Fietspad Broekkant - 't Laar : schriftelijke algemene beschouwing van de fracties in de gemeenteraad Cranendonck
 

Maandag 13 oktober 2003, CRANENDONCK

De eerste schriftelijke reacties mbt het door VOCAAL gewenste fietspad van de raadsfracties zijn bekend. Zie onderstaand overzicht. Van CDA en Cranendonck actief is de reactie nog niet bekend.

PvdA
Fietspaden
De PvdA bepleit al jaren dat de fietspaden 't Laar-Broekkant en Winters-Driebos met voorrang aangelegd worden, dit mede met het oog op de schooljeugd die vanuit Maarheeze naar Weert of Budel fietst. Het fietspad langs het Driebos, dat het college om onduidelijke redenen een hoge prioriteit geeft en waar nooit om gevraagd is, is wat dat betreft veel minder belangrijk. Gelukkig zijn wij niet langer de enigen die dat vinden: na enkele andere fracties, heeft recent ook de actiegroep Vocaal zich bij dit standpunt aangesloten. Nu het college nog. Alle andere plannetjes m.b.t. fietspaden kunnen wat ons betreft later of bij reconstructies uitgevoerd worden.

VVD
Fietspadenplan
Met betrekking tot het fietspadenbeleidsplan wil de VVD benadrukken dat de veiligheid van onze Cranendonckse jeugd niet in het gevaar mag komen.
We hebben buiten onze gemeente harde actie gevoerd om bij sluis 16 meer veiligheid te creŽren.
Maar nu er gelukkig meer ouders uit Maarheeze hun kinderen naar het Juniorcollege in Budel laten gaan mag die groep niet vergeten worden en dient wat ons betreft het fietspad langs de Ruilverkavelingsweg verder uitgebouwd en de situatie op de Broekkant verbeterd te worden, zodat die kinderen veilig naar school kunnen fietsen en terug.

ELAN
Fietsbeleidsplan
Het Fietsbeleidsplan Cranendonck is in 2002 door de gemeenteraad vastgesteld.
In dit plan is door de raad prioriteit gegeven aan fietspaden naast gebiedsontsluitingswegen.
In het beleidsplan is, op voordracht van ELAN, ook het traject 't Laar-Broekkant opgenomen.
Dit traject is destijds echter toegevoegd met een lagere prioriteit.
Door o.a. de stichting VOCAAL wordt i.v.m. de veiligheid van de schooljeugd, welke van Maarheeze via Het Laar en Broekkant naar Budel fietst, gepleit voor een vervroegde aanleg van een fietspad langs deze route.
Dit voorstel kan in principe onze instemming verkrijgen, echter:
"        Indien wij hier medewerking aan verlenen, dan betekent dit dat de gehele prioriteitstelling opnieuw bezien moet worden.
"        Als wij hiertoe zouden besluiten, dan betekent dit dat subsidies voor andere fietspaden ,vanuit de Gebundelde Doeluitkering van het SRE , in gevaar komen.
"        Gezien het feit dat er geen subsidie beschikbaar is voor dit fietspad en daardoor de totale kosten door de gemeente opgebracht moeten worden, achten wij dit momenteel niet haalbaar.
"        De huidige financiŽle positie van de gemeente is niet toereikend voor een dergelijke investering.
Gezien de bovengenoemde argumenten lijkt het voor ELAN niet voor de hand liggend om nu wijzigingen in de planvorming aan te brengen.
Wel kan er ons inziens tegemoetgekomen worden aan het wegnemen van gevoelens van onveiligheid op het genoemde traject, door het realiseren van verkeersremmende maatregelen en handhaving op het gebied van snelheid.
Indien er door onvoorziene omstandigheden wijzigingen in de huidige planning aangebracht moeten worden, bijvoorbeeld door vertraging a.g.v. onteigeningsprocedures, dan kan alsnog bekeken worden of bovengenoemd traject naar voren geschoven kan worden. Dit is dan mede afhankelijk van het totale kostenplaatje van het traject.
Betreffende de totale kosten, dus inclusief aankoop gronden etc., willen wij graag informatie verkrijgen van het college, zodat bij eventuele latere besluitvormingsprocessen duidelijk is over welke bedragen wij spreken.