Enquête

VOCAAL heeft medio december 2002 een enquête gehouden onder de ouders van leerlingen van de basisscholen in Cranendonck. De resultaten zijn gebundeld in het eindrapport. Dit eindrapport is op 3 februari 2003 aangeboden tezamen met een aanbiedingsbrief aan wethouder Jan van Tulden en aan de leden van de gemeenteraad van Cranendonck. Ook werd op 12 februari het rapport formeel overhandigd aan de rector van het Bisschoppelijk College, waarbij de diverse aanbevelingen werden besproken. De rector dankte VOCAAL voor de gedane inspanning en zij is inmiddels gestart met besprekingen met de medewerkers van het JCC over de vraag: hoe verder?

Begin januari is door middel van een eerste Nieuwsbrief de gemeenschap geïnformeerd over de respons. Daarnaast werd er op 5 februari  Nieuwsbrief 2 uitgereikt aan de medewerkers van het Junior College Cranendonck (JCC). Deze nieuwsbrief is toegezonden aan alle sympathisanten en is tevens via de Grenskoerier van 12 februari j.l. gepubliceerd .

Als belangrijkste aanbevelingen zien wij achtereenvolgens:

  1. dat er zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geboden over het voortbestaan van het JCC (dit levert een aanzienlijke hoeveelheid extra kinderen op);

  2. dat het JCC het imago verder verbetert en passende PR maatregelen neemt;

  3. dat er voor wordt gezorgd dat de overgang naar het Bisschoppelijk College (BC) vloeiend verloopt en dat de inwoners beter worden geïnformeerd over de aansluiting;

  4. een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de school (onder regie van VOCAAL), (a) in eerste instantie met een derde schooljaar en (b) op langere termijn met een HAVO (in samenwerking met het BC);

  5. om de zeggenschapstructuur zodanig aan te passen dat het belang van Cranendonck beter wordt bewaakt dan voorheen.

Wij houden de vinger aan de pols en danken allen die hebben meegedaan.

Bestuur VOCAAL.