derck Janssen t'geheel

3

0

0

634

De Wed Wijlesen t'geheel

3

0

0

XXXIV

Indoornick

     

635

Schutjen wed Reiner Voss t'geheel

6

0

0

636

Derck van Beijnum t'geheel

9

0

0

637

Weijer Derricx t'geheel

9

0

0

638

Arien van Beijnum t'geheel

9

0

0

639

Hendrick Peters van Vollenbergh t'geheel

3

0

0

XXXV

Hemmen

     

640

Jan Jelis d'helfft

4

10

0

641

Guert Janss t'geheel

9

0

0

642

De Wed. van Jan Jacobs t'geheel

6

0

0

643

Gijsbert Engberts t'geh

3

0

0

644

Derck Janss t'geheel

3

0

0

645

Albert Corneliss t'geheel

3

0

0

646

Claes Willemss Mulder t'geheel

3

0

0

647

Jan Arnts Smit t'geheel

3

0

0

648

Herman Janss Schoenmaker t'geheel

3

0

0

649

Cornelis Arijssen Brouwer t'geheel

3

0

0

XXXVI

Laeckmont (NB scheur in het blad maakt deel onleesbaar)

     

650

J Vrouw ..uter d'helfft

9

0

0

651

Ott van ..ijenburgh d'h

9

0

0

652

De Wed. van Cruchten d helfft

9

0

0

653

Sander Vermeer d helfft

6

0

0

654

Antonis Vermeer d'helfft

6

0

0

655

Willem Henricxen d'helfft

4

10

0

656

De Wed. van Arnt Tonis d'helfft

3

0

0

657

De Wed. van Gerrit Jansen d'helfft

3

0

0

658

Jan van Hijen d'helfft

3

0

0

659

Claes Peeren met sijn soon d'helfft

1

10

0

Terug naar Onderzoek