Pachtboeken van het Stift Kranenburg-Zyfflich in het Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf, het betreft met name de pachtboeken onder nrs. 13a, b en c; aangevuld met gegevens uit Akten 10 (m.b.t. Groessen), Repertorien 2 (welke kopien van verpachtingen uit de 2e helft van de 17e eeuw bevat en wat aanvullingen uit rekeningen, met name Akten 15. De hiaten zitten met name in de periodes ca. 1615-1650 en 1690-1745. De vroegste gegevens lopen van ca. 1540 en eindigen rond 1800, in 1802 is het Stift Kranenburg opgeheven. Aanvullingen vanuit andere bronnen (met ook nog oudere gegevens), bijv. Repertorien 1 en rekeningen, kunnen nog gemaakt worden.

 1. Algemeen
 2. Groessen
 3. Kekerdom
 4. Kranenburg
 5. Leuth
 6. Mehr
 7. Niel
 8. Nütterden
 9. Ooij
 10. Wijchen
 11. Zyfflich
 12. Overig (Prebenden)

A. Algemeen

Een schatting van de pachtgoederen van het Kapittel van Kranenburg uit het jaar 1565 (akten 13a, folio 2):

Anno 1565 geschatt aldus:

 1. Den hazeputh tot xij mergen
 2. Item dat landt ain die voethpat iiij hondt
 3. Item dat landt by die Nym porte iiij hondt
 4. Item S. Catharine landt int Everloe ix mergen
 5. Item S. Catharine landt op de heidscher stege viij mergen
 6. Item die koelhoeve by dy Nym. Porten, warde niet geschat
 7. Item die hoffstat up de hoiger straeten iiij hondt
 8. Dat Leeglant

 9. Die Smailpass, xxij mergen
 10. Dess h. Cruysslant vj mergen
 11. Wessel Verstegens hoff xliij mergen
 12. Die Berchstat ix mergen
 13. Dat Dorne kempken iij mergen
 14. Derick Aelbertz hoff xviij mergen
 15. Gerit van Uthwicks hoff xxviij mergen, behalven de Wytendonck
 16. Cornelis van Uthwick viij mergen
 17. Gerit van Uthwick viij mergen
 18. Strijcks landt xij megen
 19. Dat kempken by der grunerstege ij mergen, huirt bij de haseputh
 20. Dat kempken ain den Tygel ouve vij hondt
 21. Moeren hoffstatt viij hondt
 22. Noch Anno 1565 tott sluysgelt inder Duijffell gelden dese partes

 23. Irstus Benthums hoff to Loeth taxirt ad Lxxv mergen
 24. Den hoff to poyllwick ad xvij mergen
 25. Dat landt tho Meer taxirt ad xix mergen ij hondt

B. Groessen

 1. Den Aldenhoff
 2. Den Slijckacker

Nr. 1, Den Aldenhoff

De Aldenhoff tho Groessen in Lymerss:

Voir und pail dess alde hoffs tho Groissen, mit sijnen toebehoir. Inden irste den alden hoff haldende umbtrint xl merghe landtz na den alde und nieuwe landtbuick nimpt sijn begin ain een water genant den poell und streckt sich ain d rechter hant van d kircken tho komen, neven den stockhorst und fordt ouwer eenre straiten neven 1 stuck landtz geheiten die swarte kollick, fordt neven bongartz maett, vordt lanx die verdelkens, und fordt lanx den schouwenborch, fordt teijnden gernijswerdt, fordt lanx 1 stuck geheiten datt boinstuck, und so ouwer 1 strait, vordt lanx Roeloff ind bongartz weij und so bijss upgen dijck.

Ain & lochter handt vand kercke tho komen stucke sich dese kemp van den alden hoff, Ind irste lanx een hoffstede der erve Wolters van Rijswick, sluter van Calckar, fordt overd straiten lanx hoffstede Conrardt Louwermans; fordtz lanx gezwinsacker, fordt lanx erff Palick van Coeuerden, fordt lanx erkulens erff; und fordt ouer een strait lanx den slijckacker, bijss up gen dijck.

Und so ditt landt yn sess kemp beslaten yss; yss nochtans in den vijffte kamp gnant die Smachtweg 1 stuck weylantz halden iiij hondt gelegen, die kerck van Groissen thokomende; wellick landt sich streckt aen dat boinstuck na den schouwenberch neven ij od iij willighen.

Neven deese alle sijn dair noch vij stucken landtz tot desen hoff gehorich oick dair umbtrint geleghen. Indem irsten 1 stuck landtz halden ij hondt gelegen tuschen erff Wolters van Rijswick, sluters tho Calckar, und die strait durch die poell sich to stucken plege. Item 1 halve mergen landtz gelegen up die beemden mit beide sijde tuschen Paelick van Coeuerdens erff. Item iiij hondt landtz gelegen tuschen Erkelens erff und die slijckackersche strait. Item iiij hondt landtz gelegen up die verdelkens tuschen erff Johan vand Wairdtz und die kerckwech. Item noch iij mergen landtz geheiten den primacker gelegen tuschen dat boenstuck und erff Thonis Sonnenberchs. Item noch j mergen landtz gelegen tuschen die heeghstucken und des herenstrait. Item noch vij hondt landtz gelegen tuschen erff Jacop Smits und Palick van Coeuerdens hoff.

Und yn deess vij hondt sijn dair gerekent die iiij hondt lantz Jacop Smitz mit den Capittel gebuitt hevet.

Akten 13a, folio 15, 16 & 17

1557

Ot Conraitz, m.i.v. 1561 Petri ad Cath, 40 goltgl.

Akten 13a, folio 15

Dec. 1569

Verpacht echter in 1571 als gevolg van een dijckscharinge is veel land grotendeels met zand overspoeld, hierna is een nieuwe paling en pachtverdrag gemaakt op 28.4.1571 met Gerit Berchs, 12 jaar, m.i.v. Petri ad Cath 1571 (m.u.v. een stuck weylantz, den Slijckacker, met nog 5 morgen land aan 4 stukken gelegen, die aan Jacop Smitz verpacht zijn), xxix goltgl. In aanwezigheid van Aelbert Berchs en (Palick) van Coewede.

Akten 13a, folio 23

Capitulshof in Grossen

Akten 13b, folio 45

Mei 1640

Hermen Heijnen, 6 jaar

Akten 13b, folio 45

Den Aldenhoff tot Groessen in de Lijmers

Repertorien 2, folio 84

11.6.1668

De erven van Herman Heinen, borger in Sevenaar, sien soon Evert Heinen voor 6 jaar, m.i.v. 1669, 55 rixd.

Repertorien 2, folio 84

28.10.1674

Idem, m.i.v. Cath. 1675, 6 jaar, 65 rixd.

Repertorien 2, folio 84

25.9.1686

Hermen Heinen zijn huisvrouw en Derick Heinen hun zoon; Ondertekend: Geerken Michels genuempt Heinen en Derick Heinen.

Repertorien 2, folio 84

Den Aeldenhoff (te Groessen)

Akten 15, pag. 3 & 35

1748/1749

Willem Hafs, het tweede van zes jaren, 205 daalders

Akten 15, pag. 3

1749/1750

Willem Hafs, het derde van zes jaren, 205 daalders.

Akten 15, pag. 35

Den Aldenhoff indt kespel Groessen in de Limmers

Akten 13c, folio 74

20.2.1753

6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1753, 100 gl. holl. en 100 daald. Clevisch.

Akten 13c, folio 75

12.11.1763

Jan Hendricksen, Borgen: Gerit Hendricks en Derick Dirks, P.J. van Heerde tot Camphuijsen.

Akten 13c, folio 76

Bouwhoff tot Groessen in die Limmers.

Akten 10, folio 3

7.5.1777 Zevenaar

Cornelis Francken, 6 jaar, voor f. 213,=. Borgen: P.H. van Heerde en Hendrick Nas. Het bieden als volgt: Cornelius Francken 188+8, Derick Cregting 2, Cornelis Francken 2, Derick Cregting 1, Cornelis Francken 1, Derick Cregting 1, Cornelis Francken 2, Derick Cregting 1, Cornelis Francken 2, Derick Cregting 2, Cornelsi Francken 1, Derick Cregting 1, Cornelis Francken 1=213.

Akten 10, folio 6

25.1.1783

Voor ingevallen hagelslag Anno 1781 is mijn van een hoogwaardig Capittel remitteert of vergoed viertig gulden Hollans etc. Cornelis Franken.

Akten 10, folio 6

16.3.1783

Cornelis Francken, 6 jaar, m.i.v. Meij 1783 tot Meij 1789. Borg: Derck Pruis in Niehl.

Akten 10, folio 7

24.11.1788/2.1.1789

Cornelius Francken, 6 jaar, m.i.v. Meij 1789 tot Meij 1795.

Akten 10, folio 7

1.8.1794

Cornelis Francken wederom, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1795, voor 213 gl. holl. per jaar.

Akten 13c, folio 77

Nr. 2, Den Slijkacker

Den Slijckacker und andere landt (mit noch umbtrint vijff mergen landt ain vier stucken gelegen) tho dess Capittelshoff tho Groissen gehoren.

Akten 13a, folio 24

22.2.1569

Jacop Smijt, wonende te Loessen binnen het kerspel van Groessen.

Akten 13a, folio 24

 

C. Kekerdom, 3 morgen land

Drie merghen landtz tho Kekerdom

Akten 13a, folio 13

1544

Henrick Rogh, 11 jaar, m.i.v. 1544, ix goltgl.

Akten 13a, folio 13

1563

Herman van Bercheren, 12 jaar, m.i.v. Petri ad Cath. 1563, ix goltgl. per jaar (gedateerd "ipo sebastiani").

Akten 13a, folio 13

11.7.1570

Stephanus Bercheren, pastoor te Zyfflich, wordt borg voor zijn broer.

Akten 13a, folio 13

16.3.1574

Jacop Gerritz, 7 jaar, m.i.v. 1575 Petri ad Cath., xii goltgl.

Akten 13a, folio 13

Van drie morgen landt tho Loedth binnen diecx nit fern van Keeckherdumb gelegen und dem Hr. zu Hulhausen tegen ander landt oevergesath.

Akten 13a, folio 121

D. Kranenburg,

 1. Datt landt opder heedscher Steghe
 2. Dat landt op der Heidtscher stegen (cruismesse)
 3. Den Hasenputh
 1. Reijgerbroekse landerijen
  1. Capitulshoevel, ook: Moeren hoffstat
  2. Het kämpken naast de Kuijlen, ook: Dat Tychelkampken
  3. Het kämpken naast op bij de groene steeg
 1. Vier hondt landt vuer die Nijmegsche porte gelegen
 2. Vier hondt landtz gelegen bij de voirpatt nha Cleve gaende
 3. Die koelhaven vuir die Nijm. Porte
 4. Coolhoff buiten de Nimwegsche poort
 5. Capitulair Coolhoof leggende in het Steegsge buijten de Nimweegsche poort
 6. Het landen koolgaerden haerer kaetsteede op de Hoog straat
 7. Capitels brouwhuijs
 8. Dess h. Cruysslandt (de kruiskamp)
 9. Die Caedtstadt inge Broyeck
 10. Datt landt int Everloe bij dat Swarte Water (onder het gehucht Tüthees bij Kranenburg)
 11. Het Viempke

Nr. 1, Datt landt opder heedscher Steghe

Van S. Catharinen landt gelegen op die heidtscher steghe viij morgen (1565)

Akten 13a, folio 19, 63 & 134

13.9.1554

Gerit die Tymerman en Hilleken zijn huisvrouw en hun kinderen, 12 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1555, xi goltgl. (de echtelieden hebben beide voorkinderen en nakinderen).

In Akten nr. 12B, pag. 41 wordt gesproken over Gerryt Berntz.

Akten 13a, folio 19

10.9.1565

Verpacht aan Hilleke Gerit die Timermansz huisvrouwe (weduwe) en na haar sterven Arnt Verbeeck haar voorzoon, 12 jaar, m.i.v. 1567, xiij goltgl.; Henrick Rympestein wordt mede pachter.

Akten 13a, folio 20, 63 & 134

8.6.1566

Henrick Rimpelpein, man van Hilleke, na de dood van haar zoon Arnt Verbeek.

Akten 13a, folio 20 & 134

1580

Derick Rabath gt upgen Althuussen pachter ("op avent jacobi"); (folio 135) 1580 up avontt jacobi apla, Derick Rabitz i.v.m. het bouwen van een nieuw huis waarbij 2 pachtgoederen tot 1 worden verenigd op voordracht van Wylhem van der Hoirst, sluiter tho Cranenborch, Derick van Wachtendonck, Richter van Cranenborch, en Cornelis van Uttwick Jordens shon.

Akten 13a, folio 63 & 135

29.1.1596

Dericken Rabats gt upgen Alltheusen, 8 mergen op der heydtscher stegen gelegen, 12 jaar, m.i.v. Martini 1595

Akten 13a, folio 65

29.5.1607

Johan Frantzen, 8 jaar, m.i.v. niewjaarsdach 1608.

Akten 13a, folio 67

4…1613

De weduwe van Johan Frantzen, 6 jaar.

Akten 13a, folio 67

31.5.1641

Peter Coppers, 14 daler (hoffstadt auff heidtser stegen, heeft mogelijk betrekking op volgende pachtgoed).

Akten 13b, folio 11

24.2.1649

Simon Leonardt (de nouo)

Akten 13a, folio 136

25.4.1655

Simon Leonardtz, voor 22 Taler

Akten 13a, folio 136

Hofsteede op de Heetse Steege

Repertorien 2, folio 83

1658

Hans van Weel, 4 jaar, m.i.v. 10.12.1659

Repertorien 2, folio 83

15.12.1668

Hendrik Goedeman, 3 jaar, m.i.v. Cath Petri, 28 dlrs

Repertorien 2, folio 83

20.12.1671

Hendrik Goedeman

Repertorien 2, folio 83

1675

Hendrik Goedeman

Repertorien 2, folio 83

1684

In erfpacht aen Derck Rutten, 300 dlrs, m.i.v. 1685

Repertorien 2, folio 83

De Caetstede op de Hitzesteeg

Akten 15, pag. 1 & 32

1748/1749

De gebroeders Gerrit en Matthis Kersten in erfpacht voor twee maelder rogge alde maet, naer mertgang 11 dalers, 7 stuivers en 4 deuten

Akten 15, pag. 1

1749/1750

De gebroeders Gerrit en Matthis Kersten in erfpacht voor twee maelder rogge alde maet, naer mertgang 13 dalers, 10 stuivers

Akten 15, pag. 32

Nr. 2, Datt landt opder heidtscher Stegen (cruismess)

Dat landt op der Heidtscher stegen gehorig tho dess heijlijgen Cruismess (G 56), 6 morgen en 1 hont.

Akten 13a, folio 46 & 130

1542

Daem Jacops, Anna zijn huisvrouw en Jutgen hun dochter, voor de schepenen van Kranenburg Johan van Uthwick en Johan Verhuijssen. Anno 1542 is gegeven enen schepenbrijeff van Cranenborch in wellick Johan van Uthwijck und Johan Verhoeven bie oiren eedt betuegen dat Daem Jacops in oiren biewesen van decken un Capittel gepacht hefft dat landt up der heidscher stegen bie die landtweer gelegen, vuir vier malder und ein schepel rogge Cranenborchsche maiten tot drie lijven toe, nemlich Daem Jacobs vurss Anna sin huisfrouw und Juitgen oirer beider dochter, mijt bescheidt dat hij dair nijet mheer vuir geven sall, dan noch enen halven goldegulden und dess heren thiens dair uth betalen sal und dat na affsterven der drier lijven sal der naeste verwante sulcke goeth altijt mijtt enen dobbelen pacht mogen winnen. Dat Schattboick hellt aldus item dat h. cruijs landt dat Daem tho brieve hefft hellt vj mergen j hondt.

Hierbij noch ein Transfix in welcke uth coindtschap h. Peters van Breij und her Johan Pijess oire (semo) van idt Capittel sulcke pachtinge bestendicht und vort uth ettliche kondtschappe betuight, dat ettlich landt dair toe gehoerich van allerleij thiendt frij wesen soldt datum literar iss Anno 1558

Akten 13a, folio 19 & 130

20.1.1588

Nha affsterven Juttgen Daemen (laatste lijf), verpacht aan drie lijven: Ludolphen Henrics unser kherrken custer voor zijn 3 zonen: Henrick, Wilhem en Arndt.

Akten 13a, folio 47

9.6.1599

Arndt und Wilhem werden in nhamen und als vollmundiger ohres broeders Henrick (abwesent), na de dood van hun vader, dragen de pacht over aan Derick Gossens genant upgen Allthuijse (wilner Daem Jacobs)

Akten 13a, folio 47

Van dat lant up der heidscher stege neven St. Catgherinnen landt dair Delis Coenen erffge optho wohnen pflegen (G16). Iiiij mergen in erfpacht voor 2 malder roggen aless jahrss Nijmmegsch maten und 4 hoenre jahrlichs, die idt capittel thiendt noch boerende is und gebruijcken dat lant Delis Coenen erffgenamen. En: Van dat landt opder heidtscher stege neven St. Catharinen landt dair Delijss Coenen erffgenahmen op tho wohnen pflegen.

Akten 13a, folio 49 & 131, resp. Akten 13b, folio 12

9.6.1599

Derick Gossens genant upge Althausen, verbind ook zijn oudste dochter Henrissken en dochter Jenneken, kinderen van zijn vrouw Jacopssken Coenen (als wilner Daem Jacops erffgenhame en wilner Luijf Henrix) aan het pachtgoed.

Akten 13a, folio 50 & 59 en Akten 13b, folio 9

Feb. 1608

Sterft Henrissken, de huisvrouw van Johan ingen Elssens, hierna heeft Jennicken tho Wyller alleen nog de pacht, echter nu ook met Johan ingen Elssen.

Akten 13a, folio 50 en Akten 13b, folio 9

Nr. 3, Dem hoff upgen Hasenputh

Den hoff upgen hazeputh (G14) helt nha luijth der briven tsamen xxxij mergen und schiet mit den eenen eijndt up Rixwaldt und mit den anderen einde up haexskamp; off wie den anderen brijeff helt up die hr Pelkens stege. Item inden schatboick tot sluysen gemeyne weteringen und dergelicken, wordt dat bouwlandt binne der landtweer gelegen taxirt op xij mergen.

Anno 1429 hebben die kerckmeisters tertijt to Cranenborch dair uth verschreven jairlix up Martini, acht malder guetz winter roggen cleffscher maeten und staen to loissen mijt hondertt und xxxvj malder roggen.

Vand heeren Thijns: Item in die principal brieve de dato 1403 wordt uthbehalden xiiij groeth 1 penningh 1 hoen und enen capuin van tsheren Thijnss und gelaijfft dat dair mijt mher uthgaen sal Alia qdam cedula dat Ano 1453 uth den hoff upgen hazeputh mit den drijeskamp boirt die Sluijter to Thijens iiij schillingh x d(aler) iij kopkens I capuin I hoen und I darde halff deel van I hoin. Additum crat uth vier morgen landtz wilner Baijen van den Buun - vijff sch(illing) iij d(aler) I capuin.

Vand Thijendt: Tho weten dat so wannher idt Capittel dat halff gewass aenfangt mach oick die Thiende voir sich halden edoch van den lande alleijn dat unser guedfurst mijt to verthienden plege welcke buten der landt weren gelegen; oick een deell umbtrinth vj off vij morgen binnen der landt weren vurss gelegen sijn wie ick dair van bericht sijn.

Akten 13a, folio 126-127

Dem hoff upgen Hasenputh mit dem kempken yngen Reygerbrouck

Akten 13a, folio 21

1558

Henrick die Wijhe, 12 jaar, m.i.v. Petri ad Cath. 1558

Akten 13a, folio 21

16.12.1565

Johan van Niell, 12 jaar, m.i.v. 1567, xviiij malder teins rogghe cleeffscher maten.

Akten 13a, folio 21

Pachtinge van den Hazeputh mijt dat elsbroick und kaedtstat dairbij gelegen sampt dat drieskempken int Reijerbroijck bij die grunen stege liggende.

Akten 13a, folio 127

18.12.1571

Johan van Niell, 12 jaar, m.i.v. 1573, voor xxi malder rogge guedes wijns roggen cleffschen maten (de pacht is inclusief de "drie kempken int reigerbroick").

Akten 13a, folio 21 & 127 & 140

13.12.1584

Johan van Nijell, 12 jaar

Akten 13a, folio 128

Das hofft up den Hasenput

Akten 13a, folio 40

2.7.1606

Wilhelm Martens (Martius)

Akten 13a, folio 40 & 56

22.4.1615

Willem Martius (N.B. film van Akten 13b begint pas bij folio 5).

Akten 13a, folio 185 en Akten 13b, folio 5

De Haseputsen Hoff wordt gezamelijk met de 3 kempkes in het Reijgerbroek verpacht: Die kempkens in het reigerbroek sien groot naer de niwe meting 4 mergen 83 roeden, het 1e genoempt dat drijskempken bie de gruune stegge, dat andere moren hofstadt bie het grote vonderen het 3de het tijchelkempken bie den alden tijdchel oven.

Repertorien 2, folio 73 & 74

1654

6 jaar, m.i.v. meidach 1655

Repertorien 2, folio 73

1667

Jan Derix, 3 jaar

Repertorien 2, folio 74

1669

Jan Derix

Repertorien 2, folio 74

1672

Jan Derix, 6 jaar

Repertorien 2, folio 74

1681

Jan Derix

Repertorien 2, folio 75

1687

Jan Derix, 6 jaar

Repertorien 2, folio 75

Den Hoff int Hesseltje

Akten 15, pag. 1 & 32

1748/1749

Rutt Peters, het 1e van 6 jaar, voor 2 maelder groote maeten, 6 maelder boeckweit ailde maet,

Akten 15, pag. 1

1749/1750

Rutt Peters, het 2e van 6 jaar, voor 6 maelder boeckweit alde maet en (11) maelder rogge groote maet.

Akten 15, pag. 32

Hasenputschen Hoff in 't Hesseltje (onder Cranenburgh) gelegen

Akten 13c, folio 93

10.9.1753

Ruth Petersen en zijn huisvrouw, 6 jaar, m.i.v. mei 1754.

Akten 13c, folio 93

20.1.1760

Ruth Peters, 6 jaar, m.i.v. meij 1760.

Akten 13c, folio 94

13.4.1766

Rut Peters en zijn huisvrouw, 6 jaar, m.i.v. mei 1766. Zes malder boekweidt Cleefse maet en 22 malder Berlinse maet winter rog. Na de dood van Rut Peters dient de pacht aan zijn zoon Conrad Ebben over te gaan.

Akten 13c, folio 95-97

2.3.1771

Thoen Steltjens, 6 jaar, borg: Rut Peters.

Akten 13c, folio 97

Verpachtinge van den Capittels bouwhoff den Haaseputt genoemd

Akten 13c, folio 148

13.6.1777

Thoon Steltjens, 6 jaar, Borg: Ruth Peters.

Akten 13c, folio 148

23.8.1782

Thoon Steltjens

Akten 13c, folio 149

17.10.1788

Anton Steltjens, 6 jaar.

Akten 13c, folio 149

13.3.1795

Anton Steltjens, 6 jaar, jaarlijkse pacht ses malder boekwijt oude Cleefsche maat en negentien malder Berlijnsche maat winter rog.

Akten 13c, folio 153

Nr. 4, Reijgerbroekse landerijen (drie Kämpkens)

Van datt drie kempken int reigerbroick bie der gruner stegen; Dijt kempken is mit den hazeputh twelff jair lanck verpacht wair van dat eerste gewest is als men schrieve anno Lxxiij (1573), (G27).

Akten 13a, folio 140

Nr. 4.1, Capituls Heuvel (1e blok), ook: Moeren hoffstat

Moeren hoffstat int broeck ain den grote broixe vonderen gelegen, 8 hondt (G28).

Akten 13a, folio 19, 76 & 141

18.5.1569

Gerit Roeloffs, 16 jaar, m.i.v. Petri ad Cath 1570 (of 1569), vi golde gulde. Borgen: Derick Jacobs en Gerhardt (van) Gijssen. Noot: Na afsterven Gerijtt Roelofs heft Evert van der Borcht desen pacht aen sich genommen mit consent und wijll der burgen vurss.

Akten 13a, folio 19, 76 & 141

1.9.1579

Agnes van Wijlick weduwe van Christoph hers van Wylick, 6 jaar, m.i.v. Petri ad Cath. 1580, vi ggl.

Akten 13a, folio 76 & 141

9.11.1581

Gossen vanden Berch, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1582

Akten 13a, folio 77

Moren hoffstatt, voran int Reygerbroek gelegen, 8 hondt, und dat Tijchelkempken tho samen verpacht.

Akten 13a, folio 78

1607

Wylhem Martens, de pachter van de Hasenput, nadat de pachter Gossen vander Berch het goed verlaten had ("guedesdaechs nha paeschen").

Akten 13a, folio 78

Moren hoffstadt und dat Tijchelkempken.

Akten 13b, folio 7

22.4.1615

Wilhem Martius, 10 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1616

Akten 13b, folio 7

Capituls Hovel int Reijgerbroeck

Akten 15, pag. 1 & 32

1748/1749

Matthis Kersten, het 4e van 6 jaar, voor 15 dalers

Akten 15, pag. 1

1749/1750

Matthis Kersten, het 5e van 6 jaar, voor 15 dalers

Akten 15, pag. 32

Capituls Heuvel (Höevel)

Akten 13c, folio 70

4.12.1750

Matthijs Kersten, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1751, 9 rijxd. Borgen: Jan Krebber en Jan Lucassen.

Akten 13c, folio 70

22.12.1756

Herman Wickking, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1757, 21 rijxd. Borgen: Hermannus Weking en Matthijs Kersten. Het bieden als volgt: Jan Krebbers 9+2, Herman Wickking 2, Jan Lenders 2, Jan Krebbers 1, Herman Wickking 1, Peter Vermoerden 1, Herman Wickking 1, Peter Vermoerden 1, Herman Wickking 1=21.

Akten 13c, folio 70

19.11.1762

Geritt Ostendorp, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1763, 24 rijxd. Borgen: Can. Vos p. duobus. Het bieden als volgt: Joan Schurings 19, Dael 2, Gerardus Rossenboem 1, Geritt Ostendorp 2=24.

Akten 13c, folio 71

7.2.1769

G. Ostendorp, 24 rijxd. Borgen: Francis van Driel en Wolter Rosenboom. Het bieden als volgt: Clemondt Rosenboom 11+2, Hermanus Wriking 2, Albert Conders 3, Ostendorp 2, Wander Braem 2, G. Ostendorp 2=24.

Akten 13c, folio 73

Drie landerijen in het Reijgerbroeck; 1. Capitels Hövel, groot 1 morgen 371 roeden.

Akten 13c, folio 144

 

Willem Dericks, 6 jaar, (m.i.v. 1775), 25 gul. Hol. Per jaar. Borgen: Gerhardus Roosenboom en Peter Janssen. Het bieden als volgt: Bernardus Willemsen 20+4, Willem Dericks 1=25.

Akten 13c, folio 144

Drie kempkens in het reigerbroek; 1ste camp Capitels Hoevel, groot 1 morgen 371 roeden.

Akten 13c, folio 161

19.12.1780

Henr. ter Poorten, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, 26 gulden per jaar. Borgen: Michiel Janssen en Jan Kersten. Het bieden als volgt: Johan Remmen 13+7, Jan Weijers 3, Goisen Stomp 2, Henr. ter Poorten 1=26.

Akten 13c, folio 161

Het twede kempken de capitels steenhoevel, groot 1 morgen 271 roeden.

Akten 13c, folio 179

13.10.1786

Jan Baijen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 28 flor. Borgen: Gerard Rutten en Joseph Ziefting. Het bieden als volgt: Jurien Vos 18+2, Jan Baijen 2, Hend Kersten 1, Jurien Vos 2, Jan Baijen 1, Hend Kersten 1, Jan Baijen 1=28.

Akten 13c, folio 179

Tweede kempken de capitels steenhoevel, groot circa 1 morgen en 371 roeden, het 1te en 3de jaar te hooijen, maar het 2de, 4de, 5de en 6de gewijd worden.

Akten 13c, folio 212

5.10.1792

Jan Baijen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 35,= per jaar. Borgen: Gerrit Rutten en Joen Pierlo. Het bieden als volgt: Jan Pirlo 17+7, Jan Baijen 1, Jan Pirlo 2, Jan Baijen 1, Hermen Rutten 1, Jan Pirlo 1, Jan Baijen 1, Hermen Rutten 1, Jan Pirlo 2, Jan Baijen 1=35.

Akten 13c, folio 212

Den Capitels steenheuvel, 1 morgen 371 roeden.

Akten 13c, folio 221

12.2.1796

Hend Christen, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1796 voor f. 24,= per jaar. Borgen: Derk Willem Mulder en Gerrit Rutten.

Akten 13c, folio 221

De Capitels steenhoevel groot circa eenen morgen 371 roeden, word aengehangen op 40 gl.

Akten 13c, folio 234

6.11.1798

Hend Braam, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 40,= per jaar. Borgen: J. Braam en Jan Reinen. Het bieden als volgt: Evert Knipping 22+2, Hend Braam 6, Evert Knipping 2, Hend Braam 2, Evert Knipping 2, Hend Braam 2, Evert Knipping 1, Hend Braam 1=40.

Akten 13c, folio 234

Nr. 4.2, Het kämpken naast de Kuijlen (2e blok), ook: Dat Tychelkampken,

Dat Tychelkampken gelegen bie den alden Tijchelouven.

Akten 13a, folio 80

1577, up heylige drie koningen avent.

Johan Hecht, rentmeester van het Capittel, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1577, voor 5 gultgl. Per jaar.

Akten 13a, folio 80 & 142

Ca. 1607 verpacht in combinatie met Moerenhofstat.

 

Capituls kämpke naest de Kuijlen int Reijgerbroeck

Akten 15, pag. 1 & 32

1748/1749

Rutt Jansen, het 4e van 6 jaar, voor 13 daler

Akten 15, pag. 1

1749/1750

Rutt Jansen, het 5e van 6 jaar, voor 13 daler

Akten 15, pag. 32

Het kämpken naast de Kuijlen, 1 mergen 315 roeden

Akten 13c, folio 71

4.12.1750

Elbert Beijer, 12 rijxd. Borgen: Matthias Kersten en Jan Lucassen. Het bieden als volgt: Jan Krebber 8+2, Hermen Peters 1, Elbert Beijer 1=12.

Akten 13c, folio 71

22.12.1756

Bastian Doevesbeck (Doeverspek), m.i.v. Cath. Petri 1757, 17 rijxd. Borgen: Antonius van der Bach en Wolterus Roosenboom. Het bieden als volgt: Hendrick Jansen 12+2 daeld, Gerard Brouwers 1, Hendrick Killeman metzlaer 1, Bastian Doevesbeck 7=17.

Akten 13c, folio 71

19.11.1762

Peter Janssen, m.i.v. Cath. Petri 1763, 23 rijxd. Borgen: Gerardus Brouwers en Claes Peters. Het bieden als volgt: Peeter Jansen 16+2, Gerardus Rossenboom 2, Gerardus Brouwers 3=23 (desondanks wordt Peter Jansen pachter).

Akten 13c, folio 71

7.2.1769

Peter Jansen, 6 jaar, 22 rijxd. Borgen: Pauwel Thönissen en Cobus van Driel. Het bieden als volgt: Peter Jansen 13+3, Wander Braem 2, Peter Jansen 2, Wander Braem 1, Peter Jansen 1=22.

Akten 13c, folio 73

2de Cämpken naest de kuijlen, groot 1 morgen 315 roeden

Akten 13c, folio 145

 

Jan Kersten, 6 jaar, (m.i.v. 1775), 18+3=21 gul. Hol. Per jaar. Borgen: ….. Coppies en Albert Coenders

Akten 13c, folio 145

2de kempken naest die kuijlen, groot 1 morgen 315 roeden.

Akten 13c, folio 162

19.12.1780

Gerrit Wemmers (ondertekend: Vemmer), 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, 37 gulden per jaar. Borgen: Hendrik Doevenspeck en Frans van Haarenberg. Het bieden als volgt: Johan Kersten 25+5, Gerit Wemers 1, Evert Remmen 1, Gerrit Wemmers 1, Wijnand Lamers 1, Gerrit Wemmers 1, Jan Kersten 1, Gerrit Wemmers 1=37.

Akten 13c, folio 162

Het derde kempken naest de Kuijlen, groot 1 morgen 315 roeden.

Akten 13c, folio 179

13.10.1786

Jan Baijen, echter: "Geret Rutten heft deese weijde van Jan Baijen als pagter overnoomen", 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 30 flor. Borgen: Jan Baijen en Jozeph Ziefting. Het bieden als volgt: Jan Baijen 20+5, Geret Rutten 1, Jan Baijen 1, Geret Rutten 1, Jan Baijen 2=30.

Akten 13c, folio 179

Derde kempken naast de Kuilen, groot 1 morgen 315 roeden kan 't eerste en 3de jaar gehooit maar moet de andere vier jaaren gewijd worden.

Akten 13c, folio 213

5.10.1792

Gerrit Rutten, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 30,= per jaar. Borgen: Hen Terporten en Jan Baijen. Het bieden als volgt: Gerrit Rutten 23+2, Jan Pirlo 2, Gerrit Rutten 3=30.

Akten 13c, folio 213

3de kempken naest de Kuilen groot circa 1 morgen 315 roeden, word aengehangen op 40 gl.

Akten 13c, folio 234

6.11.1798

Hend Braam, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 40,= per jaar. Borgen: J. Braam en Jan Reinen. Het bieden als volgt: Gert Rutten 18+2, Hend Braam 20=40.

Akten 13c, folio 234

Nr. 4.3, Het kämpken naast de of bij de groene steeg (3e blok),

Capituls Driskämp int Reijgerbroeck

Akten 15, pag. 1 & 32

1748/1749

Derck Arns, het 4e van 6 jaar, voor 15 daler

Akten 15, pag. 1

1749/1750

Derck Arns, het 5e van 6 jaar, voor 15 daler

Akten 15, pag. 32

Dat Driesskampk int Reigerbroick bie der grynner stegen, dit kempken is mit dem hoff upge haesenput vorhin verpacht und biss intzo dhar bie verbleven (einde 16e eeuw).

Akten 13a, folio 75

Het kämpken naast de of bij de groene steeg, 597 roeden

Akten 13c, folio 72

4.12.1750

Jan Krebbers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1751, 11 rijxd. Borgen: Jan Lucassen en Matthijs Kersten.

Akten 13c, folio 72

22.12.1756

Jan Krebbers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1757, 13 rijxd. Borg: Henderick Killeman. Het bieden als volgt: Clement Roesenboom 11+1, Jan Krebbers 1=13.

Akten 13c, folio 72

19.11.1762

Hendrik Kloosters, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1763, 22 rijxd. Borgen: Jan Boskamp en Hendrick Boskamp. Het bieden als volgt: Albert Konders 12+2, Jaen Schürings 2, Hendrick Klösters 2, Rick Stevens 2, Gerardus Rossenboem 1, Hendrick Klosters 1=22.

Akten 13c, folio 73

7.2.1769

Wander Braem, 6 jaar, 15 rijxd. Borgen: Willem Remmen en Hendrick Duvespeck. Het bieden als volgt Gerit Straetman 10+3, Hermen Wicking 1, Wander Braem 1=15.

Akten 13c, folio 73

3de Cämpken naest de graen steeg, groot 591 roeden.

Akten 13c, folio 145

 

Thon Steevens, 6 jaar, (m.i.v. 1775), voor 14 guld. Holl. per jaar. Borgen: Niclas Peters en Jan Jansen. Het bieden als volgt: Albert Conders 7+3, Hendrick Doevenspeck 1, Willem Tissen 1, Scheepen Schuttelaer 1, Thon Steevens 1=14.

Akten 13c, folio 145

3de kempken naest de granensteeg, groot circa 597 roeden.

Akten 13c, folio 162

19.12.1780

Wilh. Alberts, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, 24 gulden per jaar. Borgen: Hendrik Jansen en Mattheis Kersten.

Akten 13c, folio 162

Eerste kempken het Driskempken naest de groene steeg, groot circa 597 roeden.

Akten 13c, folio 178

13.10.1786

Ton Wolters, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 52 flor. per jaar. Borgen: Kobus Lamers en Conrad Mulders. Het bieden als volgt: Hend Lammers 37+5, Ton Wolters 5, Hend Lamers 3, Ton Wolters 2=52.

Akten 13c, folio 178

Eerste kamp in het reigerbroek, het drieskempken naast de groene steeg, groot circa 597 roeden, het 1te en 3de jaar kan het gehooit en het 2de, 4de, 5de en 6de moet het gewijd worden.

Akten 13c, folio 212

5.10.1792

Jan Baijen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 35,= per jaar. Borgen: Jan Pierlo en Gerrit Rutten. Het bieden als volgt: Arnt Lamers 22+6, Jan Kaal 2, Jan Baijen 1, Arnt Lamers 1, Jan Baijen 1, Jan Pierlo 1, Jan Baijen 1=35.

Akten 13c, folio 212

Het drieskampkes in 't Reigerbroek naast de groene steeg, 597 roeden.

Akten 13c, folio 222

10.7.1795

Aarnt Lamers, 4 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1795, voor f. 26,= per jaar.

Akten 13c, folio 222

Eerste kampge in het Reijgerbroek het drieskempken naest de groene steeg, groot circa 597 roeden.

Akten 13c, folio 233

6.11.1798

Arnt Lamers, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 24,= per jaar.

Akten 13c, folio 233

28.2.1801

Arnt Lamers, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 24,= per jaar.

Akten 13c, folio 224

Nr. 5, Vier hondt landt vuer die Nijmegsche porte gelegen

Vier hondt landt vuer die Nijmegsche porte gelegen

Akten 13a, folio 18

10.1.1562

Johan die Cater, 12 jaar, m.i.v. 1562

Akten 13a, folio 18

16.11.1574

h. Derick Cater, bewoner dess Catershuijs, 6 jaar

Akten 13a, folio 18

Vier hondt lantz buiten de Nimwegse poort gelegen des heren Thins van dito landt is een halven stuiver. Ener sieden neven erff Cornelis van Uithwicks Johans sohnns und mit der ander siede neven unser L. Vrouwen landt schietende, mit ahm eenen eindt up die strait en und mit dem andere eindt up erff Fredericken Kymps, voor 1½ malder roggen.

Repertorien 2, folio 95 & Akten 13a, folio 72 & 137

16.11.1574

Johan de Cater en zijn erven, 6 jaar. Getuige: Cornelis van Uithwicks Johans sohnns.

Repertorien 2, folio 95 & Akten 13a, folio 72 & 137

1608

Gerhardt Keijncken, 6 jaar ("up sondach sexajesima").

Akten 13a, folio 72

9.1.1649

Jan N.

Akten 13a, folio 138

20.2.1656

Jan N.

Akten 13a, folio 138

16.1.1660

Jan N.

Akten 13a, folio 138

24.11.1666

Adolf Turck, 6 jaar

Repertorien 2, folio 95

..4.1681

Wilhelm Tindthoff, 6 jaar

Repertorien 2, folio 95

1683

Heeft Wilhelm Tindthoff sien pacht reght met beliven des capittels overgelaten aen meister Frederik Vught wisse nagelaten huisvrow tot pachter daer bei continuirt.

Repertorien 2, folio 95

Vier hond Capitulair Bouland buijten de Nimwegische pord

Akten 13c, folio 98

10.9.1753

Jan Krebber, 6 jaar, 14 daler clevisch

Akten 13c, folio 98

16.11.1765

De heer ontfanger Schussi, 6 jaar, 19 dalder Cleefs per jaar.

Akten 13c, folio 98

12.8.1771

Niclas Peters, 6 jaar, borg: Wander Braem

Akten 13c, folio 99/100

4 hond capitulair land buijten de Nimegse poort beneffens de armen landerien gelegen.

Akten 13c, folio 145

7.8.1776

Jan Boijen (Baijen), 6 jaar, (m.i.v. 1777), voor 21 flor. Borgen: Martin Lotten en Jan Remmen. Het bieden als volgt: Wolter Jansen 12+3, Wessel Beijer 1, Migiel Koppers 1, Wessel Beijer 1, Hendrick van der Poorten 1, Derick Beijens 1, Jan Boijen 1=21.

Akten 13c, folio 146

18.4.1788

Jan Boijen, 18 gl. hol.

Akten 13c, folio 146

De vier hond capitular land buiten de Nijmeegsche Wal .

Akten 13c, folio 153

 

Michiel Koppers en Peter Janssen op vier jaar beginnende in 1794. Stoppelbloot en insgelijke Stoppelbloot eindigende 1798, verpacht voor een jaarlijkse pacht van twintig guld. Holl. op Martini te betaelen.

Akten 13c, folio 153

Nr. 6, Vier hondt landtz gelegen bij de voirpatt nha Cleve gaende

Vier hondt landtz gelegen bij de voitpatt nha Cleve gaende

Akten 13a, folio 18 & 61

1569

Dionijss Baverlingh, na zijn overlijden Bernt Muller voor 6 jaar voor iij schepel rogghen, m.i.v. 1569.

Akten 13a, folio 18

1575

Bernt Muller

Akten 13a, folio 18

Op den hogen vier hond landz gelegen bie den voetpatt naer Cleve gaande; Uit dit landt guett jairlix aen onsen Genedighen heer een half malder roggen borghmaett.

Repertorien 2, folio 94

20.11.1575

Gerrit Tilmans, de stadsbode, 6 jaar, m.i.v. niewjaarsdag 1576, voor een malder goede claere winter rogghe Cleefscher maeten

Repertorien 2, folio 94 & Akten 13a, folio 23, 61 & 133

1582

Gerhardt Teilmans, 6 jaar (folio 133 meldt: aan Stijn Kertgenss genant Mostertz, 6 jaar)

Akten 13a, folio 62 & 133

4.1.1600

Mr. Henrichen Raedemaecker, 6 jaar

Akten 13a, folio 62

Van vijer hondt landts gelegen gie den voitpatt nha Cleve gaande.

Akten 13b, folio 16

9.1.1644

Thies Tonnijsen, 6 jaar

Akten 13b, folio 16

20.9.1656

M. Johan den Bocker, 6 jaar

Akten 13b, folio 16

20.9.1656

Meister Jan Holte (Holle), 6 jaar

Repertorien 2, folio 94

30.11.1677

Jan Blankers, 6 jaar

Repertorien 2, folio 94

Nr. 7, Die koelhaven vuir die Nijm. Porte

Die koelhaven vuir die Nijm. Porte

Akten 13a, folio 20

17.1.1559

Voor 12 jaar, m.i.v. 1559, de volgende personen:

Den irste koulhof, Derick vairtz Huysman, 1e jaar xxvi albus, vervolgens xxvij albus.

Die andere koulhoff, Griet Heymerickx met Hanrick Decker, xxvi albus, vervolgens xxvij albus

De derde koulhoff, Gerit Tylmans die (bay) xxvi albus 1e jaar, vervolgens xxvij albus

De vierde koulhoff, Arnt Blom, xxiiij albus 1e jaar, vervolgens xxv albus.

De vijfde koulhoff, Conradt die Wildt modo Arndt die Metzeler xxviij albus vervolgens xxxi albus.

De sesde koulhoff, M. Johan Schoolm met Mechel die Tymermans vrouw, xxxij albus 1e jr., hierna xxxv albus.

Akten 13a, folio 20

7.3.1571

Voor 12 jaar, m.i.v. Petri ad Cath. 1571:

1e hoff (gelegen neven Lucas Kaelsshoff), Gerit Wolffs, xxxij albus

2e hoff, Henrick Tilmans, xxxij albus

3e hoff, Gerit Tilmans, xxxij albus

4e hoff, Gerit Tilmans (die Bayd) idem, xxxij albus

5e hoff, Claess van Haren, xxxij albus

6e hoff, M. Joest Schoilmr, xxvij albus

Akten 13a, folio 21, 70 & 136

Ca. 1584

m.i.v. Cathedra Petri 1585:

1e hof, die erfg. Johan Suijrmondt, hefft den schlach Claess die Pellster, 96 albus.

2e hof, Peter van Cruchten, 85 albus

3e hof, Peter Goebels, 68 albus

4e hof, Johan die Mouninck, 70 albus

5e hof, voor de pastoor

6e hof, voor de schoolmeester

Akten 13a, folio 71

Van die koelhaeffen gelegen fur der Nijmmegscher porten

Akten 13b, folio 17

21.3.1649

Berhardten den Backer, 6 jaar

Akten 13b, folio 17

Nr. 8, Coolhoff buiten de Nimwegsche poort

Koelhaven

Akten 13a, folio 71

Ca. 1611

Johan Heymerinck gepacht die drie koelhaven van sijnen hoff angande biss an den hoff irtzug tijt der scholmr. Evert van den Capittel in sijn gebruick hefft, 8 stediger jahr, m.i.v. 1612.

Akten 13a, folio 71

Coolhoff Buiten de Nimwegsche poort

Repertorien 2, folio 95

15.12.1670

Jan Jansen Timmerman, 12 jaar; In dese pacht is de weduwe van iar tot aen continuirt ende naemals overgelaten Hermsken Wevers so tot dato daer bie continuirt.

Repertorien 2, folio 95

Capituls Koolhoff buijten de Nijmegse poort

Akten 15, pag. 1 & 32

1748/1749

Jan Wolters, voor 4 daler 7½ stuiver, hieruijt pro vicarus de canon 3 daler 15 stuiver, blieft pro capitulo 22½ stuiver titulo paupertatis.

Akten 15, pag. 1

1749/1750

Jan Wolters, het laatste jaar, voor 4 daler 7½ stuiver, titulo paupertatis donatum

Akten 15, pag. 32

Coolhoff buijten de Nimwegsche Poort

Akten 13c, folio 78

25.1.1751

Hendrick Killeman, capituli metzelaer, 4 daler clevisch

Akten 13c, folio 78

15.2.1766

Hendrick Cristen, 6 jaar, (voorheen Deij Duvenspeck), 4 daler per jaar.

Akten 13c, folio 78

3.2.1773

Melgior Diderich Swartz, m.i.v. Cath. Petri 1773. "Beneffens den Organist Becks aan de Nimwegse poort gelegen", 3 guldens 10 stuijver Holl. geld per jaar.

Akten 13c, folio 78

5.4.1773

Melchior Didrick Swartz heeft sich absenteert, het goed wordt nu opnieuw verpacht aan Ruth Steckhuijzen, vier jaar voor 3 gulden 10 st. Holl. Borg: Noldus van de Pavert.

Akten 13c, folio 78

16.7.1779

m.i.v. Cath. Petri 1780…..

Akten 13c, folio 79

18.11.1791

"Capittels koolgaarden aan de wetering gelegen", aan den Heer canonicus Johannes Heiming voor zijn leven lang, 3 gulden 10 stuiver per jaar.

Akten 13c, folio 79

Nr. 9, Capitulair Coolhoof leggende in het Steegsge buijten de Nimweegsche poort

Capitulair Coolhoof leggende in het Steegsge buijten de Nimweegsche poort. Hinkoomende door transactie der Vrijen Heeren van Wachtendonck.

Akten 13c, folio 100

12.2.1752

Rutt Rutten, m.i.v. Cath. Petri 1754.

Akten 13c, folio 100

17.2.1760

Ruth Rutten, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1760, 8 daeler Clevisch per jaar. In het eerste pachtjaar is Ruth Rutten overleden, de pacht gaat nu over aan diens neef Heimen Rutten voor de resterende 5 jaar.

Akten 13c, folio 100

28.11.1766

Trapman, m.i.v. Cath. Petri 1767, 9 daeler. Borg: van der Brink.

Akten 13c, folio 101

Capitelaer land buijten de Nijmeegsche poort groot circa 1 morgen 210 roeden.

Akten 13c, folio 235

6.11.1798

Peter Janze, 6 jaar, m.i.v. Stoppelbloot 1798, voor f. 20,= per jaar.

Akten 13c, folio 235

Nr. 10, Het landen koolgaerden haerer kaetstede op de Hoog straat

Van die hoffstadt op die hoech strait neven Arnds Wemmers huyss, huijss und hoffstatt mit den eenen eijndt sich streckende up die hoighstraitt und mit den anderen eindt up die waldt wetering, vuir anderhalven goldegulden und ij pondt was. Und nha affsterven des lesten lieffs mogen die neste verwandten dat goeth wederom aen sich wijnnen mijt enen dobbelen pacht (vide G21).

Akten 13a, folio 51 & 131

 

Verpacht aan Wessel Kaell, waarvan Elske Kaells het 1e lijf nog heeft, ij goltgl. en ij pond was.

Akten 13a, folio 51 & 131

30.7.1579

Arndt en Ott Kaell winnen het 2e lijf aan de hoffstadt; Anno 1579 den xxx dach julij Arndt und Ott Kaell in unsem kercken tho Cranenborch inder gerffkamer erschienen und twe live ain diese hoffstatt vuirss gewunnen unde den hr affgewillicht dair vuir Ott Kaell vuirss erlacht und an stondt betaillt hefft ij dubbele pacht tho doen vj goldg. und vuir viij pont wass betaildt ij daller.

Akten 13a, folio 51 & 131

15.11.1586

De pacht gaat over naar Ludolphes (Luijff) Henrix custer en zijn oudste zoon Henrick Luiffs, de middelste Arndt en Willem de jongste.

Akten 13a, folio 52 & 131

20.6.1599 (of 10.6.1599)

De pacht gaat over naar Derick van Boörck (Beeck), zijn oudste zoon Johan en zijn jongste zoon Derick voor ij goltgl en 2 pond wasch (von wilner Ludolphen Heinricx unseren custer, met toestemming van zijn zonen Arndt en Wilhem Luijffs en hun afwezige broer Henrick Luijffs).

Akten 13a, folio 52 en Akten 13b, folio 13

De Kaetstede op de Hoogestraat

Akten 15, pag. 1 & 32

1748/1749

Piter van Darn, in erfpacht, voor 6 daler

Akten 15, pag. 1

1749/1750

Piter van Darn, in erfpacht, voor 6 daler

Akten 15, pag. 32

Het landen koolgaerden haerer kaetstede op de Hoog straat, voormaels door Kobus Peeters gebruijckt. Dit perceel woord aangehangen den 28den febr. 1777 op 15 guld. Holl.

Akten 13c, folio 147

7.3.1777

Derck Peeters. Borgen: Michgeil Coppers en Derck Peeters. Het bieden als volgt: Derck Peters modo Albers 2+2+1=5,

Derck Peeters 1, Peter Görckes 10 stuiver, Derck Peeters 10 stuiver= 7 gul. Holl.

Akten 13c, folio 147

De kaetsteede op de hoogstraet, 5 jaar, waervan nuw Derick Peters pagter geweest is en sullen die pagt jaeren haaren aanvanck neemen met Cath. Petri 1781 en sich eindigen met Cath. Petri 1786.

Akten 13c, folio 163

19.12.1780

Wilh. Gansevoort ("Gisbertus Gansevort als pagter naamens sijn vader"), 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1786, 6 gulden per jaar. Borgen: Wessel Baijen en Wander Braem. Het bieden als volgt: Cobus Peters 3+1+1, Wilh. Gansevoort 1=6.

Akten 13c, folio 163

Kaetsteeden op de hoogstraat.

Akten 13c, folio 235

6.11.1798

Cobus Lamers, 6 jaar, voor f. 6,= per jaar. Borgen: Noldus Lamers en Jacobus Janze.

Akten 13c, folio 235

Nr. 11, Capitels brouwhuijs

Capituls Brauhuijs

Akten 15, pag. 1 & 32

1748/1749

Capituls Brauhuijs is niet verpacht, maer wort collecteert door Johan Sneiders voor 30 daler, 16 stuivers en 6 duiten.

Akten 15, pag. 1

1749/1750

Capituls Brauhuijs is niet verpacht, maer wort collecteert door Jan Sneiders voor 26 daler en 20 stuivers.

Akten 15, pag. 32

Capitels brouwhuijs op de stadts muur aan het comtoir geleegen

Akten 13c, folio 150

 

Michael Koppers, 6 jaar, m.i.v. meij 1777, voor 51 holl. gulden. Borgen: Niclas Peters en Albert Coenders. Het bieden als volgt: Clas Peeters 43+7, Michael Koppers 1=51.

Op 10.5.1777 is een specificatie van het gereedschap in de brouwerij, opgemaakt door Migchiel Coppers.

Akten 13c, folio 152

 

Akten 13c, folio 153

7.2.1783

Michgil Coppers, 3 jaar verlenging voor 45 gulden hollans

Akten 13c, folio 152

Capitels brouwhuijs op de stadtsmuer aan het comtoir gelegen. De verpachting wordt in het huis van Peter Doris Martens gehouden.

Akten 13c, folio 168

13.10.1786

Gerardus Brauers (Brouwer), m.i.v. meij 1787 tot meij 1793, 51 flor. per jaar. Borgen: Jacobus Petersen en Peter Dores Martens. Het bieden als volgt: Michael Koppers 30+5, Gerardus Brauers 15+1=51.

Akten 13c, folio 169/170

19.10.1792

Gerardus Brouwers, 6 jaar, m.i.v. meij 1793, 42 gl. Borgen: Bart Peters en Wilhelmus Neuy.

Akten 13c, folio 170

26.4.1801

Slecht leesbaar

Akten 13c, folio 171

Nr. 12, Dess h. Cruyss landt (de kruiskamp)

Van dat landt angen Dointgl. (des heiligen Cruijslandt), G15; Van dat landt angen dairntge (dess heilige landtz landt angens doerintgen.

Akten 13a, folio 44 & 129 en Akten 13b, folio 8

1541

Henrick van Baell en Alijt zijn huisvrow en kinderen Belij en Henrick; Anno 1541, In vigilia connersionis Pauli hebben Decken en Capittel in biewesen der Vicarien custer und schoilmeijster uthgedain tot vier lijeff toe nemlich Hanrijck van Bael, Alijt sin huysfrouw, Belij und Henrick oir twe kijnder, dess heijligen Cruyss landt aingen doirntgen gelegen, haldende umbtrint 1mergen landtz liggende mijt der eijnre sijde nest der heren straet und mit der andere sijde nest der heren straet und mit der andere sijde nest erggeningh Henrickx vurss mijt den eenen eindt schijtende up den Vraesensche wech, landt den van Tijl toe stendich tot onderhaldung der Cruijssmysse, vuir ein malder und ein vaet guet droege klarijns roggen cleffschen maten tbetalen jairlix up S. Martensdach inden wijnter onder pene & peijndijingen. Und iss bescheiden dat die naeste (tyunen) dyt landt altijt sullen mogen aen sich weden werven mit eynen dobbelen pacht glijck sal Henrijck den Thienss dair uitgaende und alle angulde dair up loepen mach jairlix betalen. Dat schattboick hellt alduss Henrick van Bael mit des Capittels landt iij mergen.

Akten 13a, folio 44 & 129

Dess h. Cruysslandt, hinter den Smaelpass over die grote weteringh, vi mergen

Akten 13a, folio 10

29.5.1560

Cornelis van Uthwich Jordensz, 12 jaar, m.i.v. 1562 Petri Cath, xvi goltgl. 1e jaar, hierna xvii goltgl.

Akten 13a, folio 10

Heilige Cruijslandt und vort van etliche khempe in dem Smaelpass gelegen.

Akten 13a, folio 81

17.2.1573

N.N., 12 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1574.

Akten 13a, folio 81 & 143

14.11.1586

Johan Hecht (1e lijf) en zijn zoon Arndt (2e lijf) en Machtelt van Baell (3e lijf).

Akten 13a, folio 44 en Akten 13b, folio 9

Des heiligen Cruysslandt int Sommerlingsche Broijck gelegen mit enen eindt up die grote wetheringh tegen den Smailpass und mit den anderen eijndt up die hoch strait, vj morgen (G31).

Akten 13a, folio 82 & 144 en Akten 13b, folio 23

1596

Cornelis van Uithwick Jordenssohn, 13 ggl.

Akten 13a, folio 82

13.2.1608

Classen den Palsser, 6 jaar, m.i.v. 1609.

Akten 13a, folio 83

28.1.1614

Claess den Pelser, de eerste 3 jaar, xxiii dlr, m.i.v. nieuwjaarsdag 1615; Claes Geryts upder heydscher stedge die andere helft, 3 jaar.

Akten 13a, folio 84 en Akten 13b, folio 23

19.11.1617

Claess der Palsser, 3 jaar, de eerste helft, voor 25 daler per jaar

Akten 13b, folio 24

1638

Jan Janssen van Groisbeck, Lambert Geritsen en Tais Janssen

Akten 13b, folio 24

27.4.1642

Wolter Janssen, 6 daler; 1643: Wolter en Henrick van Grossbeeck.

Akten 13a, folio 144, resp. Akten 13b, folio 24

19.3.1645

Henrick, Jost en Wolter Janssen gebruider van Grossbeeck

Akten 13b, folio 24

29.12.1647

Johan Janssen en Rutger Hermans, 28 Taler, 6 jaar

Akten 13b, folio 24

8.2.1654

Rutger Hermans, 1 jaar

Akten 13b, folio 24

31.1.1655

H. Matthies Jalhea

Akten 13b, folio 24

28.1.1657

Marij Janssen, weduwe van Rutger Hermans

Akten 13b, folio 24 & 25

11.12.1658 (of 20.12)

Maria Janssen, 40 taler

Akten 13a. folio 144 en Akten 13b, folio 25

Heilige Cruscamp in het hege ofte Sommerlingsche Broek gelegen met een siet op die grote wetering met het ander op de hoge straett haldende naer de niwe meting 5 morgen 413 roeden, des heren thins is 9 stuiver 4½ denere.

Repertorien 2, folio 92

15.4.1669

Jan Gijsbers en Wanner Jansen

Repertorien 2, folio 92

16.2.1672

Jan Gijsbers en Wanner Jansen, 3 jaar, 26 dalers cleefs

Repertorien 2, folio 92

16.2.1675

Jan Gijsbers en Wanner Jansen, 3 jaar, 28 dalers cleefs

Repertorien 2, folio 92

20.4.1678

Jan Gijsbers en Wanner Jansen, 3 jaar

Repertorien 2, folio 92

20.4.1681

Jan Gijsbers, 3 jaar

Repertorien 2, folio 92

15.2.1684

Jan Gijsbers

Repertorien 2, folio 92

Van de H: Cruiskamp

Akten 15, pag. 1 & 32

1748/1749

Bernt Coenen, het 5e van 6 jaar, voor 62 daler

Akten 15, pag. 1

1749/1750

Bernt Coenen, het laatste van 6 jaar, voor 62 daler

Akten 15, pag. 32

Cruis Kamp (in het leegbroeck), groot 5 morgen 413 roeden

Akten 13c, folio 56

19.11.1749

Cellus Gerrets, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1750, 32 rixd. Borgen: Matthijs Sillese en Geret Kersten. Het bieden als volgt: Hermen Peters 21+5, Paulus Thönnissen 2, Marcellus Gerrets 1, Rub Gerrets 1, Hermen Peters 1, Marcellus Gerrets 1=32.

Akten 13c, folio 56

19.11.1755

Albert Coenders, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1756, 26 rijxd. per jaar. Borgen: Hermanus Peters en Pauwel Tunnessen. Het bieden als volgt: Albert Conders 18+2, Simon Lamers 4, Albert Conders 2=26.

Akten 13c, folio 56

19.12.1761

Jan Peters, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1762, 35 rijxd. clevisch en drie ponden wass. Borgen: Albert Coenders en Matthijs Nass.

Akten 13c, folio 56

19.1.1768

Albert Coenders, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1768, 30 rijxd. Borgen: Peterus Theodorus Martens en Jan Peters.

Akten 13c, folio 57

1774

Willem Ruth Gansevort (voet), 70 gulden. Borgen: Johannes Neuij en Willem Tissen. Het bieden als volgt: Gerit Nas 58+3, Willem Gansevoet 9=70 gulden.

Akten 13c, folio 58

9.7.1779

Wilh. Ruth Gansevoe(r)t, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1780, 100 gulden per jaar.

Akten 13c, folio 58

15.11.1785

Ton Derecks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1786, 160 gulden Hollandsch. Borgen: Evert Reijmer en Jan Dercks. Het bieden als volgt: Wander Braem 120+10, Wolter Jansen 5, Wander Braem 5, Wolter Jansen 1, Wander Braem 4, Ton Dercks 3, Wander Braem 1, Ton Derecks 3, Wander Braem 1, Ton Dercks 1, Wander Braem 1, Ton Dercks 5=160 gulden.

Akten 13c, folio 58

Een wijde de kruiskamp geheiten, gelegen in het langbroek onder Cranenburg, dusver bij Thon Dercks in pacht gebruikt, groot 5 morgen 413

Akten 13c, folio 198

20.1.1792

Jan Dercks junior, 7 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1792, voor 80+10=f. 90,= per jaar. Borgen: Derck Reijnen en Jacob Janssen.

Akten 13c, folio 198 & 200

Kruiskamp onder Cranenburg, 5 morgen 413 roeden.

Akten 13c, folio 200

26.11.1798

Jan Dercks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 90,= gulden holl. Borgen: Geret Alders en Toon Derks.

Akten 13c, folio 200

Nr. 13, Die Caedtstadt inge Broyeck

Die Caedtstadt inge Broyeck Engell …. up woent.

Akten 13a, folio 79

20.6.1595

Johan (Clant)

Akten 13a, folio 79

Ahlinge hofhuis en Cadtstadt in dat Reijgerbroeck

Akten 13a, folio 37

27.3.1596

Johannes van Renen en huisvrouw, 6 jaar, m.i.v. Martini 1597.

Akten 13a, folio 37

4.8.1603

Johan van Renen en huisvrouw, 16 jaar, m.i.v. Martini 1603

Akten 13a, folio 37

18.12.1613

Gerhardt Braem, 10 jaar, m.i.v. Martini 1614, voor xviij daler per jaar. Borg: Henrick van Meerken ("in het bijzijn van Bernt vanden Kerckhoff, rentmeester van het Capittel").

Akten 13a, folio 79

Nr. 14, Datt landt int Everloe bij dat Swarte Water (onder het gehucht Tüthees bij Kranenburg)

Van St. Catharinen landt gelegen int Everloe bie dat Schwarte water heb ick Frederick Kamp geshwaren landt mether gemeten des Capittels landt ang Swarte waeter genant St. Catharinen landt int Everloe, gelegen mit der einer siede neist Christian van der Horst mit der ander side Ott van Wachtendonck; mit den einen eindt up die landtwehr, mit ahn anderen eindt up die Stein weteringh. Und helt dat bowlandt an mathen anderhalven morgen twee hont und vierhondert achtwintich roiden (of: vierentachtentich). It die heyde helt an mathen vijeff morgen daerhien roijden. Summa sevenenhalve morgen twee hondt und sieven und negentich roijden. Des heren thiens hier uth gevende is iiij schilling ij daler und j pull (8.6.1567).

Akten 13a, folio 54 & 132 en Akten 13b, folio 14

Datt landt int Everloe bij dat Swarte Water gelegen

Akten 13a, folio 18

7.3.1571

De kinderen van Christiaan van der Horst, Agnes, Willem en Rabath, 5 goltgl. min I orth per jaar.

Akten 13a, folio 18, 54 & 132 en Akten 13b, folio 14

1579

Christiaan van der Horst in stadt (plaats van) seijness sohness Wilhem der Anno (15)73 verstorven iss.

Akten 13a, folio 55 & 133

29.4.1616

Wilhem en Johan van Baell, de kinderen van Johan van Baell (voorwaarden wilner Christian van der Horst).

Akten 13b, folio 15

24.10.1646

Burgemeister Johan van Boell

Akten 13b, folio 16

Nr. 15, Het Viempke

Het Viempke naest de Vienijlen

Akten 13c, folio 226

28.2.1801?

Gerrit Rutten, (3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801), voor f. 25.

Akten 13c, folio 226

 

E. Leuth:

 1. Wellenshoff
 2. Capittelshof/Loethschenhof/Benthemshof
 3. 2.1 Spelden, Wijten en Dungelen (afgesplitst van nr. 2)

  2.1.1 Spelden

  2.1.2 Wijten

  2.1.3 Dungelen

 4. De Poelwijk
 5. De hofstede aan de dijk
 6. De hofstede "up datt hoefft"
 7. 3½ mergen land buitendijks
 8. 3 mergen land bijnnen dijcks
 9. Den Hegacker
 10. Bullenhoffstat
 11. Visscherij (zie Ooij)

Nr. 1, Wellenshoff

Wellenss hoff tho Loeth

Akten 13a, folio 11

1549

Wellen van Benthem, "hoff und goett Capittel dair hefft liggen und sijn vader eertytz bewondt hefft", voor 24 jaar, beginnende in 1552 en het laatste 1576. Lx alde frankryxe Schilden te betalen half Martini in de winter en half Petri ad Cathedram.

Akten 13a, folio 11

Nr. 2, Capittelshof/Loetschenhof/Benthemshof

Capittelshof, Loethschenhof, Benthemshof, Ahlinge Hof te Leuth

 

1554

De Capittelshof dair Walraven van Benthem untertijt op woent.

Urk. Nr. 51, folio 3L

Dan den hoff tho Loeth dair Anna van Benthum op woint.

Akten 13a, folio 169

13.11.1571

Anna van Benthum "op eijn nijew verpacht", voor 16 jaar, m.i.v. Catj. Petri 1572. 155 goltgulden per jaar te betalen half Martini en half Petri ad Cathedram. Akte voor "Aeditus" D Joan Piess, Gerardo Orth, pastoor in Leuth en Cornelio Uthwick "reddituario nostro".

Akten 13a, folio 169

24.1.1578

Arndt van Benthum neemt de pacht van zijn moeder Anna Wellens genant van Benthum van het "Capituls hoff und guett tho Loedt gelegen" voor nog 10 resterende jaren over.

Overdracht voor Johan Brinck, Richter in Duiffelle en Johan Hecht, rentmeester van het Capittel en de Capittelsheren: D: Johannes Dithmarus, D: Joannes Piso, D: Johannes A Menerden, D: Henricus Busens, D: Andreas ingen Winckel, D: Goswinus Piso en D: Joannes Langebachius Sassendius.

Akten 13a, folio 169

1593

Item dass capittels bowhoff to Loedt Anna Wellenss gt van Benthumb op tho wohnen plach. Is opt new verpacht Ruttgere van Benthumb ohren Sohn tot viij stediger Jahren toe. Und is dit sin darde Jahr. Dhar vor hi jahrlix to bethalen solen hefft 1-xvij-goltgl. Hier van thobethalen verwesen aen den Hr. gemeinen vicarien x goltgl. Verblifft pro Capituls tho berechenen x-vij (?) goltgl.

Akten 4, rek. Capittel ca. 1593-ca. 1596, folio 6

1593/94

(Pacht to Loedt) Item dess Capittels bowhoff to Loedt Anna Wellens gt van Benthumb up to wohnen plag iss opt new verpacht Rutgern van Benthumb ohren Sohn thot viij stedige Jahren toe Und is dit sein vierde Jahr. Dhar vor hi jahrlix tobetalen gelaefft heff i-xvij-goltgl.. Hier van seind dem Hr. gemeinen Vicarien verwesen xx goltgl. Verblifft pro Capitulo tobereckenen Lxxxxvij goltgl.

Akten 4, rek. Capittel ca. 1593-ca. 1596, folio 41

1595

(Pacht to Loedth) Item dess Capittels Bowhoff to Loedt Anna Wellens gt van Benthumb up tho wohnen plag. Is upt new verpacht Rutgeren van Benthumb ohren sohn thot viij stediger Jahren toe Und is dit sein viffste Jahr. Dhar voer hij Jahrlix tobetalen gelaefft hefft 1-xvij goltgl. Hier van sin dem gemeinen Hr vicarius verwesen xx goltgl verbliefft pro Caplo toebereckenen Lxxxxvij ggl.

Akten 4, rek. Capittel ca. 1593-ca. 1596, folio 73

Van den Hoff tho Loedth dair Rutger van Benthumb op wohnt mit seiner zugehorungh.

Akten 13a, folio 112-117

1.8.1597

Wederom (de Ahlinge hoff) verpacht aan Rutger van Benthumb (en zijn huisvrouw), voor 12 jaar, het eerste jaar start op Martini 1598. Verder nog aanwezig: Mr. Johan ingen Eerlickum en Arndt van den Kerckhoff. Geschiedt in Peter van Cruchtens huijss op Petri ad Vincula 1597.

Akten 13a, folio 112-117

9.4.1598

Rutger van Benthum en zijn vrouw pachten ook de tienden, die bij de "ahlinge landerijen" van hun "bouwijnge" horen voor de periode van 12 jaar. Te betalen xxv goltgulden per jaar.

Akten 13a, folio 116

5.3.1609

Wederom (de ahlinge hoff) verpacht aan Walraven van Benthumb, 6 jaar, m.i.v. 1610. In bijzijn (in het huis van Hr Henrick Mijer) van Hr. Henrick van Boelssberg, pastoor van Zyfflich, Lucas Bransenburgh en Arndt van den Kerckhoff als onderhandelaars aan de kant van Walraven.

Akten 13a, folio 117-119 en Akten 13b, folio 51 & 53

12.8.1611

Hebben decken und capitulairen mitt Walraff van Benthum verdrag datt Walraff die tienden (of: tien roden) opden dijcks von graitzkamp tijtt werender seiner iziger pachtungh op seinen kosten huisurter neben seine am…er angenhommene dijcken schouwbar onderhalten und behouden. It soll ge. Walraff die bowfallige schur (of: muir) langs die kerken tho Loeth voir gebruick halb seinen newen solder neven die kuch und kaumer ohn unt gelt uns der heren Capitularen doen machen darthegen soll Walraff die tienden seines gepachtem hoff jarlichs gebrucken fur vijff undt twintigh daler, sechs jaren nagst folgender darvan dass voorss jor datt irste ist und sall gebruick fals fur diesen izgen jair die vurss vijffendtwintigh daler verlaten sein.

Akten 13a, folio 116

29.12.1636

Wiederom (Engelbert H Eduill)

Akten 13b, folio 54

23.4.1647

Desen Hoff ausserhalb den Spelten, 12 den Dungelen 5 hondt die Witen, 7 mergen ..verpachtet Jan van Benthum, sechs stedigh noch am ander folgenden jahren fur die Summe von vier hondert (negentich) dlr uge 390 dlr clefschen. Dat Irste Jahr angain soll auf Cathedra Petri 1649.

Akten 13b, folio 54

4.1.1651

Jan van Benthum enige gebeurtenissen

Akten 13b, folio 55

3.8.1651

Mit Jan van Benthum accordiert dass er 79 rodden dijeck so ….seinen hoff …. Reparieren und ….

Akten 13b, folio 55

18.11.1653

Johan van Benthum; de novo ihren hoff in kerspell Loeth gelegen, 6 jaar, die Spelt ad 12 morgen……, die Witten ad sieben morgen.

Akten 13a, folio 168

13.1.1654

Nog overnemen

Akten 13b, folio 55 & 56

28.2.1657

Mit Johan van Benthum accordiert dass der die …gepfacht hefft end gebraucht.

Akten 13a, folio 169 en Akten 13b, folio 55

Loetshen Hoff groot nair de niwe meting 64 mergen 164 roeden

Repertorien 2

29.10.1659

Jan van Benthum, voor 6 jaren, beginnend op Cathedra Petri 1661; 470 kleefse daalders per jaar.

Repertorien 2, folio 16-17

8.6.1666

Wederom aan Jan van Benthum, voor 6 jaren, beginnend op Cathedra petri 1667; 490 daalders per jaar.

Repertorien 2, folio 18

1672

Wederom aan Jan van Benthum, voor 6 jaren, beginnend op Cathedra petri 1673; 500 daalders per jaar.

Repertorien 2, folio 18

1677

Deze hof aan Jan van Benthum de jongere, voor 6 jaren, beginnend op Cathedra petri 1679; 500 daalders pro arrha 60 Rixs, pro secretaris 2. Borg is Ruth van Bergheren.

Repertorien 2, folio 18

17.11.1681

Opnieuw verpacht aan Jan van Benthum en zijn vrouw Trineken Mijnies, voor 6 jaren, beginnend op Cathedra petri 1682; 400 daalders, 60 Rixt pro arrha en 2 pro secretaris. "Ende sal dien vrouwe moeder voor dese paht borgh bliven".

Repertorien 2, folio 19

9.10.1687

Opnieuw verpacht aan Jan van Benthum en Trineken Minies, zijn huisvrouw, voor 6 jaren, beginnend op Cathedra petri 1688; 375 daalders per jaar en bij aanvang van de pacht 60 Rixd. Pro arrha en voor de secretaris 2 Rixt.

Repertorien 2, folio 19

1748/1749

Jan van de Pavert, het eerste van zes jaren. 582 daalders en 5 stuivers.

Akten 15, pag. 2

1749/1750

Jan van de Pavert, het tweede van zes jaren, 582 daalders en 5 stuivers.

Akten 15, pag. 34

Loëtschen Hoff, 40 mergen

Akten 13c, folio 79

16.11.1753

Aan den eersaemen Jan van de Pavert en Jantje Brand zijn echte huisvrouw, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1754.

Akten 13c, folio 79

5.1.1760

Jan van de Pavert, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1760, 580 daalders cleefs per jaar.

Akten 13c, folio 81

7.11.1765

Jan van de Pavert, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1766, 580 dalders Cleefs per jaar.

Akten 13c, folio 81

29.2.1772

Hendrick van de Pavert tekent namens zijn vader, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1772. N.B. betaalt ook de lasten drukkende op de Witte, Spelten en Dungelen.

Akten 13c, folio 82

14.11.1777

Jan van de Pavert, 6 jaar.

Akten 13c, folio 82

5.9.1783

De weduwe van Van de Pavert, 6 jaar.

Akten 13c, folio 82

3.4.1789

Francis van de Pavert, zoon van de weduwe van de Pavert, 6 jaar, 850 gl. Hollans.

Akten 13c, folio 82

19.5.1797

De vorige pacht eindigde op Cath. Petri 1796, Francis van de Pavert heeft na 't afbranden van de gemelden Bouhof de dato Cranenburg in capitulo den 8ten september 1794 de alle ses jaaren betaald.

Akten 13c, folio 82

Nr. 2.1, Spelden, Wijten en Dungelen

De Spelten, de Dungelen, die Witten

Akten 13b, folio 54

28.4.1647

Henrick Verheijen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1649

Akten 13b, folio 54

Spelden, Wijten en Dungelen tot Loeth ongeveer 25 morgen horende onder den Hoff tot Loth maer nu separaat daer uit verpacht.

Repertorien 2, folio 81 & 82

29.12.1659

Peter en Henric Verwayen m.u.v. een kempken die hr. dijkgraaf in pandschap heeft gehad, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1661 voor 322 dlrs per jaar.

Repertorien 2, folio 81 & 82

1666

Idem 328 dlrs, 6 jaar.

Repertorien 2, folio 81 & 82

1671

Idem 400 dlrs, 6 jaar, mi.v. Cath Petri 1673

Repertorien 2, folio 81 & 82

1677

Idem 400 dlrs, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1679

Repertorien 2, folio 81 & 82

10.2.1685

Lamert van der Werden en Wolter Coerwinkel, 6 jaar, 360 dlrs en pro arrha 60 rixd, 2 pro secretaris.

Repertorien 2, folio 81 & 82

Aantekening bij de pacht van het Dornekempken (zie ook daar):

Repertorien 2, folio 77-78

6.12.1686

Hebben Deken en Capittel tot Cranenb. aen Hr. Jacob Frederix genaemt Houman en Hendrik van Benthum vur pacht en uitgedaen haar landerien onder Loht gelegen genaempt de Spelden, Wijt en Dungelen neesten het kempken so voord van de here dijkgreef nu sin in pandtschap heeft gehadt gelijk de selve aen Bartholdt van de Werd en Wolt Coerwinkel sien verpacht geweest etc.

Repertorien 2, folio 77-78

Nr. 2.1.1, De Spelten

Spelten

 

1748/1749

De Spelten, Jan Claessen tot Nijmegen, het laatste van 6 jaar, 148 dlr.

Akten 15 Pag. 2

13.12.1748

Wessel van Benthum en huisvrouw te Leuth, voor 12 jaar, 90 rijxd. per jaar, borgen zijn Peter Jansen en Claas Verheijen. Noot: op 6.12.1748 had Rijk Stevens "den slag" gekregen voor 50 en 5 "gehoogt", m.i.v. Cath. Petri 1749, voor 6 jaar. Er werd echter besloten dat de pacht alsnog naar Wessel zou gaan voor 12 jaar.

Akten 13c, folio 18

1749/1750

Wessel van Bentem, voor 12 jaar, 180 dlr.

Akten 15, pag. 34

22.7.1760

Peter Jansen, m.i.v. Cath. Petri 1761

Akten 13c, folio 18

6/19.1.1766

Peter Janssen, voor 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1767

Akten 13c, folio 18

20.6.1772

Peter Jansen, m.i.v. Cath. Petri 1773, 180 gulden Hollans p/j.

Akten 13c, folio 18

8.5.1778

Willem Jansen, voor 6 jaar, 200 gl. Per jaar.

Akten 13c, folio 18

2.7.1784

Willem Jansen

Akten 13c, folio 20

15.3.1790

Willem Jansen, 235 gl. Hollans

Akten 13c, folio 20

29.4.1796

Willem Jansen, 6 jaar, 235 guldens Hollandsch hard silver geld en 6 ponden was, m.i.v. Cath. Petri 1797 voor de Spelten weiland, het bouwland Stoppelbloot m.i.v. 1796.

Akten 13c, folio 20

7.5.1802

Willem Janssen, 6 jaar

Akten 13c, folio 20

Nr. 2.1.2, De Wiete

De Wiete (Witten)

 

1748/1749

Henrick van Kolck, het 5e van 6 jaar, 146 dlr.

Akten 15, pag. 2

17.10.1749

Hendrik van Kolk, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1750, 78 rijxd.

Akten 13c, folio 41

1749/1750

Henrick van Kolck, het laatste van 6 jaar, 146 dlr.

Akten 15, pag. 34

19.11.1755

Hendrick van Kock, 57 rijxd.

Akten 13c, folio 41

25.7.1761

Jan van de Pavert, m.i.v. Cath. Petri 1762, 75 rixdaelders clevisch.

Akten 13c, folio 41

9.11.1765

Jan van de Pavert, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1768, 75 rixdaelders

Akten 13c, folio 42

29.2.1772

Jan van de Pavert, 6 jaar; "Namens mijn vader, Hendrik van de Pavort".

Akten 13c, folio 42

9.7.1779

Henrick van de Pavert, m.i.v. Cath. Petri 1780; "Namens mijn vader Francis van de Pavert als pagter".

Akten 13c, folio 42

22.11.1785

Francis van de Pavert, m.i.v. Cath. Petri 1786.

Akten 13c, folio 42

Een wijde de Witten genaamt onder Leuth gelegen dewelke Cis van de Pavert in pacht gehad heeft, groot circa 10 morgen.

Akten 13c, folio 198

20.1.1792

Francis van de Pavert, 7 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1792, voor 198+12=f. 210,=.

Akten 13c, folio 199

Nr. 2.1.3, Den Dongelen

De Dongelen

 

1748/1749

Jan Tielen, het 5e van 6 jaar, 70 dlr.

Akten nr. 15, pag. 2

17.10.1749

Jan Tielen (Thijlen), 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1750, 34 rijxd. Borgen: Derck Voss en Hermen Voss.

Akten nr. 13c, folio 43

1749/1750

Jan Thielen, het laatste van 6 jaar, 70 dlr.

Akten nr. 15, pag. 34

13.3.1751

Jan Thijlen krijgt toestemming om een kempke van ongeveer 1½ morgen te mogen bouwen omdat zijn beesten zijn gestorven.

Akten nr. 13c, folio 43

19.11.1755

Gerit Thunisse, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1756, 35 rijxd.. Borgen: Hendricus (Limens) en Albert Coenders. Het bieden als volgt: Jan Tielen 25+5, Gerit Thunisse 2+3=35.

Akten nr. 13c, folio 43

24.11.1761

Bart Otten, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1762, 40 rixd. Clevisch en 3 ponden wass.

Akten nr. 13c, folio 43

19.1.1768

Hendrick Thonissen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1768, 50 rixd. Borgen: Gerit van Kuiy en ….. Thinissen.

Akten nr. 13c, folio 44

Een weide den Döngelen genoempt tot Leuth geleegen, groot circa 5 morgen.

Akten nr. 13c, folio 138

16.3.1774

Baltes van het Hoff, 6 jaar, 160 gulden. Borgen: Hendrick Hendricks en Manis Geenen (ook vermeld worden: J. Jansen de Vos en Joan Dercksen). Het bieden als volgt: Willem Jansen 134+10, Ho Verhaaren 6, Baltes van het Hof 1, Willem Jansen 1, Ho Verharen 1, Baltes van het Hof 1, Ruth Lem 1, Baltes van het Hof 1, Willem Jansen 1, Baltes van het Hof 1, Willem Jansen 1, Baltes van het Hoff 1=160 gulden.

Akten nr. 13c, folio 138

De Dungelen te Leuth

Akten 13c, folio 140

22.7.1779

Hendrick Hendriks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1780. Borg: Henr. Neuij.

Akten 13c, folio 140

2.6.1785

Henr. Hendriks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1786, f 125,= per jaar.

Akten 13c, folio 143

2.2.1791

Hend Hendricks, m.i.v. Cath. Petri 1792, voor 125 gul. H.

Akten 13c, folio 143

Een wijde te Leuth den Dongelen genoemt, groot circa 5 morgen.

Akten 13c, folio 204

5.10.1792

Het weiland wordt met 2 opties verpacht. Voor de eerste optie is bepaald: 1e en 3e jaar hooien, 2e, 4e, 5e en 5e jaar weiden; voor de tweede optie is bepaald: 1e en 2e jaar bouwen, 3e, 4e, 5e en 6e jaar weiden. Uiteindelijk bleek voor de 2e optie meer animo.

Het bieden voor de 1e optie:

Hend Braam 125+15+10, Hend Hendriks 1, Hend Braam 1, Hend Hendriks 1, Hend Braam 1, Hend Hendriks 1=f. 155,=.

Het bieden voor de 2e optie:

Rut Heijmen 171+9, Eeuwen Albers 10, Schepen Evert Janssens 10, (Doij) Derks 10, Eeuwen Albers 5, Hendrik Hendriks 5, Eeuwen Albers 1, Hend Hendriks 1, Rut Lem 1, Hend Hendriks 1= f. 224,=. Pachter derhalve Hend Hendriks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793. Borg: Ruth Lem.

Akten 13c, folio 204

Een wijde te Leuth den Dongelen, groot circa 5 morgen, hiervan moet jaerlijks 4 pond wass gelevert worden, word aengehangen op 160 gl.

Akten 13c, folio 229

6.11.1798

Jan Remmen, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 108,= per jaar. Borgen: Derk Hansen en Hendrijk Terporten.

Akten 13c, folio 229

Den Dungelen te Leuth

Akten 13c, folio 222

21.2.1801

Hendrik Hendriks, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801 voor 120 gulden per jaar.

Akten 13c, folio 222 & 229

Nr. 3, De Poelwijk

Hoff tho Poilwick tho Loett an den bandijck.

Akten 13a, folio 12 & 172

16.2.1559

Henrick Dass, 12 jaar, m.i.v. 1558 Petri ad Cath., xxxiiij goltgl.

Akten 13a, folio 12 & 172

23.9.1565

Jacop Gerrits en sijn huisvrow Hilleke Henrick Dass (verticaal in de akte geschreven), 16 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1566 voor 33 goldegulden.

Akten 13a, folio 12 & 172

5.7.1579

Verschijnt Jan Luijkens met zijn huisvrouw, met Corneliss van Uttwick Johansshon Burgemeister tho Cranenborch en Jacop Gerritz genant Arndtz wonhafftich up gemell capituls hoff tho Loedt genant den hoff tho Poylwick.

Akten 13a, folio 172

Van den hoff tho Loedth genanth tho Poijlwick

Akten 13a, folio 122

1601

Wijeren van den Colleck en Stijnen seijnen haussfrauwen, 12 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1602.

Akten 13a, folio 122 (N.B. 123-125 ontbreken of film)

Copia der opt new durch decken und capittul gehaldenen verpachtungh der bouwinghe oder hoffs tho poijlwick.

Akten 13b, folio 64

17.7.1614

Wijer van de Colck en Stijn zijn huisvrouw

Akten 13b, folio 64

1637

Henrick van den Colck

Akten 13b, folio 64

27.4.1646

Lijuss van den Kolck de novo

Akten 13b, folio 64

16.8.1649

Lijuss van der Kolck (gebeurtenis)

Akten 13b, folio 64

25.9.1651

Lijns van Kolck de novo, 160 thaler

Akten 13b, folio 64

Den Bouhoff Poelwijk te Loeth 28 morgen 99 roeden

Repertorien 2, folio 75

1657

Lins van Colk, 6 jaar

Repertorien 2, folio 75

1661

Lins van Colk, 300 dlrs en 50 pro arrha

Repertorien 2, folio 75

1666

De weduwe van Lins heeft de pacht overgegeven aan Wijer van Colk met verlenging van 3 jaar.

Repertorien 2, folio 75

1670

Wijer van Colk, 6 jaar, 300 dlrs per jaar.

Repertorien 2, folio 75

25.7.1676

Wilhelm van Benthum, 6 jaar

Repertorien 2, folio 75

1678

Walraven van Benthum borg voor sien neeff Wilhelm van Benthum

Repertorien 2, folio 75

16.9.1681

Hendrick van Colk, 6 jaar, m.i.v. 1682

Repertorien 2, folio 75

13.6.1688

Hendrick van Colk, 6 jaar, m.i.v. 1689, 260 dlrs per jaar.

Repertorien 2, folio 75

Den Polwicker hoff tot Leuth an der Dick

Akten 15, Pag. 2 & 34

1748/1749

Roelef Holterman, het laatste van zes jaren, 455 daalders.

Akten 15, Pag. 2

1749/1750

Roeleff Holterman, het eerst van zes jaren, 430 daalders.

Akten 15, Pag. 34

Den hof Polwijck met zijn toebehoor (aan den dijk gelegen) in het kerspel Loeth des Ampts Duiffelt geleegen is groot 28 mergen 99 roeden.

Akten 13c, folio 84

30.11.1754

Roeloff Holterman en zijn huisvrouw Ida van Kolck, m.i.v. Cath. Petri, 120 daelders clevisch en 4 daelder per jaar.

Akten 13c, folio 84

8.11.1760

Verschijnt Ida van Kolck, weduwe van Roelof Holterman, met haar oudste zoon Henderick Holterman, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri, 430 daelers clevisch en 6 pond was voor de kerk in Cranenburg.

Akten 13c, folio 86

14.1.1763

De Polwicken Hoff is als gevolg van dijkdoorbraak overstroomd geweest, ten groetsten deelen door stercke besandinge dusdanig buijten staet geset worden, dat pagters de weduwe Holterman den oude pagt langer daer van niet konde geeven; heeft daarom bij een eerwaardig capitul der collegiat kercke binnen Cranenburg….niew pagt contract, m.i.v. Cath. Petri 1765, Ida van Kolck, weduwe, en Henderick Holterman (akte d.d. 14.1.1765).

Akten 13c, folio 86

4.7.1783

Hendrick Holterman heeft de laatste zes jaren voldaan.

Akten 13c, folio 87

4.7.1788

Hend. Holterman en zijn huisvrouw Bartje Noij, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1789.

Akten 13c, folio 89

4.4.1794

Hend. Holterman, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1795, 400 Hondert guldens Hollandsch.

Akten 13c, folio 90

9.5.1800

Derk Reymer, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor 400 guldens Hollands.

Akten 13c, folio 90

Nr. 4, De hofstede aan de dijk

Die hoffstat mit syn toebehoir ain den Dijck to Loeth gelegen, 2 hondt.

Akten 13a, folio 14

11.5.1574

Wilhem vanden Born , nha affsterven Jenneken Vullinkx (derde en laatste lijf), 14 jaar, m.i.v. 1.5.1574 ix goltgl per jaar (in bijzijn van Cornelis van Uthwick Johanszoon en Cornelis van Uthwick Jordensz unse rentmr.)

Akten 13a, folio 14

Nr. 5, De hofstede "up dattt hoefft"

Die Hofstatt up datt hoefft tho Loet; Van die hoffstatt to Loett aint hoefft, mit een kempken dair tegen ouver buitendijckx liggende (1569). Waarschijnlijk idem: Van die hoffstat und kempken tho Loeth aen den dijck gelegen (K 29).

Akten 13a, folio 12 resp. folio 174 en 176

20.12.1550

Philip van Dael, 24 jaar, gaat in na sterven van Johan Verweij (overleden 1552 rond kerstmis), viij goltgl.

Akten 13a, folio 12

11.5.1569

Philip van Dael en Hilluke zijn huisvrouw, 12 jaar, m.i.v. Petri ad Cath 1569 voor 18 goltgulden per jaar.

Akten 13a, folio 12 & 174

1579

Philips van Daijll, wederom, 12 jaar (op postpridie jacobi aps anno 1579).

Akten 13a, folio 175

31.10.1586

Gerit Lambertz, 6 jaar, na overlijden van Philip van Dael en zijn huisvrouw.

Akten 13a, folio 175

Nr. 6, 3½ mergen land buitendijks

Darden halve mergen landtz buten dycks und een hoffstatt mit sijn toebehoir tho Loeth gelegen Willem Luitiens tho lieff van den Capittel hefft, mit beide einde schitende op die gemeine strait und Willem Luykens up woint.

Akten 13a, folio 14

5.4.1544

Anna van der Moelen

Akten 13a, folio 14

7.7.1553

Willem Luykens, de man van Anna van der Moelen

Akten 13a, folio 14

22.9.1566

Jacop Luykens, zoon van Willem en Anna (noot: Willem Luykens is in 1572 overleden).

Akten 13a, folio 14

Den drie morgen landtz buiten dyecx tho Loeth gelegen gelickfals dem Hr zu Hulhausen tegen ander landt oevergesetth; en Van dardenhalve mergen landtz buten dijcks to Loetth gelegen und van ein hoffstatt oijck aldair liggende mitt sijn toebehoir.

Akten 13a, folio 121 resp. folio 171

Nr. 7, 3 mergen land bijnnendijcks

Van drije mergen landtz gelegen te Loeth bijnnen dijcks, niet wiett van Kekerdomb.

Akten 13a, folio 170

16.3.1574

Jacop Gerritz, 7 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1575, voor 12 goltgulden per jaar.

Akten 13a, folio 170

Van die drie mergen landts gelegen to Loedt binnen diecx niet wiet van Kheckerdomb

Akten 13b, folio 57

4.2.1648

Floris Janssen, de novo

Akten 13b, folio 57

12.5.1648

Henrick Closterman de overige 5 mergen

Akten 13b, folio 57

8.1.1654

Floris Janssen; de weduwe van Henrick Closterman de overige 5 mergen.

Akten 13b, folio 57

15.1.1660

Floris Janssen; de weduwe van Henrick Closterman de overige 5 mergen

Akten 13b, folio 58

Van drie morgen landtz binnen diecx nit fern van Keeckkerdumb gelege und dem Hr. zu Hulhausen tegen ander landtz oevergesath.

Akten 13a, folio 121

Nr. 8, Den Hegacker

Den Hegacker (N.B. volgens het tiendboek van Leuth, in 1554, in het bezit van Van Wachtendonck en 4 morgen groot).

Akten 13b, folio 61

1651

Derick van Bentum verpfachtet den hegacker fur 7 taler

Akten 13b, folio 61

Nr. 9, Bullenhoffstat

Hoffstadt tho Loedt vortijts genant Bullenhoffstat mit die angehorige …. Bowt landts darbie gelegen saijt oick Mijen (Wijen) haenens landt verpacht, in Anno 1612 ahm 2 augusti verpacht huijss und hoffstadt so Jacob Luijtgenss in thijt seines levens alhier tho Loedt in sein gebruick gehadt hefft ihre enen sieden Walrafen Spronck ther ander der kerck van Loedt tho beiden einden op dess hern straitt mit seinen diecken und wetheringen etc. It dat landt so van dem hern zu Hulhausen tegen buittendieck landt angebeutet und umbgeceexselt genant Wijen haesens landt sambt dijeck und wetheringh etc.

Akten 13b, folio 66

2.8.1612

Jacob van Wachtendonck, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1613. Het bieden als volgt: Nesken Vijschers den schlach fur vieftig daller und gehoocht sesmal, Wilhem Evertz 4 gehoocht, Henrick Wijers ein gehoocht, Wilhem Eevertz ein, pastor Seiffelick ein, Wijer noch eijn, pastor noch ein, Kerckhoff ein, Jacob van Wachtendonck ein, Kerckhoff twehe, Wachtendonck vurss ein und behalden.

Akten 13b, folio 67

 

F. Mehr

 1. Koernkamp, Valensche landt en nog een stuk
 2. In den Reendonck und Berntzkamp
 3. Inden Reindonck
 4. Der heren Hanenacker en nog een stuk
 5. 2 stukken
 6. Zonder naam
 7. Zonder naam
 8. 1e t/m 6e Block te Mehr
 1. Flog- en vrielanderijen
  1. Den Pass en klein Vaalensland
  2. Den Camp met het Pade Poeltje
  3. Den morgen in der Reijdonck
  4. Het Priesterskempken
  5. De Kostverlooren
  6. Groot Vaalensland

Nr. 1, Koernkamp (koekamp), Valensche landt en nog een stuk

Dat landt to Meer gelegen, met de volgende Paling:

Irstlich hevet ydt Capittel to Meer liggen 1 kamp landtz genant den koernkamp halden an maten umbtrint ij mergen und 1 hondt: gelegen mit eenre zyde neest hoffstat Elbertz van Hoen Gerritz mit die andere zyde hoicks gewiess gelegen neven dat Loosche kempe, dem heer van Selum Werner Palant toegehorich mit dem eenen eyndt schitende up die gemeinde strait und mit dat ander eyndt up den hoghewech.

Noch hevet ydt Capittel aldair tegenouwer liggen 1 kamp landtz genant dat Valensche landt halden ain maeten umbtrint vijff mergen und 1 hondt gelegen mit eenre zijde neven die lange hoffstat welck Hermen Kael in erffpacht helt van die heer van Selum Werner Palant mit die andere zyde neven erff und landt dess here van Anholt Derick van Batenborch schytende mit der eenen eijndt op die pan ghorich tot die Vicarien to Meer und mit den anderen eyndt schytende up den hoghe wech.

Noch leghet hier niet wiet aff 1 stuckx landtz halden umbtrint 1 hondt lantz und x royen gelegen mit der eenre zyde neven landt der Vicarien to Meer. Schitende mit den eenen eyndt up den hoghe wech.

Akten 13a, folio 25

25.5.1565

Elbert van Hoen Gerritzoon, 9 goltgl., 12 jaar, m.i.v. Petri ad Cath. 1566

Akten 13a, folio 25

Dat Vaelensche landt und den koekamp mit ij hondt landtz dairbij gelegen neven der Vicarien landt to Mher

Akten 13a, folio 30 & 180

10.3.1577

Den Slach hefft Bardt van Hoen vuir vij goltgl.

Akten 13a, folio 30

Nr. 2, In den Reendonck und Berntzkamp

Item hevet ydt Capittel noch to Meer liggen enen kamp landtz mit hoicken und geeren halden ain maiten iiiij mergen I hondt und xxv royen gelegen in den Reendonck und Berntzkamp to heiten plege: und yss mit eenre zijde gelegen neven landt der kercke van Meer und mit der andere zijde neven den peddepoel den armen van Meer toestendich mit dem eenen eyndt schitende up 1 stuck landtz genandt den Lagerbosch und mit der andere zijde up erff Elbertz van Hoen Berntzoon.

Item ain den vurss kamp schiet mit enen hoicke ain 1 stuck landtz halden ain maten umbtrint iiij hondt und xxxiiij royden gelegen mit der eenre zijde neven der kercke landt to Meer mit der andere zijde neven den peddepoel vurss mit dem eenen eyndt schitende up erff Hermen Kael und mit der andere eijndt up dat vurbnante erff Elbertz van Hoen Berntzoon

Akten 13a, folio 26

25.5.1565

Mews die Schroeder to Meer woonachtig, 12 jaar, m.i.v. Petri Cath. 1566. Hierna Elbert van Hoen Berntzoon

Akten 13a, folio 26

Der Herenkamp van iiiij mergen mit noch iiij hondt landtz dairby neven den Peddepoel gelegen.

Akten 13a, folio 30

10.3.1577

Den Slach hefft Ambrosius Poijck voor vij ggl.

Akten 13a, folio 30

Nr. 3, Inden Reindonck

Item hevet idt Capittel noch 1 stuck landtz haldende ain maten 1 mergen gelegen in den Reindonck niet wiet van die stucken vurbeschreven mit eenre zijde gelegen neven dess pastoirs landt und mit der andere zijde neven erff Gerit Brais Waltschrijvers schitende mit den enen eijndt oick up dess pastoirs landt und mit der ander eindt up der kortenacker.

Akten 13a, folio 27

15.5.1565

Wederom aen Johan Bless Custer tho Meer, 12 jaar, m.i.v. Petri ad Cath. 1566, 1 goltgl.

Akten 13a, folio 27

Het landt te Meer dat eerst werd gepacht door Aelbert van der Waldt, Johan Bless, Rhein Swalen en frow van der Waldt.

Akten 13a, folio 33

1571

Frou Snoicks, 6 jaar, m.i.v. Petri ad Cath 1572

Akten 13a, folio 33

Nr. 4, Der heren Hanenacker en nog een stuk

Item hevet idt Capittel noch ij stucke landtz waer van dat 1 stuck helt ain maten umbtrint xi hondt gelegen mit eenre zijde neven erff Ot van Wachtendonck genant, die geer und mit der andere zijde neven den havenacker Rheijn Swalen toehoirt.

Dat kleynste stuck halden umbtrint vij hondt. Iss genant der heren hanenacker gelegen mit eenre zijde neven den hanenacker Rhein Swalen vurss toekompt und mit der andere zijde neven dat hoighvelt schytende mit enen eyndt und oick up dat vurss stuck unse Capittel tostendich und mit den anderen eijndt up die kekeler oftte die Meersche gemeinte.

Akten 13a, folio 27

15.5.1565

Wederom aen Aelbert vande Waldt, 12 jaar, m.i.v. Petri ad Cath. 1566, 5 goltgl. en 1 orth

Akten 13a, folio 27

1577, Petri ad Cath.

Item I mergen landtz inden Reindonck

Item ii mergen lantz neven dess lant drost landt

Item I mergen genant den hanenacker

Den Slach hefft Aelbert vander Wald, 5 ggl.

Akten 13a, folio 30

Den hanenacker (voorheen Aelbert vanden Walt) en nog xi hondt, alles te Meer.

Akten 13a, folio 33

1577

Ott Bramss, 1e jaar vi ggl, hierna vi ggl en iij orth goltz

Ook aan Ott Bramss:

Land in der Reindonck (voorheen Jan Bless), iij ggl 1e jaar, vervolgens iij ggl iij orth goltz;

2 stucken voorheen Rhein Swalen, 1e jaar 2 ggl., hierna 1ggl. Iij orth goltz (genoemd wordt nog Johan Dass) viij albus.

Akten 13a, folio 33

Nr. 5, 2 stukken

Item hevet ydt Capittel noch 1 stuck landtz gelegen up dat hogh veldt halden aen maten umbtrint iiij hondt mit eenre zijde gelegen neven landt der Proisdie van Cleve mit der ander zijde gelegen neven landt der joffere van Bedbur schitende mit der enen eijndt op erff der Vicarie to Meer und mit der andere eijndt up die gemeine weteringh.

Item yss dair noch 1 stuckxke landtz umbtrint 1 hondt gelegen in hellinghs hoffstat nu to der kercke gehorich und Rhein Swalen nu up woint mit alle zijde doch mit eenen eijndt schytende up dat straitke neven Ruth die Waels huyss geheiten in die leer.

En: Van dat landt to Mehr inder Duijffel gelegen voir und paelinge durch Rein Swaln Anno 1565 gemeten, waarna volgt:

(folio 180): Den Koenkamp und dat Valensche landt mit ij hondt landtz dair bie gelegen nevens dat Vicarien landt tho Mehr.

(folio 181): Der heerenkamp gnoemt Berntz kamp mijt vier hondt landtz dair bij neven den Peddenpoell gelegen;

(folio 182): Datt landt in den Reijndonck und ij mergen nevens dess landtdrost Wachtend. Landt und den hainacker.

Akten 13a, folio 27, resp. folio 179, 180-182

15 en 22.5.

1565

Rhein Swalen, 1 goltgl. voor de iiij hont, 1 gulden oder x albus voor de 1 hondt.

Akten 13a, folio 27

Item noch iiij hondt landtz up die weteringh mit noch 1 stuck landtz in Rheyn Swalen midden gelegen und schijet mit enen houck up dat straitken neven Ruth die Wails huyss. In die leer.

Akten 13a, folio 31

1577

Den Slach hefft Willem Rijckartz, 1 ggl.

Akten 13a, folio 31

Nr. 6,

Item hefft noch vrow vander Waldt in pacht gehadt umbtrint 1 hondt landtz rondsom in undt by oere hoffstat und erff gelegen wellicke oer oick uth gunste verlaiten yss voir den gewointliche pacht nemlich vijff albus und Aelbert van die Waldt oer soon Anno 1565 15 may sijn moder aingenommen hefft.

Akten 13a, folio 28

Nr. 7

Dat lant to Meer gelegen xiii mergen

Akten 13a, folio 32

1571

Rutger Nijenhuyss voor hem Elbert van Hoen Gerritsz en Elbert van Hoen Berntsz, m.i.v. 157(3) Petri ad Cath

Akten 13a, folio 32

Nr. 8, 1e t/m 6e Block

1e t/m 4e Block

Akten 15, pag. 2 & 34

1748/1749

1e Block, Peter Drisses, het 3e van 6 jaar, voor 37 daler

2e Block, Hermen van Bentem, voor 44 daler

3e Block, Hermannus van Bergheren, voor 10 daler

4e Block, Henrick Muiskes, voor 8 daler

5e Block, Henrick van Buinik, voor 4 daler

6e Block, Henrick Muiskes, voor 40 daler

Akten 15, pag. 2

 

 

Akten 15, pag. 3

1749/1750

1e Block, Peter Driessen, het 4e van 6 jaar, voor 37 daler

2e Block, Hermen van Bentem, voor 44 daler

3e Block, Hermannus van Bergheren, voor 10 daler

4e Block, Henrick Muiskes, voor 8 daler

5e Block, Henrick van Buinik, voor 4 daler

6e Block, Henrick Muiskes, voor 40 daler

Akten 15, pag. 34

 

 

Akten 15, pag. 35

Nr. 9, Flog- en vrielanderijen

Mersche landt ad 18 morgen en 5 roeden:

Valensche landt met 2 hondt lantz daer bie neven het vicarien landt tot Mehr, Berntz camp met 4 hondt landt darbij nevens de Peddepoel. Item in den Reindonk ende 2 morgen nevens de landdrost Wachtendonck en so vort en andere verscheide perceelen te samen groot 18 morgen 5 roeden.

Repertorien 2, folio 93

17.12.1677

De zoon van Floor Jansen, genoempt Jan Jansen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1679.

Repertorien 2, folio 93

3.2.1684

Jan Jansen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1685

Repertorien 2, folio 93

Meersche landerijen, groot 18 mergen, 5 roeijen: "flog- en vrie landerijen in het kerspel Mehr".

Akten 13c, folio 61

17.10.1750

Peter Driessen en Hendrik Muijskens, 6 jaar, m.i.v. 1751, 75 rijxdaalders.

Akten 13c, folio 61

7.6.1756

Peter Driessen en Hendrick Muijskens, 6 jaar, m.i.v. 1757, 75 rijxd.

Akten 13c, folio 62

5.3.1763

Peter Driessen en Hendrick Muijskens, 6 jaar, 87 rixd.

Akten 13c, folio 62

21.12.1770

De pacht wordt verlengd met zes jaar, voor 100 rixd. per jaar.

Akten 13c, folio 63

6.2.1776

Johannes Driessen en Hendrick Muijskens, verlenging van 6 jaar, 75 gulden per jaar.

Akten 13c, folio 63

28.6.1782

Pachter Musiens (wittiben Drissen).

Akten 13c, folio 63

De landerijen worden opgesplitst verder verpacht, de verpachting wordt publiekelik in het huis van Peter Dores Martens verricht. Het betreft 18 morgen 5 roeijen Hollans, in ses blocken als volgt (zie 8.1 t/m 8.6).

Akten 13c, folio 64

Verpachting der landerijen onder Mehr gelegen. Deeze landerijen in 't geheel groot zijnde 18 morgen 5 roeden zullen in 6 parceelen verdeeld aangehangen verpacht worden, m.i.v. 1793 Stippelbloot tot 1799 Stippelbloot.

Akten 13c, folio 212

Het land te Mehr gelegen word te saamen in massa aangehangen blijvende de arrha onraad. Iz gelijk als op de parceelen gesteld is aldus hier in 't geheel, zoo als in margine. Van dit land moet jaarlijks 6 pond wass gelevert worden de pachters de togtgraaf veegen. Noot: onduidelijk hoe dit geinterpreteerd moet worden, mogelijk de verpachting m.i.v. 1800.

Akten 13c, folio 215

 

Willem Bless voor f. 251,= per jaar. Borgen: Peeter Meurs en Mattis Nas. Het bieden als volgt: Willem Bless 210+10, Jan van Bentom 10, Willem Bless 5, Jan van Bentom 5, Willem Bless 5, Jan van Bentom 1, Willem Bless 1, Jan van Bentom 1, Willem Bless 1, Jan van Bentom 1, Willem Bless 1=f. 251,=.

Akten 13c, folio 215

De landerijen onder Mehr gelegen groot in het geheel 18 morgen 5 roeden hiervan jaerlijks 6 pond wass te leveren en moet door pagters de togt graef geveegt worden, deese landerijen worden voor 6 vaeste jaeren verpagt, de welke hunnen aenfang neemen toekoemende jaer 1799 Stoppelbloot en in het jaar 1805 Stoppelbloot eindigen. Deese landerijen zijn doer den vorigen pagter Willem Bles op niew voor ses volgende jaaren op f. 225,= per jaar.

Akten 13c, folio 234

Nr. 9.1, Den Pass en klein Haalensland

Den Pass en klein Vaalensland, 3½ morgen.

Akten 13c, folio 64

23.1.1787

Jan van Bentum, 50 flor. Holl.

Akten 13c, folio 64

Den Pass en klijn Valentzland, groot circa 3½ morgen.

Akten 13c, folio 213

19.10.1792

Barth van Akkeren, 6 jaar, m.i.v. Stippelbloot 1793, voor f. 52,= per jaar.

Akten 13c, folio 213

Nr. 9.2, Den Camp met het Pade Poeltje

Den Camp met het Pade Poeltje en stuckske aen de camp schietende, 6 morgen

Akten 13c, folio 64

23.1.1787

Jan van Bentum, 79 flor. Holl.

Akten 13c, folio 64

De kamp met het paddepoeltjen en 't stuksken aan den kamp schietende groot circa 6 morgen.

Akten 13c, folio 214

19.10.1792

Jan van Bentom, 6 jaar, m.i.v. Stippelbloot 1793, voor f. 78,= per jaar.

Akten 13c, folio 214

Nr. 9.3, Den morgen in der Reijdonck

Den morgen in der Reijdonck

Akten 13c, folio 64

23.1.1787

H. Muijskens voor 18 flor. Holl. Borg: Willem Bless. Het bieden als volgt: Jan van Bentum 14+1, Willem Bless 1, Jan van Bentum 1, Mueskens 1=18 Flor.

Akten 13c, folio 64

Den morgen in den Reydonk.

Atken 13c, folio 214

19.10.1792

Gerrit lohman, 6 jaar, m.i.v. Stippelbloot 1793, voor f. 18,= per jaar.

Akten 13c, folio 214

Nr. 9.4, Het Priesterskempken

Het Priesters kempken met een stuck genoemt den morgen, 3½ morgen.

Akten 13c, folio 64

23.1.1787

Willem Bless, 14 Flor. Holl. Borgen: H. Muijskens en Johannes Luckesen.

Akten 13c, folio 64

Dit parceel zal gehouden zijn de togt graef te veegen, Priesterskempken met een stuk land den morgen genoemd, groot 3½ morgen.

Akten 13c, folio 214

19.10.1792

Willem Bless, 6 jaar, m.i.v. Stippelbloot 1793, voor f. 15,= per jaar.

Akten 13c, folio 214

Nr. 9.5, De Kostverlooren

De Kostverlooren met een stuckske land aen Blessenhof gelegen, ¾ morgen

Akten 13c, folio 64

23.1.1787

Willem Bless, 6 flor. Holl. Borgen: H. Muijskens en Johannes Luckesen.

Akten 13c, folio 64

Den Kostverlooren, met een stuk land aan Blessenhof gelegen, groot circa ¾ morgen aangehangen op 10 gl.

Akten 13c, folio 214

19.10.1792

Willem Bless, 6 jaar, m.i.v. Stippelbloot 1793, voor f. 3,= per jaar.

Akten 13c, folio 214

Nr. 9.6, Groot Vaalensland

Groot Vaalensland en 't stuck naast Vicarien landt, 3 morgen en ¼

Akten 13c, folio 64

23.1.1787

Willem Bless, 41 flor. Holl. Borgen: H. Muijskens en Johannes Luckesen.

Akten 13c, folio 64

Groot Valentzland en een stuk naast het Vicarijen land groot circa 3¼ morgen.

Akten 13c, folio 215

19.10.1792

Willem Bless, 6 jaar, m.i.v. Stippelbloot 1793, voor f. 39,= per jaar.

Akten 13c, folio 215

G. Niel

 1. Broekmans hofstede
 2. St. Martens Schilt

Nr. 1, Broekmans hofstede

Broekmans Hofstatt tott Nijl in de Duffelt

Repertorien 2

15.3.1584

Nae afsterven Hilleke Crechtings, 8 hondt landt in den kerspel Nijl gelegen, met dat eerste lijff benoempt Nael van Benthum, Henric van Benthums huisvrouw met dat andere lijff Jan de Waell tott Keken.

Repertorien 2, folio 102

1593

Item Hanss van Benthumb quonda Liessert Giesskenss uither vij hont landt genant Broijckmanss hoffstatt hen und seiner huysfrouwen Nael ohre beide levenlanck uitgedhan und verpacht iss gilt jahrlix behalven die hoender so hier nha mit nie besonder register (leverkont) werden xx-Silling und im Maddach Lxiij-atto iiij-setter.

Akten nr. 4, rek. Capittel ca. 1593-ca. 1596, folio 8

1594

(Thiens tho Niell) Item Hans van Benthumb quonda Lieffers Gijeskenss uither vij hont landt genant Broickmans hoffstatt hem und seiner huisfrouwen Nael ohren beiden levenlanck uithgedaen und verpacht gilt jahrlix behalven hoender so s…. mit….besonder register. Bereckent werden xx-ss-1-Maddach Lxiij atto - iiij soller.

Akten nr. 4, rek. Capittel ca. 1593-ca. 1596, folio 42

1595

(Thienss to Niel) Item Hans van Benthumb quonda Lieffert Gijesskens uither vij hont landts genant Broijkmans hoffstatt hem und sijnen Naell ohrer beider levenlanck uithgedaen und verpacht gilt jahrlix behalven der hoender so hiernha met ein besonder register bereckent werden xx-ss-1-Madach fe-Lxiij alb. iiij dallu.

Akten nr. 4, rek. Capittel ca. 1593-ca. 1596, folio 75

14.12.1623

Eerste lijff aen Hans van Benthum, het tweden Lijsbeht van Benthum sin echte huisvrouw ende het derde aen Hilt van Benthum oiren beide doghter

Repertorien 2, folio 102

20.5.1671

Die erste handt gegeven aen Hendrick Nas gelijck dat voor hin sien moder heeft gehadt ende de twede handt aen Hendrik Nas siden voorgh oudste soon.

Repertorien 2, folio 102

Nr. 2, St. Martens Schilt

St. Martius Schildt

Akten 13b, folio 38

(17.11.1604)

Gossen van de Berch, 6 jaar

Akten 13a, folio 96 en Akten 13b, folio 38

1610

Gossen van den Berch, m.i.v. nieuwjaarsdag 1612

Akten 13a, folio 96 en Akten 13b, folio 40

1614

Gossen van den Berch

Akten 13b, folio 40

Camp den Schild in Nijell gelegen, bij den hoff ahngen cleijn bruggen (K38 en K36).

Akten 13a, folio 177

16.7.1643

Rijck Staijen undt Rut van Borgheren, 6 jaar.

Akten 13a, folio 177

18.4.1649

Rijck Staijen en Rut van Borgheren

Akten 13a, folio 178

S. Martens Schildt tott Nijl bie den Hoff aen die kleine brugge gelegen is groot 8 mergen 360 roeden.

Repertorien 2, folio 91

26.11.1667

Lamert en Simon van der Werden, 6 jaar

Repertorien 2, folio 91

15.6.1673

Lamert en Simon van der Werden, 6 jaar

Repertorien 2, folio 91

31.5.1679

Bartholomeus van der Werden, 6 jaar

Repertorien 2, folio 91

10.2.1685

Bartholomeus van der Werden, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1686

Repertorien 2, folio 91

S: Martens Schildt

Akten 15, pag. 2 & 34

1748/1749

Bart Ermes, het 5e van 6 jaar, voor 150 dalers

Akten 15, pag. 2

1749/1750

Bart Ermes, het 6e van 6 jaar, voor 150 dalers

Akten 15, pag. 34

St. Martens Schilt tot Niel in der Duijffelt, groot 8 mergen 360 roeden.

Akten 13c, folio 38

11.10.1749

Bart Ermes tot Niel, m.i.v. Cath. Petri 1750, 82 rijxd. per jaar.

Akten 13c, folio 38

19.9.1755

B. van den Nouwelandt, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1756, 105 rijxd. Borgen: Bart Ermes en Hend. Sanders. Het bieden als volgt: Bart Ermes 85+5, Derick Derickx 5, Gerit Thunissen 5, Bart Ermes 2, Daniel Thinnisse 2, Bart Ermes 1=105.

Akten 13c, folio 38

24.9.1761

Barth Otten onder Niel op Spickkersen hoff woonend, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1762, 105 rijxd.

Akten 13c, folio 38

12.5.1767

De weduwe van Barth Otten, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1768, 115 rijxd. (getekend door Otto van Haaren).

Akten 13c, folio 39

6.12.1776

Otto van Haaren, 6 jaar.

Akten 13c, folio 40

28.6.1782

Otto Verhaeren, 6 jaar (noot: zie verder pag. 384).

Akten 13c, folio 40

Een weijde S. Martens schild tot Niel in der Duffel gelegen, groot 8 mergen 360 roeden hollans, waraf Otto van Haaren is pagter gewest.

Akten 13c, folio 194

28.10.1788/ 14.11.1788

Otto van Haaren, voor 208+5+7=220 flor holl. Borgen: Hermanus Sanders en Anthoon Ermers.

Akten 13c, folio 195

5.9.1794

Otto van Haaren, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1795 voor f. 220,= gulden Hollandsch per jaar.

Akten 13c, folio 197

7.11.1800

Otto van Haaren, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801 voor f. 220,= per jaar. Borgen: Jan Pruijs en Derck Otten.

Akten 13c, folio 197

H. Nütterden, Het Strijx land

Nr. 1, Strixlant en Kleijen

Strixlant ynt brouck in die lange hoeven up die kleijen geleghen, 12 mergen, yn Cranenborger broick (G 26)

Akten 13a, folio 17 & 138

1558

Na sterven van H. Wilhelmus Ravenstein, verpacht aan Johan van der Kamp, 12 jaar, m.i.v. 1558 Petri ad Cath., xiiij goltgl.

Akten 13a, folio 17

12.3.1570 (of 19.3)

Johan van der Camp, 12 jaar, m.i.v. 1570 Petri ad Cath., xvi goltgl. 1e jaar, hierna xvi goltgl. min I orth goltz. (akte opgemaakt in Bernt Mullers huis). Noot over de cijns (folio 138): Exantiq qda scripto Anno 1505 des heren Thiens van Strixlandt is xj schilling und iij pull.

Akten 13a, folio 17, 73 & 138

18.4.1571

Johan van der Kamp draagt pacht over aan zijn zwager Arnt Rutgers die jonge (wohnende tho Mehr), zijn vader Arnt Rutgers van der Wald die alde is voor hem borg geworden.

Akten 13a, folio 17 & 74

Van Strix landt gelegen int broick in die langhe hoeuen op die Cleijen

Akten 13a, folio 73

10.4.1581

Bartt Francken tho Mehr, 6 jaar, voor 19 gl. per jaar.

Akten 13a, folio 74

7.4.1588

Willem die Buijtt ant Schwarte water, 6 jaar, xv albus per jaar

Akten 13a, folio 74 & 139

1593

Willem die Buijtt angen Schwarte waeter, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1593 voor xv dalers (op: "ipso die btogo Apla Simonis et Judea").

Akten 13a, folio 74 & 139

4.2.1600

Wilhem Segerss genant die Buijtt, 12 jaar, m.i.v. 1.1.1600, voor 12 ggl. (in heer Wachtendoncks huis)

Akten 13a, folio 74 & 139

Strixlandt gelegen in Craenenburge Broyck in die lange huijffen op die Cleijen, 12 holl. morgen.

Akten 13b, folio 18

1.5.1611

Velhem Segers genant die Buijtt en huisvrouw, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1611.

Akten 13b, folio 18

1616

Wilhem Segerss genant der Buijtt, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1617 (op "ipso die h manci evangeliste").

Akten 13b, folio 18

9.1.1644

Theijss Thonnijsen

Akten 13b, folio 19

16.4.1647

Tijess Tonnijssen, 22 daler, 6 jaar

Akten 13b, folio 19

29.1.1653

Tijs Tonnijssen, 22 daler, 6 jaar

Akten 13b, folio 19

Het Strijx landt groot 11 mergen 451 roeden

Repertorien 2, folio 82 & 83

15.11.1658

Thijs Theunusen, 3 jaar, m.i.v. 1659.

Repertorien 2, folio 82 & 83 en Akten 13b, folio 19

1661

Reinir Verstegen, 3 jaar, m.i.v. 1662, 50 dlrs

Repertorien 2, folio 82 & 83

1668

3 jaar, 56 dlrs

Repertorien 2, folio 82 & 83

11.3.1671

Henric (Roowes), 56 dlrs

Repertorien 2, folio 82 & 83

8.4.1677

Theunis Simens, 6 jaar, 48 dlrs en 10 Rixd. Pro arrha

Repertorien 2, folio 82 & 83

12.3.1683

Gerrit Hendrix, 6 jaar, 40 dlrs cleefs, 6 Rixd. Pro arrha

Repertorien 2, folio 82 & 83

4.1.1690

Gerrit Hendrix, 6 jaar, 40 dlrs cleefs, 6 Rixd. Pro arrha

Repertorien 2, folio 82 & 83

Capituls lange hoeven Stricks en Kleijen

Akten 15, Pag 1 & 33

1748/1749

Furster Steven Jacobs, het 1e van 6 jaar, 65 dlr.

Akten 15, Pag. 1

1749/1750

Furster Steven Jacobs, het 2e van 6 jaar, 65 dlr.

Akten 15, Pag. 33

Het Strijxland langhe Hoeven en Cleijens tot Nutterden geleegen (onder de Cranenburgesche schouw), groot 11 mergen en 451 roeden.

Akten 13c, folio 91

16.12.1753

Cornelis Arentz tot Claerenbeck, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1754, 49 daelers clevisch per jaar.

Akten 13c, folio 91

22.10.1758

Cranenburg 22.10.1758 en Cleve 23.10.1758 een overeenkomst tussen het capittel: Ben: Franc: Wutz decanus, Joan: Ignat: Huppertz scholasticus, J.W.J. Oidtman can. cap., J.B. de Savelsberg can. cap., Joes Schwaan can. cap., H.W. van Aerssen cap. can. en Bertram Rappard m.b.t. een erbzins.

Akten 13c, folio 92

Eene weijde het strijcksland ofte lange hoeven cleijens tot Nutterden groot Eilff mergen en 451 roeden Hollans onder Cranenburgse schouwe waeraf die erfgenaemen des heeren kriegsraad Rappart te Cleve sijnd erfpagter gewest, maer pagters de Riet en Lamers.

Akten 13c, folio 194

28.10.1788/14.11.1788

Hend Lamers voor 117+5+20=142 flor holl. Borgen: Peter Alders en Derk Peters.

Akten 13c, folio 196

Het strijksland of lange hoeven te Nutterden, 11 morgen 457 roeden.

Akten 13c, folio 221

10.9.1794

Hend Lamers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1795, voor f. 136,= per jaar. Borgen: Gerrit Alders en Lamert Sweers.

Akten 13c, folio 221

7.11.1800

Hend Lamers, 9 jaar, voor f. 136,= per jaar.

Akten 13c, folio 221

I. Ooij,

 1. Hofstede aan de put cuip
 2. Vischerij

Nr. 1, Hofstede aan de put cuip

Hofstede aen de put cup bie den Tornsen meulen, dese platz is van Deken en Capittel uitgedaen in erfpacht aen de erfgenamen van Claes Jansen Stokkelman.

Ter eene an die erfgenamen van Clas Jansen Stokkelman ter andere side nefen de grondt en het huis gelegen bie de Thornse meulen tussen het siede van den Oijschen Circel ende het naeste hekken opwartz gaende.

Repertorien 2, folio 96

25.6.1674

Herman Peerboom in naam van de onmondige zoon van Clas Jansen Stokkelmans en getuigen: Jan Haek en Gerardt Kael Borgemeister.

Hieronder:

Reparatie des dijks aen de put cuips ofte Tornse meulen (25.5.1674 te Zeeflick): Hendrik van de Poel, voor 90 guldens hollants. Borgen: Jan Haek en Cornelis Gijben.

Repertorien 2, folio 96 & 97

Nr. 2, Vischerij

Vischerij in het Ooijsche water en gescheurde kolk bij Holtermans Hof te Leuth.

Akten 13c, folio 216

7.6.1793

Henderik Pupplinghuizen, 6 jaar, m.i.v. 1.5.1793, voor 10 gl. per jaar. Borg: Cornelius Henderix.

Akten 13c, folio 215

J. Wijchen, Capituls Winckels

Capituls Winckels tot Wichen

Akten 15, Pag. 3 & 35

1748/1749

Mevrouw van Singendonck, 18 daalders en 27 stuivers.

Akten 15, Pag. 3

1749/1750

Mevrouw van Singendonck, 18 daalders en 27 stuivers

Akten 15, Pag. 35

Die Winckel zu Wijchen

Akten 13a, folio 167

30.1.1659

Rijck Braen, 3 jaar.

Akten 13a, folio 167

 

K. Zyfflich (incl. Germenseel),

 1. De hof te Germeseel langs de Tiggelstraat (ook: tweeden bouwhoff op die Kleijens)
 2. Den Wijtendonck (Wittendonck)
 3. Den Bieskamp (met de Steegh en Cortenkamp)
 4. De Steeg
 5. Korten-Camp
 6. Hamlagh (later onder nr. 1)
 7. Hermen Versteghes hoff te Germenzeel (=Houwegen of Capittelshof te Germenseel?)

7.1 1ste Camp van Houwegen

7.2 2de Camp van Houwegen

7.3 3de Camp van Houwegen

 1. Capitulär Kempken
 2. Derick Aelbertz hoff (=1e Bouhoff op de Kleyen (den hoff langs de Germeseelsen dijck)?)
 3. Die twee kamp aver die ander syde van de dyck
 4. Die twee kamp neven dese vurss kemp gelegen
 5. De Bergstadt (gecombineerd geweest met nr. 7)

12.1 1e perceel van de Bergstadt

12.2 2e perceel van de Bergstadt

 1. Twee irste kamp in die Smailpass
 2. Twee neeste kamp in die Smailpass
 3. Twee kamp neist die kemp vurss
 4. VI merghen in die Smaelpass
 5. Die kamp lanx dornekempken geleghen
 6. Dat Dorne kempken
 7. 18.1 1e perceel van de Dorne kamp

  18.2 2e perceel van de Dorne kamp

 8. Dat kempken in die Tiggelstraet
 9. De Smagt-kamp

20.1 1ste Camp

20.2 2de Camp

20.3 3de Camp

20.4 4de Camp

Nr. 1, De hof te Germeseel langs de Tiggelstraet (ook: Tweeden Bouwhoff op die Kleijens)

Verpachtinge dess hoffs tho Germezeel gelegen mit etliche lanz dairby, xxviij mergen; Met den Witendonck, die Steeghe und die kamp dair neest na Cranenborgh (nl. de korte kamp) gelick Derick Krechtingh und noch handt Johan Ruyss gepacht hebben gehadt.

Akten 13a, folio 3

23.5.1562

Gerit van Uthwick Johansz. en Cornelis van Uthwick Jordansz, geneven, 12 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1563. N.B. de pacht van de Steeg, de Kortenkamp en de Wittendonck is ook apart geregistreerd, zie aldaar.

Akten 13a, folio 3

Den Hoff to Germezeel mit etlicke kemp dair bie ain die Tychelstrait gelegen vort van den Wijtendonck, die Stege und den kortekamp, van vijff mergen, dair bie liggende (H1, 2, 3, 4, 5); nadere beschrijving: huijss und hoffstatt to Germezeel gelegen myt den Hamacker, den Pertzkamp, dat Geerk und den Smachtkamp ain die Tijgelstraitt gelegen, samen 19 mergen.

Akten 13a, folio 151 & 152

17.2.1573

Herman van Pluren, burger to Cranenborch, 12 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1575, het 1e jaar 42 goldgulden, de volgende jaren 43 goldgulden. Borgen: Christian van der Horst voor de schepenen: Johan die Haen en Cornelis van Uthwick Jordenssoin.

Akten 13a, folio 151 & 152

De hoff tho Germeseel mit etliche kemp dair bie an die Tijchelstrait gelegen voirt van den Wijtendonck, die Steghe und den Corttencamp dair bie gelege (met den hainacker, den Perdekhamp, dat Gheercken und den Schabbarth ahn die Tijchellstrait liggende), 19½; Tho dan noch einen besonderes khamp landtz dair tegen eener die Nijelsche straitt gelegen gt den Wijtendonck haldende umbtrint 7 morgen.

Akten 13a, folio 90-92 en Akten 13b, folio 34

1602

Henrick van Bercheren, 8 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1604 ("op Dynstachs post Dominica Luasi modo")

Akten 13a, folio 92 en Akten 13b, folio 35

1610

Henrick van Bercherens ("up St Lucas evangeliste dach"), m.i.v. nieuwjaarsdag 1612

Akten 13a, folio 92 en Akten 13b, folio 35-36

16.3.1642

Floris Dericks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1643, 100 gulden per jar

Akten 13a, folio 153

Tweeden Bouhoff op de Kleijen, sonder den Wijtendonk, naer de niwe meting groott 18 morgen 122 roeden. Den Wijtendonk wort gehalden 8 morgen groott.

Repertorien 2, folio 88

15.5.1666

….. Derix, 6 jaar

Repertorien 2, folio 88

26.7.1676

Jan Muiskens en huisvrouw Lijsen (Sijhen) van Bergheren, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1679.

Repertorien 2, folio 89

24.2.1684

Jan Muiskens (wederom) en zijn vrouw Theodora van Benthum, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1685.

Repertorien 2, folio 89

Den Hoff langs de Tiggelstraet

Akten 15, pag. 2 & 34

1748/1749

Derck Wanders, het 4e van 6 jaar, voor 360 dalers

Akten 15, pag. 2

1749/1750

Derck Wanders, het 5e van 6 jaar, voor 360 dalers

Akten 15, pag. 34

Tweeden Bouwhoff op die Kleijens, groot met den Wittendonck aan het Meehrse gelegen en de twee mergen bouland in de Hamlagh 3 mergen 122 roeden (op folio 35: onder Zefflick).

Akten 13c, folio 34

17.11.1753

Derck Wanders, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1754, 375 daelers clevisch en 6 pond wass voor de kerck. Henderick Wanders als burgh en mede peghter.

Akten 13c, folio 35

5.1.1760

Hendrick Wanders, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1760, 375 daelers clevisch.

Akten 13c, folio 35

5.7.1765

Hendrick Wanders, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1766, 400 daelers cleefs.

Akten 13c, folio 35

13.7.1771

Hendt Wanders (wederom), 6 jaar.

Akten 13c, folio 36

17.9.1777

Hendt Wanders

Akten 13c, folio 36

14.8.1783

Hendt Wanders

Akten 13c, folio 36

15.5.1789

Hent Wanders, 6 jaar, 700 Hollandsche guldens

Akten 13c, folio 37

30.10.1795

Henrick Wanders, 700 Holl. gld.

Akten 13c, folio 37

9.12.1801

Hendt Wanders, m.i.v. Cath Petri 1802.

Akten 13c, folio 37

Nr. 2, Den Wijtendonck (Wittendonck)

Van den Wijtendonck dair bij over die Tijgelstraitt gelegen, schietende up die landtscheijdingh, helt umbtrint vij morgen.

Akten 13a, folio 153

(1563-1574)

Geritt van Uthwick, 12 jaar, 1e jaar 22 goldgulden, hierna 24 goldgulden. Noot: ook opgevoerd bij de pacht van de hof te Germenzeel.

Akten 13a, folio 153 en zie nr. 1

Von den Wijtendonck dair bie oerer die Tijchelstrait gelegen schietende op die landtscheidingh, helt umbtrint 7 morgen.

Akten 13b, folio 36

12.1.1637

Flor Floris, ihren hoff in Germenseel

Akten 13b, folio 36

28.10.1647

Floris Dericks

Akten 13b, folio 36

14.11.1653

Floris Derics, 6 jaar

Akten 13b, folio 37

1753-1801

Verpacht met de Tweeden Bouwhoff op die Kleijens

Zie nr. 1

Nr. 3, Den Bieskamp (later met de Steegh en Cortenkamp, daarna weer gesplitst)

Den Bieskamp up die grote wetering neven der dijck (ook: neven Sybertz kley gelegen), vij mergen iiij royen.

Akten 13a, folio 5

27.1.1564

Cornelis van Uthwick Johanszoon

Akten 13a, folio 5

Folio 156: De drieskemp gelegen neven den anderen bij dess marschalcks dijck up die grote weterijnghs to Germezeel (H15); met een hoegen verpacht drie weijkemp den enen genant den Bijeskamp und noch twee ener dess marschalcks dijck dair beneven gelegen (de twee andere percelen zijn aparte verpachtingen, hebben echter dezelfde ingangsdatum/looptijd). Folio 158: Van den Bijeskamp gelegen neist den dijck vurss schietende up die grote weteringh und mitt den anderen eijndt up den kortenkamp, helt inxta exactam mensura vij mergen iiij roijden.

Akten 13a, folio 156 & 158

17.3.1575

Cornelis van Uthwick Johans soin, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1577, het 1e jaar voor 41 goldgulden, vervolgens 51 goldgulden. Borgen: Geritt van Uthwick sin broeder en Corneliss van Uthwick Jordenssoin sijn neff. Voor de schepenen: Cornelis van Uthwijck Jordens soin vurss en Loeff Henrichs.

Akten 13a, folio 156 & 158

Van den Bijeskamp, Corttenkamp und Steeghe

Akten 13a, folio 94

17.11.1604

Gossen van den Berch, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1606

Akten 13a, folio 94

Van den Bijesscamp gelegen neist den dieck voorss schiettende up die grothe weteringh und mit den anderen eindt up den corttencamp. Diese kamp is mit dem twehen vorgehenden kampen verpacht (corttencamp en steeg).

Akten 13b, folio 39

1610

Gossen van den Berch ("ipso die apostoli Simonis et Judae"), m.i.v. nieuwjaarsdag 1612

Akten 13a, folio 96 en Akten 13b, folio 39

De Steegh, Corten en Bijsenkamp, 17 mergen 134 roeden

Repertorien 2, folio 71

1649

Derick ten Ham en Gerrit (Jansen) Humeker, 6 jaar, m.i.v. Petri ad Cath 1650, 160 dlrs

Repertorien 2, folio 71

1655

Hendrik van de Wal, 6 jaar, 170 dlrs

Repertorien 2, folio 71

1667

Adolf Turk, 6 jaar.

Repertorien 2, folio 71

1671

Den selve

Repertorien 2, folio 71

1678

Den selve

Repertorien 2, folio 71

24.7.1685

Adolf Turk en zijn zoon Hendrik, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1686.

Repertorien 2, folio 71

1748/1749

Den Biesenkamp: Jan Dercks, het 4e van 6 jaar, 128 dlr.

Akten 15, pag. 2

1749/1750

Den Biesenkamp: Jan Dercks, het 5e van 6 jaar, 128 dlr.

Akten 15, pag. 34

Biesenkamp, groot 7 morgen 150 roeden

Akten 13c, folio 68

4.12.1750

Pauly Thönnissen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1751, 42 rijxd. Borgen: Jan Voss en Derk Hendriks. Het bieden als volgt: Peter Hopman 40+1, Pauly Thönnissen 1 =42.

Akten 13c, folio 68

22.12.1756

Paul Thunnessen, 6 Jaar, m.i.v. Cath. Petri 1757, 50 rijxd. Borgen: Hendrick Wanders en Rick Stevens

Akten 13c, folio 68

19.11.1762

Paul Thönissen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1763, 81 rijxd. Borgen: Jacobus van Driel en Jacob Peters. Het bieden als volgt: Toon Dericks 58+6, Andris Bruissen molder 4, Andris Bruissen 4, Joan ten Hoof 8, Paul Thönissen 1=81.

Akten 13c, folio 68

7.2.1769

Hendrick Lamers, 6 jaar, 51 rijxd. Borgen: Jan Lamers en Pauwel Thönissen. Het bieden als volgt: Migiel Gerits 4+4+5, Hendrick Lamers 1=51 rijxd.

Akten 13c, folio 69

Een weide den Biese camp (onder Germenseel)

Akten 13c, folio 139

19.8.1774

Albert Coenders, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775, voor 140 gul. holl. per jaar. Borgen: Cornelis Pansier (tevens pachter).

Akten 13c, folio 139

29.3.1776

Albert Coenders, 6 jaar.

Akten 13c, folio 139

29.3.1776

C. Pansier, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, 155 gul. 5 stuiver en 4 pond was. "Wat het uijtweegen aangaet over de germenzielsen dijck moch sich pagter met de heer van Germesiel verstaen".

Akten 13c, folio 154

7.4.1786

Cornelu Pansier, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, voor 175 gulden Hollans.

Akten 13c, folio 139

Den Biesenkamp, groot 7 morgen 150 roeden.

Akten 13c, folio 206

5.10.1792

Thon Derks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, f. 310,= per jaar. Borgen: Derck Dercks en Jan Dercks. Het bieden als volgt: Wolter Janssen 230+30, Thon Derks 10, Jan Kaal 5, Thon Derks 5, Wolter Janssen 10, Thon Derks 10+10=310.

Akten 13c, folio 206

Den Biesekamp groot 7 morgen 150 roeden, hiervan jaarlijks 4 pond wass word aengehangen op 250 gl.

Akten 13c, folio 229

6.11.1798

Jan Arns, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 262,= per jaar. Borgen: Antoon Aarns en Derck Aernts. Het bieden als volgt: Bart Peters 175+10, Peter Wanders 30, Joseph Liffting 5, Noldus Artz 5, Joseph Lifting 5, Jan Arns 10, Michael Koppers 10, Jan Arns 10, Michael Koppers 1, Jan Arns 1=262.

Akten 13c, folio 229

28.2.1801

Jan Arns, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 230,= per jaar en 4 pond wass.

Akten 13c, folio 223

Nr 4, De Steeg

Van die steghe, schietende upder straten und mitt den anderen eindt up den korte kamp, helt umbtrint 4 mergen

Akten 13a, folio 154

(1563-1574)

Cornelis van Uthwijck Jordens soen, 12 jaar, het 1e jaar 28 goldgulden, hierna 31 goldgulden. Noot: wordt ook opgevoerd bij de pacht van de hof te Germenzeel .

Akten 13a, folio 154 (en zie nr. 1)

Van die steeghe schietende op der straeten und mit den anderen eindt op den Corttencamp, helt umbtrint 4 morgen. It verpachtinge der drijen kempen gelegen thienden den anderen beneven dess Hr. tho Hulhuijsens dijeck tuschen die grothe wetheringh und die Germeseelsche strait.

Akten 13b, folio 37

17.11.1604

Gossen van den Berch, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1606

Akten 13b, folio 37

1650-1692

Verpacht met de Biesenkamp en de Korte kamp

Zie nr. 3

De Steeg aan de Germeseelsen dijk, 4 mergen, 584 roeden

Akten 13c, folio 15

6.12.1748

Derck Wanders voor 34 rijxd. (den slag), gehoogt 4 rijxd., voor 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1749; borgen: Rick Stevens en Hendrick Wanders

Akten 13c, folio 15

1748/1749

Derck Waenders, het 3e van 3 jaar, voor 84 daler

Akten 15, pag. 2

1749/1750

Derck Waenders, het 1e van 6 jaar, voor 76 daler

Akten 15, pag. 34

20.12.1754

Derck Wanders junior 35 rijxd., gehoogt 3, Hendrick Derricks 2, Derck Doevespeck 1, Hendrick Wanders 1, Jan Laemers 3, Henderick Wanders 1, totaal derhalve 46; voor 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1755; Borgen: Henderick Wanders en Rick Stevens.

Akten 13c, folio 15

28.6.1760

Hendrick Wanders (op de Kleijen), voor 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1761, 50 rijxd. per jaar en 3 pond was.

Akten 13c, folio 15

28.11.1766

Hendt Wanders als pagter, Willem Verwaijen en Toon Wolters zijn borg, m.i.v. Cath. Petri 1767; Hent Wanders 60 rixd., idem hoogt 2, Peter Hulsman 2, Hent Wanders 1, Peter Hulsman 2, Hent Wanders 1, Peter Hulsman 2, Hent Wanders 1, Peter Hulsman 1, Hent Wanders 1; totaal derhalve 73.

Akten 13c, folio 15

30.10.1772

Hent Wanders (op de Kleijen), voor 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1773, 128 gulden Hollans.

Akten 13c, folio 15

15.11.1778

Hendt Wanders, voor 6 jaar

Akten 13c, folio 15

3.6.1785

Hendt Wanders, voor 6 jaar, m.i.v. Cath. P. 1785

Akten 13c, folio 15

10.12.1790

Hendt Wanders

 

Eene wijde de steeg genoemt bij Hend Wanders in pacht groot circa 5 morgen.

Akten 13c, folio 205

2.10.1792

Hend Wanders, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 207,=. Borgen: Derck Wellen en Willem Koppers. Het bieden als volgt: Michiel Koppers 160+15, Barth Peters 5, Hend Wanders 10, Barth Peters 5, Hend Heijerveld 5, Hend Wanders 1, Hend Heijerfeld 1, Hend Wanders 1, Hend Heijerfeld 1, Hend Wanders 1, Hend Heijerfeld 1, Hend Wanders 1=207.

Akten 13c, folio 205

Een wijde de steeg groot circa 5 morgen word aengehangen op 200 gl.

Akten 13c, folio 229

6.11.1798

Hend Wanders, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 190,= per jaar. Borgen: Willem Koppers en Noldus Arts. Het bieden als volgt: Hent Wanders 120+10, Mathias ter (Lot) 10, Jannes Braam 30, Hend Wanders 1, Jan van Felb 1, Hend Wanders 1, Jan van Felb 2, Jan Arns 1, Hend Wanders 2, Jan Arns 4, Hend Wanders 2, Jan van Felb 3, Hend Wanders 3=190.

Akten 13c, folio 229

28.2.1801

Willem Koppers, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 170,= per jaar en 3 pond wass.

Akten 13c, folio 223

Nr. 5, Korten-Camp

Van den korte kamp van vijff mergen neven den dijck gelegen, schietende upden Bijeskamp.

Akten 13a, folio 155

(1563-1574)

Cornelis van Uthwick Jordens soin, 28 goldegulden het 1e jaar, hierna 32 goldegulden; Edoch sin hem anno 1574 den 25 januarij durch decken und capittel umb sonderlinge oirsaijcke wijl, und umb sin geringe beloninge (so hie ter tijtt des Capittels renthemeyster etliche jairen gewest was) viij hoegen verlaten, und nog negen goltgulden jairlichs ain den pacht to mogen korten guitlich vergundt. Noot: wordt ook opgevoerd bij de pacht van de hof te Germenzeel.

Akten 13a, folio 155 en zie nr. 1

Van den Corttencamp van 5 mergen neven den dijeck gelegen schietende op den Bijessecamp.

Akten 13b, folio 38

(17.11.1604)

Gossen van de Berch, 6 jaar

Akten 13b, folio 38

1610

Gossen van den Berch, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1612 ("ipso die apostolor Simonis & Judae")

Akten 13b, folio 39

6.1.1637

….

 

1650-1692

Verpacht met de Biesenkamp en de Steeg

Zie nr. 3

De Kortekamp

Akten 15, pag. 2 & 34

1748/1749

Derck Arns, het 5e van 6 jaar, voor 66 daler

Akten 15, pag. 2

1749/1750

Derck Arns, het 6e van 6 jaar, voor 66 daler

Akten 15, pag. 34

Korten-Camp, groot 5 morgen

Akten 13c, folio 53

19.11.1749

Rijk (Rick) Stevens, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1750, 37 rixd.. Borgen: Evert Stevens en Hendrick Wanders. Het bieden als volgt: Matthijs Kersten 26+4, Paulus Thönnissen 5, Willem van Santen 1, Rijk Stevens 1=37.

Akten 13c, folio 53

19.11.1755

Derick Hendrickx, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1756, 37 rixd.. Borgen: Derick Derickx en Wolter Lucasse. Het bieden als volgt: Pauel Thunisse 23+3, Wolter Lucasse 3, Gerit Thunisse 3, Pauel Thunisse 2, Gerit Thunisse 2, Derick Hendrickx 1=37.

Akten 13c, folio 53

19.12.1761

Albert Coenders, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1762, 50 rijxd. clevisch per jaar en 3 ponden wass. Borgen: Mattijs Nass en Jan Peters.

Akten 13c, folio 53/54

28.10.1767

Albert Conders, burger in Cranenburg, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1768, 51 rijxd. per jaar. Borg: Mathis Nas.

Akten 13c, folio 54

28.9.1773

Albert Conders, burger in Cranenburg, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1774, 100 gulden per jaar.

Akten 13c, folio 54

18.2.1780

Albert Coenders, 6 jaar, 105 gulden per jaar.

Akten 13c, folio 54

28.10.1785

Albert Coenders, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1786, 120 gulden per jaar.

Akten 13c, folio 55

14.5.1791

Albert Koenders.

Akten 13c, folio 55

Parceel de korte kamp, groot 5 morgen.

Akten 13c, folio 205

5.10.1792

Bartt Peters (Hermen Rutten verklaarde den kortenkamp namens en voor Barth Peters gemijnt en gepacht te hebben), 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 202,=. Het bieden als volgt: Barth Peters 164+11+5, Hend Wanders 10, Barth Peters 5, Wolter Meeusen 1, Hermen Rutten 1, Wolter Meeusen 1, Hermen Rutten 1, Wolter Meeussen 1, Hermen Rutten 2=202

Akten 13c, folio 205

De korte kamp, groot circa 5 morgen, hiervan jaerlijks 3 pond wass word aengehangen op 200 gl.

Akten 13c, folio 229

6.11.1798

Michael Koppers, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 206,= per jaar. Borgen: Derk van Berk en Gert Braam. Het bieden als volgt: Michael Koppers 140+10, Jan Rijswijk 10, Holiman 5, Michael Koppers 10, Bart Peters 5, Michael Koppers 5, Bart Peters 5, Michael Koppers 5, Bart Peters 5, Michael Koppers 2, Bart Peters 2, Michael Koppers 1, Bart Peters 1=206.

 

28.2.1801

Bartt Peters, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 170,= per jaar en 3 pond wass.

Akten 13c, folio 223

Nr. 6, Hamlagh (vervolg onder nr. 1)

Van die xiiij hondt landtz in die hamlaick, tuschen hr. Wijlickx Pravendt landt und Hoevelickx erff gelegen (H18); Dit landt hefft nhu een tijtt van jairen Jutth Verstegen dem Capittel thom halve gebout und mogen die heren, die helfte van den kairrn myt datt stroe to oiren wijl altijt verkopen. Oick boeren die heren die thiendt dair van vuir uthwelck sij mit die anderen thienden verpachten. Anno 1576 hefft Elbert Verstegen die bomen dair up gewassen gekocht vanden heren vuir 16 rijckxdaller.

Akten 13a, folio 167

Van die 14 hondth landtz, die hamlaack neven hoevelix erff gelegen.

Akten 13a, folio 111

Ca. 1600-1610

Johan van Straellens tho Seyffelick, 6 jaar, de pacht wordt overgenomen door Hendrick van Bercheren.

Akten 13a, folio 111

Hamlagh onder Seeflik

Repertorien 2, folio 94

6.4.1671

Jan van Colk den jongen en Willem Willems, 3 jaar, 12 dlr cleefs.

Repertorien 2, folio 94

3.6.1671

Heer Matheus Jalhea, 3 jaar, 6 dalers

Repertorien 2, folio 94

1677

Geurt den Cnecht van Timphuis dit landt voor een jaar gepacht van heer Jalhea.

Repertorien 2, folio 94

Tegenwoordig is dit landt gelert bei den tweeden hoff op de Kleijen (zie nr. 1).

Repertorien 2, folio 94

Nr. 7, Hermen Versteghes hoff te Germenzeel (=Hauwegen of Capittelshof tot Germenseel?)

Hermen Versteghes hoff te Germenzeel, xl mergen mit die Berchstadt

Akten 13a, folio 6

Jan. 1547

Hermen Verstegen xxiiij jaar, m.i.v. Petri ad Cath. 1547 voor hondert en xlv goltgl.

Akten 13a, folio 6

Van den hoff to Germezeel dair Juth Verstegen up woent, 45 morgen, die Berchstatt, 8 morgen, dair ain schietende up burgegraeff (helt der hoff nha dat schatboeck 43 morgen und die Berchstat helt …)

Akten 13a, folio 163

23.10.1566

Jut Verstegen (na haar sterven aan haar kinderen), 24 jaar, m.i.v. 1567.

Aken 13a, folio 6 & 163

1586

Iss Albert Verstegen verstorven und sin huisfrow oick im selvigen jahr in septembri (1586) mit doedt affgehau folgens Henrick Verstegen oick Jutt Verstegens sohn derhalven diese jahren mitt uitgehalden.

Akten 13a, folio 164

De hoff tho Germeseel ietzo Caspar van Uijtwick in pachtungh und gebruijck hefft (niet zeker of hier dezelfde hof bedoeld wordt)

Akten 13a, folio 107 en Akten 13b, folio 46

18.1.1602

Caspar van Uijtwijck, 8 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1603

Akten 13a, folio 107 en Akten 13b, folio 46

27.9.1610

Caspar van Uijtwick, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1611

Akten 13a, folio 110 en Akten 13b, folio 50

30.7.1633

Floris Dericks (Noot: niet zeker of deze inschrijving op dit pachtgoed betrekking heeft).

Akten 13a, folio 166

Hauwegen ofte Capittelshoff tot Germenseel is groot 41 mergen en 384 roeden

Repertorien 2, folio 85

28.9.1666

Willem Timphuis, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1667, 520 dlrs cleefs.

Repertorien 2, folio 85

1671

Wilhelm Timphuis, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1673, 550 dlrs cleefs.

Repertorien 2, folio 85

1676

Wilhelm Timphuis, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1678, 560 dlrs cleefs.

Repertorien 2, folio 85

1684

Lamert en Johannes Timphuis, broers, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1685, 480 dlrs.

Repertorien 2, folio 85

24.6.1687

Lambertus Timphuis, 6 jaar, m.i.v. 1688, 480 dlrs

Repertorien 2, folio 85

Hauwegen (onder Zyfflich)

Akten 15, pag. 2 & 34

1748/1749

Derck Willem Doevenspeck de jonge, het 4e van 6 jaar, 371 dlrs

Akten 15, pag. 2

1749/1750

Derck Willem Doevenspeck de jonge, het 5e van 6 jaar, 371 dlrs.

Akten 15, pag. 34

Houwegen groot 21 mergen 134 ruthen

Akten 13c, folio 65

4.12.1750

Peter Hopmans, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1751, 160 rijxdaalders per jaar. Borgen: Jan Peters en Willem van de Sandt. Het bieden als volgt: Peter Hopmans 111+4+1, Hendrick Dercks 1, Paulus Thönissen 1, Hendrick Dercks 1, Peter Hopmans 1, Paul Thönissen 1, Peter Hopmans 1, Paul Thönissen 1, Peter Hopmans 1, Paul Thönissen 1, Peter Hopmans 1, Paul Thönissen 1, Peter Hopmans 1, Pauly Thönissen 1, Peter Hopmans 1, Pauly Thönissen 1, Peter Hopmans 1, Pauly Thönissen 1, Peter Hopmans 1, Pauly Thönissen 1, Peter Hopmans 1, Pauly Thönissen 1, Peter Hopmans 1, Pauly Thönissen 1, Peter Hopmans 1 = 140 rijxd.

Akten 13c, folio 65/66

22.12.1756

Peter Hopman, m.i.v. Cath. Petri 1757, voor 171 rijxd. Borgen: Willem van de Sandt en Jan Peeters. Het bieden als volgt: Wolter Lucassen 151+4, Derck Dercksen 5, Paul Thunnessen 3+1, Peter Hopman 1, Wolter Lucassen 1, Gerrit Thunessen 2, Peter Hopman 1, Gerrit Thunessen 1, Peter Hopman 1=171 rijxd.

Akten 13c, folio 66

19.11.1762

Joan Schurings, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1763, voor 190 rijxd. (aen Brandt 1)=191. Borgen: Gerrit Ten Haeff en Clement Roosenboorm. Het bieden als volgt: Steven Lamers 159+6, Can. Heiming 2, Geradis Voss 3, Joan Schurings 10, Gerardus Vos 1, Joan Schurings 2, Gerardus Vos 1, Joan Schurings 6=190.

Akten 13c, folio 67

10.2.1766

Verpachting aan Jan Schurings is doorgehaald

Akten 13c, folio 67

10.2.1766

Johan Schurings tot Gruesbeek, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1769. Borgen: Johannes Neuij en Barth Closters.

Akten 13c, folio 125-127

Houwegen wordt gesplitst in 3 pachtgoederen, de pacht gaat in m.i.v. Cath. Petri 1775 voor 6 jaar: "Houwegen, groot 21 morgen 134 roeden in 3 Campen".

Akten 13c, folio 128

(In het huis van Peter Dores Martens) op 19.12.1780, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, Houwegen, groot 21 morgen 134 roeden, verdeelt in 3 campen.

Akten 13c, folio 154

19.12.1780, Verkoop van drie slagen essenboomen op het Houwegen staende, aan de meestbidende. Vier opgaende essen:

Gisbert Koppers 3+2, Wilh. Verhaijen 1, Math. Nass 1, Gisbert Koppers 10 stuivers, Cobus Peters junior 10 stuivers, Gisbert Koppers 10 stuivers, Cobus Peters 10 stuivers, Gisbert Koppers 10 stuivers, Van der Grinten 1, Cobus Peters 10 stuivers, Van der Grinten 10 stuivers=f. 11,10.

Akten 13c, folio 164

19.12.1780, drie opgaande essen:

Gisbert Koppers 3+1, Wilh. Verhaijen 1, Math. Nas 10 stuivers, Gisbert Koppers 10 stuivers=f. 6,=.

Akten 13c, folio 165

19.12.1780, drie dito essen:

Gisbert Koppers 4+1, Wilh. Verhaijen 1, Math. Nas 10 stuivers, Gisbert Koppers 10 stuivers= f. 7,=

Akten 13c, folio 165

Het Houwegen, groot 21 morgen 134 roeden, verdeelt in 3 campen, op 13.10.1786, voor 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787.

Akten 13c, folio 171/172

Het Houwegen, groot 21 morgen 134 roeden is verdeelt in drie kampen, op 5.10.1792, voor 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793.

Akten 13c, folio 206

Nr. 7.1, 1ste Camp

1ste Camp, van Germenzeel tot aan den eersten scheide graef groot, wordt gestelt circa 10 morgen.

Akten nr. 13c, folio 129

1775

Derik Hermes, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775, 262 gul. Hol. Per jaar. Borgen: Willem Tissen en Niclas Peters. Het bieden als volgt: Jan Jansen 190+20+10, Winandt Geritz 10, Willem Gansevort 10, Winand Geritsen 10, Hendrick Lamers 10, Derik Hermes 2=262 gul. Hol.

Akten nr. 13c, folio 129

Ca. 10 morgen van Germensiel tot aan de eerste scheide graef.

Akten 13c, folio 154

19.12.1780

Jan ten Hoff, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, f. 321,=. Borgen: Willem Tissen en Wesel (Bijer). Het bieden als volgt: Laamert Thoonen 194+16, Gisbert Koppers 5, Herm. Ebben 15, Peter Simens 10, Gisbert Koppers 10, Hermannus Sanders 20, Peter Simons 10, Gerhard Roosenboom 10, Peter Simons 5, Jan ten Hoff 5, Gerh. Roosenboom 5, Gerh. Terpoorten 1, Thoon Ermes 1, Jan ten Hoff 1, Herm. Ebben 1, Gerh. Roosenboom 1, Thoon Ermes 5, Jan ten Hoff 1, Herm. Ebben 4, Jan ten Hoff 1=321.

Akten 13c, folio 154

1ste camp

Akten 13c, folio 172

13.10.1786

Peter Dores Martens, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, voor f. 303,=. Het bieden als volgt: Peter Doris Martens 225+30+15, Ton Dercks 10, Peter Dores Martens 1, Ton Derecks 10, Peter Dores Martens 1, Ton Derecks 8, Peter Dores Martens 1, Ton Derecks 1, Peter Dores Martens 1=303.

Akten 13c, folio 173

Den 1ste kamp is gelegen van Geremenseel tot aan den eersten schijde graaf en groot circa 10 morgen.

Akten 13c, folio 206

5.10.1792

Peter Doris Martens, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 404,= per jaar. Het bieden als volgt: Michiel Koppers 330+30+10+15, Peter Doris Martens 1, Wolter Meeusen 1, Jan Kaal 1, Derk Rijnen 1, Peter Doris Martens 1, Derk Rijnen 5, Peter Doris Martens 1, Wolter Meeusen 1, Peter Doris Martens 3, Derk Rijnen 1, Peter Doris Martens 1, Derk Rijnen 1, Peter Doris Martens 1=404.

Akten 13c, folio 206

Eerste kamp van het Houwegen geleegen van Germenseel tot aen den eersten schijde graef, groot circa 10 morgen hiervan jaerlijcks 3 pond wass word aengehangen op 350 gl.

Akten 13c, folio 231

6.11.1798

Hermanus Wanders, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 328,= per jaar. Borgen: Laemart van Krugten en Pet. D. Martens. Het bieden als volgt: Lamert Krugten 195+20+20, Derk Hansen 15, Lamert Krugten 20, Derk Hansen 40, Hermanus Wanders 18=328.

Akten 13c, folio 231

16.11.1800

Hermanus Wanders, 3 jaar, voor f. 328,= per jaar.

Akten 13c, folio 231

Nr. 7.2, 2de Camp van Houwegen

2de Camp van Houwegen, sijnde de middelste camp van den scheide graef tot aan den doode graef naer de wetteringe word gestelt groot circa 8 morgen 34 roeden.

Akten 13c, folio 130

1775

Hendrik Lamers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775, 185 gul. Hol. Per jaar. Borgen: Gerrit Lamers en Jan Arntz. Het bieden als volgt: Jan Remmen 150+10, Hent Lamers 10, Hendrick Lamers 10+1, Derick Hermes 1, Hendrick Lamers 1, Derick Hermensen 1, Hendrick Lamers 1=185 gul. Hol.

Akten nr. 13c, folio 130

2de Camp van Houwegen, ca. 8 morgen 34 roeden, van de scheide graf tot aan de doode graf aan de wetteringe gelegen.

Akten 13c, folio 154

19.12.1780

Thoon Lamers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, f. 253,= per jaar. Borgen: Peter Boijen en Lamert Lamers. Het bieden als volgt: Hermen Ebben 166+15, Peter Simons 15, Jan Görtz 9, Herman Sanders 10, Peter Simons 10, Jan Kamps 10, Ant. Lamers 1, Herm. Ebben 1, Peter Simons 1, Thoon Lamers 2, Jan Görtz 5, Peter Simons 1, Ant. Lamerts 1, Jan Görtz 3, Thoon Lamers 1, Peter Simons 1, Thoon Lamers 1=253.

Akten 13c, folio 154

2de camp van Houwegen, groot circa 8 morgen 34 roeden.

Akten 13c, folio 173

13.10.1786

Ton Lamers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, f. 239,= per jaar. Borg: Hend Cloesters. Het bieden als volgt: Ton Derecks 150+20, Stefen Lamers 10, Ton Lamers 20, Steven Lamers 10, Jan Derecks 10, Steven Lamers 5, Jan Derecks 5, Steven Lamers 5, Jan Derecks 1, Ton Lamers 1, Steven Lamers 1, Ton Lamers 1=239.

Akten 13c, folio 173

Tweede kamp van het houwegen, zijnde de middelste kamp van de schijde graaf tot aan de doode graaf na de wetering, groot circa 8 morgen 34 roeden.

Akten 13c, folio 207

5.10.1792

Wolter Janssen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 320,= per jaar. Borgen: Jacobus Peters en Wilhelmus Neuy. Het bieden als volgt: Walter Janssen 250+40+10, Wolter Meeusen 1, Anton Lamers 1, Wolter Janssen 8, Jan Kaal 1, Anton Lamers 1, Wolter Jansen 8=320.

Akten 13c, folio 207

2de kamp vna het Houwegen zijnde de mittelste kamp van de schijgraef tot aen de doode graef, nae de wetering, groot circa 8 morgen 34 roden, hiervan jaerlijks 3 pond wass, word aengehangen op 300 gl.

Akten 13c, folio 231

6.11.1798

Wolter Janze, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 302,= per jaar. Borgen: Bart Peters en G. Lanebou. Het bieden als volgt: Peter Dorus Martens 206+14, Wolter Janze 20, Peter Dorus Martens 10+10, Mathias Pirlo 10, Peter Dorus Martens 5, Hend Hendrichs 10, Wolter Janze 5, Hend Hendrichs 5, Wolter Janze 5, Hend Hendrichs 1, Wolt. Janze 1=302.

Akten 13c, folio 231

28.2.1801

Wouter Janssen, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 272,= per jaar en 3 pond wass.

Akten 13c, folio 223

Nr. 7.3, 3de Camp van Houwegen

3de Camp van Houwegen, den ondersten Camp groot circa 3 morgen 100 roeden.

Akten nr. 13c, folio 131

1775

Jan Arntz, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775, 60 gul. Hol. Per jaar. Borgen: Jan Vehlen Hendrick Lamers. Het bieden als volgt: Jan Arntz 55+5=60 gul. Hol.

Akten nr. 13c, folio 131

3de Camp van het Houwegen, ca. 3 morgen 100 roeden.

Akten 13c, folio 157

19.12.1780

C.M. Adriansen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, f. 85,= per jaar. Borgen: Peter Henderick Braam en Giesbert Coppers. Het bieden als volgt: Gisbert Koppers 55+10, Geert Remmen 5, Jan Boijen 5, Herman Sanders 5, C.M. Adriansen 5=f. 85,=.

Akten 13c, folio 157

13.10.1786

Steven Lamers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, voor f. 96,=. Borgen: Herman Wijcken en Wander Braem. Het bieden als volgt: Dereck Lucassen 71+4, Jan Boijen 5, Steven Lamers 5, Coendert Mulder 4, Steven Lamers 1, Conrat Mulders 1, Steven Lamers 2, Conrat Mulder 1, Steven Lamers 2=96

Akten 13c, folio 173

Derde en de onderste kamp van het Houwegen, groot circa 3 morgen 100 roeden.

Akten 13c, folio 207

5.10.1792

Dey Derks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 126,= per jaar. Borgen: Jan Wellen en Jan Dercks. Het bieden als volgt: Dey Wellen 100+12, Deij Dercks 10, Jan Derks schepen 3, Dey Derks 1=126.

Akten 13c, folio 207

3de kamp van het Houwegen, groot circa 3 morgen 100 roeden, word aengehangen op 130 gl.

Akten 13c, folio 231

6.11.1798

Gert Tiessen, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 80,= per jaar. Borgen: J. Stevens en Noldus Arts.

Akten 13c, folio 231

28.2.1801

Willem Dominick, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 80,= per jaar. Borg: Hent Hendrijcks.

Akten 13c, folio 223

Nr. 8, Derick Aelbertzhoff (=1e Bouhoff op de Kleyen (den hoff langs de Germeseelsen dijck)?)

Derick Aelbertzhoff z. hoff to Germezeell

Akten 13a, folio 4

1545

Derick Aelbertz, voor 24 jaar, xxv goltgl. per jaar, laatste jaar 1568.

Akten 13a, folio 4

1567

Wederom verpacht

Akten 13a, folio 4

Van den hoff to Germezeel, dair Derijck Aelberts z erffgen up woenen, beide sijde neven dess marschalcks dijck, helt nha de schatboick xviij mergen.

Akten 13a, folio 161

25.10.1567

Peterken z. Derick Aelbertz nagelate huysvrowe, 12 jaar, m.i.v. 1569 Petri ad Cath en dat letzte op Martini in de winter, 1580 xxxvi goltgl. (In bywesen Johan und Wessel Verstegen)

Akten 13a, folio10 & 161

Van den hoff tho Germeseel dair Rabath Alberts up wohnt sambt die 4 khampe neven dess hr tho Hulhausens diecke up die groothe wetheringh. 18 holl. morgen en nog 4 kampen land 16 Holl. morgen.

Akten 13a, folio 103-105

27.4.1598

Rabathen Albertz (wederom) en Erntg zijn huisvrouw, 10 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1601

Akten 13a, folio 105

Van den hoff oder bouwinge tho Germeseel Rabath Alberts op woent sampt die 4 kemp neben dess Hr tho Hulhausens dieck von (boven) af op die groothe wetheringh schietende.

Akten 13a, folio 103 en Akten 13b, folio 42

5.7.1609

Rabat Albertz en zijn huisvrouw Endtgen ("up Petri & Pauli"), m.i.v. 1611

Akten 13a, folio 103 en Akten 13b, folio 42

Eersten Bouhoff op de Kleyen is groott 37 mergen 56 roeden

Repertorien 2, folio 87

19.5.1666

Evert van Bergheren, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1667, 310 dlrs cleefs en 6 pont was op martini

Repertorien 2, folio 87

5.4.1671

De weduwe van Evert van Bergheren met zoon en dochter, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1673, 390 dlrs en 60 Rixd pro arrha.

Repertorien 2, folio 87

15.7.1676

Wilhelm Tinthoff, 6 jaar, m.i.v. 1679, 426 dlrs cleefs 60 rixd pro arrha en pro secretaris 2

Repertorien 2, folio 87

1684

Wilhelm Tinthoff en huisvrouw Erntien Alberts, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1685, 340 dlrs, 45 rixd pro arrha, 2 v. secretaris.

Repertorien 2, folio 87

3.12.1686

Wilhelm van Bergheren en huisvrouw Anna Hendrix, medepachter is Hendrik Hendrix, custer tot Zeeflik, 8 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1687.

Repertorien 2, folio 88

Den Hoff langs de Germeseelsen dijck

Akten 15, pag. 2 & 35

1748/1749

Willem Verheijen, het 5e van 6 jaar, voor 500 dalers

Akten 15, pag. 2

1749/1750

Willem Verheijen, het 6e van 6 jaar, voor 500 dalers

Akten 15, pag. 34

Eersten Bouwhoff op de Kleijens, groot ongefehr 37 morgen en 56 roeden

Akten 13c, folio 29

11.11.1749

Willem Verheijen, 500 Cleefsche Daalders

Akten 13c, folio 30

16.10.1755

Willem Verheijen en zijn huisvrouw Hendrina Arnts, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1756, 500 daelders clevisch per jaar en 6 Pondt wass in natura aen de kerck.

Akten 13c, folio 30

19.11.1761

Willem Verheijen en vrouw Hendrina Arndts, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1762, 550 daelers clevisch.

Akten 13c, folio 30

1.6.1763

Is den Hoff op de Kleijen op Pinsteren totaal afgebrandt waer op een eerwaardig Capittul naer volgenden contract een niewgetimmer op het goedt gebracht heeft in perpetuam memoriam.

Akten 13c, folio 30

13.10.1785/

3.1.1786

Pachter Steven Arens (Arntz) naemens Derck Hansen voor 950 gulden Hollans. Borgen: Derck Lamers en Hendrick Lamers; M.i.v. Cath Petri 1786 en eindigend op Cath Petri 1792. Het bieden als volgt: Willem Koppers 810+40, Steven Arens 50, Willem Koppers 10, Steven Arens 40=950.

Akten 13c, folio 32/33

25.2.1791

Derck Hansen, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1792, 950 gl. Hollandsch. Borgen: Derck Lamers en Hendrik Lamers.

Akten 13c, folio 32/33

Nr. 9, Capitulär Kempken

Capitulär Kempken (op de Kleijen) neven die Stege bij Wilhelm Verheijens Hoff, groot 533 roeijen.

Akten 13c, folio 59

19.11.1749

Matthijs Schoenmakers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1750, voor 10 rixd. Borgen: Rutt Gerrets en Jan Kersten.

Akten 13c, folio 59

19.9.1755

Hendrick Hendrickx, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1756, 10 rixd. Borg: Jan Janssen.

Akten 13c, folio 59

19.12.1761

Albert Coenders, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1762, 12½ rixd. Clevisch per jaar. Borgen: Matthijs Nass en Jan Peters.

Akten 13c, folio 59

19.1.1768

Pouwel Thonissen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1768, 11 rixd. (nader beschreven: "gelegen tuschen Verheijn en Wanders op de Kleijen"). Borgen: Peterus Theodorus Martens en Joannes S.(Hori)ders. Het bieden als volgt: Willem Verheijen 7+1, Albert Conders 1, Willem Verheijen 1, Pouwel Thonissen 1=11 rixd.

Akten 13c, folio 59

16.3.1774 en 23.3.1774

Gerit Nas, 6 jaar, 22 gulden. Borgen: Albert Coenders en Willem Tenissen.

Akten 13c, folio 60

18…1780

Albert Coenders, 6 jaar, 23 gulden per jaar.

Akten 13c, folio 60

25.10.1785

Albert Coenders, 6 jaar.

Akten 13c, folio 60

Het zoo genoemde capitular kempken op de kleijen onder Zeffelick, waarvan Albert Koenders pachter geweest is, groot 533 roeden.

Akten 13c, folio 198

20.1.1792

Hendrick Terpoorten, 7 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1792, voor f. 22,= per jaar. Borgen: Peeter Hendrijcks en Joseph Lifting. Het bieden als volgt: Albert Koenders 14+4, Derk Hanssen 2, Hendrik Terpoorten 2=f. 22,=.

Akten 13c, folio 200

Capitulaer kempken op de Keye, groot circa 533 roeden word aengehangen op 30gl. Noot: geen verpachting genoteerd (6.11.1798).

Akten 13c, folio 234

Nr. 10, Die twee kemp aver die ander syde van de dyck

Die twee kemp aver die ander syde van de dyck (ook: aen der dijck geleghen up landt Derick Aelbertz), viij mergen 1 hont viij royen.

Akten 13a, folio 5

27.1.1564

Gerith van Uthwick, 12 jaar, m.i.v. Cath Petri 1565, xxix goltgl. het 1e jaar, hierna xxx goltgl.

Akten 13a, folio 5

Van die twee kemp, dair beneven (de Biesenkamp), over dess marschalcks dijck oyck up die grote weteringh gelegen, helt umbtrint viij mergen 1 hondt und viij roijen, Edoch in den schatboick up viij gemercket.

Akten 13a, folio 156 & 159

17.3.1575

Rabath Derickx, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1577, het 1e jaar 57 goldegulden, hierna 60 goldegulden. Borgen: Loeff Henrichs en Cornelis van Uthwick Jordeszoon (in de akte wordt ook Claes van Haren genoemd).

Akten 13a, folio 156 en 159

Nr. 11, Die twee kemp neven dese vurss kemp

Diet twee kemp neven dese vurss kemp gelegen oick up die weterungh schijtende, ix mergen I hondt xxv royen.

Akten 13a, folio 6

27.1.1564

Dionijss Bavertogh, 12 jaar, m.i.v. Cath Petri 1565, xxviij goltgl.

Akten 13a, folio 6

Van die twee wijkemp dair beneven oick up die grote weteringh geleghen, halden umbtrint 9 mergen mijn 1 hondt und 25 roijen, edoch in den schatboick up viij morgen gemercket.

Akten 13a, folio 156 en 160

17.3.1575

Thijes van der Horst den muller tho Cranenborch, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1577, het 1e jaar 58 goldegulden, hierna 62 goldegulden. Borgen: Peter van Ophusen en Jacob die Becker. Voor de schepenen: Cornelis van Uthwick Jordans soin en Loijff Henrijcks.

Akten 13a, folio 156 en 160

Nr. 12, De Bergstadt

Ith die Berchstadt helt umbtrint 8 morgen. De pacht wordt gecombineerd: 1) Van die twehe averste kempe in dem Smaelpass van die Berchstat schietende nefens hier gengense up die groothe weteringh haldende iij morgen ij hont 14 Rod (nr. 13) 2) Ith die twehe kampe dair neist gelegen oick van die Berchstadt schietende up die groothe weteringh haldende 4 morgen (nr. 14). 3) Ith die Berchstadt helt umbtrint 8 morgen. Der gantzer Smaelpass dem Capittul toestendigh helt nha dem Schattboijck 22 morgen. Pachter tot nu toe was Johan van Hulss.

Akten 13a, folio 84 & Akten 13b, folio 25

21.9.1604

Berndten van den Kerckhoff, 6 jaar, m.i.v Cath. Petri (of nieuwjaarsdag) 1605

Akten 13b, folio 25

C.P. 1611

Benharden van den Kerckhoff en Walther (Wolther) Suijrmondt, m.i.v. nieuwjaarsdag 1611 (die Berchstatt, sampt die vier kempen, beneven burgengraf bis up die groote wethering schietende).

Akten 13a, folio 86 en Akten 13b, folio 26

9.3.1616

Berndten van den Kerckhoff en Wolther van Suyrmondt, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1617

Akten 13b, folio 26

9.5.1644

De heer (Suijr), m.i.v. Cath. Petri 1645

Akten 13b, folio 27

7.3.1649

Bernardt N.N. te Zeffelick, 6 jaar

Akten 13b, folio 27

Bergstatt is naer de niwe meting groot 16 morgen 510 roeden.

Repertorien 2, folio 90

5.10.1668

Lambert en Simon van der Werden, 6 jaar

Repertorien 2, folio 90

(5).4.1674

Lambert en Simon van der Werden, 6 jaar

Repertorien 2, folio 90

31.5.1679

Bartholomeus van der Werden, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1681

Repertorien 2, folio 90

29.4.1686

Bartholomeus van der Werden, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1687

Repertorien 2, folio 90

De Bergstadt, groot 16 mergen en 510 roeden

Akten 13c, folio 45

1748/1749

Evert van den Bergh, het 5e van 6 jaar, 308 dlr.

Akten 15, Pag. 2

1749/1750

Evert van den Bergh, het laatste van 6 jaar, 308 dlr

Akten 15, Pag. 34

22.12.1756

Peter ten Hoff, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1757, 134 rixd.. Borgen: Clement Roosenboom en Peter Baijd. Het bieden als volgt: Wolter Lucassen 106+4, Toon Laemers 6+8+1, Peter ten Hoff 3, Toon Laemers 1, Peter ten Hoff 1, Toon Laemers 2, Peter ten Hoff 2=134.

Akten 13c, folio 45

19.11.1762

Mathis Lamers, 6 jaar, 185 rixd.. Borgen: Bastiaen Duvespeck en Anthoon ter Bagh. Het bieden als volgt: Toon Hopmans 154+6, Toon Dericks 5, Joan Schurings 10, Mathis Lamers 1, Joan Schurings 4, Mathis Lamers 5=185.

Akten 13c, folio 46

15.5.1768

Mattijs Lamers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1769, 165 rijxd.. Borgen: Antohn van der Bagh en Franssis van Driel

Akten 13c, folio 46

Hierna wordt de Bergstadt gesplitst: "Bergstadt in twee perseelen in het geheel groot 16 mergen 516 roeden".

Akten 13c, folio 135

De Bergstadt in twe perceelen.

Akten 13c, folio 176

De Bergstad is in twee kampen verdeelt (5.10.1792)

Akten 13c, folio 210

Nr. 12.1, 1e perceel van de Bergstadt

Den boovenste camp van Germenseel tot aan de scheid graef, groot circa 6 morgen, 420 roeden.

Akten nr. 13c, folio 135

Nov. 1774

Anthoon Lamers, (6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775), 195 gul. Hol. per jaar. Borgen: Peter (Boijs) en Albert Coenders. Het bieden als volgt: Anthoon Lamers 123+10, Wessel Beijer 7, Thoon Dericks 10+10, Ewen Albers 10, Thoon Dericks 1, Cornelis Walters 9, Anthoon Lamers 4, Thoon Dericks 6, Anthon Lamers 2, Thoon Dericks 2, Anthoon Lamers 1=195 Holl. gulden.

Akten nr. 13c, folio 135

De boovenste camp van Germensiel tot aan de scheide groot circa 6 morgen 420 roeden.

Akten 13c, folio 159

19.12.1780

Uijt de hand verpacht aan Anton Dercks (was al pachter van het andere perceel), 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, voor f. 195,=. Borgen: Derck Mulders en Jan Dercks.

Akten 13c, folio 159

De bovenste camp van Germensiel tot aan de scheide, groot circa 6 morgen 420 roeden.

Akten 13c, folio 176

13.10.1786

Junior Jan Derecks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 236 flor. Borgen: Ton Derecks en Tis Dercks. Het bieden als volgt: Ton Dercks 155+10, Ton Lamers 25, Derck Wellen 10, Dereck Peters 10, Jan Derecks 10, Dereck Peters 1, Jan Derecks 1, Dereck Peters 3, Jan Derecks 1, Dereck Peters 4, Jan Derecks 1, Dereck Peters 4, junior Jan Derecks 1=236.

Akten 13c, folio 176

De bovenste kamp van Germenseel tot aam de scheijgraaf, groot circa 6 morgen 420 roeden, hiervan jaarlijks 3 pond wass, kan het 1ste en 3de jaar gehooijt worden, moet het 2de, 4de, 5de en 6de jaar gewijd worden.

Akten 13c, folio 210

5.10.1792

Derk Peters, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 303,= per jaar. Borgen: Hermen Rutten en Willem Peters. Het bieden als volgt: Jan Derks 215+20, Jan Wellen 5, Derk Peters 10, Dey Wellen 10, Stinis Dercks 10, Dey Wellen 5, Stinis Derks 5, Anton Lamers 10, Stinis Derks 1, Anton Lamers 1, Derk Peters 1, Stinis Derks 1, Derk Peters 1, Anton Lamers 5, Derk Peters 1, Anton Lamers 1, Derk Peters 1=303.

Akten 13c, folio 210

De bovenste kamp van de Bergstaat van Germenseel tot aen de schijgraef groot circa 6 morgen 420 roeden, hiervan jaerlijks 3 pond wass word aengehangen op 250 gl.

Akten 13c, folio 232

6.11.1798

Derk Peters, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 251,= per jaar. Borgen: Bart Peters en Peter D. Martens. Het bieden als volgt: Derk Peters 180+20, Jan Braam 10, Stienes Dercks 10, Derk Peters 20, Jan Braam 10, Derk Peters 1=251.

Akten 13c, folio 232

28.2.1801

Derk Peeters, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 226,= per jaar en 3 pond wass.

Akten 13c, folio 224

Nr. 12.2, 2de perceel van de Bergstadt

2de perceel van de Bergstadt, van de scheide graef tot aan de wetteringe, groot circa 10 morgen 96 roeden. Kann de eerste twee jaeren gebouwt worden. Jaerlijcks 3 pond was in natura of in geld voor de kercke te Cranenburg.

Akten nr. 13c, folio 135

Nov. 1774

Thoon Dericks, (6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775), 200 gul. Hol. per jaar. Borgen: Derick Reinen en Jan Dercks. Het bieden als volgt: Thoon Dericks 134+6+10+10+10, Gerardus Rosenboom 10, Thoon Dericks 10, Hendrick Doevenspeck 5, Thoon Dericks 5=200 Holl. gulden.

Akten nr. 13c, folio 135

2de perceel van de Bergstadt, van de scheide graef tot aan de wetteringe groot circa 10 morgen 96 roeden.

Akten 13c, folio 160

19.12.1780

Uijt de hand verpacht aan Anton Dercks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, voor f. 200,=. Borgen: Derck Mulders en Jan Dercks.

Akten 13c, folio 160

2de perceel van de Bergstadt, van de scheide graeve tot aan de wetteringhe, groot circa 10 morgen 96 roeden.

Akten 13c, folio 177

13.10.1786

Dereck Peters, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 326 flor. Borg: Wilhelmus Peters. Het bieden als volgt: Stefen Lamers 195+35, Ton Derecks 5+5, Dereck Wellen 10, Abraham Hendricks 10+15, Ton Derecks 25, Jan Geurtz 5, Dereck Peters 5, Tis Derecks 1, Dereck Peters 4, Tis Derecks 2, Dereck Peters 3, Tis Derecks 1, Derck Peters 1, Tis Derecks 1, Dereck Peters 1, Tis Derecks 1, Dereck Peters 1=326 flor.

Akten 13c, folio 177

Tweede kamp van de Bergstad, van de scheygraaf tot aan de wetering, groot circa 10 morgen 90 roeden, hiervan jaarlijks 3 pond wass te leveren. Mag het 1te en 2de jaar gebout en het 3de gehooijt worden en moet de 3 laatste jaar gewijd worden.

Akten 13c, folio 210

5.10.1792

Knelis Walters, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 451,= per jaar. Borgen: Geret Alders en Noldus Arts. Het bieden als volgt: Steven Lamers 355+35, Thon Derks 10, Steven Lamers 10, Thon Derks 10, Steven Lamers 10, Thon Derks 10, Knelis Walters 1, Thon Derks 1, Knelis Walters 1, Thon Derks 7, Knelis Walters 1=451.

Aken 13c, folio 210

2de kamp van de Bergstad van de schijgraef tot aen de wetering, groot circa 10 morgen 20 roeden, hiervan jaerlijks 3 pond was, word aengehangen op 350 gl.

Akten 13c, folio 233

6.11.1798

Gert Alders, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 313,= per jaar. Borgen: Toon Derks en Kobus Lamers. Het bieden als volgt: Derk Rijnen 195+25, Jan Reimer 10, Derk Welle 10, Derk Reinen 10, Jan Reimen 10, Gert Alders 40, Jan Reiner 1, Gert Alders 2, Jan Reimer 8+1, Gert Alders 1=313.

Akten 13c, folio 233

28.2.1801

Gerrit Alders, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 300,= per jaar en 3 pond wass. Borgen: Kobus Lamers en Toon Derks.

Akten 13c, folio 224

Nr. 13, Twee irste kamp in die Smailpass

Twee irste kamp in die Smailpass (vanaf 1658 waarsch. onder nr. 12)

Akten 13a, folio 7

28.5.1560

Joachim Kimp, 12 jaar, iij mergen ij hondt xiiij royen, m.i.v. Petri Cath 1562, xvij goltgl. 1e jaar, hierna xviij goltgl.

Akten 13a, folio 7

Van die twe oeverste kamp inden smaijlpas van die bergstatt schietende nevens burge grave up die grote weteringh (G35), 22 mergen (waarsch. grootte totale Smaelpas).

Akten 13a, folio 145

Ca. 1575

Walraven van Baelen voor 29 goldegulden. Borgen: Johan die Haen en Johan Hecht. Schepenen: Cornelis van Uthwijck Jordanssoin und Johan van Leuth

Akten 13a, folio 145

4.2.1580

Cornelis van Uthwick Jord shon, 6 jaar, voor 29 goltgulden.

Akten 13a, folio 146

Die twehe oeverste khampen in den smaelpass van die Berchstatt schietende nevens burgengraven up die grote wetheringh haldende an mathen secundum exacta mensura iij morgen ij hont xiiij roeden. De pacht wordt gecombineerd met de Berchstadt (8 morgen), en 2 andere kampen (nr. 14, 4 morgen), zodat de totale pacht (der gantzer Smaelpass dem Capittul toestendigh helt nha dem Schattboijck, 22 morgen)

Akten 13a, folio 84 en Akten 13b, folio 25

21.9.1604

Berndten van den Kerrckenhoff, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag (of Cath. Petri) 1605. Was in pacht bij Jan van Hulss tot 21.9.1604.

Akten 13a, folio 84 en Akten 13b, folio 25

C.P. 1611

Benharden van den Kerckhoff en Walther Suijrmondt, m.i.v. nieuwjaarsdag 1611

Akten 13b, folio 26

9.3.1616

Berndten van den Kerckhoff en Wolther van Suyrmondt, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1617

Akten 13b, folio 26

9.5.1644

De heer (Suijr), m.i.v. Cath. Petri 1645

Akten 13b, folio 27

7.3.1649

Bernardt N.N. te Zeffelick, 6 jaar

Akten 13b, folio 27

Nr. 14, Twee neeste kamp in die Smailpass

Twee neeste kamp in die Smailpass

Akten 13a, folio 7

29.5.1560

Claiss Kymp, iiij mergen, 12 jaar, m.i.v. Petri Cath 1562, voor xvij goltgl.

Akten 13a, folio 7

Van die twee kamp, dair nijst gelegen oick van die Bergstatt schietende up dei grote weteringh, 4 mergen, Smailpas

Akten 13a, folio 146

Ca. 1575

Walraven van Baelen, 1e jaar 27 goltgulden, hierna 32 goltgulden. Borgen: Johan die Haen en Johan Hecht. Schepenen: Johan van Leuth en Cornelis van Uthwijck Jordenssoin.

Akten 13a, folio 146

19.6.1579

Des 4 mergen ten huijse van Johan Hecht mijt kersen uthganck verpacht Jaspar upgen Balgsteegh, Derick Deuss en Derijck Jochums voor 25 goldengulden. In biewiesen der samentlicken capitular heren en Johan van Nijel dess capittels huijsman upgen haessenputt.

Akten 13a, folio 146

4.2.1580

Henrick Luebens tho Seffelick, 6 jaar, m.i.v. 1580, voor 21 goltgulden het 1e jaar, hierna 22 goltgulden. Borgen: Herman Cock en Johan van Bercheren; Diese twe kempe hier neist gelegen oick van der Bergstatt schietende up die groete weteringh.

Akten 13a, folio 146

Ith die twehe kampe dair neist gelegen oick van die Berchstadt schietende up die groothe weteringh haldende 4 morgen. De pacht wordt gecombineerd met de Berchstadt (8 morgen), en 2 andere kampen (nr. 7), zodat de totale pacht (der gantzer Smaelpass dem Capittul toestendigh helt nha dem Schattboijck, 22 morgen)

Akten 13b, folio 25

21.9.1604

Berndten van den Kerckhoff, 6 jaar, m.i.v. C.P. (of nieuwjaarsdag) 1605, tot nu toe in pacht bij Johan van Hulss.

Akten 13b, folio 25

C.P. 1611

Benharden van den Kerckhoff en Walther Suijrmondt, m.i.v. nieuwjaarsdag 1611

Akten 13b, folio 26

9.3.1616

Berndten van den Kerckhoff en Wolther van Suyrmondt, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1617

Akten 13b, folio 26

9.5.1644

De heer (Suijr), m.i.v. Cath. Petri 1645

Akten 13b, folio 27

7.3.1649

Bernardt N.N. te Zeffelick, 6 jaar

Akten 13b, folio 27

Nr. 15, Twee kamp neist die kemp vurss

Twee kamp neist die kemp vurss, 29.5.1560 (voorgaande goed is "twee neeste kamp in die Smailpass"), (vanaf 1658 waarsch. onder nr. 12)

Akten 13a, folio 8

29.5.1560

Wolter Goeskens, voor 12 jaar, xiij goltgl., m.i.v. 1562, xiij goltgl. 1e jaar, hierna xiij en I orth

Akten 13a, folio 8

April 1567

Cornelis van Uthwick Johansz x goltgl., 12 jaar.

Akten 13a, folio 8

Van die twee kemp tuschen die vj mergen vurss und die grote weteringen gelegen schietende up Poijlmans grave, halden ij mergen ij hondt umbtrint (niet zeker of deze percelen dezelde zijn).

Akten 13a, folio 148

Ca. 1575

Johan van Nijell unsen huisman upgen hazeputh, 1e jaar 15 goltgulden, vervolgens 17 goldegulden. Borg: Her Andriess ingen Winckel uns eofrater.

Akten 13a, folio 148

Vanaf 1597

Enige tijd gezamelijk verpacht met het Dornekempken

Zie nr. 12

Nr. 16, VI merghen in die Smaelpass

Vi merghen in die Smaelpass (vanaf 1658 waarsch. onder nr. 12)

Akten 13a, folio 8

29.5.1560

Jorden van Uthwick, Burger tho Nijmeghen, 12 jaar, m.i.v. 1562 petri ad Cath.). xxix goltgl. 1e jaar, hierna xxxi goltgl.

Akten 13a, folio 8

Van die sess morgen in den smaelpass schietende langhs landt

Akten 13b, folio 30

Van die sess mergen in den Smailpas, schietende lanx landt Jutt Verstegen in pachten heft bij dat dorne kempk.

Akten 13a, folio 147

(1575)

Walraven van Balen, 1e jaar xlvij goltgulden, hierna xlix goldegulden. Borgen: Johan die Haen en Johan Hecht. Schepenen: Johan van Leuth en Cornelis van Uthwick Jordens soin.

Akten 13a, folio 147

19.6.1579

Johan Swarz van Mouwick mit ettliche sijne consorten voir xlix golden gulden. Borgen: Berth (of: Gerth) & Hanrijck Qwalen.

Akten 13a, folio 147

4.2.1580

Gerritt van Geffen, 6 jaar, 1e jaar 25 goldegulden, daarna 34 goldegulden. Borgen: Corneliss van Uttwick Jordens shon und Jorden van Uttwick

Aktne 13a, folio 147

Vanaf 1597

Enige tijd gezamelijk verpacht met het Dornekempken

Zie nr. 12

Nr. 17, Die kamp lanx dornekempken geleghen (Smaelpas)

Die kamp lanx dornekempken in den Smailpas geleghen, helt umbtrint iiij mergen

Akten 13a, folio 9 & 149

29.5.1560

Wessel Versteghen, 12 jaar, m.i.v. Petri Cath 1562, xvi goltgl. 1e jaar, hierna xvi goltgl. I orth.

Akten 13a, folio 9

12.4.1570

Jut Verstegen, pacht verlengd tot 12 jaar, m.i.v. 1574, xvij goltgl. per jaar.

Akten 13a, folio 9 & 149

2.1.1583

Elbert Verstegen, die jairen aen diesen kempken verlengert biss tott umbganck der noch folgende jairen bij aen sijnen hoff tho Germezeel hij op woendt noch hefft.

Akten 13a, folio 149

Vanaf 1597

Enige tijd gezamelijk verpacht met het Dornekempken

Zie nr. 18

Nr. 18, Dat Dorne kempken (Smaelpas)

Dat Dorne kempken bie den vurss (nr. 11) kamp gelegen, helt inde schattboick iij mergen,

Akten 13a, folio 9 & 150

29.5.1560

Wessel Versteghen, 12 jaar, m.i.v. 1562, x goltgl. I orth

Akten 13a, folio 9

12.4.1570

Jut Verstegen, 12 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1574, xi goltgl.

Akten 13a, folio 9

2.1.1583

Elbert Verstegen, nog 8 jaar, in tegenwoordigheid van: Cornelis van Utwick Jordens Sohn Burgemeister en Johan Heymerick raet.

Akten 13a, folio 145

Van dat Dornekempken groot iij morgen; Item der khamp langhs dornekempken vurss, haldende iiij morgen; Item der khamp darneven gt die 6 morgen Und dannoch die twehe khampe tuschen die 6 morgen voirss und die groothe wetheringh gelegen, schietende op Poijlmans graeve haldende xiiij hont, thosamen xiiiij morgen ij hont.

Akten 13a, folio 87

Ca. 1597

Wolter Messmecker, 12 jaar, m.i.v. 1597, voor 52 goltgulden

Akten 13a, folio 87

De voorgenoemde khempen in den Smaelpass.

Akten 13a, folio 89

22.5.1608

Bernhardt van den Kerckhof, sluiter, Wolther Messmecker en Mr. Henrick Geritz, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1609.

Akten 13a, folio 89

Dorne kempken, 6 morgen.

Akten 13b, folio 28

9.3.1616

Berndten van den Kerckhoff en Mr Henrick Geritz Wefer, 6 jaar, m.i.v. nieuwjaarsdag 1616

Akten 13b, folio 28

8.6.1636

Johan van Ophuijssen en Wessel Wessels en (Waten Motzmaisen)

Akten 13b, folio 28

21.11.1658

Marcell Tijssen en Walter Janssen, 180 Taler

Akten 13b, folio 29

Dornekempken met beigelegene Capittulsweij landeri in den Smaelpas groot 16 mergen 398 roeden

Repertorien 2, folio 77-78

20.11.1658

Henrik en Joost Jansen, Marcelle Thijssen en Johan Sijmens samen wonende in den kerspel grosbeek, 6 jaar.

Repertorien 2, folio 77-78

16.3.1666

Wilhelm Kamphus, 3 jaar

Repertorien 2, folio 77-78

6.3.1669

Adolf Turk, 6 jaar, 78 rijxd. per jaar en 30 pro arrha

Repertorien 2, folio 77-78

23.11.1674

Adolf Turk, 6 jaar, m.i.v. 1675, 90 rijxd. en 30 pro arrha

Repertorien 2, folio 77-78

24.7.1679

Wolter Coerwinkel, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1681, 90 rijxd. en 30 pro arrha.

Repertorien 2, folio 77-78

19.4.1686

Wolter Coerwinkel en Bartholomeus van der Werden, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1687.

Repertorien 2, folio 77-78

6.12.1686

Hebben Deken en Capittel tot Cranenb. aen Hr Jacob Frederix genaemt Houman en Hendrik van Benthum vur pacht en uitgedaen haer landerien onder Loht gelegen genaempt de Spelden, Wijt en Dungelen neesten het kempken so voord van de here dijkgreef nu sin in pandtschap heeft gehadt gelijk de selven aen Bartholdt van de Werd en Wolt Coerwinkel sien verpacht geweest etc.

Repertorien 2, folio 77-78

De Doernekamp (nr. 15), De Doorne-kemp groot 16 morgen 398 roeden (13c)

 

1748/1749

Derck Arns, het 5e van 6 jaar, 240 dlr.

Akten 15, Pag. 2

19.11.1749

Anthoon Lamers, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1750, 124 rixd.. Borgen: Joannes van Dunnigen en Jan Becks.

Akten 13c. folio 47.

1749/1750

Derck Arns, het laatste van 6 jaar, 240 dlr.

Akten 15, Pag. 34

18.5.1754

Anthon Laemers krijgt toestemming, wegens sterfte van de hornbeesten en het daerop gevolgde verbott dat geen buijtenlansche beesten op het clevisch territoir mooghen ingeschoort worden, in 1754 mooghen gehoijet worden.

Akten 13c, folio 47

22.12.1756

Derck Dercksen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1757, 130 rijxd.. Borgen: Jacob Petersen en Derck van Dorn. Het bieden als volgt: Derck Dercksen 121+5, Thoon Dercksen 1, Derck Dercksen 3=130.

Akten 13c, folio 47

19.11.1762

Abraham Hendrix, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1763, 167 rixdl.. Borgen: Elbert Wellen en Hendrick Hendrigs. Het bieden als volgt: Mathis Laemers 153+7, Hendrick Hendrix 5, Elbert Wellen 1, Abraham Hendrix 1=167.

Akten 13c, folio 47/48

7.2.1769

Laurens Weijers, 6 jaar, 126 rixdlrs., i.v.m. mankement van Horn vhe mag het land gebouwd worden. Borgen: Willem Tenissen en Niclas Peters. Het bieden als volgt: Pauwel Thönissen 87+8+5, Arnoldus Hendricks 1, Pauwel Thönissen 1, Gerardus Vos 1, Cobus van Driel 8, Laurens Wijers 1, Arnoldus Hendricks 1, Gerardus Vos 1, Arnoldis Hendricks 1, Laurens Wijers 1, Arnoldus Hendricks 1, Laurens Weijers 1, Arnoldus Hendrik 1, Laurens Wijers 1, Arnoldus Hendricks 1, Laurens Wijers 1, Arnoldus Hendricks 3, Laurens Wijers 1=126.

Akten 13c, folio 48/49

Het pachtgoed wordt gesplitst: "Dörne Camp in 't geheel groot 16 morgen 398 roeden in twee perceelen".

Akten 13c, folio 136

Die Dörne kemp in twee perceelen.

Akten 13c, folio 177

Nr. 18.1, 1e perceel van de Dorne Camp

Irste Camp den boovenste camp circa 8 morgen 128 roeden mag de eerste jaeren gebouwt worden. N.B. boven den ordinaire pagt jaerlijks te leeveren 3 pond was voor de kercke in Cranenburg.

Akten 13c, folio 136

Nov. 1774

Thoon Dericks, (6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775), 220 gul. Hol. per jaar. Borgen: Derick Reinen en Jan Dercks. Het bieden als volgt: Jan Lucassen 145+5, Derick Artz 10+15, Thoon Dericks 25, Anthoon Lamers 1, Derick Artz 2, Wolter Lucassen 5, Thoon Dericks 5+4=220 Holl. gulden.

Akten 13c, folio 136

1ste camp de boovenste camp, groot circa 8 morgen 128 roeden.

Akten 13c, folio 160

19.12.1780

Jan Peters, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, voor f. 231,=. Borgen: Michiel Jansen en Wylhelmus Peters. Het bieden als volgt: Derck Artz 160+10, Jan Wellen 5, Derck Artz 5, Thoon Dercks 10, Jan Görtz 5, Jan Peters 5+5, Jan Görtz 5, Jan Peters 5, Jan Dercks 5, Jan Peters 5, Jan Görtz 1, Jan Peters 1, Jan Görtz 3, Jan Peters 1=231.

Akten 13c, folio 160

Eerste camp de bovenste camp groot circa 8 morgen 128 roeden.

Akten 13c, folio 177

13.10.1786

Ton Derecks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 265 fl.. Borgen: Tis Dercks en Jan Dercks. Het bieden als volgt: Cornelius Walters 205+15, Dereck Peters 5, Jan Derecks 5, Dereck Peters 5, Ton Derecks 30=265 fl.

Akten 13c, folio 177

Den eersten en bovensten kamp, groot circa 8 morgen 128 roeden, hiervan jaarlijks drie pond was te leveren, deezen bovensten kamp kan het 1ste en 3de jaar gehooijt worden, moet het 2de, 4de, 5de en 6de gewijd worden.

Akten 13c, folio 211

5.10.1792

Thon Derks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 335,= per jaar. Borgen: Jan Derks en Derck Dercks. Het bieden als volgt: Thon Derks 250+20, Noldus Arts 10, Wolter Janssen 20, Stinis Derks 10, Hannes Arts 10, Thon Derks 10, Hannes Arts 1, Stinis Derks 1, Thon Derks 1, Hannes Arts 1, Thon Derks 1=335.

Akten 13c, folio 211

Eersten en bovensten kamp, van de doorne kemp groot circa 8 morgen 128 roeden, hiervan jaerlijks 3 pond wass word aengehangen op 300 gl.

Akten 13c, folio 233

6.11.1798

Thon Derks, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 276,= per jaar. Borgen: Kobus Lamers en Jan Derks. Het bieden als volgt: Thon Dercks 175+25, Hent Hendricks 10, Thon Derks 10, Stienes Derks 10, Thon Derks 20, Peter Lamers 5, Thon Derks 5, Hend Hendricks 5, Thon Derks 5, Peter Lamers 5, Thon Derks 1=276.

Akten 13c, folio 233

28.2.1801

Thon Derks, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 260,= per jaar en 3 pond wass. Borgen: Kobus Lamers en Geret Alders.

Akten 13c, folio 224

Nr. 18.2, 2de perceel van de Dorne Camp

2de perseel van de Dorne Camp groot circa 8 morgen 270 roeden tot aen de wettering, mag de 2 eerste jaeren gebouwt worden. 3 pond was in natura of geld jaerlijck buijten de ordinaire pagt.

Akten 13c, folio 137

Nov. 1774

Derick Artz, (6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775), 130 gul. Hol. per jaar. Borgen: Jan Remmen en Rein Reijnen. Het bieden als volgt: Derick Artz 80+10+10, Lauwerens Weijers 10, Arnoldus Hendricks 5, Derick Artz 5, Gerardus Rosenboom 5, Derick Artz 5=130 Holl. gulden.

Akten 13c, folio 137

2de perceel van de Dörne kamp, groot circa 8 morgen 270 roeden tot aan die wetteringe.

Akten 13c, folio 161

19.12.1780

Uijt de hand verpacht aan Derick Arts voor f. 130,= per jaar, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781. Borgen: Jan Thissen en Arnoldus Ruis.

Akten 13c, folio 161

2de perceel van de Dörnekemp.

Akten 13c, folio 178

13.10.1786

Geret Alders, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 360 flor. Borgen: Derek Wellen en Kobus Lamers. Het bieden als volgt: Wolter Jansen 270+30, Geret Alders 10, Dereck Reinen 10, Wolter Jansen 15, Gerit Artz 5, Derck Reinen 5, Derck Wellen 5, Ton Derecks 5, Geret Alders 5=360 flor.

Akten 13c, folio 178

Tweede kamp van de doorne kamp groot circa 8 morgen 270 roeden tot aan de wetering hiervan jaarlijks drie pond wass, mag het 1te en 3de jaar gehooijt worden en moet de andere jaaren gewijd worden.

Akten 13c, folio 211

5.10.1792

Conrad Mulder, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 313,= per jaar. Borgen: Kobus Lamers en Jan Dercks. Het bieden als volgt: Willem Artz 220+20, Jan Kaal 10, Conrad Mulder 15, Anton Lamers 10, Conrad Mulder 1, Anton Lamers 19, Conrad Mulder 1, Anton Mulder 1, Conrad Mulder 1, Anton Lamers 1, Conrad Mulder 1, Anton Lamers 5, Conrad Mulder 1, Anton Lamers 1, Conrad Mulder 1=313.

Akten 13c, folio 211

2de kamp van de dorne kemp groot circa 8 morgen 270 roeden tot aen de wetering hier van jaerlijks 3 pond wass word aengehang op f. 250,=.

Akten 13c, folio 233

6.11.1798

Cobus Lamers, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 280,= per jaar. Borgen: Bart van Doorn en (Fla.d) van Dorn. Het bieden als volgt: Cobus Lamers 165+35, Jan Hendricks 20, Cobus Lamers 20, Jan Hendricks 10, Cobus Lamers 10, Jan Hendricks 10, Cobus Lamers 1, Jan van Felb 1, Jan Hendricks 1, Cobus Lamers 1, Jan Hendricks 2, Cobus Lamers 4=280.

Akten 13c, folio 233

28.2.1801

Cobus Lamers, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 260,= per jaar en 3 pond wass. Borg: Bart van Doorn.

Akten 13c, folio 224

Nr. 19, Dat kempken in die Tiggelstraet

Dat kempken in die Tigelstraett

Akten 13a

17.5.1559

Arnt Bloim, 12 jaar, m.i.v. Petri Cath 1559, iii goltgl. ij orth

Akten 13a, folio 18

7.3.1571

Jacop Payck, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1571, 5 goltgl per jaar.

Akten 13a, folio 21

Nr. 20, Schmagt-kemp

De Smachtkämp

Akten 15, pag. 2 & 34

1748/1749

Captein Doevenspeck, het 5e van 6 jaar, voor 339 daler

Akten 15, pag. 2

1749/1750

Captein Doevenspeck, het 6e van 6 jaar, voor 339 daler

Akten 15, pag. 34

Schmagt-kemp tesamen, groot 22 morgen 457 roeden

Akten 13c, folio 50

19.11.1749

Jan Derks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1750, 155 rixd. Borgen: Jan Leenders en Jan Peters. Het bieden als volgt: Derck Aarnts van Wijlder 134+16+4, Jan Derxks 1=155.

Akten 13c, folio 50

23.7.1754

Jan Dercks, verlengd met 1 jaar en krijgt toestemming te mogen hooien.

Akten 13c, folio 50

2.12.1756

Gerrit Thunissen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri, 160 rixd.. Borgen: Pauwl Thunissen en Evert Maes. Het bieden als volgt: Jan Laemers 142+8, Peter Hopmans 8, Gerrit Thunissen 4=160.

Akten 13c, folio 51

19.11.1762

Paul Thonissen, m.i.v. Cath. Petri 1763, 188 rixd.. Borgen: Cobus van Driel en Jacob Peeters. Het bieden als volgt: Joan Peters 161+9, Hendrick Hendricks 2, Derick Arts 4+4+4, Paul Thonissen 4=188

Akten 13c, folio 51

7.2.1769

Weegens gebrek van horn beeste heeft een hoogw Capitul goedt gevonden deese kamken (circa 11 mergen) voor de onderste helfte schitende naer de wettering te laten bouwen.

Pachter: Gerhardus Roosenboom. Borgen: Peter Doris Martens en Hendrik Duvenspeck. Het bieden als volgt: Gradus Roosenboom 130+20, Rut Heimen 10, Rosenboom 5, Pauwel Thönissen 1, Rosenboom 1, Pauwel Thönissen 1, Rosenboom 2=170 rijxd.

Akten 13c, folio 52

Smagtkemp wordt nu in 4 pachtgoederen opgesplitst: "groot 22 morgen 454 roeden in 4 campen".

Akten 13c, folio 132

Smagtkemp groot 22 morgen 457 roeden in 4 kampen. N.B. de Heer vicarius van Zeeflick sijne twee morgen en twee hont woorden mede verpagt, en daervoor bruijckt nietz aparte betaalt te woorden (19.12.1780).

Akten 13c, folio 157

Smagtkemp, groot 22 morgen 457 roeden in 4 campen verdeelt. N.B. de heer vicarius van Zeiffelijck sijne twee morgen en twee hond worden mede verpagt en daervoor bruijkt nietz a parte betaelt te worden (13.10.1786).

Akten 13c, folio 174

De Smachtkemp, groot 22 morgen 457 roeden is in vier kampen verdeelt. N.B. de heer vicarius van Zefflijk zijne twee morgen en twee hond in den omtrek der Smagtkemp gelegen worden mede verpagt en hoeft daarvoor niets bezonder betaalt te worden (5.10.1792).

Akten 13c, folio 208

Nr. 20.1, 1ste Camp

1ste Camp, van den Germenzeelsen boomgaarden neffens het Houwegen eener siede en den middelsten graef op den Smagtkemp tot aan den scheide graef naer de wetteringe word gestelt circa 6 morgen 153 roeden.

Akten nr. 13c, folio 132

Nov. 1774

Willem Gansevoort, (6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775), 169 gul. Hol. per jaar. Borgen: Willem Tissen en Niclas Peters. Het bieden als volgt: Hendrick Lamers 128+5, Willem Gansevoort 7, Lauwerens Weijers 1, Anthoon Lamers 2, Willem Gansevoort 1, Anthoon Lamers 2, Willem Gansevoort 2, Lauwerens Weijers 1, Willem Gansevoort 4, Anthoon Lamers 1, Willem Gansevoort 2, Anthoon Lamers 2, Willem Gansevoort 2, Anthoon Lamers 3, Willem Gansevoort 2, Anthoon Lamers 1, Willem Gansevoort 1, Anthoon Lamers 3, Willem Gansevoort 1=169 gul. Hol. (N.B. optel fout is nl. 171 gulden).

Akten nr. 13c, folio 132

 

1ste camp, groot circa 6 morgen 153 roeden en is gellegen van de Germensielsen boomgaart en neffens het Houwegen eener seide en de middelsten graf op de smagtkemp, tot aan de scheide graf naer die wetteringe, buiten de pagt 3 pond was aan die kerk (19.12.1780)

Akten 13c, folio 157

19.12.1780

Hent Boijen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, f. 190,=. Borgen: Gerhardus Roosenboom en Peter Jans soen. Het bieden als volgt: Jan Peters 120+12, Jan ten Hoff 8, Gerh. Roosenboom 5, Gisbert Koppers 5, Gerhard Roosenboom 10, Gisbert Koppers 5, Gerh. Roosenboom 5, Hent Boijen 1, Gisbert Koppers 1, Peter Simons 1, Gerh. Roosenboom 7, Peter Simons 2, Hent Boijen 3, Peter Simons 2, Hent Boijen 3=190,=.

Akten 13c, folio 157

Eerste camp groot circa 6 morgen 153 roeden, is gelegen van de germensielsen boomgaarden neffens het Houwegen eener seide, en de middelste graeve op die smagtkemp tot aan de scheide graeve naer de wetteringhe; buijten de pagt is te betaelen 3 pond wass aan de kerk (13.10.1786).

Akten 13c, folio 174

13.10.1786

Wolter Jansen van Groesbeck, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 200 flor per jaar. Borgen: Willem Tisen en Wijnandt Lamers. Het bieden als volgt: Gerard Roosenboom 150+30, Dereck Lucassen 10, Wolter Jansen v. Groesbeck 5+5=200.

Akten 13c, folio 174

Den eersten kamp gelegen aan den germenzeelschen boomgarden neffens het Houwegen eener zijde en de middelgraaf op de Smagtkemp van de andere zijde tot aan de scheijgraaf na de wetering is groot circa 6 morgen 153 roeden.

Akten 13c, folio 208

5.10.1792

Wolter Meeusen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 259,= per jaar. Borgen: Wijnand Lamers en Willem Tissen. Het bieden als volgt: Hend Arts 172+13, Peter Doris Martens 15, Hend Arts 10, Jan Dercks schepen 5, Jan Kaal 5, Michiel Koppers 15, Wolter Meeusen 5, Michiel Koppers 1, Wolter Meeusen 1, Michiel Koppers 1, Jan Derks 5, Michiel Koppers 2, Wolter Meeusen 5, Michiel Koppers 1, Wolter Meeusen 1, Michiel Koppers 1, Wolter Meeusen 1=259.

Akten 13c, folio 208

1te kamp van de smagtkemp gelegen van den Germenseelschen boomgarden neffens het Houwege van eene zeide en de mittelgraef op de smagtkemp van de andere zeide tot aen de schijgraef naar de wetering, groot circa 6 morgen 153 roeden hiervan jaerlijks 3 pond wass. N.B. de heer vic. Van Zyfflich zijne twee morgen, in den omtrek van de smagtkemp gelegen worden mede verpagt en hoeft daarvan niet besonder betalt te worden. Word aengehangen op 250 gl.

Akten 13c, folio 231

6.11.1798

Giesbert Gantevoort, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 231,= per jaar. Borgen Willem Tissen en Wijnand Lamers. Het bieden als volgt: Giesbert Gantevoort 145+15+20, Mathias Pirlo 10, Giesbert Gantevoort 10, Hend Hendrichs 10, Jan van Felb 5, Hend Hendrichs 5, Giesbert Gantevoort 1, Jan van Felb 2, Giesbert Gantevoort 2, Jan van Felb 1, Giesbert Gantevoort 1, Jan van Felb 3, Giesbert Gantevoort 1=231.

Akten 13c, folio 231

28.2.1801

Wijnand Lamers, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 200,= per jaar en 3 pond wass. Borg: G. Gantevort.

Akten 13c, folio 223

Nr. 20.2, 2de Camp van de Smagtkamp

2de Camp van de Smagtkamp, van den Ossenkamp neffens de Bergstadt en de middel graef op …. Scheide graef schitende, groot gestelt 5 morgen en 10 roeden.

Akten 13c, folio 133

Nov. 1774

Willem Gansevoort, (6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775), 126 gul. Hol. per jaar. Borgen: Willem Tissen en Niclas Peters. Het bieden als volgt: Gerardus Rosenboom 90+10, Peter Jansen 5, Willem Gansevoort 5, Jan Veelen 5, Willem Gansevoort 5, Anthoon Lamers 5, Willem Gansevoort 1=126 Holl. gulden.

Akten 13c, folio 133

 

2de kamp van de Smagtkemp, van de ossenkamp neffens die Bergstatt en de middelgraf op en aan de scheidegraf schitende, groot 5 morgen en 10 roeden.

Akten 13c, folio 158

19.12.1780

Gerh. Roosenboom, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, f. 136,=. Borgen: Hent Boijen en Peter Janssen. Het bieden als volgt: Anton Laamers 101+10, Gerh. Roosenboom 10, Gisbert Koppers 4, Gerh. Roosenboom 5, Peter Simons 5, Gerh. Roosenboom 1=136.

Aken 13c, folio 158

2de camp van de Smagtkemp, groot 5 morgen 10 roeden, van de ossenkamp neffens de Bergstadt en de middelgraeve boven aan de scheide graeve schietende.

Akten 13c, folio 175

13.10.1786

Ton Derecks ("Matties Dercks namens min vaders als pagters"), 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 153 flor per jaar. Borg: Mattis Dercks.

Akten 13c, folio 175

Tweede kamp van de Smagtkamp groot circa 5 morgen 10 roeden, gelegen van den Ossenkamp neffens de Bergstad en middelgraf schietende tot aan de scheijgraaf, mag het 1te en 3de jaar gehooijt maar moet het 2de, 4de, 5de en 6de jaar gewijd worden.

Akten 13c, folio 208

5.10.1792

Jan Wellen, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 209,= per jaar. Borgen: Jan Dercks en Derck Dercks. Het bieden als volgt: Derk Peters 160+10, Jacob Janssen 10, Jan Wellen 10, Stinis Derks 5, Jan Derks 5, Jan Wellen 5, Jan Derks 1, Jan Wellen 1, Jan Derks 1, Jan Wellen 1=209.

Akten 13c, folio 208

2de kamp van de smagtkemp, groot circa 5 morgen 10 roeden, gelegen van den ossenkamp neffens de Bergstaat en mittelgraef tot aen de schijgraef word aengehangen op 200 gl.

Akten 13c, folio 232

6.11.1798

Jan Wellen, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 171,= per jaar. Borgen Geret Alders en Jan Derks. Het bieden als volgt: Jan Wellen 120+10, Jan Reimen 10, Jan Wellen 20, Jan Braam 1, Jan Wellen 1, Mathias Pirlo 3, Jan Wellen 1, Jan van Felb 4, Jan Welle 1=171.

Akten 13c, folio 232

28.2.1801

Jan Wellen, 3 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 160,= per jaar.

Akten 13c, folio 223

Nr. 20.3, 3de Camp van de Smagtkamp

3de Camp van de Smagtkamp, de middelste camp de gehoele breidte tot aan een doode graef naer de wettering schietende groot gestelt circa 7 morgen 99 roeden.

Akten 13c, folio 133

Nov. 1774

Lauwrens Weijers, (6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775), 147 gul. Hol. per jaar. Borgen: Willem Tiessen en Niclas Peters. Het bieden als volgt: Hendrick Doevenspeck 121+9, Jan Lucassen 6, Hendrick Doevenspeck 4, Lauwrens Weijers 5, Hendrick Doevenspeck 1, Lauwrens Weijers 1 =147 Holl. gulden.

Akten 13c, folio 133

 

3de kamp van de Smagtkamp, de middelste camp de geheele breidte tot aan de doode graf naer de wettering schitende, groot ca. 6 morgen 220 roeden

Akten 13c, folio 158

19.12.1780

Thoon Dercks (ondertekening: Jan Dercks namens mijn vader als pagter), 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, f. 206,=. Borgen: Jan Dercks en Cornelis Walters. Het bieden als volgt: Thoon Dercks 154+12+4, Steeven Lamers 10, Jan Boijen 5, Gisbert Koppers 7, Thoon Dercks 13+1=f. 206,=.

Akten 13c, folio 158

3de camp van de Smagt cämp, de middelste camp, de geheele breidte tot aan de doode graeve naer de wetering schietende, groot circa 6 morgen 220 roeden.

Akten 13c, folio 175

13.10.1786

Senior Jan Derecks, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1787, 200 flor. Borgen: Hend Mullers en Ton Derecks. Het bieden als volgt: Ton Derecks 162+8, Jan Derecks 5, Ton Derecks 1, Jan Derecks 1, Winand Jansen 1, Jan Derecks 2, Ton Derecks 5, Jan Geurts 10, senior Jan Derecks 5=200.

Akten 13c, folio 175

Derde kamp van de Smagtkemp de geheele breedte van de scheygraaf tot aan de doode graaf na de wetering schietende, groot circa 6 morgen 230 roeden, hiervan jaarlijks 3 pond was, kan het 1te en 3de jaar gehooijt en moet het 2de, 4de, 5de en 6de jaar gewijd worden.

Akten 13c, folio 209

5.10.1792

Jan Derks junior, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 261,= per jaar. Het bieden als volgt: Jan Derks schepen 195+5, Jan Kaal 5, Derk Peters 5, Jan Kaal 5, Jan Derks junior 10, Stinis Dercks 10, Jan Derks schepen 5, Stinis Derks 5, Jan Dercks jun. 1, Anton Lamers 1, Stinis Derks 3, Jan Derks 1, Stinis Derks 1, Anton Lamers 1, Jan Derks jun 1, Stinis Dercks 6, Jan Derks junior 1=261.

Akten 13c, folio 209

3de kamp vn de smagtkemp de geheele breete van de schijgraef tot aen de doode graef nae de wetering schietende groot circa 6 morgen 230 roeden, hiervan jaerlijks 3 pond wass word aengehangen op 250 gl.

Akten 13c, folio 232

6.11.1798

Jan Derks, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 201,= per jaar. Borgen: Jan Wellen en Toon Derks. Het bieden als volgt: Jan Dercks 145+15+20, Cornelius Janze 20, Jan Derks 1=201.

Akten 13c, folio 232

28.2.1801?

Wederom Jan Derks junior, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 201,= per jaar. Borgen: Jacobus Jansen en Peter Peters.

Akten 13c, folio 232

Nr. 20.4, 4de Camp van de Smagtkamp

4de Camp van de Smagtkamp, van den doode graeff tot aan de wettering groot circa 4 mergen 284 roeden.

Akten 13c, folio 134

Nov. 1774

Gerardus Rosenboom, (6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775), 83 gul. Hol. per jaar. Borgen: C. Pansier en Peter Jansen. Het bieden als volgt: Willem Gansevort 58+5, Jan Peters 5, Gerardus Rosenboem 3, Jan Peters 2, Gerardus Rosenboom 1, Jan Peters 1, Gerardus Rosenboom 1, Jan Peters 1, Gerardus Rosenboom 2, Jan Peters 3, Gerardus Rosenboom 1=83 Holl. gulden.

Akten 13c, folio 134

 

4de camp van de Smagtkamp, van de doode graef tot aan de wetteringe, groot ca. 5 morgen 64 roeden.

Akten 13c, folio 159

19.12.1780

Corn. Walters, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1781, f. 171,=. Borgen: Jan Dercks en Jan Derks. Het bieden als volgt: Derck Aertz 90+10, Gerh. Roosenboom 10, Derick Artz 5+5, Claas Peters 10, Cornelis Walters 5, Gisbert Koppers 5, Claas Peters 5, Jan Boijen 5, Corn. Walters 1, Claas Peters 1, Gisbert Koppers 3, Jan Dercks 5, Corn. Walters 1, Ant. Lamers 4, Jan Dercks 2, Cornelis Walters 2, Jan Dercks 1, Corn. Walters 1=171,=.

Akten 13c, folio 159

4de camp van de smagtkemp, van de doode graeve tot aen de wetteringhe, groot circa 5 morgen 64 roeden.

Akten 13c, folio 176

13.10.1786

Conrad Muller, 6 jaar, m.i.v. Cath .Petri 1787, 166 flor. Borgen: Kobus Lamers en Toon Wolters. Het bieden als volgt: Stefen Lamers 95+15, Gerard Roosenboom 10, Steven Lamers 10, Jacob Lamers 5, Gerard Rosenboom 5, Steven Lamers 11, Conrat Mulder 11, Steven Lamers 3, Conrad Mulder 1=166.

Akten 13c, folio 176

Den vierden en ondersten kamp van de smagtkamp van de doode graaf tot aan de wetering, groot circa 5 morgen 64 roeden. Mag de twee eerste jaaren gebout en het derde gehooit worden, moet de drie laatste jaaren gewijd worden.

Akten 13c, folio 209

5.10.1792

Willem Neuy, 6 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1793, voor f. 230,= per jaar. Borgen: Jacobus Peters en Wouter Jansen. Het bieden als volgt: Thon Derks 178+22, Jacobus Peters 10+10, Willem Arts 1, Willem Neuy 5, Willem Arts 1, Willem Neuy 3=230.

Akten 13c, folio 209

4de kamp van de smagtkamp van de doode graef tot aen de wetering groot circa 5 morgen 64 roeden word aengehangen op 200 gl.

Akten 13c, folio 232

6.11.1798

Gerardus Janze, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799, voor f. 150,= per jaar. Borgen: Jacob Janzen en Jacobus Jansen. Het bieden als volgt: Gerardus Janze 120+15, Gert Tiessen 5, Cornelius Janze 5, Gerardus Janze 5=150.

Akten 13c, folio 232

28.2.1801?

Wederom Gradus Janssen, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1801, voor f. 150,= per jaar. Borgen: Peter Peters en Jacobus Jansen.

Akten 13c, folio 232

L. Overig

 1. Praebenden
 2. Scholasters landerijen

Nr. 1, Praebenden

Vacante Praebende

Akten 13a, folio 184

5.2.1648

Petrus Verwayen, 3 jaar (V.P. van heer Adam Philippi)

Akten 13a, folio 184

5.1.1650

Jan Wanners, m.i.v. Cath. Petri 1651

Akten 13a, folio 184

28.4.1658

Jan Wanners

Akten 13a, folio 184

Praebendt van H. Cano Torck

Akten 13c

6.12.1748

Door de doot des Hr Cano: Torck zal. Vacante Praebendt, verpacht voor 2 jaar m.i.v. Cath. Petri 1749:

Den Bickert, hier van den slag bekomen Hermen Voss 51 rijxd. en gehoogt 6, is totaal 57. Borgen: Geradus Voss en Derck Voss.

2de Block, de hornt, vier jaar, Hermen Voss 17 rijxd. (voor de helft over 2 jaeren), 3 gehoogt, geeft 20 totaal. Borgen: Derck Voss en Geradus Voss.

3de Block, de Seelijck, boulandt, bij de schaapskoij, melkstuk, item daer neven nog een halve morgen, een stuk voor den Bickert, item het Butteveldt en watter nog voor Boulandt soude wesen, 4 jaar, Derk Voss 9 rijxd., gehoogt 4, totaal 13. Borgen: Herman Voss en Geradus Vos.

4de Block, eerste Hanekamp naast de Laak, 3 jaar m.i.v. Cath. Petri 1750. Derk Voss 15 rijxd., gehoogt 2, totaal 17 rijxd. Borgen: Jan Thijlen en Herman Vos.

5te Blok, den Tweeden Haane kamp, Gerret Voss, 12 rijxd., geh. 3 geeft totaal 15 rijxd. Borgen: Hermen Voss en Derck Voss.

6e Blok, het land in den Engen, Rutt Heimen 16+2 is 18 rijxd. Borgen: Geradus Voss.

7e Blok, Weijkempke aan de Wijlerschen Dijk, Derck Voss 7+1 is 8 rijxd. Borgen: Geradus Voss, Derck Voss van 't 6te Blok borg.

Akten 13c, folio 22 & 23

 

 

 

 

 

 

4.12.1750

2 jaar

Den Bickert, pachter Hermen Voss, borgen: Willem Verheijen en Jan Heimen. Het bieden als volgt: Hermen Voss, 44, gehoogt 3, Jan Derks van Wijlder 5, Anthoon Derks 5, Hermen Voss 1, Totaal 58 rijxd..

Den 2den Hanenkamp, pachter Gerrit Trip, borgen: Bart Otten en Matthijs Scholten. Het bieden als volgt: Gerardus Voss 8, gehoogt 2, Matthijs Scholten 3, Derk Ooijen 1, Gerret Jansen genoemt Trip 1, Totaal 15 rijxd.

Het land in den Engen, pachter Gerardus Voss, borgen: Rutt Heimen en Derk Voss. Het bieden als volgt: Rutt Heimen 7+1, Derck Ooijen 1, Gerret Janssen genoemt Trip 2, Gerardus Voss 1 = 12 rijxd.

Het kempken aan den Wijlderschen dijk, pachter Derck Voss 3+1=4 rijxd., borgen: Rutt Heimen en Derk Voss.

Akten 13c, folio 23 & 24

Vacante Praebende van den zael heer canonicus Joes Friderici Schorn voor 2 jaar m.i.v. Cath. Petri 1761

Akten 13c, folio 24

22.2.1761

verpachtingen lijken niet ingeschreven te zijn

Akten 13c, folio 24

Verpachting van percelen, die door den doot des H. Can. von Speckheuwer saliger etc. voor 2 jaar, m.i.v. Cath. P. 1763:

Akten 13c, folio 25

19.11.1762

Het eerste Blok, de hoeff tot Zeffelick geleegen onder de mosterdijck. Pachter Wolter Luccasse, borgen: Jacob Peters en Jan Dericks. Het bieden als volgt: Wolter Luccassen 166+5 rixd., Can. Vos 2, Joan Dericks 10, Joan Dericks 4, Michel Pepplinhuijsen 13, Wolter Luccasse 1, Derick Welle 1, Wolter Luccasse 1 = 203 rixd.

2de Blok, den houffschlag, tegenwoordig Bouland. Pachter Jan Dericks, borgen: Jacob Peeters, Elbert Wellen. Het bieden als volgt: Gerrit Trip 20+3 rixd., Jan Dericks 6, idem 2 = 31.

3de Blok, de overige onder dese Praebend gehorige boulandereijen als den voor mergen, een stuck den Ackker, twe stuken aen de Nijelse straet, een stuck aen Cadijck op den geest circa 2 mergen, te saamen rijkkelick 6 mergen. Pachter Joan Derickx, borgen: Jacob Peters en Elbert Wellen. Het bieden als volgt: Joan Dericks 9+4, idem 2, H: Vos 1, Joan Dericks 1, Heer Vos 2, Joan Derickx 2 = 21.

Akten 13c, folio 26

16.11.1765

(vervolg vorige)

Het Weiland de Hoef tot Zeeffelijk onder de Mosterdiek gelegen, ca. 19 mergen. Petrus Dercksen, 2 jaar, voor 220 rixdal.

 

24.11.1765

Het bouwland gehoorende onder de Praebende Can. Cadasch voor 2 jaar, 65 rixd. Gerret (Frijs?, wellicht Trip) Schepen.

 

Vacanct Praebende van den Heer deeken Erlenwein sal., 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1750:

Akten 13c, folio 27

17.10.1749

1e blok, De hoeve weyland, pachter Hermen Voss 50+5=55 rixd.. Borgen: Derk Voss en Jan Tielen.

2e blok, Den Hoevenslag weijlandt, pachter Willem Remmen namens Evert Hendrik, 64 rixd.. Borgen: Matthijs Janssen, Willem Remmen. Het bieden als volgt: Henricus Rutjes 51+4, Willem Remmen 1, Hend Rutjes 1, Willem Remmen 1, Hend Rutjes 1, Willem Remmen 1, Hend Rutjes 1, Willem Rutjes 1, Hend Rutjes 1, Willem Remmen 1=64.

3e blok, de Hoeve Boulandt, pachter Derck Reinen 22+3=25. Borgen: Derck Voss en Hendrick Heiltjens.

4e blok, het bouland op het veld gelegen, bestaande in vijf stukken, pachter Hendrik Heiltjens 9+2=11. Borgen: Derik Reinen en Derk Voss.

Akten 13c, folio 27

Vacante Praebende van den zalig H: Can. van Aerssen, 3 jaar

Akten 13c, folio 28

13.3.1764

1e blok, de Hoeve weyland, pachter: H: Voss 128 rix.. Borgen: Elbertus Beijer en Joannes Schniders. Het bieden als volgt: Derick Derickx 110+10, Hendrik Nölle 7, H: Voss 1.

2e blok, den Hoevenslag, pachter Hendrick Hendricks 96 rixd.. Borgen: Willem Remmen en Jan Tijssen. Het bieden als volgt: Hendrik Hendricks 80+5, Hendrick 5, Duvenspeck 5, Derick Dericks 5, Hendrick Hendricks 1=96.

3e blok, de hoeve boulandt, pachter H. Vos 61 rixd.. Borgen: E. Beyer en Joannes…. Het bieden als volgt: Johan Tijsen 36+4, H: Vos 2, Johan Thijssen 2, Johannes Vermegen 5, H: Vos 2, Johan Thijssen 2, H: Vos 2, Johan Tissen 2, H: Vos 2, Johan Tijssen 1, H. Vos 1.

4e blok, het Bouland op het veld gelegen, pachter Doris Amelons 14 rixd.. Borgen: Willem Euijen en Gerardus Voss. Het bieden als volgt: Derick Wellen 9+2, Doris Amelons 1, Derick Wellen 1, Doris Amelons 1=14 rixd.

Akten 13c, folio 28

Vacante Praebendt van den Heer Probst Hagen zal.

Akten 13c, folio 61

11.10.1749

Derck Wellen, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1750, 270 dal. cleefs. Borg: Jan Braem.

Akten 13c, folio 61

Vacante Prabende van der H: Deeken Wietz saliger

Akten 13c, folio 102

11.1.1766

Het veld in Zeeffelijck gelegen ca. 4½ mergen slegt landt aen Derick Vos in Zeeffelijk, 42 dal. Cleefs geld per jaar.

Akten 13c, folio 102

11.4.1766

De hornt Bouwlandt, aan scheepen Hermen Vos, 2 jaar, m.i.v. 1767, 85 dalers cleefs.

Akten 13c, folio 102

9.12.1766

M.i.v. Cath. Petri 1767:

1e Block, een weijde langs de Wijldersen dijk in het Tornse veld gelegen met het buijten land groot circa 8 morgen. Pachter: Willem Peters, 88 rixd. Borgen: Peterus Theodorus Martens en Pawel Tennessen. Het bieden als volgt: Andris Drissen 78+5, Willem Peters 2, Elbert Wellen 2, Willem Peters 1=88 rixdal.

2e Block, den Piesekamp, groot circa 3½ mergen. Pachter: Rut Heimen voor 73 rixdal. Borgen: Willem Eiijen en Franssis van Driel. Het bieden als volgt: Toon Derick 44+6, Rut Heimen 4, Derick Artz 4+2, Rut Heimen 1, Derick Arts 2, Rut Heimen 1, Derick Reinen 2, Rut Heimen 1, Derick Arts 1, Rut Heimen 1, Elbert Wellen 2, Rut Heimen 2=73 rixdal.

3de Block, den Hoefslag aan de Nielse straet schitende, circa 5 mergen, Pachter: Rut Heimen voor 56 rixd. Borgen: Willem Euijen en Franssis van Driel. Het bieden als volgt: Rut Heimen 30+2, Jan Arntz 4, Hees de Bruijn 12, Rut Heimen 1, Jan Derickx 2, Rut Heimen 2, Elbert Wellen 2, Rut Heimen 1=56.

Akten 13c, folio 103 & 104

Het weilandt en bouwlandt gehoorende onder de Praebende van wijlen den H. Scholaster Hupperts zaliger

Akten 13c, folio 104

9.3.1767

140 rixd. m.i.v. Cath. Petri 1768 aan Gerit Heiltjens.

Akten 13c, folio 104

26.4.1767

Gerit Heiltjens is overleden, de pacht wordt overgenomen door de erfgenamen: Bardt van de Pavordt en Peeter Nas.

Een weide de Hoef genompt, 2 jaar, 380 gulden Holl. ook aan de erfgenamen van Gerit Heiltjens: Bardt van de Pavordt en Peeter Nas.

Akten 13c, folio 105

Praebende H:D: Decani Wietz p:m: de Praebende landerijen te Zeeffelijck, voor 2 jaar:

Akten 13c, folio 106

7.2.1767

1e Block, langs de Wijldersen dijk sijnde een weide van ongefeer 8 mergen, Pachter: Mathis Artz, voor 80 rixd. Borgen: Gerit van Krugten en Pauwel Thönissen. Het bieden als volgt: Toon Dericks 54+6, Willem Peters 5, Toon Dericks 5, Hendrick Thönissen 2, Thon Dericks 2, Hendrick Thönissen 1, Thoon Dericks 1, Mathis Artz 4=80 rixd.

2de Block, Piese kamp neffens de Mosterdick, groot circa 3½ mergen. Pachter: Jan Roelofs voor 41 rixd. Borgen: Pauwel Thönissen en Andris Drissen. Het bieden als volgt: Andris Drissen 25+9, Pauwel Thönissen 4, Andris Drissen 1, Pouwel Thönissen 1, Jan Roelofs 1=41.

3. Block, den grooten Hoefslag weide, 5 morgen, schietende met een eindt aan het Leuther Mehr met 't andere aan de Nijlse straet. N.B. Hierbij word 2/7 voor vicarius. Pachter: Jan Franken voor 45 rixd. Borgen: Martin Lotten en Gerardus Ostendorp. Het bieden als volgt: Gerardus Vos 33+7, Jan Franken 5=45.

4de Block, de Horndt Bauwlandt so Hermen Vos in pachting gehad heeft, groot ongefeer 6 morgen. Het bieden als volgt: Gerardus Vos 28+6, Herman Vos 8, Arnoldus Staijen 3, Herman Vos 5=50. Dit selfse land is ingetrokken 21.2.1769.

5de Block, het overige Bouwlandt tot deese praebende gehoorende op het veld geleegen so vorhin Derick Vos in pagting gehadt heeft. Derck Vos voor 19 rixd. Borgen: Gerardus Vos en Derick Reinen (de akte is van 21.2.1769).

Akten 13c, folio 106 & 107

Vacante Praebende van den eerweerden Heer Can: Swaan saliger (overl. jan. 1774), voor 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1775.

Akten 13c, folio 108

 

1ste Block, de Hoef in twee Blocken verdeelt, den eersten camp aan het velt aanschietende groot circa agt morgen. Pachter: Hermen Vos, voor 170 Hol. Guld. Borgen: Derick Reinen en Wessel Stevens. Het bieden als volgt: Can. Heimming 120+10, Jan Remmen 10, Can. Heiming 8, Hermen Vos 1, Can. Heiming 7, Arnoldus Hendrick 5, Can. Heiming 3, Hermen Vos 6= 170 Hol. Guld.

2de camp, van de Hoef, ruijm 8 morgen. Pachter: Hermen Vos, voor 151 Hol. Guldens. Borgen: Derick Reinen en Wessel Steevens. Het bieden als volgt: Can. Heiming 120+5, Jan Remmen 10, Can. Heiming 1, Van der Grinten 5, Can. Heiming 3, Hermen Vos 1, Can. Heiming 2, Peter Dorus Martens 3, Hermen Vos 1=151 Hol. Guldens.

3de Block, een weide de laarepas en pompeland. Pachter: Hermen Vos voor 80. Borgen: Derick Reinen en Wessel Steevens. Het bieden als volgt: Can. Heiming 50+5+5+5+5, Hermen Vos 1, Heiming 1, Hermen Vos 1, Can. Heiming 4, Hermen Vos 1, Can. Heiming 1, Hermen Vos 1=80.

4to, het Bouwlandt in perseelen als:

Imo, de Hamelack beneffens Wachtendonck en de H. Pastoors Hamelack, circa 3 morgen, Pachter: Derck Reinen. Het bieden als volgt: Derick Reinen 7+1, Can. Heiming 3, Derick Reinen 3, Can. Heiming 3, Derick Reinen 3, Can. Heiming 3, Derick Reinen 3, Cab. Heimung 3, Derck Reinen 1=30 gul.

2. het land aan het wilder meer circa 4 morgen 2 hond. Pachter: Can. Heiming voor 16 gulden. Borgen: Pastor Schraven en Vicarius Lassel. Het bieden als volgt: Derick Reinen 4+1, Can. Heimung 3, Derick Rein 2, Can. Heiming 2+4= 16 gulden.

3e, het Dael stuck circa eene morgen, daerbij word geleidt den halven morgen voor de Kuijlen op een streepken neffens de strait. Pachter: Derck Reinen, voor 18 gulden. Borgen: Hermen Vos en Thoon Dericks. Het bieden als volgt: Can. Heiming 5+1, Derick Reinen 2+2, Can. Heiming 2, Derck Reinen 1, Can. Heiming 2, Derick Reinen 1, Can. Heiming 1, Derck Reinen 1=18 gulden.

4, eenen morgen aan de Bickertze straet 1 morgen, daerbij den Heiligen Hövel, circa 1 morgen. Pachter: Wessel Steevens 11 gulden. Borgen: Hermen Vos en Jan Frisenberg. Het bieden als volgt: Can. Heiming 4+2+2, Derck Reinen 1, Can. Heiming 1, Wessel Steevens 1=11 gulden.

5. eenen halven morgen voor het pompeland daerbij word geleidt de streep in de nigter poel. Pachter: Can. Heiming voor 11 guld. Holl. Borgen: Pastor Schraven en Vicarius Lassel. Het bieden als volgt: Can. Heiming 6+1+1, Derck Reinen 1, Can. Heiming 1, Derick Reinen 1, Can. Heiming 1=11 gul. Holl.

Akten 13c, folio 109, 110 & 111

Het Bouwland tot deese Praebende gehoorende in het geheel is niet aangehangen, 7 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1783.

Akten 13c, folio 111-119

 

Die Hoef Bouwland door Willem Eijen gebouwt, en eenen morgen Bouwland in de Hamelaak zoo Jan Dercks in pacht gehad heeft.

Hierop woon aangehangen die gerade helfde van die Bouwhoef van de Hornd op de mosterdijck schietende op Can: Jaspess Hoef Cruijs wijs mede de pagten van die andere helfde der bouwhoef doorgedeelt aangehangen op F. 150,=, Willem Euijen 86 guld.

3tio, Die Hoef groot circa 12 morgen. Pachter: Derck Wellen voor F. 214,=. Borgen: Hent Boom en Jan Jansen. Het bieden als volgt: Derck Wellen 160+4, Wilh: Euijen 16, Derck Wellen 20, Wilh. Euijen 1, Derk Wellen 1, Wilh. Euijen 4, Derk Wellen 6, Wilh. Euijen 1, Derck Wellen 1=214.

4to, een stuck Bouwland in de Hamelaak, circa eenen morgen, en so Jan Derks in pacht gehad heeft. Pachter Evert Jansen voor F18,=. Borgen: Jan Remmen en Claes Jansen. Het bieden als volgt: Evert Jansen 8+4, Ruth Heimen 8, Evert Jansen 8, Ruth Heimen 1, Evert Jansen 1=18.

Akten 13c, folio 120, 121, 122 & 123

Vacante Praebende, voor 2 jaeren, door afsterven van de w.h. C. Oidtman

Akten 13c, folio 141

 

De weide hoef van het veld neffens den Bickard geleegen so Thoon Derckssen in pacht gehad heeft in twee perceelen als den eerst kamp, groot circa neegen morgen tot aan de anderen kamp schietende, Thoon Dericks 142+8 guld. Holl.

De 2de kamp van de Hoef aengehangen op 230, 8 morgen, Thoon Dercks 139+4.

1ste, Voor deese hoef weide in sijn geheel aangehangen op f.h. 460, het bieden als volgt: Thoon Dercks 270+30, Can. Heiming 10, Ruth Lem 10, Corn. Walters 10, Thoon Dercks 10, Corn. Walters 5, Thoon Dercks 5, Can. Walters 1, Thoon Dercks 1, Corn. Walters 1, Thoon Dercks 1, Corn. Walters 6=360. Borgen: Peter Dores Martens en Vrouw Martens.

2de, De Willemkens kamp, soo scheepen Trip in pacht gehad heeft, groot ses morgen, word aangehangen op f.h. 180. Het bieden als volgt: Migiel Puplinghuijsen 90+10, Evert Jansen 5, Can. Heiming 7, Derck Wellen 8+10, Evert Jansen 5, Maanes Sanders 1, Derck Reinen 1, Evert Jansen 1, Manes Sanders 2, Evert Jansen 2, Derk Reinen 1, Manes Sanders 1, Evert Jansen 1, Derk Reinen 3, Evert Jansen 2=150. Borgen: Claas Jansen en Jan Remmen.

3tio, de Hoefslag soo bij scheepen Trip in pagting geweest, groot circa seeven morgen woord aangehangen op f.h. 200,=. Het bieden als volgt: Evert Jansen 97+13, Can. Heiming 10, Migiel Puplinghuijsen 10, Henk Sanders 5, Herm Ebben 10, Evert Jansen 5, Hermen Ebben 10, Evert Jansen 2, Herm Ebben 2, Evert Jansen 3, Herm Ebben 2=f 170,=. Borgen: Wilh: Tissen en Wander Braam.

Akten 13c, folio 141 & 143

Vaceerende prabende, 2 jaar.

Akten 13c, folio 166

19.12.1780

1. De haef, groot circa 16 morgen, so Gerrit Aalders in Wijlder in pagt gehad heeft. Pachter: J. Busckes (de pachter komt uit de Oij). Het bieden als volgt: Can. Heiming 305+30, Derck Wellen 5, Hent Wanders 10, Evert Hendrichs (noie patris sui) 5, J. Busckes 30=f. 385,=.

2. Het overige weide en bowlandt tot deese prabende gehoorende soo bij Hent Sanders in pagting geweest, circa 15 morgen. Pachter: (Delis) Sanders: 240+10=f. 250,=. Borgen: Derk Wellen en Hen Braam.

Akten 13c, folio 167

Vacante Praebende op twee jaaren door resignatie des Heern Canonici Derecksen alhier vaceerende te verpachten op 13.10.1786 en 24.10.1786, de bouwlanderij op ses jaeren m.i.v. Cath. Petri; Die weijden op twe jaaren m.i.v. Cath. Petri 1787.

Akten 13c, folio 180

13.10.1786

Imo, de hoeve aan den Torn ad 8 morgen. Pachter: Willem Euijen voor 132 fl. Borgen: Lamert van Krugten en Jan Stevens. Het bieden als volgt: Willem Euijen 121+5, Hend Braem 5, Willem Euijen 1=132.

2do, De seeve morgen. Pachter: Geret Lamers voor 200 flor. Borgen: Wander Braem en D. Dercks. Het bieden als volgt: Jacobus Peters 140+10, Evert Hendricks 10, Heer Heijming Can. 10+10, Euwen Albertz 2, Heer Can: Heijming 2, Euwen Alberts 1, Heer Heijming 1, Geret Lamerts 2, Heer Can. Heiming 2, Euwen Alberts 2, Geret Lamers 5=200.

3tio, De vier morgen. Pachter: Jan Stevens voor 60 flor. Borgen: Evert Hendricks en Willem Euijen. Het bieden als volgt: Heer Kanonijk Heijming 34+4, Heer Felderhoff borgemeester 7, Jan Stevens 15=60.

4to, Den Hoefslag circa 5 morgen. Pachter: Jacob Peters voor 140 flor. Borgen: Henderick Doevenspeck en Peter Martens. Het bieden als volgt: Gerardus Vos 102+3, Heer Can: Heijming 10, Jacob Peters 25=140.

Akten 13c, folio 180, 181 & 182

Het bouwland word aengehangen op 6 jaaren eerste twee pro V: Capitulo ende 4 volgende voor Heer Canonijck Joan Gisbert Neuij beginnen Ao 1787 naer lands gebruijck.

Akten 13c, folio 182

13.10.1786

1mo, den voor morgen genoemt ter seide van Holtermans modo Wellens weide groot 1 morgen. Pachter: Evert Jansen voor 16 flor. Het bieden als volgt: Gerardus Vos 13+2, Evert Jansen 1=16.

2do, Nogh een stuck de sackacker genoemt met beijde einden aan de straat, groot 1 morgen 300 roeden eener seide Wachtendonck modo Rodenberg. Pachter: Evert Jansen voor 16 flor. Het bieden als volgt: Gerardus Vos 13+2, Evert Jansen 1=16.

3tio, daertegen over eenen halven morgen bis aan de Nielse straat, groot 300¼ roeden. Pachter: Evert Jansen 5 flor. Het bieden als volgt: Gerardus Vos 3+1, Evert Jansen 1=5.

4to, een stuck ten einde aan de Koeijdijck aan de Germenseelse straat circa ¼ morgen groot 156 roeden. Pachter Gerardus Vos voor 3+1=4 flor.

5to, een stuck van beide siede de koeijdijck ongeveer ½ morgen groot 300 roeden. Pachter: Evert Jansen 7 flor. Het bieden als volgt: Gerardus Vos 4+2, Evert Jansen 1=7.

6to, circa ½ morgen met een einde aan de Nielse straat bij den hoogen camp, door de smit Hendricks gebouwt groot 300 roeden. Pachter: Evert Hendricks 5+2+1=8 flor.

7timo, Het bouwland op de geest van de kleine weeg bis op de groote straat met het klein stuckjen over de kleine weeg, groot circa twee morgen. Pachter: Heer canonicus Heijming 5+2=7 flor.

Akten 13c, folio 182, 183 & 184

24.10.1786, den tweden termijn sijnd de weijlanderijen van voorgemelde Praebende circa 24 morgen in massa aangehangen, blievende den onraet en voorgeld gelijck bij de parcelen gesteldt.

Akten 13c, folio 184

24.10.1786

Jacobus Peters 465+5=470.

Akten 13c, folio 184

Het bouland van de praebende onder onraet gelijck as bij de percelen circa 6 morgen 150 roeden word aangehangen blievende nogtans de ratificatie in massa of perceelsgewijs aan het capittel voorbehouden.

Akten 13c, folio 185

24.10.1786

Jacobus Peters voor 71 flor. Borgen: Henderick Doevenspeck en Peter Martens. Het bieden als volgt: Deij Sanders 65+5, Jacobus Peters 1=71 flor.

Akten 13c, folio 185

Vacante praebende pro V. Capitulo op twe jaaren door afsterven van den heer kanonijck Huisman alhier vaceerende op 26.10.1787 en 20.11.1787, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1788 tot Cath. Petri 1790

Akten 13c, folio 186

26.10.1787

1mo, in den eersten camp weideland int Dornse veld van de Wilderse gemeent schietende tot aen den 2de camp af deese omtrent 6 morgen is Ton Derecks pagter gewest. Nieuwe pachter: Willem Aarts voor 150+20=170 gulden Hollans.

2do, nogh aldaer een camp omtrent 6 morgen waeraf Kobus Lamers is pagter gewest. Nieuwe pachter: Conrad Muller voor 130+5=135 gulden.

3tio, den derde camp weide land schietende tot aen de pastoors weerelsdonkc, groot ongeveer 6 morgen, waeraf Kobus Lamers pagter gewest. Nieuwe pachter: Conrad Muller voor 130+10=140 gulden.

4to, nogh een camp weideland den camp genoemt circa 5 morgen soo Hendrick Braem heft in pagt geheft. Nieuwe pachter: Hendrick Muijskens voor 132+28 gulden.

Akten 13c, folio 186, 187 & 188

De bouwlanderijen bestaende in volgende stukken worden aengedreedten volgens oud gebruijck.

Akten 13c, folio 186

20.11.1787

Imo, een stuck bouwlandt circa 5 morgen den Pas genoemt (hat) Hend Braem ten halven gebouwt heft. Nieuwe pachter: Hend Braem voor 90+5=95 gulden.

2do, twede parceel bouwland circa 2½ morgen in de hamelaack met een rend op de goesen band eener siede en een eend op Heer Arnts kempken schietende, waeraf pagter Ruth Heijen gewest is. Nieuwe pachter: Ruth Heijmen: 16+1= 17 gulden Holl.

3tio, De Kluijtjens en de geer koek samen 1½ morgen groot ongeveer waeraf Ruth Heijmen is pagter gewest. Nieuwe pachter: Ruth Heijmen voor 8+1= 9 gulden.

4to, De lang voor groot ongeveer 1 morgen waeraf pagter Ruth Heijmen gewest. Nieuwe pachter: Ruth Heijmen voor 10+1=11 gulden.

5to, In den ingen suitwaarts aande schaapshoek circa 1¼ morgen, waeraf pagter Ruth Heijmen gewest. Nieuwe pachter: Ruth Heijmen voor 9+2= 11 gulden.

6to, een stuck neven Dereck Linsen hoff, groot ongeveer ¾ morgen waeraf pagter gewest Hendrick Hendriks. Nieuwe pachter: Ruth Heijmen voor 6+2= 8 gulden.

7timo, Een stuck neven de seeven hond, groot ongeveer 1 morgen, waeraf pagter Jacob Derecks gewest. Nieuwe pachter: Jacob Derecks voor 3+2= 5 gulden.

8tio, Een stuck bouwland aen de kleine weg suitwaarts aan de stickstaart, het veerkempken, een stuck noortwaarts over de kleine weg, groot circa 5 morgen. Nieuwe pachter: Hend Braem voor 31+5=36 gulden.

Akten 13c, folio 186, 189, 190, 191 & 192

Die vier weijden in massa worden aengehangen op deselve coditiens en onraet gelijck als bij de blocken gespecificeerd is aengehangen 800 flor.

Akten 13c, folio 192

20.11.1787

Ton Derecks voor 670 flor. Borgen: Kobus Lamers en Conrad Muller. Het bieden als volgt: Heer Canonijck van Soilen 610+2, Willem Aarts 50, Ton Derecks 1, Willem Arts 1, Ton Derecks 1, Willem Arts 1, Ton Derecks 4=670.

Akten 13c, folio 192

Bouwland op deselve conditiens en onraet gelijck bij des blocken gespecificeert.

Akten 13c, folio 193

20.11.1787

Heer kanonijck van Soilen voor 177+23=200 flor. Borgen: A. Reijers en Dec. Heiming.

Akten 13c, folio 193

De praebende van den hoogwaarden heer Canon. Jaspers zaliger, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1795 (d.d. 3.9.1794).

Akten 13c, folio 217

3.9.1794 en 10.9.1794

Het eerste parceel, de hoeve wijland . Het bieden als volgt: Jan Dercks schepen 142+18, Hend Braam 5, Michiel Puplinghuizen 15, Hend Braam 20, Hermen Rutten 5, Michiel Puplinghuizen 4, Hermen Rutten 11, Evert Hendriks 2, Michiel Puplinghuizen 2, Hermen Rutten 2, Michiel Puplinghuizen 4, Hermen Rutten 1, Michiel Puplinghuizen 1, Evert Hendriks 6, Hermen Rutten 2=f. 240=. N.B. Hendrik Berm (Born?) in persoon compareerde verklaarde sich als pachter. Borgen: Jacobus Peters en Hermen Rutten.

Tweede parceel, den Hoefslag wijdeland. Het bieden als volgt: Willem Uyen 152+18, Rut Hijmen 20, Ruth Lem 10, Evert Hendriks 10, Ruth Hymen 5=f. 215,=. Borgen: Hend Braam en Peter Hendrik Braam.

Derde parceel, de hoeve bouland. Het bieden als volgt: Eeuwen Albers voor f. 110=. Borgen: Michiel Puplinghuizen en Thijs Brouwer.

Vierde parceel, Twee stukskens bouland door Thys Brouwer in pacht gebruickt groot eene 1 morgen 193¼ roeden het ander 174 roeden. Het bieden als volgt: Thijs Brouwer 13+7, Jan Herms 5, Thijs Brouwer 1, Jan Herms 2, Thijs Brouwer 2=f. 30,=. Borgen: Eeuwen Albers en Michiel Puplinghuizen.

Vijfde parceel, een stuk bouland bij Peter Hendrik Braam in pacht gebruickt 1 morgen 168 roeden. Het bieden als volgt: Peter Hendrik Braam 10+2, Willem Peters 1, Christ Derks 2, Peter Hendrik Braam 2=f. 17,= per jaar. Borgen: Willem Gockerman en Jan Albers.

Sesde parceel, een stuksken bouland 355½ roeden bij Jan Dercks in pacht gebruickt. Het bieden als volgt: Jan Derks 5+3, Jan Herms 1, Schepen Jan Derks 1= f. 10,= per jaar. Borgen: Eeuwen Albers en Dey Derks.

Zevende parceel, een stuksken bouland 217 roeden bij Willem Gockerman in pacht gebruickt is. Het bieden als volgt: Willem Gockerman 3+2= f. 5,= per jaar. Borgen: Peter Hendrik Braam en Jan Gockerman.

Akten 13c, folio 218, 219 & 220

Weijde en boulandereijen tot de prabende van de heer deken Reijers saliger, 2 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1799.

Akten 13c, folio 235

6.11.1798?

1. Een wijde aen de Wylderschen diek gelegen groot circa 8 morgen word aengehangen op 300 gl. Pachter: Cobus Lamers voor f. 200,= per jaar. Borgen: Bart van Doorn en Simon van Dorn.

2. De Piesekamp neffens de mostertdijk, groot circa 3½ morgen word aengehangen op 120 gl. Pachter: Jan Gockerman, voor f. 117,= per jaar. Borgen: W. Koppers en Hendrik Linders. Het bieden als volgt: Michael Puplinghuysen 80+20, Gert Rulofs 2, Conrad Puplinghuisen 8, Gerret Rulofs 2, Jan Gockerman 3, Gerrit Rulofs 1, Jan Gockerman 1=117.

3. De Hoefschlag groot circa 7 morgen. N.B. die 2/4 van de H. Vic. K.din worden mede verpagt, word aengehangen op 200 gl. Pachter: Euwen Albers voor f. 110,= per jaar. Borgen: Jan Reinen en Reijn Reijnen.

4. De hornt bouland groot circa 6 morgen word aengehangen op 180 gl. Pachter: Euwen Albers voor f. 100,= per jaar. Borgen: Jan Reinen en Reijn Reijnen.

5. Al het overige bouland te zaemen circa 5 morgen word aengehangen op 100 gl. Pachter 1) Cornelius Hendricks, 2 jaar, een stuksgen bouland het Auk stuk genoemd, groot circa 300 roeden, voor 10 gl. per jaar. Pachter 2) Lamert Braam, 2 jaar, 1 morgen, voor f. 6,= per jaar. Pachter 3) Jan Albers, 2 jaar, 1 morgen voor f. 6,= per jaar. Pachter 4) Euwen Albers, met de borgen: Jan Reinen en Rijn Rijnen, nl. Een stukgen neffens de kleine weeg, circa 400 roeden, een dito in den Engen circa 1 morgen, noog een stukgen in den Engen circa 100 roeden.

Tenslotte: Een stukgen bouland de Kukuks hoevel genoemd groot circa 1 morgen 200 roeden met een stukgen bouland tegen over groot circa 200 roeden; Het stuksgen bouland van circa 200 roeden is gepagt door Wanders te Zyfflich voor jaerlijks 5 gulden holl.

Akten 13c, folio 235 & 236

Nr. 2, Scholasters landerijen

Scholasters landerijen

Akten 13b, folio 33

16.3.1639

Jan van Ophuijsen den Pummenhuiss in Zeffelick gelegen, gepact, 6 jaar.

Jan Voij, den camp gepacht dreij morgen

Akten 13b, folio 33

14.12.1642

Ryck Braem, burger zu Nijmmegen, de genoemde landerijen gepacht voor 3 jaar, m.i.v. 1649

Akten 13b, folio 33

22.11.1644

Jan van den Kolck de scholaster Pummenpass gepacht (op dezelfde pagina: 21.6.1644, Lijns van Kolck)

Akten 13b, folio 65

18.6.1651

Jan de Honningh, 504 golg. Hollandtz

Akten 13b, folio 34

Terug naar Onderzoek