Grote respons op enquête Vocaal


CRANENDONCK- Het voortgezet onderwijs in Cranendonck moet blijven! Dat deze stelling breed gedragen wordt blijkt wel uit de enorme respons op de enquête van Vocaal. Vorige week dinsdag werden de resultaten van dit onderzoek door de initiatiefnemers Philip de Goey en Math van der Heijden aan wethouder Jan van Tulden overhandigd. Het rapport dat Vocaal samenstelde naar aanleiding van de enquête kan men downloaden van de website www.vocaal.org (enquête).
Een aantal maanden geleden starten de initiatiefnemers met het platform Vocaal dat zich tot doel stelt het voortgezet onderwijs in Cranendonck te behouden. Om de behoefte hieraan onder de bevolking te peilen werd een enquête gehouden onder de ouders van alle Cranendonckse basisschoolleerlingen. Ruim 1500 enquêteformulieren gingen de deur uit. Bijna de helft (46 procent) kreeg men terug, een bijzonder hoge respons als men in aanmerking neemt dat een respons van ongeveer 35 procent gemiddeld is. Met andere woorden: het voortbestaan van het Junior College houdt de Cranendonckse gemoederen bezig. Uiteraard het meest in Budel waar maar liefst 56 procent van de geënquêteerden het formulier invulde. Dat bijna 90 procent van de Budelse en bijna 70 procent van de Maarheezense respondenten positief staan ten opzichte van voortgezet onderwijs in Cranendonck toont aan dat hier overduidelijk een behoefte aan is. Als redenen om de ‘brugpiepers’ in Cranendonck te houden geeft men bijvoorbeeld aan dat de Weertse scholen best ver weg liggen. Er moet een heel eind voor gefietst worden. Ook de veiligheid -de kinderen passeren verschillende verkeersgevaarlijke punten- wordt als argument aangedragen. En natuurlijk zijn er ook veel ouders die kiezen voor de vertrouwde kleinschalige school waar men zowel de leerling als zijn ouders nog bij naam en toenaam kent.
Vocaal berekende ook de instroom van leerlingen op het Junior College de komende jaren. De conclusie was dat de school de komende jaren kan rekenen op zo’n dikke 300 leerlingen, mits zij blijft bestaan uit twee leerjaren. Dit is al een duidelijke stijging ten opzichte van de 250 nu. Een nog groter leerlingaantal is dan ook te realiseren door uitbreiding van het aantal leerjaren, aldus de onderzoekers. Daarbij denken ze in eerste instantie aan een derde leerjaar en op termijn zelfs aan een volledige Havo-opleiding. Als dat een feit is zou de Cranendonckse school kunnen rekenen op een leerlingaantal van om en nabij de 500.
Een belangrijk advies van Vocaal aan de wethouder luidde overigens dat medewerkers en sympathisanten van het Junior College zélf ook initiatief moeten nemen om de continuïteit van hun school te waarborgen. Belangrijk is dat ze hun Junior College goed promoten en de ouders er ook van weten te overtuigen dat de overgang naar Weert prima geregeld is.Wethouder Van Tulden neemt het rapport in ontvangst. Foto Nico van Heesewijk